BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert

2 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie inntektene... 5 Skatt og rammeoverføringar... 5 Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter... 5 Konsesjonsavgift... 5 NORM-deponiavgift... 5 KLP-betaling av pensjonspremie... 6 Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift... 6 FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER... 6 Renteinntekter og utbytte... 6 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter... 6 Bundne avsettingar... 6 Overføring til investeringsrekneskapen... 6 Redusert avsetting til premiefond... 6 Amortisering av pensjonspremieavvik... 6 Dekking av underskot/frie avsettingar... 7 DRIFT Prioritering dei siste åra... 7 Drifta dei siste åra... 7 Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden... 7 Føresetnader for løns- og prisutvikling i Budsjettrammer for Satsingsområde... 8 Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering... 8 Rammer for INVESTERINGAR Kommentarar til investeringane VEDTAK, K-SAK 71/14: BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN VEDTAK, K-SAK 70/14: FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

3 INNLEIING Økonomiplanperioden vi no går inn i vert på mange måtar svært spennande for kommunen. Kommune-Noreg skal i løpet av dei neste åra igjennom ein kommunereform, der kommunane skal vurdere om dei finn det føremålstenleg å slå seg saman med nabokommunane. Prosessen vil innebere grundig evaluering av tenestene og økonomien til kommunane. Kommunereforma består av fleire delreformar, der m.a. finansieringsreform er ein av dei. Det inneber at inntektssystemet skal gjennomgåast i sin heilskap, med endringar gjeldande frå I det nye inntektssystemet vil det vere lagt inn verkemiddel for omstilling og kompensasjon av utgifter knytt til gjennomføring av reforma. Dei seinare åra har ein i Gulen sett at kombinasjonen av romslegare rammer og auka tenestebehov har gjort sitt til at utgiftssida har auka for mykje. Kommunen opplever no at det økonomiske handlingsrommet strammar seg til. Utifrå dei politiske signal om ein økonomisk dreining frå distrikt til vekstområder kan vi vente at denne trenden fortset. Vi starta for alvor å korrigere kursen i 2014, og den økonomiske situasjonen medfører at dette må ha fullt fokus framover. Kommuneøkonomien kan på mange måtar samanliknast med eit hushaldningsbudsjett, berre i noko større målestokk. I periodar med mindre inntekter og høge utgifter må det gjerast ei prioritering og utgifter må kuttast i kombinasjon med at ein ser på moglegheiter for å auke inntektene. Ekstraordinære inntekter bør nyttast til ekstraordinære tiltak, eller setjast «på bok». Slik er det også for kommunen. Det er slik vi kan sikre den gode standarden på tenestene for ettertida, og gje innbyggjarar og tilsette tryggleik. I budsjett 2015 vert det føreslege å ta vidare grep for å sikre at vi til ei kvar tid legg opp til å ha eit budsjett der driftsutgiftene ikkje overstig dei inntektene vi kan rekne med å få inn i eit normalår. I budsjettframlegget frå rådmannen er det balanse mellom ordinære inntekter og utgifter, men det er imidlertid ikkje funne rom for heile 3 % driftsmargin, slik vi burde ha. Det er likevel viktig å halde på prinsippet, og setje av noko til sparing/investering. Det er eit politisk ansvar å prioritere korleis kommunen sine inntekter skal fordelast mellom ulike område av kommunen si verksemd. I strammare tider er prioriteringar enno viktigare. Kommunestyret i Gulen skal fatte vedtak i sak om kommunereform i juni Kva fylgjer kommunereforma vil få for Gulen kommune sin økonomi er på det noværande tidspunkt uvisst. Det vert spennande å fylgje kommunereforma dei neste åra. Eivindvik 30. oktober 2014 Reidun K. Halland Rådmann 3

4 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN Rekneskap Rev. b. Budsjett ØP ØP ØP (ALLE TAL I 1000 KR) Skatt på formue og inntekt Rammeoverføring* Eigedomsskatt + kons.kr.inntekter Konsesjonsavgift NORM-deponiavgift KLP-betaling av pensjonspremie Andre gen. st.tilsk., mva.komp Sum frie inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., prov. og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Avsetting til/bruk av bunde fond* Overføring til inv.rekneskapen Bruk av tidl. års mindreforbruk Redusert fond, pensjonspremie Amortisering av pensjonspremieavvik Frie avsettingar*/bruk av frie fond Netto avsettingar Avskriving og kalk. renter, motpost Til fordeling drift Fordelt til rammeområde: 100 Ymse føremål xx Oppvekst xx Omsorg Plan, landbruk og teknisk Sum fordelt til drift Resultat (inkl. frie avsettingar) *I 2013 vart NORM-fond og premieavviksfond overført frå bundne fond til frie fond Rammeområde, %-vis fordeling Ymse føremål 12,1 13,0 13,1 14,0 14,0 13,5 13,7 13,8 2xx Oppvekst 30,8 28,9 28,8 27,3 28,3 28,5 28,2 28,0 3xx Omsorg* 45,0 44,6 44,5 45,9 45,2 45,5 45,4 45,4 400 Plan, landbruk og teknisk 12,1 13,6 13,6 12,8 12,5 12,5 12,7 12,8 SUM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Det som står vidare i dette dokumentet byggjer på postane i hovudoversynet over. I hovudsak er dei "frie inntektene" forklart under Inntektsføresetnader, finansielle tilhøve under Utgiftsføresetnader, og budsjettrammene for dei ulike delane av den kommunale verksemda under Drift. Kapitlet Investeringar påverkar i første rekkje dei finansielle tilhøva under utgiftsføresetnader. Dokumentet er oppdatert i høve til vedtaket i kommunestyret, slik at informasjonen som står er i samsvar med vedteke budsjett og økonomiplan. Innleiinga på side 1 er basert på rådmannen sitt framlegg. 4

5 INNTEKTSFØRESETNADER Dei frie inntektene Frie inntekter er inntekter som kommunen i utgangspunktet kan bruke utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Gulen framstår med relativt høge frie inntekter per innbyggjar, i hovudsak som eit resultat av kompensasjon gjennom inntektssystemet for t.d. mange eldre innbyggjarar og store reiseavstandar (Gulen er mellom dei ti mest spreiddbygde kommunane i landet). Men fordi desse faktorane også gjev høge utgifter for kommunen, er dei såkalla frie inntektene i Gulen i røynda ganske oppbundne. Opning for generell eigedomsskatt har gitt kommunane betre høve enn før til å regulere eigne frie inntekter. På grunn av stor utbygging av fritidsbustader dei siste åra har Gulen kommune eit større inntektspotensiale frå slik skatt enn fleire av grannekommunane. I kor stor grad eigedomsskatt skal nyttast for å finansiere det kommunale tenestetilbodet, vert eit politisk spørsmål. Skatt og rammeoverføringar Ved utrekning av rammeoverføringar og skatteinntekter er Statsbudsjettet og KS sin «Prognosemodell for rammetilskot til kommunar, versjon 1407treaar», lagde til grunn. Finansdepartementet reknar med 3,76% auke i kommunale skatteinntekter i Kommunane sin del av skatten frå personlege skattytarar er redusert til 11,25%. Gulen kommune har dei siste åra hatt skatteinntekter pr. innbyggjar på over 100% av landsgjennomsnittet. I 2014 er forventa 101,3%, som og er lagt til grunn i Etter trekk for finansiering av inntektsutjamningsordninga er nivået 99,2% av landssnittet. Hovudoversynet er basert på uendra folketal utover i planperioden. Om folketalet går ned, vert både skatteinntektene og rammeoverføringane lågare. Tapet vert noko dempa på grunn av INGAR (inntektsgarantiordning) som vart innført frå 2009, og som gjeld rammeoverføringane, men ikkje skatteinntektene. Auka folketal gjev auka inntekter. Dei ordinære skjønsmidlane er inkludert i rammeoverføringane med kr 2,4 mill. i 2015 og same summen dei andre åra i planperioden. Det er ikkje lagt inn store endringar i rammeoverføringane i økonomiplanperioden. Gulen kommune får 3,0% vekst i frie inntekter i 2015, mot 4,8% på landsbasis. Den kommunale deflatoren, som gjev uttrykk for samla pris- og lønsvekst, er i statsbudsjettet venta å bli 3,0% i Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter I økonomiplanen er det lagt opp til ein sats på 7 promille for «verk og bruk» (om lag kr 8,5 mill.) og 3,5 promille frå andre eigedommar (om lag kr 5,6 mill.) i årleg inntekt. Hovudtaksering av "verk og bruk" vart gjennomført i 2007, andre eigedommar vart i hovudsak takserte i 2008/2009. Nye objekt vert takserte etter kvart. Konsesjonskraftinntekter er rekna inn med kr kvart år, utifrå ein forventning om same kraftprisnivå som i 2014 heile perioden. Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift (frå Matre- og Kløvtveit-utbyggingane) inngår i inntektene til kraftfondet, og vert utgiftsført att under posten Bundne avsettingar. NORM-deponiavgift Frå 2008 til 2013 fekk kommunen kr 33,9 mill. i inntekt som kompensasjon for NORM-deponi (tidl. kalla LRA-deponi) i Sløvåg. Inntekta har vore sett av til fond og nytta til finansiering av investeringar (Hovden II, brann- og redningsvesen, omsorgsbustader Dalsøyra). I 2014 ventar kommunen NORM-kompensasjon på kr 5,0 mill., som vert nytta i drifta. Frå 2015 er rekna ei årleg inntekt på kr 2,0 mill., som svarar til noko under 50 tonn nytt avfall til lagring. I er heile inntekta budsjettert nytta i drifta. 5

6 KLP-betaling av pensjonspremie Overskot frå KLP, som delvis vert ført tilbake til eigarkommunane i form av betaling av kommunal pensjonspremie, har frå 2013 vore synleggjort som ein eigen inntektspost i rekneskapen. I økonomiplanen er rekna med at dette «utbytet» vil utgjere kr 1,4 mill. kvart år. Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift Kommunane får kompensasjon for meirutgifter til investeringar i skulebygg i samband med 6- åringsreforma i Kompensasjonen skal dekkje rente- og avdragsutgifter, og vert gradvis lågare som fylgje av reduserte renteutgifter på det kalkulerte låneopptaket. «Skulepakken», som er ei liknande kompensasjonsordning til investering i skule og symjeanlegg, men som berre dekkjer renteutgiftene, slår gradvis inn i perioden, og vege noko opp for det årlege tapet i samband med den gamle ordninga. Kommunane får og kompensasjon for meirutgifter til investeringar i omsorgsbustader på slutten av 1990-talet, og til gjennomføring av eineromsreforma. Til saman er kompensasjonen for ordningane over rekna inn med kr 1,0 mill. kvart år. Dette føreset noko innfasing av nye prosjekt i økonomiplanperioden. Kompensasjon for betalt meirverdiavgift i samband med investeringar skal frå 2014 førast rett i investeringsrekneskapen, og reduserer inntektene i drifta med kr 2 mill. Tidlegare år har inntektene vore ført tilbake til investeringsrekneskapen under Avsettingar. Endringa har difor ikkje netto verknad på drifta. FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER Renteinntekter og utbytte Rentenivået på innskot er rekna inn med 3,0% i heile økonomiplanperioden, og gjennomsnittleg innskot på kommunen sin konsernkonto vert gradvis redusert i perioden, rekna inn med kr lågare inntekter for kvart år. Noko av renteinntektene høyrer til bundne fond, og må difor førast ut av drifta att under posten Bundne avsettingar. Renteinntekter frå NORM-fondet (ubunde driftsfond) er føresett brukt i drifta. Utbyte frå BKK er rekna inn med kr 2,2 mill. årleg i økonomiplanen. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Rentenivået på lån er rekna til 3,0% i heile økonomiplanperioden. Planen legg opp til ei netto årleg auke i renteberande lånegjeld på om lag kr 10 mill. kvart år + startlån. Dette fører til auke i renteutgifter på kr kvart år, og auke i avdrag med kr årleg. Nye lån er føresett tatt opp som serielån med 25 års løpetid. Bundne avsettingar Bundne avsettingar er i hovudsak renter som skal leggjast til kraftfond og næringsfond. Elles inneheld posten avsettingar til NORM-fond fram til 2013, då både NORM-fondet og pensjonspremieavviksfondet (kr 28,1 mill.) vart overført frå bunde fond til ubunde fond. Overføring til investeringsrekneskapen Posten inneheld tilbakeføring av mva.-kompensasjon frå investeringar, som fram til og med 2013 skulle førast som inntekt i driftsrekneskapen. Frå 2014 skal denne kompensasjonen førast direkte i investeringsrekneskapen. Overføringar frå driftsrekneskapen er difor ikkje budsjettert frå Redusert avsetting til premiefond I 2014 auka pensjonsutgiftene for Gulen kommune unormalt mykje. For å utjamne årlege belastningar i rekneskapen vert kr 1,1 mill. av premieavviket på kr 3,4 mill. ikkje avsett til fond i Amortisering av pensjonspremieavvik Frå 2015 skal pensjonspremieavviket eitt år anten rekneskapsførast med motsett sum det neste året, eller fordelast med 1/7 kvart av dei neste sju åra. Til no har Gulen kommune nytta eitt års 6

7 amortiseringstid, men frå 2015 er det lagt opp til at avviket vert fordelt, noko som venteleg vil gje ein gradvis avtakande positiv resultatverknad dei neste sju åra, og kr 0 etter dette. Dekking av underskot/frie avsettingar KS tilrår kommunane å setje av minst 3% av brutto driftsinntekter kvart år til ymse naudsynte og ynskjelege tiltak, t.d. delfinansiering av investeringar og buffer mot uventa utgifter og større eingongstiltak innafor drifta. For Gulen kommune utgjer dette om lag kr 6 mill. Kommunen har om lag kr 35 mill. i ulike frie fond, etter nokre år med høgare inntekter enn normalt. Om innsparingstiltaka dei neste fire åra vert gjennomførte som føresett, vil den årlege driftsmarginen liggje på mellom kr 1,9 mill. og kr 3,8 mill. i perioden. DRIFT Prioritering dei siste åra Tabellen under syner korleis Gulen kommune prioriterer ressursane, samanlikna med høvesvis kommunar som liknar Gulen (gruppe 4) og alle kommunane i landet: Kommunale prioriteringar i Gulen samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr) Gulen 2009 Gulen 2010 Gulen 2011 Gulen 2012 Gulen 2013 Gr Landet 2013 Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar Netto driftsutg. pr innb år, grunnskuleopplæring Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,5 1,7 1,5 1,5 1, ,7 1,9 - Andel innb år som får heimetenester 6,4 6,3 5,4 6,4 4,8 8,6 7,2 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester 43, ,3 39,2 36,6 39,2 33,7 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 14,6 17, ,2 13,1 13,8 13,8 Netto driftsutgifter pr innb år, sosialtenesta Netto driftsutg. pr innb år, barneverntenesta Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter Kommunane i gruppe 4 liknar Gulen i geografisk struktur, folketal og økonomiske føresetnader, og inneheld m.a. alle HAFS-kommunane. I høve til denne gruppa nyttar Gulen høvesvis mykje av ressursane til m.a. pleie og omsorg, og lite til m.a. administrasjon, styring og fellesutgifter og barnehage. Drifta dei siste åra : Frå 2009 har Gulen kommune sitt årlege inntektsgrunnlag auka etter innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar, høgare nivå på skatteinntektene, kompensasjonsinntekt frå NORM-deponi og auka kraftinntekter etter Kløvtveit-utbygginga. På utgiftssida har i første rekkje strukturendring innafor Omsorg, i hovudsak ved å byggje ned bu- og omsorgssentra til reine butilbod, halde utgiftene nede. Kommunen sin fondskapital auka på grunn av at ekstraordinære inntekter knytt til Kløvtveitutbygging og NORM-deponi i stor grad har vore avsett. 2014: Etter nokre år med høgare inntekter enn utgifter er mindreforbruk («overskot») frå 2013 og delar av NORM-inntektene i 2014 nytta til saldering av utgiftsrammene, for å kunne bruke noko tid på å definere tiltak og gjennomføre tilpassing av drifta til mindre gunstige økonomiske rammevilkår. Innføring av nattevakter i ytre og indre delar av kommunen, som vart vedtatt i budsjettet for 2013, vart starta opp i Ytre Gulen i 2013 og i Brekke hausten Nye driftstiltak i budsjettet for 2014 er stort sett starta opp, med unnatak for Auka fysioterapi og Frivilligsentral. Innsparingane er i hovudsak i rute, men tiltaka innafor Omsorg og Plan, landbruk og teknisk er ikkje fullførte. Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden I 2011 vart tidlegare øyremerkte tilskot til barnehagar lagt inn i dei generelle rammeoverføringane, i 2012 vart Samhandlingsreforma inkludert med om lag kr 3 mill. Sist nemnde overføring vert trekt ut att i Med relativt låg vekst i rammeoverføringane dei siste åra, og utsikter til reell reduksjon i overføringane framover, må Gulen kommune fokusere på nøktern økonomisk drift og innsparingar. Kommunen er inne i sitt siste år i strategiplanen for pleie og omsorg. Planen skal evaluerast hausten Kommunen har ei stor utfordring med å finne ei økonomisk berekraftig organisering av tenestene innan Omsorg. Vi må fokusere på å ta varige grep som gjev naudsynt innsparingseffekt. 7

8 Innan Oppvekst ynskjer vi å sjå på utvikling av GulenSkulen. Som eit alternativ til strukturendring ynskjer vi å modernisere opplæringstilbodet ved einingane i Gulen der ein tar i bruk teknologi til å samordne meir av undervisninga og tar i bruk nye nettbaserte læremiddel. Målet er å drive Gulen oppvekst som ei felleseinig med 4 avdelingar. Når det gjeld auka årlege inntekter, har eigedomsskatt framleis eit potensial. For Gulen kan slik skatt i prinsippet gje meirinntekter på om lag kr 5,6 mill. utover det som ligg i økonomiplanen. Med om lag like mange fritidsbustader som heilårsbustader i kommunen, har Gulen høgare inntektspotensial enn mange andre kommunar. Føresetnader for løns- og prisutvikling i 2015 Lønsveksten er rekna inn i budsjettet med 2,8% utifrå lønsnivået i september Utgift til pensjonsordninga er budsjettert med 18% i KLP og 11,55% i SPK (pedagogisk personell). Arbeidsgjevaravgifta er 10,6% av all løn. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vore ein prisvekst på 2%. I kommuneproposisjonen er forventa pris- og lønsvekst samla venta å bli 3,0% i Budsjettrammer for 2015 Økonomiplanen vert vedteken som netto utgiftsramme for kvar sektor (100 Ymse føremål, 2xx Oppvekst, 3xx Omsorg, 400 Plan, landbruk og teknisk), med bindande rammer for 2015 (årsbudsjett), og rettleiande rammer for planlegging i Alle summar for er førte opp i faste 2015-prisar. Gulen kommune innførte tonivåmodell, og har no 13 ulike budsjettansvarlege for til saman 14 ansvarsområde. I budsjett/økonomiplan er desse områda grupperte sektorvis. Desse netto budsjettrammene gjeld i 2015: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Satsingsområde Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Auka tilskot kyrkja ny gravplass Tilskot Utkantfestivalen Biblioteket sluttføre digitaliseringsprosjekt Sum Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Dette ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Auke gebyr / leiger Auke eigedomsskatt SUM tiltak (markert med gul) 10, ,275 Nye skatteobjekt verk og bruk Pensjon - endre rekneskapsprinsipp frå Driftsomlegging omsorg/pu Endre organisering folkehelsearbeidet Redusere tal plassar Gulen sjukeheim Omlegging kjøkkenvakt Driftsomlegging Oppvekst Trekke inn 0,7 st. vegvaktar Driftsomlegging PLT SUM

9 Rammer for I ramma for 100 er val trekt frå med kr i 2016 og 2018, og lagt til i Ramma til Gulen kyrkjeleg fellesråd er redusert med kr i 2016, ramma til Gulen folkebiblioteket er redusert med kr i 2016, og tilskot til Utkant (kr ) er fjerna frå I ramma for 2xx er omlegging til GulenSkulen fasa inn med reduksjon av ramma på kr 1 mill. frå 2017 og ytterlegare kr 1 mill. frå I ramma for 3xx gjev heilårsverknad av reduksjon kjøkkenvakt ved Byrknes bu- og omsorgsssenter kr i redusert ramme frå I 2017 er kr 1 mill. trekt ut som følgje av driftsomlegging etter at PU-aktivitetsenter på Dalsøyra er bygd. I 2018 er ytterlegare kr 1 mill. trekt ut på grunn av dette. INVESTERINGAR Det er lagt opp til investeringar i økonomiplanperioden på om lag kr 184 mill. Det er ein oppjustering frå kr 124 mill. i Auken er i hovudsak knytt til auka ramme for vassforsyning Gulen sør og auka ramme for nybygg innan tenester til brukarar med særlege behov. På grunn av auka investeringsnivå inneheld økonomiplanen (drift) kr meir i avdragsutgifter og kr i auka renter for kvart år framover. Nedbetalingstida for nye lån vert i regelen 25 år. I driftsbudsjettet er netto renteberande lånegjeld føresett å auke med kr 10 mill. årleg, dvs. kr mill. av dei årlege investeringane er føresett finansiert med lånopptak. Lånegjelda aukar og fondsformuen vert vesentleg lågare i økonomiplanperioden. I tillegg til tabellen under skal inntekter frå tomtesal og låneordningar til vidare utlån gjennom Husbanken førast i investeringsrekneskapen. Utifrå nivået dei siste åra er årlege nettoinntekter frå sal av bustadtomter i åra sett til kr Årlege låneopptak frå Husbanken til vidare utlån (startlån), som over tid vert finansiert av låntakarane, er sett til kr 2 mill. Oppstarta, ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2014 inngår ikkje i oversikta under (med unnatak av løyving til lastebil PLT). Løyvingar til desse vert vurderte overført til 2015 i eigen sak, og kjem såleis seinare inn i tabellen. Planen i 2015 vert då noko meir omfattande enn tabellen no gjev uttrykk for. Det er ikkje lagt inn driftsmessige effektar av investeringane. IKT-investeringane vil føre til noko auka driftsutgifter. Desse må dekkjast innafor dei vanlege budsjettrammene. Dei bygningsmessige investeringane vil kunne føre til både auka og reduserte driftsutgifter, avhengig av korleis prosjekta vert utforma. T.d. gjev ENØK-investeringar lågare driftsutgifter, medan bygging av meir areal gjev høgare driftsutgifter i framtida. Før prosjekta i planen vert oppstarta skal det som hovudregel leggjast fram ei politisk sak med detaljering av dei ulike prosjekta. Investeringsprosjekt som skal gjennomførast/gjev utgifter i perioden Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim (xxxx) Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse (xxxx) Traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Gulen sør (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg (xxxx) Brekke skule ventilasjon (xxxx) Eivindvik skule ventilasjon (xxxx)

10 Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage (xxxx) Utviding Brekke barnehage (xxxx) Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Adresseprosjektet (xxxx) Klatrepark Brekke (xxxx) Sum Tabellen viser bruttoinvesteringar. For fleire av postane ligg det inntekter/tilskot som er vist til i tabellen og kommentarane under. Finansieringsbehovet i 2015 vert dekt slik: Finansiering av brutto investeringar Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond 500 Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot Tilskot frå andre Sum Kommentarar til investeringane IKT ymse ( ) Summen gjeld ymse investeringar knytt til auka bruk av IKT i heile organisasjonen. Vert fordelt på ulike prosjekt gjennom året. Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim (xxxx) Gjeld kjøp av BladderScan. Utstyret kan bidra til at ein i større grad bidra til riktig dignostisering av div. problemstillinger i urinvegane. Kan unngå unødige innleggingar på sjukehus, då ein enkelt kan avklare enkelte problemstillinger. Tilsynsleger har i fleire år etterspurt dette hjelpemiddelet Bilar (xxxx-2411) Ulike tenester har behov for nye køyretøy. Utstyret er mykje i bruk, og det er difor kvart år budsjettert med ein uspesifisert bil definert som ymse. Dette er meint som ein buffer i dei tilfeller vi kjem i ein situasjon der det ikkje lenger svarar seg å reparere ein bil. Opprusting Eivindvik vassverk (3250) Vegen til reinseanlegget er dårleg og bratt, og må utbetrast. Vassforsyningskapasiteten nærmar seg ei grense, og magasinkapasiteten bør difor aukast om få år. Utbygging vassverk Gulen sør (3280) Næringslivet i søre del av kommunen treng auka vassforsyning, og det er vedteke å auke forsyningskapasitet frå Andvik. Vatn skal leverast til sjølvkost. Det er i prosjektet føresett anleggsbidrag frå verksemdene i Sløvåg/Skipavika. Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Tiltaket er i samsvar med Rammeplan for avløp, og gjeld montering av slamavskiljar og påkopling av abonnentar. 10

11 Kloakktiltak jf. rammeplan avlaup (3310) Gjeld ferdiggjering av kloakksanering i bygdene Byrknes, Eivindvik, Dalsøyra og Eidsbotn, jf Rammeplan for avløp (1995). Oppgradering kommunale bygg ( ) Gulen kommune har brukt opp ei ramme på om lag kr 10 mill. i den statlege ordninga "Skulepakken" som dekker rentekostnader til investeringar innafor ei ramme. Det er no tenkte løyvd ei samla ramme til kommunale bygg. Prosjekt utviding av dementavdeling Gulen sjukeheim er føreslege teke ut av planen. Det må skje ei viss oppgradering av gamle aldersheimsdelen. Sprinkling av bebuardelane, fellesareal og rømmingsvegar ved Gulen sjukeheim bør også vurderast. Prioritet vert gjeve på bakgrunn av eigen plan (må utarbeidast). Ventilasjon Brekke skule (4212) Krav etter tilsynsrapport, med frist hausten Ventilasjon Eivindvik skule (xxxx) Krav etter forskrift. Symjeanlegg (4400) Sum på kr 40 mill. (13 mill. i eigendel) til symjeanlegg er sett opp i Tiltaket er gjeve prioritet i kommunen sin idrettsplan. Trafikktryggingstiltak (4510) Formannskapet har gjeve prioritet i lokale prosjekt i den kommunale trafikktryggingsplanen. Vanleg finansiering er 60% fylkeskommunalt tilskot og 40% eigenfinansiering frå kommunen. Kommunane kan ikkje rekne med å få tilskot kvart år. Investering kommunale vegar (4530 og 4550) Dei siste åra har fleire kommunale vegar fått asfaltdekke, og nokre vegar står att. Det er gjennom inspeksjonar utført av konsulent funne avvik ved fleire av dei kommunale bruene. Fleire stader manglar sikring i form av autovern, og det er behov for å oppgradere enkelte vegparti. Kommunen eig 15 kaiar - fleire av desse treng snarleg opprusting. Dette prosjektet må sjåast i samanheng med trafikktryggingsprosjektet. Midlane kan evt nyttast ved behov for kommunale midlar utover eigendelen i trafikktryggingstiltak. Dette kan t.d. vere aktuelt i samband med eit større prosjekt som er planlagt i Eivindvik sentrum i Omsorgsbustader Dalsøyra (5270, 5220) Fire nye bustader for ressurskrevjande brukarar ved Dalsøyra bu- og omsorgssenter er under planlegging. Prosjektet vart i 2014 utvida til også å omfatte ny kontordel og nytt aktivitetssenter. I tillegg er det planlagt utbygging av ny ambulansestasjon, men dette prosjektet er avhengig av at Helse Førde legg ny ambulansestasjon ut på anbod, og at kommunen vinn anbodet. Sprinkling ved bu- og omsorgssenteret ligg i prosjektet. Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) Varmeanlegget for Gulen sjukeheim er frå 1974 og har ikkje vore oppgradert etter dette. Det er gjort ei grov vurdering av moglegheitene for varmepumpeanlegg med sløyfe i sjø, samt oppgradering av varmesentralen. Tiltaket har fått ENOVA-støtte til tiltaket. Tiltaket er no kostnadsrekna til ein kostnad på kr 2,2 mill. Brannsikring, enøk og oppgradering andre bygg enn skulebygg (5290) Tiltaket gjeld utarbeiding av brannteikningar for kommunale bygg og vidareføring med vurdering av bygningane i høve til krav i regelverk. Posten skal og dekke noko oppgradering av bygg med omsyn til branntryggleik. For å redusere energibehovet og dermed kostnadene til energi ved kommunale bygg er det behov for kartlegging og investering i enøk-tiltak. 11

12 Tusenårsstaden Gulatinget (6151) Investeringstiltak i utviklingsplanen er vedteke i K-sak 103/06. Frå 2010 og utover har økonomiplanen føresett eit investeringsnivå på kr pr år, der kommunal eigenfinansiering (næringsfondet og anna) er rekna inn med kr , medan fylkeskommunen bidreg med tilsvarande sum. Det er føresett at det vert søkt å skaffe anna ekstern finansiering i flest mogleg av tiltaka. Slik finansiering er sett opp med kr pr. år. I er rekna inn nybygg. Bustadfelt Dalsøyra (6450) Tiltaket, som vart sett opp i økonomiplanen for 2012, ligg no i økonomiplanen for 2017 med kr 10,0 mill. Oppjuster frå kr. 3 mill på bakgrunn av erfaringstal. Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Tiltaket, som vart sett opp i økonomiplanen for 2012, ligg no i økonomiplanen for 2017 med kr 10,0 mill. Oppjuster frå kr. 3 mill på bakgrunn av erfaringstal. Nybygg, Eidsbotn barnehage (4320) Forprosjektet er ferdig. Førebels utbyggingsutgift er sett opp med kr 9 mill., som vert fordelt på 2015 og K-sak 34/13. Utviding av Brekke barnehage (4330) Grunna stor søknad til Brekke barnehage har barnehagen oppretta ny avdeling for å gje tilbod til alle. Meir garderobeplass og større plass til toalett, vasking og stell trengst. Desse romma er no plassert ved inngangspartiet, der det er mogleg å byggje ut. Det har vore arbeidd med forprosjektet i Eigenkapitalinnskot KLP (7020) I takt med auka omsetnad har KLP hatt behov for tilføring av kapital frå eigarane. Nivået i økonomiplanperioden er sett utifrå nivået i Adresseprosjektet Noko skilting gjennom samarbeidet med kommunane i Nordhordland står att. Klatrepark Brekke Utandørs tiltak ved Brekke skule. 12

13 VEDTAK, K-SAK 71/14: BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN a) Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Auka tilskot kyrkja ny gravplass Tilskot Utkantfestivalen Biblioteket sluttføre digitaliseringsprosjekt Sum b) Desse innsparingane ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Auke gebyr / leiger Auke eigedomsskatt SUM tiltak (markert med gul) ,915 8,275 3 Nye skatteobjekt verk og bruk Pensjon - endre rekneskapsprinsipp frå Driftsomlegging omsorg/pu Endre organisering folkehelsearbeidet Redusere tal plassar Gulen sjukeheim Omlegging kjøkkenvakt Driftsomlegging Oppvekst Trekke inn 0,7 st. vegvaktar Driftsomlegging PLT Sum Reduksjonen av plassar på sjukeheimen er avhengig av at det til ei kvar tid er fagleg forsvarleg. Dersom budsjettvedtaket krev auka bemanning i open omsorg utover det som ligg inne av nattevakter, skal den auken kome på sjukeheimen c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2015 vert godkjent: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Rådmannen får fullmakt til å justere rammene for dei ulike områda i tråd med kommunestyret sitt vedtak. 2. For år 2015 skriv Gulen kommune ut forskotsskatt på inntekt og formue med dei maksimaltakstar som vert fastsett av Stortinget. 3. Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert i 2015 skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i Gulen kommune. Skattesatsen blir etter 11 fastsett til 7 promille, men 3,5 promille for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (jf 12 a). Vedtekter er godkjende i K-sak 51/08. Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar; mars, juni, september og desember i skatteåret. Desse eigedommane får fritak etter 7 a) i eigedomsskattelova: a. Alle fylkesvegar b. Asheim grendahus, Austgulen grendahus, Brandangersund samfunnshus, Breidvik/Bålen grendahus, Byrknes samfunnshus, Dalsgrend grendahus, Grendahuset Gulatun, Hisarøy grendahus, Mjømna bygdehus, Nordgulfjorden grendahus, Oppedal grendahus, Sande grendahus, Sygnefest grendahus, Sørøyane grendahus, Takle grendahus, Ungdomshuset Vårtun, Brekke stadion, Eivindvik stadion, skyteanlegg på Henriksbø, skyteanlegg på Tjørnleite, skyteanlegg på indre Oppedal, Brekke MC sitt lagshus på Ortneset, Brekke bedehus, Byrknes bedehus, Dalsøyra bedehus, Fivelsdal bedehus Desse bygningane får fritak etter 7 b) i eigedomsskattelova: Sellevåg treskofabrikk på gbnr. 76/3, Lovisendal på gbnr. 130/4 og våningshuset på Skjerjehamn på gbnr. 85/2. Desse bygningane får fritak etter 7 c) i eigedomsskattelova: Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære (heilårsbustad), og som er/blir oppført eller rehabilitert etter til ein kostnad på minst kr , dokumentert etter faktura. Fritaket gjeld i 10 år frå den tid bygningen er/vart ferdig/rehabilitert. For bustaddelen av eigedomar (gjeld og fritidseigedomar) som ikkje vert nytta til næringsverksemd gjeld et botnfrådrag på kr kroner av takstverdien (jf. 11). 4. Sats for etableringstilskot i 2015 vert sett til kr For utleigeeining kr

14 5. a) Slikt investeringsnivå for vert godkjent (2015-summane er bindande): Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse Traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Adresseprosjektet Klatrepark Brekke Sum Administrasjonen får fullmakt til å korrigere handlingsprogrammet i samsvar med søknaden b) Investeringane i 2015 skal finansierast slik: Finansiering av brutto investeringar Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond 500 Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot Tilskot frå andre Sum c) I tillegg skal investeringsbudsjettet for 2015 innehalde ei ramme for nye startlån på kr 2 mill. og inntekter frå sal av eigedommar med netto kr 0,2 mill., som skal tilførast ubunde investeringsfond. d) Ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2014 vert å ta stilling til overføring av i eigen sak. 6. Låneopptak i 2015 på kr 15,2 mill. til investeringar og kr 2 mill. til vidare utlån (startlån) vert godkjent. 7. Framlegget til budsjett 2015 og økonomiplan vert godkjent. 14

15 VEDTAK, K-SAK 70/14: FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB Slike satsar for gebyr, avgifter, husleige osb. skal gjelde for 2015: RAMMEOMRÅDE 1xx YMSE FØREMÅL Økonomiforvaltning Kommunale gebyr etter Inkassolova og Rettsgebyrlova vert sett til maksimum i lovene for alle krav der det er høve til det. Det skal reknast morarenter på alle kommunale krav der det er høve til det Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb Bibliotek Overdagsgebyr for seint innleverte bøker: kr 20 pr. dag. RAMMEOMRÅDE 2xx OPPVEKST Barnehagedrift Tal dagar pr. veke Foreldrebetaling pr. mnd. 5 kr kr kr kr Brukarbetaling vert kravd inn 11 månader pr. år. Juli er betalingsfri månad for alle, uavhengig av kva tid barna har ferie. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, 70 % for barn nr. 3. og 80 % for barn nr. 4. Takstar for tillegg: Kjøp av tilfeldige dagar: kr 270 pr. dag Matpengar: Heil plass: kr 170 pr. mnd. Delt plass: kr 34 i reduksjon pr. fridag i veka Opplæring framandspråklege Timesats for dei som deltek på norskopplæring utan rett til slik opplæring: kr 35 pr. time Skulefritidstilbod Heil plass (8,5 t eller meir pr. veke): kr pr. mnd. Halv plass (2,5 8 timar pr. veke): kr 950 pr. mnd. Til og med 2 timar pr. veke: kr 450 pr. mnd. Brukarbetaling vert kravd inn 9,5 månader pr. år; halv takst i august, desember og juni, betalingsfri i juli. Søskenmoderasjon vert gitt der fleire søsken har heil plass, eller der barn med heil plass har søsken med barnehageplass. Moderasjonen er 30 % for barn nr 2, 70% for barn nr 3 og 80% for barn nr 4. Når foreldre har barn i barnehage og SFO, skal utrekning av søskenmoderasjonen ta utgangspunkt i at barnehagebarna kjem før SFO-barna ved fastsetting av rekkefølgja. Matpengar - heil plass: kr 60 pr. mnd. Takstar for tillegg: SFO-tilbod i meir enn 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar: kr SFO-tilbod inntil 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar: kr Kjøp av enkeltdagar: kr 270 pr. dag Kjøp av tilfeldige timar: kr 80 pr. time Kjøp av enkeltmåltid: kr 15 pr. måltid Musikkskule Enkeltelevar, barn/unge: kr pr. år Enkeltelevar, vaksne kr pr. år Korps kr 340 pr. time i inntil 4 timar kvar veke Ten Sing kr 340 pr. time i inntil 2 timar kvar veke Vaksenkor kr 575 pr. time i inntil 2 timar kvar veke Kora og korpsa betalar kr 605 pr. time dersom det skal kjøpast fleire timar t.d. til seminar m.m. RAMMEOMRÅDE 3xx OMSORG Psykiatri Eigenbetaling for leige av lyskabinett kr 235 pr behandlingsperiode.. 15

16 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Satsar for tenestesal ved Gulen sjukeheim i 2015: Full pensjon: kr 120 Middag::kr 90 Kledevask: kr 53 Betaling for korttidsopphald skal fylgja maksimalsats fastsett av Stortinget Pleie, omsorg, hjelp i heimen Eigenbetaling for heimehjelp: Inntekt under 2G: Maksimalsats fastsett ved forskrift Inntekt over 2G: Kr 235 pr time Alarmtelefonar: kr 305 pr mnd ( inkl kr 35 i adm.gebyr) Tenestesal, heimetenestene : Full pensjon: kr 120 Middag: kr 90 Kledevask: kr 53 Betaling for korttidsopphald skal fylgja maksimalsats fastsett av Stortinget Skjenkekontrollen Gebyr einskildhøve skjenkekontroll kr 350 RAMMEOMRÅDE 4xx PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK Kommunalt disponerte bustader Justering etter konsumprisindeks: 2,1 % auke - Husleiger for kommunale bustader, leiligheiter, hyblar, kontor må gjennomgåast for å få ein pris som er meir i forhold til forventa dagens pris. Gjennomgang innan 1. halvår Planlegging 10 % auke Byggesaksbehandling 10 % auke - Det skal ikkje krevjast gebyr for søknad om å rive eldre bygningar Kart- og delingsforretning 10 % auke Landbrukskontor Saker etter jordlova (fastsett i forskrift): kr Saker etter konsesjonslova (fastsett i forskrift): kr Feiarvesen 10 % auke Distribusjon av vatn/34000 Produksjon av vatn 10 % auke Kloakknett 10 % auke Tømming av slamavskiljarar, septiktankar 10 % auke Viltforvaltning Fellingsavgift for hjort : Maksimalsats ( kr 330 pr felt vaksen hjort) Maksimalsats ( kr 200 pr felt kalv) 16

17 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET Budsjett Justert budsjett Rekneskap Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskot 1) Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar 2) Andre generelle statstilskot 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbyte 4) Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr Til ubundne avsettingar Til bundne avsettingar 5) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsettingar Bruk av bundne avsettingar 5) Netto avsettingar Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meirforbruk/mindreforbruk = BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET Justert Budsjett budsjett Rekneskap xx Ymse føremål xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan, landbruk og teknisk xx Drift og vedlikehald Sum Korrigert for motpost avskr, avsettingar m.m Sum fordelt til drift i flg. skjema 1A

18 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett Justert budsjett Rekneskap Investering i anleggsmidlar Utlån og forskottering Kjøp av aksjar og andelar Avdrag på lån Dekking av tidlegare års udekka Avsettingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av avsettingar Sum finansiering Udekka/udisponert = BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett IKT-investering adm Klatrepark Brekke Bil barnevern Bil flyktningetenesta Bil ymse Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim Traktor PLT Utbygging vassverk Sløvåg Vegskilt - adresseprosjektet Brekke skule - ventilasjon Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Symjeanlegg Trafikksikringstiltak Oppgradering vegar Oppgradering bygg Omsorgsbustader Dalsøyra Tomtesal Tusenårsstaden Gulatinget Utlån husbankmidlar Eigenkapitalinnskot Sum

19 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Budsjett Justert budsjett Rekneskap Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammeoverføring Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbyte Gevinst finansielle instrument Mottekne avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostningar Tap finansielle instrument Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivningar Netto driftsresultat Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsettingar Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne driftsfond Sum avsettingar Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

20 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Budsjett Justert budsjett Rekneskap Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbyte Sum inntekter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av tidlegare års udekka Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Mottekne avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekka/udisponert

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkivsak: 14/776 Løpenummer: 14/8808 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 059/14 Formannskapet 31.10.2014 065/14 Formannskapet 14.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015 Arkivsak: 14/1277 Løpenummer: 14/8873 Arkivkode: FE-231, FA- Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato Kommunestyret 064/14 Formannskapet 14.11.2014 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE Vedteke av Gulen kommunestyre i K-sak 113/11, datert 15.12.11 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Arkivsak: 13/236 Løpenummer: 13/8421 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 046/13 Formannskapet 08.11.2013 052/13 Formannskapet 22.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB.

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB. Saknummer: 09/1053 Løpenummer: Arkivkode: 231 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER,

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Arkivsak: 13/236 Løpenummer: 13/8421 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 046/13 Formannskapet 08.11.2013 052/13 Formannskapet 22.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Gulen kommune. Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb Saksdokument

Gulen kommune. Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb Saksdokument Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 16/1465-16/9327 Arkivkode FE-231 Dato 23.11.2016 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2017 Saksdokument Saksnr.

Detaljer

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE Utval: Kommunestyret Møtestad: Gulasalen, kommunehuset i Eivindvik Møtedato: 18.02.2009 Tid: kl 12.00-15.00 Forfall: May-Lisbeth Wergeland og Helga Iren Ellingsen (SP), Stein-Inge

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer