FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1970-1971. FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971"

Transkript

1 Å R S B E R ET N N G VE D KOM M E N DE NO R G ES F S K E R E R N R. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEf\J FISKE RI D RE KTØRE N BERGEN 1971

2

3 Å R S BERET N N G VED K OM M E N DE NOR G ES F S K E R E R N R. 8 FISKERI- UN DE RVISN NG EN FI SKE RI D RE KTØR E N BERG EN 1971

4

5 INNHOLD Side Aminneige bemerkninger 5 Statens Fiskarfagskue, Laksevåg Statens Fiskarfagsko1e, Aukra Statens Fiskarfagskoe, Trondh,eim O Statens Fiskarfagskoe, Gravda Statens Fiskarfagskoe, Honningsvåg Eksamener ved fiskarfagskoene Statens Kjøemaskinistskoe, Trondheim Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø Diverse kurs Tabeer

6

7 ALMINNELIGE BEMERKNINGER Anta skoer under Fiskeridirektoratets administrasjon har vært det samme som i det foregående år, nemig fem fiskarfagskoer, en fagskoe for fiskeindustri og en kjøemaskinistskoe. Arbeidet med panene for nybygg ved Statens Fiskarfagskoe, Aukra:, har fortsatt. Forprosjekt er utarbeidet. Det er imidertid ikke endeig godkjent på grunn av at byggesaken er bitt foreøpig stoppet som en føge av den statsfinansiee og arbeidskraftsmessige situasjon. Tidsskjemaet er bitt forrykket, og det er ukart når arbeidet i marken kan ta ti. Spørsmået om en mer sentra tomt for fiskarfagskoen som ska bygges i Austevo har vært behandet. Kommunen tibød en ny tomt, men etter nærmere vurdering be en stående ved at skoen burde reises på den opp- rinneig tibudte tomt. Forsag ti romprogram for den nye skoen be utarbeidet høsten Ved utgangen av beretningsåret foreigger det ikke godkjennese av dette fra Finansdepartementet. Arbeidet med panene for en ny fagskoe for fiskeindustri har fortsatt i administrasjonen. Fra Åesund kommune foreigger det tibud om tomt: ti skoen. Utkast: ti undervisningspan i store trekk, eevta og rom pro- gram foreigger, men det er ennå ikke tatt standpunkt ti utkastene. Heer ikke har en tatt standpunkt ti tomtevaget. Arbeidet med saken fortsetter. Det utvaget som be nedsatt for å utrede spørsmået om administra- sjonen av skoene under Fiskeridepartementet avga sin innstiing i sutten av desember Et ferta ( medemmer) i utvaget foreso at skoene burde overføres ti fykene og at de administrativt burde sortere under Kirke- og undervisningsdeparternentet. Utvagets mindreta ( medem- mer) mente at skoene fortsatt burde være statsskoer og at de fortsatt burde sortere under Fiskeridepartementet. Innstiingen har vært ute ti uttaese, men da ikke ae uttaeser er innkommet, har Fiskeridirektoratet ved beretningsårets utøp ikke kunnet avgi sin uttaese ti Fiskerideparte- men tet. I september 1970 be det ved Statens Fiskarfagskoe, Gravda, hodt et møte med rektorene ved skoene under Fiskeridirektoratet. Ti stede var også statssekretær Knut Vartda og konsuent Oa Sobjørg fra Fiskeridepartementet, byråsjef Ering Tamo fra Kirke- og undervisningsdepar-

8 6 tementet, kontorsjef Asak Aasbø og undervisningskonsuent Bjørn Mykebust fra Fiskeridirektoratet. Møtet be edet av kontorsjef Aasbø. Føgende saker be drøftet: I. Fiskeskipperinjen. Reduksjon av pensum på fiskeskipperkurs av. k.. Likt timeta pr. fag pr. uke for ae skoene.. Sammensåing av fag.. Stryking ti ju av de eever som ikke hoder må kunnskapsmessig 5. Kurs i brannvern. 6. Undervisningen i regning. 7. Reger for deing av eever som ønsker bokmå eer nynorsk. 8. Fytting av ende eksamener. IL Motorpasserinjen.. Eventue endring av motorpasserkurset sik at det bir kompetansegivende.. Eventue -årig undervisning på motorpasserkurset.. Fartstid ved opptakese på motorpasserkurs. I. Fiskebåtstuertinjen.. Eventue -årig undervisning på fiskebåtstuertinjen. IV. Diverse saker.. Etterutdanning av ærere.. Opptakskrav på ae injer (fartstid, praksis).. Opprettese av førsteærerstiing.. Lik dato for igangsetting av kurs om høsten. 5. Anskaffese av maskiner og undervisningsmider. 6. Utvag for koordinering av fiskeriundervisningen m_ed annen undervisning. 7. Kursvirksomhet ved fiskarfagskoene. 8. Spørsmå om å søyfe fri reise ti og fra skoen. 9. Lærebokutvag for skoer under Fiskeridirektoratet. O. Oppgave over este timer. I. «Fiskeriutdannese» for ae navigatører på fiskefartøyer. - :Kurstibud. 1. Fiskeriutdannesens fremtid. 1. Eksamensregement. V. Eventuet. Under eventuet drøftet en vesentigst søkningen ti fiskarfagskoene. De sakene som be drøftet under møtet er senere behandet i fiskeriadministrasjonen.

9 7 Den utarbeidde æreboka i hydrauikk er bitt stensiert i direktoratet og be tatt i bruk ved undervisningen på maskinistkurset. Som et edd i oppysningsarbeidet om fiskarfagskoene be det våren 1971 trykt og sendt ut i eksemparer en brosjyre som ga en oversikt over ae utdanningstibud ved disse skoene. Videre er det sendt en artikke om skoene ti aviser og fiskeritidsskrifter, og det er fordet oppysningsmaterie ti fiskarag, fiskerisekretærer, eseværeser og veferdsstasjoner. Fimen om fiskarfagskoen har vært vist en ang rekke steder i forbindese med tisteinger ved Den indre sjømannsmisjon og Norsk Seskab ti Skibbrudnes Redning. Av bevigningen ti stipend og kurs for ærere er det gitt føgende stipend: Maskinærer Pau Jenssen ti studie besøk ved diverse bedrifter i Sør-Norge og ti studieopphod ved Hydrauskoan i Sverige; maskinærer Konrad Antonsen ti studie besøk ved Statens Kjøemaskinistskoe; fagærerne Ase Simonsen og Rof Rasmussen samt bokhoder og sekretær Jo han Pedersen ti pedagogisk kurs; stuertærer Gunnar Simonsen ti studiebesøk ved Trondheim Kokk- og Stuertskoe, og fagærer Rof Rasmussen ti studieopphod ved Baader-fabrikkene i Tyskand og ved Friogri i Trondheim. Utgiftene ved rektormøtet i Gravda be dekket av samme bevigning. Undervisningskonsuenten har i beretningsåret hatt reisedager. Han har b.a. detatt i navigasjonsskoens rektormøte og i fere møter i S j ømannsskoerådet. Anta fimutån har vært 68. Noen av fimene har imidertid vært utånt ti humanitære institusjoner som har nyttet fimene på en ang rekke steder i forbindese med sine arrangementer i fiskeridistriktene. Det er anskaffet en ny fim: «S.O.S. Mayday». SKOLER STATENS FISKARF AGSKULE, LAKSEVÅG Fisker Oe M. Nakken suttet som rådsmedem ti ju, og som nytt medem av rådet be oppnevnt fisker Simon Øvretveit, Tæavåg. I skoeåret 1970/71 har det vært avhodt rådsmøter og behandet O saker. Det har vært avhodt 9 ærerrådsmøter og behandet 18 saker. Johannes Vindenes titrådte sin stiing høsten 1970 som ærer i amenfag. Eers har de ansatte ved skoen vært de samme som før. Rektor Lønøy sa opp sin stiing ti fratredese ved skoeårets utgang. Ti motorpasserkurset høsten 1970 medte det seg søkere, men ingen av dem møtte opp. Ti vårkurset 1971 medte det seg 7 søkere hvorav

10 8 be opptatt som eever. En eev suttet ti ju. Gjennomsnittsader 19 år. eever gikk opp ti eksamen og besto. Fiskebåtstuertkurset høsten 1970 hadde 7 søkere som samtige be opptatt som eever. Gjennomsnittsader 18 år. Vårkurset 1971 hadde søkere som begge be opptatt som eever. Gjennomsnittsader 17 Y år. Samtige fiskebåtstuerteever fra begge kurs besto eksamen. Ti kurset på fiskeskipperinjen medte det seg 1 søkere, hvorav 10 be opptatt som eever. Gjennomsnittsader år. En eev suttet ti ju. Ti eks-'!men strøk en eev i navigasjon, mens en eev må kontinuere i ett fag. To fiskeskippereever gikk opp ti kystskippereksamen av. k. hvorav en strøk. av fiskeskippereevene har gjennomgått teoretisk/praktisk oppæring i radioteefoni. Samtige fiskeskippereever har dessuten avagt prøve for oppnåese av radaroperatørsertifikat. Her var der eever som ikke besto prøven. En rekke spesiaforedrag er hodt. Dessuten har det vært nyttet spesiaforedrag på ydbånd, samt framvisning av undervisningsfimer omfattende fagområder for samtige injer. Skoen har foretatt en rekke ekskursjoner, b.a. ti Akvariet i Bergen og Havforskningsinstituttet i Bergen. Kongsberg Våpenfabrikk har avhodt kurs i Decca Navigator. Skoens eever under edese av fiskeri- og navigasjonsærer Remøy har vært på dagsturer med m /s «Havdrøn», hvor de har fått anedning ti å praktisere sine navigasjonskunnskaper og sett de moderne navigasjonsog fiskeetingsinstrumenter i bruk. Samtige eever ved skoen har vært medemmer av Skoeteateret i Bergen og har overvært en rekke forestiinger. Hebredstistanden ved skoen har vært god. Skoen har i øpet av skoeåret 1970/71 hatt besøk av en rekke representanter fra inn- og utand. STATENS FISKARFAGSKOLE, AUKRA Skoens råd er det samme som foregående år. Det har vært hodt rådsmøter. Maskinærer Harad Daniesen suttet ved skoen Da det er tanken å rive skoeverkstedet når arbeid med tomten for nye bygninger tar ti, be det ikke tisatt ny maskinærer. Skoen har nå bare fiskeskipperinje. De øvrige ærere og funksjonærer er de samme som forrige år. En har hatt timeærere i heseære, praktisk eektrisitet, maskinære og radioteefoni. Radioteefonikurset be hodt etter fiskeskippereksamen.

11 9 Ti fiskeskipperkurset medte det seg 0 kvaifiserte søkere, som ae be opptatt. møtte ikke fram. eever suttet ved skoen etter uker. De fikk pass og begynte på styrmannsksoen i Åesund. eev be syk og suttet etter uker ved skoen. 1 eever fuførte kurset. En eev strøk i regning og regnskapsære og må kontinuere. Eevene fikk også radarsertifikat. Gjennomsnittsaderen for fiskeskippereevene var Y år. En eev som strøk i navigasjon ti eksamen 1970, har bestått ny prøve og fått fiskeskippereksamen. Ti høstkurset på motorpasserinjen medte det seg eever. En eev be oversendt fra skoen i Laksevåg. Kurset tok ti med 5 eever som ae fikk motorpassereksamen. Gjennomsnittsaderen for motorpassereevene var 1 år. En har ikke hatt motorpasserkurs etter nyttår. Ae skoens ærere, funksjonærer og eever var ti gjennomysning ved Diagnosestasjonen i Mode. Sunnhetstistanden bant eevene har vært god. Eevaget har også i år hatt få møter og har ikke vært særig aktivt. Det har vært et godt forhod meom eevene innbyrdes og meom ærere og eever. Skoens ærere og eever var på ekskursjonstur ti Sykkyven og så på fiskeoppdrettsanegget Nor-Laks og Aursnes fabrikker A js for fiskeredskaper. H avforskningsfartøyet «Havdrøn» besøkte skoen dager i høst og dag i vår. Eevene fikk trene på instrumentene om bord og fikk også studere sidearver og sideynge. Kontorsjef Sverre Grønningsæter fra Statens Fiskarbank i Åesund ori- enterte eevene om fiskarbankens virksomhet. Sekretær Arne Siset fra Norges Fiskarag, og sekretær Saunes fra Sunnmøre Fiskarag var ved skoen i dager og hodt kurs i organisasjonsarbeid. På eevmøte innedet sekretær Saunes ti diskusjon om forurensing av havet. I mars be det ved skoen hodt et dagers kurs i Decca Navigator. Redningskrysser «G. Unger Vetesen» gikk tur med eevene for å bruke instrumentet. I tiden meom skriftig og muntig navigasjonseksamen fikk skoen besøk av fok fra Mode Brannkorps som hodt foredrag og instruerte eevene i brannsukning. Eevene fikk også instruksjon i bruk av rednings utstyr. En fåte som be kjøpt i høst be kastet ut og eevene krøp om bord.. Enkete av eevene badet, og en fikk en reaistisk øvese. Kjeen ti fyringsanegget i hovedbygningen har sprunget ekk fere ganger. Den er bitt tettet med ståpast o.., da en ikke kan få reservede- er. En har nå kjøpt en brukt eektrisk fyrkje og har instaert den sorn reserve.

12 10 Av andre nyanskaffeser kan nevnes: Ekkogramsimuator, kopieringsmaskin og diverse instrumenter for navigasjon og meteoroogi. Undervisningen har som eers vært suppert med foredrag på ydbånd, fim og ys bider. Vanig vedikehod er utført. STATENS FISKARFAGSKOLE, TRONDHEHvf Rådet for skoen og de faste ærere og funksjonærer var de samme som året før. Det har vært nyttet timeærere i hygiene, ovkunnskap, sjøveisreger og sjømannskap og devis i radar, praktisk fiskeriære, sjømannsog redskapsarbeide ved fiskeskipperinjen, i smiearbeide og praktisk eektrisitetsære ved motorinjen og i oppdekking og servering ved fiskebåtstuertinjen. Ti fiskeskipperkurset medte det seg 1 søkere hvorav 11 be opptatt. I oktober suttet en eev på grunn av inntrådte famiieforhod, og i november suttet to eever som ikke greide å føge med i undervisningen. Gjennomsnittsaderen var år. To eever strøk i navigasjon skriftig, og en av disse strøk også i havære og fiskeribioogi. Ti motorpasserkurset høsten 1970 medte det seg 6 søkere, hvorav møtte opp. Ti vårkurset 1971 medte det seg 6 eever som ae møtte fram. Gjennomsnittsaderen var 0 år. Samtige besto eksamen. Fiskebåtstuertkurset høsten 1970 hadde 5 søkere hvorav møtte fram, og vårkurset hadde søkere som be tatt opp. Gjennomsnittsaderen var 0 år. Samtige besto eksamen. Eevene gjennomgikk foreskreven egekontro. Det forekom ingen avorige sykdommer i skoeåret. Det har vært iten aktivitet i eevaget dette skoeår. Grunnen ti dette har vært at de feste eever bodde nær byen og har reist hjem i hegene. De har vært representert i Det Maritime Eevsamfund. I skoeåret har det vært hodt fere foredrag om aktuee spørsmå som har tiknytning ti de fag skoen underviser i. Samtige fiskeskippereever har gjennomgått kurs i Decca Navigator og avagt prøve for radaroperatørsertifikat. Ti denne prøve strøk eev. Skoen hadde også i dette skoeår besøk av mjs «Havdrøn» med tur ut for å praktisere bruk av radar, sonar, ekkoodd, Decca Navigator, oran m.m. Ti radioteefonikurset som be hodt etter navigasjonseksamen medte samtige eever seg som detakere. Da kurset tok ti møtte bare to mann opp. Begge besto prøven.

13 11 Skoen har eiet svømmebasseng hvor eevene har hatt instruksjon i svømming. Ti støtte for undervisningen benyttet en transparenter, sides, ydbånd og fim. Av nyanskaffeser har skoen fått avspiingsenhet med båndspier, mode I, med synkronisator for avspiing av ekkooddregistreringer på.eh oddet. Avspiingen har vært god. Forhodet meom ærere, eever og persone har vært godt. Det samme.kan sies om forhodet ti de øvrige skoer ved sentret. STATENS FISKARFAGSKOLE, GRAVDAL Skoens råd har i skoeåret 70/71 vært det samme som foregående år. Når det gjeder ærerstaben, er det ansatt ny maski.nærer, Mevin Mikasen. Rektor Jørgen Langen døde 15. mai og ærer Armand Bjerke be konstituert i stiingen ut skoeåret og innti ny rektor bir tisatt. For øvrig er ærerstaben den samme. Ved skoens forskjeige injer har en hatt henhodsvis 7 og 5 eever på iiskeskipperkurs av. k. og. k. og 9 eever på fiskebåtstuertinjen. En eev på fiskeskipperkurset av.k. og eev på fiskeskipperkurset av.k. besto ikke eksamen. Ti fiskebåtstuerteksamen før ju besto to eever prø- vene. En eev strøk, men tok fornyet prøve i juni, som han besto. Av iiskebåtstuertku).et våren 1971 suttet en eev etter eget ønske. To møtte ikke opp ti en av eksamensprøvene. De øvrige tre besto eksamen. Eksa- mensprøvene i radar og radioteefoni be hodt som vanig. En eev besto ikke prøven i radar. Forhodet meom skoens ansatte har vært det beste, ikeens forhodet meom ærere og eever. Det har som vanig vært ekskursjoner for ae injer. Ved skoen be det våren 1971 arrangert et kurs i sonar. I inneværende skoeår har det også vært heårs kurs for NORAD-stipendiater fra Sierra Leone i Vest-Afrika. Av disse fikk 5 navigasjonsundervisning etter skoens vanige mønster, maskinistoppæring og var passert ved Satda Yrkesskoe for oppæring i båtbygging. Ae eever fuførte kurset med ti des meget gode resutater. Undervisningsspråket har vært engesk. Stipendiatene har vært på oddefiske og tråfiske utenfor Finnmark og på en føringstur ti Åesund. For øvrig har de vært på fere ekskursjoner, fisketivirkning, garnfiske, inefiske og snurrevadfiske. Sunnhetstistanden ved skoen har vært god.

14 1 STATENS FISKARF AGSKOLE, HONNINGSVÅG Skoerådet har hatt samme sammensetning som tidigere. Skoens faste ærere har også vært de samme som før. I øpet av skoeåret har en hatt 1 eever på fiskeskipper injen. eever suttet i siste havde av skoeåret grunnet angvarig sykdom. Maskinistinjen har hatt eever hvorav suttet ti ju og be overført ti Stavanger Maskinistskoe på grunn av at famiien fyttet fra Nord-Norge ti Stavanger. Det har vært eever på fiskebåtstuertinjen, ae på vår kurset. Gjennomsnittsader for fiskeskippereevene var år, maskinisteevene 5 år og fiskebåtstuerteevene år. O fiskeskippereever gikk opp ti eksamen, 7 eever besto prøvene. En eev m å kontinuere. strøk. Av 11 eksaminander ti maskinisteksamen av.k. besto 7 eksamen. må kontinuere. strøk. Av de fiskebåtstuerteevene besto eksamen. strøk. En avgangskasse fra Honningsvåg ungdomsskoes sjøfarts- og fiskeriinje med 5 eever har hatt 5 timer pr. uke ved skoen. Ae skoens eever har også i år foretatt ekskursjoner ti stedets fiskebedrifter og ti en rekke fartøyer som anøp havnen og som hadde interesse for undervisningen. Eevene har vært på sjøen ti sammen 6 dager og detatt i reketråing, sideundersøkese og tråing, tråing og tiberedning av fisk og fyndretråing. Eevene fra maskinistinjen har vært på ekskursjon ti Tromsøs maskinistskoe. Rektor Hansen stite ti disposisjon fagærere i dager som startet opp og gjennomgikk ae skoens maskiner og dampanegg. Eevene har hatt undervisning i svømming og ivredning, og videre detatt i teoretisk og praktisk brannvernøvese. En har også i år hatt kurs i Decca N avigator. Dessuten har en hatt besøk av demonstrasjonsbien for radar og ekkoodd fra A/S Atas, Oso. Av utbedrings- og vedikehodsarbeide vi en nevne: Maing av kasserom B med oppretting av guv og nytt beegg. I baderommet ti eevene er tak og vegger kedd med respatex-pa.ter. Maing av fyrrommet. Utvendig maing av funksjonærboig og vestre vegg av skoebygget. Oppussing av stue ti maskinærer, og stue og kjøkken bioogeiighet. Reparasjon og maing av internatrom. Impregnering av kaidekket. Av større undervisningsutstyr som er anskaffet kan en nevne: Fryse- og kjøemaskineri, hydrauisk styremaskin (automatisk) og kraftbokk.

15 1 EKSAMENER VED FISKARF AGSKOLENE Tifiskeskippereksamen av.k. gikk det opp 5 eever, ae i Gravda. En av disse besto ikke prøven i ett fag. Ti fiskeskippereksamen av.k. gikk det opp 56 eever (7 i Laksevåg, 1 på Aukra, 8 i Trondheim, 17 i Gravda og 10 på Honningsvåg). 9 av disse besto ikke prøven ( i Laksevåg, på Aukra, i Trondheim, i Gravda og i Honningsvåg). Av disse kan kontinuere. To av fiskeskippereevene ved skoen i Laksevåg gikk opp ti kystskippereksamen av.k. En av disse karte eksamen. Oppgavene i fiskerifag skriftig var føgende: Fiskeriære ti fiskeskippereksamen av. k.: Om fiske etter tunfisk i det sørige Atanterhav og de muigheter du mener dette fisket har i fremtiden. Praktisk fiskeriære ti fiskeskippereksamen av.k.: Gjør rede for fisket med ringnot etter sid og makre i Nordsjøen. Hav ære: Om sathodigheten og satene i havet og om sathodigheten i vannmassene angs Norskekysten. Fiskeribioogi: Bioogien ti ange, båange, brosme og havuer. Maskinisteksamen av.k. be avagt av 11 eever, ae i Honningsvåg. karte ikke prøven. Av disse kan kontinuere. Motorpassereksamen be avagt av 18 eever ( i Laksevåg, 5 på Aukra, og 10 i Trondheim). Ae besto. Fiskebåtstuerteksamen be avagt av 7 eever. 5 av disse karte ikke prøven av disse kan kontinuere. STATENS KJØLEMASKINISTSKOLE, TRONDHEIM For perioden ti er oppnevnt føgende råd for skoen:. Prof.dr.techn. Gustav Lorentzen, Trondheim, formann.. Disponent Torstein Erbo, Trondheim, med varamann disponent Jo han Rønning, Trondheim.. Maskinmester Erik Andersen, Rørvik, med varamann maskinsjef Peder Meyer Carsen, Trondheim.. Direktør Oav Eidsvik, Bergen, med varamann overingeniør Jakob Strømme, Bergen. Det har vært hodt rådsmøter. De faste funksjonærer har vært de samme som tidigere, men instruktør Sætherhaug hadde sykepermisjon fra august Som vikar be ansatt Svein Gaashot, som var eev ved skoen

16 1 På grunn av endrede arbeidsforhod i hovedstiingen har mange timeærere sutte_t og føgende har fungert i skoeåret: Norsk: overærer Arnfinn Johansen, matematikk: Inspektør Odd Martinsen, fysikk: siv.ing. K.je Hegesen, eektroteknikk: fagærer Water Osen, førstehjepskurs: instruktør Vihem Stotz, kjemi: siv.ing. John Arne Johnsen, Byveterinær Arne Kyrkjebø hodt foredrag orh behanding av kjøtt og kjøttvarer. Det medte seg 6 søkere ti årets kurs. Av de 0 som be tatt opp, var det som. trakk seg, sik at varamenn rykket opp. Det suttet eever i øpet av året, og det var 8 som gikk opp ti eksamen. Ae besto. I øpet av skoeåret er eksamensregement og karaktersystem endret sik at det nå er det samme som i f.eks. de maritime skoer og gymnaset. Forhodene meom eevene innbyrdes og ti skoen har vært meget gode. I eevaget har det vært iten aktivitet. Av anskaffeser ti skoen nevnes et mindre kjøeanegg med to kjøesteder, kjøeboks og fryseboks, som bir brukt ti øveser med automatisk reguering av væsketiførse og temperatur. I Trondheim har skoen besøkt Ekem - Rockwoo A/S og Institutt for Kjøeteknikk, T.H.N. Årets ekskursjon gikk ti føgende bedrifter: Stabburet A/S og varehuset Domus, Fredrikstad, Kværner Brugs Kjøeavdeing A/S og Danfoss Norge A js, Sandvika, Det Norske Veritas, Oso, A js Drammens Jernstøberi & Mek. Værksted, Østandske Fryserier A js, Lysaker, Witt & Borgen A/S (uftkondisjoneringsanegg), Vae Hovin kunstisbane, Landteknikk A/L, Feessakteriet A/L, Norges Kjøtt og Feskesentras fryseager og Dipom-Is A/L, Oso. STATENS FAGSKOLE FOR FISKEINDUSTRI VARDØ Som personig varamann for rådsmedem, skoeinspektør Pau-Harry Jakobsen, Vardø, er utnevnt skoestyrer Torbjørn Marthinsen, Vardø. For øvrig har rådet samme sammensetning som foregående år. Det har vært hodt fire rådsmøter i skoeåret. Rektor Knut B. Jørgensen be innviget permisjon i to år fra. juni Undervisningsassistent Torbjørn Pedersen be konstituert som rektor i samme tidsrom. Lektor Oav How, som var innviget permisjon fram ti. november 1970, be etter søknad innviget avskjed fra samme dato. Naskiningeniør Asbjørn Bjørnvåg, som har vikariert i stiingen fra oktober 1969, be tisatt i stiing som midertidig fagærer i teori fra I vikariat som undervisningsassistent, med ønn og status som fagærer i teori, titrådte kjemiingeniør Af Henriksen, Bergen, fra for et tidsrom innti år. Hjepeinstruktør Odd Steffensen fratrådte stiingen Som ny hjepeinstruktør på åremå be fra tisatt

17 15 Steinar Sundkvist, Kiberg. Fagærer Ase Simonsen har sagt opp sin stiing ti fratredese ved skoeårets utøp. For skoeåret 1970/71 var eevtaet ved skoens tre injer: I. Linje i fisketivirkning og industri: A. O-måneders kurs: 18 eever. B. -måneders kurs: 7 eever. I. Linje for produksjon av marine ojer, sideme og fiskeme: O-måneders kurs: eever. I. Linje for arbeidsedere: 6-måneders kurs: O eever. Skoen har i skoeåret hatt praktikanter fra Statens Næringsmidde tekniske Skoe, Trondheim. En eev fra 0-månederskurset be etter søknad overført ti arbeidsederkurset. Eevene ved inje I har hatt praktisk undervisning ved A/S Nordkapp Fiskeindustri, Honningsvåg, og ved A/S Vadsø Sidojefabrikk, Vadsø. Råstofftiførseen har vært sterkt påvirket av det feisåtte vårtorskefisket for Aust-Finnmark. For høstsemesteret var råstofftigangen bare ca. havparten av fjorårets og for vårsemesteret bare ca. tredjeparten. For å støtte under den praktiske undervisning arrangerte skoen i samarbeid med Statens Sidkontro i tidsrommet et kurs i skarpsating, ettsating, sukkersating og krydring av feitsid. Foruten skoens eever og fagærere detok fok fra fiskeindustribedrifter i Vardø, Båtsfjord og Kiberg. Kurset hadde i at 5 detakere. «Arbeidsutvaget for forbedring av kvaiteten på satfisk og kippfisk» ved Industriaboratoriet, Kristiansund, har i mai 1971 fortsatt drevet sateforsøk ved skoen. K orte bedriftsbesøk har vært arrangert ti. bedrifter i Vardø. I mai måned var eevene og tre av skoens ærere på ca. en ukes tur ti fiskerimessen i Fredrikshavn. Det be dessuten avagt besøk bant annet ved A/S Kværner Brug og ved A/S Myrens Verksted, Oso. I undervisningsøyemed har skoen i samarbeid med V ard ø Ungdomsskoes fiskeri- og sjøfartsinje drevet utkekking av aks og sjøørret. Rekepiemaskin er innkjøpt ved mider stiet ti rådighet gjennom Fiskeridirektoratet, Kontoret for fiskeforsøk og båter. Piemaskinen og et rekesorteringsanegg er montert i provisorisk innredede okaer. Maskinen er tatt i bruk. Baader fieteringsmaskin 8 er innkjøpt og er montert for produksjon. Maskiner og utstyr for produksjon av fiskemat er under montering.

18 16 På de enkete injer be det i skoeåret i gjennomsnitt undervist føgende timer pr. eev i teoretiske og praktiske fag: Fag IA Avdeing I B I I Teori Driftskontro og 1ab.arbeid Praksis Avd. I Avd. I Avd. I 19 Avd. IV Pr. ved sidojefabr Instr. kjøemask Kroppsøv. og svømming Bedriftsbesøk Sidesatingskurs Hesetistanden har vært god bant eevene. Interessen for skoen og søkningen ti kommende skoeår synes å være meget god. Føgende tabeer viser de fiskekvanta som er mottatt og foredet i skoeåret.

19 17 Avd. I. Fiskekai og ekspedisjon m. v. Mottatt kg råstoff ( iter ever = kg). Tota Høst- Vårsemester semester Kvantum Innkjøpsverdi Torsk o o Hyse Kveite o. o o o o. o Fyndre o o Steinbit o o Sei o ' o. o o o o Brosme Båkveite Uer o o o o. o o Innkjøpt fra andre tivirkere: Torsk o Hyse Båkveite Sum fisk Torskeever o o Hyseever o o o. o Lever mottatt fra andre tivirkere: o o o o Fiskehoder Sum biprodukter Sum i at Avd. I. Ferskfisk. - fiet m.v. Tota Høstsemester V årsemester kg Iset Fiet Fiet kg i at Iset Fiet Fiet kg i at Iset frossen Iset frossen Torsk o Hyse Kveite Fyndre Steinbit... ooo Sei Båkveite Uer Brosme \ \ 17 so\ 9 9o 1s 60\ 6 ooo 10 s7o\ 6 0\ \ 5 00

20 18 Tota kg Avd. III. Satfisk, tørrfisk, røkt fisk. Høstsemester Vårsemester Satet Hengt Røkt kg i at Satet Hengt Røkt g i at I Torsk Hyse Brosme Båkveite o 1 ooo zoo 10 ooo 1 oo o s ooo 7 sso 780 DIVERSE KURS NAVIGAS]ONSKURS (kj'stskipperkurs av. k.) Det har i beretningsåret vært hodt navigasjonskurs med ti samm.en 7 detakere. To av kursene be hodt i Nordand og to i Rogaand. RADARKURS Tre radarkurs be hodt i Rogaand med ti sammen 18 detakere. SONARKURS. Det er hodt ett sonarkurs som be henagt ti Statens Fiskarfag'Skoe, Gravda. Det detok 18 mann, deribant de 5 eevene ved skoens fiske_ skipperkurs av.k. KURS I BRUK AV REDNINGSMATERIELL. To kurs av denne art er bitt hodt, ett i Rogaand og ett i Nordand. Det detok i at 7 mann. FISKE TILVIRKNING. Det be stit gratis instruktør ti disposisjon ti en bedrift for oppæring av kutting og pakking av fiet. Et kurs i sating og krydring av feitsid be arrangert ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø. Inkusive skoens eever detok det 5 rnann.

21 19 LÆRERKURS. Ved Statens Fiskarfagskoe, Trondheim, be det sommeren 1970 avhodt et kurs for ærere som underviser i fiskeri- og sjøfartsfag i den 9-årige skoe. Kurset varte Y uke, og det detok 5 ærere spredt over hee andet. Panen for kurset omfattet de samme fag som det ska undervises i ved fiskeri- og sjøfartsinjen i den 9-årige skoe. Leder for kurset var rektor Aron Rørvik. Utgiftene ved kurset be det sik at en av Fiskeridirektoratets bevigning dekket opphodsutgiftene og / av ærernes reiseutgifter, mens Kirke- og undervisningsdepartementet dekket de øvrige utgifter.

22 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved de forskjeige injer ved statens fiskarfagskoer for skoeåret 1970/71. <) b) -o v cd b) cd s cd '"d -; '"d v o o -; '"d '"d <) '"d 0 '"d cd cd -; <) ::a..c t; 1 s -; -; -; o -; <) -; 0 bj) -; -; o o 0 o o- cd <) cd 0 -; -; b) b) cd <) b) -; s s cd -; o o - bj) '"d <) -; ;: z z rn rn s <t: <t: C P-; s ;: rn - Fiskeskipper- Søkere injen. k. Eever Vår o -; Høst bj) Søkere o cd Motorpasser- Vår > <) injen Høst Eever cd Vår...:1 Høst Søkere Fiskebåtstuert- Vår injen Eever Høst Vår Fiskeskipper- Søkere 18 in jen. k. Eever 1 cd -; Høst 7 ;: Søkere 1\fotorpasser- Vår <t: injen Eever Høst Vår Fiskeskipper- Søkere injen. k. Eever Høst Søkere s Motorpasser- Vår "a) injen Høst ; Eever Fiskebåtstuertinjen Søkere Eever Høst Vår Høst Vår 1 O 7 o \.:) o

23 ei! '"d > ro 0 bo o ro > bb r:: a r:: o Søkere Eever Fiskeskipperinjen. k. Fiskeskipperinjen. k. MotO passerinjen Fiskebåtstuertinjen Fiskeskipperinjen. k. Maskinistinjen Fiskebåtstuertinjen Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår jan Høst Vår Høst Vår Fiskeskipperinjen,. k.». k. Maskinistinjen Motorpasser injen Fiskebåtstuertinjen Tisammen Fiskeskipperinjen,. k.». k. MaskinistEn j en Motorpasser injen Fiskebåtstuertinjen 1 Tisammen * I tiegg kommer 1 maskinisteever som be opptatt i januar : : j;;:j:i ' e.\: i O ; 5 17 o o o * * 1'-:)

24 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø, for skoeåret 1970/ c<j 8 >:::: >:::: en 8 o... "'' >:::: c<j ;:a... o z OD c<j >:::: 1$) "'' $) U). "'' s o OD o V... 1$) "'' "'' >:::: >:::: c<j V,_. OD >:::: c<j c<j... "'' V... OD o--- o 8 >:::: "'' c<j -en V >:::: c<j >- 1$)... ed >:::: "'' c<j " 1$)... 0 c<j ::::: V > 8 ;::s U).... V "'' en... a en 6' Linje i 10 måne- Søkere fiske ti vir k- ders kurs Eever ning og m åneders Søkere fiskeindustri kurs Eever 10 måne- ders kurs Linje i tran, fiskeojer og forstoffer Linje for arbeidsedere Sum 6 måneders kurs Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever , tv tv

25 Søkere Eever >f>. Oso Østfod '- >f>. Vestfod...,_. Akershus,_. Hedmark,_.,_. Oppand Buskerud,_.... Teemark Aust-Agder >f>. Vest-Agder (.):) Rogaand Bergen (.):) (.):) Hordaand...,_. Sogn og Fjordane '- >f>. f Møre og Romsda co Sør-Trøndeag,_. Nord-Trøndeag co '- Nordand O" O" Troms >f>. 1'-..: Finnmark p. en : n... :: "' n. '-" "' IS!... Q s ss (IQ t;:; I < "' o IS!,_..,'" o n '" o (IQ o n I < "" n -e.o O" -:e '- '-:),.j::>. o 1 Tisammen

26

27

28 A.s John Griegs Bok;crykkeni, Ber8100

FISKERI-UNDERVISNINGEN

FISKERI-UNDERVISNINGEN Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 7 2 - NR. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 19711972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 \ Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 973 26 Fiskerioversikt for uken som endte 23. juni 973. 28. JUNI 973 59. ÅRGANG 26 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger...................... 48 Fiskeriovgivning................

Detaljer

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959 550000 525000 '500000 '175000 '150000 'I!1..5000 'f00 000 375000 '50000 }25000 }OOOOO

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto.

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto. ÅRSRAPPORT 05 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2005 4 Banene 2005 8 Pengefyten 2005 10 Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr. 1-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming

Detaljer

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14.

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14. ffiishets (jang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 978 64. ARGANG Utgis hver 4. dag Side: INNHOLD: 8 Et vendepunkt i fiskerifrbindesene Nrge-EF. 9 Mt gjennmbrt fr Autine på kystbåtar ned ti 40 ft?

Detaljer