Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl Quality Grand Hotell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell"

Transkript

1 Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl Quality Grand Hotell Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes Sak 2: Valg av møteledere Forslag: Arne Sager og Siv Nummedal Sak 3: Valg av referent og underskrivere av protokoll: Forslag: Kirsti Moen og Øystein Aandahl referenter protokollunderskrivere Sak 4: Godkjenning av saksliste og dagsorden Forslag: Godkjennes Sak 5: Godkjenning av møtereglement s. 3 Forslag: Godkjennes Sak 6: Godkjenning av valgreglement s. 4 Forslag: Godkjennes 1

2 Sak 7: Melding fra styret med kontaktpersoner og Hovedtillitsvalgt s. 5 Forslag: Tas til orientering Sak 8: Regnskap s.17 Forslag: Godkjennes Sak 9: Budsjett s.21 Forslag: Vedtas Sak 10: Prioriterte satsninger for Utdanningsforbundet Kristiansund 2015 Forslag: Vedtas med innkomne merknader s.23 Sak 11: Innkomne forslag Forslag fra Nordlandet barneskole s.24 Forslag: Oversendes styret for videre behandling/arbeid Forslag fra Kristiansund videregående skole s.25 Forslag: Delt innstilling Forslag fra Kristiansund videregående skole s.26 Forslag: Delt innstilling Sak 12: Vedtektsendringer s.27 Forslag fra Ellen Thorsøe/pensjonistgruppa Forslag: Vedtas Sak 13: Bevilgninger s.28 Forslag: Bevilgninga gjøres Sak 12: Valg i følge vedtektene s.29 Forslag: 2

3 Møtereglement: 1. Leder i lokallaget åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av møteledere. Møtelederne leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i lokallaget Medlemmene i lokallaget har fulle rettigheter. 3. Taletiden bestemmes til en hver tid av dirigentene. Saksinnledere kan få utvidet taletid. 4. Medlemmer som ønsker ordet, gir melding om dette ved å vise tegn. Saksinnledere og medlemmer av styret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 5. Til hvert innlegg er det anledning til 3 replikker, hver på inntil et halvt minutt. I tillegg har taleren inntil et halvt minutt til svarreplikk. 6. Forslag skal leveres skriftlig og skal være underskrevet med navn. 7. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes. 8. Møtedeltakerne/medlemmene har stemmeplikt. 9. Årsmøtet avgjør voteringsmåten. 3

4 Valgreglement: Valgene gjelder for årsmøteperioden Alle valg skal være skriftlige. Dirigentene kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på er: 1. Forslag fra valgkomiteen 2. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol Blanke stemmesedler blir regnet som avgitt stemme Valg i særmøte ansatte i Kristiansund kommune: Valg av hovedtillitsvalgt Felles valg i plenum på årsmøtet: Dirigenter, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av leder Valg av nestleder Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valg av utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget Valg av valgnemnd 4

5 Årsmelding fra styret Lokallaget har pr medlemmer. En økning på 12 medlemmer i forhold til forrige periode. Tre av lokallagets medlemmer sitter i fylkeslagets styre. Dette er: Borghild Moe, Hilde Holmeide Aandahl og Bjørn Thore Schrøen. Jofrid Klæboe er vararepresentant og dessuten oppnevnt i utvalg for fylkeskommunalt tilsatte på fylkesplan. Hun sitter også i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskole, oppnevnt av Utdanningsforbundet. Styret har hatt følgende sammensetning i perioden Leder: Bjørn Thore Schrøen Grunnskole Nestleder: Toril Hansegård Kontaktperson grunnskole Styremedlem: Kjell Arne Haugan Kontaktperson ledere Rigmor Knutson Kontaktperson barnehage Asbjørn Dypbukt Grunnskole Jofrid Klæboe Videregående Ingjerd Skjelvik Faglig/administrativ Vararepresentanter: Karina Weiseth Videregående Jeppe Gaupseth Voksenopplæring Mari Takle Thomassen Uten medlemsgruppe Otto Knudsen Ledere Hovedtillitsvalgte: HT1: Asbjørn Dypbukt 90 % frikjøp etter hovedavtalen HT2: Bjørn Thore Schrøen 10 % frikjøp etter hovedavtalen Vara HT: Toril Hansegård 5

6 Andre verv : Representant i kommunens administrasjonsutvalg: Fast: Asbjørn Dypbukt Bjørn Thore Schrøen Vara: Anne Katrin Sæther (NSF) Toril Hansegård Anders Mittet Representant i kommunens arbeidsmiljøutvalg: Fast Bjørn Thore Schrøen Vara: Asbjørn Dypbukt Styrets arbeid: Det har vært avholdt 11 styremøter, pluss ett utvidet styremøte i perioden. Alle varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter. Leder og nestleder har hatt ansvar for de som ikke har tilhørt kontaktpersonenes ansvarsområder. Viktige saker som styret har behandlet i perioden: Tariff konflikthåndtering Lokale forhandlinger Kommuneøkonomi Ny kommunal organisering Struktur skole og barnehage i særdeleshet Kommunereformen Byregionprogrammet Leder har ansvar for å ivareta medlemmer som ikke er tilsatt på kommunalt avtaleverk. Medlemmer og saker innenfor PBL (Private barnehagers landsforbund) har blitt ivaretatt av leder og kontaktpersoner barnehage.) 6

7 Forhandlingsdelegasjon kap. 4: Asbjørn Dypbukt, Bjørn Thore Schrøen, Toril Hansegård og Mari Jensen Otnes Forhandlingsdelegasjon kap. 3: Asbjørn Dypbukt, Bjørn Thore Schrøen og Toril Hansegård Forhandlingsdelegasjon kap. 5: Asbjørn Dypbukt, Bjørn Thore Schrøen og Tove Anita Ersvik Forhold til politisk ledelse i kommunen: I forhold til den politiske ledelsen har styret ved leder og hovedtillitsvalgt prøvd å møte på de møter i hovedutvalget for skole-, barnehage og kultur, formannskap og bystyret, når disse har behandlet saker som angår våre medlemmer. Vi har også oversendt faktaark, rundskriv og fylkesinfo til hovedutvalgets medlemmer, formannskap og gruppeledere når disse har vært av en slik art at det har vært nyttig for å informere om den politikk Utdanningsforbundet har på forskjellige områder. Kurs/skolering: Grunnskolering for tillitsvalgte Kurs for erfarne tillitsvalgte Ledersamlinger Nettverkskurs/samlinger Barnehagekonferanse Arbeidsmiljøkurs Arbeidsmiljøkonferanse Kurs for faglig/administrativt støttesystem (FAS) 7

8 Organisatorisk frikjøp: Leder har vært frikjøpt 67 % fra sentralt gitt ordning pluss 3 % betalt gjennom lokallaget. Lokallaget har brukt 5 % det sentralt gitte organisatorisk frikjøpet til Atlanten videregående skole for å videreføre ordningen fra lokallag videregående. Kontaktperson barnehager har hatt 10% frikjøp betalt av lokallaget. Møter: 15.01: Møte med tema pensjon i samarbeid med Fagforbundet 26.02: Møte arbeidsplasstillitsvalgte skole arbeidstidsavtalen 17.03: Medlemsmøte kommunale barnehager 10.06: Medlemsmøte kommunale barnehager tariff 25.08: Medlemsmøter kap : Medlemsmøte kap : Medlemsmøte PBL barnehager 24.09: Medlemsmøte kommunale barnehager Medlemsmøtet om pensjon samlet over 150 medlemmer fra begge organisasjonene. Et særdeles vellykket møte. I tillegg til medlemsmøter har lokallagsleder og hovedtillitsvalgt deltatt på klubbmøter. Nettverksarbeid: Lokallagsleder er for tiden leder i nettverk 4 som omfatter kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Smøla, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Rindal. Nettverket har to samlinger i året. Dette er en viktig arena for utveksling av felles problemstillinger, erfaringer og kunnskap. I tillegg til leder, hovedtillitsvalgt og representant fra VGO deltar også kontaktperson barnehage på disse samlingene. 8

9 Annet: Leder har deltatt på samlinger i Nettverk Nordmøre som er skole- og barnehageeier samlingene for kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal. Tema som berører deltagende kommuner blir tatt opp på disse møtene. Det er viktig å påpeke at dette forumet ikke er noen drøftingsarena for Utdanningsforbundet. Drøftingene tas i den enkelte kommune. Leder er medlem i plangruppa for ny barnehage i Kristiansund (nye Karihola barnehage) og i styringsgruppa for kommunereformen. Hovedtillitsvalgt er medlem av styringsgruppa for Byregionprogrammet. Kontoret: Tillitsvalgte både organisatorisk og valgt etter hovedavtalen har bemannet kontoret. Kontoret har de fasiliteter som er nødvendig for å drive effektivt og rasjonelt. Det har stor betydning for lokallaget at det er samlokalisert med fylkeslaget sitt kontor i Kristiansund. 9

10 Oppfølging av prioriterte satsningsområder Vedtatt på årsmøtet 2014 Prioriterte områder for Lokallaget i Kristiansund 2014 Tariff 2014 Gjennomført med konfliktberedskap og støtte til streikende. Lokale møter før lokale forhandlinger. Arbeidstidsordninger praktisering og skolering Overført til 2015 jf. fylkeslagets kursplan Veiledning av nyutdannede nytilsatte Tatt opp på drøftingsmøter, og følges opp Lærertetthet /ressurstildelingsnorm i skoleverket og pedagognorm i barnehage Arbeidet med i forhold til kommunens budsjettarbeid, men har ikke nådd fram i forhold til byens politiske flertall Fokus på dispensasjoner i barnehagen Kontinuerlig arbeid Prioritering av utdanningssektoren når det gjelder kommunens og fylkeskommunens økonomi Arbeidet i forhold til kommunens politikere. Hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen har håndtert saken overfor fylkeskommunen Fokus på lønns- og arbeidsvilkår for våre ledere Lokaleforhandlinger og kontinuerlig arbeid Rekruttering av nye tillitsvalgte og god opplæring av tillitsvalgte lokalt Støttet opp nye tillitsvalgte. Det er god kontinuitet på tillitsvalgte Utdanningsforbundet Kristiansund skal være en sterk og solidarisk fagforening og samfunnsaktør Støttet opp om de som var i streik Alliansebygging og samarbeid med andre fagforeninger Jevnlige møter med andre fagforeninger Pensjon informasjon og skolering Avholdt medlemsmøte med tema pensjon. Informert enkeltmedlemmer 10

11 Yrkesetikk - klargjøre profesjonsrollen i skole og barnehage i forhold til andre yrkesgrupper Tema på diverse møter Fokus på at kompetansekravene må gjelde i alt skolen gjør, samt påpeke skole- og barnehageeiers ansvar for kompetanse Gjennomført i ansettelsesutvalgene og i kompetanseplanarbeidet Kompetansekravene må også gjelde undervisning av fremmedspråklig elever. Gjennomført i ansettelsesutvalgene og i kompetanseplanarbeidet Lederråd (enhetsledere, styrere, inspektører og andre ansatte på ledernivå) Lokale forhandlinger PPT/FAS Ha fokus på lønn, kompetanse og dimensjonering Lokaleforhandlinger og drøftingsmøter Fokus på kompetanseheving og oppdatering Kompetanseløftet - 20 stk. fra Kristiansund kommune deltar Lokallaget skal arbeide aktivt overfor Utvalg for fylkeskommunalt tilsatte for å ivareta lokallagets medlemmer innenfor medlemsgruppen fylkeskommunalt tilsatte. Styret blir informert på styremøtene av TV fra de to videregående skolene. Referat fra Utvalg for fylkeskommunalt tilsatte Lokallagets ansvar og rolle Lokallasstyrene har ansvar for sin del av arbeidet med de fylkeskommunale tillitsvalgte og medlemmer. Dette gjelder i hovedsak organisasjonsmessige saker som ulike høringer, arbeidskonflikt og streikeuttak, skolering av nye tillitsvalgte, formidling av informasjon fra organisasjonen, formidling og administrasjon av økonomi til klubbarbeid jf. Prinsipper om kontingentfordeling på fylkes- og lokalplan. 11

12 Årsmelding fra styremedlem og kontaktperson barnehage 2014 Ansvarsområder som styremedlem har bestått i å delta på styremøter, Barnehagekonferansen i Ålesund (Kanskje kommer kongen) med tema lek, medlemsmøter og nettverksmøte med tema barnehageoffensiven. Ansvarsområde som kontaktperson med 10% frikjøp har bestått i å ha innsikt i barnehagesaker, utføre barnehagerelaterte oppgaver delegert fra lokallagsleder, besøke barnehager som har medlemmer i utdanningsforbundet, jobbe med barnehageoffensiven i samarbeid med lokallagsleder Bjørn Thore Schrøen og tillitsvalgt for kommunale barnehager Mari Jensen Otnes. Rigmor T. Knutson Årsmelding 2014 ledere Lederforum Lederforum er møteplass for hovedtillitsvalgte pluss alle ledermedlemmene. Lederforum har opprettet et lederråd som er et utvalg av ledere i lokallaget. I tillegg til HT har lederrådet bestått av følgende personer: Kjell Arne Haugan (Leder), Otto Knudsen, Bjørn Jakobsen og Henry Johansen. Lederforum er en viktig møteplass for våre ledere. Lederråd har i perioden hatt mest fokus på lønnsforhold/lokale lønnsforhandlinger kap for lederne i skole og barnehage. Kjell Arne Haugan og Otto Knudsen deltar på styremøtene i lokallaget til Utdanningsforbundet Kristiansund. Bjørn Thore Schrøen Asbjørn Dypbukt Rigmor Knutson Toril Hansegård Kjell Arne Haugan Ingjerd Skjelvik Jofrid Klæboe 12

13 ÅRSMELDING FRA HOVEDTILLITSVALGTE (HT) ANSVARSOMRÅDE FOR HT HT er tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer ansatt i Kristiansund kommune, og skal ivareta og fremme Utdanningsforbundets og medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiver. HT SITT ARBEID I PERIODEN AT Nettverk. I perioden er det avviklet 2 kurs for AT der blandt annet HT sammen med lokallagsleder har hatt ansvaret for skoleringa av AT i grunnskolen. Kursene har gitt oss gode muligheter til god kommunikasjon med arbeidsplasstillitsvalgte og til å ta opp viktige tema til grundig debatt og behandling. Arbeidsplasstillitsvalgte signaliserer at disse samlingene er nyttige for deres arbeid som tillitsvalgt. Arbeidsgiver innvilger lønnet permisjon der innkalling knyttet til opplæring i Hovedavtale/Hovedtariffavtale. Samarbeid med ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Det er vanlig at våre ledermedlemmer tar direkte kontakt med HT. De mest vanlige henvendelsene gjelder tolkning av lov og avtaleverk, samt råd i personalpolitiske spørsmål. Lederforum/lederråd. Hovedtillitsvalgt deltar på møtene i lederforum og lederråd og har ansvar for å ivareta ledermedlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiver. Ledermedlemmene tar opp saker direkte med hovedtillitsvalgt og trenger ikke å fremme saker via klubb og arbeidsplasstillitsvalgt. VIKTIGE SAKSOMRÅDER Kommunal økonomi Kristiansund kommune har en anstrengt økonomi. I forhold til kommuneøkonomi arbeider Utdanningsforbundet kontinuerlig med å få kommunen til å bevilge nok ressurser til å oppnå de mål kommunen har satt for drift i skoler og barnehager. I dette arbeidet har HT sett det som en viktig oppgave å sikre lovpålagte oppgaver, samt å ha fokus på at den enkelte enhet skal ha en forsvarlig bemanning, slik at våre medlemmers arbeidsforhold skal være best mulig. 13

14 Omorganisering i kommunen. HT har vært med i diverse arbeidsgrupper i forbindelse med omorganiseringer i kommunen (OU 2013). Dette arbeidet er ikke avsluttet pr. dato. En utfordrende oppgave har vært å sikre en god faglig styring av den enkelte barnehage og skole. Lønnsforhandlinger utenom ordinære lokale forhandlinger i Kap 3, Kap 4 og Kap 5 Våre medlemmer har etter hvert blitt mer bevisst på å kreve lønn ved tilsettinger, samt å stille lønnskrav ved økt kompetanse og utvidelse av ansvarsoppgaver. HT har gjennomført flere slike forhandlinger i løpet av perioden. Lokale forhandlinger/drøftinger Høst 2014 gjennomførte Utdanningsforbundet lokale forhandlinger/drøftinger for følgende kapitler i hovedtariffavtalen: Kap 3.4.2, Kap 5.2 og Kap 4 Kap Enhetsledere skoler og barnehager og servicekontor. Utdanningsforbundet gjennomførte også forhandlinger for Norsk Ergoterapeutforbund Kap 3.5 Hovedtillitsvalgte Utdanningsforbundet (Drøfting) Kap 5.2 PPT ansatte og tilsatte ved stab/støtte i rådhuset Kap 4 Ansatte i skole og barnehager, samt noe få andre tilsatte ved andre enheter.. Generelt for forhandlingene i alle kapitlene: I forkant av de lokale forhandlingene var det samarbeid mellom de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene. Dette samarbeidet var godt og det gav arbeidstakerorganisasjonene mulighet til å komme med felles utspill i forhold til arbeidsgiver. I 2014 ble forhandlingene svært krevende i Kap og i Kap.5.2. Forhandlingene for Kap endte i brudd. Oppgjøret ble derfor avgjort i lokal nemd. Kjennelsen i nemda gav et forbedret resultat for vår medlemmer. Oppgjøret i Kap 4 endte også først i brudd, men før oppgjøret ble sendt til sentral nemd, valgte arbeidsgiver å imøtekomme Utdanningsforbundets siste krav i sin helhet. Utdanningsforbundet gjennomførte også lokale forhandlinger for Norsk ergoterapeutforbund. 14

15 Administrasjonsutvalget Asbjørn Dypbukt og Bjørn Thore Schrøen er Utdanningsforbundets representant i kommunens administrasjonsutvalg. I dette utvalget har det vært 2 møter. I forkant av møtene har det vært formøter med tillitsvalgte i de andre organisasjonene. Dette samarbeidet har vært godt. Arbeidsmiljøutvalget Bjørn Thore Schrøen er Utdanningsforbundets sin representant i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Det har vært avholdt 3 møter i perioden. Dialogmøter: Det har vært avholdt ett dialogmøte i perioden. MEDRÅDERETT HT representerer Utdanningsforbundet Kristiansund i drøftingsinstituttet. Det skrives referat fra hvert møte. Det har i perioden blitt avholdt flere drøftingsmøter med fokus på saker som berører skoler og barnehager. Det har vært et problem med å få avholdt drøftingsmøter i den enkelte. barnehage da arbeidsgiver i stor grad har forholdt seg til lokale HMS grupper. Disse har ikke drøftingsrett. Noe arbeidsgiver er gjort oppmerksom på ved flere anledninger. Det er blitt avholdt noe færre drøftingsmøter i denne årsmøteperioden enn tidligere, men antallet saker knyttet til rettigheter i forhold til den enkelte arbeidstaker har økt. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER. Utdanningsforbundet har hatt et godt samarbeid med andre organisasjoner. Dette gjelder spesielt Fagforbundet, NITO og Sykepleierforbundet. Dette samarbeidet har vært svært viktig i forbindelse med forberedelsene til lokale lønnsforhandlinger og andre saker av felles interesse. Utdanningsforbundets holdninger og synspunkter får alltid stor betydning for felles utspill i forhold til arbeidsgiver. Det er forøvrig jevnlige møter de hovedtillitsvalgte imellom. Her blir saker som berører alle organisasjonene tatt opp. Dette er en viktig arena for samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene. Asbjørn Dypbukt Bjørn Thore Schrøen Hovedtillitsvalgt 1 Hovedtillitsvalgt 2 15

16 Årsmelding for 2014 fra klubben ved Kristiansund videregående skole/fagskolen og Atlanten VGS Klubben ved Kristiansund videregående skole har det siste året hatt 100 medlemmer. Klubbstyret har bestått av representanter fra alle skolens avdelinger med til sammen 14 medlemmer, inkludert ATV1 og ATV2. Årsmøtet, medlemsmøter og styremøter har vært avholdt i arbeidstiden. Det gjelder også møtene i skolens medbestemmelsesutvalg (MU), som ledes av Utdanningsforbundet. Vi har hatt sju medlemsmøter og 14 styremøter i perioden. Arbeidsutvalget har holdt møter en til to ganger pr mnd. ATV1/ vara ATV har møtt på alle drøftingsmøtene med rektor. Våre medlemmer er godt representert i AMU. UDF har flere av verneombudene. UDF har også ansatterepresentant fra fagskolen i fagskolestyret. Vern om arbeidstidsavtalen stod i fokus hos medlemmene i skoleåret Kristiansund videregående skole ble ikke tatt ut i streik. Vi var likevel aktive ved blant annet å delta i storstilt streikemarkering i Molde 19. august. Året 2014 var preget av innsparing med fokus på stram budsjettoppfølging. Det var likevel midler til å sette inn ekstra undervisningspersonell i enkelte klasser høsten 2014 på grunn av behovet for større lærertetthet. Det var positivt. Skolen har i denne perioden fått ferdigstilt nytt administrasjons- og verkstedbygg. Klubben ved KVS sendte ut uttalelse både i forbindelse med Skolebruksplanen og Skolebruksplanen Søkertallene våren 2015 vil være avgjørende for framtidens tilbudsstruktur. Klubben ved Atlanten VGS har i 2014 hatt 35 medlemmer. Klubbstyret har bestått av følgende medlemmer: Karina Weiseth (ATV), Gro Knudsen, Jørgen Øksenvåg og Alf Ekholm. Klubbmøter og klubbstyremøter har vært avholdt i arbeidstiden, hvor aktuelle saker har blitt behandlet i forkant av drøftingsmøter. I tillegg har det blitt avholdt ett møte etter arbeidstid, hvor Ole Bjørn Helberg kom for å orientere om skissa i lønnsoppgjøret i forkant av uravstemningen i juni. ATV har deltatt på samtlige AMU-møter og drøftingsmøter, inklusivt den utvidede møteaktiviteten i forbindelse med høstens lokale lønnsforhandlinger. Møteaktiviteten i 2014 har vært forutsigbar og strukturert. For klubbstyret ved UDF KVS/Fagskolen Jofrid Klæboe ATV1 UDF KVS For klubbstyret ved UDF Karina Weiset ATV Atlanten VGS 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Kto Navn Budsjett Resultat 2014 Budsjett Kontingentinntekter Refusjon SPK-midler Fast lønn Møtegodtgjøringer uten 5017 feriepenger Påløpne feriepenger Fri tlf privat fordel, avg. pliktig Fri tlf øvrig Arbeidsgiveravgift Arb. giv. avg. pål. feriep Leie kontorlokaler Inventar, innkjøp Frikjøpsordninger Kontorrekvisita Konvolutter Datarekvisita Edb-utstyr over drift Edb-programvare over drift Aviser og abonnementer 6840 kontoret Faglitteratur Div kontor og adm. kostnader Telefon Linjekostnader IKT Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring trekk og 7110 avgiftsfri Passasjertillegg Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift kurs/møter Andre kurs/møtekostnader Annonser markedsføring Støtte andre organisasjoner

22 8040 Renteinntekter bank Bankgebyr Kontogruppe Renteinntekter 1500 Inntekter totalt Utgiftsposter Underskudd

23 PRIORITERTE SATSINGER FOR UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSUND ) Profesjonsetikk Profesjonsetikk som tema på kurs og møter. 2) Profesjonsutvikling og kvalitet. Prioritere arbeidet med den barnehagepolitiske offensiven Delta på samarbeidsarenaer innen det utdanningspolitiske området i kommunen Prioritere arbeidet med aktuelle landsmøtesaker Delta i aktuelle høringer 3) Styring, ledelse og medbestemmelse. Støtte opp under utdanningens samfunnsmandat og profesjonens handlingsrom. Bruke kommunevalgkampen til å synliggjøre forskjeller i utdannings Norge og vise misforholdet mellom nasjonale ambisjoner og varierende gjennomføring lokalt Hovedavtalene og reell medbestemmelse som skoleringstema 4) Lønns- og arbeidsvilkår. Ny arbeidstidsavtale i skoleverket: skolering, praktisering mål om å øke lærernes innflytelse på eget arbeid Arbeidstidsavtalen i barnehagen/ks: bidra i evaluering, støtte opp under forhandlingene om ny avtale mål om å øke barnehagelærernes innflytelse på eget arbeid Bidra i arbeidet med revisjon av lokal lønnspolitikk Konfliktberedskap mellomoppgjøret ) Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid. Drive kontinuerlig tillitsvalgtopplæring med særlig vekt på medlemsnærhet, profesjonsforankring, fagforeningsbevissthet og bruk av ny teknologi. Bidra til å videreutvikle Utdanningsforbundet som organisasjon for ledere Delta aktivt i kommunevalgkampen 2015 Verve medlemmer, rekruttere tillitsvalgte delta på ungseminar Videreføre nettverksordninga for lokallaga Delta på klubbmøter Mediearbeid Delta på Fylkesårsmøtet 2015 Bidra til å synliggjøre fagskolen både i egen organisasjon og i lokalsamfunnet 6) Klima og miljø. Delta i eventuelle tilbud om kompetanseheving innen utdanning for bærekraftig utvikling. Bidra til at lærere i barnehage og skole får bedre vilkår for å kunne drive utdanning for et grønnere samfunn. Støtte opp om Unios arbeid på området. 23

24 Klubben ved Nordlandet barneskole Saksforslag til prioriterte satsinger for Udf i Kristiansund Veiledning av nyutdannede lærere, samt nedsatt undervisningstid til arbeid med veileder og for- og etterarbeid. Jobbe for at det blir satt inn midler til utbedring av det fysiske arbeidsmiljøet på skolene. Jmf. Arbeidstilsynets nye normkrav til plass. Arbeide videre for holdningsendring til yrket i samfunnet. Indeksregulering av kontaktlærertillegget Forslag til vedtak: Forslaget oversendes styret for videre behandling/arbeid 24

25 Fra Klubbstyret ved Kristiansund videregående skole/fagskolen i Kristiansund Etter streikemarkeringen 28. januar 2015 fikk flere av våre medlemmer trekk i lønn for fravær fra arbeidsplassen. Lønnstrekket var ikke like stort for alle medlemmene, og noen gikk helt fri. Det vil føles rettferdig for alle om Utdanningsforbundet Kristiansund dekker lønnstrekkene til de medlemmene det gjelder. Forslag til vedtak på årsmøtet i Utdanningsforbundet Kristiansund: Lokallag Kristiansund dekker egne medlemmers lønnstrekk etter streikemarkeringen 28. januar Styrets innstilling: Avvises: 6 mot 1 stemme Støtter vedtaket: 1 stemme. Begrunnelse ligger i saksutredning Støtter ikke vedtaket: 6 stemmer. Medlemmene var klar over at de ville bli trukket i lønn. Dette var ikke en pålagt streik. Derfor heller ingen avkryssing av oppmøte på markeringsplassen. Noen medlemmer benyttet seg av avspasering for å kunne delta i markeringen. 25

26 Klubbstyret ved Kristiansund videregående skole/fagskolen i Kristiansund For å sikre medlemmene i Utdanningsforbundet Kristiansund bred representasjon i lokallagets styre, forslås styret utvidet med to representanter, en fra fagskolen i Kristiansund og en fra lokallagets pensjonistmedlemmer. Forslag til vedtak på årsmøtet i Utdanningsforbundet Kristiansund: Styret i lokallag Kristiansund utvides med to representanter: en representant fra fagskolen en representant fra pensjonistene i lokallaget Styrets innstilling: Avvises: 5 mot 2 stemmer Mindretallet støtter saksutredningen Flertallet mener at 7 personer i lokallagsstyret er en hensiktsmessig størrelse når det praktiseres med møtende vara. Vedtektene til Utdanningsforbundet sier følgende: 61.2 Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer.26 Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Dette tilsier at ingen medlemsgruppe kan garanteres en plass i lokallagsstyret med unntak av lederrepresentant. De øvrige medlemmers tilhørighet avgjøres av årsmøtet. 26

27 Sak til årsmøtet i Utdanningsforbundet Kristiansund fra Ellen Thorsøe: Vedtektsendring Det er landsmøtet som endelig kan vedta å endre vedtektene. Lokallagsårsmøtet kan foreslå endringer i vedtektene til fylkesårsmøtet i mai 2015, som igjen kan foreslå endringer overfor landsmøtet i november Landsmøtedelegasjonen fra Møre og Romsdal støttet forslaget til endring i 2.2: lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår,, på landsmøtet i 2012, men forslaget fikk ikke flertall da. Endringsforslagene til 33.3, 47.3 og 61.3 er støttet av forslagene fra den partsammensatte arbeidsgruppa rapport mai Endringsforslaget til 44.3 går for 2 representanter på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett i stedet for 1. Forslag til vedtektsendringer (endret tekst i kursiv): 2 FORMÅL 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, (resten som nå). 33 SENTRALSTYRET 33.3 Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentstudentorganisasjonen og leder av det sentrale pensjoniststyret med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge (resten som nå). 44 ÅRSMØTET (fylke) 44.3 Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles om mulig innkallt to representanter for studentorganisasjonen og to representanter for styret for pensjonistene i fylkeslaget med tale og forslagsrett. (resten som nå). 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47.3 Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles inn med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles en representant for pensjonistene og til vanlig en representant for studentorganisasjonen, begge med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge (resten som nå). 61 LOKALLAGSSTYRET 61.3 Varamedlemmer av lokallagsstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I lokallag med lærarutdanningsinstitusjon innkalles om mulig en representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Dersom det er oppnevnt et pensjoniststyre, eventuelt en pensjonistkontakt, innkalles en representant med tale- og forslagsrett. Lokallagsstyret kan innvilge (resten som nå). Styrets innstilling: Forslaget vedtas 27

28 Bevilgning: LO ytre Nordmøre søker Utdanningsforbundet i Kristiansund om økonomisk støtte til gjennomføring av 1. mai arrangementet Etter den vellykkede streiken ble vi enige om å fortsette kampen for Arbeidsmiljøloven og arbeidstakernes rettigheter i Norge 1. mai. Arrangementet 1. mai koster LO ytre Nordmøre ca kroner. UNIO og Utdanningsforbundet er hjertlig velkommen til å være medarrangør og profilere egne saker. Vi ønsker også at fanen deres blir brukt 1.mai. Det er veldig viktig at det samholdet som er skapt blir vedlikeholdt og utviklet videre. Mkh Bengt G. Eriksson Leder LO ytre Nordmøre Styrets innstilling: Årsmøtet støtter LO ytre Nordmøre med kr. 5000,- til gjennomføring av 1. mai. 28

29 Foreløpig innstilling i forhold til et styre på 7 personer INNSTILLING FRA VALGNEMNDA FOR EN NY STYREPERIODE I UTDANNINGSFORBUNDET. Valgnemnda har bestått av følgende personer: - Leder Sveinung Solberg - Medlemmer Anders Mittet - Kjell Bjarne Dahl - Liv Krumsvik - Elisabeth Hammervold Nemda har hatt tre møter, og dette har resultert i at vi fremlegger en delt innstilling. Innstilling 1 med 3 stemmer er følgende: Leder : Franz Gregersen, grunnskolen. Nestleder : Torill Hansegård, grunnskolen. Styremedlem og Hovedtillitsvalgt ; Asbjørn Dypbukt, grunnskolen. Styremedlem : Kjell Arne Haugan. leder av skoleledere Styremedlem : Mari Jensen Otnes, barnehagene. Styremedlem : Rigmor Knutsen, grunnskolen. Styremedlem : Jofrid Klæboe, videregående skole. Innstilling 2 med 2 stemmer er følgende: Leder : Bjørn Thore Schrøen, grunnskolen. Nestleder : Torill Hansegård, grunnskolen. Styremedlem og Hovedtillitsvalgt ; Otto Knutsen, skoleleder. Styremedlem : Kjell Arne Haugan. skoleleder. Styremedlem : Mari Jensen Otnes, barnehagene. Styremedlem : Ingjerd Skjelvik, PPT Styremedlem : Jofrid Klæboe, videregående skole. VARALISTER Varaliste til innstilling 1 Varaliste til innstilling 2 Ingjerd Skjelvik PPT Franz Gregersen GS Jeppe Gaupset KO Jeppe Gaupseth KO Elisabeth Hammervold GS Elisabeth Hammervold GS 29

30 Nominering til verv i fylkesstyret Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Borghild Moe Anne Marie Bergset Leder Nestleder Hilde Holmeide Aandahl Bjørn Thore Schrøen Toril Hansegård Mette Spange Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jofrid Klæboe Vara styremedlem 30

31 Foreløpig forslag: Utsendinger til årsmøtet Utdanningsforbundet Møre og Romsdal I tildelinga av delegater til fylkesårsmøtet har Kristiansund lokallag fått følgende tildeling: Grunnskole 4, Barnehage 2, VGO 2, FAS 1. Av disse skal det være 2 lederrepresentanter. Minst 4 av delegatene skal være kvinner. Forslag: Navn Medlemsgruppe Vara: Ingjerd Skjelvik FAS 1:Tove Anita Ersvik FAS Mari Jensen Otnes Rigmor Knutson Barnehage Barnehage Jofrid Klæboe VGO/KSU 1:Marianne Berner VGO/KSU Karina Weiseth VGO/Atlanten vg. 2:Arne Wikdahl VGO/KSU Kjell Arne Haugan Otto Knutsen Grunnskole/leder Grunnskole/leder Toril Hansegård Grunnskole 1:Jeppe Gaupseth Grunnskole Asbjørn Dypbukt Grunnskole 2:Frantz Gregersen Grunnsk. 31

32 Statistikk MEDLEMSGRUPPE MEDLEMSTALL Gratisår 18 Ordinær (Arbeidsgivertrekk m.m.) 549 Pensjonist 137 Permisjon/uten arbeid 22 Uten arbeidstakerrettigheter 0 Medlemstall fordelt på alder og kjønn GRUPPE KVINNER MENN TOTAL * * * * * * 67 og over Totalt Kristiansund MEDLEMSGRUPPE MEDLEMSTALL BHG Off. 52 BHG Priv. 41 FAS 43 GSK 316 Ikke tilknyttet medlemsgruppe 12 VGO

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtekter og retningslinjer vedtatt på årsmøtet 12. april 2016 1. TILKNYTNING OG STATUS Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (FF-HiOA) er

Detaljer

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal OU-19/12. Borghild Moe Saker høyt på dagsorden høsten 2012: Lokale forhandlinger Landsmøtet i Utdanningsforbundet Arbeidstidsavtalene i skole og barnehage

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Lokallagsstyret Lederråd Mona Brude (leder), Hilde Kavli Ree

Lokallagsstyret Lederråd Mona Brude (leder), Hilde Kavli Ree Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 11.4.11 26.3.12 Medlemstall per avtaleområde april 08 April 10 april 11 mars 12 Medl. i lokallaget 187 190 191 194 KS bhg/fas 21 21 25 27 KS-skole 120 121 115 118

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Her er alle kandidatane som har fått melding om per 27.03.15, oppdatert

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 Fru Haugans Hotell 29. mars 2012 ÅRSMØTET 2012 Utdanningsforbundet Vefsn har årsmøte på Fru Haugans hotell torsdag 29. mars kl. 19.00. Sakliste: 1. Åpning 2. Innlegg

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer