FORSLAG TIL BYSTYRET Sist oppdatert: kl 1655

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL BYSTYRET 27.8.2015 Sist oppdatert: 27.8.2015 kl 1655"

Transkript

1 FORSLAG TIL BYSTYRET Sist oppdatert: kl 1655 Dokumentet blir oppdatert fortløpende på møtedagen. Sent innkomne forslag kommer ikke med i forslagsheftet og blir kun distribuert på e-post til partienes gruppeledere og nestledere (for videre distribusjon). Sak PS 85/15 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2014 INNSTILLING: 1. Bystyret tar kvalitetsmeldingen til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i handlings- og økonomiplan, budsjett og enkeltsaker. 2. Bystyret ber rådmannen beskrive tiltak og oppfølging i forhold til de utfordringer meldingen peker på i handlings- og økonomiplan og budsjett Bystyret ber rådmannen legge til rette for at kvalitetsmeldingen i framtiden gjenspeiler en større bredde i formålet med opplæringen. 4. Bystyret ber rådmannen sørge for en bredere medvirkningsprosess slik at arbeidet med meldingen blir en integrert del av kvalitetsutviklingsarbeidet i trondheimsskolen. 5. Bystyret vektlegger at kartleggingsprøver skal brukes som et verktøy for å gi tilpasset opplæring til alle elever. Informasjonen fra og oppfølgingen av disse kartleggingene må også formidles til foresatte som en del av et styrket skole-hjem samarbeid. Standardiserte tester skal fortsatt holdes på et minimum. 6. Bystyret poengterer at arbeidet med elevmedvirkning og elevdemokrati skal prioriteres på hver enkelt skole. Elevene skal gis mulighet til å medvirke i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen, samt i forhold som omhandler elevenes læringsmiljø. Tillitselever i elevråd og skolemiljøutvalg må få god informasjon både om sakene som behandles, og om hva rollen som elevtillitsvalgt innebærer. Rådmannen må forsikre seg om at alle skoler setter av tilstrekkelig tid til dette. FLERTALLSMERKNAD H, Sp, Ap, SV, FrP: Periodemål for trondheimsskolen som beskrevet i budsjett og økonomiplanen kan med fordel flyttes inn i Kvalitetsmeldingen. Dette vil legge til rette for at meldingen i enda større grad blir en utviklingsmelding og vil med det danne et bredere grunnlag for en politisk debatt om Trondheimsskolens innhold, kvalitet og utfordringer. Kvalitetsmeldingen skal i tillegg inneholde en vurdering av oppnådd måloppnåelse knyttet til periodemålene. Saksordfører: Ingvill Kvernmo (Ap) Mari Holm Lønseth (H) tilleggsforslag: 1. Elever skal ha rett på ekstra oppfølging når eleven ligger under bekymringsgrensen på en av de nasjonale kartleggingsprøvene. Alle skoler skal ha konkrete rutiner for å følge opp elever som trenger ekstra hjelp. 2. Trondheim kommune prøver ut en ordning med lese-, skrive- og regnegaranti ved enkeltskoler. Rådmannen bes å utrede i en egen sak hvilke virkemidler en slik garanti skal inneholde. Vi forutsetter at kommunen samarbeider med lærer- og skolelederorganisasjonene for å sikre at midlene benyttes mest mulig effektivt.

2 Jon Gunnes (V) tilleggsforslag: 1. Bystyret ber rådmannen søke staten om at det innføres en forsøksordning med gratis SFO i Trondheim fra 1. august Bystyret ønsker en større lærertetthet i skolene. I første omgang gjennomføres dette for trinn. Rådmannen skal i samarbeid med skoleforskere utrede effekten på større lærertetthet i hele skoleløpet, slik at bystyret senere kan vurdere om det skal gjennomføres tom 10. trinn. Eirik Schrøder (Ap) tilleggsforslag pva Ap, SP, SV, MDG, KrF 1. Bystyret ber rådmannen ta initiativ til å samle tiltakene som finnes ute på skolene i dag og lage en felles oppfølgingsplan for elever som er på eller under bekymringsgrensen i kartleggingsprøvene. Bystyret ber rådmannen i budsjett og økonomiplan legge inn midler til et slikt oppfølgingssystem 2. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til formannskapet før neste budsjett og økonomiplan som beskriver hvordan etter- og videreutdanningen i realfagene kan bli intensivert i forbindelse med realfagskommuneprosjektet. 3. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som beskriver hvordan yrkesfaglig kompetanse og praktisk erfaring kan bli mer integrert i barne- og ungdomsskolen. Espen Agøy Hegge (KrF) tilleggsforslag på vegne av KrF, Ap, SV, MDG, Sp: Bystyret ber om at rådmannen utvikler en overordnet plan for fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO. Fysioterapeutenes og helsesøstrenes forebyggende og helsefremmende rolle må synliggjøres i større grad enn i tidligere planer. John-Peder Denstad (R) tilleggsforslag: 1. Bystyret vil reversere vedtaket fra 2012 om å offentliggjøre resultater på nasjonale prøver i kommunens kvalitetsmelding. 2. Det gjennomføres forsøk med leksefri skole på en barneskole i Trondheim.

3 Sak PS 88/15 Lokalisering av felles voksenopplæringssenter INNSTILLING 1. Bystyret tar ny lokasjon av felles voksenopplæringssenter til etterretning 2. Rådmannen vil innarbeide finansieringen av de økte leiekostnadene i handlings- og økonomiplan Bystyret vedtar investering i inventar og utstyr pålydende 40 millioner kroner til nytt felles voksenopplæringssenter. 4. Bystyret gir Rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med Prora Holding AS, under forutsetning av bindende finansieringstilsagn. Saksordfører: John Stene (Ap) Arne Byrkjeflot (R) tilleggsforslag: Samlokalisering med kvalifiseringssenter for innvandrere skal ikke redusere areal til undervisningslokaler. Lokalisering av tiltak grunnskole for ungdom vurderes på nytt i tett dialog med Ungdomsgruppa. Hilde Opoku (MDG) forslag pva MDG, Sp, KrF, SV, Ap: Bystyret tar ikke stilling til framtidig plassering av Ungdomsgruppa i denne saken. Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak som gir en grundigere vurdering og begrunnelse av framtidig plassering. Ungdomsgruppa og lærerne ved EVO må involveres i kommunens videre vurdering av plassering av tilbudet for dette tilbudet. Saken skal også omhandle hvordan ungdomsgruppa bedre integreres i en videregående skole. De gode erfaringene med integrering i våre mottaksskoler bør benyttes i arbeidet med integrering av ungdomsgruppa i videregående skole. Sissel Trønsdal (Ap) forslag pva AP, SV, Sp, KrF, MDG: Bystyret ser behovet for mer plass til praktiske aktiviteter i forbindelse med norskopplæring. Bystyret ber derfor rådmannen se på muligheten for egnede lokaler til dette formålet primært i bestående kommunale- og fylkeskommunale bygg. I tillegg må det sees på muligheter for et samarbeide med eksisterende bydelskafeer. Bystyret ønsker en egen sak til formannskapet rundt hvilke funksjoner som skal inn i bygget.

4 Sak PS 94/15 Vurdering av non-profit utleieboliger og leie-til-eie boliger INNSTILLING: 1. Trondheim kommune skal ikke medvirke til etablering av non-profit boligtilbud. 2. Trondheim kommune vil gjennom bruk av Husbankens grunnlån medvirke til etablering av profesjonelle utleieprosjekter der kommunen gjennom tilvisningsavtaler bestemmer hvem som skal få bo i en angitt andel av boligene. Etter at samarbeidsavtale med Husbanken om bruk av tilvisningsavtaler er signert, skal rådmannen annonsere etter aktuelle interessenter for slik boligbygging». 3. Det påstartes et arbeid med å regulere deler av UFFA-tomta til boligformål med sikte på å etablere utleieboliger for ungdom. 4. Trondheim kommune opprettholder sin gjeldende leie-til-eie-ordning innenfor rammen av den kommunale boligutleien, og herunder skal: 1. satsingen på informasjon om leie-til-eie rettet mot leietakere i kommunale utleieboliger videreføres 2. kurset for leietakere i kommunale utleieboliger og søkere til kommunal bolig om det private leiemarked og eiemarked videreutvikles Saksordfører: Trond Grønli Åm (V) Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag punkt 3: Det påstartes et arbeid med å regulere UFFA-tomta til boligformål. Arne Byrkjeflot (R) tilleggsforslag: Trondheim kommune skal i tillegg øke antall kommunale utleieboliger til sjølkost betydelig gjennom å kjøpe, bruke 10% regelen eller ved sjøl å være byggherre. (Rødt ønsker egen avstemning på punkt 1 og punkt 3.) Ottar Michelsen (SV) tilleggsforslag på vegne av SV, Ap, MDG, Sp, KrF: Bystyret ber rådmannen utvide arbeidet med leie-til-eie ordninger i samarbeid med andre aktører, f.eks. med utgangspunkt i Fræna-modellen eller forsøket på Storhaugen i Hitra kommune. Bystyret ber om å få en egen sak på dette. Ottar Michelsen (SV) merknad på vegne av SV, Ap, MDG, Sp, KrF: Bystyret viser til budsjettvedtak hvor det etterlyses en egen sak viser hvordan tilgangen på utleieboliger kan økes for å møte etterspørselen, samtidig med at prinsippet om kostnadsdekkende husleie videreføres.

5 Sak PS 98/15 Evaluering av mangfoldsrådet INNSTILLING 1. Mangfoldsrådet videreføres. 2. Bystyret vedtar at mangfoldsrådet skal iverksette tiltak for å bedre arbeidsprosessen med mål om bedre kvalitet på høringsinnspill. 3. Bystyret vedtar at mangfoldsrådet skal iverksette tiltak for å bedre informasjon og dialog mot innvandrerbefolkningen. 4. Bystyret gir rådmannen oppdrag i å justere rådets mandat i henhold til funn i evalueringsrapporten som skal forelegges formannskapet for behandling, herunder rådets sammensetning og valgordning. 5. Mangfoldsrådet består fortsatt av 3 politisk oppnevnte representanter, hvorav minst en fra bystyret, og seks med bakgrunn i organisasjonene. Mangfoldsrådet bør konstituere seg selv. Saksordfører: Heidi Eidem (Ap) Sivert Bjørnstad (FrP) forslag: Bystyret vedtar å avvikle Mangfoldsrådet. Hilde Opoku (MDG) forslag pva MDG, Sp, KrF, SV, Ap: For å sikre bedre involvering og diskusjon i Mangfoldsrådet og flere politiske innspill ber Bystyret Rådmannen om å innarbeide mere formålsspesifikk saksforberedelse, etter modell fra Ungdommens Bystyre.

6 Sak PS 99/15 Stavne Arbeid og Kompetanse KF - Årsrapport 2014 INNSTILLING: Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning for Stavne arbeid og kompetanse KF for 2014 som framlagt. Saksordfører: Sonia Kvam (Ap)

7 Sak PS 100/15 Årsrapport Ungdommens bystyre 2014 INNSTILLING: Årsrapport fra Ungdommens bystyre for 2014 tas til orientering.

8 Sak PS 102/15 Plan for svangerskapsomsorgen i Trondheim kommune INNSTILLING: Bystyret tar Plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Trondheim kommune til orientering og anbefaler at følgende tiltak iverksettes i planperioden: 1. Tilby god familieplanlegging gjennom å videreføre arbeidet i Helsestasjon for ungdom og øvrig prevensjons og abortveiledning 2. Helseopplysningsvirksomhet gjennom gruppe- og web-baserte tilbud videreutvikles. 3. Utvikle kompetansen på ulike samtalemetoder 4. Legge til rette for tidlig utskriving etter fødsel gjennom gode rutine-, kapasitets- og kompetanseutvikling 5. Videreutvikle samhandling internt i kommunen og mellom kommunalt nivå og St. Olavs hospital 6. Bidra til utvikling av og tilrettelegging for felles utvikling av elektronisk samhandling mellom jordmor og helsestasjon, fastlege og St. Olavs hospital 7. Forbedre bruken av avviksmeldingssystemet 8. Videreføre samarbeidet med Amathea, SMISO, Lade behandlingssenter og andre 9. Legge til rette for nytenkning og innovasjon for brukermedvirkning 10. Bidra til at ansatte som er gravide kan fortsette i jobb 11. Sørge for at familier med funksjonshemmede barn og andre grupper med særlige behov får et tilrettelagt tilbud både under svangerskapet og etter fødselen. FLERTALLSMERKNAD - SP, Ap, KrF, SV, R, H, FrP: Merkadsstillerne er bekymret for situasjonen kvinner som lever med vold i nære relasjoner kommer i under svangerskap og fødsel. Bystyret ber derfor rådmannen sikre at alle i svangerskapsoppfølging enten det er hos jordmor eller hos fastlege blir stilt spørsmål om vold i nære relasjoner. Bystyret ber også rådmannen sikre at det blir gitt god opplæring om vold i nære relasjoner til alt helsepersonell som jobber både med svangerskapsomsorg og barsel. FLERTALLSMERKNAD - SP, Ap, KrF, SV, R, H, FrP: Formuleringene i tiltaksplanen fremstår som uklare. Alle tiltakene er formulert slik at det for eksempel står «videreføre arbeidet, videreutvikle, utvikle, legge til rette for, forbedre, bidra til». I en tiltaksplan bør en tilstrebe å formulere tiltakene slik at det er enkelt å vite om tiltaket er gjennomført eller ikke. Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF) Marte Løvik (Sp) tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap, KrF, SV, MDG: 12. Bystyret ønsker at alle som ønsker det skal få tilgang på jordmor i svangerskapsomsorgen, og det er viktig at tjenesten organiseres slik at dette tilstrebes. Dette betyr at antall jordmor konsultasjoner per gravid må vurderes. 13. Bystyret mener arbeidet med ammekyndige helsestasjoner er viktig, og at dette arbeidet må videreføres. Det er viktig med et godt samarbeid med frivillige organisasjoner som ammehjelpen m.m, og særlig når de fødende utskrives tidligere

9 Sak PS 103/15 Søknad om utvidet ansvar for barnevernet INNSTILLING: 1. Bystyret gir sin tilslutning til at Trondheim kommune søker om utvidet ansvar for barnevernet Saksordfører: Mari Holm Lønseth (H) Protokolltilførsel fra Oppvekstkomiteens møte på vegne av Sp, Ap, KrF, SV, R, H, FrP: Departementet har ennå ikke ferdigstilt forskriften, og Oppvekstkomiteen kan derfor ikke innstille på å vedta denne. Departementet har varslet at denne vil være klar i løpet av august måned. Merethe Baustad Ranum (H) merknad pva H: Som oppfølgingen av St.meld. nr. 19 ( ) Nye oppgaver for lokaldemokratiet lokalt og regionalt nivå ble Trondheim kommune fra januar 2004 med i en forsøksordning som gikk ut på at kommunen selv skulle ha totalansvaret for barnevernet i kommunen. Ordningen i Trondheim ble evaluert av NTNU Samfunnsforskning og Sintef Teknologi og Samfunn i 2006, som viste at forsøket i Trondheim var svært vellykket. I rapporten konkluderte man med en anbefaling om at barnevernsforsøket ble gjort permanent. Rapporten fant blant annet at barnevernforsøket i Trondheim utnyttet eksisterende barnevernfaglig kompetanse bedre; hadde sterkere fokus på utvikling av nye tiltak og metoder; ga bedre helhetlige tjenester og mer sammenhengende tiltakskjede og fjernet forvaltningsmessige barrierer. Dette hadde ført til mer skreddersøm av barneverntjenestene. Rådmannen var også svært godt fornøyd, og uttalte i 2006 (sak 06/43644) at nøkkelen til aktivitetsnivået i barnevernet ligger hos kommunene ( ). Til tross for de gode erfaringene fikk dessverre ikke Trondheim kommune lov av den rødgrønne regjeringen til å forlenge, og senere gjeninnføre, ordningen. Merknadsstiller er derfor svært glad for at Solberg-regjeringen nå åpner for at kommuner som ønsker det kan få et helhetlig ansvar for barnevernstjenestene, slik at kommunen igjen kan oppnå mer skreddersøm av barnevernstjenestene, bedre helhetlige tjenester og mer sammenhengende tiltakskjede.

10 Sak PS 104/15 Strategier for å redusere klimagassutslipp fra transport i Trondheim INNSTILLING: 1. Bystyret viderefører målet om at klimagassutslippene fra Trondheim kommunes egne kjøretøy skal reduseres med 40 % innen utløpet av 2018, sammenliknet med Disse målsettingene bør også være retningsgivende for bedrifter der Trondheim kommune er eier eller deleier og ber styremedlemmer oppnevnt av Trondheim kommune om å følge opp dette. 3. Trondheim kommune skal tilstrebe å bruke kjøretøy med lavest mulig utslipp og drivstofforbruk, uansett teknologi. 4. Trondheim kommune skal velge elbiler der dette er et alternativ som dekker behovet i tjenesten. Innen utgangen av 2018 skal kommunen ha minst 200 elbiler i sin kjøretøypark. 5. I tilfeller hvor elbiler ikke er et alternativ, skal det før det velges tradisjonelle biler vurderes andre miljøvennlige alternativer som plug-in hybridbiler, biogass, vegetabilsk diesel, bioetanol eller andre alternative drivstoff. 6. Trondheim kommune skal etablere en konkret plan for å ta i bruk alternative drivstoff og kjøretøyteknologi samt økonomisk kjøring. Planen skal revideres i tråd med nasjonale rammebetingelser og markedsutviklingen etter hvert som disse gjør utskifting økonomisk gjennomførbart. 7. Trondheim kommune skal legge til rette for det grønne skiftet i transportsektoren og fremme ny miljøvennlig kjøretøyteknologi og drivstoff som el, biogass, vegetabilsk diesel, bioetanol og hydrogen i bysamfunnet. Kommunen skal gjennomføre prosjekter med ekstern finansiering i samarbeid med forsknings- og næringslivsaktører. 8. Eventuelle merkostnader med tiltak og finansiering av disse skal behandles i forbindelse med årlige handlings- og økonomiplaner. FLERTALLSMERKNAD (SV, MDG, AP og H): Bystyret ber rådmannen se på muligheter for å bruke miljøkrav i anbud for å få ned transportutslipp fra innkjøpte tjenester. Saksordfører: Jan B. Vindheim (MDG) Geirmund Lykke (KrF) forslag pva KrF, Ap, SV, MDG, Sp: Bystyret ber om at disse prinsipper blir formidlet og gjort gjeldende for selskaper eid av Trondheim kommune ved kommende generalforsamlinger/eiermøter. Joakim Strand (H) tilleggsforslag: Bystyret peker på at en rask utbygging av ny godsterminal sør for Trondheim er et av de viktigste tiltak som kan bidra til reduserte klimagassutslipp knyttet til transport i Trondheim. Bystyret vil derfor legge til rette for løsninger som kan bidra til at terminalen kommer inn på NTP fra 2018 og til at planlegging og politisk behandling går hurtig. John-Peder Denstad (R) tilleggsforslag: 1. Trondheim kommune skal arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til Trondheim. 2. Trondheim skal arbeide for å sikre kaifronter og havneindustri.

11 Jon Gunnes (V) merknad pva V: Stortinget har nå bestemt at det kan opprettes lokale lavutslippssoner. Merknadsstillerne ber om at det nå utredes tiltak og kjøremønster i Trondheim hvor målsettingen skal være nullutslipp i sentrale strøk i Trondheim innen Ottar Michelsen (SV) merknad på vegne av SV, MDG: Bystyret ber rådmannen vurdere hvordan kommunen kan bidra til etablering av ladepunkter for el-bil i borettslag og sameier.

12 Sak PS 105/15 Lokal forskrift om forbud mot avfyring av fyrverkeri i Trondheim sentrum INNSTILLING Bystyret vedtar lokal forskrift om forbud mot avfyring av fyrverkeri i Trondheim sentrum slik det fremgår av vedlegg 1. Saksordfører: John Stene (Ap) Knut Fagerbakke (SV) merknad pva SV: En tid etter at Bystyret vedtok lokal forskrift om forbud mot avfyring av fyrverkeri i Trondheim sentrum (2004), ble det vedtatt at kommunen hvert år framover skulle arrangere offentlig fyrverkeri fra festningen. Kommunen har samarbeidet med næringslivet og Pyrogruppen ved NTNU om arrangementet, som har vært en ubetinget suksess. Det har også vist seg at de aller fleste respekterer forbudet. Merknadsstiller ønsker nå å se på muligheten til å utvide dette tilbudet til å gjelde arrangement i bydelene. Merknadstillerne ber derfor rådmannen komme tilbake til formannskapet med en sak om offentlig fyrverkeri i bydelene. I første omgang bør det arrangeres i sør, f.eks i Tiller/Heimdal området og i øst, f.eks på Lade eller Ranheim. Rådmannen bes kontakte næringslivet i området får å undersøke mulighetene for medfinansiering av arrangementene.

13 Sak PS 106/15 MeTroVann - Økonomisk status pr juni 2015 INNSTILLING 1. Bystyret vedtar å øke vedtatt brutto investeringsramme for MeTroVann-prosjektet fra 629 millioner kroner til 672 millioner kroner. Trondheim kommunes andel av økningen er ca 37 millioner kroner. 2. Trondheim kommunes andel av kostnadsøkningen dekkes inn ved utsettelse av andre vannforsynings- og spillvannsanlegg i handlings- og økonomiplanperioden Saksordfører Roar Aas (Ap)

14 Sak PS 107/15 Organisering Sør-Trøndelag 110-sentral: Omdanning til IKS INNSTILLING 1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Bystyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Bystyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. Saksordfører: Trond Grønli Åm (V)

15 Sak PS 108/15 Detaljregulering av Paul Fjermstads veg 26 og 26 B og Magnus Blindes veg 2, sluttbehandling INNSTILLING: 1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Paul Fjermstads veg 26 og 26 B og Magnus Blindes veg 2 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket En til En arkitekter AS senest datert med bestemmelser senest datert Endring av reguleringsbestemmelse 3.8 Utforming av planlagt bebyggelse: Siste setning som starter med B2 skal ha saltak, strykes. 3. I 3.8 tas det inn at Øverste etasje i område B2 skal trappes ned mot Magnus Blindes gate slik at øverste etg. har maks 60 % BRA av etg. under. 4. Tilbaketrekning i felt B1 legges inn i plankartet slik det er vist i illustrasjon i rådmannens notat av 3 og 6. august Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører Baba A. Danyagiri (Ap). Jan Bojer Vindheim (MDG) forslag: Bystyret vedtar å sende saka tilbake til rådmannen. Framtidig utbygging på tomta må baseres på alternativ 0. Ottar Michelsen (SV) merknad på vegne av SV: I forbindelse med evaluering av enveisreguleringer i området rundt Tyholtveien må det også vurderes hvorvidt Magnus Blindes veg kan enveisreguleres på hele eller deler av strekningen. (I tillegg bes det om separat votering over punkt 2 og 3 i innstillingen.)

16 Sak PS 109/15 Detaljregulering av Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og deler av Strindvegen, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering Høgskoleringen, Richard Birkelands vei og deler av Strindvegen som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Multiconsult datert sist endret og i bestemmelser sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Fehrat Guven

17 Sak PS 110/15 Detaljregulering av Fernanda Nissens veg 43, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Fernanda Nissens veg 43, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket jm arkitektkontor, datert , sist endret og i bestemmelser sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Halvor Valderaune Bueng (FRP)

18 Sak PS 111/15 Detaljregulering av Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Klettkrysset gnr/bnr 203/3 211/10 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Selberg Arkitekter AS senest datert med bestemmelser senest datert Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Randi Sakshaug (AP)

19 Sak PS 112/15 Detaljregulering av Leirbruvegen 2, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Leirbruvegen 2 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Bergersen Arkitekter, datert , senest endret med bestemmelser senest datert Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Kent Ranum (H)

20 Sak PS 113/15 Detaljregulering av Ranheimsvegen 9, sluttbehandling INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Ranheimsvegen 9 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Voll Arkitekter senest datert med bestemmelser senest datert Dog gjøres den endring i reguleringsbestemmelsene (3.1.2 Grad av utnytting) slik at utnyttelsesgraden kan settes til m2 BRA. Bygningsmassen skal i størst mulig grad tilpasses Rotvollhaugen som landskapselement langs Ranheimsvegen. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksordfører: Ottar Michelsen

21 Sak PS 114/15 Endringer for Fremskrittspartiet Forslag til vedtak: (merk understreket endring ift saksframlegget) Bystyret vedtar følgende endringer: Formannskapet Vararepresentant: Endring: Byutviklingskomiteen Nestleder: Endring: Klagenemnd Vararepresentant: Endring: KS Fylkesmøte Vararepresentant: Endring: Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny vararepresentant) Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny nestleder) Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny vararepresentant) Halvor Valderaune Bueng Inge Bjørnebekk (ny vararepresentant) Inge Bjørnebekk blir ny personlig vararepresentant for Bjørn Yseteng i Skattetakstutvalget. Valgene gjelder fra og for resten av valgperioden, med unntak av Skattetakstutvalget der representantene velges frem til

22 Sak FO 51/15 Interpellasjon - Serviceerklæringer innen helse og velferd - Bystyrets møte fra Geirmund Lykke (KrF) Geirmund Lykke (KrF) forslag: Bystyret ber rådmannen legge fram sak for formannskapet med politisk behandling av serviceerklæringer innen helse og velferdsområdet. Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag Bystyret mener at serviceerklæringer innen helse og velferd er en god anledning for de ulike enhetene til å synliggjøre sine verdier, og hvilke kvaliteter de ønsker å vektlegge i sitt møte med publikum. Slike serviceerklæringer må derfor være tilpasset de ulike enhetene, og ikke underlegges politisk behandling. Den fremste oppgaven for politisk nivå, er å sikre tilstrekkelig med ressurser til drift, slik at det til enhver tid er forsvarlighet i tjenestene, med nok ansatte på jobb. Bystyret mener av den grunn at det bør innføres en statlig bemanningsnorm i sykehjem, og ber statlige myndigheter jobbe for å få dette på plass.

23 Sak FO 52/15 Interpellasjon - Vi trenger en tillitsreform - bystyrets møte fra Ottar Michelsen (SV)

24 Sak FO 53/15 Interpellasjon - Behovet for spesielt tilrettelagte avdelinger i sykehjem - Bystyrets møte fra Sissel Trønsdal (AP) Sissel Trønsdal (Ap) forslag pva Ap, SV, Sp, KrF, MDG: Bystyret ber rådmannen utarbeide en orienteringssak til formannskapet i løpet av inneværende år, med oversikt over ulike spesialplasser i Trondheim kommunes helse- og velferdssentra og helsehus. Saken må også inneholde forventet utvikling og vurdering av behov fremover. Elin Marie Andreassen (FrP) tilleggsforslag: Bystyret mener det er et særlig behov for å se på hvordan vi håndterer problemstillinger knyttet til å blande demente personer og kognitivt friske personer på samme avdeling.

25 Sak FO 54/15 Interpellasjon - Flere ansatte - færre ufaglærte i eldreomsorgen - Bystyrets møte fra Sissel Trønsdal (AP) Sissel Trønsdal (Ap) forslag pva Ap, SV, Sp, KrF, MDG: Rådmannen bes komme med en sak til formannskapet som belyser behov og muligheter vedrørende kompetanseheving. Det må her sees på muligheten til å utvide eksisterende klasser for fagbrev, ta i bruk kompetansehevende VOX-midler, og hvordan tilrettelegge for etter- og videreutdanning innenfor spesialfelt som rus, geriatri, demens og psykiatri. Det er nødvendig med kompetansekartlegging på enhetene og samtidig sikre at ansatte utfører de riktige oppgavene i forhold til sin fagkompetanse. Elin Marie Andreassen (FrP) tilleggsforslag: Bystyret mener det er behov for å øke ressurstilgangen til eldreomsorgen, for å sikre at det er nok midler til å lønne flere faglærte ansatte. Bystyret ber derfor rådmannen om å forberede en opptrappingsplan, i forbindelse med kommende budsjett og økonomiplan.

26 Sak FO 55/15 Interpellasjon - Fiendtlig arkitektur i byrom - Bystyrets møte fra Hilde Opoku (MDG) og Jan Bojer Vindheim (MDG)

27 Sak FO 56/15 Interpellasjon - Skal private barnehager sikres profitt på pensjonsutgifter de ikke har? - Bystyrets møte fra Arne Byrkjeflot (R) Arne Byrkjeflot (R) forslag: Trondheim Kommune mener private barnehager skal få dekket sine virkelige pensjonskostnader. Trondheim kommune mener private barnehager skal få dekket virkelige lønnskostnader. Trondheim Kommune vil arbeide for å få gjennomslag for dette prinsipp ved Stortingets behandling av forslag til finansiering av private barnehager. Trondheim Kommune vil gjennomføre disse prinsipp for tilskudd til private barnehager i kommunen.

28 Sak FO 57/15 Interpellasjon - Forslag om tilpasninger i Trondheim kommunes alkoholreglement - Bystyrets møte fra Merethe Baustad Ranum (H) Merethe Baustad Ranum (H) forslag: Bystyret ber rådmannen endre Trondheim kommunes alkoholreglement, slik at de dagligvareforretninger som ønsker og har tillatelse til det, kan selge alkoholholdige drikkevarer på valgdagen, som i år er 14. september.

29 Sak FO 58/15 Interpellasjon - Fremtiden skapes i klasserommet - til bystyrets møte fra Eirik Schrøder (AP) Interpellasjonen er trukket.

30 Sak FO 59/15 Interpellasjon - TISA, TTIP, BITs og kommunal handlingsrom og demokrati - til bystyrets møte fra Arne Byrkjeflot Arne Byrkjeflot (R) forslag: Bystyret i Trondheim er i mot tvisteløsninger som gir selskap rett til å gå til søksmål mot stater der dommen fattes av en spesialopprettet tvistedomstol. Tvister skal løses gjennom nasjonal rett bygd på nasjonale lover. Bystyret i Trondheim er i mot avtaler som hindrer reversering av privatisering og konkurranseusetting. Bystyret i Trondheim støtter vedtak i KS hovedstyre : Vedtak i KS hovedstyre 22. juni 2015: KS støtter posisjonene som europeisk kommunesektor gjennom CEMR og Regionkomitéen har vedrørende forhandlingene om en frihandels- og investeringsavtale mellom EU og USA, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Det samme gjelder TISAforhandlingene. KS forventer at potensielle negative resultater for kommunenes og fylkeskommunenes handlefrihet diskuteres åpent. KS ber regjeringen organisere rådgivende grupper, med deltakelse fra KS/kommunesektoren. KS ønsker seg også en konsekvensutredning av TTIP og TISA-avtalene knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet, og påfølgende åpen høringsprosess, før regjeringen signerer endelig. KS anmoder regjeringen v/ Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om å arbeide for å sikre den lokale og regionale handlefriheten i de pågående forhandlingene om TTIP og TISA. Det gjelder særlig: - Retten til å velge hvordan tjenester som vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og tiltak innen byplanlegging, byutvikling og utdanning skal organiseres. Det omfatter lokale og regionale myndigheters mulighet til å reversere en markedsåpning av lokale og regionale offentlige tjenester. - Mulighetene som anskaffelsesregelverket gir for å unnta tjenester (terskelverdier, egenregi, interkommunalt samarbeid, sektorer som er unntatt vann eller redningstjenester). - At eventuelle regler for å sikre utenlandske investorer utenfor det ordinære rettssystemet ikke begrenser regionale eller lokale myndigheters mulighet til å vedta restriksjoner/tiltak for å beskytte folkehelse, miljø, forbrukerinteresser og arbeidstaker-/arbeidsgiverinteresser innenfor rammen av nasjonal lovgivning. - Når det gjelder TISA vil KS, i likhet med europeisk kommunesektor, gå i mot at det forhandles med basis i et negativ-liste-system.

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 15.09.2015. derfor øke andelen heltidsansatte ytterligere frem til 2017.

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 15.09.2015. derfor øke andelen heltidsansatte ytterligere frem til 2017. 1 Krav nr. 1 fra fagbevegelsen: Tema: Faste ansettelser og heltid Vil ditt parti øke heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen til minst 50 % fram til 2017? AP Arbeiderpartiet ser viktigheten av heltid

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM TRONDHEIM BUDSJETT 2015-18

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM TRONDHEIM BUDSJETT 2015-18 Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM 2015 INNLEDNING INNHOLD Innledning s.3 Oppvekst s.4 Helse og velferd s.11 Kultur Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer