FORSLAG TIL BYSTYRET Sist oppdatert: kl 1655

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL BYSTYRET 27.8.2015 Sist oppdatert: 27.8.2015 kl 1655"

Transkript

1 FORSLAG TIL BYSTYRET Sist oppdatert: kl 1655 Dokumentet blir oppdatert fortløpende på møtedagen. Sent innkomne forslag kommer ikke med i forslagsheftet og blir kun distribuert på e-post til partienes gruppeledere og nestledere (for videre distribusjon). Sak PS 85/15 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2014 INNSTILLING: 1. Bystyret tar kvalitetsmeldingen til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i handlings- og økonomiplan, budsjett og enkeltsaker. 2. Bystyret ber rådmannen beskrive tiltak og oppfølging i forhold til de utfordringer meldingen peker på i handlings- og økonomiplan og budsjett Bystyret ber rådmannen legge til rette for at kvalitetsmeldingen i framtiden gjenspeiler en større bredde i formålet med opplæringen. 4. Bystyret ber rådmannen sørge for en bredere medvirkningsprosess slik at arbeidet med meldingen blir en integrert del av kvalitetsutviklingsarbeidet i trondheimsskolen. 5. Bystyret vektlegger at kartleggingsprøver skal brukes som et verktøy for å gi tilpasset opplæring til alle elever. Informasjonen fra og oppfølgingen av disse kartleggingene må også formidles til foresatte som en del av et styrket skole-hjem samarbeid. Standardiserte tester skal fortsatt holdes på et minimum. 6. Bystyret poengterer at arbeidet med elevmedvirkning og elevdemokrati skal prioriteres på hver enkelt skole. Elevene skal gis mulighet til å medvirke i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen, samt i forhold som omhandler elevenes læringsmiljø. Tillitselever i elevråd og skolemiljøutvalg må få god informasjon både om sakene som behandles, og om hva rollen som elevtillitsvalgt innebærer. Rådmannen må forsikre seg om at alle skoler setter av tilstrekkelig tid til dette. FLERTALLSMERKNAD H, Sp, Ap, SV, FrP: Periodemål for trondheimsskolen som beskrevet i budsjett og økonomiplanen kan med fordel flyttes inn i Kvalitetsmeldingen. Dette vil legge til rette for at meldingen i enda større grad blir en utviklingsmelding og vil med det danne et bredere grunnlag for en politisk debatt om Trondheimsskolens innhold, kvalitet og utfordringer. Kvalitetsmeldingen skal i tillegg inneholde en vurdering av oppnådd måloppnåelse knyttet til periodemålene. Saksordfører: Ingvill Kvernmo (Ap) Mari Holm Lønseth (H) tilleggsforslag: 1. Elever skal ha rett på ekstra oppfølging når eleven ligger under bekymringsgrensen på en av de nasjonale kartleggingsprøvene. Alle skoler skal ha konkrete rutiner for å følge opp elever som trenger ekstra hjelp. 2. Trondheim kommune prøver ut en ordning med lese-, skrive- og regnegaranti ved enkeltskoler. Rådmannen bes å utrede i en egen sak hvilke virkemidler en slik garanti skal inneholde. Vi forutsetter at kommunen samarbeider med lærer- og skolelederorganisasjonene for å sikre at midlene benyttes mest mulig effektivt.

2 Jon Gunnes (V) tilleggsforslag: 1. Bystyret ber rådmannen søke staten om at det innføres en forsøksordning med gratis SFO i Trondheim fra 1. august Bystyret ønsker en større lærertetthet i skolene. I første omgang gjennomføres dette for trinn. Rådmannen skal i samarbeid med skoleforskere utrede effekten på større lærertetthet i hele skoleløpet, slik at bystyret senere kan vurdere om det skal gjennomføres tom 10. trinn. Eirik Schrøder (Ap) tilleggsforslag pva Ap, SP, SV, MDG, KrF 1. Bystyret ber rådmannen ta initiativ til å samle tiltakene som finnes ute på skolene i dag og lage en felles oppfølgingsplan for elever som er på eller under bekymringsgrensen i kartleggingsprøvene. Bystyret ber rådmannen i budsjett og økonomiplan legge inn midler til et slikt oppfølgingssystem 2. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til formannskapet før neste budsjett og økonomiplan som beskriver hvordan etter- og videreutdanningen i realfagene kan bli intensivert i forbindelse med realfagskommuneprosjektet. 3. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som beskriver hvordan yrkesfaglig kompetanse og praktisk erfaring kan bli mer integrert i barne- og ungdomsskolen. Espen Agøy Hegge (KrF) tilleggsforslag på vegne av KrF, Ap, SV, MDG, Sp: Bystyret ber om at rådmannen utvikler en overordnet plan for fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO. Fysioterapeutenes og helsesøstrenes forebyggende og helsefremmende rolle må synliggjøres i større grad enn i tidligere planer. John-Peder Denstad (R) tilleggsforslag: 1. Bystyret vil reversere vedtaket fra 2012 om å offentliggjøre resultater på nasjonale prøver i kommunens kvalitetsmelding. 2. Det gjennomføres forsøk med leksefri skole på en barneskole i Trondheim.

3 Sak PS 88/15 Lokalisering av felles voksenopplæringssenter INNSTILLING 1. Bystyret tar ny lokasjon av felles voksenopplæringssenter til etterretning 2. Rådmannen vil innarbeide finansieringen av de økte leiekostnadene i handlings- og økonomiplan Bystyret vedtar investering i inventar og utstyr pålydende 40 millioner kroner til nytt felles voksenopplæringssenter. 4. Bystyret gir Rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med Prora Holding AS, under forutsetning av bindende finansieringstilsagn. Saksordfører: John Stene (Ap) Arne Byrkjeflot (R) tilleggsforslag: Samlokalisering med kvalifiseringssenter for innvandrere skal ikke redusere areal til undervisningslokaler. Lokalisering av tiltak grunnskole for ungdom vurderes på nytt i tett dialog med Ungdomsgruppa. Hilde Opoku (MDG) forslag pva MDG, Sp, KrF, SV, Ap: Bystyret tar ikke stilling til framtidig plassering av Ungdomsgruppa i denne saken. Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak som gir en grundigere vurdering og begrunnelse av framtidig plassering. Ungdomsgruppa og lærerne ved EVO må involveres i kommunens videre vurdering av plassering av tilbudet for dette tilbudet. Saken skal også omhandle hvordan ungdomsgruppa bedre integreres i en videregående skole. De gode erfaringene med integrering i våre mottaksskoler bør benyttes i arbeidet med integrering av ungdomsgruppa i videregående skole. Sissel Trønsdal (Ap) forslag pva AP, SV, Sp, KrF, MDG: Bystyret ser behovet for mer plass til praktiske aktiviteter i forbindelse med norskopplæring. Bystyret ber derfor rådmannen se på muligheten for egnede lokaler til dette formålet primært i bestående kommunale- og fylkeskommunale bygg. I tillegg må det sees på muligheter for et samarbeide med eksisterende bydelskafeer. Bystyret ønsker en egen sak til formannskapet rundt hvilke funksjoner som skal inn i bygget.

4 Sak PS 94/15 Vurdering av non-profit utleieboliger og leie-til-eie boliger INNSTILLING: 1. Trondheim kommune skal ikke medvirke til etablering av non-profit boligtilbud. 2. Trondheim kommune vil gjennom bruk av Husbankens grunnlån medvirke til etablering av profesjonelle utleieprosjekter der kommunen gjennom tilvisningsavtaler bestemmer hvem som skal få bo i en angitt andel av boligene. Etter at samarbeidsavtale med Husbanken om bruk av tilvisningsavtaler er signert, skal rådmannen annonsere etter aktuelle interessenter for slik boligbygging». 3. Det påstartes et arbeid med å regulere deler av UFFA-tomta til boligformål med sikte på å etablere utleieboliger for ungdom. 4. Trondheim kommune opprettholder sin gjeldende leie-til-eie-ordning innenfor rammen av den kommunale boligutleien, og herunder skal: 1. satsingen på informasjon om leie-til-eie rettet mot leietakere i kommunale utleieboliger videreføres 2. kurset for leietakere i kommunale utleieboliger og søkere til kommunal bolig om det private leiemarked og eiemarked videreutvikles Saksordfører: Trond Grønli Åm (V) Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag punkt 3: Det påstartes et arbeid med å regulere UFFA-tomta til boligformål. Arne Byrkjeflot (R) tilleggsforslag: Trondheim kommune skal i tillegg øke antall kommunale utleieboliger til sjølkost betydelig gjennom å kjøpe, bruke 10% regelen eller ved sjøl å være byggherre. (Rødt ønsker egen avstemning på punkt 1 og punkt 3.) Ottar Michelsen (SV) tilleggsforslag på vegne av SV, Ap, MDG, Sp, KrF: Bystyret ber rådmannen utvide arbeidet med leie-til-eie ordninger i samarbeid med andre aktører, f.eks. med utgangspunkt i Fræna-modellen eller forsøket på Storhaugen i Hitra kommune. Bystyret ber om å få en egen sak på dette. Ottar Michelsen (SV) merknad på vegne av SV, Ap, MDG, Sp, KrF: Bystyret viser til budsjettvedtak hvor det etterlyses en egen sak viser hvordan tilgangen på utleieboliger kan økes for å møte etterspørselen, samtidig med at prinsippet om kostnadsdekkende husleie videreføres.

5 Sak PS 98/15 Evaluering av mangfoldsrådet INNSTILLING 1. Mangfoldsrådet videreføres. 2. Bystyret vedtar at mangfoldsrådet skal iverksette tiltak for å bedre arbeidsprosessen med mål om bedre kvalitet på høringsinnspill. 3. Bystyret vedtar at mangfoldsrådet skal iverksette tiltak for å bedre informasjon og dialog mot innvandrerbefolkningen. 4. Bystyret gir rådmannen oppdrag i å justere rådets mandat i henhold til funn i evalueringsrapporten som skal forelegges formannskapet for behandling, herunder rådets sammensetning og valgordning. 5. Mangfoldsrådet består fortsatt av 3 politisk oppnevnte representanter, hvorav minst en fra bystyret, og seks med bakgrunn i organisasjonene. Mangfoldsrådet bør konstituere seg selv. Saksordfører: Heidi Eidem (Ap) Sivert Bjørnstad (FrP) forslag: Bystyret vedtar å avvikle Mangfoldsrådet. Hilde Opoku (MDG) forslag pva MDG, Sp, KrF, SV, Ap: For å sikre bedre involvering og diskusjon i Mangfoldsrådet og flere politiske innspill ber Bystyret Rådmannen om å innarbeide mere formålsspesifikk saksforberedelse, etter modell fra Ungdommens Bystyre.

6 Sak PS 99/15 Stavne Arbeid og Kompetanse KF - Årsrapport 2014 INNSTILLING: Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning for Stavne arbeid og kompetanse KF for 2014 som framlagt. Saksordfører: Sonia Kvam (Ap)

7 Sak PS 100/15 Årsrapport Ungdommens bystyre 2014 INNSTILLING: Årsrapport fra Ungdommens bystyre for 2014 tas til orientering.

8 Sak PS 102/15 Plan for svangerskapsomsorgen i Trondheim kommune INNSTILLING: Bystyret tar Plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Trondheim kommune til orientering og anbefaler at følgende tiltak iverksettes i planperioden: 1. Tilby god familieplanlegging gjennom å videreføre arbeidet i Helsestasjon for ungdom og øvrig prevensjons og abortveiledning 2. Helseopplysningsvirksomhet gjennom gruppe- og web-baserte tilbud videreutvikles. 3. Utvikle kompetansen på ulike samtalemetoder 4. Legge til rette for tidlig utskriving etter fødsel gjennom gode rutine-, kapasitets- og kompetanseutvikling 5. Videreutvikle samhandling internt i kommunen og mellom kommunalt nivå og St. Olavs hospital 6. Bidra til utvikling av og tilrettelegging for felles utvikling av elektronisk samhandling mellom jordmor og helsestasjon, fastlege og St. Olavs hospital 7. Forbedre bruken av avviksmeldingssystemet 8. Videreføre samarbeidet med Amathea, SMISO, Lade behandlingssenter og andre 9. Legge til rette for nytenkning og innovasjon for brukermedvirkning 10. Bidra til at ansatte som er gravide kan fortsette i jobb 11. Sørge for at familier med funksjonshemmede barn og andre grupper med særlige behov får et tilrettelagt tilbud både under svangerskapet og etter fødselen. FLERTALLSMERKNAD - SP, Ap, KrF, SV, R, H, FrP: Merkadsstillerne er bekymret for situasjonen kvinner som lever med vold i nære relasjoner kommer i under svangerskap og fødsel. Bystyret ber derfor rådmannen sikre at alle i svangerskapsoppfølging enten det er hos jordmor eller hos fastlege blir stilt spørsmål om vold i nære relasjoner. Bystyret ber også rådmannen sikre at det blir gitt god opplæring om vold i nære relasjoner til alt helsepersonell som jobber både med svangerskapsomsorg og barsel. FLERTALLSMERKNAD - SP, Ap, KrF, SV, R, H, FrP: Formuleringene i tiltaksplanen fremstår som uklare. Alle tiltakene er formulert slik at det for eksempel står «videreføre arbeidet, videreutvikle, utvikle, legge til rette for, forbedre, bidra til». I en tiltaksplan bør en tilstrebe å formulere tiltakene slik at det er enkelt å vite om tiltaket er gjennomført eller ikke. Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF) Marte Løvik (Sp) tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap, KrF, SV, MDG: 12. Bystyret ønsker at alle som ønsker det skal få tilgang på jordmor i svangerskapsomsorgen, og det er viktig at tjenesten organiseres slik at dette tilstrebes. Dette betyr at antall jordmor konsultasjoner per gravid må vurderes. 13. Bystyret mener arbeidet med ammekyndige helsestasjoner er viktig, og at dette arbeidet må videreføres. Det er viktig med et godt samarbeid med frivillige organisasjoner som ammehjelpen m.m, og særlig når de fødende utskrives tidligere

9 Sak PS 103/15 Søknad om utvidet ansvar for barnevernet INNSTILLING: 1. Bystyret gir sin tilslutning til at Trondheim kommune søker om utvidet ansvar for barnevernet Saksordfører: Mari Holm Lønseth (H) Protokolltilførsel fra Oppvekstkomiteens møte på vegne av Sp, Ap, KrF, SV, R, H, FrP: Departementet har ennå ikke ferdigstilt forskriften, og Oppvekstkomiteen kan derfor ikke innstille på å vedta denne. Departementet har varslet at denne vil være klar i løpet av august måned. Merethe Baustad Ranum (H) merknad pva H: Som oppfølgingen av St.meld. nr. 19 ( ) Nye oppgaver for lokaldemokratiet lokalt og regionalt nivå ble Trondheim kommune fra januar 2004 med i en forsøksordning som gikk ut på at kommunen selv skulle ha totalansvaret for barnevernet i kommunen. Ordningen i Trondheim ble evaluert av NTNU Samfunnsforskning og Sintef Teknologi og Samfunn i 2006, som viste at forsøket i Trondheim var svært vellykket. I rapporten konkluderte man med en anbefaling om at barnevernsforsøket ble gjort permanent. Rapporten fant blant annet at barnevernforsøket i Trondheim utnyttet eksisterende barnevernfaglig kompetanse bedre; hadde sterkere fokus på utvikling av nye tiltak og metoder; ga bedre helhetlige tjenester og mer sammenhengende tiltakskjede og fjernet forvaltningsmessige barrierer. Dette hadde ført til mer skreddersøm av barneverntjenestene. Rådmannen var også svært godt fornøyd, og uttalte i 2006 (sak 06/43644) at nøkkelen til aktivitetsnivået i barnevernet ligger hos kommunene ( ). Til tross for de gode erfaringene fikk dessverre ikke Trondheim kommune lov av den rødgrønne regjeringen til å forlenge, og senere gjeninnføre, ordningen. Merknadsstiller er derfor svært glad for at Solberg-regjeringen nå åpner for at kommuner som ønsker det kan få et helhetlig ansvar for barnevernstjenestene, slik at kommunen igjen kan oppnå mer skreddersøm av barnevernstjenestene, bedre helhetlige tjenester og mer sammenhengende tiltakskjede.

10 Sak PS 104/15 Strategier for å redusere klimagassutslipp fra transport i Trondheim INNSTILLING: 1. Bystyret viderefører målet om at klimagassutslippene fra Trondheim kommunes egne kjøretøy skal reduseres med 40 % innen utløpet av 2018, sammenliknet med Disse målsettingene bør også være retningsgivende for bedrifter der Trondheim kommune er eier eller deleier og ber styremedlemmer oppnevnt av Trondheim kommune om å følge opp dette. 3. Trondheim kommune skal tilstrebe å bruke kjøretøy med lavest mulig utslipp og drivstofforbruk, uansett teknologi. 4. Trondheim kommune skal velge elbiler der dette er et alternativ som dekker behovet i tjenesten. Innen utgangen av 2018 skal kommunen ha minst 200 elbiler i sin kjøretøypark. 5. I tilfeller hvor elbiler ikke er et alternativ, skal det før det velges tradisjonelle biler vurderes andre miljøvennlige alternativer som plug-in hybridbiler, biogass, vegetabilsk diesel, bioetanol eller andre alternative drivstoff. 6. Trondheim kommune skal etablere en konkret plan for å ta i bruk alternative drivstoff og kjøretøyteknologi samt økonomisk kjøring. Planen skal revideres i tråd med nasjonale rammebetingelser og markedsutviklingen etter hvert som disse gjør utskifting økonomisk gjennomførbart. 7. Trondheim kommune skal legge til rette for det grønne skiftet i transportsektoren og fremme ny miljøvennlig kjøretøyteknologi og drivstoff som el, biogass, vegetabilsk diesel, bioetanol og hydrogen i bysamfunnet. Kommunen skal gjennomføre prosjekter med ekstern finansiering i samarbeid med forsknings- og næringslivsaktører. 8. Eventuelle merkostnader med tiltak og finansiering av disse skal behandles i forbindelse med årlige handlings- og økonomiplaner. FLERTALLSMERKNAD (SV, MDG, AP og H): Bystyret ber rådmannen se på muligheter for å bruke miljøkrav i anbud for å få ned transportutslipp fra innkjøpte tjenester. Saksordfører: Jan B. Vindheim (MDG) Geirmund Lykke (KrF) forslag pva KrF, Ap, SV, MDG, Sp: Bystyret ber om at disse prinsipper blir formidlet og gjort gjeldende for selskaper eid av Trondheim kommune ved kommende generalforsamlinger/eiermøter. Joakim Strand (H) tilleggsforslag: Bystyret peker på at en rask utbygging av ny godsterminal sør for Trondheim er et av de viktigste tiltak som kan bidra til reduserte klimagassutslipp knyttet til transport i Trondheim. Bystyret vil derfor legge til rette for løsninger som kan bidra til at terminalen kommer inn på NTP fra 2018 og til at planlegging og politisk behandling går hurtig. John-Peder Denstad (R) tilleggsforslag: 1. Trondheim kommune skal arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til Trondheim. 2. Trondheim skal arbeide for å sikre kaifronter og havneindustri.

11 Jon Gunnes (V) merknad pva V: Stortinget har nå bestemt at det kan opprettes lokale lavutslippssoner. Merknadsstillerne ber om at det nå utredes tiltak og kjøremønster i Trondheim hvor målsettingen skal være nullutslipp i sentrale strøk i Trondheim innen Ottar Michelsen (SV) merknad på vegne av SV, MDG: Bystyret ber rådmannen vurdere hvordan kommunen kan bidra til etablering av ladepunkter for el-bil i borettslag og sameier.

12 Sak PS 105/15 Lokal forskrift om forbud mot avfyring av fyrverkeri i Trondheim sentrum INNSTILLING Bystyret vedtar lokal forskrift om forbud mot avfyring av fyrverkeri i Trondheim sentrum slik det fremgår av vedlegg 1. Saksordfører: John Stene (Ap) Knut Fagerbakke (SV) merknad pva SV: En tid etter at Bystyret vedtok lokal forskrift om forbud mot avfyring av fyrverkeri i Trondheim sentrum (2004), ble det vedtatt at kommunen hvert år framover skulle arrangere offentlig fyrverkeri fra festningen. Kommunen har samarbeidet med næringslivet og Pyrogruppen ved NTNU om arrangementet, som har vært en ubetinget suksess. Det har også vist seg at de aller fleste respekterer forbudet. Merknadsstiller ønsker nå å se på muligheten til å utvide dette tilbudet til å gjelde arrangement i bydelene. Merknadstillerne ber derfor rådmannen komme tilbake til formannskapet med en sak om offentlig fyrverkeri i bydelene. I første omgang bør det arrangeres i sør, f.eks i Tiller/Heimdal området og i øst, f.eks på Lade eller Ranheim. Rådmannen bes kontakte næringslivet i området får å undersøke mulighetene for medfinansiering av arrangementene.

13 Sak PS 106/15 MeTroVann - Økonomisk status pr juni 2015 INNSTILLING 1. Bystyret vedtar å øke vedtatt brutto investeringsramme for MeTroVann-prosjektet fra 629 millioner kroner til 672 millioner kroner. Trondheim kommunes andel av økningen er ca 37 millioner kroner. 2. Trondheim kommunes andel av kostnadsøkningen dekkes inn ved utsettelse av andre vannforsynings- og spillvannsanlegg i handlings- og økonomiplanperioden Saksordfører Roar Aas (Ap)

14 Sak PS 107/15 Organisering Sør-Trøndelag 110-sentral: Omdanning til IKS INNSTILLING 1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Bystyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Bystyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. Saksordfører: Trond Grønli Åm (V)

15 Sak PS 108/15 Detaljregulering av Paul Fjermstads veg 26 og 26 B og Magnus Blindes veg 2, sluttbehandling INNSTILLING: 1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Paul Fjermstads veg 26 og 26 B og Magnus Blindes veg 2 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket En til En arkitekter AS senest datert med bestemmelser senest datert Endring av reguleringsbestemmelse 3.8 Utforming av planlagt bebyggelse: Siste setning som starter med B2 skal ha saltak, strykes. 3. I 3.8 tas det inn at Øverste etasje i område B2 skal trappes ned mot Magnus Blindes gate slik at øverste etg. har maks 60 % BRA av etg. under. 4. Tilbaketrekning i felt B1 legges inn i plankartet slik det er vist i illustrasjon i rådmannens notat av 3 og 6. august Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører Baba A. Danyagiri (Ap). Jan Bojer Vindheim (MDG) forslag: Bystyret vedtar å sende saka tilbake til rådmannen. Framtidig utbygging på tomta må baseres på alternativ 0. Ottar Michelsen (SV) merknad på vegne av SV: I forbindelse med evaluering av enveisreguleringer i området rundt Tyholtveien må det også vurderes hvorvidt Magnus Blindes veg kan enveisreguleres på hele eller deler av strekningen. (I tillegg bes det om separat votering over punkt 2 og 3 i innstillingen.)

16 Sak PS 109/15 Detaljregulering av Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og deler av Strindvegen, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering Høgskoleringen, Richard Birkelands vei og deler av Strindvegen som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Multiconsult datert sist endret og i bestemmelser sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Fehrat Guven

17 Sak PS 110/15 Detaljregulering av Fernanda Nissens veg 43, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Fernanda Nissens veg 43, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket jm arkitektkontor, datert , sist endret og i bestemmelser sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Halvor Valderaune Bueng (FRP)

18 Sak PS 111/15 Detaljregulering av Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Klettkrysset gnr/bnr 203/3 211/10 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Selberg Arkitekter AS senest datert med bestemmelser senest datert Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Randi Sakshaug (AP)

19 Sak PS 112/15 Detaljregulering av Leirbruvegen 2, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Leirbruvegen 2 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Bergersen Arkitekter, datert , senest endret med bestemmelser senest datert Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Kent Ranum (H)

20 Sak PS 113/15 Detaljregulering av Ranheimsvegen 9, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Ranheimsvegen 9 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Voll Arkitekter senest datert med bestemmelser senest datert Dog gjøres den endring i reguleringsbestemmelsene (3.1.2 Grad av utnytting) slik at utnyttelsesgraden kan settes til m2 BRA. Bygningsmassen skal i størst mulig grad tilpasses Rotvollhaugen som landskapselement langs Ranheimsvegen. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Ottar Michelsen

21 Sak PS 114/15 Endringer for Fremskrittspartiet Forslag til vedtak: (merk understreket endring ift saksframlegget) Bystyret vedtar følgende endringer: Formannskapet Vararepresentant: Endring: Byutviklingskomiteen Nestleder: Endring: Klagenemnd Vararepresentant: Endring: KS Fylkesmøte Vararepresentant: Endring: Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny vararepresentant) Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny nestleder) Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny vararepresentant) Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny vararepresentant) Inge Bjørnebekk blir ny personlig vararepresentant for Bjørn Yseteng i Skattetakstutvalget. Valgene gjelder fra og for resten av valgperioden, med unntak av Skattetakstutvalget der representantene velges frem til

22 Sak FO 51/15 Interpellasjon - Serviceerklæringer innen helse og velferd - Bystyrets møte fra Geirmund Lykke (KrF) Geirmund Lykke (KrF) forslag: Bystyret ber rådmannen legge fram sak for formannskapet med politisk behandling av serviceerklæringer innen helse og velferdsområdet. Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag Bystyret mener at serviceerklæringer innen helse og velferd er en god anledning for de ulike enhetene til å synliggjøre sine verdier, og hvilke kvaliteter de ønsker å vektlegge i sitt møte med publikum. Slike serviceerklæringer må derfor være tilpasset de ulike enhetene, og ikke underlegges politisk behandling. Den fremste oppgaven for politisk nivå, er å sikre tilstrekkelig med ressurser til drift, slik at det til enhver tid er forsvarlighet i tjenestene, med nok ansatte på jobb. Bystyret mener av den grunn at det bør innføres en statlig bemanningsnorm i sykehjem, og ber statlige myndigheter jobbe for å få dette på plass.

23 Sak FO 52/15 Interpellasjon - Vi trenger en tillitsreform - bystyrets møte fra Ottar Michelsen (SV)

24 Sak FO 53/15 Interpellasjon - Behovet for spesielt tilrettelagte avdelinger i sykehjem - Bystyrets møte fra Sissel Trønsdal (AP) Sissel Trønsdal (Ap) forslag pva Ap, SV, Sp, KrF, MDG: Bystyret ber rådmannen utarbeide en orienteringssak til formannskapet i løpet av inneværende år, med oversikt over ulike spesialplasser i Trondheim kommunes helse- og velferdssentra og helsehus. Saken må også inneholde forventet utvikling og vurdering av behov fremover. Elin Marie Andreassen (FrP) tilleggsforslag: Bystyret mener det er et særlig behov for å se på hvordan vi håndterer problemstillinger knyttet til å blande demente personer og kognitivt friske personer på samme avdeling.

25 Sak FO 54/15 Interpellasjon - Flere ansatte - færre ufaglærte i eldreomsorgen - Bystyrets møte fra Sissel Trønsdal (AP) Sissel Trønsdal (Ap) forslag pva Ap, SV, Sp, KrF, MDG: Rådmannen bes komme med en sak til formannskapet som belyser behov og muligheter vedrørende kompetanseheving. Det må her sees på muligheten til å utvide eksisterende klasser for fagbrev, ta i bruk kompetansehevende VOX-midler, og hvordan tilrettelegge for etter- og videreutdanning innenfor spesialfelt som rus, geriatri, demens og psykiatri. Det er nødvendig med kompetansekartlegging på enhetene og samtidig sikre at ansatte utfører de riktige oppgavene i forhold til sin fagkompetanse. Elin Marie Andreassen (FrP) tilleggsforslag: Bystyret mener det er behov for å øke ressurstilgangen til eldreomsorgen, for å sikre at det er nok midler til å lønne flere faglærte ansatte. Bystyret ber derfor rådmannen om å forberede en opptrappingsplan, i forbindelse med kommende budsjett og økonomiplan.

26 Sak FO 55/15 Interpellasjon - Fiendtlig arkitektur i byrom - Bystyrets møte fra Hilde Opoku (MDG) og Jan Bojer Vindheim (MDG)

27 Sak FO 56/15 Interpellasjon - Skal private barnehager sikres profitt på pensjonsutgifter de ikke har? - Bystyrets møte fra Arne Byrkjeflot (R) Arne Byrkjeflot (R) forslag: Trondheim Kommune mener private barnehager skal få dekket sine virkelige pensjonskostnader. Trondheim kommune mener private barnehager skal få dekket virkelige lønnskostnader. Trondheim Kommune vil arbeide for å få gjennomslag for dette prinsipp ved Stortingets behandling av forslag til finansiering av private barnehager. Trondheim Kommune vil gjennomføre disse prinsipp for tilskudd til private barnehager i kommunen.

28 Sak FO 57/15 Interpellasjon - Forslag om tilpasninger i Trondheim kommunes alkoholreglement - Bystyrets møte fra Merethe Baustad Ranum (H) Merethe Baustad Ranum (H) forslag: Bystyret ber rådmannen endre Trondheim kommunes alkoholreglement, slik at de dagligvareforretninger som ønsker og har tillatelse til det, kan selge alkoholholdige drikkevarer på valgdagen, som i år er 14. september.

29 Sak FO 58/15 Interpellasjon - Fremtiden skapes i klasserommet - til bystyrets møte fra Eirik Schrøder (AP) Interpellasjonen er trukket.

30 Sak FO 59/15 Interpellasjon - TISA, TTIP, BITs og kommunal handlingsrom og demokrati - til bystyrets møte fra Arne Byrkjeflot Arne Byrkjeflot (R) forslag: Bystyret i Trondheim er i mot tvisteløsninger som gir selskap rett til å gå til søksmål mot stater der dommen fattes av en spesialopprettet tvistedomstol. Tvister skal løses gjennom nasjonal rett bygd på nasjonale lover. Bystyret i Trondheim er i mot avtaler som hindrer reversering av privatisering og konkurranseusetting. Bystyret i Trondheim støtter vedtak i KS hovedstyre : Vedtak i KS hovedstyre 22. juni 2015: KS støtter posisjonene som europeisk kommunesektor gjennom CEMR og Regionkomitéen har vedrørende forhandlingene om en frihandels- og investeringsavtale mellom EU og USA, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Det samme gjelder TISAforhandlingene. KS forventer at potensielle negative resultater for kommunenes og fylkeskommunenes handlefrihet diskuteres åpent. KS ber regjeringen organisere rådgivende grupper, med deltakelse fra KS/kommunesektoren. KS ønsker seg også en konsekvensutredning av TTIP og TISA-avtalene knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet, og påfølgende åpen høringsprosess, før regjeringen signerer endelig. KS anmoder regjeringen v/ Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om å arbeide for å sikre den lokale og regionale handlefriheten i de pågående forhandlingene om TTIP og TISA. Det gjelder særlig: - Retten til å velge hvordan tjenester som vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og tiltak innen byplanlegging, byutvikling og utdanning skal organiseres. Det omfatter lokale og regionale myndigheters mulighet til å reversere en markedsåpning av lokale og regionale offentlige tjenester. - Mulighetene som anskaffelsesregelverket gir for å unnta tjenester (terskelverdier, egenregi, interkommunalt samarbeid, sektorer som er unntatt vann eller redningstjenester). - At eventuelle regler for å sikre utenlandske investorer utenfor det ordinære rettssystemet ikke begrenser regionale eller lokale myndigheters mulighet til å vedta restriksjoner/tiltak for å beskytte folkehelse, miljø, forbrukerinteresser og arbeidstaker-/arbeidsgiverinteresser innenfor rammen av nasjonal lovgivning. - Når det gjelder TISA vil KS, i likhet med europeisk kommunesektor, gå i mot at det forhandles med basis i et negativ-liste-system.

Sak PS 104/15 Strategier for å redusere klimagassutslipp fra transport i Trondheim Utsatt fra bystyrets møte 27.8.2015.

Sak PS 104/15 Strategier for å redusere klimagassutslipp fra transport i Trondheim Utsatt fra bystyrets møte 27.8.2015. FORSLAG TIL BYSTYRET 15.10.2015 Sist oppdatert: 15.10.2015 kl 1630 Dokumentet blir oppdatert fortløpende på møtedagen. Sent innkomne forslag kommer ikke med i forslagsheftet og blir kun distribuert på

Detaljer

Formannskapet 28. juni 2016

Formannskapet 28. juni 2016 Formannskapet 28. juni 2016 Sakene PS 158/16 Økt boligforsyning i regi av Boligstiftelsen for trygdeboliger Sissel Trønsdal (Ap), forslag pva Ap, SV, MDG, V, KrF, SP Formannskapet ber rådmannen legge tilrette

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Rita Ottervik (til kl 1040), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Eirik Schrøder, Knut Fagerbakke,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

Sak 81/15 Paul Fjermstads veg 26 og 26 B og Magnus Blindes veg 2, detaljregulering, forslag til endring Byutviklingskomiteens møte 13.8.

Sak 81/15 Paul Fjermstads veg 26 og 26 B og Magnus Blindes veg 2, detaljregulering, forslag til endring Byutviklingskomiteens møte 13.8. Kommunaldirektør byutvikling NOTAT 13/46401-85 (164718/15) 3.8.2015 Til: Fra: Byutviklingskomiteen Rådmannen Sak 81/15 Paul Fjermstads veg 26 og 26 B og Magnus Blindes veg 2, detaljregulering, forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 18.03.2014 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2016 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll fra helse- og velferdskomiteens behandling 13 januar utdelt.

Saksprotokoll. Saksprotokoll fra helse- og velferdskomiteens behandling 13 januar utdelt. Saksprotokoll Utvalg: Finans- og næringskomiteen Møtedato: 14.01.2010 Sak: 2/10 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 09/48920 Tittel: SYKEFRAVÆR Behandling: Saken behandlet med 11 medlemmer tilstede

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.08.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG Vedlegg til SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG 2015 Krav nr. 16 fra fagbevegelsen: Tema: Oppvekst - skole Vil ditt parti gå inn for at

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

Formannskapet 11. august Trondheim kommune har ingen merknader til foreliggende søknad fra Nidaros idrettsungdomsskole.

Formannskapet 11. august Trondheim kommune har ingen merknader til foreliggende søknad fra Nidaros idrettsungdomsskole. Oppdatert 11.8.2015 kl 0830 Formannskapet 11. august 2015 PS 174/15 Lade skole - status for planarbeidet PS 177/15 Uttalelse - søknad om endring etter privatskoleloven: Nidaros Idrettsungdomsskole Trondheim

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/513 16/3329 Bjarne Haugen 11.04.2016 Hattfjelldal kommune som TISA-fri sone Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 1. mars 2016

Formannskapet 1. mars 2016 Formannskapet 1. mars 2016 Sakene PS 32/16 Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, detaljregulering. Vurdering av forenklinger av veganlegget PS 33/16 Klage på vedtak fra Trondheim kommunes tilskuddsordninger:

Detaljer

BOLIGPROGRAM RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING

BOLIGPROGRAM RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2011 Sak: 97/11 Tittel: BOLIGPROGRAM 2011-2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/43162 Behandling: Kjetil Utne (H)

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05. 2017 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2011 Tid: kl 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, John

Detaljer

FORSLAG TIL BYSTYRET 18.6.2015 Sist oppdatert: 18.6.2015 kl 1645

FORSLAG TIL BYSTYRET 18.6.2015 Sist oppdatert: 18.6.2015 kl 1645 FORSLAG TIL BYSTYRET 18.6.2015 Sist oppdatert: 18.6.2015 kl 1645 Dokumentet blir oppdatert fortløpende på møtedagen. Sent innkomne forslag kommer ikke med i forslagsheftet og blir kun distribuert på e-post

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Formannskapet 9. februar 2016

Formannskapet 9. februar 2016 Formannskapet 9. februar 2016 Sakene PS 27/16 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Yngve Brox (H), forslag Nytt avsnitt før punkt 1 i rådmannens innstilling: Trondheim kommune støtter

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.01.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.10.2004 Sak: 0155/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL 2001-2012, STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Behandling: Brynjulf

Detaljer

Formannskapet 5. januar 2016

Formannskapet 5. januar 2016 Oppdatert 050116, kl. 0900 Formannskapet 5. januar 2016 Sakene PS 1/16 Mulige tiltak for tilrettelegging for kjøle/frysebasert industri i Trondheimsregionen Marek Jasinski (Ap) fremmet følgende forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: Trønderenergi, Klæbuveien 118 Møtedato: 24.11.2016 Tid: 17:00-20:30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 147-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til mål og byrådets

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 30.08.2011 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 090517 sak 41-17 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Formannskapet 8. november Enhet for voksenopplæring - finansiering- og budsjetteringsmodell

Formannskapet 8. november Enhet for voksenopplæring - finansiering- og budsjetteringsmodell Oppdatert 8.11.2016 kl 0905 Formannskapet 8. november 2016 PS 266/16 PS 271/16 PS 277/16 Avløpssystem Spongdal/Klett Enhet for voksenopplæring - finansiering- og budsjetteringsmodell Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. KS sak 62-14. Sak: 89/14 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS. Vedtak i Formannskapet:

Saksprotokoll. KS sak 62-14. Sak: 89/14 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS. Vedtak i Formannskapet: KS sak 62-14 Arkivsaksnr.: 14/44-15 Arkiv: 210 &17 Sak: 89/14 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/36511 Tittel: VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/36511 Tittel: VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Finans- og næringskomiteen Møtedato: 13.01.2009 Sak: 2/09 Resultat: Behandlet Arkivsak: 08/36511 Tittel: VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009-2012

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.01. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder Hanne Moe Bjørnbet, Aage Borrmann, Monica Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.04. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 06.10.2016 Tid: 17:00-21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 18.09.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 18.09.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 30.09.2009 kl. 18.00-20.00 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Formannskapet 7. juni 2016

Formannskapet 7. juni 2016 Formannskapet 7. juni 2016 Sakene PS 137/16 Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 - høringsversjon Yngve Brox (H) forslag Det forutsettes at kommunens arbeid skjer på en mest mulig kostnadseffektiv

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 08.06.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 2026 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 301116

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.09.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 21.25 Fra saknr.: 24/14 Til saknr.: 28/14 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for May Britt Lagesen Nestleder AP Grete Bækken Mollan

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre: Saksprotokoll Utvalg Formannskapet Møtedato 23.11.2016 Sak 92/16 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 16/3284 Tittel BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Behandling Representantene presenterte sine

Detaljer

Formannskapet 13. september 2016

Formannskapet 13. september 2016 Formannskapet 13. september 2016 Sakene PS 200/16 Økt pasientnær behandling Ingrid Skjøtskift (H), forslag pva H og FrP: (fra møte 2. aug) Formannskapet viser til rådmannens vurdering av det høye sykefraværet,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 18:00-21:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum AP

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 199/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/1234 Vedtak:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret

Utvalg: Kommunestyret OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Os kommunehus - Kantina Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per K. Langøien (møter kl.12.00 deltar på

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer