Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl Quality Grand Hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell"

Transkript

1 Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl Quality Grand Hotell Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes Sak 2: Valg av møteledere Forslag: Arne Sager og Siv Nummedal Sak 3: Valg av referent og underskrivere av protokoll: Forslag: Kirsti Moen og Øystein Aandahl referenter protokollunderskrivere Sak 4: Godkjenning av saksliste og dagsorden Forslag: Godkjennes Sak 5: Godkjenning av møtereglement s. 3 Forslag: Godkjennes Sak 6: Godkjenning av valgreglement s. 4 Forslag: Godkjennes 1

2 Sak 7: Melding fra styret med kontaktpersoner og Hovedtillitsvalgt s. 5 Forslag: Tas til orientering Sak 8: Regnskap s.17 Forslag: Godkjennes Sak 9: Budsjett s.21 Forslag: Vedtas Sak 10: Prioriterte satsninger for Utdanningsforbundet Kristiansund 2015 Forslag: Vedtas med innkomne merknader s.23 Sak 11: Innkomne forslag Forslag fra Nordlandet barneskole s.24 Forslag: Oversendes styret for videre behandling/arbeid Forslag fra Kristiansund videregående skole s.25 Forslag: Delt innstilling Forslag fra Kristiansund videregående skole s.26 Forslag: Delt innstilling Sak 12: Vedtektsendringer s.27 Forslag fra Ellen Thorsøe/pensjonistgruppa Forslag: Vedtas Sak 13: Bevilgninger s.28 Forslag: Bevilgninga gjøres Sak 12: Valg i følge vedtektene s.29 Forslag: 2

3 Møtereglement: 1. Leder i lokallaget åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av møteledere. Møtelederne leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i lokallaget Medlemmene i lokallaget har fulle rettigheter. 3. Taletiden bestemmes til en hver tid av dirigentene. Saksinnledere kan få utvidet taletid. 4. Medlemmer som ønsker ordet, gir melding om dette ved å vise tegn. Saksinnledere og medlemmer av styret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 5. Til hvert innlegg er det anledning til 3 replikker, hver på inntil et halvt minutt. I tillegg har taleren inntil et halvt minutt til svarreplikk. 6. Forslag skal leveres skriftlig og skal være underskrevet med navn. 7. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes. 8. Møtedeltakerne/medlemmene har stemmeplikt. 9. Årsmøtet avgjør voteringsmåten. 3

4 Valgreglement: Valgene gjelder for årsmøteperioden Alle valg skal være skriftlige. Dirigentene kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på er: 1. Forslag fra valgkomiteen 2. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol Blanke stemmesedler blir regnet som avgitt stemme Valg i særmøte ansatte i Kristiansund kommune: Valg av hovedtillitsvalgt Felles valg i plenum på årsmøtet: Dirigenter, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av leder Valg av nestleder Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valg av utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget Valg av valgnemnd 4

5 Årsmelding fra styret Lokallaget har pr medlemmer. En økning på 12 medlemmer i forhold til forrige periode. Tre av lokallagets medlemmer sitter i fylkeslagets styre. Dette er: Borghild Moe, Hilde Holmeide Aandahl og Bjørn Thore Schrøen. Jofrid Klæboe er vararepresentant og dessuten oppnevnt i utvalg for fylkeskommunalt tilsatte på fylkesplan. Hun sitter også i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskole, oppnevnt av Utdanningsforbundet. Styret har hatt følgende sammensetning i perioden Leder: Bjørn Thore Schrøen Grunnskole Nestleder: Toril Hansegård Kontaktperson grunnskole Styremedlem: Kjell Arne Haugan Kontaktperson ledere Rigmor Knutson Kontaktperson barnehage Asbjørn Dypbukt Grunnskole Jofrid Klæboe Videregående Ingjerd Skjelvik Faglig/administrativ Vararepresentanter: Karina Weiseth Videregående Jeppe Gaupseth Voksenopplæring Mari Takle Thomassen Uten medlemsgruppe Otto Knudsen Ledere Hovedtillitsvalgte: HT1: Asbjørn Dypbukt 90 % frikjøp etter hovedavtalen HT2: Bjørn Thore Schrøen 10 % frikjøp etter hovedavtalen Vara HT: Toril Hansegård 5

6 Andre verv : Representant i kommunens administrasjonsutvalg: Fast: Asbjørn Dypbukt Bjørn Thore Schrøen Vara: Anne Katrin Sæther (NSF) Toril Hansegård Anders Mittet Representant i kommunens arbeidsmiljøutvalg: Fast Bjørn Thore Schrøen Vara: Asbjørn Dypbukt Styrets arbeid: Det har vært avholdt 11 styremøter, pluss ett utvidet styremøte i perioden. Alle varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter. Leder og nestleder har hatt ansvar for de som ikke har tilhørt kontaktpersonenes ansvarsområder. Viktige saker som styret har behandlet i perioden: Tariff konflikthåndtering Lokale forhandlinger Kommuneøkonomi Ny kommunal organisering Struktur skole og barnehage i særdeleshet Kommunereformen Byregionprogrammet Leder har ansvar for å ivareta medlemmer som ikke er tilsatt på kommunalt avtaleverk. Medlemmer og saker innenfor PBL (Private barnehagers landsforbund) har blitt ivaretatt av leder og kontaktpersoner barnehage.) 6

7 Forhandlingsdelegasjon kap. 4: Asbjørn Dypbukt, Bjørn Thore Schrøen, Toril Hansegård og Mari Jensen Otnes Forhandlingsdelegasjon kap. 3: Asbjørn Dypbukt, Bjørn Thore Schrøen og Toril Hansegård Forhandlingsdelegasjon kap. 5: Asbjørn Dypbukt, Bjørn Thore Schrøen og Tove Anita Ersvik Forhold til politisk ledelse i kommunen: I forhold til den politiske ledelsen har styret ved leder og hovedtillitsvalgt prøvd å møte på de møter i hovedutvalget for skole-, barnehage og kultur, formannskap og bystyret, når disse har behandlet saker som angår våre medlemmer. Vi har også oversendt faktaark, rundskriv og fylkesinfo til hovedutvalgets medlemmer, formannskap og gruppeledere når disse har vært av en slik art at det har vært nyttig for å informere om den politikk Utdanningsforbundet har på forskjellige områder. Kurs/skolering: Grunnskolering for tillitsvalgte Kurs for erfarne tillitsvalgte Ledersamlinger Nettverkskurs/samlinger Barnehagekonferanse Arbeidsmiljøkurs Arbeidsmiljøkonferanse Kurs for faglig/administrativt støttesystem (FAS) 7

8 Organisatorisk frikjøp: Leder har vært frikjøpt 67 % fra sentralt gitt ordning pluss 3 % betalt gjennom lokallaget. Lokallaget har brukt 5 % det sentralt gitte organisatorisk frikjøpet til Atlanten videregående skole for å videreføre ordningen fra lokallag videregående. Kontaktperson barnehager har hatt 10% frikjøp betalt av lokallaget. Møter: 15.01: Møte med tema pensjon i samarbeid med Fagforbundet 26.02: Møte arbeidsplasstillitsvalgte skole arbeidstidsavtalen 17.03: Medlemsmøte kommunale barnehager 10.06: Medlemsmøte kommunale barnehager tariff 25.08: Medlemsmøter kap : Medlemsmøte kap : Medlemsmøte PBL barnehager 24.09: Medlemsmøte kommunale barnehager Medlemsmøtet om pensjon samlet over 150 medlemmer fra begge organisasjonene. Et særdeles vellykket møte. I tillegg til medlemsmøter har lokallagsleder og hovedtillitsvalgt deltatt på klubbmøter. Nettverksarbeid: Lokallagsleder er for tiden leder i nettverk 4 som omfatter kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Smøla, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Rindal. Nettverket har to samlinger i året. Dette er en viktig arena for utveksling av felles problemstillinger, erfaringer og kunnskap. I tillegg til leder, hovedtillitsvalgt og representant fra VGO deltar også kontaktperson barnehage på disse samlingene. 8

9 Annet: Leder har deltatt på samlinger i Nettverk Nordmøre som er skole- og barnehageeier samlingene for kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal. Tema som berører deltagende kommuner blir tatt opp på disse møtene. Det er viktig å påpeke at dette forumet ikke er noen drøftingsarena for Utdanningsforbundet. Drøftingene tas i den enkelte kommune. Leder er medlem i plangruppa for ny barnehage i Kristiansund (nye Karihola barnehage) og i styringsgruppa for kommunereformen. Hovedtillitsvalgt er medlem av styringsgruppa for Byregionprogrammet. Kontoret: Tillitsvalgte både organisatorisk og valgt etter hovedavtalen har bemannet kontoret. Kontoret har de fasiliteter som er nødvendig for å drive effektivt og rasjonelt. Det har stor betydning for lokallaget at det er samlokalisert med fylkeslaget sitt kontor i Kristiansund. 9

10 Oppfølging av prioriterte satsningsområder Vedtatt på årsmøtet 2014 Prioriterte områder for Lokallaget i Kristiansund 2014 Tariff 2014 Gjennomført med konfliktberedskap og støtte til streikende. Lokale møter før lokale forhandlinger. Arbeidstidsordninger praktisering og skolering Overført til 2015 jf. fylkeslagets kursplan Veiledning av nyutdannede nytilsatte Tatt opp på drøftingsmøter, og følges opp Lærertetthet /ressurstildelingsnorm i skoleverket og pedagognorm i barnehage Arbeidet med i forhold til kommunens budsjettarbeid, men har ikke nådd fram i forhold til byens politiske flertall Fokus på dispensasjoner i barnehagen Kontinuerlig arbeid Prioritering av utdanningssektoren når det gjelder kommunens og fylkeskommunens økonomi Arbeidet i forhold til kommunens politikere. Hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen har håndtert saken overfor fylkeskommunen Fokus på lønns- og arbeidsvilkår for våre ledere Lokaleforhandlinger og kontinuerlig arbeid Rekruttering av nye tillitsvalgte og god opplæring av tillitsvalgte lokalt Støttet opp nye tillitsvalgte. Det er god kontinuitet på tillitsvalgte Utdanningsforbundet Kristiansund skal være en sterk og solidarisk fagforening og samfunnsaktør Støttet opp om de som var i streik Alliansebygging og samarbeid med andre fagforeninger Jevnlige møter med andre fagforeninger Pensjon informasjon og skolering Avholdt medlemsmøte med tema pensjon. Informert enkeltmedlemmer 10

11 Yrkesetikk - klargjøre profesjonsrollen i skole og barnehage i forhold til andre yrkesgrupper Tema på diverse møter Fokus på at kompetansekravene må gjelde i alt skolen gjør, samt påpeke skole- og barnehageeiers ansvar for kompetanse Gjennomført i ansettelsesutvalgene og i kompetanseplanarbeidet Kompetansekravene må også gjelde undervisning av fremmedspråklig elever. Gjennomført i ansettelsesutvalgene og i kompetanseplanarbeidet Lederråd (enhetsledere, styrere, inspektører og andre ansatte på ledernivå) Lokale forhandlinger PPT/FAS Ha fokus på lønn, kompetanse og dimensjonering Lokaleforhandlinger og drøftingsmøter Fokus på kompetanseheving og oppdatering Kompetanseløftet - 20 stk. fra Kristiansund kommune deltar Lokallaget skal arbeide aktivt overfor Utvalg for fylkeskommunalt tilsatte for å ivareta lokallagets medlemmer innenfor medlemsgruppen fylkeskommunalt tilsatte. Styret blir informert på styremøtene av TV fra de to videregående skolene. Referat fra Utvalg for fylkeskommunalt tilsatte Lokallagets ansvar og rolle Lokallasstyrene har ansvar for sin del av arbeidet med de fylkeskommunale tillitsvalgte og medlemmer. Dette gjelder i hovedsak organisasjonsmessige saker som ulike høringer, arbeidskonflikt og streikeuttak, skolering av nye tillitsvalgte, formidling av informasjon fra organisasjonen, formidling og administrasjon av økonomi til klubbarbeid jf. Prinsipper om kontingentfordeling på fylkes- og lokalplan. 11

12 Årsmelding fra styremedlem og kontaktperson barnehage 2014 Ansvarsområder som styremedlem har bestått i å delta på styremøter, Barnehagekonferansen i Ålesund (Kanskje kommer kongen) med tema lek, medlemsmøter og nettverksmøte med tema barnehageoffensiven. Ansvarsområde som kontaktperson med 10% frikjøp har bestått i å ha innsikt i barnehagesaker, utføre barnehagerelaterte oppgaver delegert fra lokallagsleder, besøke barnehager som har medlemmer i utdanningsforbundet, jobbe med barnehageoffensiven i samarbeid med lokallagsleder Bjørn Thore Schrøen og tillitsvalgt for kommunale barnehager Mari Jensen Otnes. Rigmor T. Knutson Årsmelding 2014 ledere Lederforum Lederforum er møteplass for hovedtillitsvalgte pluss alle ledermedlemmene. Lederforum har opprettet et lederråd som er et utvalg av ledere i lokallaget. I tillegg til HT har lederrådet bestått av følgende personer: Kjell Arne Haugan (Leder), Otto Knudsen, Bjørn Jakobsen og Henry Johansen. Lederforum er en viktig møteplass for våre ledere. Lederråd har i perioden hatt mest fokus på lønnsforhold/lokale lønnsforhandlinger kap for lederne i skole og barnehage. Kjell Arne Haugan og Otto Knudsen deltar på styremøtene i lokallaget til Utdanningsforbundet Kristiansund. Bjørn Thore Schrøen Asbjørn Dypbukt Rigmor Knutson Toril Hansegård Kjell Arne Haugan Ingjerd Skjelvik Jofrid Klæboe 12

13 ÅRSMELDING FRA HOVEDTILLITSVALGTE (HT) ANSVARSOMRÅDE FOR HT HT er tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer ansatt i Kristiansund kommune, og skal ivareta og fremme Utdanningsforbundets og medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiver. HT SITT ARBEID I PERIODEN AT Nettverk. I perioden er det avviklet 2 kurs for AT der blandt annet HT sammen med lokallagsleder har hatt ansvaret for skoleringa av AT i grunnskolen. Kursene har gitt oss gode muligheter til god kommunikasjon med arbeidsplasstillitsvalgte og til å ta opp viktige tema til grundig debatt og behandling. Arbeidsplasstillitsvalgte signaliserer at disse samlingene er nyttige for deres arbeid som tillitsvalgt. Arbeidsgiver innvilger lønnet permisjon der innkalling knyttet til opplæring i Hovedavtale/Hovedtariffavtale. Samarbeid med ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Det er vanlig at våre ledermedlemmer tar direkte kontakt med HT. De mest vanlige henvendelsene gjelder tolkning av lov og avtaleverk, samt råd i personalpolitiske spørsmål. Lederforum/lederråd. Hovedtillitsvalgt deltar på møtene i lederforum og lederråd og har ansvar for å ivareta ledermedlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiver. Ledermedlemmene tar opp saker direkte med hovedtillitsvalgt og trenger ikke å fremme saker via klubb og arbeidsplasstillitsvalgt. VIKTIGE SAKSOMRÅDER Kommunal økonomi Kristiansund kommune har en anstrengt økonomi. I forhold til kommuneøkonomi arbeider Utdanningsforbundet kontinuerlig med å få kommunen til å bevilge nok ressurser til å oppnå de mål kommunen har satt for drift i skoler og barnehager. I dette arbeidet har HT sett det som en viktig oppgave å sikre lovpålagte oppgaver, samt å ha fokus på at den enkelte enhet skal ha en forsvarlig bemanning, slik at våre medlemmers arbeidsforhold skal være best mulig. 13

14 Omorganisering i kommunen. HT har vært med i diverse arbeidsgrupper i forbindelse med omorganiseringer i kommunen (OU 2013). Dette arbeidet er ikke avsluttet pr. dato. En utfordrende oppgave har vært å sikre en god faglig styring av den enkelte barnehage og skole. Lønnsforhandlinger utenom ordinære lokale forhandlinger i Kap 3, Kap 4 og Kap 5 Våre medlemmer har etter hvert blitt mer bevisst på å kreve lønn ved tilsettinger, samt å stille lønnskrav ved økt kompetanse og utvidelse av ansvarsoppgaver. HT har gjennomført flere slike forhandlinger i løpet av perioden. Lokale forhandlinger/drøftinger Høst 2014 gjennomførte Utdanningsforbundet lokale forhandlinger/drøftinger for følgende kapitler i hovedtariffavtalen: Kap 3.4.2, Kap 5.2 og Kap 4 Kap Enhetsledere skoler og barnehager og servicekontor. Utdanningsforbundet gjennomførte også forhandlinger for Norsk Ergoterapeutforbund Kap 3.5 Hovedtillitsvalgte Utdanningsforbundet (Drøfting) Kap 5.2 PPT ansatte og tilsatte ved stab/støtte i rådhuset Kap 4 Ansatte i skole og barnehager, samt noe få andre tilsatte ved andre enheter.. Generelt for forhandlingene i alle kapitlene: I forkant av de lokale forhandlingene var det samarbeid mellom de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene. Dette samarbeidet var godt og det gav arbeidstakerorganisasjonene mulighet til å komme med felles utspill i forhold til arbeidsgiver. I 2014 ble forhandlingene svært krevende i Kap og i Kap.5.2. Forhandlingene for Kap endte i brudd. Oppgjøret ble derfor avgjort i lokal nemd. Kjennelsen i nemda gav et forbedret resultat for vår medlemmer. Oppgjøret i Kap 4 endte også først i brudd, men før oppgjøret ble sendt til sentral nemd, valgte arbeidsgiver å imøtekomme Utdanningsforbundets siste krav i sin helhet. Utdanningsforbundet gjennomførte også lokale forhandlinger for Norsk ergoterapeutforbund. 14

15 Administrasjonsutvalget Asbjørn Dypbukt og Bjørn Thore Schrøen er Utdanningsforbundets representant i kommunens administrasjonsutvalg. I dette utvalget har det vært 2 møter. I forkant av møtene har det vært formøter med tillitsvalgte i de andre organisasjonene. Dette samarbeidet har vært godt. Arbeidsmiljøutvalget Bjørn Thore Schrøen er Utdanningsforbundets sin representant i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Det har vært avholdt 3 møter i perioden. Dialogmøter: Det har vært avholdt ett dialogmøte i perioden. MEDRÅDERETT HT representerer Utdanningsforbundet Kristiansund i drøftingsinstituttet. Det skrives referat fra hvert møte. Det har i perioden blitt avholdt flere drøftingsmøter med fokus på saker som berører skoler og barnehager. Det har vært et problem med å få avholdt drøftingsmøter i den enkelte. barnehage da arbeidsgiver i stor grad har forholdt seg til lokale HMS grupper. Disse har ikke drøftingsrett. Noe arbeidsgiver er gjort oppmerksom på ved flere anledninger. Det er blitt avholdt noe færre drøftingsmøter i denne årsmøteperioden enn tidligere, men antallet saker knyttet til rettigheter i forhold til den enkelte arbeidstaker har økt. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER. Utdanningsforbundet har hatt et godt samarbeid med andre organisasjoner. Dette gjelder spesielt Fagforbundet, NITO og Sykepleierforbundet. Dette samarbeidet har vært svært viktig i forbindelse med forberedelsene til lokale lønnsforhandlinger og andre saker av felles interesse. Utdanningsforbundets holdninger og synspunkter får alltid stor betydning for felles utspill i forhold til arbeidsgiver. Det er forøvrig jevnlige møter de hovedtillitsvalgte imellom. Her blir saker som berører alle organisasjonene tatt opp. Dette er en viktig arena for samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene. Asbjørn Dypbukt Bjørn Thore Schrøen Hovedtillitsvalgt 1 Hovedtillitsvalgt 2 15

16 Årsmelding for 2014 fra klubben ved Kristiansund videregående skole/fagskolen og Atlanten VGS Klubben ved Kristiansund videregående skole har det siste året hatt 100 medlemmer. Klubbstyret har bestått av representanter fra alle skolens avdelinger med til sammen 14 medlemmer, inkludert ATV1 og ATV2. Årsmøtet, medlemsmøter og styremøter har vært avholdt i arbeidstiden. Det gjelder også møtene i skolens medbestemmelsesutvalg (MU), som ledes av Utdanningsforbundet. Vi har hatt sju medlemsmøter og 14 styremøter i perioden. Arbeidsutvalget har holdt møter en til to ganger pr mnd. ATV1/ vara ATV har møtt på alle drøftingsmøtene med rektor. Våre medlemmer er godt representert i AMU. UDF har flere av verneombudene. UDF har også ansatterepresentant fra fagskolen i fagskolestyret. Vern om arbeidstidsavtalen stod i fokus hos medlemmene i skoleåret Kristiansund videregående skole ble ikke tatt ut i streik. Vi var likevel aktive ved blant annet å delta i storstilt streikemarkering i Molde 19. august. Året 2014 var preget av innsparing med fokus på stram budsjettoppfølging. Det var likevel midler til å sette inn ekstra undervisningspersonell i enkelte klasser høsten 2014 på grunn av behovet for større lærertetthet. Det var positivt. Skolen har i denne perioden fått ferdigstilt nytt administrasjons- og verkstedbygg. Klubben ved KVS sendte ut uttalelse både i forbindelse med Skolebruksplanen og Skolebruksplanen Søkertallene våren 2015 vil være avgjørende for framtidens tilbudsstruktur. Klubben ved Atlanten VGS har i 2014 hatt 35 medlemmer. Klubbstyret har bestått av følgende medlemmer: Karina Weiseth (ATV), Gro Knudsen, Jørgen Øksenvåg og Alf Ekholm. Klubbmøter og klubbstyremøter har vært avholdt i arbeidstiden, hvor aktuelle saker har blitt behandlet i forkant av drøftingsmøter. I tillegg har det blitt avholdt ett møte etter arbeidstid, hvor Ole Bjørn Helberg kom for å orientere om skissa i lønnsoppgjøret i forkant av uravstemningen i juni. ATV har deltatt på samtlige AMU-møter og drøftingsmøter, inklusivt den utvidede møteaktiviteten i forbindelse med høstens lokale lønnsforhandlinger. Møteaktiviteten i 2014 har vært forutsigbar og strukturert. For klubbstyret ved UDF KVS/Fagskolen Jofrid Klæboe ATV1 UDF KVS For klubbstyret ved UDF Karina Weiset ATV Atlanten VGS 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Kto Navn Budsjett Resultat 2014 Budsjett Kontingentinntekter Refusjon SPK-midler Fast lønn Møtegodtgjøringer uten 5017 feriepenger Påløpne feriepenger Fri tlf privat fordel, avg. pliktig Fri tlf øvrig Arbeidsgiveravgift Arb. giv. avg. pål. feriep Leie kontorlokaler Inventar, innkjøp Frikjøpsordninger Kontorrekvisita Konvolutter Datarekvisita Edb-utstyr over drift Edb-programvare over drift Aviser og abonnementer 6840 kontoret Faglitteratur Div kontor og adm. kostnader Telefon Linjekostnader IKT Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring trekk og 7110 avgiftsfri Passasjertillegg Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift kurs/møter Andre kurs/møtekostnader Annonser markedsføring Støtte andre organisasjoner

22 8040 Renteinntekter bank Bankgebyr Kontogruppe Renteinntekter 1500 Inntekter totalt Utgiftsposter Underskudd

23 PRIORITERTE SATSINGER FOR UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSUND ) Profesjonsetikk Profesjonsetikk som tema på kurs og møter. 2) Profesjonsutvikling og kvalitet. Prioritere arbeidet med den barnehagepolitiske offensiven Delta på samarbeidsarenaer innen det utdanningspolitiske området i kommunen Prioritere arbeidet med aktuelle landsmøtesaker Delta i aktuelle høringer 3) Styring, ledelse og medbestemmelse. Støtte opp under utdanningens samfunnsmandat og profesjonens handlingsrom. Bruke kommunevalgkampen til å synliggjøre forskjeller i utdannings Norge og vise misforholdet mellom nasjonale ambisjoner og varierende gjennomføring lokalt Hovedavtalene og reell medbestemmelse som skoleringstema 4) Lønns- og arbeidsvilkår. Ny arbeidstidsavtale i skoleverket: skolering, praktisering mål om å øke lærernes innflytelse på eget arbeid Arbeidstidsavtalen i barnehagen/ks: bidra i evaluering, støtte opp under forhandlingene om ny avtale mål om å øke barnehagelærernes innflytelse på eget arbeid Bidra i arbeidet med revisjon av lokal lønnspolitikk Konfliktberedskap mellomoppgjøret ) Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid. Drive kontinuerlig tillitsvalgtopplæring med særlig vekt på medlemsnærhet, profesjonsforankring, fagforeningsbevissthet og bruk av ny teknologi. Bidra til å videreutvikle Utdanningsforbundet som organisasjon for ledere Delta aktivt i kommunevalgkampen 2015 Verve medlemmer, rekruttere tillitsvalgte delta på ungseminar Videreføre nettverksordninga for lokallaga Delta på klubbmøter Mediearbeid Delta på Fylkesårsmøtet 2015 Bidra til å synliggjøre fagskolen både i egen organisasjon og i lokalsamfunnet 6) Klima og miljø. Delta i eventuelle tilbud om kompetanseheving innen utdanning for bærekraftig utvikling. Bidra til at lærere i barnehage og skole får bedre vilkår for å kunne drive utdanning for et grønnere samfunn. Støtte opp om Unios arbeid på området. 23

24 Klubben ved Nordlandet barneskole Saksforslag til prioriterte satsinger for Udf i Kristiansund Veiledning av nyutdannede lærere, samt nedsatt undervisningstid til arbeid med veileder og for- og etterarbeid. Jobbe for at det blir satt inn midler til utbedring av det fysiske arbeidsmiljøet på skolene. Jmf. Arbeidstilsynets nye normkrav til plass. Arbeide videre for holdningsendring til yrket i samfunnet. Indeksregulering av kontaktlærertillegget Forslag til vedtak: Forslaget oversendes styret for videre behandling/arbeid 24

25 Fra Klubbstyret ved Kristiansund videregående skole/fagskolen i Kristiansund Etter streikemarkeringen 28. januar 2015 fikk flere av våre medlemmer trekk i lønn for fravær fra arbeidsplassen. Lønnstrekket var ikke like stort for alle medlemmene, og noen gikk helt fri. Det vil føles rettferdig for alle om Utdanningsforbundet Kristiansund dekker lønnstrekkene til de medlemmene det gjelder. Forslag til vedtak på årsmøtet i Utdanningsforbundet Kristiansund: Lokallag Kristiansund dekker egne medlemmers lønnstrekk etter streikemarkeringen 28. januar Styrets innstilling: Avvises: 6 mot 1 stemme Støtter vedtaket: 1 stemme. Begrunnelse ligger i saksutredning Støtter ikke vedtaket: 6 stemmer. Medlemmene var klar over at de ville bli trukket i lønn. Dette var ikke en pålagt streik. Derfor heller ingen avkryssing av oppmøte på markeringsplassen. Noen medlemmer benyttet seg av avspasering for å kunne delta i markeringen. 25

26 Klubbstyret ved Kristiansund videregående skole/fagskolen i Kristiansund For å sikre medlemmene i Utdanningsforbundet Kristiansund bred representasjon i lokallagets styre, forslås styret utvidet med to representanter, en fra fagskolen i Kristiansund og en fra lokallagets pensjonistmedlemmer. Forslag til vedtak på årsmøtet i Utdanningsforbundet Kristiansund: Styret i lokallag Kristiansund utvides med to representanter: en representant fra fagskolen en representant fra pensjonistene i lokallaget Styrets innstilling: Avvises: 5 mot 2 stemmer Mindretallet støtter saksutredningen Flertallet mener at 7 personer i lokallagsstyret er en hensiktsmessig størrelse når det praktiseres med møtende vara. Vedtektene til Utdanningsforbundet sier følgende: 61.2 Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer.26 Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Dette tilsier at ingen medlemsgruppe kan garanteres en plass i lokallagsstyret med unntak av lederrepresentant. De øvrige medlemmers tilhørighet avgjøres av årsmøtet. 26

27 Sak til årsmøtet i Utdanningsforbundet Kristiansund fra Ellen Thorsøe: Vedtektsendring Det er landsmøtet som endelig kan vedta å endre vedtektene. Lokallagsårsmøtet kan foreslå endringer i vedtektene til fylkesårsmøtet i mai 2015, som igjen kan foreslå endringer overfor landsmøtet i november Landsmøtedelegasjonen fra Møre og Romsdal støttet forslaget til endring i 2.2: lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår,, på landsmøtet i 2012, men forslaget fikk ikke flertall da. Endringsforslagene til 33.3, 47.3 og 61.3 er støttet av forslagene fra den partsammensatte arbeidsgruppa rapport mai Endringsforslaget til 44.3 går for 2 representanter på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett i stedet for 1. Forslag til vedtektsendringer (endret tekst i kursiv): 2 FORMÅL 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, (resten som nå). 33 SENTRALSTYRET 33.3 Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentstudentorganisasjonen og leder av det sentrale pensjoniststyret med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge (resten som nå). 44 ÅRSMØTET (fylke) 44.3 Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles om mulig innkallt to representanter for studentorganisasjonen og to representanter for styret for pensjonistene i fylkeslaget med tale og forslagsrett. (resten som nå). 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47.3 Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles inn med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles en representant for pensjonistene og til vanlig en representant for studentorganisasjonen, begge med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge (resten som nå). 61 LOKALLAGSSTYRET 61.3 Varamedlemmer av lokallagsstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I lokallag med lærarutdanningsinstitusjon innkalles om mulig en representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Dersom det er oppnevnt et pensjoniststyre, eventuelt en pensjonistkontakt, innkalles en representant med tale- og forslagsrett. Lokallagsstyret kan innvilge (resten som nå). Styrets innstilling: Forslaget vedtas 27

28 Bevilgning: LO ytre Nordmøre søker Utdanningsforbundet i Kristiansund om økonomisk støtte til gjennomføring av 1. mai arrangementet Etter den vellykkede streiken ble vi enige om å fortsette kampen for Arbeidsmiljøloven og arbeidstakernes rettigheter i Norge 1. mai. Arrangementet 1. mai koster LO ytre Nordmøre ca kroner. UNIO og Utdanningsforbundet er hjertlig velkommen til å være medarrangør og profilere egne saker. Vi ønsker også at fanen deres blir brukt 1.mai. Det er veldig viktig at det samholdet som er skapt blir vedlikeholdt og utviklet videre. Mkh Bengt G. Eriksson Leder LO ytre Nordmøre Styrets innstilling: Årsmøtet støtter LO ytre Nordmøre med kr. 5000,- til gjennomføring av 1. mai. 28

29 Foreløpig innstilling i forhold til et styre på 7 personer INNSTILLING FRA VALGNEMNDA FOR EN NY STYREPERIODE I UTDANNINGSFORBUNDET. Valgnemnda har bestått av følgende personer: - Leder Sveinung Solberg - Medlemmer Anders Mittet - Kjell Bjarne Dahl - Liv Krumsvik - Elisabeth Hammervold Nemda har hatt tre møter, og dette har resultert i at vi fremlegger en delt innstilling. Innstilling 1 med 3 stemmer er følgende: Leder : Franz Gregersen, grunnskolen. Nestleder : Torill Hansegård, grunnskolen. Styremedlem og Hovedtillitsvalgt ; Asbjørn Dypbukt, grunnskolen. Styremedlem : Kjell Arne Haugan. leder av skoleledere Styremedlem : Mari Jensen Otnes, barnehagene. Styremedlem : Rigmor Knutsen, grunnskolen. Styremedlem : Jofrid Klæboe, videregående skole. Innstilling 2 med 2 stemmer er følgende: Leder : Bjørn Thore Schrøen, grunnskolen. Nestleder : Torill Hansegård, grunnskolen. Styremedlem og Hovedtillitsvalgt ; Otto Knutsen, skoleleder. Styremedlem : Kjell Arne Haugan. skoleleder. Styremedlem : Mari Jensen Otnes, barnehagene. Styremedlem : Ingjerd Skjelvik, PPT Styremedlem : Jofrid Klæboe, videregående skole. VARALISTER Varaliste til innstilling 1 Varaliste til innstilling 2 Ingjerd Skjelvik PPT Franz Gregersen GS Jeppe Gaupset KO Jeppe Gaupseth KO Elisabeth Hammervold GS Elisabeth Hammervold GS 29

30 Nominering til verv i fylkesstyret Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Borghild Moe Anne Marie Bergset Leder Nestleder Hilde Holmeide Aandahl Bjørn Thore Schrøen Toril Hansegård Mette Spange Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jofrid Klæboe Vara styremedlem 30

31 Foreløpig forslag: Utsendinger til årsmøtet Utdanningsforbundet Møre og Romsdal I tildelinga av delegater til fylkesårsmøtet har Kristiansund lokallag fått følgende tildeling: Grunnskole 4, Barnehage 2, VGO 2, FAS 1. Av disse skal det være 2 lederrepresentanter. Minst 4 av delegatene skal være kvinner. Forslag: Navn Medlemsgruppe Vara: Ingjerd Skjelvik FAS 1:Tove Anita Ersvik FAS Mari Jensen Otnes Rigmor Knutson Barnehage Barnehage Jofrid Klæboe VGO/KSU 1:Marianne Berner VGO/KSU Karina Weiseth VGO/Atlanten vg. 2:Arne Wikdahl VGO/KSU Kjell Arne Haugan Otto Knutsen Grunnskole/leder Grunnskole/leder Toril Hansegård Grunnskole 1:Jeppe Gaupseth Grunnskole Asbjørn Dypbukt Grunnskole 2:Frantz Gregersen Grunnsk. 31

32 Statistikk MEDLEMSGRUPPE MEDLEMSTALL Gratisår 18 Ordinær (Arbeidsgivertrekk m.m.) 549 Pensjonist 137 Permisjon/uten arbeid 22 Uten arbeidstakerrettigheter 0 Medlemstall fordelt på alder og kjønn GRUPPE KVINNER MENN TOTAL * * * * * * 67 og over Totalt Kristiansund MEDLEMSGRUPPE MEDLEMSTALL BHG Off. 52 BHG Priv. 41 FAS 43 GSK 316 Ikke tilknyttet medlemsgruppe 12 VGO

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 08.05.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer