Side 1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide , Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker /22 PS 10/129 Søknad om utviklingstilskudd til Bølgen næringhage 2008/1533 PS 10/130 Videreføring av den maritime fagskolen i Kristiansund 2010/2163 Side 2

3 Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Steinar Ludvig Holm Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Bystyret IKT Orkide , Handlingsplan og budsjett Vedlegg: Handlingsplan og budsjett for IKT ORKidé Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Kristiansund kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkide for 2011 til etterretning og godkjenner den økonomiske rammen for den obligatoriske delen av budsjettforslaget. Kostnadene for denne delen ligger inne i rådmannens budsjettforslag 2. Kristiansund kommune slutter seg til felles skoleprosjekt Skoleløftet. Prosjektet inngår som en del av vårt pågående skoleprosjekt Handlingsplan IKT i skoleverket, og finansieres innenfor rammene til dette prosjektet. Dette er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 3. Kristiansund kommune vil ta stilling til felles E-bygg prosjekt når nærmere beskrivelse av prosjektet foreligger. Saksopplysninger IKT Orkide er IKT samarbeidet mellom alle nordmørskommunene og romsdalskommunene Fræna og Nesset. Dette samarbeidet har eksistert i over ti år. Fra ble samarbeidet reorganisert med et eget styre i henhold til kommuneloven 27. Den nye organiseringen har fungert godt. Side 3

4 Dette samarbeidet er et nasjonalt fyrtårn på hvordan kommuner kan etablere interkommunale samarbeid. Vi får besøk fra hele landet fra kommuner og samarbeid som prøver å få til det samme. I henhold til vedtektene skal styret oversende neste års budsjett samt handlingsplan innen 1. oktober. Fordeling av kostnader mellom kommunene gjøres ved at 70 % av kostnaden fordeles etter innbyggertall, mens 30 % av kostnaden fordeles likt mellom kommunene. Budsjettet består av fire deler: 1. IKT Orkide driftsbudsjett. Her er det prosjekter som vi har sluttet oss til. Disse kostnadene er obligatoriske. Kostnadene må innarbeides i kommunenes driftsbudsjett. Her ligger kostnadene for selve prosjektet (prosjektleder, regnskap osv) samt kostnader knyttet til Fellespunktet. Fellespunktet er felles datasenter som er plassert på Datarommet til Kristiansund kommune (i kjelleren på Rådhuset). Pr. i dag er følgende system felles for IKT Orkidé: E-post/kalender Portal (internettsidene) E-bygg del I (Kart på WEB, skanning av planer) Sak/arkiv-system Oppvekst (skole, barnehage, SFO) Felles økonomisystem (Agresso) for 10 kommuner Felles IKT teknisk løsning løsninger som AD, Brannmur, sikkerhet og lagring Kostnadene for dette er beregnet til kr ,- for 2011, hvor Kristiansunds andel er kr ,-. Disse kostnadene er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. 2. Investeringsbudsjett. Dette er også kostnader som følger av prosjekter vi har sluttet oss til. Disse kostnadene må innarbeides i kommunenes investeringsbudsjett. Her ligger kostnader til utstyr og programvare som er nødvendig for å opprettholde leveranse av tjenestene i Fellespunktet. Kostnadene for dette er beregnet til kr ,- for 2011, hvor Kristiansund s andel er kr ,-. Disse kostnadene er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. 3. Pågående prosjekt, SKANSEN Kristiansund kommune deltar ikke i fellesprosjektet for digitalisering av byggesaksarkiv. Vi har derfor ingen kostnader knyttet til dette. Felles LØP (Forprosjekt for å utrede fellessystem for lønn, økonomi og personal). Alle kommunene deltar i et forprosjekt som skal utrede konsekvensene av å etablere et fellessystem for lønn, økonomi og personal for alle IKT Orkidé kommunene. Det er ikke kostnader knyttet til dette forprosjektet i Deltagelse i et evnt. hovedprosjekt, dvs. Side 4

5 etablere fellessystem for lønn, økonomi og personal vil bli lagt fram som egen sak høsten Evnt. kostnader vil da komme i 2012 eller senere. 4. IKT Orkide utviklingsprosjekt Dette er nye prosjekt som kommer i løpet av Dersom vi ønsker å delta i disse prosjektene må disse innarbeides i budsjettforslaget. Det gjelder følgende prosjekt: a) Skoleløftet, kr Etablere en felles skoleløsning for skolene i IKT Orkidé. Denne løsningen vil gi oss: - En moderne teknisk infrastruktur - Utarbeidelse av felles pedagogiske mål - Forenkling av bruk av IKT verktøy innen skoleverket - Tilknytning til FEIDE, som er et statlig krav Dette er alle mål som vi har satt oss i den vedtatte Handlingsplanen for skoleverket, Aksjon skole Totalt er kostnaden med etablering av en slik løsning budsjettert med kr ,- for IKT Orkidé. På grunn av statlige tilskudd og restbeløp etter forprosjekt er det tilført kr ,- til prosjektet. Kristiansunds andel er derfor kr ,-. Videre drift av løsningen fra og med 2012 er kr ,- for Kristiansund. Det er lønnsomt for Kristiansund kommune å gjøre dette i et slikt fellesprosjekt. Foreslår derfor at vi slutter oss til dette prosjektet, og innarbeider kostnadene som en del av Handlingsplanen for skoleverket, Aksjon skole Dette prosjektet er inne i Økonomiplanen for 2011 (3 mill), 2012 (3 mill) og 2013 (1 mill). b) Nye E-Bygg prosjekter kr ,- IKT Orkidé deltar i et større E-Bygg prosjekt sammen med flere andre kommunesamarbeid. Det er bevilget penger til prosjektet fra DIFI. Detaljene knyttet til videre prosjekt er ikke klarlagt. Det forventes en andel på kr ,- for vår deltagelse Just Ingebrigtsen rådmann kommunalsjef Side 5

6 ORK Til deltakerkommunene i IKT ORKide v/ rådmannen Sunndalsøra, 30. september 2010 Handlingsplan og budsjett for IKT ORKide Det vises til brev datert 23. juni fra IKT ORKide med foreløpig budsjett og handlingsplan for perioden I henhold til 5 i vedtektene for IKT ORKide skal budsjett og handlingsplan sendes kommunene for behandling og godkjenning innen 1. oktober hvert år. Foreløpig budsjett for perioden ble styrebehandlet i juni. Etter gjennomført strategisamling og videre behandling i arbeidsutvalget er handlingsplan og budsjett justert og konkretisert ytterligere. Endelig styregodkjenning i IKT ORKide gjøres 29. oktober, men av hensyn til budsjettprosessen i kommunene har arbeidsutvalget vedtatt å sende justert handlingsplan og budsjett til kommunene umiddelbart. Kommunene bes om å behandle og godkjenne foreliggende forslag til handlingsprogram og budsjett for innen 1. desember Dersom styrebehandlingen medfører endringer av betydning for kommunenes behandling, så vil kommunene få melding om dette så snart endelig styregodkjenning foreligger. Handlingsplan Gjennomført strategisamling har ikke resultert i vesentlige endringer av planene. Foruten videre drift av IKT ORKide og gjennomføring av allerede vedtatte prosjekter, så planlegges gjennomføring av hovedprosjekt Skoleløftet og fortsatt deltakelse i det nasjonale ebyggprosjektet. På neste side finnes oppdatert handlingsplan for perioden. Side 6

7 L._.-` ORK Prosjekt. Mf Skan ellf rorproå, Digitalisering av eiendomsarkiver Utrede fellessystem for lønn, økonomi og personal Bedre rutiner/løsninger for puhlikumsdialog innenfor teknisk sektor Implementering av FEIDE og fellesløsninger for drift av skolenett. Innføring av fellesløsning for Lønn, Økonomi og Personal Kristiansund og Eide deltar ikke. Alle deltar Formell invitasjon sendes kommunene i høst. Forprosjekt XXX gjennomført. Formell invitasjon sendes kommunene i løpet av høsten. Ev. invitasjon sendes høsten 2011 på basis av konklusjoner fra forprosjekt. Kommentarer til handlingsplanen: Skansen Felles sentral for digitalisering av kommunale eiendomsarkiver (Skansen) er under etablering på Gullstein i Aure. Sentralen forventes klar til mottak av digitaliseringsoppdrag fra primo Vertskommunen Aure har mottatt to tilbud på teknisk utstyr, og prosess med valg av leverandør pågår. Det er allerede ansatt personell til drift av Skansen, og disse arbeider nå med planlegging av oppstarten og ryddeoppdrag for Aure og Nesset. Endelig fordeling av kostnader relatert til digitaliseringsarbeidet vil sendes kommunene så snart valg av leverandør er foretatt. Felles LØP Alle kommuner har svart positivt til deltakelse i utredningsprosjekt om gjennomføring av fellesanskaffelse av nytt fagsystem for lønn, økonomi og personal. Forprosjektet er budsjettert til Arbeidet startes i høst og sluttrapport med anbefaling skal foreligge innen medio På grunnlag av anbefalinger og videre behandling i styrende organer vil det tas stilling til oppstart av hovedprosjekt. ebygg 11 IKT ORKide har etablert ulike fellesløsninger for teknisk sektor. Gjennom fortsatt deltakelse i det nasjonale ebygg-prosjektet vil implementering av nye løsninger for dialog med publikum iverksettes. SkolelØftet er det gjennomført et forprosjekt Skoleløftet. På grunnlag av konklusjonene fra forprosjektet sendes prosjektbeskrivelse, budsjett og formell invitasjon om deltakelse i hovedprosjekt til alle kommunene i høst. Side 7

8 L- ORK Budsjett Det vises til vedlagte budsjett for perioden Kommentarer til budsjettet: Del 1 i budsjettet angår driften av IKT ORKide. Driften omfatter løpende administrasjon, drift av fellessystemer og maskiner samt styring og oppfølging av pågående prosjekter. Denne delen er forpliktende for kommunene (Jfr. 8 i vedtektene) og er derfor å anse som informasjon til kommunenes eget budsjettarbeid. Driftsbudsjettet for 2011 er Økt fra ca 7,0 til ca 7,9 mill kr. Økningen kommer som følge av styrets forslag om ansettelse av daglig leder (ca 200'), Økt behov for ressurser til felles driftsteam (ca 240' ) og styrket teknisk beredskap datasentral ( ca 300' ). Resterende økning (ca 150') skyldes generell prisstigning og justeringer basert på regnskapstall for inneværende år. Del 2 viser budsjettert investeringsbehov for felles maskinpark og programvare for drift og overvåking. Denne delen er også forpliktende for kommunene (Jfr. 8 i vedtektene), da de planlagte investeringene er nødvendige for å opprettholde en stabil og sikker fellesløsning for kommunene skal det gjennomføres utlysning av ny driftsavtale for IKT ORKide. Både driftsavtale og kommunikasjonsavtaler utløper i På grunnlag av anbefalinger fra driftsteamet vil kommunikasjonsavtalen prolongeres med ett år, for å unngå at to såpass store anskaffelsesprosesser må gjennomføres samme år. På grunnlag av erfaringer fra forrige inngåelse av ny driftsavtale, vil en slik prosess medføre behov for ekstra investeringer i form av utskifting maskiner, programvare og utstyr i fellespunktet. På grunnlag av dette budsjetteres det med en investering på totalt 3,0 mill kr. i Ide påfølgende to år er investeringsbudsjettet justert ned fra 2,0 mill til 1,5 mill, mens det i 2014 forventes behov for ekstra investeringer ved neste fornyelse av driftsavtale. Del 3 av budsjettet viser budsjetterte kostnader for pågående og vedtatte prosjekter, samt fordeling i forhold til deltakelse. Del 4 gir oversikt over planlagte prosjekter de nærmeste to årene. Det vil sendes mer detaljerte prosjektbeskrivelser og konkrete invitasjonsbrev før prosjektene eventuelt igangsettes. Kommunene hør imidlertid allerede nå vurdere om de Ønsker å delta i prosjektene som skisseres, og i så fall innarbeide sin andel av kostnadene i kommunens økonomiplan for Budsjettallene_for planlagte prosjekter er foreløpige rorslag ut fra den kunnskap vi har om prosjektene pr. dato. Endelige tall vil først foreligge når de har vært ute på anbud. Med vennlig hilsen er Ove Dahl Leder for IKT ORKide Side 8

9 Budsjett IKT ORKide Budsjett for IKT ORKide )riftsbudsjett en obligatoriske delen av samarbeidet i IKT ORKide omfatter løpende aktiviteter i samarbeidet, drift av felles løsninger og utstyr, aglig samarbeid og investeringer. år det gjelder kostnader for løpende drift av programvare, maskiner og utstyr er det kun foretatt mindre oppjustering som en følge av ris-/lønnsutvikling. en viktigste endring for driftsadministrasjon er forslag om opprettelse av full stilling som daglig leder for IKT ORKidd. En slik øsning vil sammen med andre endringer føre til at driftsbudsjettet for 2011 økes fra ca 7,0 mill i 2010 til ca 7,9 mill i Av kningen på 0,9 mill utgjør ansettelse av daglig leder ca 0,2 mill, økt behov for ressurser til felles driftsteam (ca 30% stilling) 0,24 mill og styrket teknisk beredskap datasentral ca 0,3 mill. Resterende økning (ca 0,15 mill) skyldes generell prisstigning og justeringer basert på regnskapstall for inneværende år. tsenser- og årlige vedlikeholdskostnader for Agresso er ikke inkludert i budsjettet, kun kostnader for drift av maskiner og felles eknisk ressursperson. nvesteringsbudsjett vesteringsbudsjctt for 2011 foreslås økt fra 2,0 MNOK til 3,0 MNOK. Den direkte årsak til økningen er at styret har vedtatt at ksisterende driftsavtale med UMOE IKT skal ut på anbud i [For øvrig vises det til følgebrev med oppdatert handlingsplan for prosjekter. Side 9

10 Budsjett IKT ORKId6 1. IKT ORKidb driftsbudsjett Budsjett for drift av IKT ORKide inkl. admin, maskiner og programvare Avan. Kostnader Sum Kommentar 1.1 Ddftsadministras on DL fra 2011, økt fa samarbeid Drift maskiner og utstyr DL kan g i redusert kost driftsadm 1.3 Drift e-bygg Drift Sak-Arkiv ODD D Drift Oppvekst BOD Portal og e- enester Agresso ) SUM KOSTNADER Aven. Inntekter Sum Kommentar Fra PPT, NIR, andre D P Kristiansund Tin voll Halsa Smøla Elde Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal G emnes SUM INNTEKTER ; () Side 10

11 Budsjett IKT ORKide 1.1 Driftsbudsjett administrasjon av IKT ORKide Avsn. Kostnader Kommentar a Pros ektledelse DL innleid bistand DL fra 2.kv S.b Utredninger Iverksatt av sret utrednin eblstand reduseres n DL Adminlstras on Sunndal kommune D tjenester fra Sunndal Sekretariat Nærin sr det 5D sekretariat i kke po rtal)- fjernes a D Fellesmøter etc møtekostnader Reiser ODD D Reiser for prosjektledelse, admin Kompetansetiltak faggrupper økt a ny faggruppe Fa gruppeansvarlig (se fane 1.1.a Opptrapping utsettes til 2012 SUM KOSTNADER ! lavsn. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Tln voll Halsa D 255 Smøla Elde Ave Fræna Sunndal Su rnadal Aure 103 6D Nesset Rindal Giemnes `; _ 1_"..r SUM INNTEKTER " BALANSE 0] ] Side 11

12 Budsjett IKT ORKId6 1.2 Driftsbudsjett maskinpark Avan.iKottnador Sum Kommont r Teknisk driftsledelse DL bidrar med adm drift fra Innleie datakonsulenter Styrking 30% stilling + indeksreg Flyttet til Ark 1.6 f.o.m Brukerbase drift UMOE IKT OBS AVTALE 2011) Datarom hussele strøm forsikrin g) økt ant+driftsavt. k ølis Bereilska /overvaknin 24/ Indeksregulert for Diverse indeksregulert for E - ost, brannmur, hjemmekontor indeksregulert for 2011 SUM KOSTNADER Avan. Inntoktnr Sum KommØ PPT Driftsavtale PPT Fra kommunene Kristiansund , Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal , Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE o] 07 Side 12

13 Budstett IKT ORKid6 1.3 Driftsbudsjett E-bygg lisenser Avsn. Kostnader Sum Kommentar årlig vedlikehold kart WEB Ikke Fræna; Indeksregulert SUM KOSTNADER ! Avse. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Elde Averp Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal G emnes TISUM INNTEKTER Side 13

14 Budsjett IKT ORKidE 1.4 Driftsbudsjett sak/arkiv I Driftsbudsjett Av n.ik itnader Sum K mm r Lusens arti vedlikehold Kontrakt Er Drift teknisk utstyr 'k av ro ramvare Andre kostnader SUM KOSTNADER IAvsn. l inntekter Sum Kristiansund Kommentar Tin voll Halsa SmØla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal G emnes SUM INNTEKTER BALANSE Side 14

15 Budsjett IKT ORKid6 1.5 Driftsbudsjett Visma oppvekst (ex. Rindal fra 2010) I Avse. Kostnader Sum Kommentar Lisens/ årlig vedlikehold iflg. Kontrakt Teknisk løsning maskinvare Drift Annet SUM KOSTNADER lavsn. Inntekter Sum Kommentar Kristlansund/Frel Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Averøy 2010 ikke lise.,, Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal G'emnes 1 SUM INNTEKTER BALANSE Side 15

16 Budsjett IKT ORKidC 1.6 Driftsbudsjett portal og e-tjenester Ny organisering av arbeid med elektroniske tjenester og portal Aven. Kostnader Sum Kommentar Prosjektledelse Frikjøp utv. leder Svein Taknæs Drift portal webhotell Tjenestekatalo gen Fakt. dir til de som har avtale fra Konsulentbistand til asnin er Mø ter, reiser o div SUM KOSTNADER , (Aven. (Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Tin gvoll Halsa Smøla Eide Averø y Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Giemnes SUM INNTEKTER , , BALANSE Side 16

17 Budsjett IKT ORKide 1.7 Drift Agresso (eks. Surnadal, Gjemnes og Nesset) Avsn. Kostnader Sum Kommentar Lisenser o rli vedlikehold Lisenser faktureres direkte Drift av a plikasjon Drlftsansvarli A resso Drift av utstyr o maskinvare Drift av maskin/utstyr Andre kostnader SUM KOSTNADER Aven. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Frei Tingvoll Halsa Smøla Eide Averø Fræna Sunndal x Surnadal Aure x Nesset Rindal Gjemnes 0 ^i n SUM INNTEKTER UCC SC : i u, BALANSE o] Side 17

18 Budsjett IKT ORKide 2. INVESTERINGSBUDSJETT Avsn. (Kostnader Sum Kommentar 2.1 N driftsavtale rli investerin sbuds ett S:)esifiseres nærmere SUM KOSTNADER lavan. Inntekter Sum Kommentar 1 Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes ' SUM INNTEKTER I BALANSE Side 18

19 3. Prosjekter l arbeid Nr Kostnader Sum Kommentar 3.1 Skansen Felles LØP D SUM KOSTNADER I Avsn. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Frei Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal _ Surnadal Aure Nesset Rindal G'emnes SUM INNTEKTER BALANSE :01 Side 19

20 Budsjett IKT ORKid6 3. Skansen Avsn. (Kostnader Sum Etableringskostnad (anslag) rli kostnad skansen SUM KOSTNADER Aven. Inntekter Sum Kristiansund Tingvoll Halsa SmØla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal _00 ( R t+!.I' 'All, )YIU F;,: i :. i. ^. 7(1!S "' 500 I BALANSE :o] ') Andel etablering Eide? ( forslag) Side 20

21 Budsjett IKT ORKid6 3.2 Felles LØP (forprosjekt) Midler til forprosjekt blir innkrevd i høst Avsn. Kostnader Sum Kommentar R d ivin Buds ett FP avklares i FS Prosjektledelse Budsett HP avklares i FP Annet SUM KOSTNADER OBS! Disse er ikke innkrevd 2010 lavan. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averø Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal tiemnes SUM INNTEKTER BALANSE 01 Side 21

22 Budsjett IKT ORKId6 4. Oversikt prosjektforslag 2011 Nr Kostnader Sum Kommentar 4.1 IKT ORKId6 Skoleløftet Feide FEIDE + Aut. Utrulling (søkt DIFi 4.2 Videreføre deltakelse eb g DIFI-midler er bevilget SUM KOSTNADER Avan. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Frei Fordelin forutsatt full deltakelse Tingvoll Halsa Smøla Elde Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure _ Nesset Rindal G emnes SUM INNTEKTER { f BALANSE 1 J 0 00 W 01 ( Budsjelt 2009 Skansen Agresso Nye e -Tjenester Side 22

23 Budsjett IKT ORKidB 4.1 Skoleløftet ( hovedprosjekt) Avan. Kostnader Sum Kommentar Skoleløftet Hovedprosjekt besluttes i høst, uds' I under utarbeidelse Drift 50% ressurs, lisens, tekn, etc) Rest fra fo rosiekt DIFI Tilskudd fra DIFI SUM KOSTNADER , Fordeles pa kommunene Aven. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Frei Tingvoll , Halsa Smøla Eide Averø Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal tiemnes SUM INNTEKTER G ,667 BALANSE 01 0 Side 23

24 Budsjett IKT ORKide 4.2 Prosjektbudsjett nye e-bygg Avsn. Kostnader Sum Kommentar Utviklingskostnader Prosjektledelse Annet DJFI - støtte Bevil g et støtte til E-bygg 0 SUM KOSTNADER ^Avsn. I Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal G emnes SUM INNTEKTER I BALANSE o] 01 Side 24

25 Fordelingsnøkkel for kostnader etter folketall FORDELT PR KOMMUNE * Prosent Antall Antall NØkkel Kristiansund 70% 30% ,665 % Tingvoll 70% 30% ,262% Halsa 70% 30 % ,895% Smøla 70% 30% ,369 % Eide 70% 30% ,561 % Averøy 70% 30% ,577%1 Fræna 70%. 30% ,290 % Sunndal 70% 30% ,320 % Surnadal 70% 30% ,038 % Aure 70% 30% ,677% Nesset 70 % 30 % ,265 % Rindal 70% 30% ,271 % Gjemnes 70%1 30% ,808 % Orkide ,00 Side 25

26 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/22-32 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Referatsaker Liste over referatsaker Molde kommune v/rådmannen. Sjukehusstruktur i Nordmøre og Romsdal 2. Orkidé. Videreføring av overgrepsmottaket for Nordmøre ved Kristiansund sykehus 3. Kristiansund kommune. Høringssvar for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Imarfinans AS. Oppgjør for tidligere utlegg 5. Frelsesarmeen. Takkebrev vedr. utbetaling til over de 60 jubileum 6. Kristiansund og omegn hørselsforening. Takkebrev for pengegave og deltakelse på 60 årsjubileum Side 26

27 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Linda Kristin Offenberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Formannskapet 10/ Søknad om utviklingstilskudd til Bølgen Næringshage Vedlegg Rådmannens innstilling 1. Bølgen Næringshage innvilges et driftstilskudd på kr kr for 2010 som dekkes over formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. 2. Kristiansund kommune kjøper aksjer i Bølgen Næringshage på kr som dekkes over kommunens udisponerte investeringsmidler. 3. Kristiansund kommune yter et årlig driftstilskudd til Bølgen næringshage på kr fra Det forutsettes at næringshagen som gjennytelse står for gjennomføring av etableringsveiledningstjenesten hoppid.no i kommunen og at tilskuddet også blir utløsende i forhold til kommunens andel i forbindelse med nytt næringshageprogram fra Tiltaket innarbeides i rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan for Saksopplysninger Saken om søknad på utviklingstilskudd til Bølgen næringshage ble trukket fra behandling i formannskapet 19. oktober. I etterkant av møtet den 19.oktober har administrasjonen v/ kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth og næringskonsulent Linda Kristin Offenberg gjennomført et møte med Frank Madsøy v. Regional og næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune fredag 29. oktober. I møtet med fylkeskommunen kom det frem at Siva gir en årlig støtte på kr og at fylket vil bevilge sitt tilskudd på halvparten av dette, (kr ), til Bølgen næringshage i Dette vil være uavhengig av størrelsen på kommunens bidrag i Side 27

28 Fylket fremholder at Bølgen næringshage er en viktig og verdsatt aktør for næringsutvikling på Nordmøre og støtter kommunens forslag om å yte et årlig driftstilskudd på kr til næringshagen der de så forplikter seg til å yte Hoppid.no tjenester, (etablererveiledningstjeneste til gründere i kommunen), som en gjenytelse. Administrasjonen har den gjennomført møte med Bølgen næringshage ved daglig leder Yngve Kruse hvor han har orientert om utfordringer og muligheter ved dagens drift og i forhold til det nye næringshageprogrammet som kommer i Yngve Kruse gir uttrykk for at han er glad for den positive dialogen med kommunen og at han fullt ut slutter seg til rådmannens nye forslag til vedtak. Forslaget får da tilslutning både fra regional og næringsavdelingen og Bølgen næringshage. En endring siden saken ble lagt frem sist er at rådmannen også innstiller på at Kristiansund kommune går inn som aksjonær i Bølgen næringshage. Bølgen næringshage eies i dag av Bølgen AS, SIVA, Sparebanken Møre og Nordmøre Næringsråd. I det nye næringshageprogrammet vil det være fokus på det nasjonale næringshagenettverket og læringsarenaer. Det vil videre være fokus på å bygge opp internasjonal formidlingskompetanse gjennom virkemiddelapparatets totale nettverk samt koblinger direkte opp mot relevante internasjonale miljø/bedrifter og fagmiljø. Som eier i Bølgen næringshage får Kristiansund kommune plass i styret i næringshagen. I tillegg får Kristiansund kommune tilgang til det nasjonale næringshagenettverket som eier. Dette vil både kunne styrke kommunens eget næringsarbeid og Bølgen næringshage da begge miljøene kan samarbeide om felles utvikling. Sammen kan Kristiansund kommune og Bølgen næringshage bla. arbeide for å posisjonere regionen i forhold til større utviklingsprosjekter med nasjonal finansiering. Rådmannens endrede innstilling til vedtak er gjort med bakgrunn i ovenstående. Bølgen næringshage har i vedlagte brev datert 19. juli søkt om utviklingstilskudd på kr for 2010 samt posisjonering i forhold til nytt næringshageprogram som starter høsten (Bølgen næringshage har fått utviklingstilskudd fra 2005 til og med 2009 da avtaleperioden gikk ut.) I tillegg har de i vedlagte brev av funnet grunn til å presisere konsekvensene av eventuelle kutt eller avslag på søknaden om ytterligere tilskudd til næringshagen fra Kristiansund kommune. I august 2005 inngikk Kristiansund kommune og Bølgen Næringshage en utviklingsavtale om videreutvikling og drift av en næringshage i Kristiansund i samarbeid med Siva og andre aktører på kr Kristiansund kommune gjorde videre et vedtak 6. desember 2005 om årlig utbetaling av utviklingstilskudd på kr til Bølgen Næringshage for perioden 2006 til og med Næringspolitisk råd ble etablert som en følge av et inngått samarbeid om felles strategisk næringsplan (SNP) mellom Kristiansund, Frei og Averøy. I vedtatte handlingsplan for 2006, var ett av målene å etablere et felles grunder og nyskapingssenter. Dette er i senere tid kjent som førstelinjetjenesten for etablererveiledning, Hoppid.no. Hoppid.no er i dag kjent som Møre og Romsdal fylkeskommunes fremste varemerke. Næringspolitisk råd inngikk den avtale med Bølgen næringshage om kjøp av felles etablererveiledningstjeneste for Kristiansund, Frei og Averøy, (Hoppid.no). Denne avtalen var en utvidelse av avtalen som var inngått i Etableringen av etablererveiledningstjenesten hoppid.no bygger på partnerskapsavtaler mellom Side 28

29 Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune. Tilsvarende avtale foreligger mellom partene og Averøy kommune. Avtalene gjelder ut Kristiansund og Averøy kommune valgte å slå sammen ressursene med å kjøpe tjenester hos Bølgen Næringshage. Tjenesten har vært finansiert av regionalt næringsfond. Fra 2011 har ikke kommunene lenger anledning til å finansiere hoppid.no tjenesten av felles fond og en videreføring av konseptet forutsetter at kommunene legger tiltaket inn i egne budsjetter. Averøy kommune har i tillegg planer om å etablere en egen kultur og næringshage på Averøy hvor det da også blir naturlig å plassere hoppid.no kontoret for Averøy der. Bølgen Næringshage har fått følgende tilskudd fra Kristiansund (og Averøy) kommune siden 2005; År Beløp Type tilskudd Totalt pr år Utviklingstilskudd Utviklingstilskudd Utviklingstilskudd Kjøp av etableringsveiledningstjeneste Utviklingstilskudd Kjøp av etableringsveiledningstjeneste Utviklingstilskudd Kjøp av etableringsveiledningstjeneste (*) Moms på tjenester Kjøp av etableringsveiledningstjeneste Totale tilskudd (*) Kristiansund kommune har også gått inn og gitt momskompensasjon for etablererveiledningstjenesten på kr for 2008, 2009 og Vurdering I forhold til nytt næringshageprogram har en nasjonal arbeidsgruppe som har bestått av KS, FK og Siva lagt frem følgende forslag i forhold til eierskapet i det nye næringshageprogrammet; Næringshagen skal ha minimum 51 % privat eierskap mens det offentlige skal minimum ha 34 % eierskap som kan fordeles på nasjonal operatør, regional aktør samt vertskommune for hovedmiljø. Som vertskommune er det dermed viktig at Kristiansund kommune bidrar. Vertskommunen er også viktig i forhold til å posisjonere næringshagen inn i det nye næringshageprogrammet. Ved å gi Bølgen næringshage et årlig driftstilskudd på kr bidrar Kristiansund kommune også til å posisjonere og utløse nytt næringshageprogram. Bølgen Næringshage AS bidrar til økt verdiskapning gjennom tilrettelegging for kunnskapsbedrifter gjennom et samspill med verktøy og virkemidler både på regionalt og nasjonalt nivå. For Kristiansund kommune som ikke har egen kunnskapspark eller høyskole spiller Bølgen Næringshage dermed en meget viktig rolle for lokalsamfunnet. I dag har Bølgen Næringshage akkurat feiret 10 årsjubileum. Alle lokalkontorene er utleid og sammensetningen av leietakere gjør at gründerne som er etablert der opplever Side 29

30 et fruktbart og stimulerende miljø. Flere av leietakerne er tilflyttere. For disse er det ekstra viktig å være i et stimulerende miljø. I tillegg har Bølgen næringshage et stort engasjement i forhold til Ungt entreprenørskap for å vektlegge den langsiktige satsningen på å få flere og kvalitativt bedre etableringer i vår region. Arbeidet med tilrettelegging for gründere, prosjekter og aktiviteter i oppstarts og utviklingsfasen er ikke av kortsiktig kommersiell interesse, men noe som på lang sikt gir stor verdi for næringsutviklingen lokalt. Satsningen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og felles SNP som begge gjelder frem til Med bakgrunn i dette har Kristiansund kommune gitt næringshagen et utviklingstilskudd over 5 år for at næringshagen skulle finne frem til en egnet og økonomisk selvstendig driftsform. Samtidig skriver Bølgen bl.a. følgende i sin søknad om ytterligere utviklingstilskudd; Bølgen Næringshage fyller ti år i I løpet av denne tiden har vi gjort oss en rekke erfaringer. Den opprinnelige tanken om at næringshagene etter en viss tid skulle være selvfinansiert er erstattet med erkjennelsen av kontinuerlig behov for offentlig finansiering for deler av virksomheten. Videre finner de i brev av grunn til å presisere at en forutsetning for eventuelt opptak i den nye nasjonale satsningen på næringshager, er at SIVA-tilskuddet følges opp av fylkeskommune og kommune og at denne modellen forutsetter bidrag fra alle tre parter som samsvarer med hverandre. Etter rådmannens vurdering skal utviklingstilskudd tildeles nye tiltak og for en begrenset periode. Etter 5 år med ulike tilskudd burde man kunne forvente at Bølgen næringshage har etablert en driftsmodell som ikke er avhengig av årlige offentlige utviklingstilskudd. Når nå Bølgen næringshage først i andre halvdel av 2010 søker om utviklingstilskudd også for 2010, (avtalen gikk ut i 2009), kan det synes som om slik nødvendig selvstendighet ennå ikke er etablert. Både Bølgen næringshage og Kristiansund kommune har store økonomiske utfordringer og det stilles krav om endring og tilpasning for begge parter. Rådmannen vil likevel med henvisning til selskapets vanskelige situasjon i 2009 tilrå at det gis et begrenset utviklingstilskudd på kr i 2010 over formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Eventuelle nye faste tilskudd fra Kristiansund kommune som medfinansiering etter den nye nasjonale satsningen på næringshager må vurderes på lik linje med andre tiltak i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2011 til Kristiansund og Averøy kommuner har gjennom næringspolitisk råd funnet det fornuftig å kjøpe etablererveiledningstjenesten hoppid.no fra Bølgen Næringshage. Kristiansund kommune er godt fornøyd med denne tjenesten og legger til grunn at kommunen vil fortsette dette samarbeidet også i årene som kommer. Utgiften til dette kan ikke lengre tas over regionalt fond og må derfor søkes innarbeidet i næringsavdelingens ordinære budsjett fra Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 30

31 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Ordføreren stilte spørsmål ved Sidsel Sæterøys habilitet som leietaker i Bølgen Næringshage. Sidsel Sæterøy forklarte sitt leieforhold og fratrådte. Ordføreren foreslo deretter at hun skulle erklæres habil. Et enstemmig formannskap erklærte henne habil. Det viste seg at det var flere uavklarte spørsmål, og rådmannen trakk saken. Side 31

32 Arkiv: A54 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Petter Ingeberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Videreføring av den maritime fagskolen i Kristiansund Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Formannskapet i Kristiansund anmoder Fylkestinget om å bevilge tilstrekkelige ressurser til å opprettholde det maritime fagskoletilbudet i Kristiansund. Saksopplysninger Bakgrunn for saken Fagskolestyret i Møre og Romsdal vedtok torsdag 11. november å legge ned den maritime fagskolen i Kristiansund og å flytte de maritime linjene til Ålesund. Årsaken er begrunnet i for lave rammeoverføringer i statsbudsjettet for 2011, samt et uttalt ønske om å samle de maritime fagskoletilbudene til Ålesund. Vedtaket innebærer at førsteårsstudentene som startet i Kristiansund høsten 2010 får fullføre utdanningen her, forutsatt at søknaden er stor nok til å opprette andrestudieår. Nye elever som begynner i 2011 må gå på skole i Ålesund. I samme møte var fagskolestyret positiv til oppretting av et nytt utdanningstilbud i oljevernberedskap i Kristiansund, med oppstart tidligst fra Vurdering Kristiansund kommune og næringslivet på Nordmøre ser meget positivt på at det nå tas initiativ til oppretting av et nytt utdanningstilbud i oljevernberedskap i Kristiansund. Både Kristiansund kommune og de maritime næringene i Kristiansund er samtidig svært urolige for vedtaket i fagskolestyret om nedlegging av den maritime fagskolen i Kristiansund. Det vises i den forbindelse også til uttalelser fra LO, NHO, Fiskerlaget, Fiskerbåtredernes forbund, Maskinistforbundet, Sjøoffiserenes forbund samt representantskapet i Møre og Romsdal Arbeiderparti. Side 32

33 Det maritime fagskolemiljøet i Kristiansund har både en lang historie og et godt omdømme. Nordmøre har en over 150 år lang tradisjon på utdanning av skipsoffiserer. Kristiansund hadde først en privat sjømannsskole før Christiansund Offentlige Sjømannsskole ble opprettet i Den maritime fagskolen i Kristiansund er en meget viktig del av det lokale fagskolemiljøet både for elever og lærere. Kristiansund og Nordmøre har et begrenset desentralisert høyskoletilbud i regi av høyskolene i Møre og Romsdal, og det er et sterkt ønske i regionen om å opprettholde, videreutvikle og øke utdanningstilbudet ut over videregående skole. En nedlegging av den maritime fagskolen i Kristiansund vil være svært uheldig for utdanningstilbudet, kompetansemiljøet og et tilbakeslag for det maritime miljøet på Nordmøre. Det er viktig for mange lokale arbeidsplasser, spesielt innen den maritime klyngen, er at vi har en lokal fagskole med maritim utdanning. Det bemerkes også at flere av studentene ved den maritime fagskolen i Kristiansund har lokal tilhørighet med hus, hjem og familie. Nærhet til studiestedet er viktig både for å unngå utflytting, og for å unngå redusert rekruttering til maritim offisersutdanning. Behovet for maritimt fagpersonell vil alltid være tilstede. I tillegg til å drive skipper- og maskinistskole gjennomfører den maritime fagskolen i Kristiansund også flere maritimtekniske kurs i løpet av skoleåret. Det for å imøtekomme det lokale behovet for etter- og videreutdanning av maritime offiserer. Per Kristian Øyen ordfører Side 33

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE:

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: AURE, AVERØY, EIDE, FRÆNA, GJEMNES, HALSA, KRISTIANSUND/FREI, NESSET, RINDAL, SMØLA, SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tingvoll kommune. Melding om vedtak. Deltagelse i interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre. Rådmannen

Tingvoll kommune. Melding om vedtak. Deltagelse i interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre. Rådmannen Tingvoll kommune Rådmannen Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø ORKide Nordmøre Næringsråd Pb 161 6505 Kristiansund Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1053-18 Inger

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014

MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014 MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014 Tid: Fredag 7.november 2014 Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund Til stede: Forfall: Andre: Referent: Ingunn Golmen, Ståle Refstie, Ann Kristin Sørvik

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre Næringsråd Att. Monika Eeg Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/2626-18 Astri Christine Bævre Istad 04.07.2014 Søknad om å forlenge prosjektet "Interkommunal

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/ Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 130 Arkivsaksnr: 2012/1106-11 Saksbehandler: Inger Helene Sira Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2013 13.08.2013

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Olje- og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

HELSEINNOVASJONSSENTERET

HELSEINNOVASJONSSENTERET Helseinnovasjonssenteret I Sentrum for Helserelatert verdiskapning Helseinnovasjonssenteret og Regionalt Responssenter Med hjerte for samhandling og Brukersentrert Forskning, Utvikling og Innovasjon Helseinnovasjonssenteret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Komite næring, nærmiljø og bosetting Verran Servicekontor, kantina. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 03.06.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 30.01.03 Tid: Rett etter administrasjonsutvalgsmøtet SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00782 SØKNAD OM

Detaljer

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 07.11.2017 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 04.10.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/1498-17 18265/16 056 Sverre Jenssen (Vennligst oppgi Vår ref. ved svar)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken : Olav Olstad Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann

Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - intensjonsavtalen - noen fakta om Sunndal og Nesset 1 Kommunens 4 oppgaver

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 18.03.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Jan Toft under behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.10.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Roar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0 Kontrollutvalget i Ski kommune MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/18 DATO: 22.01.2018 kl.18:00 STED: Kommunestyresalen, Ski rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer