FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1970-1971. FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971"

Transkript

1 Å R S B E R ET N N G VE D KOM M E N DE NO R G ES F S K E R E R N R. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEf\J FISKE RI D RE KTØRE N BERGEN 1971

2

3 Å R S BERET N N G VED K OM M E N DE NOR G ES F S K E R E R N R. 8 FISKERI- UN DE RVISN NG EN FI SKE RI D RE KTØR E N BERG EN 1971

4

5 INNHOLD Side Aminneige bemerkninger 5 Statens Fiskarfagskue, Laksevåg Statens Fiskarfagsko1e, Aukra Statens Fiskarfagskoe, Trondh,eim O Statens Fiskarfagskoe, Gravda Statens Fiskarfagskoe, Honningsvåg Eksamener ved fiskarfagskoene Statens Kjøemaskinistskoe, Trondheim Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø Diverse kurs Tabeer

6

7 ALMINNELIGE BEMERKNINGER Anta skoer under Fiskeridirektoratets administrasjon har vært det samme som i det foregående år, nemig fem fiskarfagskoer, en fagskoe for fiskeindustri og en kjøemaskinistskoe. Arbeidet med panene for nybygg ved Statens Fiskarfagskoe, Aukra:, har fortsatt. Forprosjekt er utarbeidet. Det er imidertid ikke endeig godkjent på grunn av at byggesaken er bitt foreøpig stoppet som en føge av den statsfinansiee og arbeidskraftsmessige situasjon. Tidsskjemaet er bitt forrykket, og det er ukart når arbeidet i marken kan ta ti. Spørsmået om en mer sentra tomt for fiskarfagskoen som ska bygges i Austevo har vært behandet. Kommunen tibød en ny tomt, men etter nærmere vurdering be en stående ved at skoen burde reises på den opp- rinneig tibudte tomt. Forsag ti romprogram for den nye skoen be utarbeidet høsten Ved utgangen av beretningsåret foreigger det ikke godkjennese av dette fra Finansdepartementet. Arbeidet med panene for en ny fagskoe for fiskeindustri har fortsatt i administrasjonen. Fra Åesund kommune foreigger det tibud om tomt: ti skoen. Utkast: ti undervisningspan i store trekk, eevta og rom pro- gram foreigger, men det er ennå ikke tatt standpunkt ti utkastene. Heer ikke har en tatt standpunkt ti tomtevaget. Arbeidet med saken fortsetter. Det utvaget som be nedsatt for å utrede spørsmået om administra- sjonen av skoene under Fiskeridepartementet avga sin innstiing i sutten av desember Et ferta ( medemmer) i utvaget foreso at skoene burde overføres ti fykene og at de administrativt burde sortere under Kirke- og undervisningsdeparternentet. Utvagets mindreta ( medem- mer) mente at skoene fortsatt burde være statsskoer og at de fortsatt burde sortere under Fiskeridepartementet. Innstiingen har vært ute ti uttaese, men da ikke ae uttaeser er innkommet, har Fiskeridirektoratet ved beretningsårets utøp ikke kunnet avgi sin uttaese ti Fiskerideparte- men tet. I september 1970 be det ved Statens Fiskarfagskoe, Gravda, hodt et møte med rektorene ved skoene under Fiskeridirektoratet. Ti stede var også statssekretær Knut Vartda og konsuent Oa Sobjørg fra Fiskeridepartementet, byråsjef Ering Tamo fra Kirke- og undervisningsdepar-

8 6 tementet, kontorsjef Asak Aasbø og undervisningskonsuent Bjørn Mykebust fra Fiskeridirektoratet. Møtet be edet av kontorsjef Aasbø. Føgende saker be drøftet: I. Fiskeskipperinjen. Reduksjon av pensum på fiskeskipperkurs av. k.. Likt timeta pr. fag pr. uke for ae skoene.. Sammensåing av fag.. Stryking ti ju av de eever som ikke hoder må kunnskapsmessig 5. Kurs i brannvern. 6. Undervisningen i regning. 7. Reger for deing av eever som ønsker bokmå eer nynorsk. 8. Fytting av ende eksamener. IL Motorpasserinjen.. Eventue endring av motorpasserkurset sik at det bir kompetansegivende.. Eventue -årig undervisning på motorpasserkurset.. Fartstid ved opptakese på motorpasserkurs. I. Fiskebåtstuertinjen.. Eventue -årig undervisning på fiskebåtstuertinjen. IV. Diverse saker.. Etterutdanning av ærere.. Opptakskrav på ae injer (fartstid, praksis).. Opprettese av førsteærerstiing.. Lik dato for igangsetting av kurs om høsten. 5. Anskaffese av maskiner og undervisningsmider. 6. Utvag for koordinering av fiskeriundervisningen m_ed annen undervisning. 7. Kursvirksomhet ved fiskarfagskoene. 8. Spørsmå om å søyfe fri reise ti og fra skoen. 9. Lærebokutvag for skoer under Fiskeridirektoratet. O. Oppgave over este timer. I. «Fiskeriutdannese» for ae navigatører på fiskefartøyer. - :Kurstibud. 1. Fiskeriutdannesens fremtid. 1. Eksamensregement. V. Eventuet. Under eventuet drøftet en vesentigst søkningen ti fiskarfagskoene. De sakene som be drøftet under møtet er senere behandet i fiskeriadministrasjonen.

9 7 Den utarbeidde æreboka i hydrauikk er bitt stensiert i direktoratet og be tatt i bruk ved undervisningen på maskinistkurset. Som et edd i oppysningsarbeidet om fiskarfagskoene be det våren 1971 trykt og sendt ut i eksemparer en brosjyre som ga en oversikt over ae utdanningstibud ved disse skoene. Videre er det sendt en artikke om skoene ti aviser og fiskeritidsskrifter, og det er fordet oppysningsmaterie ti fiskarag, fiskerisekretærer, eseværeser og veferdsstasjoner. Fimen om fiskarfagskoen har vært vist en ang rekke steder i forbindese med tisteinger ved Den indre sjømannsmisjon og Norsk Seskab ti Skibbrudnes Redning. Av bevigningen ti stipend og kurs for ærere er det gitt føgende stipend: Maskinærer Pau Jenssen ti studie besøk ved diverse bedrifter i Sør-Norge og ti studieopphod ved Hydrauskoan i Sverige; maskinærer Konrad Antonsen ti studie besøk ved Statens Kjøemaskinistskoe; fagærerne Ase Simonsen og Rof Rasmussen samt bokhoder og sekretær Jo han Pedersen ti pedagogisk kurs; stuertærer Gunnar Simonsen ti studiebesøk ved Trondheim Kokk- og Stuertskoe, og fagærer Rof Rasmussen ti studieopphod ved Baader-fabrikkene i Tyskand og ved Friogri i Trondheim. Utgiftene ved rektormøtet i Gravda be dekket av samme bevigning. Undervisningskonsuenten har i beretningsåret hatt reisedager. Han har b.a. detatt i navigasjonsskoens rektormøte og i fere møter i S j ømannsskoerådet. Anta fimutån har vært 68. Noen av fimene har imidertid vært utånt ti humanitære institusjoner som har nyttet fimene på en ang rekke steder i forbindese med sine arrangementer i fiskeridistriktene. Det er anskaffet en ny fim: «S.O.S. Mayday». SKOLER STATENS FISKARF AGSKULE, LAKSEVÅG Fisker Oe M. Nakken suttet som rådsmedem ti ju, og som nytt medem av rådet be oppnevnt fisker Simon Øvretveit, Tæavåg. I skoeåret 1970/71 har det vært avhodt rådsmøter og behandet O saker. Det har vært avhodt 9 ærerrådsmøter og behandet 18 saker. Johannes Vindenes titrådte sin stiing høsten 1970 som ærer i amenfag. Eers har de ansatte ved skoen vært de samme som før. Rektor Lønøy sa opp sin stiing ti fratredese ved skoeårets utgang. Ti motorpasserkurset høsten 1970 medte det seg søkere, men ingen av dem møtte opp. Ti vårkurset 1971 medte det seg 7 søkere hvorav

10 8 be opptatt som eever. En eev suttet ti ju. Gjennomsnittsader 19 år. eever gikk opp ti eksamen og besto. Fiskebåtstuertkurset høsten 1970 hadde 7 søkere som samtige be opptatt som eever. Gjennomsnittsader 18 år. Vårkurset 1971 hadde søkere som begge be opptatt som eever. Gjennomsnittsader 17 Y år. Samtige fiskebåtstuerteever fra begge kurs besto eksamen. Ti kurset på fiskeskipperinjen medte det seg 1 søkere, hvorav 10 be opptatt som eever. Gjennomsnittsader år. En eev suttet ti ju. Ti eks-'!men strøk en eev i navigasjon, mens en eev må kontinuere i ett fag. To fiskeskippereever gikk opp ti kystskippereksamen av. k. hvorav en strøk. av fiskeskippereevene har gjennomgått teoretisk/praktisk oppæring i radioteefoni. Samtige fiskeskippereever har dessuten avagt prøve for oppnåese av radaroperatørsertifikat. Her var der eever som ikke besto prøven. En rekke spesiaforedrag er hodt. Dessuten har det vært nyttet spesiaforedrag på ydbånd, samt framvisning av undervisningsfimer omfattende fagområder for samtige injer. Skoen har foretatt en rekke ekskursjoner, b.a. ti Akvariet i Bergen og Havforskningsinstituttet i Bergen. Kongsberg Våpenfabrikk har avhodt kurs i Decca Navigator. Skoens eever under edese av fiskeri- og navigasjonsærer Remøy har vært på dagsturer med m /s «Havdrøn», hvor de har fått anedning ti å praktisere sine navigasjonskunnskaper og sett de moderne navigasjonsog fiskeetingsinstrumenter i bruk. Samtige eever ved skoen har vært medemmer av Skoeteateret i Bergen og har overvært en rekke forestiinger. Hebredstistanden ved skoen har vært god. Skoen har i øpet av skoeåret 1970/71 hatt besøk av en rekke representanter fra inn- og utand. STATENS FISKARFAGSKOLE, AUKRA Skoens råd er det samme som foregående år. Det har vært hodt rådsmøter. Maskinærer Harad Daniesen suttet ved skoen Da det er tanken å rive skoeverkstedet når arbeid med tomten for nye bygninger tar ti, be det ikke tisatt ny maskinærer. Skoen har nå bare fiskeskipperinje. De øvrige ærere og funksjonærer er de samme som forrige år. En har hatt timeærere i heseære, praktisk eektrisitet, maskinære og radioteefoni. Radioteefonikurset be hodt etter fiskeskippereksamen.

11 9 Ti fiskeskipperkurset medte det seg 0 kvaifiserte søkere, som ae be opptatt. møtte ikke fram. eever suttet ved skoen etter uker. De fikk pass og begynte på styrmannsksoen i Åesund. eev be syk og suttet etter uker ved skoen. 1 eever fuførte kurset. En eev strøk i regning og regnskapsære og må kontinuere. Eevene fikk også radarsertifikat. Gjennomsnittsaderen for fiskeskippereevene var Y år. En eev som strøk i navigasjon ti eksamen 1970, har bestått ny prøve og fått fiskeskippereksamen. Ti høstkurset på motorpasserinjen medte det seg eever. En eev be oversendt fra skoen i Laksevåg. Kurset tok ti med 5 eever som ae fikk motorpassereksamen. Gjennomsnittsaderen for motorpassereevene var 1 år. En har ikke hatt motorpasserkurs etter nyttår. Ae skoens ærere, funksjonærer og eever var ti gjennomysning ved Diagnosestasjonen i Mode. Sunnhetstistanden bant eevene har vært god. Eevaget har også i år hatt få møter og har ikke vært særig aktivt. Det har vært et godt forhod meom eevene innbyrdes og meom ærere og eever. Skoens ærere og eever var på ekskursjonstur ti Sykkyven og så på fiskeoppdrettsanegget Nor-Laks og Aursnes fabrikker A js for fiskeredskaper. H avforskningsfartøyet «Havdrøn» besøkte skoen dager i høst og dag i vår. Eevene fikk trene på instrumentene om bord og fikk også studere sidearver og sideynge. Kontorsjef Sverre Grønningsæter fra Statens Fiskarbank i Åesund ori- enterte eevene om fiskarbankens virksomhet. Sekretær Arne Siset fra Norges Fiskarag, og sekretær Saunes fra Sunnmøre Fiskarag var ved skoen i dager og hodt kurs i organisasjonsarbeid. På eevmøte innedet sekretær Saunes ti diskusjon om forurensing av havet. I mars be det ved skoen hodt et dagers kurs i Decca Navigator. Redningskrysser «G. Unger Vetesen» gikk tur med eevene for å bruke instrumentet. I tiden meom skriftig og muntig navigasjonseksamen fikk skoen besøk av fok fra Mode Brannkorps som hodt foredrag og instruerte eevene i brannsukning. Eevene fikk også instruksjon i bruk av rednings utstyr. En fåte som be kjøpt i høst be kastet ut og eevene krøp om bord.. Enkete av eevene badet, og en fikk en reaistisk øvese. Kjeen ti fyringsanegget i hovedbygningen har sprunget ekk fere ganger. Den er bitt tettet med ståpast o.., da en ikke kan få reservede- er. En har nå kjøpt en brukt eektrisk fyrkje og har instaert den sorn reserve.

12 10 Av andre nyanskaffeser kan nevnes: Ekkogramsimuator, kopieringsmaskin og diverse instrumenter for navigasjon og meteoroogi. Undervisningen har som eers vært suppert med foredrag på ydbånd, fim og ys bider. Vanig vedikehod er utført. STATENS FISKARFAGSKOLE, TRONDHEHvf Rådet for skoen og de faste ærere og funksjonærer var de samme som året før. Det har vært nyttet timeærere i hygiene, ovkunnskap, sjøveisreger og sjømannskap og devis i radar, praktisk fiskeriære, sjømannsog redskapsarbeide ved fiskeskipperinjen, i smiearbeide og praktisk eektrisitetsære ved motorinjen og i oppdekking og servering ved fiskebåtstuertinjen. Ti fiskeskipperkurset medte det seg 1 søkere hvorav 11 be opptatt. I oktober suttet en eev på grunn av inntrådte famiieforhod, og i november suttet to eever som ikke greide å føge med i undervisningen. Gjennomsnittsaderen var år. To eever strøk i navigasjon skriftig, og en av disse strøk også i havære og fiskeribioogi. Ti motorpasserkurset høsten 1970 medte det seg 6 søkere, hvorav møtte opp. Ti vårkurset 1971 medte det seg 6 eever som ae møtte fram. Gjennomsnittsaderen var 0 år. Samtige besto eksamen. Fiskebåtstuertkurset høsten 1970 hadde 5 søkere hvorav møtte fram, og vårkurset hadde søkere som be tatt opp. Gjennomsnittsaderen var 0 år. Samtige besto eksamen. Eevene gjennomgikk foreskreven egekontro. Det forekom ingen avorige sykdommer i skoeåret. Det har vært iten aktivitet i eevaget dette skoeår. Grunnen ti dette har vært at de feste eever bodde nær byen og har reist hjem i hegene. De har vært representert i Det Maritime Eevsamfund. I skoeåret har det vært hodt fere foredrag om aktuee spørsmå som har tiknytning ti de fag skoen underviser i. Samtige fiskeskippereever har gjennomgått kurs i Decca Navigator og avagt prøve for radaroperatørsertifikat. Ti denne prøve strøk eev. Skoen hadde også i dette skoeår besøk av mjs «Havdrøn» med tur ut for å praktisere bruk av radar, sonar, ekkoodd, Decca Navigator, oran m.m. Ti radioteefonikurset som be hodt etter navigasjonseksamen medte samtige eever seg som detakere. Da kurset tok ti møtte bare to mann opp. Begge besto prøven.

13 11 Skoen har eiet svømmebasseng hvor eevene har hatt instruksjon i svømming. Ti støtte for undervisningen benyttet en transparenter, sides, ydbånd og fim. Av nyanskaffeser har skoen fått avspiingsenhet med båndspier, mode I, med synkronisator for avspiing av ekkooddregistreringer på.eh oddet. Avspiingen har vært god. Forhodet meom ærere, eever og persone har vært godt. Det samme.kan sies om forhodet ti de øvrige skoer ved sentret. STATENS FISKARFAGSKOLE, GRAVDAL Skoens råd har i skoeåret 70/71 vært det samme som foregående år. Når det gjeder ærerstaben, er det ansatt ny maski.nærer, Mevin Mikasen. Rektor Jørgen Langen døde 15. mai og ærer Armand Bjerke be konstituert i stiingen ut skoeåret og innti ny rektor bir tisatt. For øvrig er ærerstaben den samme. Ved skoens forskjeige injer har en hatt henhodsvis 7 og 5 eever på iiskeskipperkurs av. k. og. k. og 9 eever på fiskebåtstuertinjen. En eev på fiskeskipperkurset av.k. og eev på fiskeskipperkurset av.k. besto ikke eksamen. Ti fiskebåtstuerteksamen før ju besto to eever prø- vene. En eev strøk, men tok fornyet prøve i juni, som han besto. Av iiskebåtstuertku).et våren 1971 suttet en eev etter eget ønske. To møtte ikke opp ti en av eksamensprøvene. De øvrige tre besto eksamen. Eksa- mensprøvene i radar og radioteefoni be hodt som vanig. En eev besto ikke prøven i radar. Forhodet meom skoens ansatte har vært det beste, ikeens forhodet meom ærere og eever. Det har som vanig vært ekskursjoner for ae injer. Ved skoen be det våren 1971 arrangert et kurs i sonar. I inneværende skoeår har det også vært heårs kurs for NORAD-stipendiater fra Sierra Leone i Vest-Afrika. Av disse fikk 5 navigasjonsundervisning etter skoens vanige mønster, maskinistoppæring og var passert ved Satda Yrkesskoe for oppæring i båtbygging. Ae eever fuførte kurset med ti des meget gode resutater. Undervisningsspråket har vært engesk. Stipendiatene har vært på oddefiske og tråfiske utenfor Finnmark og på en føringstur ti Åesund. For øvrig har de vært på fere ekskursjoner, fisketivirkning, garnfiske, inefiske og snurrevadfiske. Sunnhetstistanden ved skoen har vært god.

14 1 STATENS FISKARF AGSKOLE, HONNINGSVÅG Skoerådet har hatt samme sammensetning som tidigere. Skoens faste ærere har også vært de samme som før. I øpet av skoeåret har en hatt 1 eever på fiskeskipper injen. eever suttet i siste havde av skoeåret grunnet angvarig sykdom. Maskinistinjen har hatt eever hvorav suttet ti ju og be overført ti Stavanger Maskinistskoe på grunn av at famiien fyttet fra Nord-Norge ti Stavanger. Det har vært eever på fiskebåtstuertinjen, ae på vår kurset. Gjennomsnittsader for fiskeskippereevene var år, maskinisteevene 5 år og fiskebåtstuerteevene år. O fiskeskippereever gikk opp ti eksamen, 7 eever besto prøvene. En eev m å kontinuere. strøk. Av 11 eksaminander ti maskinisteksamen av.k. besto 7 eksamen. må kontinuere. strøk. Av de fiskebåtstuerteevene besto eksamen. strøk. En avgangskasse fra Honningsvåg ungdomsskoes sjøfarts- og fiskeriinje med 5 eever har hatt 5 timer pr. uke ved skoen. Ae skoens eever har også i år foretatt ekskursjoner ti stedets fiskebedrifter og ti en rekke fartøyer som anøp havnen og som hadde interesse for undervisningen. Eevene har vært på sjøen ti sammen 6 dager og detatt i reketråing, sideundersøkese og tråing, tråing og tiberedning av fisk og fyndretråing. Eevene fra maskinistinjen har vært på ekskursjon ti Tromsøs maskinistskoe. Rektor Hansen stite ti disposisjon fagærere i dager som startet opp og gjennomgikk ae skoens maskiner og dampanegg. Eevene har hatt undervisning i svømming og ivredning, og videre detatt i teoretisk og praktisk brannvernøvese. En har også i år hatt kurs i Decca N avigator. Dessuten har en hatt besøk av demonstrasjonsbien for radar og ekkoodd fra A/S Atas, Oso. Av utbedrings- og vedikehodsarbeide vi en nevne: Maing av kasserom B med oppretting av guv og nytt beegg. I baderommet ti eevene er tak og vegger kedd med respatex-pa.ter. Maing av fyrrommet. Utvendig maing av funksjonærboig og vestre vegg av skoebygget. Oppussing av stue ti maskinærer, og stue og kjøkken bioogeiighet. Reparasjon og maing av internatrom. Impregnering av kaidekket. Av større undervisningsutstyr som er anskaffet kan en nevne: Fryse- og kjøemaskineri, hydrauisk styremaskin (automatisk) og kraftbokk.

15 1 EKSAMENER VED FISKARF AGSKOLENE Tifiskeskippereksamen av.k. gikk det opp 5 eever, ae i Gravda. En av disse besto ikke prøven i ett fag. Ti fiskeskippereksamen av.k. gikk det opp 56 eever (7 i Laksevåg, 1 på Aukra, 8 i Trondheim, 17 i Gravda og 10 på Honningsvåg). 9 av disse besto ikke prøven ( i Laksevåg, på Aukra, i Trondheim, i Gravda og i Honningsvåg). Av disse kan kontinuere. To av fiskeskippereevene ved skoen i Laksevåg gikk opp ti kystskippereksamen av.k. En av disse karte eksamen. Oppgavene i fiskerifag skriftig var føgende: Fiskeriære ti fiskeskippereksamen av. k.: Om fiske etter tunfisk i det sørige Atanterhav og de muigheter du mener dette fisket har i fremtiden. Praktisk fiskeriære ti fiskeskippereksamen av.k.: Gjør rede for fisket med ringnot etter sid og makre i Nordsjøen. Hav ære: Om sathodigheten og satene i havet og om sathodigheten i vannmassene angs Norskekysten. Fiskeribioogi: Bioogien ti ange, båange, brosme og havuer. Maskinisteksamen av.k. be avagt av 11 eever, ae i Honningsvåg. karte ikke prøven. Av disse kan kontinuere. Motorpassereksamen be avagt av 18 eever ( i Laksevåg, 5 på Aukra, og 10 i Trondheim). Ae besto. Fiskebåtstuerteksamen be avagt av 7 eever. 5 av disse karte ikke prøven av disse kan kontinuere. STATENS KJØLEMASKINISTSKOLE, TRONDHEIM For perioden ti er oppnevnt føgende råd for skoen:. Prof.dr.techn. Gustav Lorentzen, Trondheim, formann.. Disponent Torstein Erbo, Trondheim, med varamann disponent Jo han Rønning, Trondheim.. Maskinmester Erik Andersen, Rørvik, med varamann maskinsjef Peder Meyer Carsen, Trondheim.. Direktør Oav Eidsvik, Bergen, med varamann overingeniør Jakob Strømme, Bergen. Det har vært hodt rådsmøter. De faste funksjonærer har vært de samme som tidigere, men instruktør Sætherhaug hadde sykepermisjon fra august Som vikar be ansatt Svein Gaashot, som var eev ved skoen

16 1 På grunn av endrede arbeidsforhod i hovedstiingen har mange timeærere sutte_t og føgende har fungert i skoeåret: Norsk: overærer Arnfinn Johansen, matematikk: Inspektør Odd Martinsen, fysikk: siv.ing. K.je Hegesen, eektroteknikk: fagærer Water Osen, førstehjepskurs: instruktør Vihem Stotz, kjemi: siv.ing. John Arne Johnsen, Byveterinær Arne Kyrkjebø hodt foredrag orh behanding av kjøtt og kjøttvarer. Det medte seg 6 søkere ti årets kurs. Av de 0 som be tatt opp, var det som. trakk seg, sik at varamenn rykket opp. Det suttet eever i øpet av året, og det var 8 som gikk opp ti eksamen. Ae besto. I øpet av skoeåret er eksamensregement og karaktersystem endret sik at det nå er det samme som i f.eks. de maritime skoer og gymnaset. Forhodene meom eevene innbyrdes og ti skoen har vært meget gode. I eevaget har det vært iten aktivitet. Av anskaffeser ti skoen nevnes et mindre kjøeanegg med to kjøesteder, kjøeboks og fryseboks, som bir brukt ti øveser med automatisk reguering av væsketiførse og temperatur. I Trondheim har skoen besøkt Ekem - Rockwoo A/S og Institutt for Kjøeteknikk, T.H.N. Årets ekskursjon gikk ti føgende bedrifter: Stabburet A/S og varehuset Domus, Fredrikstad, Kværner Brugs Kjøeavdeing A/S og Danfoss Norge A js, Sandvika, Det Norske Veritas, Oso, A js Drammens Jernstøberi & Mek. Værksted, Østandske Fryserier A js, Lysaker, Witt & Borgen A/S (uftkondisjoneringsanegg), Vae Hovin kunstisbane, Landteknikk A/L, Feessakteriet A/L, Norges Kjøtt og Feskesentras fryseager og Dipom-Is A/L, Oso. STATENS FAGSKOLE FOR FISKEINDUSTRI VARDØ Som personig varamann for rådsmedem, skoeinspektør Pau-Harry Jakobsen, Vardø, er utnevnt skoestyrer Torbjørn Marthinsen, Vardø. For øvrig har rådet samme sammensetning som foregående år. Det har vært hodt fire rådsmøter i skoeåret. Rektor Knut B. Jørgensen be innviget permisjon i to år fra. juni Undervisningsassistent Torbjørn Pedersen be konstituert som rektor i samme tidsrom. Lektor Oav How, som var innviget permisjon fram ti. november 1970, be etter søknad innviget avskjed fra samme dato. Naskiningeniør Asbjørn Bjørnvåg, som har vikariert i stiingen fra oktober 1969, be tisatt i stiing som midertidig fagærer i teori fra I vikariat som undervisningsassistent, med ønn og status som fagærer i teori, titrådte kjemiingeniør Af Henriksen, Bergen, fra for et tidsrom innti år. Hjepeinstruktør Odd Steffensen fratrådte stiingen Som ny hjepeinstruktør på åremå be fra tisatt

17 15 Steinar Sundkvist, Kiberg. Fagærer Ase Simonsen har sagt opp sin stiing ti fratredese ved skoeårets utøp. For skoeåret 1970/71 var eevtaet ved skoens tre injer: I. Linje i fisketivirkning og industri: A. O-måneders kurs: 18 eever. B. -måneders kurs: 7 eever. I. Linje for produksjon av marine ojer, sideme og fiskeme: O-måneders kurs: eever. I. Linje for arbeidsedere: 6-måneders kurs: O eever. Skoen har i skoeåret hatt praktikanter fra Statens Næringsmidde tekniske Skoe, Trondheim. En eev fra 0-månederskurset be etter søknad overført ti arbeidsederkurset. Eevene ved inje I har hatt praktisk undervisning ved A/S Nordkapp Fiskeindustri, Honningsvåg, og ved A/S Vadsø Sidojefabrikk, Vadsø. Råstofftiførseen har vært sterkt påvirket av det feisåtte vårtorskefisket for Aust-Finnmark. For høstsemesteret var råstofftigangen bare ca. havparten av fjorårets og for vårsemesteret bare ca. tredjeparten. For å støtte under den praktiske undervisning arrangerte skoen i samarbeid med Statens Sidkontro i tidsrommet et kurs i skarpsating, ettsating, sukkersating og krydring av feitsid. Foruten skoens eever og fagærere detok fok fra fiskeindustribedrifter i Vardø, Båtsfjord og Kiberg. Kurset hadde i at 5 detakere. «Arbeidsutvaget for forbedring av kvaiteten på satfisk og kippfisk» ved Industriaboratoriet, Kristiansund, har i mai 1971 fortsatt drevet sateforsøk ved skoen. K orte bedriftsbesøk har vært arrangert ti. bedrifter i Vardø. I mai måned var eevene og tre av skoens ærere på ca. en ukes tur ti fiskerimessen i Fredrikshavn. Det be dessuten avagt besøk bant annet ved A/S Kværner Brug og ved A/S Myrens Verksted, Oso. I undervisningsøyemed har skoen i samarbeid med V ard ø Ungdomsskoes fiskeri- og sjøfartsinje drevet utkekking av aks og sjøørret. Rekepiemaskin er innkjøpt ved mider stiet ti rådighet gjennom Fiskeridirektoratet, Kontoret for fiskeforsøk og båter. Piemaskinen og et rekesorteringsanegg er montert i provisorisk innredede okaer. Maskinen er tatt i bruk. Baader fieteringsmaskin 8 er innkjøpt og er montert for produksjon. Maskiner og utstyr for produksjon av fiskemat er under montering.

18 16 På de enkete injer be det i skoeåret i gjennomsnitt undervist føgende timer pr. eev i teoretiske og praktiske fag: Fag IA Avdeing I B I I Teori Driftskontro og 1ab.arbeid Praksis Avd. I Avd. I Avd. I 19 Avd. IV Pr. ved sidojefabr Instr. kjøemask Kroppsøv. og svømming Bedriftsbesøk Sidesatingskurs Hesetistanden har vært god bant eevene. Interessen for skoen og søkningen ti kommende skoeår synes å være meget god. Føgende tabeer viser de fiskekvanta som er mottatt og foredet i skoeåret.

19 17 Avd. I. Fiskekai og ekspedisjon m. v. Mottatt kg råstoff ( iter ever = kg). Tota Høst- Vårsemester semester Kvantum Innkjøpsverdi Torsk o o Hyse Kveite o. o o o o. o Fyndre o o Steinbit o o Sei o ' o. o o o o Brosme Båkveite Uer o o o o. o o Innkjøpt fra andre tivirkere: Torsk o Hyse Båkveite Sum fisk Torskeever o o Hyseever o o o. o Lever mottatt fra andre tivirkere: o o o o Fiskehoder Sum biprodukter Sum i at Avd. I. Ferskfisk. - fiet m.v. Tota Høstsemester V årsemester kg Iset Fiet Fiet kg i at Iset Fiet Fiet kg i at Iset frossen Iset frossen Torsk o Hyse Kveite Fyndre Steinbit... ooo Sei Båkveite Uer Brosme \ \ 17 so\ 9 9o 1s 60\ 6 ooo 10 s7o\ 6 0\ \ 5 00

20 18 Tota kg Avd. III. Satfisk, tørrfisk, røkt fisk. Høstsemester Vårsemester Satet Hengt Røkt kg i at Satet Hengt Røkt g i at I Torsk Hyse Brosme Båkveite o 1 ooo zoo 10 ooo 1 oo o s ooo 7 sso 780 DIVERSE KURS NAVIGAS]ONSKURS (kj'stskipperkurs av. k.) Det har i beretningsåret vært hodt navigasjonskurs med ti samm.en 7 detakere. To av kursene be hodt i Nordand og to i Rogaand. RADARKURS Tre radarkurs be hodt i Rogaand med ti sammen 18 detakere. SONARKURS. Det er hodt ett sonarkurs som be henagt ti Statens Fiskarfag'Skoe, Gravda. Det detok 18 mann, deribant de 5 eevene ved skoens fiske_ skipperkurs av.k. KURS I BRUK AV REDNINGSMATERIELL. To kurs av denne art er bitt hodt, ett i Rogaand og ett i Nordand. Det detok i at 7 mann. FISKE TILVIRKNING. Det be stit gratis instruktør ti disposisjon ti en bedrift for oppæring av kutting og pakking av fiet. Et kurs i sating og krydring av feitsid be arrangert ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø. Inkusive skoens eever detok det 5 rnann.

21 19 LÆRERKURS. Ved Statens Fiskarfagskoe, Trondheim, be det sommeren 1970 avhodt et kurs for ærere som underviser i fiskeri- og sjøfartsfag i den 9-årige skoe. Kurset varte Y uke, og det detok 5 ærere spredt over hee andet. Panen for kurset omfattet de samme fag som det ska undervises i ved fiskeri- og sjøfartsinjen i den 9-årige skoe. Leder for kurset var rektor Aron Rørvik. Utgiftene ved kurset be det sik at en av Fiskeridirektoratets bevigning dekket opphodsutgiftene og / av ærernes reiseutgifter, mens Kirke- og undervisningsdepartementet dekket de øvrige utgifter.

22 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved de forskjeige injer ved statens fiskarfagskoer for skoeåret 1970/71. <) b) -o v cd b) cd s cd '"d -; '"d v o o -; '"d '"d <) '"d 0 '"d cd cd -; <) ::a..c t; 1 s -; -; -; o -; <) -; 0 bj) -; -; o o 0 o o- cd <) cd 0 -; -; b) b) cd <) b) -; s s cd -; o o - bj) '"d <) -; ;: z z rn rn s <t: <t: C P-; s ;: rn - Fiskeskipper- Søkere injen. k. Eever Vår o -; Høst bj) Søkere o cd Motorpasser- Vår > <) injen Høst Eever cd Vår...:1 Høst Søkere Fiskebåtstuert- Vår injen Eever Høst Vår Fiskeskipper- Søkere 18 in jen. k. Eever 1 cd -; Høst 7 ;: Søkere 1\fotorpasser- Vår <t: injen Eever Høst Vår Fiskeskipper- Søkere injen. k. Eever Høst Søkere s Motorpasser- Vår "a) injen Høst ; Eever Fiskebåtstuertinjen Søkere Eever Høst Vår Høst Vår 1 O 7 o \.:) o

23 ei! '"d > ro 0 bo o ro > bb r:: a r:: o Søkere Eever Fiskeskipperinjen. k. Fiskeskipperinjen. k. MotO passerinjen Fiskebåtstuertinjen Fiskeskipperinjen. k. Maskinistinjen Fiskebåtstuertinjen Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår jan Høst Vår Høst Vår Fiskeskipperinjen,. k.». k. Maskinistinjen Motorpasser injen Fiskebåtstuertinjen Tisammen Fiskeskipperinjen,. k.». k. MaskinistEn j en Motorpasser injen Fiskebåtstuertinjen 1 Tisammen * I tiegg kommer 1 maskinisteever som be opptatt i januar : : j;;:j:i ' e.\: i O ; 5 17 o o o * * 1'-:)

24 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø, for skoeåret 1970/ c<j 8 >:::: >:::: en 8 o... "'' >:::: c<j ;:a... o z OD c<j >:::: 1$) "'' $) U). "'' s o OD o V... 1$) "'' "'' >:::: >:::: c<j V,_. OD >:::: c<j c<j... "'' V... OD o--- o 8 >:::: "'' c<j -en V >:::: c<j >- 1$)... ed >:::: "'' c<j " 1$)... 0 c<j ::::: V > 8 ;::s U).... V "'' en... a en 6' Linje i 10 måne- Søkere fiske ti vir k- ders kurs Eever ning og m åneders Søkere fiskeindustri kurs Eever 10 måne- ders kurs Linje i tran, fiskeojer og forstoffer Linje for arbeidsedere Sum 6 måneders kurs Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever , tv tv

25 Søkere Eever >f>. Oso Østfod '- >f>. Vestfod...,_. Akershus,_. Hedmark,_.,_. Oppand Buskerud,_.... Teemark Aust-Agder >f>. Vest-Agder (.):) Rogaand Bergen (.):) (.):) Hordaand...,_. Sogn og Fjordane '- >f>. f Møre og Romsda co Sør-Trøndeag,_. Nord-Trøndeag co '- Nordand O" O" Troms >f>. 1'-..: Finnmark p. en : n... :: "' n. '-" "' IS!... Q s ss (IQ t;:; I < "' o IS!,_..,'" o n '" o (IQ o n I < "" n -e.o O" -:e '- '-:),.j::>. o 1 Tisammen

26

27

28 A.s John Griegs Bok;crykkeni, Ber8100

FISKERI- UN DERVISN l NG EN

FISKERI- UN DERVISN l NG EN Å R S BE R ET N N G VE D K O M M E N DE NOR G ES F S K E RI E R 1 9 6 9 N R. 8 FISKERI UN DERVISN NG EN 19681969 FISKERI DIREKTØREN BERGEN 1969 ÅRS BERET N N G VEDKOM M EN DE NOR G ES F S K E RI E R 1

Detaljer

FISKERI-UN DERVISN l NGEN 1962-1963

FISKERI-UN DERVISN l NGEN 1962-1963 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1963-Nr. 8 FISKERI-UN DERVISN NGEN 1962-1963 Utgitt av F S KE RI D RE KTØRE N A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1963 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

FISKE RI-UNDERVISNING E:N 1959-1960

FISKE RI-UNDERVISNING E:N 1959-1960 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1960- Nr. 8 FISKE RI-UNDERVISNING E:N 1959-1960 Utgitt av FISKERIDIREKTØREN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1960 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8 FISKERI- UN DERVISN NG EN 1958-1959 Utgitt av FISKE RI D REK TØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 / Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

FISKERI-U NDERVISN l NGEN 1960-1961

FISKERI-U NDERVISN l NGEN 1960-1961 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1969-Nr. 8 /~{p/ FISKERI-U NDERVISN NGEN 1960-1961 Utgitt av FISKERIDIREKTØREN A.s John Grieg Boktrykkeri, Bergen 1961 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966- NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N GEIN 196-1966 FISKERI D REKTØREN BERGEN 1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966 - NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

FISKERI-UNDERVISNINGEN

FISKERI-UNDERVISNINGEN Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 7 2 - NR. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 19711972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 \ Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

1967-1968 FISKERI-UNDERVISNINGEN. Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 6 8 - N R. 8

1967-1968 FISKERI-UNDERVISNINGEN. Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 6 8 - N R. 8 Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 6 8 - N R. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 1967-1968 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1968 Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45 Møteinnkaing Utvag: Utvag for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 08:30-10:45 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24-30. NOVEMBER 1978 Redaktør: 64. ARGANG Utgis hver 14. dag JSSN 0015 3133 HÅVARD ANGERMAN, kontorsjef Redaksjon: Trykk: A.s John Grieg Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985.

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. Utskrift av møtebok Bad Kommune Styre. rad. utvag m. v. Motested Mote dato Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 Sak nr. 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. VEDTAK: Arsmedingen tas ti

Detaljer

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM!

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM! ' ' ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE 1985 ii) FISKERIRETTLiaiM!N ~ VARDØ - - - - VARDØ KOMMUNE. Innbyggerta: 3 254 ( pr.30.01.86 ) Største

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1964- Nr. 8 FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964 Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1964 Årsberetning vedkommende Norges

Detaljer

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag. NAFOL Nasjona orskerskoe i ærerutdanning Presentasjon av rapport ti Nasjonat råd or ærerutdanning (NRLU) Rådsmøte,, Trondheim, 9-11.02.20099 v/ Arbeidsgruppens medemmer, UiB (eder) Jan Oav Fretand, HiSF

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes MØTEPROTOKO LL f suja of» rec; Teknisk utvag Dato: Sted: Arkivsak: 08.09.2015 k. 9:00-12:30 Nes kommunehus 12/00152 L' _, «fi/ã a: Møtende medemmer: Ståe Skarsgård Eggestø (Nes Høyre), Gerd Ei Berge (Nes

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING ' LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generaforsaming 18. mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings aminneige formå er å utvike turivet. Særig ska den fremme fotvandring og fjeskiøping

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A JUU A R S M E L D I N G F O R 9 9 3. F R A FISKERIRETTLEDEREN I AVERØY, KRISTIANSUND OG FREI. * * * * * * * * * FISKERINBMNDENES SAMMENSETNING I PERIODEN 1992-1995. AVERØY: ------- Medemmer. OLE HUSBY,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374 for tiden. ffiishets ffj0? ~' Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 13-29. JUNI 1978 Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krien. 371 374 Over 1 500 har fått innviget erstatning på i at 11,4 mi. kroner. Fiskeridirektoratet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag INNHOLDSFORTEGNELSE. Kort om tjenestedistriktet 2. Sammendrag 3. Syssesetting 3.1. Fiskermanntaet 3..a. Fiskermanntaet i Brønnøy 3..b. Fiskermanntaet i Sørnna 3..c. Fiskermanntaet i Vevestad 3..d. Fiskermanntaet

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

T O K T R A P P O R T

T O K T R A P P O R T Havforskningsinstituttet T O K T R A P P O R T FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: FORMAL: G.O.Sars Bergen, 7 januar 1988 Tromsø, januar 1988 Kirkenes, 24 januar 1988 Mijøundersøkeser m/ faste snitt: Fugøya

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE. erefning

LANDSORGANISASJONEN I NORGE. erefning LANDSORGANISASJONEN I NORGE erefning 1957 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 1957 AKTIETRYKKERIET OSLO 1958 550000 55000 500000 1f75000 '150 000 II!.5000 1f00 000 375000 '50 000 '5000 300 000 DØ. 75000

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

1984. NR. I0 ÅRSMELDING 1983. Fiskeridirektoratets kontrollverk Distriktslaboratoriet Troms@

1984. NR. I0 ÅRSMELDING 1983. Fiskeridirektoratets kontrollverk Distriktslaboratoriet Troms@ 1984. NR. I0 ÅRSMELDING 1983 Fiskeridirektoratets kontrollverk Distriktslaboratoriet Troms@ Ved distrikts1aborato.riet i TrornsØ utføres det hoved- saklig rutineanalyser av fisk og fiskevarer i forbinuelse

Detaljer

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11-1. JUNI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer