Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad"

Transkript

1 Nord-Fron kommune Nedregate Vinstra Deres referanse Dato Vår referanse 2008/ AAB Saksbehandler Alexandra Abrahamson, tlf Avdeling Miljøvernavdelingen Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad Vi viser til søknad fra Mathias Kjæstad oversendt fra Nord-Fron kommune i brev av 3. mars Vi viser videre til tidligere søknad av 15. januar 2008 med tilhørende saksbehandling (inklusive klagebehandling i Direktoratet for naturforvaltning), befaring på berørt seter i Frydalen den 3. juni 2010, tilleggsopplysninger fra søker i e-post mottatt den 14. juni 2010 og telefonkontakt mellom Fylkesmannen og fylkeskonservatoren den 14. juni. Konklusjon Fylkesmannen gir Mathias Kjæstad tillatelse til å rive og sette opp på nytt låven på gnr.328/bnr.4 på Kvamsnysetra, inkludert nødvendig restaurering. Ny plassering vil være på tuften mellom selet og eksisterende beliggenhet av låven. Dispensasjonen er gitt fra verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.1 med hjemmel i 48 i naturmangfoldloven og gjelder i tre år. Søknaden Tidligere søknad Mathias Kjæstad søkte i 2008 om utvidelse på 25 m 2 av selet (fra 55 m 2 til 80 m 2 ) på sin seter på Kvamsnysetra i Frydalen for å få plass til et tørkerom og to nye soverom. Det ble her gitt tillatelse etter verneforskriften, ut fra retningslinjer i daværende utkast til forvaltningsplan, til en utvidelse på 15 m 2. Det ble samtidig søkt om flytting og restaurering av en låve. Låven står nede på setervollen i hellende terreng ca 60 m fra selet. Låven skulle plasseres opp i terrenget og nærmere selet på en gammel tuft, mellom nåværende beliggenhet og selet. Argumentasjon for flyttingen var at låven ville få en mer brukervennlig plassering som uthus til selet. I tillegg ville låven bli restaurert og bevart for fremtiden. Låven er i dårlig forfatning, og med mindre den kan brukes mer fornuftig oppga søker at det var stor risiko for at den forfalt ytterligere da en restaurering vil kreve mye arbeid. Fagenheten for kulturvern i Oppland anbefalte at låven ikke ble flyttet da den har verdi som en del av landskapet der den står. Nåværende beliggenhet er mer naturlig enn den omsøkte. Et annet viktig poeng er at tuften etter gamleselet blir liggendes urørt i marka som et minne. Likevel bør låven på en eller annen måte settes i stand, men helst ikke gjennom en total restaurering da dette ville blitt så omfattende at låven ville fremstå som ny. Fagenheten mente at det i så fall er bedre å gjøre sikringstiltak der låven står for å kunne forlenge dens levetid noe i det opprinnelige miljøet. Fylkesmannen vurderte at en flytting og restaurering av låven vil bli så pass omfattende at tiltaket er å betrakte som et nybygg. Nybygg kan etter verneforskriften tillates hvis behovet er knyttet til jordbruk. Søker begrunnet flyttingen ut fra at bygningen ville bli mer brukervennlig. Søker slipper ca 100 sau på beite i Frydalen hver sommer, der setervollen brukes som hamn om våren og høsten. Søker selv begrunnet ikke flyttingen av låven som spesielt tilknyttet denne beitebruken da setra benyttes til både jordbruks-, fritids- og utleieformål. I tillegg til selet og låven ligger også et gammelt fjøs på setra, ca 60 Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr:

2 m fra selet, som i dag brukes som lagringsplass. Nord-Fron kommune anbefalte ut fra en landbruksfaglig vurdering av dagens og evt. fremtidig bruk av setra, at flytting av låven ble tillatt, alternativt at det ble gitt tillatelse til et nytt uthus. Etter en totalvurdering av ovennevnte informasjon avslo Fylkesmannen flytting av låven. Søker klaget på Fylkesmannens vedtak, både når det gjaldt avslag om flytting av låven og tillatelse til mindre utvidelse av selet enn omsøkt. I klagen varslet søker om at hvis Fylkesmannens vedtak ble opprettholdt ville han søke om å sette opp et nytt uthus på 20 m 2. Klagen ble ikke tatt til følge av Direktoratet for naturforvaltning, som stadfestet Fylkesmannens vedtak på begge punkt. Aktuell søknad Nord-Fron kommune har nå mottatt melding om tilbygg på sel og bygging av nytt uthus på Mathias Kjæstad sin seter (gnr.328/bnr.4) på Kvamsnysetra. Tilbygg på selet er i tråd med vedtak av 30. september 2008 fattet av Fylkesmannen i Oppland etter verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde, det vil si 15 m 2. Melding om nytt uthus er en ny søknad om dispensasjon fra ovennevnte verneforskrift. Uthuset er på 3 x 5 meter og skal innholde inngangsparti, do og vedbod. Bygget er tenkt plassert på et flatt areal ca 10 m nordvest fra selet. Nord-Fron kommune har i forbindelse med oversendelse av saken til Fylkesmannen bedt søker om å sende inn eventuelle nye momenter jamført med den informasjon som forelå i den tidligere saken av 2008/2009. I denne sammenheng har saksbehandler hos Fylkesmannen sammen med søker vært på befaring den 3. juni i år på seteren. Søker har i tillegg sendt inn tilleggsinformasjon til saken. Her presiseres at søknaden om oppføring av nytt uthus er fremmet på grunn av tidligere avslag på søknad om flytting av låven, som ellers var tenkt å dekke behovet for uthus med vedbod og utedo i tilknytning til bruken av eksisterende sel. Søker vil i denne anledning peke på at låven nå er i så dårlig forfatning at den kan utgjøre en fare for både dyr og mennesker. Dersom vedtaket om avslag på flytting ikke blir omgjort, må låven derfor måtte rives. Dette vil antagelig bli gjort i løpet av sommeren. Dersom det gis samtykke til flytting, vil søker så langt råd er prøve å nytte eksisterende vegger, men det kan bli aktuelt med totalrenovering med innvendig og utvendig kledning på enkelte vegger. Dersom vedtaket blir omgjort slik at låven kan flyttes og nyttes som uthus slik som planlagt, vil søknaden om oppføring av nytt uthus falle bort. Verneforskrift og forvaltningsplan Formålet med opprettelsen av Frydalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, ta vare på leveområder for villreinstammen i Rondane og et rikt dyre- og planteliv, samt ta vare på landskapsformene, jamfør 2 i verneforskriften. Etter verneforskriften er området vernet mot inngrep som kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, herunder oppføring av bygninger, unntatt noen spesifikt nevnte tiltak, jamfør 3 pkt 1. Oppføring av bygninger til formål annet enn landbruk omfattes ikke av et slikt unntak. Under den generelle dispensasjonsbestemmelsen ( 48 i den nye naturmangfoldloven) kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det foreligger også en godkjent forvaltningsplan for verneområdet. På side 45 i denne presiseres at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen til oppføring av små uthus for å dekke behovet for utedo, vedskjul eller lignende. Nybygg vil i slike tilfeller kun være aktuelt der dette ansees som mer gunstig av hensyn til landskapet eller bygningsmiljøet, enn utvidelse av eksisterende bygningsmasse. Fylkesmannes vurdering Etter befaringen er Fylkesmannen innforstått med at låven slik tilstanden er per i dag sannsynligvis vil falle sammen om forholdsvis kort tid. Ettersom bygget er i så pass dårlig stand med blant annet sønderrast gulv og hull i taket, er det per i dag helt ute av funksjon, også som lagringsplass. Søker er ikke interessert i å sikre et slikt bygg uten funksjon kun for å forlenge levetiden noe, da også et slikt lite tiltak er forholdsvis omfattende. Fylkesmannen har også forståelse for at søker ikke er interessert i å legge en så pass stor innsats som kreves for å totalrestaurere bygget der det står, da beliggenheten ikke er tilpasset dagens bruk av seteren. Søker har derfor planer om å rive låven allerede i sommer. 2

3 Søker har et ønske om uthus med vedskjul og utedo nærmere selet. Samtidig har han et ønske om å bevare låven på seteren, og er villig til å gjøre en stor innsats for å restaurere denne hvis den kan bli brukt på en fornuftig måte. Fylkesmannen mener at låven utgjør en viktig del av helhetsinntrykket på setra og setermiljøet. Vi er derfor av den oppfatning at det er bedre å ivareta låven enn at den rives og forsvinner helt fra kulturlandskapet. Selv om låven per i dag er i svært dårlig forfatning fremstår bygget fortsatt som inntakt og fullt mulig å restaurere på en god måte som vil kunne bevare det opprinnelige inntrykket. Målene på tuften låven er tenkt plassert på passer godt sammen med målene på låven. Fylkesmannen har i denne sammenheng hatt kontakt med fylkeskonservatoren per telefon den 14. juni i år. Også fylkeskonservatoren mener at flytting og restaurering av låven er det best mulige alternativet sett ut fra dagens situasjon, framfor alt med tanke på det helhetlige kulturlandskapet med riving som eneste alternativ. Et tilleggsargument for å tillate flytting av låven er at søkers behov for et lite uthus for lagring av ved og utedo i tilknytning til selet på den måten blir oppfylt. Fylkesmannen måtte ellers ha vurdert den aktuelle søknaden om oppføring av et helt nytt bygg, alternativt vurdert en ytterligere forlengning av selet for å eventuelt imøtekomme ønsket om en fornuftig plassering av vedskjul og utedo. Et slikt tiltak hadde blant annet måtte ses i lys av at søker bruker setra delvis i forbindelse med beitebruk, noe forvaltningsmyndigheten er opptatt av å opprettholde. Det kan i denne sammenheng nevnes at det nylig er funnet fjellmarinøkkel og høstmarinøkkel nederst på denne setervollen (i god avstand fra bygningsmassen). Begge disse er rødlistede arter, og unike funn sett i forhold til Frydalen landskapsvernområde for øvrig. Dette tilsier at fortsatt beite er spesielt viktig her. Fylkesmannen mener at flytting og bevaring av låven er en bedre løsning enn å eventuelt tillate et nytt bygg eller ytterligere forlengning av eksisterende sel. Fylkesmannen er kjent med at villreinbukk bruker Tjørnseterfjellet med trekk fra Vulufjell gjennom Frydalen, spesielt om våren og sommeren. Flytting og restaurering av låven vil likevel ikke utgjøre noen nevneverdig tillegg til den menneskelige aktivitet som foregår allerede i dag rundt Kvamsnysetra. For plantelivet vurderes tiltaket som kun positivt, jamfør ovennevnte informasjon om rødlistede arter. For friluftslivet må tiltaket vurderes som positivt da seterbebyggelse og setervoller utgjører en vesentlig del av opplevelsesverdien i dette området, og at Fylkesmannen i dette konkrete tilfellet vurderer låven som et viktig element. Fylkesmannen har med dette vurdert tiltaket i forhold til både friluftsliv og verneverdier, jf. naturmangfoldlovens 4 og 5 og På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at søknaden bør innvilges gjennom å gi dispensasjon fra verneforskriftens 3 pkt 1.1 med hjemmel i 48 i naturmangfoldloven. Vernevedtak Fylkesmannen gir Mathias Kjæstad tillatelse til å flytte låven på gnr.328/bnr.4 på Kvamsnysetra, inkludert nødvendig restaurering. Dette innebærer at låven rives og settes opp på nytt. Ny plassering er på tuften mellom selet og eksisterende beliggenhet av låven. Dispensasjonen er gitt fra verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.1 med hjemmel i 48 i naturmangfoldloven, og gjelder i tre år (juni 2010 juni 2013). Samtidig avslås søknad om oppføring av nytt uthus på 15 m 2 inntil selet. Det er satt følgende vilkår: Det forutsettes at restaureringen gjennomføres med så lite utskifting av materialer som mulig. Arealet må ryddes fra materialrester med mer når arbeidet er avsluttet. Statens naturoppsyn v/finn Bjormyr (tlf ) skal ha beskjed når arbeidet er avsluttet. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften, og ikke i forhold til plan- og bygningsloven (kommunen). Dette vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klage stiles Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Fylkesmannen innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. 3

4 Sigurd Tremoen e.f. avdelingsdirektør Alexandra Abrahamson overingeniør Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. Kopi Mathias Kjæstad, Gardvegen, 2642 Kvam Oppland fylkeskommune v/ fagenheten for kulturvern, Serviceboks, 2626 Lillehammer Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvernområder i Rondaneregionen, v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta Villreinutvalget Rondane Nord, Dovre Fjellsenter, 2660 Dombås Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Pb 172, 2659 Dombås Statens naturoppsyn Dombås v/ Finn Bjormyr, Postboks 124, 2659 Dombås Direktoratet for naturforvaltning, Pb 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 4

5 Direktoratet for naturforvaltning Mathias Kjærstad 2642 KVAM Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2008/14516 ARE-NP-MD Arkivkode: 423.5/05 Avslag på søknad om tilbygg på sel og flytting av låve (gnr 328/4) i Frydalen landskapsvernområde i Nord -Fron kommune - Klagebehandling Det vises til klage i e-post av 19. oktober 2008 på Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak datert 30. september 2008 hvor søknad om utvidelse av selet på 25 m2 og flytting av låven ble avslått. Det ble gitt tillatelse til utvidelse av selet med 15 m2, slik at totalarealet vil bli 70 m2. Det vises også til fylkesmannens oversendelse av klagen i brev datert Bakgrunn for saken Den 15. januar 2008 søkte du Nord-Fron kommune om å få utvide et sel med 25 m2 og flytte en låve ca 25 meter inn på tunet på din seter på Kvamsnysetrene (gnr 328 bnr 4) i Frydalen landskapsvernområde inord-fron kommune. Begrunnelsen for de omsøkte tiltakene var at det i forbindelse med landbruksdriften var behov for økt sengekapasitet, tørkerom og lagringsplass ved sauehold, fritidsbruk og utleievirksomhet. Ved et tilbygg på selet med 25 m2 i lengderetning vil man øke kapasiteten med to soverom og et tørkerom. En flytting av låven inn på tunet vil medføre at låven blir brukervennlig som vedskjul og uthus. Under enhver omstendighet har låven et stort restaureringsbehov, opplyses det. Nord-Fron kommune oversender saken til Fylkesmannen i Oppland i brev datert 29. januar 2008 for behandling etter verneforskriften. Grunnet usikkerhet vedrørende bygningens alder, ble saken også sendt til fylkeskonservator for uttalelse. Den 25. februar 2008 kommenterer Fylkeskonservatoren i Oppland fylkeskommune søknaden. Når det gjelder tilbygget på selet uttales det følgende: "Utvidinga av langselet med eit tilbygg i forlenginga av dette er ein god og tradisjonell måte å utvide selet på. Mellombygget i stav/laft eller grov bindingsverk er godt i samsvar med tradisjonen. Ein kler mellombygget utvendig med ståande kantskåren panellåvepanel eller tømmermannspanel. Panelborda skal ha ulik bredde, det lagar meir liv i overflata. " Det gis videre retningslinjer vedrørende utforming av tak, behandling av overflate og vinduer. Når det gjelder flyttingen av låven, anbefaler fylkeskonservatoren at den sikres der den er, det er låvens naturlige plassering. I ditt brev datert I 0.mars 2008 til Nord-Fron kommune gis det merknader til fylkeskonservatoren sin uttalelse vedrørende søknad om påbygg på sel og flytting av låve. Det opplyses at påbygget av selen Besøksadresse : Telefon : Videokonf: Internett : Saksbehandler: Tungasletta Marit Doseth Postadresse : Telefaks : E-post : Telefon: N-7485 Trondheim

6 Direktoratet for naturforvaltning for skifer. Låven er så sterk forfallen at den vanskelig kan repareres uten at den tas helt ned. En flytting av låven vil gjøre den mer brukervennlig for fremtidige generasjoner, da den blir lettere tilgjengelig som vedskjul og uthus. Låvens estetiske utrykk og tradisjon skal bevares. Annen plassering enn omsøkt vil kunne aksepteres, for eksempel en plassering nord for eksisterende sel i tilknytning til dyrket mark. I brev til Fylkesmannen i Oppland datert 6. juni 2008 etterlyser Nord-Fron kommune vedtak i saken. Ytterligere merknader til søknaden gir du i brev datert 6. juni til Nord-Fron kommune. Det opplyses at setra tidligere har vært benyttet både til næringsformål i tilknytning til landbruket, til fritids- og rekreasjonsformål for brukerne på gården og i perioder på 50- og 60 tallet ble den utleid til turister sommerstid. Å skille mellom næringsbruk og fritidsbruk har ikke vært vanlig i landbruket. I dag benyttes setra i forbindelse med beite av sau, vår og høst. Utleie vil være aktuelt. Låven har ingen næringsmessig funksjon, men benyttes kun som lager/uthus. Det uttrykkes et ønske om å ivareta husene og særpreget på setra, men dersom restriksjonene blir for strenge vil husene forfalle på grunn av manglende interesse for bruk og vedlikehold. Nord-Fron kommune gir i notat til fylkesmannen datert 2. september 2008 sin landbruksfaglige vurdering av søknaden. Det anbefales at det gis tillatelse til utbygging av selet, da helger og ferier brukes til å skjøtte gårdsdrifta. Drift med beitedyr er i tråd med verneformålet og det er da viktig at det blir lagt til rette for det på en tilfredsstillende måte. Det utrykkes også at det vil være behov for et lagerhus nærmere selet, men at det ikke lenger er behov for låve i tradisjonell forstand. Lagringsbehovet kan tilfredsstilles ved at det bygges et frittstående hus eller låven kan flyttes og benyttes til dette forhold. Fylkesmannen behandlet søknaden etter verneforskriften den 30.september følge fylkesmannen må det for at en eventuell dispensasjon kan gis, foreligge et konkret behov for økt areal som ikke kan dekkes innenfor eksisterende bygningsmasse. Dersom bygningen bidrar til at verneformålet ivaretas, vil det lettere kunne gis dispensasjon. Den omsøkte utvidelsen står ikke i forhold til det behov som familiens seterdrift skulle tilsi og fylkesmannen fant derfor ikke at det forelå gode nok grunner til en utvidelse utover det som foreslås som maksimal størrelse i forslaget til forvaltningsplanen, dvs 70 m2 bra. Behovet for tørkerom og/eller soverom må dekkes innenfor disse rammene. Kvamsnysetrene ligger innenfor villreinens leveområde og fylkesmannen ønsker ikke tiltak som tilrettelegger for økt ferdsel i dette området. Når det gjelder ønske om rivning av eksisterende låve og oppføring av en ny ca 25 meter nærmere selet, finner fylkesmannen ikke å kunne tillate dette. Fylkesmannen mener lagringsbehovet vil kunne ivaretas ved nåværende plassering av fjøs og låve. Fylkesmannen gir derfor tillatelse til et tilbygg på selet med 15 m2 og avslår søknaden om flytting av låven. Den 20. oktober 2008 ble fylkesmannen sitt vedtak påklagd. I klagen gjøres det gjeldende at det omsøkte tilbygg på 25 m2 bør tillates ut i fra tekniske og estetiske forhold. Det påpekes at det er tradisjon for at sel og andre seterhus kan benyttes som fritidsbolig for brukerne, i tillegg til at det er en del av næringsgrunnlaget for bruket. Dersom verneforskriften er til hinder for at man kan tilpasse bruken av setra til dagens driftsform, er dette i følge klager en innskrenkning i bruksretten som må kunne gi grunnlag for erstatning. Det vises også til tidligere tillatelse til oppføring av tilbygg på angjeldende sel på 20 m2, jfr vedtak fattet av Nord-Fron kommune i brev av Grunnen til at tiltaket ikke ble satt i verk i henhold til denne tillatelsen var at foreliggende planer for laftet tilbygg og et mellombygg i stavlaft/reisverk ble ansett som en bedre løsning både teknisk og estetisk. Denne 2

7 Direktoratet for naturforvaltning løsningen kan ikke gjennomføres innenfor en ramme på 15 m2. Tilbygget må i stedet oppføres i reisverk med utvendig panel og dette vil bryte med selets harmoniske arkitektur. Også avslaget på flytting av låven påklages. I følge klagen må tiltaket ansees som vedlikehold av eksisterende hus. Med dagens plassering har låven ingen funksjon og er til liten nytte. Restaureringsarbeid vil neppe være aktuelt dersom ikke bygget gjøres mer tilgjengelig. I e-post til fylkesmannen fra kulturvernkonsulent Horndalsveen datert 30. oktober 2008 gis det uttrykk for at fagenhet for kulturvern har vurdert det som best i forhold til byggeskikken at det omsøkte tiltaket kan tillates. Fylkesmannen behandlet klagen den 12. november Når det gjelder utvidelsen av arealet, mener fylkesmannen at det i foreliggende tilfelle må vurderes andre hensyn i tillegg til byggeskikk. Til grunn for fylkesmannen sitt vedtak ligger særlig hensynet til villrein. Selv om den omsøkte løsningen er den beste teknisk/estetisk, mener fylkesmannen den ikke er den eneste gode løsningen. Et alternativ påbygg på 15 m2 i bindingsverk, vil også kunne passe inn i bygningsmiljøet. Det vises til anbefalingen i bygningsveilederen "Seterbygninger - verdier og utfordringer". I følge denne veilederen bør tilbygg til seterhus underordne seg eksisterende hus, enten ved å videreføre uttrykket eller gjennom å markere at det er nytt. Som eksempel nevnes at tilbygg til lafta hus gjerne kan være i bindingsverk. Eksisterende hus er utgangspunktet for formen, det skal ikke være mulig å oppføre store tilbygg. Når det gjelder den gamle byggetillatelsen som ble gitt av Nord-Fron kommune i 2001, viser fylkesmannen til at dette en tillatelse som er gitt i medhold av plan- og bygningsloven før vernet av Frydalen landskapsvernområde ble vedtatt. Byggetillatelser varer i 3 år og søkers tillatelse er falt bort. Saken må derfor behandles etter verneforskriften før den igjen behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen fant ikke grunnlag for omgjøring av sitt tidligere vedtak og saken ble sendt til direktoratet for klagebehandling. Direktoratet sin vurdering Klageinstansen kan etter forvaltningslovens 34 prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Klageinstansen kan videre selv treffe vedtak i saken eller oppheve vedtak og sende den til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. I foreliggende tilfeller er det søkt om utvidelse av et sel med 25 m2, samt flytting av en gammel låve ca 25 meter slik at den blir liggende nærmere selet. Fylkesmannen har gitt tillatelse til en utvidelse av selet med 15 m2 slik at selet blir maksimalt 70 m2. Søknaden om flytting av låven ble avslått av fylkesmannen. Selet ligger i Frydalen landskapsvernområde som ble vernet ved kgl. res den 24. oktober Formålet med vernet er i følge verneforskriften 2 blant annet å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. Å ta vare på leveområdet for villreinstammen i Rondane er også en del av verneformålet. For det første søkes det om å en utvidelse av selet med 25 m2, slik at totalareal blir ca 80 m2. Utvidelsen skal dekke behovet for økt sengekapasitet, lagring og tørking. Selet benyttes i forbindelse 3

8 Direktoratet for naturforvaltning med sauehold, fritidsbruk og utleievirksomhet. Et tilbygg med omsøkte størrelse vil kunne romme to soverom og et tørkerom. I følge verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde fastsatt ved kgl. res. 24. oktober 2003 kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til ombygninger og tilbygg til eksisterende bygninger i tråd med forvaltningsplan. Forvaltningsplanen for Rondane nasjonalpark med de tilliggende landskapsvemområder er ikke vedtatt, men i følge det utkastet som har vært på høring bør ikke en seterstue overstige 70 m2. Tillatelser til nybygg på setrer skal bare gis dersom behovet er knyttet direkte til landbruk. Nybygg som skal benyttes til fritids- eller utleieformål, er ikke å betrakte som behov knyttet til landbruk. Det er definisjonen av landbruk i plan- og bygningsloven på vernetidspunktet direktoratet har lagt til grunn. Det er ikke opplyst at familiens seterdrift medfører behov som ikke kan dekkes innenfor de 70 m2 som det gis tillatelse til. Det omsøkte tilbygg vil oppføres i lengderetningen og ha et laftet tilbygg og et mellombygg i stavlaft/reisverk. Dette vil i følge kulturvernmyndighetene være det beste løsningen ut i fra tekniske og estetiske forhold. Ved en utvidelse på 15 m2 vil denne løsningen ikke være mulig. Dette betyr ikke at ikke andre løsninger kan være gode eller akseptable. Andre gode løsninger må kunne aksepteres når disse er bedre i samsvar med verneverdiene i området. En utvidelse på 15 m2 vil i foreliggende tilfelle bety at tilbygget må oppføres i bindingsverk med utvendig panel. I veilederen Seterbygningene - verdier og utfordringer, er det påpekt at et tilbygg ikke bør overstige 10 m2. Tilbygg bør underordne seg eksisterende hus, enten ved å videreføre uttrykket eller gjennom å markere at det er nytt. At tilbygget må oppføres i reisverk med utvendig panel, vil kunne markere at det er nytt. Ett mindre tilbygg med en annen utforming enn den omsøkte må derfor kunne aksepteres. Utbygging for utleie vil kunne generere mer ferdsel i området. Kvamsnysetrene ligger innenfor villreinen sitt leveområde og økt ferdsel vil kunne forstyrre villreinen. Ett av formålene med vernet jfr. verneforksriftens 2, er å ivareta villreinstammen i Rondane. Direktoratet er derfor enig med fylkesmannen i at tilbygg som vil kunne øke ferdselen og dermed forstyrre villreinen, ikke må tillates i dette området. Når det gjelder byggetillatelse gitt av Nord-Fron kommune i 2001, vises det til fylkesmannen sin redegjørelse. På bakgrunn av ovennevnte finner direktoratet ikke å kunne ta klagens anførsler vedrørende tilbygg av sel til følge. For det andre klages det over manglende tillatelse til å flytte eksisterende låve 25 meter nærmere setra. Låven opplyses å være meget forfallen og den kan ikke restaureres uten først å rives. En flytting av låven vil medføre et nytt inngrep i det vernede området og kan bare tillates dersom det foreligger gode grunner for det. Flyttingen vil i følge klagen gjøre låven mer praktisk som vedskjul og uthus. Fordelen med å flytte låven vil være at den blir lettere tilgjengelig som vedskjul og uthus. Direktoratet kan ikke se at låven ikke kan fungere som vedskjul eller uthus med sin nåværende plassering, en distanse på 25 meter fra den andre bebyggelsen på setra skulle ikke forhindre dette. Direktoratet mener det ikke foreligger gode nok grunner til å tillate flytting i foreliggende tilfelle og tar ikke klagen til følge på dette punkt. 4

9 Direktoratet for naturforvaltning På bakgrunn av ovennevnte har direktoratet fattet følgende Vedtak: Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak stadfestes. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre. Med hilsen Berit Lein Direktør for Arealforvaltningsavdelingen Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Nord-Fron kommune Fylkesmannen i Hedmark Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvemområder i Rondane Villreinnemnda for Rondane nord v/ Hans Olav Amekleiv Villreinnemnda for Rondane v/ Morten Liebe Planrådet for villrein, Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren Statens Naturoppsyn Dombås Vulu fjellstyre Serviceboks 2626 LILLEHAMMER 2640 VINSTRA Postboks HAMAR Nyseterjordet OTTA 2662 DOVRE Postboks DOMBÅS Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Postboks DOMBÅS Botten Hansens gt OTTA 5

10 Fylkesmannen i Oppland Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Deres referanse Vår referanse Vår dato 2008/ AAB Frydalen landskapsvernområde Søknad om tilbygg på sel og flytting av låve gnr. 328/4, Nord-Fron kommune - Klage fra Mathias Kjæstad på Fylkesmannens vedtak av 30. september 2008 Fylkesmannen har foretatt en ny vurdering av saken på bakgrunn av merknader innkommet i klageomgangen. Fylkesmannen mener at det ikke foreligger nye opplysninger som gjør at vårt vedtak av 30. september 2008 bør omgjøres, og oversender dermed saken til direktoratet for klagebehandling. Det vises til søknad fra Mathias Kjæstad av 15. januar 2008 om dispensasjon etter verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde om å utvide et sel med 25 m 2 og flytte en låve ca 25 m inn på tunet på søkers seter på Kvamsnysetrene, gnr/bnr 328/4 i Nord-Fron kommune. Det vises videre til tilleggsopplysninger fra søker, kommunen og fylkeskommunen i saken, samt Fylkesmannens vedtak av 30. september Det ble gitt dispensasjon for å utvide selet med 15 m 2, fra 55 m 2 til 70 m 2. Omsøkte utvidelse av selet på 25 m 2 og flytting av låven inn på tunet ble avslått. Vedtakene ble rettidig påklaget av Mathias Kjæstad i e-post av 19. oktober, mottatt hos oss den 20. oktober. Bakgrunn Søkers seter ligger i Frydalen landskapsvernområde i området Kvamsnysetrene, som i utkastet til forvaltningsplan er underlagt spesielle retningslinjer hva gjelder utforming og størrelser på bygg. Kvamsnysetrene ligger helt inn til Rondane nasjonalpark, innenfor villreinens leveområde slik det defineres i Fylkesdelplan for Rondane. På søkers seter ligger sel, låve og fjøs. De omsøkte tiltakene begrunnes med behov for økt sengeplasskapasitet, tørkerom og lagringsplass i tilknytning til landbruksdriften, herunder sauehold, fritidsbruk og utleievirksomhet. Behovene vil ifølge søker bli tilfredstilt gjennom å bygge på selet i lengderetningen med 25 m 2 for å få plass til to soverom og et tørkerom, samt å flytte låven fra seterkvea inn på tunet, en avstand på ca 25 m i hellende terreng. Flytting av låven begrunnes med at den vil bli mer brukervennlig som vedskjul og uthus, og dermed også vedlikeholdt (låven har et stort restaureringsbehov). Fylkeskonservatoren i Oppland mener at den omsøkte utvidelsen av selet med 25 m 2 er en god løsning i henhold til byggeskikk. Etter at klagen har kommet inn ba Fylkesmannen fylkeskonservatoren om en kommentar, som da mente at en utvidelse med kun 15 m 2 ikke vil Besøksadresse Postadresse Fakturaadresse Telefon Saksbehandler, innvalgstelefon Statens Hus Serviceboks Fakturamottak SSØ Alexandra Abrahamson, tlf Storgata LILLEHAMMER Postboks 4104 Telefaks Elektronisk post Lillehammer 2307 HAMAR Org. nr.: Internett

11 2 gi en like god teknisk løsning og helhetsinntrykk som omsøkte to tømmerkjerner og et mellombygg vil gjøre. Hva gjelder flytting av låven anbefaler fylkeskonservatoren at denne bør stå der den er i dag, i samsvar med avslaget om flytting fra Fylkesmannen. Den landbruksfaglige vurderingen fra Nord-Fron kommune støtter søkers behov for større sel og flytting av låven. Fylkesmannen vedtak er fattet i henhold til verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.1 og 1.3. d, fastsatt ved kgl. res. av 24. oktober Verneforskriftens 3 pkt 1.3. d viser direkte til forvaltningsplanen. Vedtaket er i tråd med forvaltningsplanen for området, som er oversendt til DN for godkjenning. Forvaltningsplanen har vært igjennom en bred prosess, og vi mener derfor at det er riktig å følge retningslinjene i denne inntil det foreligger en godkjent plan med eventuelle endringer. Bak Fylkesmannens vedtak ligger en konkret vurdering av behovet for tiltakene sett i forhold til verneformålet. Det ble her påpekt at det behov som måtte finnes hos søker for å fortsette med slipp av beitedyr på setra, ikke er godt nok dokumentert for å kunne tillate en utvidelse av selet utover retningslinjene i forvaltningsplanen (70 m 2 ). Disse retningslinjene samsvarer også med gjeldende kommunedelplan for Frydalen. Derfor ble det gitt tillatelse etter verneforskriftens 3 pkt 1.3. d til en mindre utvidelse enn omsøkt for å delvis tilfredsstille det behov som søker mener at han har. Fylkesmannens vedtak bygger på en innstrammet villreinpolitikk, og dermed en restriktiv holdning til byggesaker generelt i alle deler av villreinens leveområde. Det ble ikke tatt hensyn til søkers behov som er knyttet til fritidsbruk og utleievirksomhet, som innenfor dette verneområdet i utgangspunktet ikke kan regnes som en del av landbruksdriften. Det samme gjelder også større lagringsplass for å dekke et generelt behov tilknyttet dagens bruk av seteren, og som søker mener kan tilfredstilles gjennom flytting av låven inn på tunet. Ettersom tiltaket er å betrakte som et nybygg, må det finnes dokumenterte behov tilknyttet jordbruks- og seterformål, jf. verneforskriftens 3 pkt 1.3. c, ellers er området vernet mot inngrep som vesentlig kan virke inn på landskapets art eller karakter, jf pkt 1.1. Fylkesmannen fant ikke grunn til å gi dispensasjon etter verneforskriftens 3 pkt 1.3. c, og vurderte dessuten at lagringsbehovet kan ivaretas ved nåværende plassering av fjøs og låve. Avslaget er på dette punktet i samsvar med rådet fra fylkeskonservatoren om å ikke flytte låven. Fylkesmannens kommentarer til klagen Følgende punkter i klagen er å se på som ny informasjon/argumentasjon jamført med tidligere dokumenter i saken. Byggeskikk Et vilkår i Fylkesmannens tillatelse var at hvis søker valgte å gjennomføre godkjent utvidelse av det lafta selet med 15 m 2, må denne skje i lengderetningen og være i tråd med anbefalingene fra fylkeskonservatoren. I den opprinnelige søknaden ble det skissert en utvidelse på 25 m 2 i lengderetningen, med laftet tilbygg og et mellombygg i stavlaft/reisverk. Disse tegningene ble anbefalt av fylkeskonservatoren, på spesielle vilkår om byggeskikksdetaljer. I klagen skriver søker at med en utvidelse på kun 15 m 2 (3x5 m), vil denne løsningen ikke være gjennomførbar. Tilbygget vil i tilfelle måtte oppføres som bindningsverk med utvendig panel, og søker mener dette strir estetisk med selets arkitektur. Søker mener i tillegg at en utvidelse på kun 3x5 m er en lite praktisk løsning.

12 3 Fylkesmannen har bedt fylkeskonservatoren om innspill til dette, som svarte i e-post av 30. oktober 2008 at i forhold til byggeskikken er det best at det omsøkte tiltaket tillates, dvs 25 m 2. Bakgrunnen er at det gir en bedre teknisk løsning med mellombygg som forbinder tømmerkjernene enn to tømmerkjerner som står inntil hverandre. De mente også at alternativet med et tilbygg i bindingsverk vil gi et dårligere helhetsuttrykk. De påpekte igjen at selet har en god form ved at det er en lang og smal bygning, i samsvar med tradisjonen. Fylkesmannen mener at det her må vurderes andre hensyn i tillegg til byggeskikk. I vurderingen bak vedtaket er vår restriktive innstilling til tilbygg/nybygg generelt i villreinens leveområde høyt prioritert. For at dette hensynet ikke skal svekkes må det til svært gode argumenter for å tillate tilbygg/nybygg. Vi er klare over at den omsøkte utbyggingen er den beste i forhold til byggeskikk, men vi kan ikke se at dette er den eneste gode løsningen. Som alternativ bør et påbygg på 15 m 2 i bindningsverk også kunne innpasse seg bygningsmiljøet, jf. anbefalingene i bygningsveilederen Seterbygningene verdier og utfordringer (kan lastes ned fra Fylkesmannens hjemmeside, under Landbruk Byggeskikkveileder (høyremenyen) Rettleiar for stølsbygningane). I sammendraget av anbefalinger på s 19 står bl a følgende: Tilbygg til seterhus bør underordne seg eksisterende hus, enten ved å videreføre uttrykket eller gjennom å markere at det er nytt. For eksempel kan tilbygg til lafta hus gjerne være i bindningsverk, mens eksisterende hus er utgangspunkt for formen. Store tilbygg skal ikke være mulig. Følg tradisjonen når det er behov for mer areal. Noen steder er det naturlig at lange smale seterhus forlenges. I andre områder er det tradisjon for å oppføre flere mindre, frittstående enheter framfor en stor. Fylkesmannen står dermed fast på sitt tidligere vedtak om samtykke til utbygging av selet i lengderetningen med 15 m 2, og avslag på utbygging med 25 m 2. I tillegg til de byggeskikksdetaljer som anbefales av fylkeskonservatoren i brev av 25. februar 2008, viser vi også til ovennevnte bygningsveileder for råd om byggeskikk. Gammel tillatelse Søker viser til brev fra kommunen av 7. november 2001 med tillatelse til tilbygg på 20 m 2 til selet, og oppføring av nytt uthus på 20 m 2, og bruker dette som et argument for å få godkjent søknaden av 15. januar i år. En slik byggetillatelse varer i tre år, jf. plan- og bygningsloven 96. I 2008 er søkers tillatelse fra 2001 bortfalt, og det er ikke anledning til å ta hensyn til innholdet i denne. Området ble i 2003 dessuten omfattet av vern etter naturvernloven. Søknaden må dermed behandles etter verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde før den igjen blir behandlet i kommunen etter plan- og bygningsloven.

13 Konklusjon Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen av en slik art at vedtaket av 30. september 2008 bør omgjøres. Med henvisning til forvaltningsloven 33 oversendes saken med dokumenter til DN for klagebehandling. 4 Knut Berg e.f. fung. fylkesmann Lars Eide avdelingsdirektør Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift, iht. interne rutiner. Vedlegg: Alle saksdokumenter 1. Søknad fra Mathias Kjæstad 2. Uttalelse fra fylkeskommunen v/ fylkeskonservatoren 3. Merknad fra søker til fylkeskonservatorens uttalelse 4. Merknad fra kommunen til Fylkesmannen om fortgang i saken 5. Tilleggsopplysninger fra søker 6. Landbruksfaglig vurdering av søknaden fra kommunen 7. Fylkesmannens vedtak 8. Klage fra søker 9. Uttalelse til vedtaket fra fylkeskommunen v/ fylkeskonservatoren Kopi m vedlegg 9: Mathias Kjæstad, 2642 Kvam Nord-Fron kommune, 2640 Vinstra Kopi m vedlegg 8, 9: Oppland fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren, Serviceboks, 2626 Lillehammer Vulufjell fjellstyre, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta Statskog SF v/ Trond Berger, Serviceboks 1016, 7809 Namsos Villreinutvalget for Rondane nord v/ Hans Olav Arnekleiv, 2662 Dovre Villreinnemnda for Rondane, v/ Morten Liebe, Postboks 172, 2660 Dombås Planrådet for villrein, Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvernområder i Rondaneregionen, v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar Statens naturoppsyn Dombås, Postboks 124, 2659 Dombås

14 Fylkesmannen i Oppland Nord-Fron kommune 2640 Vinstra Deres referanse Vår referanse 2008/ AAB Frydalen landskapsvernområde - tilbygg på sel og flytting av låve på Kvamsnysetra Det gis med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.3. d tillatelse til Mathias Kjæstad til utvidelse av selet på Kjæstadsætra med 15 m 2 fra 55 til 70 m 2 BRA. Tillatelsen er gitt på vilkår. Omsøkt utvidelse på 25 m 2 BRA avslås. Flytting av låve avslås. Søknaden Vi viser til søknad av 15. januar 2008 fra Mathias Kjæstad, oversendt hit fra kommunen i brev av 29. januar til oss. Saken gjelder tilbygg på sel og flytting av låve på Kjæstadsætra på Kvamsnyseter i Frydalen landskapsvernområde. Vi viser også til tilleggsopplysninger fra søker datert 10. mars og 6. juni 2008, uttalelse fra fylkeskonservatoren i Oppland om forholdet til kulturverdier datert 25. februar, samt en landbruksfaglig vurdering av søknaden fra Nord-Fron kommune av 4. september På seteren ligger sel, låve og fjøs. Det søkes om å utvide selet med to soverom og et tørkerom. Ut fra plantegninger, tolker Fylkesmannen det slik at det nå planlegges å utvide selet fra ca 55 m 2 til 80 m 2 bruksareal (BRA). I tillegg søkes det om å flytte låven på seterkvea nærmere selet, en avstand på ca 25 m i hellende terreng. Låven er tenkt plassert på en gammel ruin/grunnmur. Låven har et stort behov for restaurering, og skal etter flytting brukes som vedskjul og uthus i tilknytning til bruken av selet. Seteren nyttes i dag både til næringsformål og som fritidsbolig. Rundt 100 sau slippes på beite fra setra, og seterkvea blir nyttet som hamn for dyrene om våren og høsten. Enkelte dyr beiter på kvea hele sommeren. Utleie til turistformål er også aktuelt. Verneformål og -forskrift Frydalen landskapsvernområde ble opprettet ved kongelig resolusjon av 24. oktober Formålet med opprettelsen av landskapsvernområdet er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets art. Et annet formål er å ta vare på leveområder for villreinstammen i Rondane. Etter verneforskriftens 3 pkt 1.1., er området vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, herunder oppføring av bygninger. Bestemmelsene er ikke til hinder for vedlikehold av eksisterende bygninger, jf pkt 1.2 b. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av nødvendige nye bygninger til jordbruks- og seterformål, jf pkt 1.3 c samt ombygginger og tilbygg til eksisterende bygninger i tråd med forvaltningsplan, jf pkt 1.3 d. Forvaltningsplanen for verneområdene i Rondane og Dovre, er nylig oversendt fra fylkesmennene i Oppland og Hedmark til Direktoratet for naturforvaltning for godkjenning. Fylkesmannen mener det er riktig å følge retningslinjene i planforslaget inntil det foreligger en godkjent plan med eventuelle endringer. Vurdering Besøksadresse Postadresse Fakturaadresse Telefon Sakshandsamar, innvalstelefon Statens Hus Serviceboks Fakturamottak SSØ Alexandra Abrahamson, tlf Storgata LILLEHAMMER Postboks 4104 Telefaks Elektronisk post Lillehammer 2307 HAMAR Org. nr.: Internett

15 Generelle retningslinjer for byggetiltak i verneområdene er at de skal være forankret i et konkret behov som ikke kan dekkes innenfor eksisterende bygningsmasse. Tilbygg og ombygging knyttet til behov for seterdrift vil kunne tillates, mens andre typer behov vil vurderes strengere. Som eksempel er beite viktig for å ivareta verneformålet gjennom å opprettholde kulturlandskapet med tilhørende verneverdige arter. Utvidelse av selet I forslaget til forvaltningsplan defineres Kvamsnyseter som et seter- og kulturlandskapsområde med spesielle retningslinjer for bygninger. Retningslinjene sier at arealet på nye tilbygg i et slikt område skal søkes minimalisert. Tilbygg på seterhus bør ikke utgjøre mer enn 30 % av arealet til bygningen på vernetidspunktet, og bør ikke overstige 70 m 2 BRA. Eventuelle større utvidelser må begrunnes ut fra landbruksmessige behov. Hensynet til villrein er en viktig del av verneformålet i Frydalen landskapsvernområde. Av denne grunn er det i forslaget til forvaltningsplan presisert at det ikke skal tillates nybygg eller utvidelser som gir økt sengekapasitet for utleie, som medfører økt ferdsel inn i viktige områder for villrein. Dette gjelder også utvidelser for utleie som en tilleggsnæring til landbruk, da det er definisjonen av landbruksbegrepet i plan- og bygningsloven (PBL) på vernetidspunktet (2003) som er gjeldende for vurderingen etter verneforskriften. Søknaden berøres også av kommunens behandling etter PBL, som er underlagt retningslinjene i Fylkesdelplan for Rondane. Retningslinjene i fylkesdelplanen samsvarer med forvaltningsplanen da det anbefales å ikke tillate utvidelser/nybygg for utleievirksomhet innenfor leveområdet til villrein. Kvamsnysetrene ligger innenfor villreinens leveområde. Regjeringen har i tillegg de seneste årene strammet inn villreinpolitikken gjennom St.meld. nr. 21 ( ) og nr. 26 ( ), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, samt i Miljøverndepartementets brev av 12. april 2007 som bl a omhandler kommende revisjon av Fylkesdelplan for Rondane. Det er i søknaden ikke presisert at tilbygget vil dekke landbruksmessige behov mer enn at seteren vil bli bedre tilrettelagt for bruk i forbindelse med landbruk, fritid og utleievirksomhet. Fylkesmannen har bedt Nord-Fron kommune om en landbruksfaglig vurdering av behovet for utvidelsen. Kommunen mener at det er behov for et større husvære som omsøkt, og vurderingen begrunnes med driftsmessige årsaker, samt at brukerparet har annet arbeid ved siden av gardsdriften som da må utføres i ferier og helger. Kommunen mener at et større og mer funksjonelt seterhus gir større sjanser for at beite vil opprettholdes. I selet er det bare ett soverom, og det kan være behov for større soveromskapasitet knyttet til søkers eget bruk av huset. Vi mener imidlertid at den omsøkte utvidelsen ikke står i forhold til det behov som måtte finnes hos familien for å opprettholde dagens bruk med slipp av beitedyr på setra. Det foreligger derfor ikke gode nok grunner for å tillate en utvidelse utover det som foreslås i forvaltningsplanen, dvs maks 70 m 2. Dette vil utgjøre 27 % av arealet på vernetidspunktet. Behovet for tørkerom og/eller soverom må dermed dekkes innenfor disse rammene. Søknaden går ut på å forlenge selet i lengderetningen. Dette synes vi er en god løsning ut fra byggeskikk, bygningsmiljø, setermiljø og landskap, i samsvar med uttalelsen fra Oppland fylkeskommune v/fylkeskonservatoren. Fylkesmannen aksepterer dermed en mindre utvidelse i lengderetningen. Flytting av låven Flytting av låven vil bli vurdert i henhold til definisjonen i plan- og bygningsloven, der tiltaket faller inn under både riving og nybygg. Nybygg hjemles i verneforskriften kun av behov knyttet til landbruk, jf 3 pkt 1.3. c. Et slikt behov er ikke direkte dokumentert av søker utover at seteren blir bedre tilrettelagt for bruk da låven ønskes flyttet opp i terrenget ca 25 m nærmere selet. Søker skriver at fjøset og låven i dag kun nyttes som lager/uthus uten tilknytning til landbruksdriften. Søker begrunner tiltaket med at den beste måten å ta vare på låven er å gjøre den mer brukervennlig for fremtidlige generasjoner, og at dette lar seg gjøre gjennom å flytte låven slik at den kan nyttes som vedskjul og uthus i tilknytning til eksisterende sel, samtidlig som en tar vare på låvens estetiske uttrykk og tradisjon. Søker mener at låven krever et så omfattende restaureringsarbeid at den må tas helt ned, og at dette neppe er aktuelt med mindre den kan nyttes på en bedre måte etter dagens bruk. Søker er dessuten usikker på om låven har stått der den står i dag i all tid. 2

16 3 I sin landbruksfaglige behovsvurdering mener kommunen at det er behov for et lagerhus nærmere selet, og at dette kan tilfredstilles enten gjennom å tillate et helt nytt bygg, eller at låven flyttes som omsøkt. Vedlikehold av låven der den står i dag vil ha direkte hjemmel i verneforskriften, jf 3 pkt 1.2. b. Et slikt vedlikehold støttes av fylkeskonservatoren, som ikke tilrår flytting av låven. Fylkeskonservatoren mener at det bør gjøres sikringstiltak der låven står, slik den står, for å forlenge levetida noe på bygget, samtidlig som det ikke er naturlig å flytte en låve som hører hjemme på seterkvea inn på tunet, jf vedlagt uttalelse. Søker selv begrunner altså ikke flytting av låven med et behov direkte knyttet til landbruk, men mer som et tiltak for å tilrettelegge bedre for dagens bruk av seteren, inkl sauehold, fritid og utleie. Dette vil indirekte lede til at seteren blir aktivt brukt med bedre sjanser for å videreføre beitet fra setra, hvilket også er bakgrunnen for kommunens anbefaling. Fylkesmannen mener at lagringsbehovet kan ivaretas ved nåværende plassering av fjøs og låve. Ettersom fylkeskonservatoren dessuten fraråder flytting av låven, vil Fylkesmannen ikke innvilge denne delen av søknaden. Vedtak Fylkesmannen gir med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.3. d tillatelse til Mathias Kjæstad til utvidelse av selet på Kjæstadsætra med 15 m 2 fra 55 til 70 m 2 BRA. Omsøkt utvidelse på 25 m 2 BRA avslås. Hvis søker velger å gjennomføre godkjent tiltak gjelder følgende vilkår: - Utvidelsen skal skje i lengderetningen, jf søknaden. Hvis søker velger å bygge på annen måte må det sendes ny søknad. - Anbefalingene om byggeskikksdetaljer fra fylkeskonservatoren, avsnitt to og tre under Selet som skal utvidast (se vedlagt uttalelse) skal følges. - Etter at bygget er ferdigstilt må området ryddes for materialrester og søker skal gi tilbakemelding til Fylkesmannen og Statens naturoppsyn. Flytting av låven avslås. Denne tillatelsen er gitt etter hjemmel i verneforskriften. Tiltaket må også behandles etter plan- og bygningsloven (kommunen). Vedtaket kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse i saken. Klagen skal være framsatt skriftlig innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. Klagen skal stiles til Direktoratet for naturforvaltning og sendes via Fylkesmannen i Oppland. Kristin Hille Valla Lars Eide avdelingsdirektør

17 4 Vedlegg: Uttalelse fra fylkeskonservatoren Landbruksfaglig vurdering fra Nord-Fron kommune Kopi m. vedl.: Mathias Kjæstad, 2642 Kvam Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer Vulufjell fjellstyre, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta Statskog SF, Postboks 124, 2601 Lillehammer Villreinutvalget for Rondane nord v/ Hans Olav Arnekleiv, 2662 Dovre Villreinnemnda for Rondane, v/ Morten Liebe, Postboks 172, 2660 Dombås Planrådet for villrein, Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvernområder i Rondaneregionen, v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkeskonservatoren i Oppland, Kirkegt. 74, 2615 Lillehammer Statens naturoppsyn Dombås, Postboks 124, 2659 Dombås Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå Lesja fjellstyre 2665 LESJA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/12153 NAT-NP-TRU 07.01.2013 Arkivkode: 423.5/05 Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Mette Maske Epost: mette.maske@loqal.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2015/347-432.2 DATO: 16.02.2015 Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/3535 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/2012 09.11.2012

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

Rondane nasjonalpark - Utvidelse av oppholdsrom for betjening og drivere i Peer Gynt-hytta - Begrunnelse for klage

Rondane nasjonalpark - Utvidelse av oppholdsrom for betjening og drivere i Peer Gynt-hytta - Begrunnelse for klage Miljødirektoratet Sendes til: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre c/o Fylkesmannen i Oppland fmoppost@fylkesmannen.no Deres referanse 2014/2332 Dato 24.11.2015 Vår referanse 2015/6702-4 432.3 AAB Saksbehandler

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/630 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.04.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/12 Forvaltningsstyre 13.03.2012 Fylkesmannen i Oppland - Klage på Lesja kommune sitt vedtak om å la den gamle Lordalsbua

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Lesja kommune Næring/landbruk

Lesja kommune Næring/landbruk Lesja kommune Næring/landbruk Lesja fjellstyre 2665 Lesja Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/137/23/157/001/05 Stein Magne Grevrusten 25.11.2011 6 61244188 Søknad om å la den gamle Lordalsbua få

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: Etter befaring ca kl 10.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE STARTER MED BEFARING PÅ UNGDOMSSKOLEN/VOKSENOPPLÆRINGEN OPPMØTE

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/1981-12 Arkiv: 16/778 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 23.03.2015 Klagebehandling - Søknad om kvist mot sørøst. Sted: Urbakken 3 gnr. 16 bnr. 778

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2015/5391 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 25.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/2015 17.09.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksframlegg Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt OLAF MELBØ. LILLEHAMMER- SØKNAD OM TILTAK FOR ULOVLIG OPPFØRTE TILBYGG TIL HYTTE PÅG/BNR 84/15 I GAUSDAL

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2172 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/2017 18.04.2017

Detaljer

Behandling av klage på vedtak - dispensasjon for etablering av utebase for friluftsliv i Semsvannet landskapsvernområde

Behandling av klage på vedtak - dispensasjon for etablering av utebase for friluftsliv i Semsvannet landskapsvernområde Miljøvernavdelingen Dyveke Sanne Semsveien 172 A 1384 ASKER Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201119335/11 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/224/31/157/001 Marit Svanborg 26.11.2012 61244188

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik:

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik: Saksbehandler, innvalgstelefon Cathrine Tvedt Lorentzen, 5557 2113 Vår dato 06.09.2016 Deres dato 29.06.2016 Vår referanse 2016/8987 423.1 Deres referanse 13/9128 Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ

Detaljer

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader.

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader. Dato:29.06.2015 Vår ref.: KARASP 14/6185-8 Arkivkode: HEIGB 202/1/31 Løpenum: 15/13079 Deres ref: Terje Storhaug Peder Holters vei 41A 1168 OSLO PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Etter pbl

Detaljer

Deres referanse Dato Vår referanse 2015/ HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf Miljøvernavdelingen

Deres referanse Dato Vår referanse 2015/ HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf Miljøvernavdelingen Dovrefjell nasjonalparkstyre pb 987 2626 LILLEHAMMER Deres referanse Dato 12.11.2015 Vår referanse 2015/7144-4 432.3 HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf. 61 26 60 56 Avdeling Miljøvernavdelingen Dovrefjell

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - søknad om oppføring av redskapsbod i Stabbursdalen landskapsvernområde

Avgjørelse i klagesak - søknad om oppføring av redskapsbod i Stabbursdalen landskapsvernområde Nils Johannes O. Hætta Oalgevarluodda 16 9730 KARASJOK Trondheim, 28.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2624 Saksbehandler: Marit Doseth Avgjørelse i klagesak - søknad

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16 Vår dato: 08.08.2016 Vår referanse: 2016/4714 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Nes kommune Innvalgstelefon: 32266670 3540 Nesbyen Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning Rollag kommune, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat v/hege Jaren 3626 ROLLAG Trondheim, 19.12.2013 Deres ref.: 2011/708 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/11068 Saksbehandler: Tone Standal Eriksen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Oppbygging av verneforskrifter 1. Verneområdets formål 2. Vernebestemmelser: - forbud mot inngrep,

Detaljer

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad for anneks på 244/28 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad for anneks på 244/28 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Tröondelagenfylhkenålma Karl Gaare Vår dato: Vår ref.: Sildrépevegen 40C 30.06.2016 2016/2868 A ki kode:421.4 7048 TRONDHEIM Deres dato: Dere/s ref.: Klage over avslag

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark Vår dato: 29.04.2014 Vår referanse: 2014/696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266670 Drammen kommune - gbnr 114/1159

Detaljer

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes.

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I HTS SAK 144/13 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FO AV FREMTIDIG FOLIG, GNR. 136/3,9 SKJØLINGSTAD. Hovedutvalg teknisk behandlet

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Dispensasjoner, klage mv. Røros 15. november 2012 Arnt Hegstad, DN

Dispensasjoner, klage mv. Røros 15. november 2012 Arnt Hegstad, DN Dispensasjoner, klage mv Røros 15. november 2012 Arnt Hegstad, DN Plikt til å opplyse saken Sentrale bestemmelser: 1) Fvl 17 2) Nml 8 I begge disse bestemmelsene har forvaltningen et selvstendig utredningsansvar

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål Regionalenheten /Kulturarvenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201202933-78 Lillehammer, 27. mars 2015 Deres ref. : Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors Urtekomiteen i Åsgårdstrand gilde Jon Anders Takvam Sleipnervei 8 3179 ÅSGÅRDSTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Berge 2014/4852 16.09.2014 33 37 11 75 Arkivnr:

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

Vedtak i klagesak - Motorferdsel i utmark - Sikkilsdalen og ved Prinsehytta - Nord-Fron kommune. Klager: Det kongelige hoff

Vedtak i klagesak - Motorferdsel i utmark - Sikkilsdalen og ved Prinsehytta - Nord-Fron kommune. Klager: Det kongelige hoff Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra Dykkar referanse 16/17368 Dato 09.01.2017 Vår referanse 2016/8479-2 444 BAL Sakshandsamar Børge Alsvik, tlf. 61 26 60 76 Avdeling Miljøvernavdelinga Vedtak i

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/3115 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 18.06.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/2014 13.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kari og Jan Hoff Stokkanhaugen 107 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: MAIPED 2006/8174 Dato: 16.08.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.04.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Borrevannet naturreservat - søknad om etablering av treningsarena for roklubb - avgjørelse i klagesak

Borrevannet naturreservat - søknad om etablering av treningsarena for roklubb - avgjørelse i klagesak Horten Roklubb Bromsveien 8 3183 HORTEN Trondheim, 10.12.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11960 Saksbehandler: Pål Foss Digre Borrevannet naturreservat - søknad om etablering

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg Arkivsaksnr.: 07/482-66 Arkivnr.: GNR 109/129 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/129 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 38/10 AV 7.5.2010 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus Vår dato: 19.07.2016 Vår referanse: 2016/2318 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266648 Øvre Eiker kommune - gnr 101/24

Detaljer

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 948 80 564 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer