Aktivitetsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsrapport 2012"

Transkript

1 Aktivitetsrapport

2 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende for hvilke prioriteringer vi gjør i arbeidet med næringsutvikling. I tillegg får vi, både gjennom bedriftsbesøk og i nettverksarbeid, tilbakemeldinger fra bedriftene mht. hvilke arbeidsoppgaver vi skal prioritere. I de strategiske linjene trukket opp av styret er det også en rekke daglige arbeidsoppgaver uten at de har noen spesiell forankring i et bestemt strategisk satsingsområde. Dvs; etablererveiledning, ulike former for rådgivning, formidling av næringstomter/lokaler etc. Nedenfor går vi gjennom de viktigste oppgavene Gjøvikregionen Næringsråd har arbeidet med i Bedriftsnettverk Området er et av Næringsrådets viktigste arbeidsfelt. De bedriftsnettverkene vi er direkte eller indirekte involvert i har i 2012 vært: TotAl Gruppen. Dette nettverket er, som kjent, nå etablert som egen organisasjon med egen daglig leder. Næringsrådet møter imidlertid på alle styremøter og «bli kjent møter», og holder en god dialog med TotAl Gruppen i forhold til hva vi kan bistå bedriftene og nettverket med. Eiendomsforvaltning. Her deltar de 10 største eiendomsforvalterne i regionen. Nettverket fungerer godt, både som møteplass hvor deltagerne kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse, og ikke minst som et nyttig verktøy for Næringsrådet for å kunne gi tilbud til de som henvender seg til oss med spørsmål om ledige lokaler eller tomter. El-In.(Elektronettverk Innlandet) Bedrifter innen elektronikkbransjen. Nettverket er initiert fra Høgskolen i Gjøvik. Det arrangeres kurs og holdes nettverksmøter. Næringsrådet deltar med observatørstatus, foreløpig for å kunne tilby våre tjenester der hvor det etterspørres. Plastnett Innlandet Startet opp høsten Nettverket har arbeidet med å få på plass en datalab på Høgskolen i Gjøvik med tegneprogrammet Catia for 10 studieplasser. Det har vært et samarbeid med Plastal AS med midler fra Center of Expertice og 5 bedrifter i Industriparken på Raufoss. Etablererveiledning Vi registrerer alle etablerere vi gjennomfører veiledningssamtale med. Gjennomfører etablerersamtaler inkl. konsept/produktutvikling, samt næringsfaglig vurdering for NAV. Markedsfører etablererkurs, hvor vi som rådgivere, deltar på alle kursmodulene (skaper forankring - og til tider begeistring..) Deltar på nettverkssamlinger, for å heve/vedlikeholde vår egen kompetanse. Sparringspartner/ bedriftsrådgiver for næringslivet Har fokus på og er mye ute på bedriftsbesøk, hvor vi jobber tett med den aktuelle bedrift. Sparrer, utvikler og kommer med forslag til eks. konseptutvikling. Vi gjennomførte 47 bedriftsbesøk i Kompetanseheving Handelsnæringen er en bransje med forholdsvis lav kompetanse. 117 personer deltok på våre kurs i løpet av Kursene ble holdt ved hjelp av tilsagn om støtte fra Vox, omhandlende bka-midler. Formålet er økt kompetanse, økt motivasjon og ikke minst å oppnå en høyere servicegrad i regionen. Vi reiser også ut til handelsnæringen og jobber fysisk i butikken, i etterkant av kursene, for å sikre at det blir praktisk- så vel som teo- 2

3 retisk læring. Vi tilbyr også kurs omhandlende vareplassering/dekorering og jobber tett med handelsstandsforeninger og kjøpesentre. I forbindelse med kompetanseheving, er vi også delprosjektledere i et prosjekt som KOG arbeider med. Vår rolle er å bidra med vår næringslivserfaring, følge opp voksne som tar videreutdanning og som ønsker et fagbrev innenfor salg/service. Jobber også med etablering av et handelsnettverk, som vi ønsker skal bli et «Innlandets handelsnettverk», samt utforming av et kompetanseverktøy for bransjen. Her sparrer vi tett med Innovasjon Norge. Studenter i sentrum Målsettingen er å etablere forpliktende samarbeid mellom Høgskolen, Fagskolen og regionen med hensikten å øke antall studenter, øke rekrutteringen til næringslivet og øke studentenes deltagelse i samfunnslivet. Gjøvikregionen ble synliggjort ovenfor studentene i forbindelse med studiestart. Studentene fikk informasjon og «give-aways» fra regionen, det ble samlet inn studentrabatter, to sider med informasjon i studentavisa Fiber, profilering på campusområder m.m. Prosjektet har i 2012 vært organisert som et forprosjekt. Styringsgruppen bestående av representanter fra kommunen, høgskolen, fagskolen, Mustad Næringspark, regionrådet og studentorganisasjonene har brukt tid på å bli kjent og bygge tillit. Erfaringene med forprosjektet tilsier at det mangler en helhetlig strategi som gjør det mulig for vertskapskommunen/-regionen, institusjonene og regionalt næringsliv å dra gjensidig nytte av hverandres utviklingsmuligheter. Det har vært jobbet godt med prosjektets formål. Ved å studere lignende prosjekter i andre byer og regioner i Norge er ulike tilnærminger blitt vurdert, og innsatsområder som prosjektet bør konsentrere seg om identifisert. Profilering Målsettingen er synliggjøring av regionens boog oppvekstkvaliteter. Med utgangspunkt i evalueringen fra Telemarksforskning fra desember 2011 er det foretatt en justering av kursen i prosjektet. Det har i 2012 vært større fokus på rekruttering av arbeids kraft til næringslivet, og profilering av attraktive arbeidsplasser, enn tidligere. Å være en attraktiv bostedsregion, må også sees i sammenheng med Stor-Oslo Nord satsingen, regionsenter prosjektet, videreføringen av Global Future (arbeidsinnvandring) og «Studentene i sentrum». I 2012 har prosjektleder bl.a. jobbet med: Videreutvikling av profileringsprosjektets erfaringer, kontaktnett og profileringsmateriell med vekt på å tiltrekke seg nye innbyggere, samt bevisstgjøre egne innbyggere om regionale bo- og oppvekstkvaliteter. Oppdatering av hjemmeside og sosiale medier. Oppfølging og møter med tilflyttere og potensielle tilflyttere. Planlagt tilflyttertreff på Dokka/Hov våren 2012 (avlyst pga for få påmeldte). Vedlikehold og utvikling av tilflytterbase. Utsendelse av nyhetsbrev. Bistått kommunene og næringslivet med profileringstiltak og rekruttering. Samarbeidet med media om gode innflytterhistorier. Fra ide til produkt Prosjektet skal bidra til et mer målrettet samarbeid mellom næringsliv, kommuner og kompe tanseinstitusjoner, med tanke på økt inno vasjon og verdiskaping som dermed vil gi arbeidsplassvekst i regionen. Evalueringen fra Telemarksforskning (2011) viser at Gjøvikregionen har en meget svak arbeids plassutvikling de siste ti årene sammenlignet med landsgjennomsnittet, og at de nye arbeidsplassene i stor grad skapes i det etablerte næringsliv. Aktiviteten i prosjektet skal bidra til å stimulere innovasjonsevnen i den oppvoksende generasjon og hos studenter spesielt, dette med bistand fra mentorer fra det etablerte næringsliv. HiG satser strategisk på innovasjon og har innført innovasjons - elementer i alle bachelorstudier. 3

4 Under Forskningsdagene i september 2012 arrangerte HiG, NCE Raufoss Kvinnearena og Næringsrådet et seminar med fokus på gründerskap og karrierevalg. Samme uke ble Idèlab24, en obligatorisk innovasjonskonkurranse for 2.års studenter, arrangert. Studentene skulle finne nye løsninger på nåtidens og fremtidens utfordringer. Global kompetansematch Gjøvikregionen Prosjektet skal videreføre intensjonen bak NHOs program Global Future regionalt. Dvs. mobilisering av talenter blant høyt utdannede mennesker med flerkulturell bakgrunn for videre kvalifisering til sentrale stillinger og verv i privat og offentlig sektor. Gjøvikregionen har ambisjoner om en positiv befolkningsutvikling og dette kan kun oppnås gjennom (arbeids-)innvandring. Ta i bruk ressursene som finnes i den flerkulturelle befolkningen vil være et viktig bidrag til et mer optimalisert arbeidsmarked der mangfold benyttes til det beste for nærings- og samfunnsliv. Prosjektet har med bakgrunn i erfaringer fra mentorer og adepter fra Global Future diskutert og foreslått tiltak som tilrettelegger for økt rekruttering av flerspråklige personer med internasjonal bakgrunn. Tiltakene er spilt inn til et hovedprosjekt med oppstart i Konferanser Sillongenkonferansen ble, tradisjonen tro, arrangert på Toten Hotell. Arrangementet har etablert seg som den viktigste møteplassen for industrien i Innlandet. Som vanlig var det venteliste for å få plass. Den 11. Mjøskonferansen på rad ble arrangert på Gjøvik Gård/Skibladner i juni. Dette er blitt innlandets viktigste møteplass for politikere og næringsliv deltagere finner hvert år veien til konferansen som i 2012, som tidligere år, ble arrangert over 2 dager. Etableringen av Mjøskonferansen som et eget aksjeselskap med et valgt styre og en bredere sammensatt programkomite fungerer bra. Bedriftslunch I 2010 startet vi med felles arrangementer for Turistkontorets og Næringsrådets medlemmer. Disse lunch møtene befester sin posisjon som en viktig arena for nettverksbygging. I 2011 har vi besøkt følgende bedrifter: Annexstad BoligPartner Kløverhotellet Gjøvik Paulsrud Rehabiliteringsenter. Pitney Bowes Gjøvikbanen Torsætra VEKTOR prosjekt Formidling av lokaler Gjennom våre nettverk har vi god oversikt over det som finnes av ledige lokaler og tilgjengelige tomter for næringsformål. Vi får jevnlige henvendelser om nettopp dette og det er en styrke å kunne gi raske og gode svar. Kontakt med virkemiddelapparatet Vi holder god kontakt med virkemiddelapparatet, både det offentlige gjennom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, og banker og andre private investormiljøer. Det faktum at Fylkesmannens Landbruksavdeling har plassert en regionstilling i miljøet i Jernbanegata 2 er til stor hjelp. I tillegg er Norges Forskningsråd leietaker i Jernbanegata 2. Kontakt med andre utviklingsaktører Vi har observatørstatus i styret i Kapp Næringshage og Landsbyen Næringshage. Videre er vi representert i styret i Norsk Forum for Næringsutvikling som har næringsutviklere fra ca. 120 kommuner i Norge som medlemmer. Aksjonærene er: Oppland Arbeiderblad Gjøvikregionen Næringsråd Totens Sparebank Eidsiva Vekst AS Hamarregionen Utvikling Sparebanken Hedmark DnB 4

5 SMB- Utvikling Opplegg og gjennomføring i Vestre Toten og Gjøvikregionen SMB-Utvikling er et tilbud til lokale bedrifter, og et samarbeidsprosjekt mellom Omstillingsprogrammet i Vestre Toten, Gjøvikregionen Næringsråd og Innovasjon Norge. SMB-Utvikling legger opp til å styrke vekstkraftige bedrifter, i hovedsak innenfor eksisterende næringsliv. Dette skal kunne oppnås gjennom å skape entusiasme og kunnskap om næringsutvikling i kommunen og i regionen, og ved å utnytte lokal og regional kompetanse til å skape økt omsetning og lønnsomhet hos prosjektdeltakerne. Sett opp mot den enkelte bedrift er hovedmålet å styrke dens evne til å tjene penger på kort og lang sikt. I første rekke skal det gjøres ved å utvikle nye forretningsmuligheter rundt den bestående virksomhet. SMB-Utvikling skal gjennomføres i tre faser forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Forstudiet ble gjennomført høsten Stor-Oslo Nord Som et ledd i arbeidet med å bedre kommunikasjonene for regionen, startet Gjøvik regionen opp et prosjekt i samarbeid med Hadelandskommunene og Nittedal. Prosjektet fikk navn Stor- Oslo Nord og enga sjerte et konsulentfirma til å bistå i arbeidet med å komme i kontakt med sentrale politikere og byråkrater. Dette resulterte i flere interessante møter med aktuelle beslutningstakere og skaffet oss nye nettverk som kan bli til stor hjelp og støtte i vårt arbeid for bedre kommunikasjoner til/fra vår region. 5

6 Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Turistkontor Regionen har i 2012 hatt en negativ utvikling når det gjelder overnattinger. Totalt overnatter ca personer hos de aktørene som er registrert hos SSB. Den største delen av nedgangen er relatert til campingnæringen. Dette kan skyldes den til dels dårlige sommeren, samt at flere av campingplassene hadde store utfordringer i forhold til flom i Mjøsa. Det er viktig at regionen bygger opp nye produkter, først og fremst innenfor aktiviteter, men også innenfor ulike overnattingssegmenter. Det at man igjen har fått etablert drift i og rundt Spåtind er svært positivt for vår region. Nye drivere av Spåtind Hotell og Synnfjellporten er viktig for at også hyttefolket skal få et godt tilbud. Nytt er at man ser at flere av de tidligere rehabiliterings sentrene starter med overnattingsvirksomhet. Her i regionen gjelder dette Steffensrud og Paulsrud. Begge aktørene har god trafikk gjennom året spesielt fra anleggsbransjen. Samtidig er det viktig å opprettholde arbeidet med å skaffe arrangement til regionen, da dette gir direkte bidrag til mange og ulike bransjer i næringen. Reiselivsfaglig Råd bidrar med støtte til flere arrangører i regionen. Med flere tilreisende til Norge generelt vil det også komme flere til vår region. En etablering av et landsdelselskap for Østlandet vil i så måte være positivt. Det er viktig å poengtere at dette arbeidet ikke bare skal gjøres for å tilfredsstille turister, men for alle tilreisende og ikke minst for fastboende. Vi har de samme interesser og behov. Det som er spennende, interessant og positivt for oss som bor her til daglig er også det for de som er tilreisende og motsatt. På den måten kan en framtidig positiv utvikling være til glede for alle og for alle bransjer. En fortsatt sterk satsing på markedsføring av regionen er viktig for å oppnå ønskede resultater. Et enda større fokus på produktutviklingsarbeidet vil også bidra positivt i forhold til å få flere tilreisende til regionen. Trykksaker og annet profilerings materiell Målet om å utvikle Gjøvik - Land - Toten til et baseområde gjelder først og fremst for det norske markedet. Et viktig virkemiddel er våre ulike trykksaker. Fellesbrosjyren Gjøvik-Land-Toten, mer enn du aner (ferdig januar 2012) er godt inn -arbeidet og blir tatt godt i mot blant brukerne. Sommeravisa, lager vi i godt samarbeid med Dialecta Kommunikasjon på Gjøvik. Utgivelsen er et viktig markedsmiddel for medlemmene av turistkontoret og hadde i 2012 et opplag på Disse ble distribuert til Gjøvik, Land, Toten, Ringsaker, Valdres, Hamar, Lillehammer, Hadeland, og byene Ålesund, Kristiansund og Molde, samt gjennom vår egen Sommerpatrulje. I tillegg ble det i samarbeid med Gjøvik Kommune, CC Gjøvik og Byen vår Gjøvik laget en mindre Byguide for Gjøvik sentrum som ble så godt mottatt at dette også vil bli en årlig utgivelse. Skulle andre kommuner ønske lignende produkt stiller vi oss positive til å bidra. 6

7 Internett Løsningen med felles plattform (EPI/TELLUS), som resten av destinasjonene i Oppland og en rekke andre destinasjoner i landet fungerer godt. Vi får utvekslet erfaringer med kollegaer i andre deler av fylket som gjør at vi stadig utvikler turistkontoret sine internett sider. Trafikken er økende og man bør fortsatt ha stort fokus på nettsidene, samt å være synlig i sosiale medier. Facebook gruppen Hva skjer i Gjøvikregionen som styres av turistkontoret har ved utgangen av 2012 over 7300 tilhengere. Halvparten er bosatt utenfor regionen. Media Turistkontoret har initiert flere pressebesøk til regionen i Redaksjonell omtale i nasjonale og internasjonale aviser, magasiner og TV er en svært god måte for vår region å bli synlig på. Annonsering Turistkontoret er opptatt av å legge trykk på de markedene hvor vi har mye å hente. Her også i form av annonsering. I 2012 var Gjøvik og Toten presentert i bl.a. Skandinavisk Reisehåndbok, Reiser og Fritid, i tillegg til annonsering i Innovasjon Norge sine brosjyrer i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Messer Vi deltok nok en gang på Reiselivsmessen 2012 på Lillestrøm. Det at det var 2 ulike reiselivsmesser i Oslo ble ikke oppfattet som positivt verken for besøkende eller utstillere på messen. Turistkontoret har etter ønske fra næringen hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av messen. I tillegg har Turistkontoret deltatt på følgende messer i 2012 sammen med ulike medlemsbedrifter: Aktiv Fritid Ålesund Workshop i Hamburg Fiskelykke Villmarksmessen i Stockholm Fiskelykke Distribusjon og oppsøkende virksomhet Relasjonsmarkedsføring, være synlig ute i markedet og gi produktet et personlig preg, blir mer og mer viktig i dagens konkurranse. Vi må jobbe langsiktig med å få satt Gjøvikregionen på kartet og ikke minst fortelle om hvilke muligheter som finnes her. Turistkontoret arrangerte flere salgsturer i 2012 sammen med ulike medlemsbedrifter, til turoperatører og næringslivskunder. Bedrifter fra Oslo ble spesielt invitert til deltakelse under Norsk Akevittfestival. Turistkontoret gjennomfører en omfattende distribusjon av salgs- og profileringsmateriell. I løpet av februar og mars distribueres materiellet til turistkontorer i hele Norge. Vi er også representert 7

8 ved informasjonssentrene ved grenseovergangene til Sverige. Øvrige markedsaktiviteter Arrangement, kurs og konferanser er viktig for reiselivsnæringen. Arrangement og events er et satsingsområde. Det gir en direkte effekt på overnattings- og spisestedene og samtidig får vi en mulighet til å vise fram det beste av hva vi har å tilby. TT, Urbane Totninger og Sommerslagere på Gjøvik Gård, konsertserien på Lavvotunet på Dokka er viktige arrangement om sommeren for å trekke tilreisende til regionen. En videre satsing på kulturbasert næringsutvikling er svært viktig for vår region. Arrangement som får nasjonal oppmerksomhet er i tillegg viktig for imagen. Turistkontoret har siden starten vært representert i styringsgruppa for Musikkregionen Gjøvik. Her er det viktig å utnytte de mulighetene som ligger i prosjektet for å skape økt trafikk til regionen. Prosjekt Fiskelykke I Gjøvik-regionen er det mange ulike fiskemuligheter. Fra dorging på de store innsjøene som Mjøsa, Einafjorden og Randsfjorden, til fiske i et utall elver og bekker, eller de mange gode fiskevann, for eksempel i Synnfjellområdet. I tillegg til forskjellige steder å fiske, finnes mange ulike fiskearter. Vi har tilbud både til den mest innbarka kravstore sportsfisker og til de som ønsker å fiske til matauk. Imidlertid er ikke forholdene lagt godt nok til rette for sportsfiskerne. Det er begrenset med kart over fiskeområdene, det er vanskelig å leie båt, det er uoversiktlig med fiskekort og lignende. Målsetting med prosjektet er følgende: Finne noe særegent for regionen som kan benyttes i generell profilering. Vurdere muligheten for å utvikle nye produkter som kan gi tilleggsinntekter for den eksisterende reiselivsnæringen samt grunneiere i regionen. Vurdere muligheten for sysselsetting og/ eller ekstra inntekter for lokale sportsfiskere (som fiskeguider) og grunneiere. Få flere private hyttetilbydere til å leie ut sine hytter. På slutten av 2012 ble en svært fyldig fiskeguide ferdigstilt i samarbeide med grunneiere og lokale fiskeforeninger. Anne Cathrine Enstad sluttet som prosjektleder , og man vil søke etter ny prosjektleder så snart som mulig. Samarbeid med Hadeland og Ringerike Reiseliv I forbindelse med revidering av nasjonal reiselivsstrategi er det ønske om en strukturendring i norsk reiseliv. Målet er å redusere antall destinasjonsselskaper og få etablert et landsdelsselskap i de deler av landet hvor dette ikke eksisterer. Kort tid før dette ble offentlig hadde Hadeland og Ringerike Reiseliv fått evaluert sin egen virksomhet. Denne konkluderte med at man ønsket et tettere/formalisert samarbeid med Gjøvikregionen. Avtale ble inngått rett før jul hvor man er enig om at Gjøvikregionen sin turistsjef overtar som turistsjef også for Hadeland og Ringerike fra nyttår. VisitNorway/IN Reiseliv Nasjonal profilering og kooridnering av kampanjer. Markedskunnskap Fylkes- landsdelsselskap Markedsføring, større utviklingsprosjekter og strategiarbeid Destinasjonsselskap Markedsføring, koordinering av utviklingsprosjekter og booking Reiselivslag - Turistinfo Drift av turistinformasjon, produktkoordinering og informasjon 8

9 Andre aktiviteter Arrangert bedriftslunsjer for medlemmer av Turistkontoret og Næringsrådet. Deltakelse i ulike arbeidsgrupper som f.eks; Pilegrimsprosjekt Norsk Akevittfestival Barnebokdagen Mjøstråkk Kulturtrappa Rådgivning ovenfor medlemsbedrifter. Sekretariat og regnskap Næringsrådet har i 2012 hatt ansvaret for følgende regnskap: Gjøvikregionen Næringsråd med prosjekter. Gjøvik Næringsforum Gjøvikregionen Turistkontor med prosjekter Gjøvik Marken Gjøvik Håndverks og Industriforening. Opplæringskontoret for håndverk og industrifag, Gjøvik-Toten-Land Stiftelsen Vernebygg for Skibladner. Gjøvikregionen Næringsråd har også i 2012 leid ut lokaler i Jernbanegata 2 til følgende bedrifter/ organisasjoner: Gjøvikregionen Turistkontor Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag, Gjøvik-Toten-Land Skibladnerkontoret Internasjonalt Servicekontor. Norges Forskningsråd Ruth & Ragna Avsluttende kommentarer, aktivitetsrapporten Gjøvikregionen Næringsråd og Gjøvikregionen Turistkontor kan også i 2012 se tilbake på et meget aktivt år. Dette gjelder alle sider av virksomheten. Vi ser frem til videreføring av pågående prosjekter, samt nye spennende prosjekter og aktiviteter i Gjøvikregionen Næringsråd, Gjøvikregionen Turistkontor April Næringsrådet har i 2012 hatt ansvaret for følgende sekretariat: Gjøvik Marken Gjøvik Håndverks og Industriforening Sekretariatsfunksjonene har stor betydning som relasjonsbygger mellom Næringsrådet og det lokale næringsliv. 9

10 Postadr.: Postboks 230, 2802 Gjøvik Besøksadr.: Jernbanegt. 2, 2821 Gjøvik Tlf./faks: / e-post: web: Grafisk design: Vektor-K, Gjøvik. 10

Styret for Næringsrådet

Styret for Næringsrådet Årsberetning 2011 1 Organisasjon Næringsrådet har i 2011 gjennomgått en omfattende organisasjonsendring. Daglig leder gikk av med pensjon 1. juni. Det hadde en tid vært diskutert et nærmere samarbeid og

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass Hamarregionen Utvikling ble stiftet av kommunene Løten, Stange og Hamar i mai 2006. Vi skal arbeide med problemstillinger innenfor følgende områder: Næringsetat

Detaljer

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Marie Bergsli, Bård Jervan, Magnus Mackay MIMIR AS og Lars U. Kobro Telemarksforsking Larvik 27. januar 2014 Innhold Forord... 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Støtteordning: Byregionprogrammet Prosjektnavn: ByR Gjøvikregionen Kort beskrivelse (sammendrag - maks 500 tegn): Fase 2 av ByR-prosjektet skal for Gjøvikregionen

Detaljer

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Tittel Søker Søkt 1 Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets 375000 2 Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Tyrifjordfisk

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer