NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING I SOS1002 VÅREN 2011 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 26. mai 2011 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng: 15 Antall sider bokmål: 3 (Formler: se side 6) Antall sider nynorsk: 2 (Formler: se side 6) Tillatte hjelpemiddel: Kalkulator (alle typer) Sensurdato: 15. juni 2011 Faglig kontakt under eksamen: Arild Blekesaune ( ) Sensurtelefon BOKMÅL Alle tre oppgavene oppgaver skal besvares. De tre besvarte oppgavene teller hver en tredjedel av den samlede karakteren. Oppgave 1. Tabell 1 viser to regresjonsmodeller basert på data fra de norske, sveitsiske og portugisiske utvalgene fra ESS2002, ESS2004, ESS2006 og ESS2008. Den avhengige variabelen i disse regresjonsmodellene er basert på spørsmålet Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser, på en vanlig ukedag?. Svarkategoriene på dette spørsmålet var: 0 "Ikke noe tid", 1 "Mindre enn en ½ time", 2 "Fra ½ til 1 time", 3 "Mer enn 1 time, opptil 1½ time", 4 "Mer enn 1½, opptil 2 timer", 5 "Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer", 6 "Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer" og 7 "Mer enn 3 timer". I modell 1 er de opprinnelige verdiene kodet om til antall minutter avislesing ved at verdien 1 er kodet om til 15, 2 til 45, 3 til 75, 4 til 105, 5 til 135, 6 til 165 og 7 til 180, og modell 1 er estimert som en lineær regresjonsmodell. I modell 2 er de opprinnelige kategoriene kodet om til to verdier ved at kategoriene 1 til 7 er kodet om til en ny kategori 1, mens de som ikke leser aviser er kodet med verdien 0, og modell 2 er estimert som en logistisk regresjonsmodell. I begge modellene er kjønn målt med variabelen mann, der menn har verdien 1 og kvinner verdien 0. Alder gjengir informantenes alder i antall år da undersøkelsen ble gjennomført, og utdanning er målt i antall år med fullført utdanning. De to dummyene for Sveits og Portugal har begge Norge som referansekategori, mens de tre dummyene for År 2004, År 2006, År 2008 har enhetene fra året 2002 som referansekategori. Forklar hva tabell 1 viser. 1

2 Tabell 1. Lineær regresjonsmodell for tid brukt til avislesing på en vanlig hverdag, og logistisk regresjonsmodell for daglig avislesing, i Norge (n=7078), Sveits (n=7778) og Portugal (n=8063) ut fra diverse bakgrunnsvariabler. Modell 1 Modell 2 B S.E. p B S.E. p OR Konstantledd 2,037 1,180 0,084 0,580 0,157 0,000 1,786 Sveits (Sveits=1, Norge=0) -4,871 0,927 0,000-0,719 0,141 0,000 0,487 Portugal (Portugal=1, Norge=0) -17,617 1,036 0,000-2,341 0,134 0,000 0,096 År 2004 (2004=1/2002=0) -2,199 0,955 0,021-0,216 0,166 0,192 0,806 År 2006 (2006=1/2002=0) -2,570 0,956 0,007-0,414 0,160 0,010 0,661 År 2008 (2008=1/2002=0) -1,895 0,990 0,055-0,303 0,169 0,073 0,739 Mann (mann=1/kvinne=0) 7,618 0,392 0,000 0,716 0,040 0,000 2,047 Alder (Antall år) 0,429 0,011 0,000 0,009 0,001 0,000 1,009 Utdanning (antall år) 1,517 0,050 0,000 0,157 0,005 0,000 1,170 Sveits*2004 0,130 1,317 0,921 0,397 0,197 0,044 1,488 Sveits*2006-4,420 1,353 0,001 0,062 0,194 0,749 1,064 Sveits*2008-1,739 1,370 0,204 0,112 0,199 0,575 1,118 Portugal*2004 4,819 1,379 0,000 0,560 0,181 0,002 1,750 Portugal*2006 2,688 1,370 0,050 0,391 0,175 0,025 1,479 Portugal*2008-1,022 1,385 0,461 0,184 0,183 0,316 1,202 R 2 0,176 R 2 Pseudo 0,265 B = lineære regresjonskoeffisienter (modell 1) og logistiske regresjonskoeffisienter (modell 2) S.E. = regresjonskoeffisientenes standardfeil p = signifikanssannsynligheten OR = oddsratioet er antilogaritmen av B (exp(b)) MÅL: Teste studentenes evne til å kunne beskrive det sosiale mønsteret som fremstilles i en lineær regresjonsmodell og i en logistisk regresjonstabell, og teste ut om studenten klarer å utnytte det de har lært av statistiske teknikker i en slik tolkning. Informasjon for vurderingen av løsningene: Tolkning av modell 1 I modell 1 er den avhengige variabelen tid brukt til avislesning målt i antall minutter, og B- koeffisientene kan derfor beskrives som forkjeller målt i antall minutter. I modell 1 inngår dummyene for land og år i ulike samspill, og derfor blir det enklest å starte med de bakgrunnsvariablene som ikke inngår i slike samspill. Koeffisienten for variabelen mann viser at menn, etter kontroll for de andre uavhengige variablene i modellen, i gjennomsnitt bruker 7,6 minutter mer på daglig avislesing enn kvinner. Aldersvariabelen viser at tiden som brukes til avislesing i gjennomsnitt øker med 0,4 minutter for hvert trinn på aldersvariabelen. Utdanningsvariabelen viser at tiden som brukes til avislesing i gjennomsnitt øker med 1,5 minutter for hvert trinn på utdanningsvariabelen. Det vil si at menn bruker mer tid på avislesing enn kvinner, at eldre bruker mer tid enn yngre, og at de med lang utdanning bruker mer tid på avislesing enn de med kort utdanning. Alle disse sammenhengene er statistisk signifikante. Tolkningene av dummyene for land, årstall og samspillseffektene mellom land og årstall er komplisert, og de som klarer å tolke ut et riktig mønster fra disse koeffisientene viser ferdigheter som ligger langt over det læringsutbyttet vi betrakter som basismålet på kurset. Akseptable beskrivelser av mønsteret mellom land og år bør derfor kunne brukes til å identifisere de beste besvarelsene. De to landdummyene for Sveits og Portugal viser hvordan gjennomsnittstiden brukt til avislesing avviker i forhold til Norge, og etter som det også er kontrollert for seks samspillsledd mellom land og årstall vil også årstallet 2002 utgjøre et 2

3 referansepunkt for forskjellene mellomlandene. De to dummyene for Sveits og Portugal viser dermed at sveitsere i gjennomsnitt brukte nesten fem minutter mindre på avislesing i 2002 enn nordmenn, og at portugisere brukte nesten 18 minutter mindre tid på avislesing i 2002 enn nordmenn. Ettersom Norge er definert for referansekategori for landdummyene vil de tre dummyene for årstall vise endringer i tid brukt til lesing fra 2002 til 2008 i Norge. Ut fra koeffisientene ser vi at det har vært en nedgang på 2,2 minutter mellom 2002 og 2004, en nedgang på 2,6 minutter mellom 2002 og 2006, og en nedgang på 1,9 minutter mellom 2002 og Det viser at nedgangen i tid brukt til avislesing i Norge ikke har vært lineær, men at gjennomsnittlig tid brukt til avislesing i Norge var signifikant kortere i 2004 og 2006 enn i 2002, men at det ikke er statistisk signifikant forskjell mellom 2008 og Dette kan tyde på at vi har hatt et svakt kurvelineært utviklingsmønster i Norge selv om hovedtendensen er at vi bruker stadig mindre tid på avislesing. For å vise endringene i samme periode for Sveits og Portugal viser samspillsleddene hvordan den gjennomsnittlige lesetiden i Sveits og Portugal varierer i forhold til Norge i de ulike årene. Her ser vi at Sveits hadde en signifikant sterkere nedgang i lesetid fra 2002 til 2006 enn Norge, og at Portugal hadde en signifikant sterkere økning i lesetid enn Norge mellom 2002 og Hvis vi summerer hver enkelt årstallsdummy med koeffisientene for de tilsvarende årene i samspillsleddene vil vi kunne se at Sveits har hatt en relativt jevn nedgang i tid brukt til avislesing fra 2002 til 2008, mens Portugal hadde en relativt sterk økning i første del av denne perioden og en sterk nedgang i slutten av denne perioden. I alle tre land er likevel hovedtrenden at folk bruker mindre tid til avislesing. Tolkning av modell 2 Modell 2 viser er en logistisk regresjonsmodell, og de som tolker denne som om den var en lineær regresjonsmodell har ikke oppnådd minimumsmålet for tolkninger av logistiske regresjonsmodeller. Både pensumlitteraturen (Ringdal 2007, kap ) og forelesningene viser hvordan logistiske regresjonskoeffisienter kan tolkes i tre skalaer: Logit-, odds-, og sannsynlighetsskalaen. Tolkninger i logitskalaen er mest lik tolkningene av vanlig lineær regresjon, og her skal studentene B-benytte koeffisientenes fortegn til å avgjøre om hver enkelt uavhengig variabel har positiv eller negativ virkning på sannsynligheten for å tilhøre verdien 1 på den avhengige variabelen, og kunne bruke p-verdien til å avgjøre om hver enkelt av de uavhengige variablene har statistisk signifikante effekter på den avhengige variabelen. Dette må regnes som et minimumskrav for å få godkjent deloppgaven. De studentene som i tillegg klarer å trekke ut substansiell informasjon fra koeffisientenes størrelse eller ut fra oddsratioer bør få honnør for dette. De studentene som klarer å gi gode beskrivelser av modellene basert på (1) at de setter opp riktig regresjonslikning fra modell 2, (2) regner ut predikerte logiter for sammenlignbare idealtyper basert på ulike kombinasjoner av verdier på de uavhengige variablene, og (3) regner om disse logitene til sannsynligheter viser ferdigheter som ligger langt over det læringsutbyttet vi betrakter som basismålet på kurset og dette bør kunne brukes til å identifisere de beste besvarelsene. De som velger å beregne sannsynligheter trenger ikke å drøfte oddsratioene. Generelt bør vi forvente at alle foretar tolkninger av signifikans og fortegn, og at ferdigheter utover dette bør brukes til å vurdere plassering på karakterskalaen fra A til E. Hvis vi først ser på fortegn og signifikans ser vi at menn har signifikant større sannsynlighet for å lese aviser enn kvinner, at sannsynligheten for avislesning øker med informantenes alder, og at sannsynligheten for avislesing øker med økt utdanningslengde. Videre ser vi at sannsynligheten for å lese avise i 2002 var signifikant lavere i Sveits og Portugal enn i Norge. 3

4 Årsdummyene viser at det har vært en signifikant nedgang i sannsynligheten for å lese aviser mellom 2002 og 2006 i Norge, at Sveits hadde en signifikant større økning i sannsynligheten for avislesing enn Norge mellom 2002 og 2004, og at Portugal hadde en signifikant større økning i andelen avislesere enn i Norge mellom 2002 og 2004 og mellom 2002 og Tolkning basert på oddsratioer De som i tillegg velger å kommentere tabellen med utgangspunkt i oddsratioer bør bruke omregningsformelen for å regne om fra OR i tabellen til prosentvise forskjeller i odds. Oddsen for at menn leser aviser blir da 104,7 [100(OR-1)=100(2,047-1)= 104,7] prosent høyere enn oddsen for at kvinner leser aviser. Oddsen for å lese aviser øker med 0,9 prosent for hvert år på aldersskalaen, mens oddsen for å lese aviser øker med 17 prosent for hvert år på utdanningsskalaen. Samspillene mellom år og land gjør det vanskelig å sammenligne odds for disse variablene, og mer detaljerte tolkninger av mønsteret i modell 2 bør derfor gjøres med den tredje tolkningsmetoden som bygger på predikerte sannsynligheter. Tolkning basert på predikerte sannsynligheter For å vise hvordan disse beskrivelsene av fortegn og signifikans for enkeltkoeffisienter slår ut mer samlet kan vi for eksempel predikere betingede sannsynligheter for noen sammenlignbare personkarakteristika i de tre landene. For å beregne sannsynlighetene i modell 2 kan vi sette opp en enkelt regresjonsligning for å predikere logiter for en mann på 30 år med 12 års utdanning [L =0,580+(-0,719*Sveits)+(-2,341*Portugal)+(-0,216*År2004)+(- 0,414*År2006)+(- 0,303*År2008)+(0,716*1)+(0,009*30)+(0,157*12)+(0,397*Sveits*År2004)+(0,062*Sveits* År2006)+(0,112*Sveits*År2008)+(0,560*Portugal*År2004)+(0,391*Portugal*År2006)+(0,1 84*Portugal*År2008)], og sette inn de ulike verdiene for Sveits, Portugal og år. Deretter må de bruker formelen som er presentert på siste side i oppgaveteksten for å beregne sannsynligheter ut fra disse logitene. De predikerte sannsynlighetene for å lese avis daglig vil da bli: Mann 30 år og 12 års utdanning i Norge 2002: L= 3,45 og sannsynligheten blir da 0,97 Mann 30 år og 12 års utdanning i Norge 2004: L= 3,23 og sannsynligheten blir da 0,96 Mann 30 år og 12 års utdanning i Norge 2006: L= 3,04 og sannsynligheten blir da 0,95 Mann 30 år og 12 års utdanning i Norge 2008: L= 3,15 og sannsynligheten blir da 0,96 Mann 30 år og 12 års utdanning i Sveits 2002: L= 2,73 og sannsynligheten blir da 0,94 Mann 30 år og 12 års utdanning i Sveits 2004: L= 2,91 og sannsynligheten blir da 0,95 Mann 30 år og 12 års utdanning i Sveits 2006: L= 2,38 og sannsynligheten blir da 0,92 Mann 30 år og 12 års utdanning i Sveits 2008: L= 2,54 og sannsynligheten blir da 0,93 Mann 30 år og 12 års utdanning i Portugal 2002: L= 1,11 og sannsynligheten blir da 0,75 Mann 30 år og 12 års utdanning i Portugal 2004: L= 1,45 og sannsynligheten blir da 0,81 Mann 30 år og 12 års utdanning i Portugal 2006: L= 1,09 og sannsynligheten blir da 0,75 Mann 30 år og 12 års utdanning i Portugal 2008: L= 0,99 og sannsynligheten blir da 0,73 Det vil si at andelene som leser aviser daglig er høyest i Norge, nesten like høy i Sveits, og litt lavere i Portugal. I alle land har det vært en svak til at andelen daglige avislesere går ned i perioden mellom 2002 og

5 Oppgave 2 Seks av åtte oppgaver skal besvares. Hver besvarelse skal være på inntil ½ side. MÅL: Teste studentenes kjennskap til sentrale begrep i pensum. Vurderingskriterier: Seks av åtte oppgaver skal besvares, og vi bør derfor kun vurdere seks svar også fra de som har besvart alle spørsmålene. Hver besvarelse skal være på inntil ½ side, og det bør tilsi at de bør skrive mer enn en kort definisjon på hvert begrep. Det vil nødvendigvis være en del overlapp mellom disse begrepene, og de som drøfter dette viser helhetlig og faglig moden innsikt i stoffet. Her må vi forlange at studentene har en viss kjennskap til de seks begrepene de velger ut, og de som bommer helt på flere av begrepene bør få karakteren F på denne deloppgaven. Generelt bør vi honorere gode drøftinger. a) Samspill (statistisk interaksjon) Ringdals definisjon: Effekten av en x-variabel er betinget av en annen X, for eksempel at effekten av utdanning på timelønn er sterkere for menn enn for kvinner. b) Flernivåanalyse Ringdals definisjon: Analyse som tar hensyn til at data er hierarkisk strukturerte, slik som elever i klasse i skoler. c) Validitet Ringdals definisjon: Går på om en faktisk måler det en vil måle. d) Stratifisert utvelging Ringdals definisjon: Populasjonen stratifiseres, deles inn i grupper (strata) før utvalget trekkes ved enkel tilfeldig trekking. Hensikten er å sikre at utvalget er representative på stratifiseringsvariabelen. Også denne teknikken krever en liste over populasjonen. e) Litteratursøking Begrepet er ikke definert i Ringdals begrepsliste, men viser til et eget kapittel 3 Litteratursøking. I bedømmelsen bør det både legges vekt på studentenes kjennskap til teknikker for litteratursøk og på kvalitetsvurderinger av de ulike kildene for faglitteratur. f) Sentraltendens og spredning Begrepet er ikke definert i Ringdals begrepsliste, men utgjør en sentral del av kapittel 12 Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. De målene for sentraltendens som er gjennomgått på forelesning er modus, median og gjennomsnitt, og de mest viktigste målene for sentraltendens er modalprosent, variasjonsbredde og standardavvik. Her bør vi legge stor vekt på fordelene og begrensningene med de ulike målene. g) Spuriøs sammenheng (spuriøs effekt) Ringdals definisjon: En skinnsammenheng eller tilsynelatende årsakssammenheng mellom X og Y som skyldes en bakenforliggende variabel Z. h) Casestudier 5

6 Begrepet er ikke definert i Ringdals begrepsliste, men viser til et eget kapittel 8 Casestudier og komparative design. Susanne Therese Hansen holdt en egen forelesning om dette temaet Oppgave 3 (maks 6 sider) MÅL: Teste studentenes kjennskap til kvalitative metoder. Som ansatt forsker i firmaet GH (Gode Hoder) får du i oppdrag å bistå flyselskapet ZAZ i sin nye satsing EKO, "ekstrem kundeorientering". Her ønsker de å tilrettelegge sine tjenester ut fra en dypere forståelse av de reisendes (eksplisitte og implisitte) behov og ønsker. De henvender seg til deg for at du skal planlegge en studie av reisendes erfaringer, opplevelser, meninger, behov og ønsker. Du står fritt til å generere empiriske data ut fra det du anser hensiktsmessig, men innenfor rammen av kvalitativ tilnærming. Skisser hvordan du vil a) generere data (metode, utvalg, osv) Her er det noen hint i teksten som bør styre studentene i retning av dybdeintervjuer (eksplisitte behov/ønsker, erfaringer og meninger) og observasjoner (implisitte behov, opplevelser) og begge disse variantene bør være diskutert. Det er nærliggende å gjøre datagenerering i forbindelse med reiser, både intervjuer og observasjoner, men her kan jo studentene ha andre forslag. Man bør komme inn på etikk, f.eks. dette med å sikre anonymitet. b) analysere data Her bør man komme inn på induksjon, abduksjon, bruk av SDI (stegvis-deduktiv induksjon), evt bruk av CAQDAS (Computer-aided qualitative data analysis software), som HyperRESEARCH etc. Det er rimelig å snakke om mulige konsepter, f.eks. typologier, som vil være mål for studiet. Eksempler på dette kan godt tas med, evt tenkte typologier ut fra dette studiet (ulike idealtyper av reisende f.eks.) c) sikre studiens kvalitet. Her bør man snakke om pålitelighet (særlig sikret via åpenhet, bruk av opptak ved intervjuer, etc), gyldighet (at man får tak i erfaringer med reising og ikke helt andre ting, at man knytter studiet til annen forskning etc), generaliserbarhet (se under), refleksivitet (forskerens posisjon og forforståelse) og transparens i hele prosjektet. Når det gjelder generalisering er det fint om kandidaten kommer inn på Naturalistisk generalisering: Man kan i rapporteringen av forskningen redegjøre godt nok for detaljene i det som er studert, til at leseren selv kan vurdere hvorvidt funnene vil ha gyldighet for eksempel for leserens egen forskning. Moderat generalisering: Generalisering kan tenkes i en mer kvantitativ forstand, hvor det er opp til forskeren å beskrive hvilke situasjoner (tider, steder, kontekster og andre variasjoner) resultatene vil kunne være gyldige for. Konseptuell generalisering: Man kan ved kvalitativ forskning utvikle konsepter, typologier eller teorier som vil ha relevans for andre tilfeller (case) enn det (eller dem) som er studert. Dette er generaliseringen man bør foretrekke i kvalitative studier. 6

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte Arbeidsnotat nr. 8-2000 Per Arne Tufte En intuitiv innføring i logistisk regresjon SIFO 2000 Prosjektnotat nr. 8-2000 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Digital kompetanse i arbeidslivet

Digital kompetanse i arbeidslivet Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Digital kompetanse i arbeidslivet Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen Digital kompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2015:28

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Studiefrafall og studiestabilitet

Studiefrafall og studiestabilitet Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 3 Studiefrafall og studiestabilitet Elisabeth Hovdhaugen og Per Olaf Aamodt Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 3 Studiefrafall og studiestabilitet Elisabeth

Detaljer

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 15. september 2010 John Christian Langli og Rolf Gunnar Strand Institutt for regnskap,

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013. Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo

Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013. Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013 Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd http://matematikkradet.no/ styret@matematikkradet.no ISBN: 978-82-93292-03-6 Oslo Norsk matematikkråd

Detaljer

Elevundersøkelsen 2011

Elevundersøkelsen 2011 Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen 2011 Analyse av Elevundersøkelsen 2011 Rapport 2011 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Frafall i utdanning Utdanning 25 Frafall i utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Arne Mastekaasa og Marianne Nordli Hansen, ISS, UiO Innledning I etterkrigstiden har det vært en sterk økning

Detaljer

Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager?

Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager? Barn nr. 3 2008:37 56, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager? Sammendrag I de senere årene har antall natur- og friluftsbarnehager i Norge økt kraftig.

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

UTDANNING I FORSVARET

UTDANNING I FORSVARET UTDANNING I FORSVARET Har elever ved videregående skole tilstrekkelig kunnskap om hvilke muligheter som finnes? KRIGSSKOLEN Sebastian Myklebost Bachelor i militære studier - ledelse og landmakt Emne fordypning

Detaljer

Karakterer i offentlige og private videregående skoler

Karakterer i offentlige og private videregående skoler Karakterer i offentlige og private videregående skoler En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 Oppdragsrapport nr. 2-2012 Christian Poppe Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 2 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse BORGER OG BRUKER En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse Vox 2008 ISBN 978-82-7724-119-7 Grafisk produksjon 07 Gruppen AS Opplag 1 500 Forord Borger og bruker er en analyse av den norske

Detaljer

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Geir Godager og Tor Iversen Institutt for Helse og samfunn,

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Kvitt deg med studiegjelden!

Kvitt deg med studiegjelden! Kvitt deg med studiegjelden! BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN 1. JUNI 2012 I hvilken grad har redusert studiegjeld effekt på siste års studenters holdning til å flytte til Finnmark og Nord-Troms? Studentnummer:

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/13. Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning

SØF-rapport nr. 03/13. Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning av Bjarne Strøm Torberg Falch Trude Gunnes Marianne Haraldsvik SØF-prosjekt nr. 2150: Analyse av karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Prosjektet er finansiert

Detaljer

Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode

Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode 1 Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode (Ivar Frønes. Også presentert som forelesning) Sosiologisk forståelse Sosiologi dreier seg om studier av samfunnsmessige fenomen og forhold.

Detaljer

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Utdanning 2009 Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Anders Bakken, NOVA Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Innledning Det er vel kjent at hjemmet spiller en vesentlig

Detaljer