Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad"

Transkript

1 Nord-Fron kommune Nedregate Vinstra Deres referanse Dato Vår referanse 2008/ AAB Saksbehandler Alexandra Abrahamson, tlf Avdeling Miljøvernavdelingen Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad Vi viser til søknad fra Mathias Kjæstad oversendt fra Nord-Fron kommune i brev av 3. mars Vi viser videre til tidligere søknad av 15. januar 2008 med tilhørende saksbehandling (inklusive klagebehandling i Direktoratet for naturforvaltning), befaring på berørt seter i Frydalen den 3. juni 2010, tilleggsopplysninger fra søker i e-post mottatt den 14. juni 2010 og telefonkontakt mellom Fylkesmannen og fylkeskonservatoren den 14. juni. Konklusjon Fylkesmannen gir Mathias Kjæstad tillatelse til å rive og sette opp på nytt låven på gnr.328/bnr.4 på Kvamsnysetra, inkludert nødvendig restaurering. Ny plassering vil være på tuften mellom selet og eksisterende beliggenhet av låven. Dispensasjonen er gitt fra verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.1 med hjemmel i 48 i naturmangfoldloven og gjelder i tre år. Søknaden Tidligere søknad Mathias Kjæstad søkte i 2008 om utvidelse på 25 m 2 av selet (fra 55 m 2 til 80 m 2 ) på sin seter på Kvamsnysetra i Frydalen for å få plass til et tørkerom og to nye soverom. Det ble her gitt tillatelse etter verneforskriften, ut fra retningslinjer i daværende utkast til forvaltningsplan, til en utvidelse på 15 m 2. Det ble samtidig søkt om flytting og restaurering av en låve. Låven står nede på setervollen i hellende terreng ca 60 m fra selet. Låven skulle plasseres opp i terrenget og nærmere selet på en gammel tuft, mellom nåværende beliggenhet og selet. Argumentasjon for flyttingen var at låven ville få en mer brukervennlig plassering som uthus til selet. I tillegg ville låven bli restaurert og bevart for fremtiden. Låven er i dårlig forfatning, og med mindre den kan brukes mer fornuftig oppga søker at det var stor risiko for at den forfalt ytterligere da en restaurering vil kreve mye arbeid. Fagenheten for kulturvern i Oppland anbefalte at låven ikke ble flyttet da den har verdi som en del av landskapet der den står. Nåværende beliggenhet er mer naturlig enn den omsøkte. Et annet viktig poeng er at tuften etter gamleselet blir liggendes urørt i marka som et minne. Likevel bør låven på en eller annen måte settes i stand, men helst ikke gjennom en total restaurering da dette ville blitt så omfattende at låven ville fremstå som ny. Fagenheten mente at det i så fall er bedre å gjøre sikringstiltak der låven står for å kunne forlenge dens levetid noe i det opprinnelige miljøet. Fylkesmannen vurderte at en flytting og restaurering av låven vil bli så pass omfattende at tiltaket er å betrakte som et nybygg. Nybygg kan etter verneforskriften tillates hvis behovet er knyttet til jordbruk. Søker begrunnet flyttingen ut fra at bygningen ville bli mer brukervennlig. Søker slipper ca 100 sau på beite i Frydalen hver sommer, der setervollen brukes som hamn om våren og høsten. Søker selv begrunnet ikke flyttingen av låven som spesielt tilknyttet denne beitebruken da setra benyttes til både jordbruks-, fritids- og utleieformål. I tillegg til selet og låven ligger også et gammelt fjøs på setra, ca 60 Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr:

2 m fra selet, som i dag brukes som lagringsplass. Nord-Fron kommune anbefalte ut fra en landbruksfaglig vurdering av dagens og evt. fremtidig bruk av setra, at flytting av låven ble tillatt, alternativt at det ble gitt tillatelse til et nytt uthus. Etter en totalvurdering av ovennevnte informasjon avslo Fylkesmannen flytting av låven. Søker klaget på Fylkesmannens vedtak, både når det gjaldt avslag om flytting av låven og tillatelse til mindre utvidelse av selet enn omsøkt. I klagen varslet søker om at hvis Fylkesmannens vedtak ble opprettholdt ville han søke om å sette opp et nytt uthus på 20 m 2. Klagen ble ikke tatt til følge av Direktoratet for naturforvaltning, som stadfestet Fylkesmannens vedtak på begge punkt. Aktuell søknad Nord-Fron kommune har nå mottatt melding om tilbygg på sel og bygging av nytt uthus på Mathias Kjæstad sin seter (gnr.328/bnr.4) på Kvamsnysetra. Tilbygg på selet er i tråd med vedtak av 30. september 2008 fattet av Fylkesmannen i Oppland etter verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde, det vil si 15 m 2. Melding om nytt uthus er en ny søknad om dispensasjon fra ovennevnte verneforskrift. Uthuset er på 3 x 5 meter og skal innholde inngangsparti, do og vedbod. Bygget er tenkt plassert på et flatt areal ca 10 m nordvest fra selet. Nord-Fron kommune har i forbindelse med oversendelse av saken til Fylkesmannen bedt søker om å sende inn eventuelle nye momenter jamført med den informasjon som forelå i den tidligere saken av 2008/2009. I denne sammenheng har saksbehandler hos Fylkesmannen sammen med søker vært på befaring den 3. juni i år på seteren. Søker har i tillegg sendt inn tilleggsinformasjon til saken. Her presiseres at søknaden om oppføring av nytt uthus er fremmet på grunn av tidligere avslag på søknad om flytting av låven, som ellers var tenkt å dekke behovet for uthus med vedbod og utedo i tilknytning til bruken av eksisterende sel. Søker vil i denne anledning peke på at låven nå er i så dårlig forfatning at den kan utgjøre en fare for både dyr og mennesker. Dersom vedtaket om avslag på flytting ikke blir omgjort, må låven derfor måtte rives. Dette vil antagelig bli gjort i løpet av sommeren. Dersom det gis samtykke til flytting, vil søker så langt råd er prøve å nytte eksisterende vegger, men det kan bli aktuelt med totalrenovering med innvendig og utvendig kledning på enkelte vegger. Dersom vedtaket blir omgjort slik at låven kan flyttes og nyttes som uthus slik som planlagt, vil søknaden om oppføring av nytt uthus falle bort. Verneforskrift og forvaltningsplan Formålet med opprettelsen av Frydalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, ta vare på leveområder for villreinstammen i Rondane og et rikt dyre- og planteliv, samt ta vare på landskapsformene, jamfør 2 i verneforskriften. Etter verneforskriften er området vernet mot inngrep som kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, herunder oppføring av bygninger, unntatt noen spesifikt nevnte tiltak, jamfør 3 pkt 1. Oppføring av bygninger til formål annet enn landbruk omfattes ikke av et slikt unntak. Under den generelle dispensasjonsbestemmelsen ( 48 i den nye naturmangfoldloven) kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det foreligger også en godkjent forvaltningsplan for verneområdet. På side 45 i denne presiseres at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen til oppføring av små uthus for å dekke behovet for utedo, vedskjul eller lignende. Nybygg vil i slike tilfeller kun være aktuelt der dette ansees som mer gunstig av hensyn til landskapet eller bygningsmiljøet, enn utvidelse av eksisterende bygningsmasse. Fylkesmannes vurdering Etter befaringen er Fylkesmannen innforstått med at låven slik tilstanden er per i dag sannsynligvis vil falle sammen om forholdsvis kort tid. Ettersom bygget er i så pass dårlig stand med blant annet sønderrast gulv og hull i taket, er det per i dag helt ute av funksjon, også som lagringsplass. Søker er ikke interessert i å sikre et slikt bygg uten funksjon kun for å forlenge levetiden noe, da også et slikt lite tiltak er forholdsvis omfattende. Fylkesmannen har også forståelse for at søker ikke er interessert i å legge en så pass stor innsats som kreves for å totalrestaurere bygget der det står, da beliggenheten ikke er tilpasset dagens bruk av seteren. Søker har derfor planer om å rive låven allerede i sommer. 2

3 Søker har et ønske om uthus med vedskjul og utedo nærmere selet. Samtidig har han et ønske om å bevare låven på seteren, og er villig til å gjøre en stor innsats for å restaurere denne hvis den kan bli brukt på en fornuftig måte. Fylkesmannen mener at låven utgjør en viktig del av helhetsinntrykket på setra og setermiljøet. Vi er derfor av den oppfatning at det er bedre å ivareta låven enn at den rives og forsvinner helt fra kulturlandskapet. Selv om låven per i dag er i svært dårlig forfatning fremstår bygget fortsatt som inntakt og fullt mulig å restaurere på en god måte som vil kunne bevare det opprinnelige inntrykket. Målene på tuften låven er tenkt plassert på passer godt sammen med målene på låven. Fylkesmannen har i denne sammenheng hatt kontakt med fylkeskonservatoren per telefon den 14. juni i år. Også fylkeskonservatoren mener at flytting og restaurering av låven er det best mulige alternativet sett ut fra dagens situasjon, framfor alt med tanke på det helhetlige kulturlandskapet med riving som eneste alternativ. Et tilleggsargument for å tillate flytting av låven er at søkers behov for et lite uthus for lagring av ved og utedo i tilknytning til selet på den måten blir oppfylt. Fylkesmannen måtte ellers ha vurdert den aktuelle søknaden om oppføring av et helt nytt bygg, alternativt vurdert en ytterligere forlengning av selet for å eventuelt imøtekomme ønsket om en fornuftig plassering av vedskjul og utedo. Et slikt tiltak hadde blant annet måtte ses i lys av at søker bruker setra delvis i forbindelse med beitebruk, noe forvaltningsmyndigheten er opptatt av å opprettholde. Det kan i denne sammenheng nevnes at det nylig er funnet fjellmarinøkkel og høstmarinøkkel nederst på denne setervollen (i god avstand fra bygningsmassen). Begge disse er rødlistede arter, og unike funn sett i forhold til Frydalen landskapsvernområde for øvrig. Dette tilsier at fortsatt beite er spesielt viktig her. Fylkesmannen mener at flytting og bevaring av låven er en bedre løsning enn å eventuelt tillate et nytt bygg eller ytterligere forlengning av eksisterende sel. Fylkesmannen er kjent med at villreinbukk bruker Tjørnseterfjellet med trekk fra Vulufjell gjennom Frydalen, spesielt om våren og sommeren. Flytting og restaurering av låven vil likevel ikke utgjøre noen nevneverdig tillegg til den menneskelige aktivitet som foregår allerede i dag rundt Kvamsnysetra. For plantelivet vurderes tiltaket som kun positivt, jamfør ovennevnte informasjon om rødlistede arter. For friluftslivet må tiltaket vurderes som positivt da seterbebyggelse og setervoller utgjører en vesentlig del av opplevelsesverdien i dette området, og at Fylkesmannen i dette konkrete tilfellet vurderer låven som et viktig element. Fylkesmannen har med dette vurdert tiltaket i forhold til både friluftsliv og verneverdier, jf. naturmangfoldlovens 4 og 5 og På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at søknaden bør innvilges gjennom å gi dispensasjon fra verneforskriftens 3 pkt 1.1 med hjemmel i 48 i naturmangfoldloven. Vernevedtak Fylkesmannen gir Mathias Kjæstad tillatelse til å flytte låven på gnr.328/bnr.4 på Kvamsnysetra, inkludert nødvendig restaurering. Dette innebærer at låven rives og settes opp på nytt. Ny plassering er på tuften mellom selet og eksisterende beliggenhet av låven. Dispensasjonen er gitt fra verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.1 med hjemmel i 48 i naturmangfoldloven, og gjelder i tre år (juni 2010 juni 2013). Samtidig avslås søknad om oppføring av nytt uthus på 15 m 2 inntil selet. Det er satt følgende vilkår: Det forutsettes at restaureringen gjennomføres med så lite utskifting av materialer som mulig. Arealet må ryddes fra materialrester med mer når arbeidet er avsluttet. Statens naturoppsyn v/finn Bjormyr (tlf ) skal ha beskjed når arbeidet er avsluttet. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften, og ikke i forhold til plan- og bygningsloven (kommunen). Dette vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klage stiles Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Fylkesmannen innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. 3

4 Sigurd Tremoen e.f. avdelingsdirektør Alexandra Abrahamson overingeniør Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. Kopi Mathias Kjæstad, Gardvegen, 2642 Kvam Oppland fylkeskommune v/ fagenheten for kulturvern, Serviceboks, 2626 Lillehammer Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvernområder i Rondaneregionen, v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta Villreinutvalget Rondane Nord, Dovre Fjellsenter, 2660 Dombås Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Pb 172, 2659 Dombås Statens naturoppsyn Dombås v/ Finn Bjormyr, Postboks 124, 2659 Dombås Direktoratet for naturforvaltning, Pb 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 4

5 Direktoratet for naturforvaltning Mathias Kjærstad 2642 KVAM Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2008/14516 ARE-NP-MD Arkivkode: 423.5/05 Avslag på søknad om tilbygg på sel og flytting av låve (gnr 328/4) i Frydalen landskapsvernområde i Nord -Fron kommune - Klagebehandling Det vises til klage i e-post av 19. oktober 2008 på Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak datert 30. september 2008 hvor søknad om utvidelse av selet på 25 m2 og flytting av låven ble avslått. Det ble gitt tillatelse til utvidelse av selet med 15 m2, slik at totalarealet vil bli 70 m2. Det vises også til fylkesmannens oversendelse av klagen i brev datert Bakgrunn for saken Den 15. januar 2008 søkte du Nord-Fron kommune om å få utvide et sel med 25 m2 og flytte en låve ca 25 meter inn på tunet på din seter på Kvamsnysetrene (gnr 328 bnr 4) i Frydalen landskapsvernområde inord-fron kommune. Begrunnelsen for de omsøkte tiltakene var at det i forbindelse med landbruksdriften var behov for økt sengekapasitet, tørkerom og lagringsplass ved sauehold, fritidsbruk og utleievirksomhet. Ved et tilbygg på selet med 25 m2 i lengderetning vil man øke kapasiteten med to soverom og et tørkerom. En flytting av låven inn på tunet vil medføre at låven blir brukervennlig som vedskjul og uthus. Under enhver omstendighet har låven et stort restaureringsbehov, opplyses det. Nord-Fron kommune oversender saken til Fylkesmannen i Oppland i brev datert 29. januar 2008 for behandling etter verneforskriften. Grunnet usikkerhet vedrørende bygningens alder, ble saken også sendt til fylkeskonservator for uttalelse. Den 25. februar 2008 kommenterer Fylkeskonservatoren i Oppland fylkeskommune søknaden. Når det gjelder tilbygget på selet uttales det følgende: "Utvidinga av langselet med eit tilbygg i forlenginga av dette er ein god og tradisjonell måte å utvide selet på. Mellombygget i stav/laft eller grov bindingsverk er godt i samsvar med tradisjonen. Ein kler mellombygget utvendig med ståande kantskåren panellåvepanel eller tømmermannspanel. Panelborda skal ha ulik bredde, det lagar meir liv i overflata. " Det gis videre retningslinjer vedrørende utforming av tak, behandling av overflate og vinduer. Når det gjelder flyttingen av låven, anbefaler fylkeskonservatoren at den sikres der den er, det er låvens naturlige plassering. I ditt brev datert I 0.mars 2008 til Nord-Fron kommune gis det merknader til fylkeskonservatoren sin uttalelse vedrørende søknad om påbygg på sel og flytting av låve. Det opplyses at påbygget av selen Besøksadresse : Telefon : Videokonf: Internett : Saksbehandler: Tungasletta Marit Doseth Postadresse : Telefaks : E-post : Telefon: N-7485 Trondheim

6 Direktoratet for naturforvaltning for skifer. Låven er så sterk forfallen at den vanskelig kan repareres uten at den tas helt ned. En flytting av låven vil gjøre den mer brukervennlig for fremtidige generasjoner, da den blir lettere tilgjengelig som vedskjul og uthus. Låvens estetiske utrykk og tradisjon skal bevares. Annen plassering enn omsøkt vil kunne aksepteres, for eksempel en plassering nord for eksisterende sel i tilknytning til dyrket mark. I brev til Fylkesmannen i Oppland datert 6. juni 2008 etterlyser Nord-Fron kommune vedtak i saken. Ytterligere merknader til søknaden gir du i brev datert 6. juni til Nord-Fron kommune. Det opplyses at setra tidligere har vært benyttet både til næringsformål i tilknytning til landbruket, til fritids- og rekreasjonsformål for brukerne på gården og i perioder på 50- og 60 tallet ble den utleid til turister sommerstid. Å skille mellom næringsbruk og fritidsbruk har ikke vært vanlig i landbruket. I dag benyttes setra i forbindelse med beite av sau, vår og høst. Utleie vil være aktuelt. Låven har ingen næringsmessig funksjon, men benyttes kun som lager/uthus. Det uttrykkes et ønske om å ivareta husene og særpreget på setra, men dersom restriksjonene blir for strenge vil husene forfalle på grunn av manglende interesse for bruk og vedlikehold. Nord-Fron kommune gir i notat til fylkesmannen datert 2. september 2008 sin landbruksfaglige vurdering av søknaden. Det anbefales at det gis tillatelse til utbygging av selet, da helger og ferier brukes til å skjøtte gårdsdrifta. Drift med beitedyr er i tråd med verneformålet og det er da viktig at det blir lagt til rette for det på en tilfredsstillende måte. Det utrykkes også at det vil være behov for et lagerhus nærmere selet, men at det ikke lenger er behov for låve i tradisjonell forstand. Lagringsbehovet kan tilfredsstilles ved at det bygges et frittstående hus eller låven kan flyttes og benyttes til dette forhold. Fylkesmannen behandlet søknaden etter verneforskriften den 30.september følge fylkesmannen må det for at en eventuell dispensasjon kan gis, foreligge et konkret behov for økt areal som ikke kan dekkes innenfor eksisterende bygningsmasse. Dersom bygningen bidrar til at verneformålet ivaretas, vil det lettere kunne gis dispensasjon. Den omsøkte utvidelsen står ikke i forhold til det behov som familiens seterdrift skulle tilsi og fylkesmannen fant derfor ikke at det forelå gode nok grunner til en utvidelse utover det som foreslås som maksimal størrelse i forslaget til forvaltningsplanen, dvs 70 m2 bra. Behovet for tørkerom og/eller soverom må dekkes innenfor disse rammene. Kvamsnysetrene ligger innenfor villreinens leveområde og fylkesmannen ønsker ikke tiltak som tilrettelegger for økt ferdsel i dette området. Når det gjelder ønske om rivning av eksisterende låve og oppføring av en ny ca 25 meter nærmere selet, finner fylkesmannen ikke å kunne tillate dette. Fylkesmannen mener lagringsbehovet vil kunne ivaretas ved nåværende plassering av fjøs og låve. Fylkesmannen gir derfor tillatelse til et tilbygg på selet med 15 m2 og avslår søknaden om flytting av låven. Den 20. oktober 2008 ble fylkesmannen sitt vedtak påklagd. I klagen gjøres det gjeldende at det omsøkte tilbygg på 25 m2 bør tillates ut i fra tekniske og estetiske forhold. Det påpekes at det er tradisjon for at sel og andre seterhus kan benyttes som fritidsbolig for brukerne, i tillegg til at det er en del av næringsgrunnlaget for bruket. Dersom verneforskriften er til hinder for at man kan tilpasse bruken av setra til dagens driftsform, er dette i følge klager en innskrenkning i bruksretten som må kunne gi grunnlag for erstatning. Det vises også til tidligere tillatelse til oppføring av tilbygg på angjeldende sel på 20 m2, jfr vedtak fattet av Nord-Fron kommune i brev av Grunnen til at tiltaket ikke ble satt i verk i henhold til denne tillatelsen var at foreliggende planer for laftet tilbygg og et mellombygg i stavlaft/reisverk ble ansett som en bedre løsning både teknisk og estetisk. Denne 2

7 Direktoratet for naturforvaltning løsningen kan ikke gjennomføres innenfor en ramme på 15 m2. Tilbygget må i stedet oppføres i reisverk med utvendig panel og dette vil bryte med selets harmoniske arkitektur. Også avslaget på flytting av låven påklages. I følge klagen må tiltaket ansees som vedlikehold av eksisterende hus. Med dagens plassering har låven ingen funksjon og er til liten nytte. Restaureringsarbeid vil neppe være aktuelt dersom ikke bygget gjøres mer tilgjengelig. I e-post til fylkesmannen fra kulturvernkonsulent Horndalsveen datert 30. oktober 2008 gis det uttrykk for at fagenhet for kulturvern har vurdert det som best i forhold til byggeskikken at det omsøkte tiltaket kan tillates. Fylkesmannen behandlet klagen den 12. november Når det gjelder utvidelsen av arealet, mener fylkesmannen at det i foreliggende tilfelle må vurderes andre hensyn i tillegg til byggeskikk. Til grunn for fylkesmannen sitt vedtak ligger særlig hensynet til villrein. Selv om den omsøkte løsningen er den beste teknisk/estetisk, mener fylkesmannen den ikke er den eneste gode løsningen. Et alternativ påbygg på 15 m2 i bindingsverk, vil også kunne passe inn i bygningsmiljøet. Det vises til anbefalingen i bygningsveilederen "Seterbygninger - verdier og utfordringer". I følge denne veilederen bør tilbygg til seterhus underordne seg eksisterende hus, enten ved å videreføre uttrykket eller gjennom å markere at det er nytt. Som eksempel nevnes at tilbygg til lafta hus gjerne kan være i bindingsverk. Eksisterende hus er utgangspunktet for formen, det skal ikke være mulig å oppføre store tilbygg. Når det gjelder den gamle byggetillatelsen som ble gitt av Nord-Fron kommune i 2001, viser fylkesmannen til at dette en tillatelse som er gitt i medhold av plan- og bygningsloven før vernet av Frydalen landskapsvernområde ble vedtatt. Byggetillatelser varer i 3 år og søkers tillatelse er falt bort. Saken må derfor behandles etter verneforskriften før den igjen behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen fant ikke grunnlag for omgjøring av sitt tidligere vedtak og saken ble sendt til direktoratet for klagebehandling. Direktoratet sin vurdering Klageinstansen kan etter forvaltningslovens 34 prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Klageinstansen kan videre selv treffe vedtak i saken eller oppheve vedtak og sende den til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. I foreliggende tilfeller er det søkt om utvidelse av et sel med 25 m2, samt flytting av en gammel låve ca 25 meter slik at den blir liggende nærmere selet. Fylkesmannen har gitt tillatelse til en utvidelse av selet med 15 m2 slik at selet blir maksimalt 70 m2. Søknaden om flytting av låven ble avslått av fylkesmannen. Selet ligger i Frydalen landskapsvernområde som ble vernet ved kgl. res den 24. oktober Formålet med vernet er i følge verneforskriften 2 blant annet å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. Å ta vare på leveområdet for villreinstammen i Rondane er også en del av verneformålet. For det første søkes det om å en utvidelse av selet med 25 m2, slik at totalareal blir ca 80 m2. Utvidelsen skal dekke behovet for økt sengekapasitet, lagring og tørking. Selet benyttes i forbindelse 3

8 Direktoratet for naturforvaltning med sauehold, fritidsbruk og utleievirksomhet. Et tilbygg med omsøkte størrelse vil kunne romme to soverom og et tørkerom. I følge verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde fastsatt ved kgl. res. 24. oktober 2003 kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til ombygninger og tilbygg til eksisterende bygninger i tråd med forvaltningsplan. Forvaltningsplanen for Rondane nasjonalpark med de tilliggende landskapsvemområder er ikke vedtatt, men i følge det utkastet som har vært på høring bør ikke en seterstue overstige 70 m2. Tillatelser til nybygg på setrer skal bare gis dersom behovet er knyttet direkte til landbruk. Nybygg som skal benyttes til fritids- eller utleieformål, er ikke å betrakte som behov knyttet til landbruk. Det er definisjonen av landbruk i plan- og bygningsloven på vernetidspunktet direktoratet har lagt til grunn. Det er ikke opplyst at familiens seterdrift medfører behov som ikke kan dekkes innenfor de 70 m2 som det gis tillatelse til. Det omsøkte tilbygg vil oppføres i lengderetningen og ha et laftet tilbygg og et mellombygg i stavlaft/reisverk. Dette vil i følge kulturvernmyndighetene være det beste løsningen ut i fra tekniske og estetiske forhold. Ved en utvidelse på 15 m2 vil denne løsningen ikke være mulig. Dette betyr ikke at ikke andre løsninger kan være gode eller akseptable. Andre gode løsninger må kunne aksepteres når disse er bedre i samsvar med verneverdiene i området. En utvidelse på 15 m2 vil i foreliggende tilfelle bety at tilbygget må oppføres i bindingsverk med utvendig panel. I veilederen Seterbygningene - verdier og utfordringer, er det påpekt at et tilbygg ikke bør overstige 10 m2. Tilbygg bør underordne seg eksisterende hus, enten ved å videreføre uttrykket eller gjennom å markere at det er nytt. At tilbygget må oppføres i reisverk med utvendig panel, vil kunne markere at det er nytt. Ett mindre tilbygg med en annen utforming enn den omsøkte må derfor kunne aksepteres. Utbygging for utleie vil kunne generere mer ferdsel i området. Kvamsnysetrene ligger innenfor villreinen sitt leveområde og økt ferdsel vil kunne forstyrre villreinen. Ett av formålene med vernet jfr. verneforksriftens 2, er å ivareta villreinstammen i Rondane. Direktoratet er derfor enig med fylkesmannen i at tilbygg som vil kunne øke ferdselen og dermed forstyrre villreinen, ikke må tillates i dette området. Når det gjelder byggetillatelse gitt av Nord-Fron kommune i 2001, vises det til fylkesmannen sin redegjørelse. På bakgrunn av ovennevnte finner direktoratet ikke å kunne ta klagens anførsler vedrørende tilbygg av sel til følge. For det andre klages det over manglende tillatelse til å flytte eksisterende låve 25 meter nærmere setra. Låven opplyses å være meget forfallen og den kan ikke restaureres uten først å rives. En flytting av låven vil medføre et nytt inngrep i det vernede området og kan bare tillates dersom det foreligger gode grunner for det. Flyttingen vil i følge klagen gjøre låven mer praktisk som vedskjul og uthus. Fordelen med å flytte låven vil være at den blir lettere tilgjengelig som vedskjul og uthus. Direktoratet kan ikke se at låven ikke kan fungere som vedskjul eller uthus med sin nåværende plassering, en distanse på 25 meter fra den andre bebyggelsen på setra skulle ikke forhindre dette. Direktoratet mener det ikke foreligger gode nok grunner til å tillate flytting i foreliggende tilfelle og tar ikke klagen til følge på dette punkt. 4

9 Direktoratet for naturforvaltning På bakgrunn av ovennevnte har direktoratet fattet følgende Vedtak: Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak stadfestes. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre. Med hilsen Berit Lein Direktør for Arealforvaltningsavdelingen Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Nord-Fron kommune Fylkesmannen i Hedmark Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvemområder i Rondane Villreinnemnda for Rondane nord v/ Hans Olav Amekleiv Villreinnemnda for Rondane v/ Morten Liebe Planrådet for villrein, Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren Statens Naturoppsyn Dombås Vulu fjellstyre Serviceboks 2626 LILLEHAMMER 2640 VINSTRA Postboks HAMAR Nyseterjordet OTTA 2662 DOVRE Postboks DOMBÅS Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Postboks DOMBÅS Botten Hansens gt OTTA 5

10 Fylkesmannen i Oppland Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Deres referanse Vår referanse Vår dato 2008/ AAB Frydalen landskapsvernområde Søknad om tilbygg på sel og flytting av låve gnr. 328/4, Nord-Fron kommune - Klage fra Mathias Kjæstad på Fylkesmannens vedtak av 30. september 2008 Fylkesmannen har foretatt en ny vurdering av saken på bakgrunn av merknader innkommet i klageomgangen. Fylkesmannen mener at det ikke foreligger nye opplysninger som gjør at vårt vedtak av 30. september 2008 bør omgjøres, og oversender dermed saken til direktoratet for klagebehandling. Det vises til søknad fra Mathias Kjæstad av 15. januar 2008 om dispensasjon etter verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde om å utvide et sel med 25 m 2 og flytte en låve ca 25 m inn på tunet på søkers seter på Kvamsnysetrene, gnr/bnr 328/4 i Nord-Fron kommune. Det vises videre til tilleggsopplysninger fra søker, kommunen og fylkeskommunen i saken, samt Fylkesmannens vedtak av 30. september Det ble gitt dispensasjon for å utvide selet med 15 m 2, fra 55 m 2 til 70 m 2. Omsøkte utvidelse av selet på 25 m 2 og flytting av låven inn på tunet ble avslått. Vedtakene ble rettidig påklaget av Mathias Kjæstad i e-post av 19. oktober, mottatt hos oss den 20. oktober. Bakgrunn Søkers seter ligger i Frydalen landskapsvernområde i området Kvamsnysetrene, som i utkastet til forvaltningsplan er underlagt spesielle retningslinjer hva gjelder utforming og størrelser på bygg. Kvamsnysetrene ligger helt inn til Rondane nasjonalpark, innenfor villreinens leveområde slik det defineres i Fylkesdelplan for Rondane. På søkers seter ligger sel, låve og fjøs. De omsøkte tiltakene begrunnes med behov for økt sengeplasskapasitet, tørkerom og lagringsplass i tilknytning til landbruksdriften, herunder sauehold, fritidsbruk og utleievirksomhet. Behovene vil ifølge søker bli tilfredstilt gjennom å bygge på selet i lengderetningen med 25 m 2 for å få plass til to soverom og et tørkerom, samt å flytte låven fra seterkvea inn på tunet, en avstand på ca 25 m i hellende terreng. Flytting av låven begrunnes med at den vil bli mer brukervennlig som vedskjul og uthus, og dermed også vedlikeholdt (låven har et stort restaureringsbehov). Fylkeskonservatoren i Oppland mener at den omsøkte utvidelsen av selet med 25 m 2 er en god løsning i henhold til byggeskikk. Etter at klagen har kommet inn ba Fylkesmannen fylkeskonservatoren om en kommentar, som da mente at en utvidelse med kun 15 m 2 ikke vil Besøksadresse Postadresse Fakturaadresse Telefon Saksbehandler, innvalgstelefon Statens Hus Serviceboks Fakturamottak SSØ Alexandra Abrahamson, tlf Storgata LILLEHAMMER Postboks 4104 Telefaks Elektronisk post Lillehammer 2307 HAMAR Org. nr.: Internett

11 2 gi en like god teknisk løsning og helhetsinntrykk som omsøkte to tømmerkjerner og et mellombygg vil gjøre. Hva gjelder flytting av låven anbefaler fylkeskonservatoren at denne bør stå der den er i dag, i samsvar med avslaget om flytting fra Fylkesmannen. Den landbruksfaglige vurderingen fra Nord-Fron kommune støtter søkers behov for større sel og flytting av låven. Fylkesmannen vedtak er fattet i henhold til verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.1 og 1.3. d, fastsatt ved kgl. res. av 24. oktober Verneforskriftens 3 pkt 1.3. d viser direkte til forvaltningsplanen. Vedtaket er i tråd med forvaltningsplanen for området, som er oversendt til DN for godkjenning. Forvaltningsplanen har vært igjennom en bred prosess, og vi mener derfor at det er riktig å følge retningslinjene i denne inntil det foreligger en godkjent plan med eventuelle endringer. Bak Fylkesmannens vedtak ligger en konkret vurdering av behovet for tiltakene sett i forhold til verneformålet. Det ble her påpekt at det behov som måtte finnes hos søker for å fortsette med slipp av beitedyr på setra, ikke er godt nok dokumentert for å kunne tillate en utvidelse av selet utover retningslinjene i forvaltningsplanen (70 m 2 ). Disse retningslinjene samsvarer også med gjeldende kommunedelplan for Frydalen. Derfor ble det gitt tillatelse etter verneforskriftens 3 pkt 1.3. d til en mindre utvidelse enn omsøkt for å delvis tilfredsstille det behov som søker mener at han har. Fylkesmannens vedtak bygger på en innstrammet villreinpolitikk, og dermed en restriktiv holdning til byggesaker generelt i alle deler av villreinens leveområde. Det ble ikke tatt hensyn til søkers behov som er knyttet til fritidsbruk og utleievirksomhet, som innenfor dette verneområdet i utgangspunktet ikke kan regnes som en del av landbruksdriften. Det samme gjelder også større lagringsplass for å dekke et generelt behov tilknyttet dagens bruk av seteren, og som søker mener kan tilfredstilles gjennom flytting av låven inn på tunet. Ettersom tiltaket er å betrakte som et nybygg, må det finnes dokumenterte behov tilknyttet jordbruks- og seterformål, jf. verneforskriftens 3 pkt 1.3. c, ellers er området vernet mot inngrep som vesentlig kan virke inn på landskapets art eller karakter, jf pkt 1.1. Fylkesmannen fant ikke grunn til å gi dispensasjon etter verneforskriftens 3 pkt 1.3. c, og vurderte dessuten at lagringsbehovet kan ivaretas ved nåværende plassering av fjøs og låve. Avslaget er på dette punktet i samsvar med rådet fra fylkeskonservatoren om å ikke flytte låven. Fylkesmannens kommentarer til klagen Følgende punkter i klagen er å se på som ny informasjon/argumentasjon jamført med tidligere dokumenter i saken. Byggeskikk Et vilkår i Fylkesmannens tillatelse var at hvis søker valgte å gjennomføre godkjent utvidelse av det lafta selet med 15 m 2, må denne skje i lengderetningen og være i tråd med anbefalingene fra fylkeskonservatoren. I den opprinnelige søknaden ble det skissert en utvidelse på 25 m 2 i lengderetningen, med laftet tilbygg og et mellombygg i stavlaft/reisverk. Disse tegningene ble anbefalt av fylkeskonservatoren, på spesielle vilkår om byggeskikksdetaljer. I klagen skriver søker at med en utvidelse på kun 15 m 2 (3x5 m), vil denne løsningen ikke være gjennomførbar. Tilbygget vil i tilfelle måtte oppføres som bindningsverk med utvendig panel, og søker mener dette strir estetisk med selets arkitektur. Søker mener i tillegg at en utvidelse på kun 3x5 m er en lite praktisk løsning.

12 3 Fylkesmannen har bedt fylkeskonservatoren om innspill til dette, som svarte i e-post av 30. oktober 2008 at i forhold til byggeskikken er det best at det omsøkte tiltaket tillates, dvs 25 m 2. Bakgrunnen er at det gir en bedre teknisk løsning med mellombygg som forbinder tømmerkjernene enn to tømmerkjerner som står inntil hverandre. De mente også at alternativet med et tilbygg i bindingsverk vil gi et dårligere helhetsuttrykk. De påpekte igjen at selet har en god form ved at det er en lang og smal bygning, i samsvar med tradisjonen. Fylkesmannen mener at det her må vurderes andre hensyn i tillegg til byggeskikk. I vurderingen bak vedtaket er vår restriktive innstilling til tilbygg/nybygg generelt i villreinens leveområde høyt prioritert. For at dette hensynet ikke skal svekkes må det til svært gode argumenter for å tillate tilbygg/nybygg. Vi er klare over at den omsøkte utbyggingen er den beste i forhold til byggeskikk, men vi kan ikke se at dette er den eneste gode løsningen. Som alternativ bør et påbygg på 15 m 2 i bindningsverk også kunne innpasse seg bygningsmiljøet, jf. anbefalingene i bygningsveilederen Seterbygningene verdier og utfordringer (kan lastes ned fra Fylkesmannens hjemmeside, under Landbruk Byggeskikkveileder (høyremenyen) Rettleiar for stølsbygningane). I sammendraget av anbefalinger på s 19 står bl a følgende: Tilbygg til seterhus bør underordne seg eksisterende hus, enten ved å videreføre uttrykket eller gjennom å markere at det er nytt. For eksempel kan tilbygg til lafta hus gjerne være i bindningsverk, mens eksisterende hus er utgangspunkt for formen. Store tilbygg skal ikke være mulig. Følg tradisjonen når det er behov for mer areal. Noen steder er det naturlig at lange smale seterhus forlenges. I andre områder er det tradisjon for å oppføre flere mindre, frittstående enheter framfor en stor. Fylkesmannen står dermed fast på sitt tidligere vedtak om samtykke til utbygging av selet i lengderetningen med 15 m 2, og avslag på utbygging med 25 m 2. I tillegg til de byggeskikksdetaljer som anbefales av fylkeskonservatoren i brev av 25. februar 2008, viser vi også til ovennevnte bygningsveileder for råd om byggeskikk. Gammel tillatelse Søker viser til brev fra kommunen av 7. november 2001 med tillatelse til tilbygg på 20 m 2 til selet, og oppføring av nytt uthus på 20 m 2, og bruker dette som et argument for å få godkjent søknaden av 15. januar i år. En slik byggetillatelse varer i tre år, jf. plan- og bygningsloven 96. I 2008 er søkers tillatelse fra 2001 bortfalt, og det er ikke anledning til å ta hensyn til innholdet i denne. Området ble i 2003 dessuten omfattet av vern etter naturvernloven. Søknaden må dermed behandles etter verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde før den igjen blir behandlet i kommunen etter plan- og bygningsloven.

13 Konklusjon Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen av en slik art at vedtaket av 30. september 2008 bør omgjøres. Med henvisning til forvaltningsloven 33 oversendes saken med dokumenter til DN for klagebehandling. 4 Knut Berg e.f. fung. fylkesmann Lars Eide avdelingsdirektør Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift, iht. interne rutiner. Vedlegg: Alle saksdokumenter 1. Søknad fra Mathias Kjæstad 2. Uttalelse fra fylkeskommunen v/ fylkeskonservatoren 3. Merknad fra søker til fylkeskonservatorens uttalelse 4. Merknad fra kommunen til Fylkesmannen om fortgang i saken 5. Tilleggsopplysninger fra søker 6. Landbruksfaglig vurdering av søknaden fra kommunen 7. Fylkesmannens vedtak 8. Klage fra søker 9. Uttalelse til vedtaket fra fylkeskommunen v/ fylkeskonservatoren Kopi m vedlegg 9: Mathias Kjæstad, 2642 Kvam Nord-Fron kommune, 2640 Vinstra Kopi m vedlegg 8, 9: Oppland fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren, Serviceboks, 2626 Lillehammer Vulufjell fjellstyre, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta Statskog SF v/ Trond Berger, Serviceboks 1016, 7809 Namsos Villreinutvalget for Rondane nord v/ Hans Olav Arnekleiv, 2662 Dovre Villreinnemnda for Rondane, v/ Morten Liebe, Postboks 172, 2660 Dombås Planrådet for villrein, Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvernområder i Rondaneregionen, v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar Statens naturoppsyn Dombås, Postboks 124, 2659 Dombås

14 Fylkesmannen i Oppland Nord-Fron kommune 2640 Vinstra Deres referanse Vår referanse 2008/ AAB Frydalen landskapsvernområde - tilbygg på sel og flytting av låve på Kvamsnysetra Det gis med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.3. d tillatelse til Mathias Kjæstad til utvidelse av selet på Kjæstadsætra med 15 m 2 fra 55 til 70 m 2 BRA. Tillatelsen er gitt på vilkår. Omsøkt utvidelse på 25 m 2 BRA avslås. Flytting av låve avslås. Søknaden Vi viser til søknad av 15. januar 2008 fra Mathias Kjæstad, oversendt hit fra kommunen i brev av 29. januar til oss. Saken gjelder tilbygg på sel og flytting av låve på Kjæstadsætra på Kvamsnyseter i Frydalen landskapsvernområde. Vi viser også til tilleggsopplysninger fra søker datert 10. mars og 6. juni 2008, uttalelse fra fylkeskonservatoren i Oppland om forholdet til kulturverdier datert 25. februar, samt en landbruksfaglig vurdering av søknaden fra Nord-Fron kommune av 4. september På seteren ligger sel, låve og fjøs. Det søkes om å utvide selet med to soverom og et tørkerom. Ut fra plantegninger, tolker Fylkesmannen det slik at det nå planlegges å utvide selet fra ca 55 m 2 til 80 m 2 bruksareal (BRA). I tillegg søkes det om å flytte låven på seterkvea nærmere selet, en avstand på ca 25 m i hellende terreng. Låven er tenkt plassert på en gammel ruin/grunnmur. Låven har et stort behov for restaurering, og skal etter flytting brukes som vedskjul og uthus i tilknytning til bruken av selet. Seteren nyttes i dag både til næringsformål og som fritidsbolig. Rundt 100 sau slippes på beite fra setra, og seterkvea blir nyttet som hamn for dyrene om våren og høsten. Enkelte dyr beiter på kvea hele sommeren. Utleie til turistformål er også aktuelt. Verneformål og -forskrift Frydalen landskapsvernområde ble opprettet ved kongelig resolusjon av 24. oktober Formålet med opprettelsen av landskapsvernområdet er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets art. Et annet formål er å ta vare på leveområder for villreinstammen i Rondane. Etter verneforskriftens 3 pkt 1.1., er området vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, herunder oppføring av bygninger. Bestemmelsene er ikke til hinder for vedlikehold av eksisterende bygninger, jf pkt 1.2 b. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av nødvendige nye bygninger til jordbruks- og seterformål, jf pkt 1.3 c samt ombygginger og tilbygg til eksisterende bygninger i tråd med forvaltningsplan, jf pkt 1.3 d. Forvaltningsplanen for verneområdene i Rondane og Dovre, er nylig oversendt fra fylkesmennene i Oppland og Hedmark til Direktoratet for naturforvaltning for godkjenning. Fylkesmannen mener det er riktig å følge retningslinjene i planforslaget inntil det foreligger en godkjent plan med eventuelle endringer. Vurdering Besøksadresse Postadresse Fakturaadresse Telefon Sakshandsamar, innvalstelefon Statens Hus Serviceboks Fakturamottak SSØ Alexandra Abrahamson, tlf Storgata LILLEHAMMER Postboks 4104 Telefaks Elektronisk post Lillehammer 2307 HAMAR Org. nr.: Internett

15 Generelle retningslinjer for byggetiltak i verneområdene er at de skal være forankret i et konkret behov som ikke kan dekkes innenfor eksisterende bygningsmasse. Tilbygg og ombygging knyttet til behov for seterdrift vil kunne tillates, mens andre typer behov vil vurderes strengere. Som eksempel er beite viktig for å ivareta verneformålet gjennom å opprettholde kulturlandskapet med tilhørende verneverdige arter. Utvidelse av selet I forslaget til forvaltningsplan defineres Kvamsnyseter som et seter- og kulturlandskapsområde med spesielle retningslinjer for bygninger. Retningslinjene sier at arealet på nye tilbygg i et slikt område skal søkes minimalisert. Tilbygg på seterhus bør ikke utgjøre mer enn 30 % av arealet til bygningen på vernetidspunktet, og bør ikke overstige 70 m 2 BRA. Eventuelle større utvidelser må begrunnes ut fra landbruksmessige behov. Hensynet til villrein er en viktig del av verneformålet i Frydalen landskapsvernområde. Av denne grunn er det i forslaget til forvaltningsplan presisert at det ikke skal tillates nybygg eller utvidelser som gir økt sengekapasitet for utleie, som medfører økt ferdsel inn i viktige områder for villrein. Dette gjelder også utvidelser for utleie som en tilleggsnæring til landbruk, da det er definisjonen av landbruksbegrepet i plan- og bygningsloven (PBL) på vernetidspunktet (2003) som er gjeldende for vurderingen etter verneforskriften. Søknaden berøres også av kommunens behandling etter PBL, som er underlagt retningslinjene i Fylkesdelplan for Rondane. Retningslinjene i fylkesdelplanen samsvarer med forvaltningsplanen da det anbefales å ikke tillate utvidelser/nybygg for utleievirksomhet innenfor leveområdet til villrein. Kvamsnysetrene ligger innenfor villreinens leveområde. Regjeringen har i tillegg de seneste årene strammet inn villreinpolitikken gjennom St.meld. nr. 21 ( ) og nr. 26 ( ), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, samt i Miljøverndepartementets brev av 12. april 2007 som bl a omhandler kommende revisjon av Fylkesdelplan for Rondane. Det er i søknaden ikke presisert at tilbygget vil dekke landbruksmessige behov mer enn at seteren vil bli bedre tilrettelagt for bruk i forbindelse med landbruk, fritid og utleievirksomhet. Fylkesmannen har bedt Nord-Fron kommune om en landbruksfaglig vurdering av behovet for utvidelsen. Kommunen mener at det er behov for et større husvære som omsøkt, og vurderingen begrunnes med driftsmessige årsaker, samt at brukerparet har annet arbeid ved siden av gardsdriften som da må utføres i ferier og helger. Kommunen mener at et større og mer funksjonelt seterhus gir større sjanser for at beite vil opprettholdes. I selet er det bare ett soverom, og det kan være behov for større soveromskapasitet knyttet til søkers eget bruk av huset. Vi mener imidlertid at den omsøkte utvidelsen ikke står i forhold til det behov som måtte finnes hos familien for å opprettholde dagens bruk med slipp av beitedyr på setra. Det foreligger derfor ikke gode nok grunner for å tillate en utvidelse utover det som foreslås i forvaltningsplanen, dvs maks 70 m 2. Dette vil utgjøre 27 % av arealet på vernetidspunktet. Behovet for tørkerom og/eller soverom må dermed dekkes innenfor disse rammene. Søknaden går ut på å forlenge selet i lengderetningen. Dette synes vi er en god løsning ut fra byggeskikk, bygningsmiljø, setermiljø og landskap, i samsvar med uttalelsen fra Oppland fylkeskommune v/fylkeskonservatoren. Fylkesmannen aksepterer dermed en mindre utvidelse i lengderetningen. Flytting av låven Flytting av låven vil bli vurdert i henhold til definisjonen i plan- og bygningsloven, der tiltaket faller inn under både riving og nybygg. Nybygg hjemles i verneforskriften kun av behov knyttet til landbruk, jf 3 pkt 1.3. c. Et slikt behov er ikke direkte dokumentert av søker utover at seteren blir bedre tilrettelagt for bruk da låven ønskes flyttet opp i terrenget ca 25 m nærmere selet. Søker skriver at fjøset og låven i dag kun nyttes som lager/uthus uten tilknytning til landbruksdriften. Søker begrunner tiltaket med at den beste måten å ta vare på låven er å gjøre den mer brukervennlig for fremtidlige generasjoner, og at dette lar seg gjøre gjennom å flytte låven slik at den kan nyttes som vedskjul og uthus i tilknytning til eksisterende sel, samtidlig som en tar vare på låvens estetiske uttrykk og tradisjon. Søker mener at låven krever et så omfattende restaureringsarbeid at den må tas helt ned, og at dette neppe er aktuelt med mindre den kan nyttes på en bedre måte etter dagens bruk. Søker er dessuten usikker på om låven har stått der den står i dag i all tid. 2

16 3 I sin landbruksfaglige behovsvurdering mener kommunen at det er behov for et lagerhus nærmere selet, og at dette kan tilfredstilles enten gjennom å tillate et helt nytt bygg, eller at låven flyttes som omsøkt. Vedlikehold av låven der den står i dag vil ha direkte hjemmel i verneforskriften, jf 3 pkt 1.2. b. Et slikt vedlikehold støttes av fylkeskonservatoren, som ikke tilrår flytting av låven. Fylkeskonservatoren mener at det bør gjøres sikringstiltak der låven står, slik den står, for å forlenge levetida noe på bygget, samtidlig som det ikke er naturlig å flytte en låve som hører hjemme på seterkvea inn på tunet, jf vedlagt uttalelse. Søker selv begrunner altså ikke flytting av låven med et behov direkte knyttet til landbruk, men mer som et tiltak for å tilrettelegge bedre for dagens bruk av seteren, inkl sauehold, fritid og utleie. Dette vil indirekte lede til at seteren blir aktivt brukt med bedre sjanser for å videreføre beitet fra setra, hvilket også er bakgrunnen for kommunens anbefaling. Fylkesmannen mener at lagringsbehovet kan ivaretas ved nåværende plassering av fjøs og låve. Ettersom fylkeskonservatoren dessuten fraråder flytting av låven, vil Fylkesmannen ikke innvilge denne delen av søknaden. Vedtak Fylkesmannen gir med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde 3 pkt 1.3. d tillatelse til Mathias Kjæstad til utvidelse av selet på Kjæstadsætra med 15 m 2 fra 55 til 70 m 2 BRA. Omsøkt utvidelse på 25 m 2 BRA avslås. Hvis søker velger å gjennomføre godkjent tiltak gjelder følgende vilkår: - Utvidelsen skal skje i lengderetningen, jf søknaden. Hvis søker velger å bygge på annen måte må det sendes ny søknad. - Anbefalingene om byggeskikksdetaljer fra fylkeskonservatoren, avsnitt to og tre under Selet som skal utvidast (se vedlagt uttalelse) skal følges. - Etter at bygget er ferdigstilt må området ryddes for materialrester og søker skal gi tilbakemelding til Fylkesmannen og Statens naturoppsyn. Flytting av låven avslås. Denne tillatelsen er gitt etter hjemmel i verneforskriften. Tiltaket må også behandles etter plan- og bygningsloven (kommunen). Vedtaket kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse i saken. Klagen skal være framsatt skriftlig innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. Klagen skal stiles til Direktoratet for naturforvaltning og sendes via Fylkesmannen i Oppland. Kristin Hille Valla Lars Eide avdelingsdirektør

17 4 Vedlegg: Uttalelse fra fylkeskonservatoren Landbruksfaglig vurdering fra Nord-Fron kommune Kopi m. vedl.: Mathias Kjæstad, 2642 Kvam Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer Vulufjell fjellstyre, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta Statskog SF, Postboks 124, 2601 Lillehammer Villreinutvalget for Rondane nord v/ Hans Olav Arnekleiv, 2662 Dovre Villreinnemnda for Rondane, v/ Morten Liebe, Postboks 172, 2660 Dombås Planrådet for villrein, Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer Rådgivende utvalg for nasjonalparker og landskapsvernområder i Rondaneregionen, v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkeskonservatoren i Oppland, Kirkegt. 74, 2615 Lillehammer Statens naturoppsyn Dombås, Postboks 124, 2659 Dombås Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer