BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert

2 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie inntektene... 5 Skatt og rammeoverføringar... 5 Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter... 5 Konsesjonsavgift... 5 NORM-deponiavgift... 5 KLP-betaling av pensjonspremie... 6 Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift... 6 FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER... 6 Renteinntekter og utbytte... 6 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter... 6 Bundne avsettingar... 6 Overføring til investeringsrekneskapen... 6 Redusert avsetting til premiefond... 6 Amortisering av pensjonspremieavvik... 6 Dekking av underskot/frie avsettingar... 7 DRIFT Prioritering dei siste åra... 7 Drifta dei siste åra... 7 Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden... 7 Føresetnader for løns- og prisutvikling i Budsjettrammer for Satsingsområde... 8 Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering... 8 Rammer for INVESTERINGAR Kommentarar til investeringane VEDTAK, K-SAK 71/14: BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN VEDTAK, K-SAK 70/14: FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

3 INNLEIING Økonomiplanperioden vi no går inn i vert på mange måtar svært spennande for kommunen. Kommune-Noreg skal i løpet av dei neste åra igjennom ein kommunereform, der kommunane skal vurdere om dei finn det føremålstenleg å slå seg saman med nabokommunane. Prosessen vil innebere grundig evaluering av tenestene og økonomien til kommunane. Kommunereforma består av fleire delreformar, der m.a. finansieringsreform er ein av dei. Det inneber at inntektssystemet skal gjennomgåast i sin heilskap, med endringar gjeldande frå I det nye inntektssystemet vil det vere lagt inn verkemiddel for omstilling og kompensasjon av utgifter knytt til gjennomføring av reforma. Dei seinare åra har ein i Gulen sett at kombinasjonen av romslegare rammer og auka tenestebehov har gjort sitt til at utgiftssida har auka for mykje. Kommunen opplever no at det økonomiske handlingsrommet strammar seg til. Utifrå dei politiske signal om ein økonomisk dreining frå distrikt til vekstområder kan vi vente at denne trenden fortset. Vi starta for alvor å korrigere kursen i 2014, og den økonomiske situasjonen medfører at dette må ha fullt fokus framover. Kommuneøkonomien kan på mange måtar samanliknast med eit hushaldningsbudsjett, berre i noko større målestokk. I periodar med mindre inntekter og høge utgifter må det gjerast ei prioritering og utgifter må kuttast i kombinasjon med at ein ser på moglegheiter for å auke inntektene. Ekstraordinære inntekter bør nyttast til ekstraordinære tiltak, eller setjast «på bok». Slik er det også for kommunen. Det er slik vi kan sikre den gode standarden på tenestene for ettertida, og gje innbyggjarar og tilsette tryggleik. I budsjett 2015 vert det føreslege å ta vidare grep for å sikre at vi til ei kvar tid legg opp til å ha eit budsjett der driftsutgiftene ikkje overstig dei inntektene vi kan rekne med å få inn i eit normalår. I budsjettframlegget frå rådmannen er det balanse mellom ordinære inntekter og utgifter, men det er imidlertid ikkje funne rom for heile 3 % driftsmargin, slik vi burde ha. Det er likevel viktig å halde på prinsippet, og setje av noko til sparing/investering. Det er eit politisk ansvar å prioritere korleis kommunen sine inntekter skal fordelast mellom ulike område av kommunen si verksemd. I strammare tider er prioriteringar enno viktigare. Kommunestyret i Gulen skal fatte vedtak i sak om kommunereform i juni Kva fylgjer kommunereforma vil få for Gulen kommune sin økonomi er på det noværande tidspunkt uvisst. Det vert spennande å fylgje kommunereforma dei neste åra. Eivindvik 30. oktober 2014 Reidun K. Halland Rådmann 3

4 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN Rekneskap Rev. b. Budsjett ØP ØP ØP (ALLE TAL I 1000 KR) Skatt på formue og inntekt Rammeoverføring* Eigedomsskatt + kons.kr.inntekter Konsesjonsavgift NORM-deponiavgift KLP-betaling av pensjonspremie Andre gen. st.tilsk., mva.komp Sum frie inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., prov. og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Avsetting til/bruk av bunde fond* Overføring til inv.rekneskapen Bruk av tidl. års mindreforbruk Redusert fond, pensjonspremie Amortisering av pensjonspremieavvik Frie avsettingar*/bruk av frie fond Netto avsettingar Avskriving og kalk. renter, motpost Til fordeling drift Fordelt til rammeområde: 100 Ymse føremål xx Oppvekst xx Omsorg Plan, landbruk og teknisk Sum fordelt til drift Resultat (inkl. frie avsettingar) *I 2013 vart NORM-fond og premieavviksfond overført frå bundne fond til frie fond Rammeområde, %-vis fordeling Ymse føremål 12,1 13,0 13,1 14,0 14,0 13,5 13,7 13,8 2xx Oppvekst 30,8 28,9 28,8 27,3 28,3 28,5 28,2 28,0 3xx Omsorg* 45,0 44,6 44,5 45,9 45,2 45,5 45,4 45,4 400 Plan, landbruk og teknisk 12,1 13,6 13,6 12,8 12,5 12,5 12,7 12,8 SUM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Det som står vidare i dette dokumentet byggjer på postane i hovudoversynet over. I hovudsak er dei "frie inntektene" forklart under Inntektsføresetnader, finansielle tilhøve under Utgiftsføresetnader, og budsjettrammene for dei ulike delane av den kommunale verksemda under Drift. Kapitlet Investeringar påverkar i første rekkje dei finansielle tilhøva under utgiftsføresetnader. Dokumentet er oppdatert i høve til vedtaket i kommunestyret, slik at informasjonen som står er i samsvar med vedteke budsjett og økonomiplan. Innleiinga på side 1 er basert på rådmannen sitt framlegg. 4

5 INNTEKTSFØRESETNADER Dei frie inntektene Frie inntekter er inntekter som kommunen i utgangspunktet kan bruke utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Gulen framstår med relativt høge frie inntekter per innbyggjar, i hovudsak som eit resultat av kompensasjon gjennom inntektssystemet for t.d. mange eldre innbyggjarar og store reiseavstandar (Gulen er mellom dei ti mest spreiddbygde kommunane i landet). Men fordi desse faktorane også gjev høge utgifter for kommunen, er dei såkalla frie inntektene i Gulen i røynda ganske oppbundne. Opning for generell eigedomsskatt har gitt kommunane betre høve enn før til å regulere eigne frie inntekter. På grunn av stor utbygging av fritidsbustader dei siste åra har Gulen kommune eit større inntektspotensiale frå slik skatt enn fleire av grannekommunane. I kor stor grad eigedomsskatt skal nyttast for å finansiere det kommunale tenestetilbodet, vert eit politisk spørsmål. Skatt og rammeoverføringar Ved utrekning av rammeoverføringar og skatteinntekter er Statsbudsjettet og KS sin «Prognosemodell for rammetilskot til kommunar, versjon 1407treaar», lagde til grunn. Finansdepartementet reknar med 3,76% auke i kommunale skatteinntekter i Kommunane sin del av skatten frå personlege skattytarar er redusert til 11,25%. Gulen kommune har dei siste åra hatt skatteinntekter pr. innbyggjar på over 100% av landsgjennomsnittet. I 2014 er forventa 101,3%, som og er lagt til grunn i Etter trekk for finansiering av inntektsutjamningsordninga er nivået 99,2% av landssnittet. Hovudoversynet er basert på uendra folketal utover i planperioden. Om folketalet går ned, vert både skatteinntektene og rammeoverføringane lågare. Tapet vert noko dempa på grunn av INGAR (inntektsgarantiordning) som vart innført frå 2009, og som gjeld rammeoverføringane, men ikkje skatteinntektene. Auka folketal gjev auka inntekter. Dei ordinære skjønsmidlane er inkludert i rammeoverføringane med kr 2,4 mill. i 2015 og same summen dei andre åra i planperioden. Det er ikkje lagt inn store endringar i rammeoverføringane i økonomiplanperioden. Gulen kommune får 3,0% vekst i frie inntekter i 2015, mot 4,8% på landsbasis. Den kommunale deflatoren, som gjev uttrykk for samla pris- og lønsvekst, er i statsbudsjettet venta å bli 3,0% i Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter I økonomiplanen er det lagt opp til ein sats på 7 promille for «verk og bruk» (om lag kr 8,5 mill.) og 3,5 promille frå andre eigedommar (om lag kr 5,6 mill.) i årleg inntekt. Hovudtaksering av "verk og bruk" vart gjennomført i 2007, andre eigedommar vart i hovudsak takserte i 2008/2009. Nye objekt vert takserte etter kvart. Konsesjonskraftinntekter er rekna inn med kr kvart år, utifrå ein forventning om same kraftprisnivå som i 2014 heile perioden. Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift (frå Matre- og Kløvtveit-utbyggingane) inngår i inntektene til kraftfondet, og vert utgiftsført att under posten Bundne avsettingar. NORM-deponiavgift Frå 2008 til 2013 fekk kommunen kr 33,9 mill. i inntekt som kompensasjon for NORM-deponi (tidl. kalla LRA-deponi) i Sløvåg. Inntekta har vore sett av til fond og nytta til finansiering av investeringar (Hovden II, brann- og redningsvesen, omsorgsbustader Dalsøyra). I 2014 ventar kommunen NORM-kompensasjon på kr 5,0 mill., som vert nytta i drifta. Frå 2015 er rekna ei årleg inntekt på kr 2,0 mill., som svarar til noko under 50 tonn nytt avfall til lagring. I er heile inntekta budsjettert nytta i drifta. 5

6 KLP-betaling av pensjonspremie Overskot frå KLP, som delvis vert ført tilbake til eigarkommunane i form av betaling av kommunal pensjonspremie, har frå 2013 vore synleggjort som ein eigen inntektspost i rekneskapen. I økonomiplanen er rekna med at dette «utbytet» vil utgjere kr 1,4 mill. kvart år. Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift Kommunane får kompensasjon for meirutgifter til investeringar i skulebygg i samband med 6- åringsreforma i Kompensasjonen skal dekkje rente- og avdragsutgifter, og vert gradvis lågare som fylgje av reduserte renteutgifter på det kalkulerte låneopptaket. «Skulepakken», som er ei liknande kompensasjonsordning til investering i skule og symjeanlegg, men som berre dekkjer renteutgiftene, slår gradvis inn i perioden, og vege noko opp for det årlege tapet i samband med den gamle ordninga. Kommunane får og kompensasjon for meirutgifter til investeringar i omsorgsbustader på slutten av 1990-talet, og til gjennomføring av eineromsreforma. Til saman er kompensasjonen for ordningane over rekna inn med kr 1,0 mill. kvart år. Dette føreset noko innfasing av nye prosjekt i økonomiplanperioden. Kompensasjon for betalt meirverdiavgift i samband med investeringar skal frå 2014 førast rett i investeringsrekneskapen, og reduserer inntektene i drifta med kr 2 mill. Tidlegare år har inntektene vore ført tilbake til investeringsrekneskapen under Avsettingar. Endringa har difor ikkje netto verknad på drifta. FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER Renteinntekter og utbytte Rentenivået på innskot er rekna inn med 3,0% i heile økonomiplanperioden, og gjennomsnittleg innskot på kommunen sin konsernkonto vert gradvis redusert i perioden, rekna inn med kr lågare inntekter for kvart år. Noko av renteinntektene høyrer til bundne fond, og må difor førast ut av drifta att under posten Bundne avsettingar. Renteinntekter frå NORM-fondet (ubunde driftsfond) er føresett brukt i drifta. Utbyte frå BKK er rekna inn med kr 2,2 mill. årleg i økonomiplanen. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Rentenivået på lån er rekna til 3,0% i heile økonomiplanperioden. Planen legg opp til ei netto årleg auke i renteberande lånegjeld på om lag kr 10 mill. kvart år + startlån. Dette fører til auke i renteutgifter på kr kvart år, og auke i avdrag med kr årleg. Nye lån er føresett tatt opp som serielån med 25 års løpetid. Bundne avsettingar Bundne avsettingar er i hovudsak renter som skal leggjast til kraftfond og næringsfond. Elles inneheld posten avsettingar til NORM-fond fram til 2013, då både NORM-fondet og pensjonspremieavviksfondet (kr 28,1 mill.) vart overført frå bunde fond til ubunde fond. Overføring til investeringsrekneskapen Posten inneheld tilbakeføring av mva.-kompensasjon frå investeringar, som fram til og med 2013 skulle førast som inntekt i driftsrekneskapen. Frå 2014 skal denne kompensasjonen førast direkte i investeringsrekneskapen. Overføringar frå driftsrekneskapen er difor ikkje budsjettert frå Redusert avsetting til premiefond I 2014 auka pensjonsutgiftene for Gulen kommune unormalt mykje. For å utjamne årlege belastningar i rekneskapen vert kr 1,1 mill. av premieavviket på kr 3,4 mill. ikkje avsett til fond i Amortisering av pensjonspremieavvik Frå 2015 skal pensjonspremieavviket eitt år anten rekneskapsførast med motsett sum det neste året, eller fordelast med 1/7 kvart av dei neste sju åra. Til no har Gulen kommune nytta eitt års 6

7 amortiseringstid, men frå 2015 er det lagt opp til at avviket vert fordelt, noko som venteleg vil gje ein gradvis avtakande positiv resultatverknad dei neste sju åra, og kr 0 etter dette. Dekking av underskot/frie avsettingar KS tilrår kommunane å setje av minst 3% av brutto driftsinntekter kvart år til ymse naudsynte og ynskjelege tiltak, t.d. delfinansiering av investeringar og buffer mot uventa utgifter og større eingongstiltak innafor drifta. For Gulen kommune utgjer dette om lag kr 6 mill. Kommunen har om lag kr 35 mill. i ulike frie fond, etter nokre år med høgare inntekter enn normalt. Om innsparingstiltaka dei neste fire åra vert gjennomførte som føresett, vil den årlege driftsmarginen liggje på mellom kr 1,9 mill. og kr 3,8 mill. i perioden. DRIFT Prioritering dei siste åra Tabellen under syner korleis Gulen kommune prioriterer ressursane, samanlikna med høvesvis kommunar som liknar Gulen (gruppe 4) og alle kommunane i landet: Kommunale prioriteringar i Gulen samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr) Gulen 2009 Gulen 2010 Gulen 2011 Gulen 2012 Gulen 2013 Gr Landet 2013 Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar Netto driftsutg. pr innb år, grunnskuleopplæring Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,5 1,7 1,5 1,5 1, ,7 1,9 - Andel innb år som får heimetenester 6,4 6,3 5,4 6,4 4,8 8,6 7,2 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester 43, ,3 39,2 36,6 39,2 33,7 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 14,6 17, ,2 13,1 13,8 13,8 Netto driftsutgifter pr innb år, sosialtenesta Netto driftsutg. pr innb år, barneverntenesta Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter Kommunane i gruppe 4 liknar Gulen i geografisk struktur, folketal og økonomiske føresetnader, og inneheld m.a. alle HAFS-kommunane. I høve til denne gruppa nyttar Gulen høvesvis mykje av ressursane til m.a. pleie og omsorg, og lite til m.a. administrasjon, styring og fellesutgifter og barnehage. Drifta dei siste åra : Frå 2009 har Gulen kommune sitt årlege inntektsgrunnlag auka etter innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar, høgare nivå på skatteinntektene, kompensasjonsinntekt frå NORM-deponi og auka kraftinntekter etter Kløvtveit-utbygginga. På utgiftssida har i første rekkje strukturendring innafor Omsorg, i hovudsak ved å byggje ned bu- og omsorgssentra til reine butilbod, halde utgiftene nede. Kommunen sin fondskapital auka på grunn av at ekstraordinære inntekter knytt til Kløvtveitutbygging og NORM-deponi i stor grad har vore avsett. 2014: Etter nokre år med høgare inntekter enn utgifter er mindreforbruk («overskot») frå 2013 og delar av NORM-inntektene i 2014 nytta til saldering av utgiftsrammene, for å kunne bruke noko tid på å definere tiltak og gjennomføre tilpassing av drifta til mindre gunstige økonomiske rammevilkår. Innføring av nattevakter i ytre og indre delar av kommunen, som vart vedtatt i budsjettet for 2013, vart starta opp i Ytre Gulen i 2013 og i Brekke hausten Nye driftstiltak i budsjettet for 2014 er stort sett starta opp, med unnatak for Auka fysioterapi og Frivilligsentral. Innsparingane er i hovudsak i rute, men tiltaka innafor Omsorg og Plan, landbruk og teknisk er ikkje fullførte. Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden I 2011 vart tidlegare øyremerkte tilskot til barnehagar lagt inn i dei generelle rammeoverføringane, i 2012 vart Samhandlingsreforma inkludert med om lag kr 3 mill. Sist nemnde overføring vert trekt ut att i Med relativt låg vekst i rammeoverføringane dei siste åra, og utsikter til reell reduksjon i overføringane framover, må Gulen kommune fokusere på nøktern økonomisk drift og innsparingar. Kommunen er inne i sitt siste år i strategiplanen for pleie og omsorg. Planen skal evaluerast hausten Kommunen har ei stor utfordring med å finne ei økonomisk berekraftig organisering av tenestene innan Omsorg. Vi må fokusere på å ta varige grep som gjev naudsynt innsparingseffekt. 7

8 Innan Oppvekst ynskjer vi å sjå på utvikling av GulenSkulen. Som eit alternativ til strukturendring ynskjer vi å modernisere opplæringstilbodet ved einingane i Gulen der ein tar i bruk teknologi til å samordne meir av undervisninga og tar i bruk nye nettbaserte læremiddel. Målet er å drive Gulen oppvekst som ei felleseinig med 4 avdelingar. Når det gjeld auka årlege inntekter, har eigedomsskatt framleis eit potensial. For Gulen kan slik skatt i prinsippet gje meirinntekter på om lag kr 5,6 mill. utover det som ligg i økonomiplanen. Med om lag like mange fritidsbustader som heilårsbustader i kommunen, har Gulen høgare inntektspotensial enn mange andre kommunar. Føresetnader for løns- og prisutvikling i 2015 Lønsveksten er rekna inn i budsjettet med 2,8% utifrå lønsnivået i september Utgift til pensjonsordninga er budsjettert med 18% i KLP og 11,55% i SPK (pedagogisk personell). Arbeidsgjevaravgifta er 10,6% av all løn. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vore ein prisvekst på 2%. I kommuneproposisjonen er forventa pris- og lønsvekst samla venta å bli 3,0% i Budsjettrammer for 2015 Økonomiplanen vert vedteken som netto utgiftsramme for kvar sektor (100 Ymse føremål, 2xx Oppvekst, 3xx Omsorg, 400 Plan, landbruk og teknisk), med bindande rammer for 2015 (årsbudsjett), og rettleiande rammer for planlegging i Alle summar for er førte opp i faste 2015-prisar. Gulen kommune innførte tonivåmodell, og har no 13 ulike budsjettansvarlege for til saman 14 ansvarsområde. I budsjett/økonomiplan er desse områda grupperte sektorvis. Desse netto budsjettrammene gjeld i 2015: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Satsingsområde Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Auka tilskot kyrkja ny gravplass Tilskot Utkantfestivalen Biblioteket sluttføre digitaliseringsprosjekt Sum Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Dette ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Auke gebyr / leiger Auke eigedomsskatt SUM tiltak (markert med gul) 10, ,275 Nye skatteobjekt verk og bruk Pensjon - endre rekneskapsprinsipp frå Driftsomlegging omsorg/pu Endre organisering folkehelsearbeidet Redusere tal plassar Gulen sjukeheim Omlegging kjøkkenvakt Driftsomlegging Oppvekst Trekke inn 0,7 st. vegvaktar Driftsomlegging PLT SUM

9 Rammer for I ramma for 100 er val trekt frå med kr i 2016 og 2018, og lagt til i Ramma til Gulen kyrkjeleg fellesråd er redusert med kr i 2016, ramma til Gulen folkebiblioteket er redusert med kr i 2016, og tilskot til Utkant (kr ) er fjerna frå I ramma for 2xx er omlegging til GulenSkulen fasa inn med reduksjon av ramma på kr 1 mill. frå 2017 og ytterlegare kr 1 mill. frå I ramma for 3xx gjev heilårsverknad av reduksjon kjøkkenvakt ved Byrknes bu- og omsorgsssenter kr i redusert ramme frå I 2017 er kr 1 mill. trekt ut som følgje av driftsomlegging etter at PU-aktivitetsenter på Dalsøyra er bygd. I 2018 er ytterlegare kr 1 mill. trekt ut på grunn av dette. INVESTERINGAR Det er lagt opp til investeringar i økonomiplanperioden på om lag kr 184 mill. Det er ein oppjustering frå kr 124 mill. i Auken er i hovudsak knytt til auka ramme for vassforsyning Gulen sør og auka ramme for nybygg innan tenester til brukarar med særlege behov. På grunn av auka investeringsnivå inneheld økonomiplanen (drift) kr meir i avdragsutgifter og kr i auka renter for kvart år framover. Nedbetalingstida for nye lån vert i regelen 25 år. I driftsbudsjettet er netto renteberande lånegjeld føresett å auke med kr 10 mill. årleg, dvs. kr mill. av dei årlege investeringane er føresett finansiert med lånopptak. Lånegjelda aukar og fondsformuen vert vesentleg lågare i økonomiplanperioden. I tillegg til tabellen under skal inntekter frå tomtesal og låneordningar til vidare utlån gjennom Husbanken førast i investeringsrekneskapen. Utifrå nivået dei siste åra er årlege nettoinntekter frå sal av bustadtomter i åra sett til kr Årlege låneopptak frå Husbanken til vidare utlån (startlån), som over tid vert finansiert av låntakarane, er sett til kr 2 mill. Oppstarta, ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2014 inngår ikkje i oversikta under (med unnatak av løyving til lastebil PLT). Løyvingar til desse vert vurderte overført til 2015 i eigen sak, og kjem såleis seinare inn i tabellen. Planen i 2015 vert då noko meir omfattande enn tabellen no gjev uttrykk for. Det er ikkje lagt inn driftsmessige effektar av investeringane. IKT-investeringane vil føre til noko auka driftsutgifter. Desse må dekkjast innafor dei vanlege budsjettrammene. Dei bygningsmessige investeringane vil kunne føre til både auka og reduserte driftsutgifter, avhengig av korleis prosjekta vert utforma. T.d. gjev ENØK-investeringar lågare driftsutgifter, medan bygging av meir areal gjev høgare driftsutgifter i framtida. Før prosjekta i planen vert oppstarta skal det som hovudregel leggjast fram ei politisk sak med detaljering av dei ulike prosjekta. Investeringsprosjekt som skal gjennomførast/gjev utgifter i perioden Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim (xxxx) Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse (xxxx) Traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Gulen sør (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg (xxxx) Brekke skule ventilasjon (xxxx) Eivindvik skule ventilasjon (xxxx)

10 Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage (xxxx) Utviding Brekke barnehage (xxxx) Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Adresseprosjektet (xxxx) Klatrepark Brekke (xxxx) Sum Tabellen viser bruttoinvesteringar. For fleire av postane ligg det inntekter/tilskot som er vist til i tabellen og kommentarane under. Finansieringsbehovet i 2015 vert dekt slik: Finansiering av brutto investeringar Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond 500 Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot Tilskot frå andre Sum Kommentarar til investeringane IKT ymse ( ) Summen gjeld ymse investeringar knytt til auka bruk av IKT i heile organisasjonen. Vert fordelt på ulike prosjekt gjennom året. Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim (xxxx) Gjeld kjøp av BladderScan. Utstyret kan bidra til at ein i større grad bidra til riktig dignostisering av div. problemstillinger i urinvegane. Kan unngå unødige innleggingar på sjukehus, då ein enkelt kan avklare enkelte problemstillinger. Tilsynsleger har i fleire år etterspurt dette hjelpemiddelet Bilar (xxxx-2411) Ulike tenester har behov for nye køyretøy. Utstyret er mykje i bruk, og det er difor kvart år budsjettert med ein uspesifisert bil definert som ymse. Dette er meint som ein buffer i dei tilfeller vi kjem i ein situasjon der det ikkje lenger svarar seg å reparere ein bil. Opprusting Eivindvik vassverk (3250) Vegen til reinseanlegget er dårleg og bratt, og må utbetrast. Vassforsyningskapasiteten nærmar seg ei grense, og magasinkapasiteten bør difor aukast om få år. Utbygging vassverk Gulen sør (3280) Næringslivet i søre del av kommunen treng auka vassforsyning, og det er vedteke å auke forsyningskapasitet frå Andvik. Vatn skal leverast til sjølvkost. Det er i prosjektet føresett anleggsbidrag frå verksemdene i Sløvåg/Skipavika. Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Tiltaket er i samsvar med Rammeplan for avløp, og gjeld montering av slamavskiljar og påkopling av abonnentar. 10

11 Kloakktiltak jf. rammeplan avlaup (3310) Gjeld ferdiggjering av kloakksanering i bygdene Byrknes, Eivindvik, Dalsøyra og Eidsbotn, jf Rammeplan for avløp (1995). Oppgradering kommunale bygg ( ) Gulen kommune har brukt opp ei ramme på om lag kr 10 mill. i den statlege ordninga "Skulepakken" som dekker rentekostnader til investeringar innafor ei ramme. Det er no tenkte løyvd ei samla ramme til kommunale bygg. Prosjekt utviding av dementavdeling Gulen sjukeheim er føreslege teke ut av planen. Det må skje ei viss oppgradering av gamle aldersheimsdelen. Sprinkling av bebuardelane, fellesareal og rømmingsvegar ved Gulen sjukeheim bør også vurderast. Prioritet vert gjeve på bakgrunn av eigen plan (må utarbeidast). Ventilasjon Brekke skule (4212) Krav etter tilsynsrapport, med frist hausten Ventilasjon Eivindvik skule (xxxx) Krav etter forskrift. Symjeanlegg (4400) Sum på kr 40 mill. (13 mill. i eigendel) til symjeanlegg er sett opp i Tiltaket er gjeve prioritet i kommunen sin idrettsplan. Trafikktryggingstiltak (4510) Formannskapet har gjeve prioritet i lokale prosjekt i den kommunale trafikktryggingsplanen. Vanleg finansiering er 60% fylkeskommunalt tilskot og 40% eigenfinansiering frå kommunen. Kommunane kan ikkje rekne med å få tilskot kvart år. Investering kommunale vegar (4530 og 4550) Dei siste åra har fleire kommunale vegar fått asfaltdekke, og nokre vegar står att. Det er gjennom inspeksjonar utført av konsulent funne avvik ved fleire av dei kommunale bruene. Fleire stader manglar sikring i form av autovern, og det er behov for å oppgradere enkelte vegparti. Kommunen eig 15 kaiar - fleire av desse treng snarleg opprusting. Dette prosjektet må sjåast i samanheng med trafikktryggingsprosjektet. Midlane kan evt nyttast ved behov for kommunale midlar utover eigendelen i trafikktryggingstiltak. Dette kan t.d. vere aktuelt i samband med eit større prosjekt som er planlagt i Eivindvik sentrum i Omsorgsbustader Dalsøyra (5270, 5220) Fire nye bustader for ressurskrevjande brukarar ved Dalsøyra bu- og omsorgssenter er under planlegging. Prosjektet vart i 2014 utvida til også å omfatte ny kontordel og nytt aktivitetssenter. I tillegg er det planlagt utbygging av ny ambulansestasjon, men dette prosjektet er avhengig av at Helse Førde legg ny ambulansestasjon ut på anbod, og at kommunen vinn anbodet. Sprinkling ved bu- og omsorgssenteret ligg i prosjektet. Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) Varmeanlegget for Gulen sjukeheim er frå 1974 og har ikkje vore oppgradert etter dette. Det er gjort ei grov vurdering av moglegheitene for varmepumpeanlegg med sløyfe i sjø, samt oppgradering av varmesentralen. Tiltaket har fått ENOVA-støtte til tiltaket. Tiltaket er no kostnadsrekna til ein kostnad på kr 2,2 mill. Brannsikring, enøk og oppgradering andre bygg enn skulebygg (5290) Tiltaket gjeld utarbeiding av brannteikningar for kommunale bygg og vidareføring med vurdering av bygningane i høve til krav i regelverk. Posten skal og dekke noko oppgradering av bygg med omsyn til branntryggleik. For å redusere energibehovet og dermed kostnadene til energi ved kommunale bygg er det behov for kartlegging og investering i enøk-tiltak. 11

12 Tusenårsstaden Gulatinget (6151) Investeringstiltak i utviklingsplanen er vedteke i K-sak 103/06. Frå 2010 og utover har økonomiplanen føresett eit investeringsnivå på kr pr år, der kommunal eigenfinansiering (næringsfondet og anna) er rekna inn med kr , medan fylkeskommunen bidreg med tilsvarande sum. Det er føresett at det vert søkt å skaffe anna ekstern finansiering i flest mogleg av tiltaka. Slik finansiering er sett opp med kr pr. år. I er rekna inn nybygg. Bustadfelt Dalsøyra (6450) Tiltaket, som vart sett opp i økonomiplanen for 2012, ligg no i økonomiplanen for 2017 med kr 10,0 mill. Oppjuster frå kr. 3 mill på bakgrunn av erfaringstal. Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Tiltaket, som vart sett opp i økonomiplanen for 2012, ligg no i økonomiplanen for 2017 med kr 10,0 mill. Oppjuster frå kr. 3 mill på bakgrunn av erfaringstal. Nybygg, Eidsbotn barnehage (4320) Forprosjektet er ferdig. Førebels utbyggingsutgift er sett opp med kr 9 mill., som vert fordelt på 2015 og K-sak 34/13. Utviding av Brekke barnehage (4330) Grunna stor søknad til Brekke barnehage har barnehagen oppretta ny avdeling for å gje tilbod til alle. Meir garderobeplass og større plass til toalett, vasking og stell trengst. Desse romma er no plassert ved inngangspartiet, der det er mogleg å byggje ut. Det har vore arbeidd med forprosjektet i Eigenkapitalinnskot KLP (7020) I takt med auka omsetnad har KLP hatt behov for tilføring av kapital frå eigarane. Nivået i økonomiplanperioden er sett utifrå nivået i Adresseprosjektet Noko skilting gjennom samarbeidet med kommunane i Nordhordland står att. Klatrepark Brekke Utandørs tiltak ved Brekke skule. 12

13 VEDTAK, K-SAK 71/14: BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN a) Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Auka tilskot kyrkja ny gravplass Tilskot Utkantfestivalen Biblioteket sluttføre digitaliseringsprosjekt Sum b) Desse innsparingane ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Auke gebyr / leiger Auke eigedomsskatt SUM tiltak (markert med gul) ,915 8,275 3 Nye skatteobjekt verk og bruk Pensjon - endre rekneskapsprinsipp frå Driftsomlegging omsorg/pu Endre organisering folkehelsearbeidet Redusere tal plassar Gulen sjukeheim Omlegging kjøkkenvakt Driftsomlegging Oppvekst Trekke inn 0,7 st. vegvaktar Driftsomlegging PLT Sum Reduksjonen av plassar på sjukeheimen er avhengig av at det til ei kvar tid er fagleg forsvarleg. Dersom budsjettvedtaket krev auka bemanning i open omsorg utover det som ligg inne av nattevakter, skal den auken kome på sjukeheimen c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2015 vert godkjent: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Rådmannen får fullmakt til å justere rammene for dei ulike områda i tråd med kommunestyret sitt vedtak. 2. For år 2015 skriv Gulen kommune ut forskotsskatt på inntekt og formue med dei maksimaltakstar som vert fastsett av Stortinget. 3. Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert i 2015 skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i Gulen kommune. Skattesatsen blir etter 11 fastsett til 7 promille, men 3,5 promille for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (jf 12 a). Vedtekter er godkjende i K-sak 51/08. Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar; mars, juni, september og desember i skatteåret. Desse eigedommane får fritak etter 7 a) i eigedomsskattelova: a. Alle fylkesvegar b. Asheim grendahus, Austgulen grendahus, Brandangersund samfunnshus, Breidvik/Bålen grendahus, Byrknes samfunnshus, Dalsgrend grendahus, Grendahuset Gulatun, Hisarøy grendahus, Mjømna bygdehus, Nordgulfjorden grendahus, Oppedal grendahus, Sande grendahus, Sygnefest grendahus, Sørøyane grendahus, Takle grendahus, Ungdomshuset Vårtun, Brekke stadion, Eivindvik stadion, skyteanlegg på Henriksbø, skyteanlegg på Tjørnleite, skyteanlegg på indre Oppedal, Brekke MC sitt lagshus på Ortneset, Brekke bedehus, Byrknes bedehus, Dalsøyra bedehus, Fivelsdal bedehus Desse bygningane får fritak etter 7 b) i eigedomsskattelova: Sellevåg treskofabrikk på gbnr. 76/3, Lovisendal på gbnr. 130/4 og våningshuset på Skjerjehamn på gbnr. 85/2. Desse bygningane får fritak etter 7 c) i eigedomsskattelova: Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære (heilårsbustad), og som er/blir oppført eller rehabilitert etter til ein kostnad på minst kr , dokumentert etter faktura. Fritaket gjeld i 10 år frå den tid bygningen er/vart ferdig/rehabilitert. For bustaddelen av eigedomar (gjeld og fritidseigedomar) som ikkje vert nytta til næringsverksemd gjeld et botnfrådrag på kr kroner av takstverdien (jf. 11). 4. Sats for etableringstilskot i 2015 vert sett til kr For utleigeeining kr

14 5. a) Slikt investeringsnivå for vert godkjent (2015-summane er bindande): Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse Traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Adresseprosjektet Klatrepark Brekke Sum Administrasjonen får fullmakt til å korrigere handlingsprogrammet i samsvar med søknaden b) Investeringane i 2015 skal finansierast slik: Finansiering av brutto investeringar Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond 500 Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot Tilskot frå andre Sum c) I tillegg skal investeringsbudsjettet for 2015 innehalde ei ramme for nye startlån på kr 2 mill. og inntekter frå sal av eigedommar med netto kr 0,2 mill., som skal tilførast ubunde investeringsfond. d) Ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2014 vert å ta stilling til overføring av i eigen sak. 6. Låneopptak i 2015 på kr 15,2 mill. til investeringar og kr 2 mill. til vidare utlån (startlån) vert godkjent. 7. Framlegget til budsjett 2015 og økonomiplan vert godkjent. 14

15 VEDTAK, K-SAK 70/14: FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB Slike satsar for gebyr, avgifter, husleige osb. skal gjelde for 2015: RAMMEOMRÅDE 1xx YMSE FØREMÅL Økonomiforvaltning Kommunale gebyr etter Inkassolova og Rettsgebyrlova vert sett til maksimum i lovene for alle krav der det er høve til det. Det skal reknast morarenter på alle kommunale krav der det er høve til det Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb Bibliotek Overdagsgebyr for seint innleverte bøker: kr 20 pr. dag. RAMMEOMRÅDE 2xx OPPVEKST Barnehagedrift Tal dagar pr. veke Foreldrebetaling pr. mnd. 5 kr kr kr kr Brukarbetaling vert kravd inn 11 månader pr. år. Juli er betalingsfri månad for alle, uavhengig av kva tid barna har ferie. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, 70 % for barn nr. 3. og 80 % for barn nr. 4. Takstar for tillegg: Kjøp av tilfeldige dagar: kr 270 pr. dag Matpengar: Heil plass: kr 170 pr. mnd. Delt plass: kr 34 i reduksjon pr. fridag i veka Opplæring framandspråklege Timesats for dei som deltek på norskopplæring utan rett til slik opplæring: kr 35 pr. time Skulefritidstilbod Heil plass (8,5 t eller meir pr. veke): kr pr. mnd. Halv plass (2,5 8 timar pr. veke): kr 950 pr. mnd. Til og med 2 timar pr. veke: kr 450 pr. mnd. Brukarbetaling vert kravd inn 9,5 månader pr. år; halv takst i august, desember og juni, betalingsfri i juli. Søskenmoderasjon vert gitt der fleire søsken har heil plass, eller der barn med heil plass har søsken med barnehageplass. Moderasjonen er 30 % for barn nr 2, 70% for barn nr 3 og 80% for barn nr 4. Når foreldre har barn i barnehage og SFO, skal utrekning av søskenmoderasjonen ta utgangspunkt i at barnehagebarna kjem før SFO-barna ved fastsetting av rekkefølgja. Matpengar - heil plass: kr 60 pr. mnd. Takstar for tillegg: SFO-tilbod i meir enn 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar: kr SFO-tilbod inntil 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar: kr Kjøp av enkeltdagar: kr 270 pr. dag Kjøp av tilfeldige timar: kr 80 pr. time Kjøp av enkeltmåltid: kr 15 pr. måltid Musikkskule Enkeltelevar, barn/unge: kr pr. år Enkeltelevar, vaksne kr pr. år Korps kr 340 pr. time i inntil 4 timar kvar veke Ten Sing kr 340 pr. time i inntil 2 timar kvar veke Vaksenkor kr 575 pr. time i inntil 2 timar kvar veke Kora og korpsa betalar kr 605 pr. time dersom det skal kjøpast fleire timar t.d. til seminar m.m. RAMMEOMRÅDE 3xx OMSORG Psykiatri Eigenbetaling for leige av lyskabinett kr 235 pr behandlingsperiode.. 15

16 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Satsar for tenestesal ved Gulen sjukeheim i 2015: Full pensjon: kr 120 Middag::kr 90 Kledevask: kr 53 Betaling for korttidsopphald skal fylgja maksimalsats fastsett av Stortinget Pleie, omsorg, hjelp i heimen Eigenbetaling for heimehjelp: Inntekt under 2G: Maksimalsats fastsett ved forskrift Inntekt over 2G: Kr 235 pr time Alarmtelefonar: kr 305 pr mnd ( inkl kr 35 i adm.gebyr) Tenestesal, heimetenestene : Full pensjon: kr 120 Middag: kr 90 Kledevask: kr 53 Betaling for korttidsopphald skal fylgja maksimalsats fastsett av Stortinget Skjenkekontrollen Gebyr einskildhøve skjenkekontroll kr 350 RAMMEOMRÅDE 4xx PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK Kommunalt disponerte bustader Justering etter konsumprisindeks: 2,1 % auke - Husleiger for kommunale bustader, leiligheiter, hyblar, kontor må gjennomgåast for å få ein pris som er meir i forhold til forventa dagens pris. Gjennomgang innan 1. halvår Planlegging 10 % auke Byggesaksbehandling 10 % auke - Det skal ikkje krevjast gebyr for søknad om å rive eldre bygningar Kart- og delingsforretning 10 % auke Landbrukskontor Saker etter jordlova (fastsett i forskrift): kr Saker etter konsesjonslova (fastsett i forskrift): kr Feiarvesen 10 % auke Distribusjon av vatn/34000 Produksjon av vatn 10 % auke Kloakknett 10 % auke Tømming av slamavskiljarar, septiktankar 10 % auke Viltforvaltning Fellingsavgift for hjort : Maksimalsats ( kr 330 pr felt vaksen hjort) Maksimalsats ( kr 200 pr felt kalv) 16

17 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET Budsjett Justert budsjett Rekneskap Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskot 1) Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar 2) Andre generelle statstilskot 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbyte 4) Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr Til ubundne avsettingar Til bundne avsettingar 5) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsettingar Bruk av bundne avsettingar 5) Netto avsettingar Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meirforbruk/mindreforbruk = BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET Justert Budsjett budsjett Rekneskap xx Ymse føremål xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan, landbruk og teknisk xx Drift og vedlikehald Sum Korrigert for motpost avskr, avsettingar m.m Sum fordelt til drift i flg. skjema 1A

18 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett Justert budsjett Rekneskap Investering i anleggsmidlar Utlån og forskottering Kjøp av aksjar og andelar Avdrag på lån Dekking av tidlegare års udekka Avsettingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av avsettingar Sum finansiering Udekka/udisponert = BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett IKT-investering adm Klatrepark Brekke Bil barnevern Bil flyktningetenesta Bil ymse Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim Traktor PLT Utbygging vassverk Sløvåg Vegskilt - adresseprosjektet Brekke skule - ventilasjon Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Symjeanlegg Trafikksikringstiltak Oppgradering vegar Oppgradering bygg Omsorgsbustader Dalsøyra Tomtesal Tusenårsstaden Gulatinget Utlån husbankmidlar Eigenkapitalinnskot Sum

19 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Budsjett Justert budsjett Rekneskap Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammeoverføring Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbyte Gevinst finansielle instrument Mottekne avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostningar Tap finansielle instrument Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivningar Netto driftsresultat Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsettingar Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne driftsfond Sum avsettingar Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

20 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Budsjett Justert budsjett Rekneskap Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbyte Sum inntekter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av tidlegare års udekka Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Mottekne avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekka/udisponert

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i K-sak /14, datert xx.06.14 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 Kong Olav V-statuen på Skjerjehamn. Foto: Vilde Kleppe Braanaas GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING Godkjent av kommunestyre i K.sak 17/10, datert 16.06.10 POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet Øyvind

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2008 2011 3 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer