Statens vegvesen. Tillatelse - flytting av avkjørsel fra rv Driva fiskesperre - gnr. 26 bnr. 2 - Sunndal kommune. _ luis,,..- / (9 i.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Tillatelse - flytting av avkjørsel fra rv. 70 - Driva fiskesperre - gnr. 26 bnr. 2 - Sunndal kommune. _ luis,,..- / (9 i."

Transkript

1 Statens vegvesen Ingunn Hagen Sneva 6613 GJ ØRA _ /j n tai/lu, Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato: Region midt Jan-Kristian Janson / Tillatelse - flytting av avkjørsel fra rv Driva fiskesperre - gnr. 26 bnr. 2 - Sunndal kommune Viser til søknad fra SWECO av og avtale (noe upresis) med Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 17./ Vedtak: Statens vegvesen godkjenner på vilkår søknaden om avkjørsel fra riksveg 70 til eiendommen gnr. 26 bnr. 2 i tråd med søknad av Tillatelsen er gitt under forutsetning av at ingen andre offentlige etater har innvendinger mot tiltaket. Vedtaket er fattet med hjemmel i Vegloven 40 og 43. Situasjonsplan som viser avkjørsel: l\ /, _., (90 I,.» / _,./Z 1- _ luis,,..- / (9 i. G) B Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen Region midt 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap Postboks Molde Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

2 'í 2 Bilder fra lokalisering av ny avkjørsel: "V. _ V ".73.: 1»r,- '.:.,=.--I- ii. mi Avkjørsel som skal stenges skimtes til høyre: Vilkår for tillatelsen: Statens vegvesen har etter en samlet vurdering av vegtekniske og trafikksikkerhetsmessige forhold satt følgende vilkår for tillatelsen: l. Tillatelsen gis i henhold til Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg gitt av Samferdselsdepartementet l6.7.l964 og Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet Tillatelsen gjelder kun for det sted som er nevnt foran og i overensstemmelse med situasjonsplan og Krav til utforming av avlgørsel. 3. Avkjørselen må opparbeides i tråd med veileder Vl2l Geometrisk utforming av vegog gatekryss, jf. kap Det må være frisikt til avkjørselen på minimum 90 meter til begge sider målt fra et punkt som er minimum 4 meter inn i avkjørselen. Avkjørselen må ha en kjørebanebredde på minimum 4 meter og minimum 9 meter tilknytningsradius.

3 Tillatelsen gjelder for følgende formål: Avkjørselen skal betjene midlertidig anleggsveg i forbindelse med etablering av fiskesperre. Etter driflsperioden av fiskesperra vil avkjørsel og anleggsveg overføres grunneier som permanent driftsavkjørsel/-veg knyttet til landbruksformål. Eieren eller brukeren av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvar for at frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. vegloven 43. Såfremt dette ikke skjer, kan avkjørselstillatelsen bli trukket tilbake. Det må opparbeides tilfredsstillende snu- og manøvreringsareal inne på egen eiendom slik at rygging ut på offentlig veg unngås. Avkjøringstillatelsen gjelder kun tilknytningspunktet til riksveg 70. Privatrettslige forhold med hensyn til nabo- og eiendomsforhold knyttet til bruk og opparbeidelse av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg, må søker selv ivareta og innhente rettigheter til. Slike rettigheter bør tinglyses. Andre søkere i området kan senere bli henvist til å bruke denne avkjørselen. Fører avkjørselen over veggrøft, må det legges drensrør med diameter på minst 300 millimeter og i tilstrekkelig lengde. Se Krav tíl utforming av avkjørsel. 10. Før arbeidene med flytting av avkjørselen påbegynnes må Jan Gunnar Sandblåst (1;1n.».1mib1ast<uxcuxcscnno, tlf.: ) kontaktes for eventuell varslingsplan. Slik plan skal være godkjent av Statens vegvesen minimum fem virkedager før arbeidene skal igangsettes. ll. Så snart avkjørselen er bygd må vedlagte skjema Bekreftelse på opparbeídet/nybygd/endret avkjørsel underskrives og retumeres Opparbeidet avkjørsel skal være godkjent av Statens vegvesen før øvrige byggearbeider settes i gang/igangsettingstillatelse gis. Før den nye avkjørselen tas i bruk skal den gamle avkjørselen være fjemet ved at eksisterende rekkverk videreføres gjennom avkjørselen slik at den blir lukket. Før dette gjennomføres må arbeidet avklares med Steinar Vestnes (;I_-.~_il\_t<;_iji_t_.y _f_;ggyèf;g,gig- =,tlf.: ). Endelig godkjenning sendes søker med kopi til kommunen. Tillatelsen bortfaller dersom arbeidet med avkjørselen ikke er igangsatt innen tre år etter at tillatelse er gitt.

4 4 Krav til utforming av avkjørsel PLANSKISSE AV AVKJØRSEL Bredde awmjorsel jf R = min. 9 m gm?! R = min. 9 m l -D.»'"""4" Sukkrenne min Ø 300 LENGDESNITT I GRØFT VED AVKJØRSEL Bredde _ k' l mm. 4 m Sukkremp mm Ø av Imse E Omfylling av stikkrenne som * "_' _' _ overk Gfb_&_f_ Kw(i[[fiflg min 1 : 3 Klmebane skrasmaeres 1 3 Siikkrenne skraskjeeres 1 : 3 1"; "` _-' \ \: y1j'n 7 _2 _. ;-_-_L.. _.. SNITT GJENNOM AVKJØRSLENS MIDTLINJE Skulderkanl Jevnt 8 \ '_... \*\R {an Siigning N\3 S,/" /, tg! 1 20 v./- Kjcxrebane ` x (i.i ;, -» I Vegen' Fa!l?* ~~. ~Maksr P 5 1; 30 " ~~~\_-ff cm *-» 7?ffl J, 3.5 m XL 50m I " /r MINSTEKRAV TIL SIKT l AVKJØRSELEN «1--» min. 90 m /23....a- _. x mm. 90 m,. f.....,cpjk-f' ' - '\\< 3 1 _. 3~f" IK \ Kjorefeltkam \ Skulcerkant For kontroll av sikten brukes høyde 0.5m over avkgorselcns overfiate.

5 5 Bakgrunn for vedtak: Statens vegvesen skal ved sin vurdering legge vekt på hensynet til trafikken på og langs vegen. Det må gjøres en totalvurdering, der det også tas hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet på vegen det er søkt om avkjørsel fra. Begrunnelse for tillatelsen er: Riksveg 70 har en trafikkmengde i overkant av en ÅDT på 1500 og fartsgrensen er 70 km/t i det aktuelle området. Rammeplan for avkjørsel viser at den ligger i holdningsklasse svært streng. Det er snakk om flytting av eksisterende avkjørsel som etter hvert skal overtas som driftsavkjørsel. I tillegg er formålet av samfunnsnyttig karakter og vi skal vise en liberal holdning i forbindelse med primærnæringen. Dette sammen med de stedlige forhold gjør at vi kan akseptere flytting av eksisterende avkjørsel i tråd med søknaden. Klageadgang: Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. Forvaltningslovens Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Fylkesmarmen i Møre og Romsdal. En eventuell klage sendes til Statens vegvesen som oversender saken til klageinstansen. Dersom du ønsker det, har du anledning til å se sakens dokumenter. Plan- og trafikkseksjonen Med hilsen f / /..vi I z. fl; f»l i L.» -'-<'(sif. l f.. Lisbeth Smørholm /-\ f ' s_ ~;.. t seksjonsleder ' '3-L; <. x. vri* Jarr-KristianJanso Vedlegg: Bekreftelse på opparbeidet/nybygd/ endret avkjørsel Kopi: SWECO Norge AS, Julsundvegen 47B, 6412 MOLDE Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA Fylkesmannen i Møre og Romsdal; her Møre og Romsdal fylkeskommune; her

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen ;), Søknad om ny avkjørsel fra fv. 115 til parsell av elendommen 139 bnr. 8 i Levanger kommune

Statens vegvesen ;), Søknad om ny avkjørsel fra fv. 115 til parsell av elendommen 139 bnr. 8 i Levanger kommune ;), 3 llt% nr;; Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER Behandlende enhet: Saksbehandlernnnvalgsnr: Vår referanse Gunnar lohnsen - 74122547 2013,143651-002 Deres referanse: Søknad om ny avkjørsel fra

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/12 11/312 PÅLEGG OM STIKKLEDNING UNDER AVKJØRSEL TIL EIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 - KLAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/12 11/312 PÅLEGG OM STIKKLEDNING UNDER AVKJØRSEL TIL EIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 - KLAGE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.03.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92.

SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92. Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen Byggesak Rolf Hammerseth Elgtråkket 105 2016 FROGNER Deres ref. : /Rolf Hammerseth Vår ref. : 11392/09 Saksbehandler : Sissel Andersen Arkivkode : 94/92 Arkivsaknr.

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer