Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss"

Transkript

1 Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss 2009

2 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: Telefaks: E-post: PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig Omfang i studiepoeng: 15 stp Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Samferdsel Tilgjengelig etter avtale X med samarbeidspartner Rapporttittel: Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss Dato: Antall sider: 33 Antall vedlegg: 4 Forfattere: Renate Greager, Kane Mahrofzade, Kjell Roger Ruud, Ane-Marthe Dahl Seielstad Veileder: Tor Jørgensen Avdeling / linje: Avdeling for ingeniørfag, linje bygg Prosjektnummer: H09B01 Utført i samarbeid med: Statens vegvesen, Region øst Kontaktperson hos samarbeidspartner: Jan Ivar Hansen Ekstrakt: Dagens fergeleie skaper store trafikale og miljømessige problemer i Moss sentrum. Vi har derfor vurdert alternative plasseringer av fergeleiet på Mossesiden, og kommet med en anbefaling. 3 emneord: Fergeleie Konsekvensanalyse Samferdsel 2

3 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Østfold College - Engineering education Address: 1757 Halden Visit: Tuneveien 20, 1705 Sarpsborg Telefon: Telefaks: t: PROJECT REPORT Category of Project: Bachelor project Free accessible: Number of stp (1stp=1ECTS): 15 Free access after: Engineering field: Traffic Accessible after agreement X with the contractor Project title: The Moss-Horten connection A new location for the ferry berth in Moss Date: Number of pages: 33 Number of attachments: 4 Authors: Renate Greager, Kane Mahrofzade, Kjell Roger Ruud, Ane-Marthe Dahl Seielstad Councellor: Tor Jørgensen Department / line: Faculty of Engineering, Civil Engineering Project code: H09B01 Produced in cooperation with: Statens vegvesen, Region øst Contact person at the contractor: Jan Ivar Hansen Extract: The current location of the ferry berth is causing heavy traffic and environmental pollution in the centre of Moss. In this project we have evaluated different locations, and concluded with a recommendation. 3 indexing terms: Ferry berth Traffic analysis Traffic 3

4 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag som har valgt å skrive hovedprosjekt om Moss-Horten forbindelsen. Hovedprosjektet er skrevet i samarbeid med Statens vegvesen, med kontaktperson Jan Ivar Hansen. Veileder for prosjektet er Tor Jørgensen fra Høgskolen i Østfold. Prosjektperioden har vært fra april til juni Alle medlemmene i gruppa har hatt veiplanlegging som valgfag, og vi ville derfor skrive en oppgave om samferdsel. Årsaken til valg av emne er at det i dag er store fremkommelighetsproblemer ut og inn av Moss sentrum, mye grunnet plasseringen av dagens fergeleie. I den forbindelsen vil vi se på alternative vei- og fergeplasseringer, og diskutere løsningene. Vi vil til slutt konkludere med et anbefalt alternativ. Vi vil takke oppdragsgiver og veileder for godt samarbeid og gode råd underveis. Vi vil også takke andre samarbeidspartnere for bakgrunnsmateriell og innspill. Disse er nevnt i kapittel 9.3, muntlige kilder. Sarpsborg, Ane-Marthe Dahl Seielstad Kane Mahrofzade Kjell Roger Ruud Renate Greager 4

5 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag Prosjektdirektiv Organisering Organisasjonskart Prosjektbeskrivelse Ressursrammer og økonomi Innledning Bakgrunn for oppgaven Historie Forurensning og støy Oversiktskart over Moss Beskrivelse av alternativer Alternativ 0: Eksisterende situasjon Alternativ 1: Folkeaksjonen Moss fra flaskehals til miljøby Alternativ 2: Ryggealternativet Tekniske løsninger Tegninger Felles for de nye alternativene Alternativ Alternativ Kaianlegg Felles for de nye alternativene Alternativ Alternativ Tunnel Vurdering av alternativer Trafikale konsekvenser Kartlegging av trafikkmengde Konsekvensanalyse Ikke prissatte konsekvenser Fysiske forutsetninger

6 7.4 Kriterier Konklusjon Oppsummering Anbefaling Kilder Skriftlige Elektroniske Muntlige Vedlegg 1 Avtale med oppdragsgiver Vedlegg 2 Framdriftsplan Vedlegg 3 Folkeaksjonen Moss fra flaskehals til miljøby Vedlegg 4 Beregninger 6

7 2 Sammendrag Denne rapporten tar for seg den delen av trafikkproblemet i Moss som skyldes fergetrafikken fra Moss-Horten forbindelsen. Oppdragsgiver ville undersøke om det kunne være aktuelt å flytte fergeleiet, og eventuelt hvor. Det har blitt lagt vekt på trafikale konsekvenser, ikke prissatte konsekvenser og fysiske forutsetninger. Dagens situasjon medfører stor trafikk i Moss sentrum. Dette forårsaker kø, støy og forurensning. Prognosene viser at denne trafikken kommer til å øke i framtiden hvis det ikke blir iverksatt tiltak. Derfor var det interessant å undersøke om flytting av fergeleiet kunne løse noe av problemet. Flere alternativer ble diskutert. Noen ble forkastet tidlig, mens de mest aktuelle er omtalt i denne rapporten. Alternativene omfatter: - Alternativ 1, som innebærer å flytte fergeleiet 200 meter lengre syd i forhold til nåværende plassering - Alternativ 2, som innebærer å flytte fergeleiet til Vestbakken i Rygge kommune Konsekvensanalysen viser at alternativ 2 er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt, og dette skyldes i all hovedsak at strekningen er betydelig kortere enn i alternativ 1. Vurderinger i kapittel 7 som ikke omfatter pris, viser derimot at alternativ 1 er det beste. Årsaken til dette er landskapsområder i Rygge kommune, grunnforhold, stigning og estetikk. Rapporten konkluderer med at flytting av fergeleiet i seg selv ikke løser trafikkproblemet i Moss. Allikevel kan det gi store fordeler, og det anbefales dermed å flytte fergeleiet 200 meter lengre syd i forhold til nåværende plassering. Med denne løsningen legges store deler av sentrumstrafikken i en tunnel som fører til E6 ved Mosseporten. Dette medfører en betydelig reduksjon i støy og forurensing i sentrumskjernen, samtidig som det forhåpentligvis løser opp deler av køen. Det foreslås i tillegg å øke hyppigheten på fergeavgangene, for å unngå støtvis trafikk hver halvtime. Man kan også tenke seg å bytte til gassferger på sikt, for å redusere forurensende utslipp. 7

8 3 Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Prosjekttittel: Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss Planlagt startdato: Varighet: 10 uker Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Statens vegvesen Gruppe H09B01 Utfylt av: Renate Greager Dato: Organisering Prosjektgruppens leder: Prosjektdeltakere: Veileder: Renate Greager Kane Mahrofzade Kjell Roger Ruud Ane-Marthe Dahl Seielstad Tor Jørgensen, Høgskolen i Østfold Referansegruppe/-personer: Tor Jørgensen, Høgskolen i Østfold Jan Ivar Hansen, Statens vegvesen 3.2 Organisasjonskart Oppdragsgiver Statens vegvesen Veileder Tor Jørgensen Prosjektleder Renate Greager Kontaktperson Ane-Marthe D.Seielstad Vurderer/igangsetter Kane Mahrofzade Ressursperson Kjell Roger Ruud 8

9 3.3 Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet: Dagens plassering av fergeleiet i Moss skaper store trafikale problemer gjennom Moss sentrum. Vi vil derfor kartlegge muligheten for en ny plassering av fergeleiet. Hensikt med prosjektet, effektmål: - Redusere gjennomgangstrafikken i Moss sentrum - Gi miljøgevinst i form av mindre utslipp Konkrete mål som skal realiseres i prosjektperioden, resultatmål: - Konsekvensanalyse av 2-3 alternativer - Forslag til nytt fergeleie Hovedmål: Nytt fergeleie Moss-Horten. Vurdere flere alternativer opp mot hverandre. Delmål: Gradering: Merknader: Viktig 5-1 Vanskelig 5-1 1: Trafikale konsekvenser - Konsekvensanalyse 5 5 Se på tidligere prosjekter - Kartlegging av trafikkmengde 2: Ikke prissatte konsekvenser - Landskapsområder, kulturminner, jordbruk etc Få hjelp av Moss og Rygge kommune 3: Fysiske forutsetninger - Åpen plass Byggeteknisk Grunnforhold 3 3 Samle inn dokumenter - Stigning Drift og vedlikehold 3 3 4: Kriterier - Adkomstveg Teknisk gjennomførbart Estetikk Seilingsforhold 2 2 9

10 Hovedtiltak og rammebetingelser: Vi vil undersøke muligheten for å flytte fergeleiet i Moss. På grunn av begrenset tid og kapasitet, har vi i samarbeid med oppdragsgiver blitt enige om kun å se på plassering av nytt fergeleie. Det blir ikke aktuelt å sammenligne forslaget med bro eller tunnel. Grunnlagsdokumentasjon: Folkeaksjonen Moss fra flaskehals til miljøby Forstudie til Mosseregionspakke: Kostnads- og finansieringsvurderinger (COWI for Moss kommune) Fylkesplan for Østfold Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (Osloregionen) Trafikkmodell og -analyser i Moss (COWI for Statens vegvesen og Moss kommune) Ytre Oslofjordforbindelse Horten-Moss oppsummering og status (Statens vegvesen) 3.4 Ressursrammer og økonomi Budsjettrammer (beløp i 1000 kr) Kostnader Inntekter /finansiering Tekst Beløp Egne midler Statens Vegvesen Arbeid: 4 personer, 300 timer per person, 200kr/t inkludert sosiale kostnader Veiledning fra oppdragsgiver og andre kontakter: Antatt 25 timer, 1200 kr/t Utstyr: Utskrifter og stand Drift: Bilkjøring 2 2 Sum budsjett Avtale med oppdragsgiver: Vedlegg 1. Framdriftsplan: Vedlegg 2. 10

11 4 Innledning 4.1 Bakgrunn for oppgaven Dagens situasjon skaper store trafikale og miljømessige problemer i Moss sentrum. Det er derfor ønskelig å finne et alternativt fergeleie i Moss. Trafikken fra fergeleiet slik det er i dag, kommer rett inn i sentrumskjernen. Dette skaper mye forurensning og gjør det problematisk å utøve et aktivt byliv, ved at Vogts gate deler byen i to. Slik det er nå, kommer det puljer med trafikk hver halvtime, når fergen går eller legger til. Man vil prøve å unngå dette, og skape en mer jevn trafikkflyt. Det vil også hjelpe til med å begrense svevestøv. Plasseringen av fergeleiet gjør også at havnen ikke kommer til sin fulle rett, og det vil derfor være hensiktmessig å flytte fergeleiet. Da er det blant annet foreslått å opprette Oslofjordens maritime senter der fergeleiet ligger nå. I 2005 fraktet Bastø Fosen kjøretøyer (http://www.basto-fosen.no), og er i dag landets mest trafikkerte fergesamband. Det er anslått at trafikken i Moss vil øke med 21 % fra 2006 til 2019 (Nasjonal transportplan). Nasjonal transportplan antyder også at fram til 2019 kan trafikkveksten til og fra havnen bli på over 30 %. Det vil si at trafikken fortsatt kommer til å øke mye, og problemet vil bli desto større. I dag er det 1,5 km lang kø midt i ettermiddagsrushet. Dersom ingenting blir gjort, vil denne køen øke til 3,5 km innen 10 år. Figur 1: Bilde av kø i Moss sentrum som følge av fergetrafikken (http://www.moss-dagblad.no) Det bør også nevnes at i Nasjonal Transportplan er riksvei 19 i Moss planlagt oppgradert til stamvei, noe som skulle tilsi bedre trafikkavvikling. Nær fergeleiet ligger havnen, med Norges nest største containerhavn, noe som også bidrar til mye trafikk i området. Faktisk er det hele 20 % tungtransport i dette området, mot 7,5 % i resten av byen (COWI 2008). I 2008 utarbeidet COWI et forstudium til Mosseregionpakke på vegne av Moss kommune. Her kommer det fram at det ikke nødvendigvis løser problemene å flytte 11

12 fergeleiet. Det må også andre tiltak til, slik som nye løsninger for kollektivtransporten. Aller helst vil myndighetene oppnå en mindre belastning fra privatbiler. Dette blir allikevel for omfattende i denne oppgaven, på grunn av tidsrammen. Det er derfor avgjort kun å se på alternativ plassering av fergeleiet. 4.2 Historie Trafikkproblemet i Moss er ikke noe nytt. Allerede i 1988 utarbeidet Statens vegvesen en rapport om utredning av fast veiforbindelse mellom Østfold og Vestfold, etter ønske fra Borre kommune. Det kom da fram at en fast forbindelse både var teknisk og økonomisk gjennomførbar, men ville skapt problemer i forhold til miljø og drift. Frem til 1993 ble det ikke jobbet noe mer med saken. Da lagde Citivas (konsulentbyrå) et forprosjekt for en fast vei- og jernbane forbindelse mellom Østfold og Vestfold. Deres hovedkonklusjoner er blant annet at en ytre Oslofjordforbindelse kan ha en meget høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og langsiktig store næringsmessige fordeler. De kom fram til at en undersjøisk fjelltunnel er mest aktuelt. Man bør også nevne her at Samferdselsdepartementet har bestilt en konseptvalgutredning av en fast Moss-Horten forbindelse, som er under utarbeiding. Det er vedtatt at det skal bygges en jernbanetunnel. Reguleringsplanen er godkjent, med ny togstasjon i Moss. Dette fører til at jernbanen ikke lengre blir en barriere i byen. Planlagt byggestart er 2014, i følge Nasjonal Transportplan i Østfold. 4.3 Forurensning og støy I 2006 fikk NILU (Norsk institutt for luftforskning) et oppdrag: Å måle svevestøv i Moss kommune. Målingen ble gjort i Moss sentrum (Kransen) over en periode på to og en halv måned. Det kom der fram at luftkvaliteten er svært dårlig; grenseverdien for svevestøv (50 μg/m³) overskrides. Man kan sammenligne svevestøvet i Moss med det som er målt ved Alnabru i Oslo. Moss er en av 23 bykommuner SFT (Statens Forurensnings Tilsyn) har bedt om tilbakemelding på hvordan de skal sikre god luftkvalitet. På bakgrunn av dette har Moss kommune inngått samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad (som også er på denne listen) om nye miljøovervåkningssystemer (http://www.moss.kommune.no). Tabell 1: Antall døgn med middelkonsentrasjon som overstiger grenseverdien for svevestøv (Tønnesen 2007) Målested Mars April Moss 10 5 Kirkeveien 7 3 Alnabru 12 5 Manglerud 8 3 Bygdøy Allé 8 8 Det anslås at personer i Moss sentrum er plaget med støy forårsaket av fergetrafikken. For disse vil det medføre en stor forskjell å få fjernet trafikken, og dermed redusert støynivået med minimum 20 db. 12

13 4.4 Oversiktskart over Moss Kartene viser hvilke områder i Moss sentrum som er mest berørt. Det er også en oversikt over vegnettet i Moss, for å vise hvor hovedveiene ligger, og hvor det er aktuelt med tilknytning til E6. Figur 2: Detaljkart over aktuelt område i byen (http://www.gulesider.no) Figur 3: Kart over veinettet i Moss (http://www.gulesider.no) 13

14 5 Beskrivelse av alternativer 5.1 Alternativ 0: Eksisterende situasjon Fergeleiet ligger midt i Moss sentrum, og er en betydelig belastning for både miljøet og byens innbyggere. Dette fordi det er mye støy, svevestøv og tett trafikk hver halve time når fergen legger til kai. En betydelig andel av denne trafikken er tungtrafikk. I dette alternativet ledes trafikken gjennom Moss sentrum og ut på riksvei 19 mot E6. Det bemerkes at riksvei 19 ikke er dimensjonert for det trafikkbildet som eksisterer per i dag. Riksvei 19 vurderes i inneværende år også å bli oppgradert til stamvei, noe som betyr at den skal betjene fjerntrafikk mellom regioner i Norge og i utlandet. Som det vises på kartutsnittet under, går trafikkstrømmen i hovedsak fra fergeleiet ut Østre Kanalgate (1) mot Helgerødgata, der fergetrafikken møter trafikken fra Jeløya (2). Sammen drar denne trafikken seg oppover Rådhusplassen (3), og videre gjennom Kransen (4), Vogts gate (5), Flemmingkrysset (6). Deretter går den ut på riksvei 19 mot E6 ved Mosseporten (7) Figur 4: Oversikt over alternativ 0 14

15 5.2 Alternativ 1: Folkeaksjonen Moss fra flaskehals til miljøby Dette alternativet tar utgangspunkt i et forslag fra Folkeaskjonen Moss fra flaskehals til miljøby. Vedlegg 3 viser den opprinnelige planen. Tunnel og rundkjøring er noe endret i forhold til denne planen, på grunn av mulighet for teknisk gjennomførelse. Fergeleiet flyttes 200 meter sydover, og tilpasses ny jernbanetunnel. Massene fra kommende jernbanetunnel forutsettes å brukes til å fylle ut eksisterende og nytt fergeleie. Der fergeleiet ligger i dag, vil det bli grøntarealer og eventuelt et maritimt senter. Ved enden av fergeområdet vil det lages en ny rundkjøring som senkes under bakken. Rundkjøringen vil tilknyttes en lang tunnel som leder trafikken til E6 ved Mosseporten. I dette alternativet vil altså den tenkte tunnelen gå fra en planlagt rundkjøring ved kaianlegget (1), under Kransen og forbi Amfisenteret (2). Videre under den kommende jernbanetunnelen ved Osloveien (3). Tunnelen vil deretter skrå av og krysse under riksvei 19, til den ender opp ved Mosseporten (4). Der vil den gå parallelt med Mosseporten tunnel, og ut i rundkjøring som leder til E Figur 5: Oversikt over alternativ 1(stiplet linje viser tunnel) 15

16 5.3 Alternativ 2: Ryggealternativet Fergeleiet legges i Rygge kommune. Nærmere plassering vil være Vestbakken (1), hvor det også vil bli plassert en tunnel som går opp mot rundkjøringen ved Ryggeveien og riksvei 118. Tunnelen vil gå under jernbanen. Således slipper man fergetrafikk gjennom både Moss og Rygge sentrum. Dette gjør igjen at miljøet vil forbedres, da man slipper det helsefarlige svevestøvet (http://www.wikipedia.no), som kommer av tett trafikk gjennom de nevnte områdene. Å starte byggevirksomhet i Rygge kommune byr på flere utfordringer, fordi Fylkesmannen i Østfold (http://www.fylkesmannen.no) har lagt inn et forslag til verneplan. Denne verneplanen går ut på å verne det eksisterende kulturlandskap og jordbruksområde i det området hvor Ryggealternativet først var tenkt plassert. I skrivende stund har dette forslaget til verneplan ikke gått til høring i Miljøverndepartementet, noe som gjør at det arbeides videre med Ryggealternativet. Det gjøres imidlertid på en slik måte at man slipper å ta hensyn til de beskrevne planene; man vil i stedet bli benytte et område som er landbruksregulert. Tunneltrasseen trekkes i overkant av de foreslåtte fredningsarealene, og traseen vil da gå under boligmassen på stedet. Deretter vil tunnelen følge omtrent samme linje som Ekholtveien (2), frem til næringsområdet rett forut for rundkjøringen ved Ekholtveien og riksvei 118 (3). Det foreslås kulvert i begge ender av tunnelen Figur 6: Oversikt over alternativ 2 (stiplet linje viser tunnel) 16

17 6 Tekniske løsninger 6.1 Tegninger Felles for de nye alternativene Figur 7: Tunnelprofil (Statens vegvesen) 17

18 6.1.2 Alternativ 1 Figur 8: Lengdeprofil Figur 9: Tverrprofil 18

19 Figur 10: Plankart Figur 11: Rundkjøring ved Mosseporten 19

20 6.1.3 Alternativ 2 Figur 12: Lengdeprofil Figur 13: Plankart 20

21 Figur 14: Rundkjøring ved Plantasjen 21

22 6.2 Kaianlegg Felles for de nye alternativene Bastø Fosen tar 220 personbiler, som tilsvarer 44 lastebiler. Kaia bør ha parkeringsplass til 600 personbiler, som tilsvarer 120 lastebiler. Generelle krav til fergekaier er: - Lengde for av- og påkjøring bør være minimum 18 meter. Her er lengden satt til 30 meter for å være på den sikre siden - Fergen trenger minimum 20 meter klarering i alle retninger - Det er nødvendig med en havdybde på 8 meter - Vannmengden må være stor nok til at fergen kan legge til og seile ut Kravene er hentet fra Figur 15 og 16 viser hvordan kaianlegget ivaretar kravene til mål. Figur 15: Illustrasjon 1 av tenkt kaianlegg 22

23 Figur 16: Illustrasjon 2 av tenkt kaianlegg Alternativ 1 Her vil det ikke skje så stor endring. På bakgrunn av eksisterende fergeleie antas det at forholdene er de samme 200 meter lengre syd, og at fergeleiet kan legges der det er planlagt Alternativ 2 Kaianlegget vil få et areal på m². Data fra Kystverket viser at 67 meter ut i havet er det en dybde på 10 meter. 100 meter ut i havet er det 20 meter dypt. Dette er tilstrekkelig for fergen, og kaia bør dermed bygges så langt ut. 6.3 Tunnel I begge alternativene er det planlagt tofeltstunnel, det vil si ett løp. Årsaken til dette er trafikkmengden, som neppe vil overstige kjøretøyer i døgnet. Ved ulykke eller vedlikehold, vil det være behov for omkjøring. I alternativ 1 løses dette ved at trafikken kjører mot Årvold eller Jeløya, i stedet for inn i tunnelen. I alternativ 2 vil det være mulig å benytte lokalt veinett, som går gjennom bebyggelse. Dette er ingen god løsning, på grunn av mye trafikk og små veier. Det er imidlertid en akseptabel nødvei 23

24 7 Vurdering av alternativer 7.1 Trafikale konsekvenser Kartlegging av trafikkmengde Tabell 2: Trafikkmengde (COWI 2008) Bomstasjon ÅDT2006 ÅDT2015 ÅDT Rv. 19 Innfartsveien Kv. Krappfoss bru b Kv. Vålerveien 5 Rv.118 Ryggeveien b Rv. 119 Klostergata 7 Fr. 314 Dyreveien Figur 17: Plassering av stedene hvor trafikken er målt (COWI 2008) Disse tallene er i utgangspunktet ment for å kartelegge trafikken gjennom en eventuell bomring. Det er en analyse av trafikken i og gjennom Moss, og den er derfor brukt som grunnlag for videre beregninger i denne rapporten. 24

25 7.1.2 Konsekvensanalyse En konsekvensanalyse utarbeides for å kunne sammenlikne alternativene med hensyn til pris. Formålet er å komme fram til hvor mye man får per budsjettkrone. Dermed kan man se om alternativet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tabell 3: Sammenfatning av prissatte konsekvenser, alle tall i millioner kroner Kostnad Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Tid 119,860 98,804 36,548 Kjøretøy 49,200 40,558 17,098 Ulykke 29,548 24,400 9,037 Miljø (støy og svevestøv) 0 (referansekostnad) -30,000-30,000 Vedlikehold 0,120 0,120 0,058 Anlegg Netto nytte - 557, ,194 Netto nytte per budsjett-krone - 1,395 11,220 Bergninger til tabell 3 finnes i vedlegg 4. Alle beregninger og priser er i henhold til Statens vegvesen og Jørgensen og Kvam (2007). Formelverk Tid = (lengde : fart) x ÅDT x 365 Tidskostnad = tid x timepris Antall kjørte kilometer = lengde x ÅDT x 365 Driftskostnad = antall kjørte kilometer x gjennomsnittspris Antall ulykker = ulykkesfaktor x ÅDT x 365 x lengde x 10^-6 Ulykkeskostnad = antall ulykker x gjennomsnittspris (erfaringstall) x verdsettingsfaktor Miljønytte(støv) = personer x kr Miljønytte(støy) = personer x kr Total miljønytte = miljønytte(støy) + miljønytte(støv) Vedlikehold = pris x meter Anlegg = pris x meter Netto nytte = nytte + restverdi anleggskostnad endring i vedlikehold Netto nytte/kostnadsbrøk = netto nytte : (anleggskostnad + endring i vedlikehold) 25

26 Forutsetninger for alle alternativ Andel tunge kjøretøy: 7,5 % (COWI 2008). Kostnad tunge kjøretøy: 450 kr. Kostnad lette kjøretøy: 135 kr. Gjennomsnittspris: 135 x 0, x 0,075 = 159 kr. Pris tunge kjøretøy: 3,73 kr. Pris lette kjøretøy: 1,30 kr. Gjennomsnittspris: 1,30 x 0, ,73 x 0,075 = 1,48 kr. Gjennomsnittpris på ulykke: 3,56 millioner kr. I følge Norske forhold, kan man anta en gjennomsnittspris på kr per kilometer for vedlikehold. Etter undersøkelser, viser det seg at tunnel med kulvert vil koste omtrent kr per meter. Begge de nye alternativene vil få masseoverskudd på grunn av tunnel. Disse massene må flyttes, men det er ikke beregnet hva det vil koste. Det er heller ikke beregnet hva nye kaianlegg vil koste. Det regnes med en analyseperiode på 25 år og 5 % rente. Dette gir en diskonteringsfaktor på 14,09. Levetiden settes til 40 år, og det blir dermed en restverdi som er 15/40 av anleggskostnaden ved slutten av perioden. Det forutsettes at trafikken på E6 mellom Årvold og Mosseporten er tilnærmet lik i begge retninger. I slike konsekvensanalyser vil det være noe usikkerhet. Det kan være enhetspriser som ikke er varierende, usikker årlig trafikkøkning og diverse faktorer som ikke er helt presise. Allikevel vil ikke dette endre mye når man skal sammenlikne alternativene; forholdet mellom dem vil forbli det samme. Denne analysen kan anses som et prisoverslag. Forutsetninger for alternativ 0 ÅDT 2006, riksvei 19 Innfartsveien: (COWI 2008). På bakgrunn av samtale med veileder antas en årlig økning på 1 %. Regner derfor med ÅDT 2009, riksvei 19 Innfartsveien: Lengde på strekningen: 4,0 km. Gjennomsnittlig fart er 44,1 km/t på hele strekningen. Motorvei klasse B gir ulykkesfaktor 0,10. Verdsettingsfaktor for tofelts vei: 2,5. Det antas at omlag personer er sterkt utsatt for svevestøv i Moss sentrum. Tilsvarende antall er utsatt for støy i Moss sentrum. 26

27 Forutsetninger for alternativ 1 Velger her å se på alternativ 0 slik det vil se ut når fergetrafikken er flyttet. Fergetrafikkens ÅDT anslås til 4000 (COWI 2008). Det regnes derfor videre med ÅDT: Pris for reduksjon av svevestøv: kr per person for 50 % reduksjon. Det antas her en 50% reduksjon. Selv om fergetrafikken ikke utgjør en stor del av den totale trafikken, bidrar den allikevel mest til andel svevestøv. Dette er blant annet fordi hele 20% av fergetrafikken er tunge kjøretøy (COWI 2008). Pris for reduksjon av støy: kr per person for 20 db reduksjon. Det vil bli omtrent m³ masseoverskudd. Forutsetninger for alternativ 2 ÅDT 2006, riksvei 118 Ryggeveien: (COWI 2008). Også her antas en årlig økning på 1 %. Dette gir ÅDT 2009, riksvei 118 Ryggeveien: Her må fergetrafikken trekkes fra, og det regnes videre med ÅDT: Lende på strekningen: 1,93 km. Gjennomsnittlig fart er 50 km/t på hele strekningen. Dette blir nå en hovedvei i middels tett bebyggelse. Dette gir ulykkesfaktor 0,38. Verdsettingsfaktor for denne veien er 1,2. Pris for reduksjon av støy: kr per person for 20 db reduksjon. Det vil bli omtrent m³ masseoverskudd. 27

28 7.2 Ikke prissatte konsekvenser Ikke prissatte konsekvenser er et tillegg til konsekvensanalysen. Konsekvensanalysen ser kun på det økonomiske aspektet, men det er flere punkter som må vurderes. Tabell 4 beskriver konsekvenser man ikke uten videre kan beregne, men de blir i stedet vektet med poeng etter en gitt verdivurderings- og omfangsanalyse. Tabell 4: Sammenfatning av ikke prissatte konsekvenser Tema Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Landskapsområde Intet omfang 0 poeng Intet omfang 0 poeng Plasseres i et rolig landskapsområde -2 poeng Bybilde Byen ødelegges av trafikk og forurensning -2 poeng Trafikken fjernes fra bybildet. Oppretter grøntareal +2 poeng Byen blir pen og rolig +3 poeng Kulturminner Intet omfang 0 poeng Kanalen frigjøres og trafikken reduseres +1 poeng Intet omfang 0 poeng Jordbruk Intet omfang 0 poeng Intet omfang 0 poeng Noe negativt i forhold til jorder -1 poeng SUM -2 poeng +3 poeng 0 poeng Alternativ 0 Beskrivelse: Se kapittel 5.1. Verdivurdering og omfang: Landskapsområde: Intet omfang (ligger midt i byen). Bybilde: Middels verdi og middels negativt omfang. Kulturminner: Intet omfang. Jordbruk: Intet omfang (ligger midt i byen). Alternativ 1 Beskrivelse: Se kapittel 5.2. Verdivurdering og omfang: Landskapsområde: Intet omfang (ligger midt i byen). Bybilde: Middels verdi og middels omfang. Kulturminner: Middels verdi og lite positivt omfang. Jordbruk: Intet omfang (ligger midt i byen). 28

29 Alternativ 2 Beskrivelse: Se kapittel 5.3. Verdivurdering og omfang: Landskapsområde: Middels verdi og middels negativt omfang. Bybilde: Middels verdi og stort positivt omfang. Kulturminner: Intet omfang. Jordbruk: Middels verdi og lite negativt omfang. 7.3 Fysiske forutsetninger For å kunne legge fergeleiet et annet sted, har det vært viktig å se på fysiske forutsetninger ved en ny plassering. De viktigste punktene er om det finnes plass nok til fergeleiet og trafikken, om det byr på vanskeligheter byggteknisk, hvordan grunnforholdene er, og om det er høy stigning. Tabell 5: Sammenfatning av fysiske forutsetninger Tema Alt. 1 Alt. 2 Åpen plass Nok plass Nok plass Byggteknisk Tunnel er ganske enkelt å lage Tunnel er ganske enkelt å lage Grunnforhold Fjell Fjell og løsmasser Stigning Svært lite Relativt høy, men innenfor grensen (< 7 %) Vinner Alt.1 Alternativ 1 Med tanke på at veien skal legges under bakken, er det god plass. I tillegg er det plass til fergeleiet. Havna i Moss er stor. Tunnel er forholdsvis enkelt å lage, spesielt når grunnen er fjell. Sprenging i fjell er også mer økonomisk gunstig enn å legge en tunnel i løsmasser. I dette alternativet er stigningen ikke av vesentlig omfang, og skaper derfor ikke problemer. Alternativ 2 Fergeleiet legges på en strand i et jordbruksområde. Her er det mye åpen plass, både til vei/tunnel og fergeleiet. Bebyggelsen ligger et stykke unna, noe som vil gjøre det uproblematisk å bygge her. Store deler av grunnen er fjell, med unntak av området akkurat ved stranda. Det planlegges å bygge vei over grunnen der det er jorde, og deretter føre den ned i tunnel under jernbanen. Som nevnt tidligere, er det mest gunstig å sprenge i fjell, og det vil derfor være greit å lage tunnel her. Stigningen er relativt bratt, men under 7 %. Teknisk løses dette ved å legge kulvert i begge ender av tunnelen. 29

30 7.4 Kriterier Kriteriene det er lagt vekt på er adkomstvei, om tiltaket er teknisk gjennomførbart, estetikk og seilingsforhold for fergen. Tabell 6: Sammenfatning av kriterier Tema Alt. 1 Alt. 2 Adkomstvei Teknisk gjennomførbart Stor kapasitet, og trafikken ledes rett ut på E6 OK Trafikken ledes ut på E6 via rundkjøring OK Estetikk Pene grøntarealer Blir betydelig mindre pent der fergeleiet kommer Seilingsforhold Som alt. 0 Litt kortere enn alt. 0 Vinner Alt. 1 Alternativ 1 Fergetrafikken vil ledes gjennom tunnel til E6 ved Mosseporten. Som nevnt i kapittel 7.3, vil dette vært lett å gjennomføre på grunn av grunnforhold og at det lages tunnel. Alternativet vil føre til at det blir pene grøntarealer der fergeleiet og trafikken nå befinner seg. Kanalen i Moss vil komme fram på en helt annen måte. Seilingsforholdene for fergen endres ikke i forhold til alternativ 0. Alternativ 2 Fergetrafikken vil ledes gjennom tunnel til E6 ved Årvold. Det vil som tidligere nevnt bli lagt vei på jordet og deretter tunnel under jorda. Derfor vil også dette tiltaket være teknisk gjennomførbart. Dette alternativet vil som alternativ 1 bidra til at det blir penere i Moss sentrum. Det vil derimot gjøre at området rundt Festestranda blir endret på en negativ måte, noe som trekker dette alternativet. Seilingsforholdene for fergen vil bli noe kortere enn i alternativ 0, dette anses som positivt. 30

31 8 Konklusjon 8.1 Oppsummering Tabell 7: Oppsummering og sammenlikning av konsekvenser Post Alt. 1 Alt. 2 Sum netto nytte av prissatte konsekvenser Sum poeng av ikke prissatte konsekvenser Netto nytte/kostnadsbrøk 557, , ,395 11,220 Under et møte med oppdragsgiver Statens vegvesen ved Jan Ivar Hansen, ble det nevnt at en utredning bør vuderere 4 V : - Virke - Vare - Verdt prisen - Vakkert Man bør i hvert tilfelle vurdere hvilke av disse som er viktigst. Prismessige konsekvenser bør tillegges stor vekt. Allikevel er det mange andre hensyn å ta, og dermed er det ikke nødvendigvis den mest økonomiske løsningen som er den beste i et større perspektiv. Prismessig kommer det fram at alternativ 2 er en klar vinner. Hovedårsaken til dette er at strekningen på ny tunnel er betydelig kortere enn i alternativ 1. Noe som ikke kommer fram av beregningene, men som også bør tas hensyn til, er anleggskostnader til kaianlegg. I alternativ 2 blir dette en mer omfattende utbygging, fordi alt må bygges fra grunnen av. Der alternativ 1 er planlagt bygget, er det allerede et eksisterende kaiområde. Mye av dette kan brukes videre. Man bør også legge merke til at i alternativ 1 forutsettes det at man benytter fyllmasse fra kommende jernbanetunnel. Slike muligheter har man ikke i alternativ 2. Masseflytting og -anskaffelse vil også bli en kostnad som ikke er vist. Fordi alternativ 2 befinner seg i et landskaps- og jordbruksområde, vil dette bli taperen ved vurdering av ikke prissatte konsekvenser. Alternativ 2 kommer også negativt ut ved vurdering av fysiske forutsetninger. Grunnen til dette er stigningen og at det enkelte steder er løsmasser. Dermed blir alternativet noe mer krevende å gjennomføre. Ser man videre på kriterier for gjennomføring, stiller begge de nye alternativene veldig likt. Forskjellen ligger i estetikk, noe som bør ivaretas. Alternativ 1 vil ikke medføre noen stor estetisk ulempe. Hvis man kan benytte det nåværende fergeleiet til grøntarealer, i tillegg til at store deler av trafikken går i tunnel under byen, vil det gi tvert imot gi en fordel for bybildet. Alternativ 2 vil derimot gjøre området i Ryg- 31

32 ge betydelig mindre pent, selv om det er viktig å legge merke til at det vil bli mye bedre i Moss sentrum. 8.2 Anbefaling Etter å ha vurdert flere alternative plasseringer av fergeleiet, kan det konkluderes med at å fjerne kun fergetrafikken vil løse svært lite av trafikkproblemet i Moss sentrum. Det viser seg at fergetrafikken kun utgjør en liten del av den totale trafikken; lokaltrafikken står for den største belastningen. For å bli kvitt problemet i Moss sentrum, må også andre tiltak iverksettes. Eksempelvis bør det tilrettelegges for kollektivtransport og syklister, samtidig som veinettet bør utvides flere steder. Det bør derfor vurderes grundig om det overhodet er nødvendig å flytte fergeleiet. Skal det allikevel anbefales en ny plassering av fergeleiet, vil alternativ 1 være en god løsning. Som nevnt i kapittel 8.1, er det ikke den beste samfunnsøkonomiske løsningen. Andre vurderinger gjør allikevel at det blir vanskelig å anbefale alternativ 2. Det anbefales samtidig hyppigere avgang på fergene, for å unngå støtvis trafikk hver halvtime. Eksempelvis kan fergene gå hvert kvarter, men dette forutsetter flere ferger. I tillegg anbefales det å innføre gassferger når konsesjonen til Bastø Fosen utgår i 2015 (http://www.basto-fosen.no). Bakgrunnen for dette er en stor reduksjon av forurensende utslipp. Finansiering er ikke en del av denne rapporten, men bør også nevnes. Det kan forventes et bidrag fra staten på 20 %. Samtidig vil bomring kunne finansiere omlag 3 milliarder kroner (COWI 2008). I Rygge er det foreløpig ikke aktuelt å innføre bomring, noe som kan medføre at alternativ 1 er lettere å gjennomføre i praksis. 32

33 9 Kilder 9.1 Skriftlige COWI for Moss kommune (2008). Forstudie til Mosseregionspakke: Kostnads- og finansieringsvurdering. Jørgensen, Tor og Kvam, Eystein (2007). Vegutforming for ingeniørutdanningen. Sarpsborg: Eget forlag. Nasjonal transportplan (2009). Statens vegvesen: Håndbok 140, Konsekvensanalyser. Statens vegvesen (2008). Ytre Oslofjordforbindelse Horten-Moss, oppsummering og status. 9.2 Elektroniske Bastø Fosen. URL: (Lesedato ) Fylkesmannen i Østfold. URL: (Lesedato ) Gule sider: (Lesedato ) Kystverket. URL: (Lesedato ) Moss Dagblad. URL: (Lesedato ) Moss kommune. URL: Norske forhold. URL: (Lesedato ) Tønnesen, Dag (2007). Svevestøvmålinger i Moss. URL: (Lesedato ) Wikipedia. URL: (Lesedato ) 9.3 Muntlige Eriksen, Stig. Kommunalsjef, Rygge kommune. Hansen, Øvyind E. Leder, Folkeaksjonen Moss fra flaskehals til miljøby. Terkelsen, Jens. Kommunalsjef, Moss kommune. Trandem, Yngvar. Direktør, Mosseregionens næringsutvikling. Aarønæs, Sigrid. Medlem, Folkeaskjonen Moss fra flaskehals til miljøby. 33

34 Vedlegg 1 Avtale med oppdragsgiver 34

35 Vedlegg 2 Framdriftsplan 35

36 Vedlegg 3 Folkeaksjonen Moss fra flaskehals til miljøby Figur A: Opprinnelig skisse fra Folkeaksjonen Moss fra flaskehals til miljøby 36

37 Vedlegg 4 Beregninger Beregninger til tabell 3 Alle beregninger og priser er i henhold til Statens vegvesen og Jørgensen og Kvam (2007). Tabell A: Utregning av prissatte konsekvenser Antall Enhet Lengde ÅDT Effekt Enhet Pris Mill kr TID Alt. 0 44,1 km/t 4, time ,860 Alt.1 44,1 km/t 4, time ,804 Alt. 2 50,0 km/t 1, time ,548 DRIFT Alt. 0 4, km 1,48 49,200 Alt. 1 4, km 1,48 40,558 Alt. 2 1, km 1,48 17,098 ULYKKE Alt. 0 0,10 uf 4, ,32 ulykke 3,56 29,548 Alt. 1 0,10 uf 4, ,74 ulykke 3,56 24,400 Alt. 2 0,38 uf 1, ,11 ulykke 3,56 9,037 MILJØ Alt person 0 0 Alt person -30,000 Alt person -30,000 VEDLIK. Alt. 0 4,0 30 0,120 Alt. 1 4,0 30 0,120 Alt. 2 1, ,058 ANLEGG Alt. 0 4,0 0 0 Alt. 1 4, Alt. 2 1, Tabell B: Sum nytte Sum nytte Alt. 1 64,846 Alt ,925 Tabell C: Samlet nytte Nytte Restverdi Samlet nytte Alt ,680 44, ,975 Alt ,883 21, ,256 37

38 Tabell D: Netto nytte Netto nytte Alt ,975 Alt ,194 Tabell E: Netto nytte/kostnadsbrøk NN/K Alt. 1 1,395 Alt. 2 11,220 38

Forprosjektrapport. Nytt fergeleie Moss - Horten. Utarbeidet av gruppe H09B01 ved Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Nytt fergeleie Moss - Horten. Utarbeidet av gruppe H09B01 ved Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Nytt fergeleie Moss - Horten 2009 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag som har valgt å skrive hovedprosjekt om Moss-Horten forbindelsen. Hovedprosjektet

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00 Prosjektnavn: Prosjekttittel: Fredrikstadbrua Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua Planlagt startdato: 26.03.2007 Varighet: 71 dager, 04.06.2007 kl 14.00 Oppdragsgiver: Oppdragstaker:

Detaljer

Mulighetsvurdering rv. 19 Moss

Mulighetsvurdering rv. 19 Moss Styringsgruppemøte i Samarbeidsavtalen for arealog transportutvikling i Mossereionen fredag 3. november Turid Stubø Johnsen avdelingsdirektør Strategi,- veg og transportavdelingen Statens vegvesen Region

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status 10.11.2015 Brukonferansen 2015 Utgangspunktet Dagens transportstrømmer over Oslofjorden Beregnet i regional transportmodell, 2010 Samfunnsmål

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien. A. Organisering. Marius Hustad Marius Brandtenborg

Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien. A. Organisering. Marius Hustad Marius Brandtenborg Prosjektnavn: Prosjekttittel: H12B05 Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien Planlagt startdato: 10/4-2012 Varighet: 9 uker Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Sarpsborg

Detaljer

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling RV19 og Bypakke i Moss Fra ord til handling Innspillet fra Østfold fylkeskommune: o RV19 må inn i NTP i tidlig fase uansett ramme. o Stortingets merknad må følges opp. o Mest mulig samtidighet bane og

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10 Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt 2016 Gruppe B16B10 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 2 B. Prosjektbeskrivelse... 2 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Hva skal jeg snakke om? Om utgangspunktet og bestillingen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet:

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet: PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energianalyse Prosjekttittel: Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad Planlagt startdato: 05.12.08 Varighet: 12.06.2009 Oppdragsgiver: COWI AS Oppdragstaker: HIØ, Sarpsborg

Detaljer

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 12 Transportarbeid 12.1 Metode Alle beregninger av transportkostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Forprosjektrapport Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04 - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Halden 24.mars 2010 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektdirektiv...

Detaljer

2

2 2 Forord Dette dokumentet er et vedlegg til forprosjekt for ny gang- og sykkelvei fra Liaveien til Trollåsveien, samt utforming av kryssene ved Trollåsveien og Rosenholmveien. Dette vedlegget gir noe mer

Detaljer

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 18.11.2013 Tunnelen II Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anne-Grethe Nordahl prosjektleder Statens vegvesen region Øst Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Prosjekttittel: Overvannshåndtering i Halden Kommune Plan til tiltak for å forbedre overvannshåndteringen i Låbyområdet. Planlagt startdato: 26.03.2012 Varighet: Ca 10 uker Oppdragsgiver:

Detaljer

KVU-prosessen fra A til Å

KVU-prosessen fra A til Å KVU for kryssing av Oslofjorden KVU-prosessen fra A til Å I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Forslag til

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo

Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo - Utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing i Oslo kommune 21.11..2011

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Om KVU for kryssing av Oslofjorden

Om KVU for kryssing av Oslofjorden Om KVU for kryssing av Oslofjorden Brukonferansen 10.11.2012 Vika Atrium ved/ove Solheim Statens vegvesen Region øst Tema: Hva er en «konseptvalgutredning» en KVU? Litt grunn-informasjon for KVU-utredningen.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN Region nord POLITISK SAMRÅDINGSMØTE 12. DESEMBER 2014 Konsept 0+ Konsept 0++ Konsept 1 Dagens Konsept 2 Lang Konsept 3 Konsept 0 Opprusting Utstrossing

Detaljer

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014 KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte 12 desember 2014 1 Dagens 16 tunneler Tilsammen 18 km TEN-T Trans-European Transport Network 3 Endelige konsepter 4 Forkastede konsepter 5 Hva har samferdselsdepartementet

Detaljer

Trådløs måleverdioverføring

Trådløs måleverdioverføring Trådløs måleverdioverføring Forprosjektrapport H09E06 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland 27. oktober 2015 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker Forprosjektrapport Samvirke hulldekker på stålbjelker 2 Samvirke hulldekker på stålbjelker Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som alle studerer bygningskonstruksjon. Som avsluttende prosjekt

Detaljer

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Bakgrunn KVU for kryssing av Oslofjorden Politiske vedtak

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 1 Infrastruktur og trafikk

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 1 Infrastruktur og trafikk REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 1 Infrastruktur og trafikk Vedlegg: Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole.

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Autodesk Revit Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Planlagt startdato: 31.03.2008 Varighet: 02.06.2008 kl. 12:00

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Gang- og sykkelveg Søndre Land kommune Teknisk detaljplan, reguleringsplan og byggeplan Rådyrvegen\Styringsdokumenter\Prosjektbestilling.doc

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane.

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand. Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2.

Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand. Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2. Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2.2017 07.02.2017 07.02.2017 E18 Vestkorridoren Inndeling av prosjektet E18

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 Program Bakgrunn, historikk og framdrift Foreløpige planer Tiltak angående støv, støy og trafikk Kommunikasjon

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA Mulige løsninger for vegtilknytning til Årøya Bru Den mest aktuelle forbindelsen vil være en fritt frambygg bru mellom Lille Årøya og fastlandet, veg

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY Setesdalsveien 53, Kristiansand Beregning av støy på tomt og fasade Utarbeidet for: Eiendomsutvikling 2963 September 2008 Revisjon okt 2009 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Setesdalsveien

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer