Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli omdelt til medlemmene i møtet. Ansettelse rådmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli omdelt til medlemmene i møtet. Ansettelse rådmann"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Merknader: Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli omdelt til medlemmene i møtet. Ansettelse rådmann Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 39/14 Støtte til TV-aksjonen Kirkens Nødhjelp. PS 40/14 Lokalisering for bygging av nye Uvdal barnehage PS 41/14 Utarbeidelse av reiselivsstrategi, fiansiering av konsulentjenester og prosess. PS 42/14 Kommunal finansieringsdeltagelse til TV-produksjonen: Hyttepatruljen. PS 43/14 Nore og Uvdal næringsselskap. Partnerskapsavtale, vertskapsavtale. PS 44/14 Tertialrapport med budsjettregulering PS 45/14 Rammetilskudd til lokale forhandlinger Kap. 3 og kap. 5. U. OFF.: Offentleglova ledd Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X03 Saksmappe : 2011/777 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Støtte til TV-aksjonen Kirkens Nødhjelp. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /14 Saken gjelder: Støtte til TV-aksjonen Kirkens Nødhjelp. Fakta: Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med å gi en million mennesker i åtte utvalgte land varig tilgang til rent vann. Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har som tradisjon å støtte den årlige innsamlingsaksjonen i TV. Ordføreren anbefaler å bevilge samme beløp som de tre foregående år; kr ,-. Ordførerens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen Beløpet dekkes over ansvar 1980 tilfeldige utgifter. Saksdokument: Informasjon om TV-aksjonen 2014

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 614 Saksmappe : 2013/51 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Ågesen Lokalisering for bygging av nye Uvdal barnehage MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret Saken gjelder: Endring i lokalisering av tomteområde for bygging av ny barnehage. Vedtaket i kommunestyret var at barnehagen skulle plasseres i et område kalt Grønneflåta. Her er det blitt utført grundige planlegging og kalkyler av eksternt firma, men svært høye kostnader knyttet til infrastruktur og især trafikale forhold gjør at en nå søker løsninger i området der barnehagen ligger i dag. Herunder skal det også vurderes om barnehagen kan bygges sammen med Uvdal skole og at en på den måten kan legge opp til noe sambruk og samdrift. For at en skal kunne gjøre ovennevnte vurderinger og beslutninger, må en ha saken fram til politisk behandling. Fakta: Følgende alternativer i tillegg til løsninga på Grønneflåta er vurdert og delvis kostnadsberegnet. Kalkylene er noe mangelfulle da det her bl.a. ikke er tatt med tomteavståelse, leie av lokaler eventuell leie av brakkrigg i byggeperioden samt opparbeiding av uteområde. Uansett løsning så må en påregne 1 million til inventar og uteleker. Alternativ 1: Bygging av ny barnehage på Grønneflåta Samlet kostnad inkl. diverse ny og omfattende infrastruktur samt regulering : Alternativ 2A: Renovering av eksisterende bygningsmasse + tilbygg på 120 m2 med heis etter utbygging ca. 500 m2 + hems på nordstugu. Samlet kostnad + tillegg som nevnt : Alternativ 2B: Rive sustugu og mellomgang bygge til 350 m2. Etter utbygging ca 500 m2 bygg + hemsen på nordstugu: Samlet kostnad + tillegg som nevnt :

5 Alternativ 2 C: Rive gammel bygningsmasse og bygge nytt på 500 m2 på eksisterende tomt: Samlet kostnad + tillegg som nevnt : Alternativ 3: Bygge ny barnehage på vestsida av skolen 500 m2: Samlet kostnad + tillegg som nevnt : Alternativ 4: Bygge ny barnehage på østsiden sammen med Uvdal skole: Her ser en for seg 350 m2 nybygg og 150 m2 blir felles med Uvdal skole. : Ved alternativ 2, 3 og 4 anbefales det at det bygges gang og sykkelvei, minimum til undergangen ved Søre Tufto og helst til boligene på nordre Tufto. 400 m gangveg med gatelys til undergang v/ Søre Tufto : m gangveg med gatelys videre til nordre Tufto : Vann og avløp + kloakkpumpestasjon kan komme som tillegg. Omlegging av telefon og fiberkabel er ikke med i kostnadsoverslaget I møte foretok plangruppa en gjennomgang av ovennevnte alternativer, og en kan på bakgrunn av gjennomgangen skissere tre alternativer, der to løses på eksisterende tomt. Den ene løsningen er å bygge sammen med skolen og er det som framkommer som alternativ 4 i oversikten. De andre alternativene på eksisterende tomt blir da 2B og 2C. Saksbehandlers vurdering: Plangruppa ønsker å få startsignal på å få sett grundigere på og gjennomført prosjektering på ovennevnte løsninger knyttet til alternative 2B og 2 C. Først da kan en se hvilke alternativ som lar seg løse med en helhetlig gevinst som er tjenlig for barnehagens behov både inne og ute, men også hvordan de trafikale utfordringene skal løses. Sistnevnte forhold kan også berøre skolens drift. Prosjektet må legges ut på anbud, og de tidsfrister som tilligger slike prosedyrer gjør at en pr. dato ikke kan fastslå når administrasjonen kan legge saken fra til politisk behandling på nytt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Ny barnehage i Uvdal bygges på eksisterende tomt. 2. Plankomiteen arbeider videre med de skisserte alternativene 2B og 2C, som innebærer enten å rive deler av eksisterende bygg og oppføre nytt tilbygg, eller å rive hele gammelbygningen og oppføre komplet nytt barnehagebygg. 3. I og med at prosjektet ikke er fullfinansiert, så legges saken med valgt løsning og kalkyle fram for kommunestyret for sluttbehandling.

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U64 Saksmappe : 2013/12 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Utarbeidelse av reiselivsstrategi, finansiering og videre prosess. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret Saken gjelder: Oppstart av arbeidet med temaplan «Reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune» og avsetning av midler til å utarbeide reiselivsstrategien. Fakta: I prosessen med å utarbeide næringsplanen for ble det pekt på behovet for å utarbeide en kommunal sektorplan for reiselivet. Det ble ikke budsjettert med midler til gjennomføring av planarbeidet. Under kapittel i næringsplanen ble følgende tekst satt inn: Avklare om det er behov for en egen sektorplan for reiselivsbransjen, er det behov bør kommunen i samarbeid med næringen utarbeide en sektorplan for reiselivet. Utarbeidelse av reiselivsstrategi er behandlet i formannskapet 22. april 2013, F-sak 31/13 og 13. januar 2014, F-sak 1/14. Vedtak i F-sak 31/13: «Før det igangsettes et arbeid med å utvikle en reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune avklarer kommunen i samarbeid Nore og Uvdal næringsselskap følgende: Forslag fra Replan as samordnes med Børre Berglund reiselivsrådgiving sitt forslag til utarbeidelse av reiselivsstrategi. Avklare nærmere hvilke tidligere gjennomførte planer og utviklingsarbeid som har innvirkning på denne prosessen. Tydeliggjøre nærmere ringvirkningene fra hyttenæringens betydning for næringslivet i kommunen. Spesifisere nærmere tidsbruken for strategiarbeidet. Avklare muligheten for delfinansiering fra andre aktuelle finansieringskilder.

7 Innhente anbud på ekstern bistand til gjennomføringen av strategiarbeidet. Endelig forslag til gjennomføring framlegges til politisk behandling i formannskapet 19.august.» Vedtak i F-sak 1/14: «Nore og Uvdal kommune utsetter igangsetting av utarbeidelse av en lokal reiselivsstrategi. Konklusjonen fra næringsselskapets henvendelse til nabokommunene om etablering av felles destinasjonsselskap, dannelse av destinasjonsselskaper på landsdelsnivå og eventuell etablering av regionalpark i Numedal, bør være med i beslutningsgrunnlaget før det tas en beslutning om videre arbeid med en kommunal reiselivsstrategi. Administrasjonen i samarbeid med næringsselskapet gjennomfører en kartlegging av tidligere utarbeidede planer og prosesser som grunnlag for videre arbeid og prioriteringer. Behovet for en ny hyttebrukerundersøkelse bes vurdert. Ny sak til formannskapet og kommunestyret » Reiselivsrådgiver Børre Berglund ble engasjert til å bistå med kartleggingen. Rapport med hans anbefalinger ble framlagt for kommunestyret 23. juni i år, vedlegg 1. Vurderingene her er at eksisterende planer er dekkende på flere områder, men mangler en kommersiell del med kortsiktige og langsiktige mål og tiltak. Rapporten peker også på at reiseliv og handel henger tett sammen. Vekst i reiselivet medfører vekst i handelen. I en reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kan det derfor være riktig å ta med handelsnæringen og utvikle en «Strategiplan for reiseliv og handel i Nore og Uvdal». En kobling mellom disse to næringene vil i en strategi og handlingsplan virke forsterkende og det vil åpne seg muligheter for å ta ut synergieffekter mellom disse to næringene. Med bakgrunn i denne rapporten har Nore og Uvdal Næringsselskap utarbeidet et forslag til prosess og beregnet kostnader. Saksbehandlers vurdering: Reiselivsrådgiver Børre Berglund har gjennomgått relevante planer og foreslått en begrensa prosess fram til utarbeidelse av en reiselivsstrategi. Rådmannen mener planprosessen bør gjennomføres som en temaplan/ kommunedelplan etter reglene i plan og bygningsloven med utgangspunkt i en sammenstilling av eksisterende planer gjennomgått i notat fra BBR AS Rådmannen er ansvarlig for utarbeidelsen av strategidokumentet. Nore og Uvdal næringsselskap tilbyr seg å bidra. Kommunen har gode erfaringer med samarbeid med Nore og Uvdal næringsselskap i andre planprosesser, og anbefaler at Nore og Uvdal næringsselskap trekkes inn i denne planprosessen. Det vil være nødvendig å innhente ekstern kompetanse her, kostnaden er anslått til kr Møtekostnader er ikke spesifisert, men er anslått til kr Uforutsette utgifter settes til kr Innsats fra Nore og Uvdal næringsselskap og øvrig næringsliv beregnes som egeninnsats, og er ikke prissatt. Planarbeidet er ikke finansiert. Rådmannen anbefaler at kostnadene belastes avsatt ramme til næringslån i 2014.

8 Rådmannens forslag til innstilling: Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune gjennomføres som en temaplan etter plan og bygningsloven. Det avsettes kr til planarbeidet. Kostnadene dekkes over midler avsatt til investeringslån på NMK-avdelingens næringsbudsjett for Vedlegg 1. Forslag til reiselivsstrategi. 2. Prosess for reiselivsstrategi.

9 CD c

10 , En reiselivsstrategi gir overordnede føringer og inneholder konkrete tiltak Det foreligger omfatlende planer Dter et godt grunnlag før en heihetlig reisehvsstrategi LKSISTER[NDE PJkNER E DFKYLL[fi PA FLfdL O1RADER, LIEN MAtGLER EN LO LFtI DEL NLD KORT OG LANGSKTIG[ NALI[ILTAK REISELiVS STRATEGt INNHOLD Det er utarbeidet mange relevante planer for utvikling av reisetvet i Nore og Uvdal kommune de senere arene Deler av innholdet i disse planene vil inngå i en samlet reiselivsstrateqi for Nore og Uvdal En del av planene dekker arealbruk i øvre del av kommunen, utmaiksnæringer, kornrnuned&plan for stier og løyper samt en hyttebruker undersøkelse Alle disse planen er av nyere dato og har stor relevans for en reiselrvsstrategi for Nore og Uvdal. Reiseliv er også tydelig adressert i Strategiplan for Kongsbergrecjionen og i Næringspian for Nore og Uvdal kommune, samt i I-landlingsplan for næringsar berd Det mest relevante plandokumentet er Masterplan Uvclal 2030 Lettere pa naturen, Planen bygger på en langsiktig reisemålsutvikling for reiselivet i More og Uvdal og over ord-rei malsetting formulert i planen er at en satsinq pci reiseiucilsritv/kliig skal bidra tila stytke gnirinfaget foi næiitrqsutvik lirig og bosetting i Nore og Uvdal Planen definerer tivdals posisjon som en farniliedestinasjon med kvaliteter som nære og varierte friluftsopplevelser. Dette er en troverdig posisjon. Masterplaneri skiller seg fra en reiselivsstrategi på to områder: Malformuleringene og konkretiser ing av tiltak. På disse oniradene blir liasterplanen overorclrret, mens reiselivsstrategien har kvarititative mai og definerer konkrete tiltak inklusive kostnaclcr, finansiering 09 ansvarlig for gjennomføringen. Reiselivsstratecjien bør ocjsa ha en fin balanse mellom kortsiktige målsettinger/tiltak og mer langsiktige mål/tiltak, Dette for a aktualiseie planen tor de den gjelder for. Foreliggende planer dekker helt eller delvis Kap 1-8 i en reiselivsstrategi. Se innhold til høyre pa siden. Pa disse punl.tene vil en kunne benytte deler av eksisterende planer komplettere disse noe og derved ha store deler av en reiselivsstrategi for More og Uvdal dekket Det som gjenstar vil være Mål, Strategier, lnnsatsornrhder og Handlingsplan med konkrete tiltak Se Kap i oppstillingen til høyre Reiseliv og handel er pa flere reisemål i et skjubnelellesskap. Vekst i reiselrvet medfører vekst i handelen I en reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kan det være riktig å ta med handelsnæringen og utvikle en Strategiplarr for reiselrv og handel i More og Uvdal. En kobling mellom disse to næringene vil i en strategi- og handlingsplan virke forsterkende og det vil aprie seg muligheter for å ta ut synercjieflekter mellom de to næringene. 1. Bakgrunn og formål 2. Gjennomføring av strategiprosesserr 3. Internasjonalt relsetiv Trender oq marked_solvikling 3.2. Etterspørsel 3.3. Produlttkonsepter 4, Reiseliv i Norge Ferie og fritidsmarkedet (inkl Hytternarkedet) 4.2. Kurs og konferansemarkedet 4.3. Arrangementsturisme 5. Status for reiselivsnæringen i Nore og tivdal 5. i. Kommersielle overnatlinger 5.2. Private hytter 5.3. Beliggenhet og naturgitte [or(rinn 5.4. Reisehvsmessig infrastruktur 5.5. Etablerte produkter og opplevelser 5.6. MarAedspos/sjon 5.7. Dislribusjon og salg 5.8. Fel/esoppgaver og organisering 5.9. Kompetanse s. 10. Analyse 6. Koril urrenter 6. i. Konkurreirter basert på geograli 6.2. Konkurrenter basert på likhet iprodukt 7. Inn_spill til stretegiarl eidei 7, i, Scenarier for utvikling av reiselivet i Nore og (Jvdal 7.2. Inn_spill fra stiategimoter 8. Nasjonale, regionale og lokale strategier med relevans fôr Nore og llvdal Regjeringens reiselivsstrategi, De_stinasjon Norge 8.2. Reise/å s_strategi for Buskerud 8.3. Merkevaren Norge 8.4. Regionale og kommunale planer 9. Bærekrafrig uivillie 9. i. Prinsioper for bærekraftig utvikling av reise/ivet i Nore og livdal 10. Visjon og mål Visjon Måleparametre og forutsetninger 10,3. Må Strategier Vekst_strategi Ho ved_strategi og delstrategier 12. lrrnsatsornråder 12, 1. Markedsføring, di_stribusjon, salg 12,2. Produktutvikling og pakketering Kompetanse og kvalitet Organisering 13. Itandtingsptan (kcsnrnende 24 rnnd) Kortsiktige tiltak 13,2. Melloinlang og langsiktige tiltak 14. Oppløtgirig av strategiarbeidet Kritiske suksessfaktorer 14,2. Ansvar for oppfølging og organisering

11 - z_.-.._w r? - -3: -,- -. -, INNSPILL MOTE RØDBERG De næringsaktorer som møtte på diskusjonsmate rundt behovet for en reiselivsstrategi på Rodberg Hotell ga følgende innspill: I. Vi må bli tydeligere på hva vi har i dag og spisse bàde produkt/leveranse og rnarked/målgruppe 2. Noen ml er nådd, dette må markeres. Det må defineres nye konki etc mål som er mulige å nå 3. Vi har svekket posisjon i Danmark, deler av Østfold, Vestfold og Akershus. Denne må styrkes 4. Hyttebrukerne er ei viktig målgruppe. Flere aktiviteter innrettet mot disse bor gjennomføres 5. Mange prosesser er gjennomført, det er ikke behov for en ny prosess, men konkrete tiltak 6. Handel og reiseliv hører sammen i en felles strategt og tiltaksplan. MINE KOMMENTARER Aktørene som deltok på møtet 27. Mars var tydelig på at de har vært gjennom omfattende planprosesser, men ikke fått kommersielle effekter av disse. Det er slik jeg ser det naturlig, da eksisterende planer er tilretteleggende for reiselivsutviklirrg og ikke utløsende for nye trafikk eller nye produkter. Dette understøtter behovet for en strategi som følges av en konkret og spisset handlingsplan, med tiltak i god balanse både på kort, mellomlang og lang sikt. En bør også ta hensyn til en viss prosesstrøtthet blant aktørene og om en strategi for handel og reiseliv skal gjennomføres, bør dette skje gjennom en målrettet prosess hvor god deltakelse og forankring sikres. Avslutningsvis vil jeg kommentere at det tydeligste behovet som næringsaktørene definerte i møtet er at Vi mangler gjester. Det gir klare foringer for en kommersiell tiltaksplan i det korte perspektivet der fellestiltak som styrker salg og markedsposisjon bør være hovedfokuset.

12 Strategi for reisebv og handeli Nore og Uvdal bygger på allerede eksisterende planer Disse samnienfattes i et dokument og kompletteres oni det viser seg a være behov for det. ta fö arbeidet er et fellesmøce ineliom re1seflv tardel og k inuten der en kort og komprimert planprosess presenteres og de første fiarlngèi diskuteres I

13 AVSLUTN1NG Reiseliv og handel er viktige næringer i Nore og Uvdal kommune. Utvikling av reiselivet i kommunen er viktig for utvildingen av handel og andre næringer. Det foreligger flere fyldige og gode planer for utvikling av reiselivet i kommunen. Disse er av tilretteleggende karakter. Det mangler konkrete mål og tiltak som dekker den kommersielle delen som for eksempel tydeliggjøring av produkter og målgrupper, forsterket posisjonering, salgsutløsende tiltak og utvikling av pakketerte/helhetlige konsepter. Om en Strategi for reiseliv og handel i Uvdal kommune skal utvikles bør dette skje i en kort og komprirnert prosess på maksimalt 8 uker. Strategiplanen m inneholde en tiltaksdel som balanserer kortsiktige tiltak og effekter med de mer langsiktige målene/tiltakene. Næringsaktørene må involveres, men en registrert prosess-tretthet gjøre at dette må skje målrettet og med konkret, kommersielt innhold. Innen samhandling med omliggende kommuner og reisemål diskuteres, er det vesentlig at Nore og Uvdal har klare målsettinger og tydelige strategier og tiltak for egen del. Da er mulighetene for å vinne frem i et samarbeid større. En prosess med utvikling av en felles strategi bør tilpasses aktørenes mulighet for deltakelse og september - november er kanskje det mest aktuelle tidsrommet for en effektiv plauprosess. Son I. April 2014 BBRAS Gneisveien 12 bb(bberglund.no

14 Nore og Uvdal kommune Prosess for reisellvsstrategi for Nore og Uvdal MottdU. Arkivkode. Saksnr.:/ // Saksbeh.:ï Nore og Uvdal Kommune har engasjert Børre Berglund Rådgivning AS (BBR) til å gjennomføre en kartlegging av tidligere planer og prosesser og fått en anbefaling på hva som skal til for lage en god reiselivsstrategi for kommunen. BBR har gjennom denne prosessen gått igjennom hvilke planer som foreligger rundt reiselivet i Nore og Uvdal i dag, samt hatt ett felles møte med næringslivet 27.mars på Rødberg. Dette er grunnlaget for de konklusjoner som BBR har gjort i forhold til hva vi har og hva vi mangler i en reiselivsstrategi. Det vises for øvrig til presentasjon som BBR hadde i kommunestyret 23.juni Kort oppsuimnerng Reiseliv og handel er viktige næringer i Nore og Uvdal kommune. I tillegg er hyttenæringen mer og mer fremtredende som en viktig del av reiselivet. Utvikling av reiselivet (les også hyttenæring) i kommunen er viktig for utviklingen av handel og andre næringer. Det foreligger flere fyldige og gode planer for utvikling av reiselivet i kommunen. Disse er av tilretteleggende karakter. Det mangler konkrete mål og tiltak som dekker den kommersielle delen som for eksempel tydeliggjøring av produkter og målgrupper, forsterket posisjonering, salgsutløsende tiltak og utvikling av pakketerte/helhetlige konsepter. Om en strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune skal utvikles, bør dette skje i en kort og komprimert prosess på maksimalt 8 uker. Strategiplanen må inneholde en tiltaksdel som balanserer kortsiktige tiltak og effekter med de mer langsiktige målene/tiltakene. Næringsaktørene må involveres, men en registrert «prosess-tretthet» gjør at det må skje målrettet og med konkret, kommersielt innhold. Innen samhandling med omliggende kommuner og reisemål diskuteres, er det vesentlig at Nore og Uvdal har klare målsettinger og tydelige strategier og tiltak for egen del. Da er mulighetene for å vinne frem i et samarbeid større. En prosess med utvikling av en felles strategi bør tilpasses aktørenes mulighet for deltakelse. Dokumenter og planer stm er gjennomgått Følgende dokumenter og planer er gjennomgått, og danner grunnlaget for den foreslåtte strategien videre: 1. Arealpolitikk for varme og kalde senger på Reisemål (Asplan Viak 2004) 2. Handlingsplan for næringsarbeid (Noe og Uvdal kommune) 3. Hyttebrukerundersøkelsen Nore og Uvdal kommune (Nore og Uvdal Næringsselskap 2009)

15 3 4. Masterplan Uvdal 2030 (2012) 5. Overordnet styrings- og strategidokument (Kongsbergregionen) 6. Mål og tiltaksområder (Kongsbergregionen) 7. Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde (Nore og Uvdal kommune 2014) 8. Strukturendringer og markedssituasjonen i distrikts reiselivet i Buskerud (Menen 2012) 9. Utmarksnæringer i Nore og Uvdal og bruk av LNF formålet etter plan og bygningsloven (Asplan Viak 2010) 10. Næringsplan (Nore og Uvdal kommune) 11. Kommuneplan for stier og løyper (Nore og Uvdal 2009) Konklusjoner BBR har i sitt arbeide konkludert med følgende i forhold til hva som mangler i en fuliverdig reiselivsstrategi for Nore og Uvdal Kommune: 1. Strategi for reisleiv og handeli i Nore og Uvdal bygger på allerede eksisterende planer. Disse sammenfattes i et dokumen to gkompletteres om det viser seg å være behov for det. Oppstart for arbeidet med et fellesmøte mellom reiseliv, handel og kommunen, der en kort og komprimert planprosess presenteres og de første føringene diskuteres. Kostnad for ekstern kompetanse for dette er som følger: Sammenfatning av disse i en «Strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal»: ca t 2. Etter oppstartsmøte utarbeides forslag til mål, vekststrategi og tiltaksplan. Denne forelegges aktørene i neste møte. li dette møtet skal kvantitative mål, hovedstrategi eller vekststrategi samt en tiltaksplan besluttes. Tiltaksplanen skal bygges opp om a. Kortsiktige tiltak b. Tiltak på mellomlang sikt c. Langsiktige tiltak Alle tiltak skal kostnadsberegnes, finansiering skal defineres sammen med ansvar for gjennomføring. Kostnad ekstern kompetanse for dette er som følger: Forberedelse og gjennomføring av tre møter med repr for reiseliv, handel og kommunen: ca t 3. Strategidokumentet skrives i en lett tilgjengelig form og presenteres i sin helhet på tredje møte, og har som målsetting å beslutte strategien. På dette møtet diskuteres og bevisstgjøres kritiske suksessfaktorer for at strategien blir relevant for aktørene og gjennomføres. Kostnad ekstern kompetanse: Forberedelse og gjennomføring av tre møter med representanter for reiseliv, handel og kommunen: ca t 4. Det må regnes ca 10 timer for uforutsett arbeid. I tillegg til dette må det regnes egeninnsats fra Næringslivet og fra Nore og Uvdal Næringsselskap SA på totalt ca timer avhengig av antall bedrifter som deltar.

16 Oppsummert kostnadscver1ag Kostnadstype Ekstern bistand Lokalt næringsliv og Totalt (beregnet timepris kr. NUS (beregnet timepris ,- kr. 400,- ) egeninnsats Prosess som beskrevet , , ,000 over Finansieringspla n AktØr Kr Nore og Uvdal Kommune (betalt ekstern ,- bistand) Næringslivet og NUS (egeninnsats) ,-

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2014/831 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Kommunal finansieringsdeltagelse til Tv-produksjonen: Hyttepatruljen. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret Saken gjelder: Søknad fra Nore og Uvdal Næringsselskap om kommunal støtte til Tv-produksjon. Fakta: Nore og Uvdal Næringsselskap koordinerer en felles innsats for å få en ny Tv-serie «Hyttepatruljen» til å bli produsert i kommunen. Tv-serien planlegges solgt til TV2. Produsentselskapet krever kr 1.5 mill. lokal kapital for å gjennomføre filmingen i kommunen. Næringsselskapet søker om kr i støtte fra kommunen, resten bidrar lokalt næringsliv med. Tv-serien er tenkt sendt på søndags kveld med 20 sendinger i løpet av året. Konseptet som er beskrevet i søknaden, vedlegg 1, skal fokusere på nordmenns sterke forhold til hytter og hytteliv. Kostnadene for å produsere en sesong er oppgitt til kr mill. Det planlegges at serien skal oppsøke kjente og ukjente nordmenn på sine hytter. Programserien skal ha en kjent programleder og i tillegg fagpersoner som besøker hytteeierne og løser et prosjekt på hytta. Prosjektet planlegges å være en gledelig overraskelse for hytteeierne som blir involvert. Byggeprosjektene programmene skal omhandle en renovering, eller tilbygg på eksisterende hytte eller nybygg. Kommunen og hytteområdene benyttes som kulisser i programmene og

18 det opplyses programserien vil gi god kjennskap til området der hytta ligger, hyttebrukeren og aktivitetstilbudene. Markedseffektene lokalt ved å få en slik Tv-produksjon som sendes i beste sendetid ansees å være betydelige, Nore og Uvdal næringsselskap har vurdert ringvirkningseffektene til å være 34 millioner kroner. Saksbehandlers vurdering: Det er ikke ofte næringslivet i kommunen får et tilbud om å delta i en TV-serie som skal benytte kommunen og lokale hytteområder som kulisse i en stor TV-produksjon. Programmet er tenkt som et varig konsept over flere år, i løpet av ett år vil minst et av hytteprosjektene det fortelles om, være et nybygg. Når Tv-serien «Vi på Langedrag» ble sendt på NRK, så resulterte det i en stor økning av besøket på Langedrag og gjorde parken til en av de mest besøkte attraksjonene i Buskerud. Det økte besøket styrket økonomien på Langedrag og gjorde eierne i stand til å investere og utvikle stedet til den populære attraksjonen Langedrag er i dag. Det er ikke usannsynlig at en Tv-serie fra hyttekommunen Nore og Uvdal kan resultere i økt hyttesalg, økt renovering av gamle hytter, økt besøks frekvens og dermed økt handel i kommunen. For oss som ikke kjenner TV produksjon er det litt underlig at en reklamefinansiert kanal som TV2 krever penger for å lage TV programmer. Men konkurransen om seerne og i dette tilfellet hyttemarkedet er stort, flere hyttedestinasjoner ønsker en slik TV serie lagt til sine områder. Det kan være en av årsakene til at produsenten ber om støtte fra hyttedestinasjonene og leverandørene. Lokalt næringsliv mener der er av stor betydning at det første året av programserien produsert i kommunen og forplikter seg til å bidra med en million kroner, i tillegg kommer egeninnsats til planlegging og tilrettelegging for produksjonsselskapet. Skal kommunen bidra må de gjøres en ekstra bevilgning direkte fra næringsfondet, budsjettet for næringsutvikling har pr. idag ikke så store disponible beløp. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på muligheten til at det lages en TV-serie med Nore og Uvdal som kulisse og bevilger kr til produksjon av Hyttepatruljen. Beløpet belastes næringsfondet og utbetales etter nærmere avtale med produsenten. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtalen. Vedlegg: 1. Revidert søknad om støtte.

19 1, Noreçg Uvdal æringsselskap Nore og Uvdal Kommune Att: Terje Halland 3630 Rødberg Søknad om medfinansiering vedr. Hyttepatruljen i Nore og Uvdal Nore og Uvdal Næringsselskap koordinerer en felles innsats for å få en ny TV-serie«Hyttepatruljen» til å bli filmet i Nore og Uvdal. I denne forbindelse trenger vi og skaffe til veie kr ,-. Næringen selv skaffer til veie ,- og det søkesdermed Nore og Uvdal Kommune om å bidra med de resterende ,-for å fullfinansiere denne unike muligheten vi får. Vi håper på positiv behandling av dette i førstkommende kommunestyre, og leggerved en beskrivelse av prosjektet, kostnads- og finansieringsplan samt forventede ringvirkninger av prosjektet. Vennlig hilsen Nore og Uvdal Næringsselskap SA Gro Irene Svendsen TIf Mail. Postadresse: Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E-post:post(änusba.no 3631 RØDBERG

20 Noregg Uvdal æringsselskap Om den planlagte TV-serien TV-serie fortrinnsvis sendt på TV2 søndag kveld: 10 x 45 min. (sommer) 10 x 45 min. (vinter) Konsept: Nordmenn har et sterkt forhold til sine hytter og til hytteliv. I denneserien oppsøkeskjente og ukjente nordmennpå dereshytter. Programserien har en profilert programlederog i tillegg en egnet handyman-eller kvinne. De som får besøk,har alle et prosjekt somskalløsespå hytta. En vegg som skal flyttes, annekssom skal bygges,tak som skal skiftes ut etc.. Programleder og handymanhjelper til å få prosjektet løst.prosjektet er gjerne en gledelig overraskelse for en eller flere i familien, I denne serienskalmangebli glade. I løpet av programmeneskal vi få kjennskap til den aktuelle hyttas historie. Erdet en hytte som har vært i familien i generasjoner eller er den nettopp kjøpt? Er hytta fars paradis, eller er det aller mest mor som er hyttepersonen i denne familien. Hvorfor så sterkt forhold til hytta? Vi får god kjennskaptil området hytta ligger i, bådehva gjelder natur og geografi,og aktivitetstilbud. Konsepteter ment å leve gjennom mange år, to TV-sesonger pr. kalenderår. I løpet av et år, vil minst en av hyttenevi forteller om, være et nytt prosjekt. Vi følger hytta fra den blir valgt ut på hyttemessen, til tomta er klar, hytta bygges og til slutt står klar til bruk. Konseptet inviterer til flerbruk av videomateriale og historier. Utover TV-versjonen vil produksjonsselskapetkunne lage egne videoer for distribusjon på web i samarbeidmed sponsorer, videoer for messer og annet kommersielt bruk, samt sørgefor printet materiale til relevante publikasjoner. Postadresse: Postboks7 Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E_post: post(nusba.no 3631 RØDBERG

21 N oregguvdal æringsselskap oppsum me rt: Historielinje 1: Bygging av ny hytte. Følger familien fra hyttemessa, kjøp av tomt til ferdig hytte. Denne blir filmet gjennom alle 10 episodene. Historielinje 2: Hyttepatruljen oppgraderer noe på en hytte. Avsluttende for hver episode Historielinje 3: Generasjonsskiftepå en hytte. Ny generasjon tar over og totalrenoverer hytten bygger om. Dette kan vises i 1-3 episoder. Om produksjonen og selskapene bak Prosjektet er initiert av TV-produksjonsselskapet Globus. Selskapet har stått bak en rekke store og populære satsinger på NRK,TV2 og TVNorge. Blant annet «SirkusNorthug», «Skiskytterkongen» og «De utvalgte» som har gått på TV2. - Ønsker - Finansieringen - I - Vi - De - For avtale med 1 destinasjon for hovedprosjektet (Historielinje 1). som eventuelt vi må få på plass er følgende: o ,- fra destinasjonen o ,- fra hytteleverandør (hvis vi ikke vil at det skal bindes opp til en av følgende; Saltdalshytta, Familiehytta eller Tinde, så må vi skaffe dette beløpet også) tillegg finnes det muligheter for produktplassering for kr per episode. må stille med 3-4 familier som skal vurderes som gode på TV signerer bindende intensjonsavtale med destinasjon og andre aktører. Når avtalen med TV2 er i boks, så kjører prosjektet i gang. familien som skal bygge hytte, så er gulroten at de vil få en del rabatter Hovedprosjekt til Nore og Uvdal - Potensielle ringvirkninger Hvis vi får hoved prosjektet til vår region, så gir dette en enorm markedsverdi! Markedsverdi på slike serier uten produktplasseringer ca , når det er prod u ktplasse ring Vi får vist fram området på en meget bra måte Vi får mulighet til å bruke filmsnutter i markedsøyemedmens TV serien går, og mulighet til å få bruke dette på hjemmesider, facebook o.l. etterpå. Postadresse: Postboks? Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E-post:post(nusba.no 3631 RØDBERG

22 ... oreçg Uvdal ærtngsselskap Næringslivet i Nore og Uvdal vil gjerne ha serien hit, da dette vil skape stor markedsverdi og god omtale for vår region. I tillegg ønskervi å vise at her får du spesialsyddhytte til det behovet man har, bygd av lokale entreprenører og med godt samhold i bygda. Vi vil kunne vise fram: Lokalt næringsliv Variasjon i hytteområdene Aktivitetstilbudene vi har i en viss omkrets rundt hytta Fjell, skog, vann osv. Attraksjoner Bygdefolket Kommunen Vi har mye å vise frem Her er et lite knippe: r I å Postadresse: Postboks 7 Besøksadresse: Sentrum, 3631 RØDBERG E-post: post nusba.no Telefon:

23 N oreçguvdai æringsselskap Mange arrangementer har vi ogsåå vise fram: iu/:yttar NurnedasraIIy Fjelirnatfestivalen WNO2O14 i Høst Arrangementer gjennom året sr Uvdal TriathTon Fentotrokket S nsornmer Var/Sommer Rodborgdagon og Matfestivalen Smâdolfestivalen 4 Postadresse: Postboks7 Besøksadresse:Sentrum, 3631 RØDBERG E-post: post(nusba.no Telefon:

24 À Fdoreçg UvdaIs. I Nærlngsselskap Ved å være med på første sesong, sågir dette effekt allerede i 2015/2016! Tanker om ringvirkninger Mål antall nye solgte tomter 10 Mål antall oppgraderinger 10 NYE+++ Effekt Tomt Graving Støpning Bygging Inventar Sum OPPGRADERING Årlig ringvirkn ing Total effekt ved beskjeden regning første år! I tilleggtror vipåen egenomdømme-effekt som gjør at vi blir STOLTE av bygda - Lokalbefolkningen - Næringslivet - De - De - De vår. Og med «oss»så mener vi: i Nore og Uvdal i Nore og Uvdal som allerede har hytte i området som har flyttet ut av Nore og Uvdal og som har potensiale i og enten flytte tilbake eller å byggehytte i området som vurderer å flytte hit eller bygge hytte her Postadresse:Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E-post: post(nusba.no 3631 RØDBERG

25 N oreçguvdal æringsselskap Kostnad og finansieringspianen til Globus Media og Hyttemessen Det totale kostnadsoverslaget for serien har et omfang på 8.-lO ,-. Globus Media og Hyttemessen ser for segfinansieringen på bakgrunn av følgende regnestykke: Sponsor Totalt Sponsor Destinasjon for hoved prosjekt Sponsor hovedhytte Nasjonale sponsorer tilknyttet Ca «hytteleveranser». Eks. Byggevare, El-kjede, malingsproclusent etc. Sponsor Produktplassering i episodene Ca, Totalbudsjett Globus Media Finansieringspian for Nore og Uvdal Vi ønsker å kunne dekke inn både Sponsor Destinasjon for hovedprosjekt og Sponsor hovedhytte, nettopp for å vise frem bredden i vårt næringsliv og ha større lokale ringvirkninger. Følgendeplan leggesopp for finansieringen i Nore og Uvdal: Aktør Kroner Spesifisert ** Næringslivet i Nore og Uvdal ,- Fjellsnaret: ,- Kommune 0. Nørstebøog Sønn: ,- Uvdal Bygg og Hytteomsetning: ,- Nore Bygg *: ,- Nore og Uvdal Næringsselskap: ,- Numedal Installasjon: ,- Udefinerte aktører: ,- Nore og Uvdal Kommune ,- Totalt ,- *Forutsetter at man blir valgt som leverandør til prosjektet. **Det kan bli endringer i sponsornavnene avhengig av valgte entreprenører til hovedprosjektet, men næringslivet forplikter seg uansett til å stille opp med ,-. I tillegg legges det opp til at Nore og Uvdal Næringsselskap SA tar seg av koordineringen opp mot Globus Media ASog HyttemessenAS. I tillegg til finansieringen, beregnes det også stor egeninnsats fra næringslivet i Nore og Uvdal. Dette gjelder i alle faser av innspillilngen, alt fra planlegging, Postadresse: Postboks Telefon: 3274 I 3 90 Besøksadresse: Sentrum, E-post: post(nusba.no 3631 RØDBERG

26 - Felles - At Noreçg Uvdal æringsselskap prosjektgruppe, filming og tilrettelegging for TV-selskapet. Vi har ikke lagt dette med i finansieringsplanen, da det er uvisst hvor mange timer dette dreier segom. Konkurranse og suksesskriterier Vi vet at vi er i konkurranse med flere destinasjoner, men har fått en indikasjon på at mye tyder på at de velger oss.vi håper at vii løpet av september/oktober får signert intensjonsavtale og at hele bygda ser nytten av en slik TV-serie Følgende suksesskriterier er avgjørende: - Ved - Bred - Vi - Benytte - Stor å få hovedprosjektet hit første sesong, så vil vi få ringvirkninger allerede 2015/2016 tilslutning til felles satsning har flere områder som er regulert og som er under regulering for flere hyttetomter. Dette vil være med på å sette fart i salget for alle områdene i Nore og Uvdal serien mens den går på TV og i etterkant markedsmessig gjøre større effekt ved å bruke dette riktig effekt for mange ulike bransjer i vår kommune alle har glede av dette koordinering av områdemarkedsføring og TV-serien kommune og næringsliv sammen finansierer dette og ser nytten av dette sammen Postadresse: Postboks 7 Telefon: Besøksadresse: Sentrum, 3631 RØDBERG E-post:post(nusba.no

27 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U01 Saksmappe : 2014/862 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Nore og Uvdal næringsselskap. Partnerskapsavtale, vertskapsavtale. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /14 Saken gjelder: Nore og Uvdal næringsselskap, oppsigelse av avtaler. Fakta: Kommunen har siden juni 2008 hatt et samarbeid med Nore og Uvdal Næringsselskap innenfor nærings, samfunns og destinasjonsutvikling. Arbeidet har vært regulert igjennom to avtaler, en partnerskapsavtale og en vertskapsavtale. Vedlegg 1. Nåværende partnerskapsavtale ble inngått 8 mai 2013, med en varighet ut Avtalen har ett års oppsigelsestid. Vertskapsavtalene har vært inngått med to års varighet, den nåværende avtalen varer også ut Kostnadsrammen for kommunen var i 2014 til sammen kr 2,25 mill. kroner. Kommunen ønsker nå å vurdere om avtalene skal utlyses via en anbudskonkurranse, eventuelt om avtalene revideres eller organisasjonsformen til selskapet endres. Loven om offentlig anskaffelser regulerer tjenestekjøp og EØS reglementet for offentlig støtte begrenser størrelsen på offentlig tilskudd og tjenestekjøp fra bedrifter.

28 Saksbehandlers vurdering: Kommunens har i dag et godt samarbeid med Nore og Uvdal næringsselskap, de har kompetente ansatte og det erfares at næringslivet benytter selskapet i økende grad. Statusrapporten for første halvår 2014 viser stor aktivitet, et godt samarbeid og mange pågående prosesser. Vedlegg 2. Samarbeidet næringsselskapet har opprettet med Siva via deres næringshage program har gjort at det tilføres ekstra ressurser til Numedal, noe som igjen har gjort det mulig opprette en rådgiver stilling til i Numedal. Det igjen har bidratt til et styrket næringsutviklingsarbeidet i Numedal. Avtalene varer ut 2015, men prosessen med å få avklart videre drift og inngåelse av nye avtaler bør igangsettes raskest mulig, ikke minst er dette viktig med hensyn til de ansatte i næringsselskapet. Det bør samtidig vurderes om organisasjonsformen skal endres og arbeidsformen selskapet skal ha med kommunen i fortsettelsen. I dag er NUS organisert som et samvirkeselskap og er avgiftspliktig. Det er sannsynlig at kommunale tilskuddet som gis må vurderes etter lov om offentlig anskaffelser og EØS reglementet for offentlig støtte. Det kan bli nødvendig å innhente rådgivingsbistand i forbindelse med utarbeidelse av anbudsspesifikasjonen og avklaringer med hensyn til lovanvendelser. Forslag til prosess: Avtalene sies opp ved årsskiftet , høsten 2014 igangsettes et arbeid med å spesifisere anbudsutlysningen. Anbudet utlyses før årsskiftet, med anbudsfrist tidlig i Ny avtale inngås før 1. april Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune sier opp partnerskaps -og vertskapsavtalen med Nore og Uvdal Næringsselskap. Nytt anbud utlyses ved årsskiftet. Det tas sikte på inngåelse av ny avtale før 1. april Dersom det er behov gis rådmannen fullmakt til innkjøp av rådgivingsbistand i forbindelse med utarbeidelse av anbudsspesifikasjon og vurdering av lovanvendelser, kostnadene belastes budsjett for næringsutvikling. Vedlegg : Partner og vertskapsavtale. Statusrapport fra Nore og Uvdal næringsselskap. 1 halvår 2014.

29 Mottatt: k vkode - Nore oq Uvdal kommune - * 4 SE?Ï. 2O4 Saksn r.:1 $. Saksbeh.:_ 4 o re og Uvdalkommune 13 SEPI Arkivkode Partnerskapsavtale mellom Nore og jçiai Noreog Nore og Uvdal Uvdalkommune nænngsselskap SA 1. Bakgrunn og grunnlag for avtalen Sasnr L1 _ L Sei..1 1 Denne avtaleskalreguleresamarbeidetmellomnoreog UvdalNæringsselskap(NUS) og Nore og UvdalkommuneInnenfordestinasjons-, samfunns-og nærtngsutviklng. Noreog UvdalNærlngsselskapSA er et selvstendigselskap somreguleres av selskapetsvedtekterog lov omsamvirkeforetak av SelskapeteIes og drivesav næringslivetog har egetstyre,administrasjonog beslutningsmyndlghet. Selskapetshovedmålsetnlnger å bidratil en posftiv utviklingav næringsliveti Nore og Uvdal. Bakgrunnenfor avtalener søknad av fra Prosjekt Nærlngsutvlkllngsselskap om etableringav nænngsselskapog Kommunestyrevedtak av hvor det ble fattet positivtvedtakomfinansiering av NUSI perioden Fomiâl Formålet med partnerskapsavtalen å avkiarearbeidsområderog ansvarsforhold mellom NUS og kommunen Innenfordestinasjons-, samfunns-og nærlngsutvikling. NUSog kommunenharfelles mål om en positiv utviklingav næringslivet i kommunen og måfølgelig ha et nærtog tlllftsfulltforholdtil hverandre.forå nå dissemålene er det sværtviktigå ha god kontaktogsamarbeidmed BuskerudFylkeskommune, Numedalsutvikling, InnovasjonNorgeog andreorganisasjoner somkantjene selskapets formål. 3. Vederlagløkonomisk ramme. Nore og Uvdalkommuneforpliktersegtil å bidramed Kr ,-for perfoden Utbetalesuoppfordret den og hvert år.

30 4. Samarbeids- og ansvarsområder 4.1 Innl edning NUSog kommunenskal samarbeide Innenfor områdenedestinasjons-, samfunns- og nærlngsutvlkling.detskal utarbeldes årligehandlingsplaner for prioritertetiltak. Et prioritert område for NUS eretablererveiledningder det i størst mulig gradfavnes omalle bransjer. 4.2 Destinasjonsutvikling NUSforplikterseg til å arbeideaktivt med inngåel seavselskapsavtaler med næringslivet for bidrag til utvikling ogmarkedsfør ing av kommunensom et attraktivt stedå bo,være frltidsboersamtet spennende ogattraktivt relsemål. Kommunen forplikter segtil å inngåegen avtale med Nore og tjvdal Nærlngsselskap ombidragtil vertskapstjenesteni kommunen. Vertskapsavtalen kanreforhandles hvertandre år dersom enavpartene ønsker det. 4.3 Naeringsutvikling NUSforpliktersegtil å være enaktivaktørfor næringslivet,herunder bidra med rådgivningstjenestertil gründeresom vil etablere ny virksomheti kommunen,samt biståeksisterende næringsliv. VidereskalNUSlegge til rettefor å økekompetanseni næringslivetved å arrangere kurs, fagkvelder, samarbeldsmøter og idèseminar mv. NUSskalværekommunens høringsinstans i næringssaker og skal bidraaktivtved utarbeidelse og gjennomføring av planer som angår næringslivet, herunder utarbeidelse av strategisknæringspian. Avtaieparteneforplikter seg til gjensidig å informere hverandre om næringsivsrelatertesaker. 4.4 Samfunnsutvikl ing NUSforplikter seg til å være en aktivsamarbeidspartmed skolene, herunderarbeidet med ungt entreprenørskap,tilpase fag til næringslivets behov samt motivereog blstå næringslivettil å ansettelærlinger. Videreforplikter NUS segtil å være et kontaktleddmel lom næringslivetog arbeidssøkere,fritldsbeboere ogbedrifter som ønsker å etablereseg i kommunen. Kommunensforplikter seg til å leggetil rette for en aktiv nærlngsvlrksomhet ogbidra innenfor sinerammertil å styrke næringslivet I kommunen.

31 5. Gjennomføringogorganisering Detskal utarbeldes årlige handlingspianer somforeleggeskommunen innen 15.februar hvert år. NUSskal innleveretre rapporter pr. år til kommunen med frist1. Januar, 15.Aprilog 15.August. Kommunens kontaktperson errådmannen.nussinfastekontaktper sonmot kommunen erdagligleder. 6. Avtalens vari ghet Avtalenhar en varighetfra vilkår. 31.1Z.1.5,medmulighet til forlengelsepå nye 7. Generelle avtalevli kår og oppsigelse Vedvesentlig misligholdellervesentlig endredeforutsetningerfor avtalen, kan avtalen sies opp av begge parter med i årsvarsel. Avtalen er undertegnet i to eksemplarer,hvoravavtalepartenebeholderhvertsitt avtaieeksemplar.. -. Nore og Uvdal kommune Rådmann, Frank Pedersen Rødberg,den.$ /..2 Oi3 6 Noreog Uvdal Nænngsselskap SA Dagligleder, Gro Irene Svendsen

32 Saksnr.L/1 Nore og Uvdal kommune 25 A kloregg Uvdal iæringsseiskap /b 5 S6kSbl1. Nore og Uvdal Kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap om ivaretakelse av vertskapsfunksjonen for Følgende avtale om Ivaretakelse av vertkskapsfunksjonen er herved Inngått mellom Nore og Uvdal kommune (NUK) og Nore og Uvdal Næringsselskap (NUS). 1. Turistkontoret påtar seg å utføre følgende oppgaver - Drift av helårs turistinformasjon og salg/videreformidling av overnatting, aktiviteter, kart, fiskekort, suvenirer og postkort og lignende skal skje I gjennom lokaler I Rødberg - Være en aktiv medspiller sammen med NUK I arbeidet med profilering av hele kommunen som turistattraksjon igjennom slagordet Uvdal Tettere på naturen - Tilvise besøkende og innbyggere til aktuelle nettsteder for kommunen - Drive aktiv markedsføring av kommunens kulturprofilerte prosjekter I samarbeid med NUK, både spesifikt og som integrert del av øvrig markedsføring - Gjennomføre markecistiltak som for eksempel utarbeidelse og distribusjon av profileringsmateriale - Ta Initiativ til å gjennomføre visningsturer og utarbeldelse av opplevelses- og aktivitetspakker - Holde oversikt over ledige overnattlngssteder på større arrangement Rapportering av vær- og føremeldinger og badetemperaturer til flest mulig medier - Kontinuerlig oppdatering av reiselivsinformasjon på norsk og engelsk reiselivsportalen Ha faste møter med Destinasjonsrådet, reiselivsbedriftene og kommunen - - Utarbeide statistikker og rapporter om de tilreisende i vår kommune 2. GodtgJarelse og betalingsbetlngelser; Ivaretakelse av vertskapsavtalen : kr mvajjj Beløpet faktureres fra Nore og Uvdal Næringsseiskap SA med forfall og Avtalens varighet: Avtalen gjelder fra partene beholder ett hver Avtalen er utferdiget I 2 eksemplarer, hvorav Forhandling av avtale om ivaretakelse av vertskapsfunksjon for tas opp på møte mellom NUS og TK iht. partnerskapsavtalen. Avtalen er gyldig 9Ifler totseminqv videre finansiering av Nore og Uvdal Nærlngsselskap. Sted og d a to : J9 L Nore og Uvdal Næringsselskap daglig leder Gro Irene Svendsen Idbjørn Fønnebø Postadresse:Postboks 7 E-posc Telefon: Besøksadresse: Sentrum, 3631 RØDBERG Org.nr

33 ) Nore og Uvdal kommune I Motti: L s.u;t Aki kod - Til Nore og UvdalKommune v/rådmannen Saksnr Sakbeh: IIore9gUvdaI i iæringsselskap 3630 Rødberg Rødberg,juli 2014 Rapportfra Nore 08 Uvdal NæringsselskapSAførste halvår 2014 (i henhold til avtale per 1 S.august 2014) Vedlagt ligger rapport fra Nore og UvdalNæringsselskapSA (NUS)for første halvår Det er moro å jobbe med de tre hovedoppgavene; Nærings-,Samfunns-,og Destinasjonsutviklingi en kommune som er iferd med å snuen negativ trend og se vekst både i netto innflyttingstall og i næringslivet generelt. Rapportengir en indikasjonpå hva NUSbidrar med underveisog hvilken kompetanse vi innehar. I tillegg har vi lagt på en ny del i rapporten i år i forhold til hvilke kritiskesuksessfaktorervi mener er viktige for å lykkes. Vi kommer gjerne for å presentere rapporten i henholdsvisformannskap eller kommunestyre hvis dette er ønskelig til høsten. Vennlig hilsen Nore og Uvdal NæringsselskapSA Gro Irene Svendsen Daglig leder tlf

34 oreçg Uvdal ænngsselskap Innholdsfortegnelse Organisasjonen 3 Kompetansen 5 Lokalisering 5 Omdømme 5 Partnerskapsavtalen 6 Næringsutvikling 6 Tett samarbeide med NNHi henhold til partnerskapsavtalen 6 Andre oppgaver som relaterer segtil næringsutviklingen 8 Samfunnsutvikling 9 Boligtilgang 9 - Hvilke - Hvilke - Hvilkekriterier - lnnspill typer boliger det er størst etterspørsel etter 9 områder i kommunensom er mest attraktive 9 som er viktig for de ulike målgruppenei valg av bolig 9 til nyttige virkemidler i boligpolitikken 9 Utvikling av Rødberg Sentrum 9 Tilbakeflytting 9 Andre oppgaver relatert til samfunnsutviklingen 10 Destinasjonsutvikling 11 Turstier/løyper/skilting 11 - TI TOPPER får GPS-filene til de ti toppene inn på digitale kart og legger de ut påut.no Arrangementskoordinator 11 Reiselivsstrategien 12 Områdeplanen for Øvre Uvdal 12 Oppsummert oppgaversom relaterer segtil destinasjonsutvikllngen 13 Vertskapsavtalen 14 Uvdal.no 14 Drift av turistkontoret 14 Områdemarkedsføringen 15 Kritiskesuksessfaktorer 21

35 Organisasjonen N oreçguvdal ænngsselskap NUS er fra april 2014 fullsatt i organisasjonen, I tillegg har vi et meget fruktbart og tett samarbeide med Numedal NæringshageAS (NNH). Organiseringen per juli 2014 er som følger: Partnere Nore og Uvdal Kommune 108 andelseiere Buskerud Næringshage Buskerud Fylkeskommu ne Leder: Kåre Gunnar Bergstøl Nestleder: Aud Åshild Bjprnsrud Styremedlemmer: Paul Tollefsen, VebgjørnEnerstvedt, lngerlassegård, r Hans Petter Linnåsog Jens Brodersen Varamedlemmer: JanneBekkeseth og Anne HelenRennehvammen Sva Leder: SjørnEdvardsen Styremedlemmer: Kai Redalen, Tone Ranheim Rolfstad, AsbjØm LØvstad,Paul Tollefsen og Marit Sand Deinboll og Ole Gunnar Haug Turist ogmarkedssjef lnformasjonsararlig Daglig leder StenRudi Austheim Nina E.Knstlansen, Urda lieterud 100% 80% 100% Nore og Uvdal kommune er hovedpartneren til NUS gjennom partnerskapsavtalenog avtale om ve rtskapstjenesten. I 2014 har NUSog NNHgjortavtale om å delegere Nærlngsutviklingsoppgavene fra NUSover til NNH mot at 50 %av Gro Irene s tid gjøres gjennom NNH.Dette var dels for å sikre lokal finansiering av NNH, men ogsåfor å sikre god betjening av alle bedrifter som søker hjelp til etablering og utvikling. På denne måten opplever bedriftene en dør inn og det blir lettere å forholde segtil.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA Strategi 2015-2018 Nore og Uvdal Næringsselskap SA Dokumentet beskriver i korthet hvilke målsettinger og strategier som danner grunnlaget for hvordan selskapet skal drives i årene fremover. Strategi for

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N

Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N Møteinnkalling Saksnr: 46-56 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: I 1:00 11:00 12:00 TEMA: Komm unestyresalen, Rødberg Statkraft

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

Møteinnkalling. OBS: Det vil bli avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag. Se egen innkalling.

Møteinnkalling. OBS: Det vil bli avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag. Se egen innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det vil bli avholdt møte i administrasjonsutvalget kl. 13.00 samme dag. Se egen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 11:00 13:15 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte:

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Bygdetunet, Uvdal Dato: 22.09.2009 Tidspunkt: 12:00 Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig,

Detaljer

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA 2013-2014 Dokumentet er vedtatt i styremøte 6.november 2012 og er basert på 3 workshops som er gjennomført med næringslivet i kommunen,

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Ingvar Svendsen May-Britt Bølviken

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 3-7 Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt:

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 15.30 17.30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda, ordfører Dagfinn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-5/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur 4b Nore og Uvdal kommune N LJm EDAL flfldoalderdalet Møteinnkalling Saksnr: 37-38 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: BERGTUN, Rødberg Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 21-26 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 13:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer