Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester"

Transkript

1

2

3 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester Reduced use of pesticides through improved warning systems TemaNord 2006:591

4 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester Reduced use of pesticides through improved warning systems TemaNord 2006:591 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN Opplag: Print-on-Demand Publikasjonen kan bestilles på Flere publikasjoner på Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde Copenhagen K 1255 Copenhagen K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbeidet Det nordiske samarbeidet er et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeider i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet styrker samhørigheten mellom de nordiske land med respekt for de nasjonale forskjeller og likheter. Det øker mulighetene for å hevde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskap. Samarbeidet ble formalisert i 1952 med Nordisk Råds opprettelse som forum for parlamentarikerne og regjeringene i de nordiske land. I 1962 underskrev de nordiske land Helsingforsavtalen, som siden har vært den grunnleggende rammen for det nordiske samarbeidet. I 1971 ble Nordisk Ministerråd opprettet som det formelle forum til å ivareta samarbeidet mellom de nordiske regjeringer og den politiske ledelsen i de selvstyrende områder, Færøyene, Grønland og Åland.

5 Innhold Innhold... 5 Sammendrag... 7 Mål for prosjektet... 9 Prosjektgjennomføring Prosjektets viktigste resultater Resultater Resultater Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler Seminarier i projektet Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar Inledning Växtskyddscentralernas Internettjänster VIPS - Varsling innen planteskadegjørere et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere Innledning Utvikling og utveksling av klimadata til bruk i modell for vanningsbehov/fordampningsmodell Utveksling av bilder søkemotor, innhenting/sammenkopling Utvikling og utveksling av varslingsmodeller Varsling om tørråte i potet Nordisk feltforsøksdatabase Nasjonale nordiske løsninger Danmarks JordbrugsForsknings- og Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde Frågor kring nordiskt samarbete PlanteInfo Web-blight Blight Management (BM) Eucablight Planteværn Online Registreringsnettet Middeldatabasen SortInfo Nordic Field Trial System Beslutningstøttesystmer og modeller for forskellige skadegørere, som anvendes i Danmark Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO) Baggrund Kort introduktion til Planteværn Online Nordisk seminar på Thorbjørnrud hotell, mars Kort beskrivelse og vurdering av arbeidet med å tilpasse ugrasmodulen i det danske beslutningsstøttesystemet Planteværn Online (PVO) til norske forhold for bruk i VIPS..43 Innledning Forutsetninger Utvikling av VIPS Ugras Kommentarer Referanser Further development of the XML-scheme for agro meteorological data: loose or strong typing? Introduction... 47

6 6 Reduced use of pesticides through improved warning systems Question for the group to answer:...48 The term weather element...48 Comments on the XML schema...49 Oppsummering...53 Appendix Udkast til samarbejdsprojekt vedrørende implementering af PVOs ukrudtsmodul i Sverige...55

7 Sammendrag En kan umiddelbart ikke se hvilke varslingsmodeller som kun kan gjelde for ett land. Kulturer og vekstforhold er relativt like i de nordiske land, og selv om det er forskjeller på f.eks. produktvolum og struktur, burde varslingen, ev. med nasjonale tilpasninger, kunne være felles. Dessuten er alle de nordiske land små landbruksland internasjonalt sett, og utvikling av varslingsmodeller er dyrt. Et nordisk samarbeid burde gi lavere utviklingskostnader og bedre modeller. Det bør samtidig understrekes at ved samarbeid om utvikling og utveksling av varslingsapplikasjoner, vil en få tilgang til hverandres fagkunnskap. Landenes forskning- og rådgivingsstruktur bør heller ikke være et hinder for samarbeid. Innen forskning har det lenge vært et nordisk samarbeid. Det burde la seg gjøre å «styre» allerede etablert forskersamarbeid også i retning av felles utvikling av varslingsmodeller. Vil de nordiske språkene være et hinder for samarbeid? Problemet burde la seg løse gjennom oversettelse. I alle tilfeller må det bli billigere enn at en skal utvikle egne varslingsmodeller. En mulig løsning på eventuelle språkhindre, er at en i størst mulig grad lager animasjoner. Prosjektet har etablert en felles nordisk plattform for samarbeid innen varsling om fare for angrep av skadegjørere, og ikke minst vilje til utvikling av et nordisk samarbeid. Prosjektet har ikke hatt som mål å bygge opp nye datatekniske løsninger, men på sikt å kunne utvikle dataverktøy som legger til rette for kommunikasjon mellom landenes allerede eksisterende datasystemer. Ved å utnytte synergiene vil en også kunne redusere drift- og utviklingskostnadene for denne type systemer. På sikt vil dessuten nordiske løsninger være et meget godt utgangspunkt for å påvirke internasjonale standarder innen området. Prosjektet har bidratt til en god start, men mye tid og arbeid gjenstår.

8

9 Mål for prosjektet Bakgrunnen for initiativet er et sterkt behov for å samle kreftene i Norden innen varsling av planteskadegjørere. Hver for seg har fagmiljøene strevet med å utvikle egne systemer. Det synes tydelig at en ville ha kommet lengre, både økonomisk og kvalitetsmessig på planteverntjenestene, dersom en hadde samarbeidet tettere over landegrensene. En ville oppnå en betydelig synergieffekt til beste for miljø og konsument. Intensjonene med forprosjektet er derfor å kartlegge de nordiske landenes systemer og dataverktøy når det gjelder varsling av skadegjørere og bidra til nordisk samarbeid innen fagområdet. Øke kvaliteten på varsling i Norden om fare for skadegjørere i planteproduksjon for å oppnå redusert bruk av plantevernmiddel Redusere drift- og utviklingskostnader for denne type systemer ved å legge til rette for nordisk samarbeid ved å ta i bruk ny teknologi for standardisering (XML-standardisering, Extensible Markup Language). Eksempel på dette er MetBroker server-software som knytter sammen nettverk av klimastasjoner online for å gi applikasjoner som benytter landbruksmeteorologiske data konsistent tilgang. I dag mangler en landbruksmeteorologisk standard for datautveksling av landbruksmeteorologiske data, felles nasjonale plattformer (f.eks. VIPS) som også kan brukes til regional varsling (HAGIS, nettbasert informasjon for fruktdyrkerne i Norge). Samordne og koordinere innsatsen innenfor plantevernvarsling i de nordiske land Kartlegge IKT-støtteverktøy ( IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i Norden, a) eksisterende og b) framtidige Identifisere aktuelle samarbeidsområder

10

11 Prosjektgjennomføring Prosjektgjennomføringen ble delt i seks faser. Kartlegging av status og forankring i de deltakende landene, Sverige, Danmark og Norge. Finland med fra og med Gjennomføring av et framtidsverksted (workshop), København, des (Dokumentasjon se vedlegg) Oppsummering og dokumentasjon Anbefalinger og prioriteringer i de deltakende landene Nordisk møte i Norge, mars 2006, med deltakere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge Oppsummering og dokumentasjon (se vedlegg) Hvert land (Sverige, Danmark og Norge) fikk høsten 2004 tilsendt skjema hvor de enkelte IKT-prosjektene/løsningene ble kartlagt. På workshopen i des ble dette presentert og satt sammen til et helhetlig bilde. Hvert land beskrev også målsettinger og visjoner for IKTarbeidet. På bakgrunn av dette tegnet en i fellesskap et bilde hvor synergier kunne identifiseres. Målet var synergier på et overordnet nivå. En definerte også innen hvilke områder/temaer et nordisk samarbeid ville være mest hensiktsmessig, og hvilke temaer som hadde lavest terskel for å komme i gang. I tillegg definerte en noen grunnpilarer i et felles IKT-arbeid, f.eks.: Standardisering av data (enighet om XML-skjema). Utveksling av data, for eksempel kan de andre nordiske land hente klimadata fra norsk Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT) gjennom Web Services. Utnyttelse av hverandres applikasjoner, for eksempel kan varslingstjenesten i Sverige sende klimadata til VIPS, bestille tørråtevarsel (Web Services) og få standardiserte varslingsdata (følger XML-skjema) tilbake og presentert på sin egen måte. Felles utvikling av applikasjoner, enten ved plug-in-arkitektur eller felles utviklingsteam.

12

13 Prosjektets viktigste resultater På seminaret i København, (nov. 2004) var en enig om at hvert av de nordiske landene har sitt eget IKT-system for plantevernvarsling, og at det generelt er lite samarbeid og koordinering av hverandres kunnskap og kompetanse. Som en begynnelse på et mer forpliktende nordisk samarbeid, plukket en ut følgende konkrete fagområder. Kort sikt Felles utviklingsformat for klimadata med utgangspunkt i MetBroker Utvikle en vanning/fordampingsapplikasjon bygget på dansk modell Utveksle bilder søkemotor, innhenting/sammenkopling/henting Brukerstyrt utvikling dele informasjon og kompetanse Etablere et nordisk, forpliktende nettverk Lang sikt Utvikle et nordisk fagbibliotek Utvikle en XML-standardisering klima, bilder, observasjoner, fagbibliotek, modeller, pålogging Utvikle søkemotorer, felles teknologi, flere databaser, flere språk (kompetanse i Skejby, Danmark) Utvikle nye grensesnitt/brukervennlighet, øke anvendelsen av varslingstjenesten Nordisk matvaredokumentasjon, Danmark bygger system i dag, Norge har KSL (Kvalitetssystem i landbruket) E-rådgiving Resultater 2005 Konkrete resultater etter seminaret i København er en norsk utgave av danske Planteværn Online (PVO) (ugrasdelen) og en norsk utgave av dansk vanning/fordampingsmodell. Begge ble lagt ut på Varsling Innen- PlanteSkadegjørere (VIPS) i Det ble arbeidet videre med et felles nordisk utviklingsformat for klimadata med utgangspunkt i MetBroker. Det har siden november 2004 vært kontakt mellom de nordiske aktørene innenfor de identifiserte fagområdene (Se ovenfor «kort sikt»). Spesielt innen nordisk bildedatabase, innsamling av klimadata og fordampningsmodell

14 14 Reduced use of pesticides through improved warning systems Resultater 2006 Som en videre oppfølging av prosjektet ble det i mars 2006 avholdt et nordisk seminar i Norge. Temaet var «Nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere» På seminaret var det enighet om at følgende faggrupper skulle fortsette sitt samarbeid: PVO, norske erfaringer og dansk videreutvikling (Gruppeleder: Per Rydahl, Danmark) Utveksling av klimadata til bruk i modell for vannregnskap (Gruppeleder: Trond Rafoss, Norge) Bilder og nordiske navn utvikling av søkemotor (Gruppeleder: Magnus Grøntoft, Sverige) Det ble også opprettet en ny faggruppe: Utveksling av varslingsmodeller knyttes opp til NJFs gruppe «Forecasting of pests and diseases» (Gruppeledere: Guro Brodal, Norge og Alf Djurberg, Sverige) Våren 2006 ble det lagt ut en ny modell i VIPS for varsling av sjukdommer i korn. For én av kornsjukdommene bygger modellen på svensk modell og for en annen på dansk-norske feltforsøk. Modellen er utviklet av Oleif Elen, Bioforsk Plantehelse. Emner hvor det er etablert et nordisk samarbeid og helt eller delvis relatert til dette prosjektet: Vannregnskap, svenske og norske erfaringer Svensk utgave av PVO (ugras-modellen) I juni 2006 ble det sendt prosjektsøknad til NKJ The Nordic Joint Committe for Agricultural Research med prosjekttittel Decision support for supply of irrigation water and fertilizer nitrogen to highvalue crops with respect to yield, quality and environmental effects. Prosjektet involverer forskere fra de nordiske landene og er et resultat av seminaret i København i nov Iver Thysen, Danish Institute for Agricultural Sciences, Danmark, er prosjektleder. Nordisk database for feltforsøk (Tatt i bruk i Norge 2006) Varsling av tørråte i potet Beslutningsstøtteverktøy for tilførsel av vann og nitrogen med hensyn på avling, kvalitet og miljøeffekter

15 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester 15 Planlagte/ønskede samarbeidsområder Nordiske navn/ordliste kan også brukes i andre sammenhenger Tilpassing av nasjonale produkter til nordisk løsning Nordisk plantevernmiddeldatabase utvikling av søkemotor E-learning, bruke et igangsatt bieprosjekt i Danmark som prototype Mulige, framtidige samarbeidsområder Kulturlandskapet (f.eks. skjøtsel/gjenngroingsproblematikk) Planteverninformasjon Risikoindikator for miljøbelasting testes i Norge i dag Tenkeloft for nye samarbeidsområder

16

17 Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler Varsling av planteskadegjørere om behov og riktig tidspunkt/eller ikke behov for sprøyting, er et viktig tiltak for å redusere bruken av plantevernmidler. En avgjørende forutsetning for optimal synergieffekt av et nordisk samarbeid innenfor varslingstjenesten av skadegjørere, er et IKTsystem hvor det enkelte lands datasystem kan kommunisere med de andre landenes, for eksempel ved utveksling av biologiske data. Hver for seg har fagmiljøene strevet med å lage nasjonale systemer. Det synes å være tydelig at en ville ha kommet lenger, både med kvaliteten på plantevernvarslene,i formidling av varslingstjenesten og til sparte kostnader, om en hadde samarbeidet tettere over landegrensene. En er kjent med at det er nordiske faggrupper og andre prosjekter, for eksempel dansk-norsk samarbeid om felles datasystem for feltforsøk og NJFs «Working group on forecasting pests and diseases» hvor arbeidet er konsentret om forskning og utvikling av modeller innen plantevernvarsling. Resultatet av dette prosjektet vil bli sendt til de aktuelle faggrupper og nøkkelpersoner, og prosjektet skal i den grad det er mulig legge til rette for videre samarbeid.

18

19 Seminarier i projektet Det er blitt avholdt to seminarer i prosjektperioden. Det første fant sted i København, nov Målet med seminaret var å få en presentasjon av dagens situasjon innenfor varsling i Sverige, Danmark og Norge, identifisere felles utfordringer og avklare tjenester og områder hvor en kunne samarbeide. En opprettet dessuten samarbeidsgrupper innen de ulike samarbeidsområdene. Program for seminaret: 25/11-04: 1200: Oppstart og presentasjon av deltagerne 1215: Hva er dagens situasjon/målsettinger i fremtiden 1400: Felles utfordringer (gruppearbeid) 1630: Eksempel: Presentasjon av nordisk tørråtevarsling (Paul Larsen) 1700: Eksempel: Presentasjon av felles utveksling av klimadata: MetBroker (Trond Rafoss) Vi avslutter for dagen 1900: Middag 26/11-04: 0900: Oppsummering av i går 0915: Felles grunnpilarer (gruppearbeid) 1115: Videre samarbeid: avklare tjenester og områder hvor samarbeidet kan viderføres 1245: Oppsummering 1300: Avslutning, lunsj og hjemreise Deltagere: Iver Thysen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmark Niels Holst, Forskningscenter Flakkebjerg, Danmark Magnus Grøntoft, ogrãs- och växtskyddscentralen, Sverige Alf Djurberg, ogräs- och växstskyddscentralen, Sverige Guro Brodal, Bioforsk Plantehelse, Norge Rolf Risnes, Norge Christian Brevig, Landbrukets Forsøksringer, Norge (På grunn av sykdom måtte Paul Larsen og Trond Rafoss melde forfall) Det andre seminaret fant sted på Jevnaker i Norge, mars Målet med seminaret var å kartlegge hva som hadde skjedd med de identifiserte samarbeidsområdene fra seminaret i København, og en presenta-

20 20 Reduced use of pesticides through improved warning systems sjon av relevante, nasjonale prosjekter. Eksempler på identifiserte samarbeidsområder fra seminaret i København er: utveksling av klimadata, utvikling av fordampningsapplikasjon, utveksling av bilder, nordisk feltforssøksdatabase, og videreutvikling av PVO (Planteværn Online). Deretter diskuterte en veien videre og ev. nye samarbeidsområder. Samarbeidsgrupper ble opprettet for å arbeide videre innenfor de ulike fagområder. Sentralt i diskusjonen var også datateknologi som verktøy for å underlette et nordisk samarbeid. På seminaret deltok også to representanter fra Finland. Program: 14/3-06: 1100: Frammøte og innsjekkking 1200: Lunsj 1300: Oppstart av seminaret 1330: Kort presentasjon av pågående arbeidsoppgaver og relevante, nasjonale prosjekter i de deltakende landene diskusjon. Utveksling av klimadata v/trond Rafoss, Iver Thysen Utvikling av fordampningsapplikasjon v/trond Rafoss Utveksling av bilder søkemotor, innhenting/sammenkobling v/erling Fløystad, Magnus Grøntoft og jens Bligaard Videreutvikling av PVO og PVO-ugras v/per Rydahl og Jan Netland Presentasjon av ny plantevermiddeldatabase i Norge v/ Trond Hofsvang Presentasjon av dansk plantevernmiddeldatabase v/jens Bligaard Oppdatering av publikasjonen Nordiske plantepatologiske navn fra 1985 v/magnus Grøntoft E-læring/animasjoner brukt i nordisk samarbeid v/rolf Risnes Nordisk feltforsøkdatabase v/trond Rafoss Registreringsnet registrering av sykdomsangrep i Danmark v/jens Bligaard 1930: Middag og sosialt samvær 15/3-06: 0830: IKT (dataverktøy) som et nyttig, fellesnordisk verktøy for å nå miljømål og samtidig til beste for bondens økonomi v/else.marie Mejersjø, Jordbruksverket, Ellen Merethe Magnus, Bioforsk Plantehelse og Anders Heen, Landbrukets Forsøksringer 0930: Gruppearbeid med videreføring av tidligere identifiserte samarbeidsområder, ev. nye samarbeidsområder. Gruppene settes sammen med én fra hvert land og velger selv leder. Gruppene skal utarbeide prosjektplan for det enkelte samarbeidsområde.

21 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester : Presentasjon av gruppenes prosjektplaner og diskusjon i plenum om videre arbeid/framdrift og finansieringsmuligheter 1230: Lunsj og hjemreise Deltagere: Else-Marie Mejersjø, Jordbruksverket, Sverige Alf Djurberg, Jordbruksverket, Sverige Magnus Grøntoft, Jordbruksverket, Sverige Sven Fajersson, Hushållningssällskapet i Kristianstad, Sverige Ingemar Gruveus, Hushållningssällskapet i Skaraborg, Sverige Eliisa Ketola, Trädgårdsförbundet, Finland Irmeli Markkula, MTT, Finland Iver Thysen, Dansk Jordbrugsforskning, Danmark Per Rydahl, dansk Jorbrugsforskning, Danmark Jens Bligaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Danmark Ellen Merethe Magnus, Bioforsk Plantehelse, Norge Guro Brodal, Bioforsk Plantehelse, Norge Trond Hofsvang, Bioforsk Plantehelse, Norge Jan Netland, Bioforsk Plantehelse, Norge Trond Rafoss, Bioforsk Plantehelse, Norge Erling Fløystad, Bioforsk Plantehelse, Norge Anders Heen, Landbrukets Forsøksringer, Norge Rolf Risnes, Hyperlinkto, Norge Chr. Brevig, Landbrukets Forsøksringer, Norge

22

23 Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar Magnus Gröntoft, Alf Djurberg, Jordbruksverket Sverige Inledning Frågor kring nordiskt samarbete Var gör Nordiskt IT-samarbete bäst nytta? Vad bör vara nationellt och vad kan vara nordiskt? Påverkar (kräver) våra olika strukturer på rådgivningsarbetet olika lösningar, eller är IT neutralt? Är språken bara ett hinder eller ger det även möjligheter? Är stora eller små IT-system bättre eller sämre för samarbete? Svenskt deltagande i pågående nordiskt samarbete Vannräkenskaper (bevattningsmodeller) Bladmögelprognos (under utveckling) Gemensam nordisk fältförsöksdatabas för lantbruksförsök. Växtskyddscentralernas Internettjänster Bildarkiv Bildarkivet är en viktig del i Växtskyddscentralernas informationsverksamhet och innehåller ca 1200 bilder. Arkivet är uppdelat i en personlig del, som är tillgänglig mellan kollegorna på Växtskyddscentralerna, samt en officiell del som nås via Växtskyddscentralernas hemsida. Här godkänns bilderna innan de läggs ut, för att bildkvalitén skall vara god. Tekniskt ligger bilderna i en svensktillverkad modul, utvecklade av samma firma som Jordbruksverkets övriga webbplats. Programvaran är dock så öppen att ett tekniskt utbyte av bilder är möjligt. Ett nordisk samarbete på detta område har varit etablerat under lång tid, men kan avsevärt underlättas via Internet. Frågor kring bl.a. copyright och betalning

24 24 Reduced use of pesticides through improved warning systems måste dock undersökas och överenskommas innan gemensamma lösningar, alternativt samsökningar utvecklas. Nordiska namn Ett större nordiskt samarbete resulterade i mitten av 80-talet i flera publikationer där man listade alla, på lantbruksgrödor, skadliga svampar, bakterier och insekter. Antalet arter uppgår till ca 6000 styck. Dessa listor försågs, förutom med sina latinska namn, även med de nordiska, där sådana förekom. Publikationerna överfördes 1990 till en databas som senare även gjordes tillgänglig på Internet. Databasen har bl.a. används för att länka in Nordiska namn på Växtskyddscentralens bilder och göra dem sökbara på alla nordiska språk. Att underhålla innehållet visade sig dock vara ett problem och trots ihärdiga försök ville ingen ta ett övergripande ansvar för att underhålla namnen. Ett mindre steg på vägen skulle kunna vara att uppdatera de patogener som ingår i rådgivningen. Här handlar det om ett begränsat antal skadegörare och kan lätt skötas via Internet. Här krävs dock någon form av åtagande från berörda organisationer så att man kan lita på innehållet. Växtskyddscentralernas Ogräsdatabas och växtskyddsinfo Växtskyddscentralernas ogräsdatabas innehåller: Biologisk fakta om olika ogräsarter Fodervärde och giftighet för olika ogräs i vallar Olika preparats bekämpningseffekt mot enskilda ogräs Länkar till registreringstext Länkar till företagens preparatinformation Koppling till bildarkiv Förebyggande bekämpning mot enskilda arter Mekaniska bekämpningsmetoder mot enskilda arter VäxtskyddsInfo innehåller: Biologisk fakta om olika sjukdomar och skadegörare Bekämpningsrekommendationer (behov, prep., doser, tidpunkter mm) Koppling till bildarkiv Koppling till nordiska namn Ogräsdatabasen och VäxtskyddsInfo kommer under 2006 att löpande uppdateras, vilket även inkluderar layouterna. Till databaserna har vi nu även beslutat att inkludera preparatens egenskaper. Här finns en möjlighet att samordna arbetet med de databaser som byggds upp i Norge och Danmark och som i princip innehåller samma uppgifter.

25 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester 25 Växtskyddsbrev Regionalt anpassade växtskyddsbrev skrivs under odlingssäsongen för fem olika områden. Där tas det aktuella läget mot sjukdomar och skadegörare upp och lämpliga bekämpningsåtgärder föreslås. Breven kompletteras med bilder för att göra beskrivningarna tydligare. Här kan finnas ett inter-regionalt intresse att utbyta brevinformation. Vädersamarbete LantMet Pga. tidigare ointresse från svenska SMHI att erbjuda väderdata till överkomliga priser, utvecklades runt år 2000 ett svenskt nät av väderstationer (LantMet), som stod placerade i jord- och trädgårdsgrödor. Under senare år har dock samarbetet med SMHI ökat och vi ser nu en utveckling där beroendet av egna väderstationer minskar. Inom LantMet och tillsammans med SMHI diskuteras hur väderdata kan användas för olika tjänster mot jordbruk och trädgård. Inställningen hos rådgivare och lantbrukare, för modellbaserade råd, är ganska skeptisk trots många års arbete. Huvudorsaken är svårigheten att se direkta fördelar med modeller kontra traditionell rådgivning. Undantag finns dock, inom t.ex. frukt och i vissa fall även potatis. Ett nordiskt samarbete kan innebära delade kostnader men också att utnyttja resultat för att skapa översikter. Denna typ av översikter diskuteras nu inom djursektorn (fågel-influensa, galna kosjukan etc.) och bör även vara relevant inom växtområdet. Ett första steg är att enkelt kunna utbyta data, t.ex. i en XML-definierad fil. Modeller för olika skadegörare som används i Sverige Följande växtskyddsmodeller (DSS) används i Sverige: Fritfluga Morotsfluga Bomullsmögel Potatisbladmögel (PlantPlus, (NegFry)) Potatisvirus Y Jordfly - Agrotis spp Lökbladmögel (EMMA) Sallatsbladmögel (EMMA) Äppleskorv (RimPro) Äpplevecklare Fickminerarmal Rönnbärsmal

26 26 Reduced use of pesticides through improved warning systems Monitering i fält (veckovisa fältgraderingar) Ca 1000 obehandlade ytor (ca 20*40 m) i lantbrukares fält (stråsäd, oljeväxter, ärter, potatis) inventeras varje vecka under säsongen (ca 10 veckor från maj-juli) för olika sjukdomar och skadegörare. Resultaten samlas i en databas och visas på olika sätt på Växtskyddscentralernas webbplats. Möjligt samarbete: Gemensam visning av moniteringsresultat inom Norden. Här borde även karantänskadegörare ingå. Problemet är att graderingsmetodiken i fält är olika. VäxtEko VäxtEko är en fulltextdatabas (www.vaxteko.nu) med huvudsakligen svensk litteratur inom växtskydd, växtnäring och ekologisk odling. Material har fyllts på sedan 1988 och innehåller allt nyskrivet materiel inom dessa områden. Vissa urval, av särskilt intresse, är dock av äldre datum. Det är möjligt att samordna VäxtEko med danska och norska fulltextdatabaser, men kräver då en genomtänkt strategi för språkhanteringen. Några andra tjänster med IT stöd Greppa näringen Stort miljöprojekt i Sverige vars mål framförallt är att minska utlakningen av växtnäringsämne till sjöar och hav. Säker hantering av bekämpningsmedel ingår också. Hela projektet bygger på frivillighet där ett stort antal individuella rådgivningspaket erbjuds alla lantbrukare över en viss areal och djurantal, i de miljökänsliga områdena. All rådgivning är gratis. Greppa näringen är en stor, kostsam satsning, där det personliga mötet mellan rådgivare och lantbrukare är centralt. IT blir här ett tydligt stöd vid olika lantbrukarsmöten. Riskindex Modell (MACRO) används för att bedöma diffust läckage av bekämpningsmedel genom markprofilen till yt- och grundvatten. Modellen är tänkt att användas inom Greppa Näringen som ett diskussionsunderlag på gårdsnivå då man vill bedöma riskerna för att olika preparat ska hamna i vattenmiljön.

27 VIPS Varsling innen planteskadegjørere et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere Trond Rafoss. Bioforsk Plantehelse, Norge Arne Hermansen, Bioforsk Plantehelse, Norge Christian Brevig, Landbukets Forsøksringer, Norge Innledning Hvor kan nordisk samarbeid bidra til synergieffekter innen varsling Er landenes rådgivingsstruktur et hinder for samarbeid Er de nasjonale IKT-løsningene til hinder for nordisk samarbeid? Er de nordiske språkene til hinder for samarbeid? Norsk deltagelse i pågående samarbeid PVO, norske erfaringer og dansk videreutvikling Utvikling og utveksling av klimadata til bruk i modell for vanningsbehov/fordampningsmodell Utveksling av bilder søkemotor, innhenting/sammenkopling Etablering av et nordisk, forpliktende nettverk innen varsling av skadegjørere Utveksling av varslingsmodeller kan knyttes opp til NJFs gruppe «Forecasting of pests and diseases» Varsling av tørråte i potet Nordisk feltforsøksdatabase Bioforsk og Landbrukets Forsøksringers (LFR) nettbaserte tjenester til bruk i rådgivning VIPS er et nettbasert varslingssystem for varsling om fare for angrep av planteskadegjørere. Samarbeidet om Varsling innen planteskadegjørere (VIPS) ble etablert i Det politiske fundamentet var Handlings-

28 28 Reduced use of pesticides through improved warning systems plan for redusert risiko ved bruke av plantevernmidler ( ). Samarbeidet er formalisert gjennom 5-årige samarbeidsplaner. Bioforsk Plantehelse har hovedansvaret for utvikling og kvalitetskontroll av varslingsmodellene. LFR har hovedansvar for gjennomføring av feltforsøk og registreringer, samt rådgiving til den enkelte dyrker. VIPS er en åpen og gratis tjeneste, og varslene blir for noen skadegjørere oppdatert 6 ganger/døgn, for andre 4 ganger/døgn. Det har vært en fortløpende utvikling av VIPS, og i 2006 har VIPS inneholdt følgende: Klimadata Vanningsbehov/fordampningsmodell Ugras i korn, doser og blanding Sjukdommer i korn Nitrogenstatus i jorda 11 varslingsmodeller for frukt, bær, potet og grønnsaker Meldingstjeneste fra forsker og rådgiver til dyrker Vanningsmodellen bygger på en dansk modell, men er tilpasset norske forhold. Ugras i korn er en norsk variant av dansk Planteværn Online, for «Sjukdommer i korn» er det etablert samarbeid med DJF. Vi hadde tidligere en norsk modell for varsling av sjukdommer i korn, men etter kontakt med danske kolleger, kom en fram til at den danske modellen var mer funksjonell og kan dessuten brukes av den enkelte dyrker for egen gård. De dansk-norske løsningene ble også billigere sammenlignet med å utvikle nasjonale løsninger. Varslingsmodellen for tørråte i potet er et annet godt eksempel på nordisk samarbeid. Det bør også nevnes at den norske middeldatabasen, Plantevernguiden, er lenket til VIPS. Det samme gjelder «Nitrogenstatus». Begge er utviklet av Bioforsk. Det har vært diskutert og ønsket - felles søkemotor til landenes middeldatabaser. Det gjenstår fortsatt behov for flere varslingsmodeller innen de ulike kulturer, og disse burde være gjenstand for nordiske løsninger/samarbeid. Sist, men ikke minst, ved samarbeidsløsninger får vi utveksling og tilgang til hverandres fagkunnskap. Utvikling og utveksling av klimadata til bruk i modell for vanningsbehov/fordampningsmodell I Norge er 80 klimastasjoner knyttet til landbruksmeteorologisk tjeneste. De eies stort sett av Bioforsk og forsøksringene, se (http://lmt.bioforsk. no/lmt/showstationsongoogle.php) for oversikt. På grunn av stor, lokal variasjon i klimaet, er det et konstant ønske fra dyrkere og rådgivingstjeneste om flere klimastasjoner, men stasjonene er dyre, både i innkjøp og

29 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester 29 drift, og Landbruksmeteorologisk tjeneste ser seg dessverre ikke i stand til å ha dette som prioritert oppgave. En vil i stedet arbeide videre med å forbedre kvalitet og presisjon på klimadataene levert fa eksisterende klimastasjoner. En vil dessuten fortsette arbeidet med beregning av oppdaterte og gårdsbruk-spesifikke værforhold for ethvert gårdsbruk ved å ta i bruk det nyetablerte nettverket av vær-radarer i Norden og resultater innen klimainterpolering. Værdata fra de nærmeste værstasjoner interpoleres til det enkelte gårdsbruk time for time, mens nedbør for gårdsbruket hentes med radarmålinger. Ettersom priser på måleutstyr og værstasjoner fortsetter nedover, vil enkelte gårdbrukere eller entreprenører ønske å koble opp egne værstasjoner mot online beslutningsstøttesystemer. I siste revisjon av Bioforsk's værdatahåndteringssystem ble det utviklet et lite java-basert klientprogram for overføring av dataloggerfiler til sentral database. Denne lille programsnutten sender rådata med overføringsprotokollen for hypertekst (HTTP). Programmet ble utviklet for å tillate store avstander mellom datamaskinen som henter data fra datalogger og databasetjeneren for sentral lagring, selv om disse maskinene i vårt tilfelle var lokalisert i samme rom. Bruk av dette prinsippet åpner nye store muligheter for samarbeid om værdatahåndtering over lange avstander. Selv om programvare for innsamling av data fra dataloggere i dag vanligvis har mulighet for innsamling fra dataloggere som er direkte tilknyttet internett, står fortsatt de fleste dataloggere på telefon- eller mobiltelefon-samband som har høye transmisjonskostnader over lange avstander. Det burde være i nordisk interesse å utvikle et samarbeid for optimal utnyttelse av dette programmet for innsamling av klimadata.

30 30 Reduced use of pesticides through improved warning systems (http://met.no/radar/radar_norden.html) Utveksling av bilder søkemotor, innhenting/sammenkopling Både Bioforsk og forsøksringene har et stort bildemateriell, men det er ikke enhetlig, enkeltpersoner og institusjoner har laget sine egne bildearkiv. Sverige har et godt og stort bildearkiv, også Danmark har gode bildeløsninger. I Norge har det lenge vært ønske om å systematisere eksisterende bilder, og etablere felles kvalitetskrav og kriterier som bildene skal ha. Dette arbeidet er i gang i Norge, men som resultat av prosjektet er det parallelt startet et nordisk arbeid for tilgang til hverandres bilder gjennom internett. Dette arbeidet er godt i gang og burde fullføres og ansvarlig for ajourføring i hvert land bør oppnevnes. Utvikling og utveksling av varslingsmodeller NJF har arbeidet med utvikling av varslingsmodeller. Daglig ledelse for varslingen i Norge finner det naturlig at NJFs gruppe «Forecasting of

31 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester 31 pests and diseases» koples mer inn i utvikling av nye varslingsmodeller ( men noen må trykke på ). Første skritt er tatt i forbindelse med prosjektet, og en håper å få etablert kontakt i løpet av høsten Varsling om tørråte i potet Nordisk samarbeid om tørråteforskning relatert til varsling har i det siste tiåret foregått som utgangpunkt i en NJF arbeidsgruppe med representanter fra alle de nordiske land. Fra norsk side har Bioforsk Plantehelse vært med i denne gruppen. I de første årene ble det utvekslet erfaringer, resultater og applikasjoner fra nasjonale prosjekter. Web- blight, (http://www. web-blight.net) som er utviklet ved Dansk jordbruksforskning (DJF), er implementert i VIPS. Negativprognosen, opprinnelig en tysk modell som ble programmert inn i «Negfry» varslingssystemet utviklet ved DJF, er også implementert i VIPS. I perioden har en hatt et NKJ- prosjekt, «Norphyt». I dette prosjektet arbeider en i Norden sammen om å karakterisere tørråtepopulasjonen i de nordiske land og det gjennomføres både klimakammerforsøk og feltforsøk for å forbedre dagens varslingsmodeller. Detaljer om NJF-arbeidgruppen og Norphyt prosjektet kan finnes på (http:// /lbnordic/lbnordic.asp) Nordisk feltforsøksdatabase Selv om denne tjenesten ikke er direkte relatert til varslingstjenesten, nevnes den her. Tjenesten bygger på dansk løsning og har vært i bruk i Norge fra og med Det har i den forbindelsen vært arrangert flere kurs for opplæring om hvordan en legger inn forsøksresultater, og hvordan en bruker dem i f.eks. rådgiving og egen kunnskapsoppbygging. Nasjonale nordiske løsninger Vil det være synergieffekter ved nordisk samarbeid? En kan umiddelbart ikke se hvilke varslingsmodeller som kun kan gjelde for ett land. Kulturer og vekstforhold er relativt like i de nordiske landene, hvis en ser bort fra de arktiske strøk, og selv om det er forskjeller på f.eks. produktvolum og struktur, burde varslingen, ev. med noen nasjonale tilpasninger, kunne være felles. Dessuten er alle de nordiske landene små landbruksland internasjonalt sett, og utvikling av varslingsmodeller dyrt, så ved et nordisk samarbeid burde vi få lavere utviklingskostnader og bedre modeller. En vil igjen understreke at ved et nordisk

32 32 Reduced use of pesticides through improved warning systems samarbeid om utvikling og utveksling av varslingsapplikasjoner, vil en samtidig få tilgang til hverandres fagkunnskap. En kan heller ikke se at rådgivningsstrukturen i det enkelte land skulle være til noe hinder for et samarbeid. Det avgjørende er at det er vilje til samarbeid. Vil nasjonale IKT-løsninger være til hinder for nordisk samarbeid? I prosjektet har en kartlagt landenes IKT-systemer som brukes i forbindelse med varsling, og på bakgrunn av denne kartleggingen har en definert noen forutsetninger for felles IKT-løsning, dvs. en løsning hvor landenes IKT-systemer kan kommunisere med hverandre. Det kan f.eks. gjelde standardisering av data. Her er en blitt enige om å bruke XML, en utbredt standard for datautveksling. Ved en slik løsning, kan f.eks. de andre nordiske landene enkelt hente klimadata fra Norsk landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT), eller en kan utnytte hverandres varslingsapplikasjoner ved at varslingstjenesten i Sverige kan sende klimadata til VIPS, bestille tørråtevarsel og få standardiserte varslingsdata tilbake og presentert på sin egen måte. Vil de nordiske språkene være et hinder for samarbeid? Det er den enkelte dyrker og rådgiver som benytter seg av tjenesten. Innen forskning er det lenge vært et nordisk samarbeid. Det burde la seg gjøre å «styre» allerede etablert forskersamarbeid også i retning av felles utvikling av varslingsmodeller. Når det gjelder språklige hinder for samarbeid, kan det kun gjelde finsk, men det problemet burde la seg gjøre gjennom oversettelse. I hvert fall må det bli billigere enn at Finland skal utvikle egne løsninger. Arbeidsspråket i utviklingsfasen kan være engelsk hvis det skulle bli nødvendig. En mulig løsning på eventuelle språkproblemer, er at en i størst mulig grad lager animasjoner.

33 Danmarks JordbrugsForskningsog Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde Per Rydahl, Flakkebjerg, Danmark Frågor kring nordiskt samarbete Var gör Nordiskt IT-samarbete bäst nytta? Vad bör vara nationellt och vad kan vara nordiskt? Påverkar (kräver) våra olika strukturer på rådgivningsarbetet olika lösningar, eller är IT neutralt? Är språken bara ett hinder eller ger det även möjligheter? Är stora eller små IT-system bättre eller sämre för samarbete? PlanteInfo PlanteInfo (www.planteinfo.dk) is a Danish information and decision support system for Danish farmers and agricultural advisers. Most of the information is generated dynamically with models using frequently updated databases. A subscription system enables personalised information. For example, since the geographical location of the user's home is known after login, local weather data are used for model calculations. PlanteInfo can store previously entered information, like fields, crops and actions for the user for future use of the system. Components in PlanteInfo related to Plant Protection: Weather information including animated weather forecast Crop specific information including forecasting models, registration of attacks, variety databases and fungicide information. Crop cultivar DSS including influence of pesticide use SMS service providing weather and disease forecast information

34 34 Reduced use of pesticides through improved warning systems Web-blight International Collaboration on Information and Decision Support for Potato Late Blight. Web-Blight brings day to day information on the first occurrences and the development of potato late blight in Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. This Internet service was developed by DIAS in 1999 and it is still operational. There is a great Nordic interest to develop a new collaborative system that easily can be adapted to monitoring of any pest and disease in the Nordic countries. Pest and diseases don t stop at borders! Blight Management (BM) A new DSS is under development in a Nordic framework ( ). A test and development version is running at DIAS. Hourly weather data including forecasting data are transferred automatically via ASP scripts several times every day from Denmark, Norway, Sweden and Finland to a central BM database. The risk of late blight and recommendations on control strategies are calculated and visualized in Blight Management. New models and applications developed from research projects are tested and currently integrated in BM. When new features and sub-models are tested positively in each country, BM applications and methods are implemented in national information and decision support systems. Eucablight Eucablight provides tools for investigating variation in host resistance to late blight and in P. infestans populations. A database containing information on the resistance of past and current potato cultivars and late blight populations in European countries has been developed (www.eucablight.org). In addition, protocols for testing host resistance and pathogen diversity have been designed and tested and recommendations made. Target groups include DSS, advisers who can access the model parameters needed to build locally adapted forecasting systems, and scientists, who can employ the data to study host and pathogen interactions, and to place this in an historical perspective. Submission of data is open to anybody who wishes to contribute and who follows the standard protocols. Data from the Nordic project, Norphyt is uploaded to Eucablight as well as data from test of potato cultivars for late blight resistance. DIAS is responsible for the technical development of the Eucablight database/analysing tool web system.

35 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester 35 Planteværn Online Planteværn Online (PVO) (pvo.planteinfo.dk) er et beslutningstøttesystem, som er udviklet med afsæt i politiske handlingsplaner, som kræver reduktion af forbruget af pesticider i Danmark. PVO udnytter: at forskellige skadevoldere under forskellige biologiske omstændigheder kræver forskellige grader af bekæmpelse at forskellige pesticider har forskellig effektivitet overfor forskellige skadevoldere under forskellige omstændigheder Disse relationer er i PVO omsat til beslutningsalgoritmer og beregnings funktioner, sådan at behovet for bekæmpelse af skadevoldere kan kvantifices i forhold til tid og sted, og sådan anvendelsen af pesticider minimeres i forhold hertil. Den centrale beregningskerne er ud over Danmark også tilpasset dyrkningsforhold, sprog mv. i de 3 Baltiske lande, Polen og Norge. Omfattende valideringsarbejde i Danmark viser, at anvisningerne fra PVO er dyrningsmæssigt robuste, og at PVO fortsat indeholder betydelige potentialer for reduktion af pesticidforbruget. Den danske udgave af PVO indeholder for tiden: beregningsmodeller for alle vigtige ukrudsarter, sygdomme og skadedyr i alle de vigtigte kornafgrøder beregningsmodeller for ukrudt i raps, ærter, majs og sukkerroer billednøgler til hjælp for identifikation af ukrudt, sygdomme og skadedyr Nye undersøgelser viser, at relativt billige standardbehandlinger og kravet om at inspicere marker inden behandling udgør nogle vigtige barrierer for en større udnyttelse af PVOs potentialer. Registreringsnettet Siden år 2000 er der i Danmark foretaget systematiske registreringer af sygdomme og skadedyr i en række afgrøder, herunder hvede, vinterbyg, triticale, vinterrug, vårbyg, havre, vinter- og vårraps, kartofler og ærter. Registreringerne, der foretages af planteavlskonsulenter, er dels foretaget i ubehandlede forsøgsparceller og dels i marker (ubehandlede og behandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom på markbesøg. I forsøgene er der bedømt en gang ugentligt, hvorimod der i den sidstnævnte gruppe er bedømt i forskellige marker fra uge til uge. Alle registreringer indtastes på internettet med geografiske positioner, og kan efterfølgende vises hhv. grafisk og på baggrund af Danmarks kort (www.landscentret.dk/regnet). Med baggrund i planteværnsmodellerne i

36 36 Reduced use of pesticides through improved warning systems Planteværn Online beregnes endvidere hvor i landet, der er bekæmpelsesbehov indenfor de enkelte sygdomme og skadedyr. Middeldatabasen Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) indeholder oplysninger om de plantebeskyttelsesmidler, der bliver eller har været anvendt i Danmark. Databasen vedligeholdes af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning. Data er indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, Dansk Planteværn m.fl. Middeldatabasen indeholder oplysninger om godkendelser, priser, blandingsmuligheder, afstandskrav, dispensationer og meget andet. SortInfo SortInfo (www.sortinfo.dk) er Danmarks mest omfattendes samling af sorts information. SortInfo indeholder pt. oplysninger om udbytter, dyrkningsegenskaber, sygdomsmodtagelighed, kvalitet, solgt mængde udsæd og fremavlsareal for en lang række afgrøder, herunder vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg, havre, hestebønner, majs, valmue, vinterraps, vårraps, markært og oliehør. Informationerne opdateres løbende efterhånden som der indløber høstresultater fra bl.a. de officielle sortsafprøvninger. Nordic Field Trial System Nordic Field Trial System er et IT-system til forsøgsplanlægning og datahåndtering i markforsøg. Forsøgene anlægges lokalt i landmændenes marker for at sikre, at afprøvningen er tæt tilknyttet det praktiske landbrug, og at der samtidig opnås en stor vidensspredning. Forsøgene udføres af lokale forsøgsmedarbejdere, der har gennemført kurser i kvalitetssikring. Alt fra forsøgsplanlægning, over indberetning af resultater til statistikberegninger og resultatvisning foregår elektronisk over internettet (www.landscentret.dk/landsforsoegne). Pt. gennemføres årligt ca landsforsøg i Danmark. Nordic Field Trial System er fra 2006 udvidet til også at omfatte forsøgsarbejde i hhv. Norge og Sverige.

37 Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester 37 Beslutningstøttesystmer og modeller for forskellige skadegørere, som anvendes i Danmark Følgende beslutningsstøttesystemer og planteværnsmodeller anvendes i Danmark: 1. Planteværn Online a. Brunrust (Puccinia recondita) b. Bygbladplet (Drechslera teres c. Bygrust (Puccinia hordei) d. Fusarium (F. avenaceum, F. culmorum, F. poae og F. graminearum) e. Goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis) f. Gulrust (Puccinia striiformis) g. Hvedebladplet (Drechslera tritici-repentis, Pyrenophora triticirepentis) h. Knækkefodsyge (Pseudocercosporella herpotrichoides) i. Meldug (Erysiphe graminis) j. Ramularia bladplet (Ramularia collo-cygni (Rcc)) k. Septoria (hvedegråplet og hvedebrunplet) (S. tritici/stagonospora nodorum) l. Skoldplet (Rhynchosporium secalis) m. Bladlus (Sitobion avenae / Rhopalosiphum padi / Metopolophium dirhodum) n. Kornbladbillens larve (Oulema melanopus) o. 99 ukrudtsarter 2. Webblight a. Kartoffelskimmel

38

39 Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO) Per Rydahl fra Danmarks Jordbrugsforskning og Jan Netland fra Bioforsk Baggrund Christian Brevig fra Landbrukets Forsøksringer i Norge (rådgivningstjenesten innen jord- og plantekultur) havde indkaldt til Nordisk møde om planteskadegørere i Jevnaker i Norge den 14. og 15. marts Her blev der fremlagt og drøftet ideer til mulige fremtidige nordiske samarbejdsprojekter i relation hertil, herunder Planteværn Online Kort introduktion til Planteværn Online I begyndelsen af 1980erne var der relativt store stigninger i salget af pesticider i Danmark, og i samme periode blev der gjort et stigende antal fund i grundvand af pesticider, hvor grænseværdier var overskredet. I 1986 blev den første danske pesticidhandlingsplan iværksat. Denne plan indeholdt en bred vifte af tiltag på området. Eksempelvis blev eksisterende kriterier for godkendelse af pesticider revurderet, og samtidig blev der iværksat en række målrettede aktiviteter med henblik på at reducere det samlede forbrug af pesticider. I samme periode skete der en ændring i sortimentet af markedsført herbicider, sådan at gamle produkter, der blev doseret i størrelsesorden»kilogram pr. hektar«, blev erstattet af nye produkter, som blev doseret i størrelsesordenen»gram pr. hektar«. Fra dansk politisk side blev præciseret, at det ikke var acceptabelt at indfri reduktionskrav alene ved at udskifte produktsortimentet, og som følge heraf blev måleparameteren»behandlingindex«(bi) introduceret. En udbringning af den godkendte dosering udløser BI = 1,0. I perioden gennemføres i Danmark den 3. handlingsplan med specifikke reduktionsmål for BI. Der har siden 1986 været utallige både politiske og faglige diskussioner i Danmark i relation til problemstillinger i relation til BI. En af de igangsatte aktiviteter med henblik på reduktion af pesticidforbruget, var udviklingen af såkaldte beslutningsstøttesystmer. Baggrunden herfor var, at der forelå relativt omfattende datasæt, som kvantificerer pesticiders tiltænkte effekt under forskellige biologiske forhold. Disse

40 40 Reduced use of pesticides through improved warning systems data viser eksempelvis, at nogle ukrudtsarter kan bekæmpes fuldt tilfredsstilllende med blot 5 10 % af den godkendte dosering, medens andre ukrudtsarter ikke bekæmpes nævneværdigt selv med den højst tilladte dosering. Samtidig er det veldokumenteret, at forekomsten af ukrudt varierer meget over tid og sted. En grundlæggende idé bag beslutningsstøttesystemerne er, at såfremt herbicider kan anvendes målrettet i forhold til stedlige og dagsaktuelle biologiske forhold, vil det samlede forbrug af herbicider kunne reduceres meget begragteligt, uden at dyrkningsmæssige krav tilsidesættes. PC-Planteværn og senere Planteværn Online (PVO), som i Danmark distribueres fra er et beslutningssøttesystem, som er udviklet specifikt til dette formål. Systemet indeholder anvisninger for de vigtigste afgrøder og skaldevoldere i Danmark, og dette system har været markedsført i Danmark siden Meget omfattende afprøvninger af PVO i Danmark viser, at systemet giver dyrkningsmæssigt meget robuste anvisninger, og at især herbicidforbruget kan reduceres yderligere, ca. 50 % i forhold til salget af herbicider i gennemsnint af årene Dette svarer til en økonomisk besparelse på indkøb af herbicider på ca. dkr. 140 pr. ha pr. år. Herfra skal trækkes evt. øgede udgifter til inspektioner marker, inden der foretages behandlinger. Undersøgelser viser imidlertid, at danske landmænd fortsat i vid udstrækning foretrækker at anvende mere rutineprægede behandlinger, frem for at foretage markregistreringer og konsultere beslutningsstøttesystemer. En mulig vej ud af dette dillemma er udvikling af sensorer, som automatisk og ideelt set i et real-time koncept kan identificere arter og tætheder af skadevoldere. PVO er med tilfredsstillende resultat blevet tilpasset og implementeret i de 3 baltiske lande, Polen i bilaterale samarbejdsprojekter i perioden Siden 2004 har der været samarbejde med Bioforsk i Norge med henblik på udvikling og tilpasning af PVO til norske forhold. En driftsversion har været frigivet i Norge siden marts 2004 fra og systemet har udvist en god robusthed i anvisningerne samt et potentiale for reduktion af herbicidforbruget. Systemet er blev vel modtaget af forsøksringene i Norge. Nordisk seminar på Thorbjørnrud hotell, mars 2006 Per Rydahl fra Danmarks Jordbrugsforskning og Jan Netland fra Bioforsk gav en kort introduktion til PVOs ukrudtsfaglige indhold. I det efterfølgende gruppearbejde om samme emne deltog repræsentanter fra Bioforsk, Danmarks Jordbrugsforskning og Jordbrugsverket. Else-Marie Mejersjö fra Jordbrugsverket udtrykte specifik interesse for at vurdere mulige

Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling

Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling Erfaringer fra nordiske utviklingsprosjekter Henrik Kvadsheim, Tor Claussen, Martin Hedman, Roger Andersson, Palle Banke, Eva-Carina Nørskov og Tapio Koivisto

Detaljer

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Arbeidsseminar om oversettingsteknologi i Norden Språkrådet, Oslo 23. og 24. oktober 2008 Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden Nordens språkråd

Detaljer

Elektroniske resepter over landegrenser i norden

Elektroniske resepter over landegrenser i norden Elektroniske resepter over landegrenser i norden Nordisk ehelseforum TemaNord 2009:566 Elektroniske resepter over landegrenser i norden Nordisk ehelseforum TemaNord 2009:566 Nordisk Ministerråd, København

Detaljer

Socialt entreprenørskab og social innovation. Andersen, Linda Lundgaard; Hulgård, Lars. Published in: Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Socialt entreprenørskab og social innovation. Andersen, Linda Lundgaard; Hulgård, Lars. Published in: Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon Socialt entreprenørskab og social innovation Andersen, Linda Lundgaard; Hulgård, Lars Published in: Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon DOI: 10.6027/TN2015-502 Publication date: 2015 Document

Detaljer

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012 1/2012 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning Innhold 4 Kronikk: Humaniora mod

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Arkivering av utenlandske e-ressurser

Arkivering av utenlandske e-ressurser Arkivering av utenlandske e-ressurser Prosjektrapport Siv Hunstad, BRODD 2005-11-05 Innhold Innhold...2 1 Introduksjon...4 1.1 Prosjektet...4 1.2 Trykte publikasjoner i bibliotekene...4 1.3 E-ressurser

Detaljer

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon KS Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon Dokumentasjonsrapport for utvikling av SLIK Verktøy for ledelse av systematisk innovasjon i kommunene RAPPORT 6.6.2014

Detaljer

TEMA Nr. 12 - September 2010

TEMA Nr. 12 - September 2010 TEMA Nr. 12 - September 2010 Integrert plantevern Trond Hofsvang, Bioforsk Plantehelse trond.hofsvang@bioforsk.no Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter www.prosjektledelse.org Nr. 4 - Desember 2010 Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter Side 22-24 Bruk av tidlig varsling i komplekse prosjekter Side 8-9 Tala med bönder på bönders vis och med lärde

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator

Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Gunnar Sivertsen og Jesper Schneider Rapport 17/2012 Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Gunnar Sivertsen og Jesper Schneider Rapport

Detaljer

SBi 2005:01 LCC for byggverk. Nordisk hovedprosjekt slutrapport

SBi 2005:01 LCC for byggverk. Nordisk hovedprosjekt slutrapport SBi 2005:01 LCC for byggverk Nordisk hovedprosjekt slutrapport LCC for byggverk Nordisk hovedprosjekt sluttrapport Svein Bjørberg (red.), Multiconsult Kim Haugbølle (red.), Statens Byggeforskningsinstitut

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta SBN Nr 1 Nytt 2010 Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad till SAP.

Detaljer

Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker

Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker Forfattere Mary G. Billington, Jens Kristian Fosse, Øyvind Heimset Larsen, Terje Lie, Gunn Vedøy Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie SHO6261 Mastergradsoppgave i teknologi Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie Aleksei Tkachenko August, 2014 Avdeling for teknologi Høgskolen i Narvik Tittel: Energiberegninger

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5

nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5 side 2 Nordisk bofellesskap i Oslo side 3 Sustainable tourism to Europe and beyond side 4 Konferanse: Kreativt entreprenørskap

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer