ikke Stikka NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO"

Transkript

1 ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO Tema: SELVHJELP

2 Innhold Tema: SELVHJELP Dikt: Gi meg frihet s. 04 Hjelp til selvhjelp veien til et liv på egne premisser s. 06 Når kameraet blir terapeut s. 08 Selvhjelp et verktøy i eget liv? s. 12 Dikt: Mislykket s. 18 Selvhjelp, et spennende prosjekt s. 20 Dikt: Å leve s. 23 Hva er det som hjelper? s. 24 KRIS et kreativt samtalesenter s. 28 Dikt: Lille jente! s. 32 Jenta med steinhjertet som smeltet s. 34 Kampen for lillegutt s. 38 Å synke eller svømme s. 42 Selvhjelp hva er det? s. 46 Dikt: Sorg s. 51 En fargerik tur i jungelen s. 52 Dårlig økonomi, enda et tabu! s. 56 NAV s. 59 FNs konvensjon om barnets rettigheter, barnekonvensjonen s. 60 Nye lokaler s. 62 Neste nummer av Ikke Stikka s. 62 Forsidefoto: A.K. 2 ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE Redaktør: Hanne K. Helland Postboks 568 Sentrum, 0105 Oslo Besøksadresse: Akersgt. 1 5 Telefon: Telefaks: Opplag: 3000 Abonnement: Gratis Trykkeri: Møklegaards Trykkeri ISSN: Layout: Siste Skrik Kommunikasjon

3 Selvhjelp, betyr det at man må gjøre alt selv? k Av Hanne K. Helland Og hvis man blir veldig god på denne selvhjelpen, kan man da forvente å få noe hjelp av andre? Dette er spørsmål mange stiller seg i møte med et selvhjelpssenter. For noen er selvhjelpsbegrepet positivt ladet og rommer muligheter og håp, for andre er det et skremmende, litt uoverkommelig hinder for å få hjelp på den måten de selv ønsker. I artikkelen Hva er det egentlig som hjelper tidligere på trykk i Ikke Stikka, skriver en bruker av senteret om hvordan frykten for å måtte stå på egenhånd for mange kommer i veien for å våge å praktisere selvhjelp. Hvis man viser fremgang kan det bety at man mister den oppmerksomheten man har blitt så glad i å få fra ansatte og andre brukere. Da Marianne Lind og Inger Gilje startet Støttesenter mot Incest for snart 25 år siden, var det med et ønske om å lage et tilbud de selv hadde savnet da det hadde stormet som verst i livene deres. De ønsket å skape en arena der incestutsatte kvinner kunne komme sammen og dele sine livshistorier. Senteret skulle arbeide etter metoden hjelp til selvhjelp med utgangspunkt i et menneskesyn bygget på prinsippet om at evnen til å heles ligger i personen selv (SMI Oslo). Det kan virke så opplagt at man skal kunne hjelpe seg selv, men som flere av artiklene i dette bladet er inne på er det ikke alltid like lett for incestutsatte å tenke at de skal prioritere seg selv på den måten selvhjelp krever. Mange er ikke vant til å prioritere seg selv. De har ikke troen på at de kan gjøre noe positivt for seg selv. Negativt selvsnakk som Anne- Grethe Herland skriver om i sin artikkel kan bli et stort hinder. Det ødelegger utgangspunktet for selvhjelp. Det skygger for innsikt i egne ressurser og muligheter. Men nå er det faktisk slik at når vi her på Støttesenter mot Incest Oslo sier vi driver med hjelp til selvhjelp, så mener vi ikke at de som kommer innenfor dørene hos oss skal gjøre alt på egen hånd. Vi kaller oss et støttesenter fordi vi nettopp driver med støtte, og vi tenker oss tilbudet vårt i tre faser. Første fase handler om hjelp til å se og erkjenne sin historie. I denne fasen er man kanskje mer avhengig av andre, men å be om hjelp, er også selvhjelp. Når nye brukere kommer til senteret er de redde, overveldet og vet ikke hvor de skal begynne. Da er det godt å forholde seg til få mennesker, gjerne kun en ansatt i en enesamtale for å klargjøre egne behov og ønsker. Fase to handler om å gå videre i erkjennelsen og anerkjennelsen av sin historie ved å gå dypere inn i følelsene og tankene sammen med andre. Det er en bearbeidelsesfase der ansatte ved senteret og mest av alt andre brukere fungerer som støttespillere. Støttegrupper som senteret har driftet helt fra starten er eksempel på en arena man kan bruke til bearbeiding. Gjennom denne fasen blir det for mange lettere å kjenne, erkjenne og anerkjenne sine egne behov og ressurser. Men i møtet med støttesenteret møter man seg selv og sitt eget ansvar også. Og det å ta ansvar for eget liv er ikke en enkel vei og kan by på motstand hos mange. Dette er helt normalt. Fase tre handler om å ta i bruk sin anerkjennelse av seg selv til å våge å ta nye skritt også utenfor støttesenterets vegger. De ulike fasene inneholder alle selvhjelp, men på ulik måte fordi: for å kunne bruke seg selv og sine ressurser er de fleste avhengig av å bli sett og hørt av andre og få bekreftelse på de forskjellige sidene ved seg selv. Når de så kan EIE sine egne ressurser, kan de også bruke dem. Dette bidrar vi til. En bruker av senteret og jeg har hatt en spennende diskusjon gående denne våren om hvorvidt selvhjelpen kan fungere like godt på et så stort og organisert senter som det vi har nå, når man ikke lenger er avhengig av den samme dugnadsånden som i senterets spede begynnelse, da brukere og ansatte sto side ved side med oppbrettede armer og fikk senteret på beina, opp og frem. Jeg tror kanskje det er lett å tenke at det var lettere å drive selvhjelp på den tiden fordi man rett og slett kunne måle det fysisk. Vegger som ble malt, skap som ble skrudd, undervisning som ble holdt ute i skolene osv. Det var mer opplagte anledninger til å ta i et tak for fellesskapet. Det kan man faktisk fortsatt gjøre og kanskje trenger vi det mer nå enn noen gang. En ting er å bygge opp et senter, det er noe helt annet å holde det ved like. Det krever faktisk like stor, hvis ikke større dugnadsånd. I dette nummeret av Ikke Stikka deler flere av senterets brukere og ansatte sine erfaringer med selvhjelp og hva de selv legger i begrepet selvhjelp. Jeg tror og håper at du som leser vil la deg inspirere av disse modige kvinnenes erfaringer. Det har i alle fall jeg gjort. Til slutt vil jeg med den største stolthet og glede meddele at dette nummeret av Ikke Stikka har blitt til med hjelp fra en fantastisk ny Ikke Stikka redaksjon som har jobbet iherdig denne våren. Mange takk til dere nydelige damer! 3

4 GI MEG FRIHET k Av EVA w FOTO: Hanne k. Helland Gi meg frihet Midt i smerten Til å være bare meg Så jeg kan verne Mine grenser Gi meg frihet Til å gjenoppbygge Ødelagte grenser Ved selv å eie Kontroll Midt i smerten Da gir du meg En råderett lik Selve livet Som en ressurs Til livets mestring Så gi meg frihet Innenfor dine rammer Av trygghet Kjære Deg Det er alt jeg ber om Da gir du meg alt. 4

5 5

6 Hjelp til selvhjelp - veien til et liv på egne premisser k Av Ann iren Reierskog Bolme, støttesenter mot incest oslo Historien I 1986 ble SMI grunnlagt etter to modige kvinners kamp for å bli hørt, få lov til å snakke om og bearbeide sin egen incesthistorie. Marianne Lind og Inger Gilje møtte en holdning i hjelpeapparatet som var uforenlig med å kunne heles etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Deres møte med hverandres historier, gjenkjennelse i hverandre, fellesskap, deres mot til å kjempe egen og andres kamp ble grunnlaget for en ideologi med selvhjelp som kjerne. Hva mener vi med selvhjelp? Hjelp til selvhjelp er både menneskesyn, rammer og metodikk. Menneskesyn Den grunnleggende troen på hvert menneskes iboende ressurser er en forutsetning for å drive selvhjelp. Hvert menneske er ekspert på seg selv, og er derfor i stand til å ta egne valg på egne premisser. Ansatte og brukere er likeverdige mennesker, og hjelpen gis primært på bakgrunn av solidaritet og egne erfaringer, ikke på bakgrunn av ekspertise. Rammer De fleste selvhjelpsorganisasjoner er startet, som SMI, på grasrotnivå ut fra en felles problemstilling. De følger en ideell målsetting og brukeren er en aktiv part som tar initiativ til kontakt. Brukernes behov styrer tilbudene og de følger eget tempo i bearbeidelsen av overgrep. Gjennom å dele erfaringer, styrke og håp i et tilrettelagt fellesskap med andre i tilsvarende situasjon, erfarer brukeren selvhjelp i praksis - uansett om han/hun er utsatt selv, mor/far, partner eller annen pårørende til utsatt. SMIs erfaring er at rammene må tilrettelegges på ulike måter ut fra hvor brukeren selv er. De fleste trenger trygge rammer for å kunne snakke om og bearbeide sin egen historie enten den er som utsatt eller pårørende. Vår oppgave som ansatte er å tilrettelegge for at denne tryggheten oppleves i praksis. I tillegg til å støtte den enkelte gjennom en tøff bearbeidelsesprosess har vi også en viktig funksjon i å støtte den enkelte til å bevege seg ut i livet utenfor SMIs vegger på egne premisser. Hele prosessen følges med fokus på hjelp til selvhjelp. SMI har etter hvert blitt en stor organisasjon med mange ulike brukere, og for å sikre brukermedvirkningen og at alle blir hørt er det også opprettet et brukerråd som deltar i utforming av SMIs tilbud. Metoder og tilbud Fellesskap i grupper er en av grunnpilarene hos SMI. Støttegruppene våre er et av kjernetilbudene, hvor deltakerne jobber etter egne målsettinger med støtte fra de andre i gruppa. Hver gruppe har en veileder i oppstart og avslutning, men er ellers selvdrevet. I tillegg har vi lederstyrte grupper for ungdom, mødre, partnere og innenfor 6

7 Den grunnleggende troen på hvert menneskes iboende ressurser er en forutsetning for å drive selvhjelp. Hvert menneske er ekspert på seg selv, og er derfor i stand til å ta egne valg på egne premisser. spesielle tema som mange synes er vanskelig å snakke om. Gruppelederen fasciliterer selvhjelpsprosessen ved å støtte den enkelte og gruppen, og ikke minst dele av egne erfaringer der det hjelper på prosessen. To unike selvhjelpstilbud i grupper er kengubarn for mødre og ungdommer og sommerleir for voksne kvinner. Begge tilbudene foregår utenfor senteret med overnatting, arbeid i grupper, sosiale aktiviteter og fellesskap over flere dager. Det å jobbe intensivt på denne måten er en helt spesiell opplevelse og veldig virkningsfullt. En del av hjelp til selvhjelp er å få økt kunnskap om tema knyttet til egen prosess. I form av kurs, foredrag og type workshops kan brukerne også trene seg på å være i ulike settinger i tillegg til at mange får nye teoretiske rammer og nye perspektiv som støtter egenprosessen. Mange ønsker også å delta i undervisning og media. Brukerne vil bidra til å redusere tabu omkring incest, og gi incestutsatte et ansikt. De fleste starter sin prosess på SMI med å snakke med en ansatt. Dette er en fin mulighet til å skape trygghet for brukeren der han/ hun er, og for å gi et innblikk i hvordan huset kan brukes. Det er dessuten viktig at vi informerer om taushetsplikt og andre forutsetninger for å kunne bruke SMI. Det er imidlertid vesentlig, for å ivareta selvhjelpsideologien, at brukerne også blir støttet til å ta del i fellesskapet. Dette starter ofte med stua (åpent hus), som gir den enkelte mulighet til både å bli kjent med andre i en uformell setting og å erfare at det finnes et sted hvor jeg kan slippe maska. Effekt/Virkning Effekten eller virkningen av selvhjelp er rørende, sterk, fantastisk, tøff, smertefull, gledelig og stor. Det er absolutt en helende prosess. Dere vil lese mange brukerhistorien her som viser noen av opplevelsene brukerne har hatt med selvhjelp. Selv glemmer jeg aldri alle de gode samtalene jeg hadde på stua da jeg nesten ikke klarte å identifisere meg med at jeg var utsatt. Jeg glemmer aldri hvordan de ansatte møtte meg med likeverd, støtte og respekt da jeg følte skammen overmanne meg og da jeg var redd for at jeg ikke hørte til der. Støttegruppe, teatergruppe og min første sommerleir var med på å gi meg mulighet til å ta tilbake verdigheten, stoltheten og gleden over livet og å ta ansvar for meg selv som voksen kvinne med utsattbakgrunn. Som ansatte på SMI ser vi barn, ungdommer, kvinner og menn, utsatte og pårørende som deler sine historier med oss og med andre. Hver dag ser vi hvordan de - med støtte fra oss og andre brukere, tar små og store skritt for å hjelpe seg selv mot et liv på egne premisser. 7

8 NÅR KAMERAET BLIR TERAPEUT k Av GJERTRUD w FOTO: GJERTRUD Jeg vandrer ute. Det er høst. Visne blomster og dødt løv; alle fargenyansene bekrefter at noe som har vært, nå er i ferd med å avsluttes. Motiv etter motiv fanges opp av kameraet, tett på detaljene takket være den gode makrolinsa. Jeg ser og fotograferer, drevet av noe jeg der og da ikke helt vet hva er, men jeg lar meg lede av denne drivkraften. I naturens rytme og vekslinger finnes mange illustrasjoner til menneskelivets mangfoldighet på godt og vondt. Vi snakker så ofte om viktigheten av å sette ord på ting og finne språk for det som kan ha gnagd seg inn i dypet av oss og revet livet i stykker. Alt det som har gjort livet komplisert og kontrastfylt. Vi sier at "vi ikke finner ord" eller at "ordene sitter fast i halsen" når det blir vanskelig å verbalisere det vi har inni oss. Noen ganger blir vi sittende der stumme med en følelse av å være fastlåst og ikke vite verken ut eller inn. Mitt første skikkelige speilreflekskamera ble innkjøpt tidlig på tallet, parallelt med at innleggelser på psykiatrisk sykehus ble en del av livet mitt. Å kunne vandre i skogene på Modum Bad etter dager med hardkjør på avdelingen, ble et kjærkomment pusterom. Der ute følte jeg meg velkommen, slik jeg også hadde opplevd naturen som barn. Jeg husker jeg fotograferte markblomster og lette etter alt som kunne gi en indikasjon på at det fantes liv og 8

9 farger midt i en livssituasjon som var gått helt i svart. Beksvart. Det fantes ingen sammenheng i livet mitt, og det virket heller ikke som om noen ville eller kunne hjelpe meg. Når jeg nå, i ettertid, ser på disse bildene, er det utrolig å registrere hva jeg faktisk så og festet til filmrullene der jeg vandret rundt i skogen og bare ville dø! Noen av bildene viste jeg til personalet på avdelingen. Joda, bildene var jo fine de, men hvorfor fotograferte jeg ikke mennesker? Jeg kunne ikke svare at på det tidspunktet var mennesker det farligste jeg visste! Det jeg tror jeg prøvde på, vandrende i Modumskogen, var å finne bilder der jeg manglet språk: Fotografere det stumme og språkløse inni meg; følelser, lengsler og dyp jeg ikke hadde kontakt med og heller ikke ante hvordan jeg skulle nå inn til. Noe dypt der inne i meg må likevel ha visst råd; en drivkraft som igjen og igjen fikk meg til å ta med kameraet ut. Jeg hadde ingen tanker om hva det var som drev meg. Hadde noen spurt, ville svaret ha vært at jeg tok bilder. Det var alt. "Hva er det du ser som jeg ikke ser?"- en mann stopper ti minutters gange inn i skogen bak blokka der jeg bor. Han ser meg holde på med stativ og kamera ved en liten dam med stillestående, dødt vann."jeg fotograferer speilbilder", svarte jeg, men ante ikke hvorfor. "Skal jeg flytte bilen sånn at du lettere kommer til? Jeg ser du fotograferer den døde svarttrosten på asfalten der", sier en ung kvinne. Det ble bilde på bilde av en vakker fugl som lå der ihjelkjørt med innvollene ute. Knust av det som var for stort og sterkt. Hvorfor den ble så viktig, visste jeg ikke da. Det er tidlig vår, men vinteren nekter å slippe taket helt. Der krokusene i går stod oppreiste og stolte i knopp, har tung, våt snø i løpet av natta lagt dem flate og sørget for at de ser fullstendig herjet ut. Motivene festes til filmrullene. Jeg er trøtt og sliten og bærer på en stor tyngde inni meg. Jeg fortsatte å følge denne indre innskytelsen, men det skulle ta tid før tanken om at jeg satte bilder på livet mitt dukket opp og ble bevisst. Heldigvis ble det ingen flere innleggelser på psykiatrisk sykehus etter 1980-årene. Derimot ble det terapi hos en erfaren psykolog som fortsatt følger meg opp. Endelig ble det mulig å ta fatt på et krevende, langvarig og helt nødvendig terapiarbeid for å nøste opp i en komplisert familiehistorie. Etter hvert veldig snublende i språket til tross for mine gode verbale evner. Ordene var så vanskelige å finne, og så fort de var uttalt, glapp de unna igjen. For knappe ti år siden skjedde det noe som kom til å bli en viktig del av terapiprosessen og mine egne muligheter til å reflektere over historien min og livet mitt: Jeg satt og så på noen av fotografiene mine, og det var som om de begynte å snakke til meg... her var bilder på noe av det jeg strevde så veldig med å sette ord på. Nølende begynte jeg å lete i bildehaugen. Gradvis skjønte jeg at nå hadde jeg funnet en ny og konstruktiv innfallsvinkel til å bearbeide problematikken min. Det ble mulig å finne bilder der jeg lette etter ordene. Etter hvert vokste det fram korte tekster, det var som om bilder og ord fant hverandre. Som oftest var bildet der først, så kom ordene etter hvert, formet av det blikket mitt så. Til sammen ble dette et sterkt og meningsmettet uttrykk. Registrerte jeg at en bestemt type motiv gikk igjen og igjen på mine kameravandringer, ante det meg at her ligger det kanskje en historie jeg ennå ikke kjenner i detalj og derfor ikke kan fortelle nå. Jeg lærte meg å vente på at bilder og bilder og bilder og ord skulle finne hverandre uten å forsere noe om helst. Noen bilder kunne bli liggende i lang, lang tid før det var noe i livssituasjonen min eller i samtalene med psykologen som gjorde at bildene ble hentet fram som en illustrasjon til det jeg tumlet med. I blant satt jeg helt fast og vandret hvileløst i sirkel rundt meg selv. Da kunne det hjelpe å finne fram kamera, komme seg ut av leiligheten og bokstavelig talt få et annet fokus. Å bruke tid på å se gjennom kameralinsa og feste blikket et annet sted, gav avkobling for et slitent sinn, men også en tilkobling til det som seinere kunne bli kombinasjoner av bilder og tekst. Og ikke å forglemme: den gode gleden ved selve det å fotografere. Min hittil sterkeste opplevelse med kameraet fant sted under varmere himmelstrøk seinhøstes 2009 mens det var sur november i Oslo. Fargerik og unorsk blomsterprakt, deriblant utallige kaktusbilder ned til detaljer av "alle piggene ute", ble festet til filmrullene. Det var små planter som klamret seg til livet i et alt for tørt jordsmonn; tydelige bilder på å overleve der ingen ville tenke at livet hadde en reell sjanse. Store gamle oliventrær som hadde båret sin frukt i generasjoner. Jeg var midt i en krevende terapiprosess der psykologen min og jeg lenge hadde snakket om mitt ønske om å bli sett og hørt og trodd av familien min. Bildet vi brukte var at det føltes som å 9

10 skulle snakke til en glatt, perfekt hvit vegg der alt bare prellet av. På veien tilbake til rommet mitt etter en slik vandring med kamera, ser jeg den plutselig: Den hvite, glatte veggen helt uten sprekker eller flekker. Hendene mine konstaterer raskt at her vil ingenting feste seg. Pulsen økte, og jeg tenkte opprømt at nå får jeg endelig tatt bilde av denne metaforen vi bruker så mye i terapien! Kameraet ble gjort klart, og jeg skal til å starte med fotograferingen. Da skjer det som aldri har skjedd før: Kameraet mitt går fullstendig i lås! Makrolinsa lar seg ikke rikke, utløserne er som frosset fast. Jeg strever og strever, men må til slutt gi opp. Aldeles gjennomrystet synker jeg ned på senga på rommet mitt og prøver å forstå hva det var som skjedde. Så er det der i all sin klarhet: Det var ingenting der å fokusere på. Kameraet lette etter fokuseringspunkt, og da ingen var å finne, låste alt seg og veggen ble umulig å avbilde. Innsikten var brennende vond: Jeg kan stå der og stå der foran "familieveggen" og streve med det umulige: Å skulle finne en inngang der jeg blir sett og hørt og trodd, men det er som "å skulle snakke til en vegg". Kameraet hadde anskueliggjort det som var så vanskelig og stilt spørsmålet for meg: Skal jeg da bli stående der og bruke krefter på det umulige? Det ble mange samtaler om opplevelsen da jeg var tilbake hos psykologen min etter ferieturen. Kameraet hadde gitt meg en utvetydig melding om at jeg holdt på med noe aldeles fånyttes. En sterk melding det fortsatt vil ta tid å fordøye. Gjennom det siste tiåret har utallige bilder og ord funnet hverandre og illustrert tankeprosesser, følelser og det som er livet mitt på godt og vondt. Jeg har "satt bilde på" mange deler av familiehistorien min, sortert meg gjennom institusjonspsykiatriens kraftige retraumatisering og lett meg fram til følelser jeg ikke visste hva jeg skulle kalle. Men bildene var der. Jeg har ligget på magen i gresset og betraktet en vanndråpe på et gresstrå og kjent hvor vakkert og sårbart livet er. Jeg har følt meg som en eneste stor floke innvendig og fotografert alt jeg kom over av gjerder, piggtråd, låser og stengsel. Jeg leker med lys og skygge og kjenner gleden over å fange motiver og kunne samarbeide med kameraet mitt. Til sammen har det blitt sterke og meningsmettede uttrykk. Det er så mye å se for den som tar seg tid og går langsomt nok. Å bruke kameraet som en hjelper fikk vokse seg fram innenfra dypet i meg. Mange av ressursene mine befinner seg på det kreative og kunstneriske området, og i blikket som ser det som er rundt meg. Å tenke dypt og lenge, faller helt naturlig for meg. Jeg har holdt på med kameraet helt på egenhånd, godt oppmuntret av de som etter hvert fikk se hva jeg gjorde. Hadde dette blitt påtvunget meg som terapi: "Ta med deg kamera, fotografer livet ditt og kom tilbake med resultatet!", så vet jeg at det hadde låst seg, som det gjorde med de fleste av oppleggene jeg måtte følge som pasient på psykiatrisk sykehus. Skal noe bli til genuin selvhjelp, tror jeg det er helt avgjørende å bli gitt tid og å gi seg selv tid til å finne ut av hvilke uttrykksformer som kan bidra konstruktivt i prosessen med å bearbeide tøffe livshistorier på veien mot å få et liv en kan kalle sitt eget. Samtidig er det viktig å prøve: Jeg skaffet meg kamerautstyr, startet å fotografere og har lært (og lærer) gjennom prøving og feiling. Lite ante jeg i starten hvor viktig det å fotografere skulle bli i livet mitt og hvor stor hjelp kameraet skulle komme til å bidra med. Jeg fortsetter å vandre ute. Det er vinter, vår, sommer og høst. Bilder og tekst fortsetter å finne hverandre, og det er ennå mye jeg trenger "å sette bilde på" og reflektere over gjennom kameralinsa. På motiver er det ingen ende; jeg overraskes stadig over detaljene som er der for den som ser og går langsomt nok. Nå vet jeg mye mer om den indre drivkraften og lar meg lede av den. I tillegg har fotografering blitt en livslang interesse. Kameraet har kommet med viktige innspill i mine egne prosesser; bokstavelig talt ved å hjelpe meg til å rette fokus mot noe bestemt. Der ordene var fraværende eller utilstrekkelige, kom bildene meg til hjelp. På denne måten har kameraet blitt en slags terapeut der vi vandrer ute for å finne illustrasjoner til menneskelivets mangfoldighet på godt og vondt. Å ha fått en så god og trofast følgesvenn har dessuten vært helt avgjørende på veien mot et liv jeg kan kalle mitt eget! 10

11 Skal noe bli til genuin selvhjelp, tror jeg det er helt avgjørende å bli gitt tid og å gi seg selv tid til å finne ut av hvilke uttrykksformer som kan bidra konstruktivt i prosessen med å bearbeide tøffe livshistorier på veien mot å få et liv en kan kalle sitt eget. Samtidig er det viktig å prøve. 11

12 Selvhjelp et verktøy i eget liv? k Denne artikkelen vil beskrive hva selvhjelp er, og hva det er som gjør at selvhjelpsgrupper fungerer så bra for mennesker som opplever livet sitt problematisk. Artikkelen vil ta utgangspunkt i Link Oslo, Senter for selvhjelp og mestring sitt arbeid, og erfaringer gjennom mange år. Link Oslo er et selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum og fullfinansiert av Oslo kommune. Menneskene som oppsøker Link Oslo, har et ønske og behov om å bearbeide egne problemer, og har erkjent at det er noe i eget liv de må ta tak i. Å delta i en selvhjelpsgruppe er en mulighet for å bevisstgjøre seg selv, slik at en lettere ser egne muligheter for selv å håndtere egne problemer, og ta aktiv del i eget liv. Av Astrid Steen Johansen, Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring Link Oslo, Senter for selvhjelp og mestring Link Oslo, Senter for selvhjelp og mestring ble åpnet i august 2004, på bakgrunn av erfaringer gjort gjennom prosjektarbeid siden En slik systematisk utvikling og oppbygging av selvhjelpsarbeidet i en kommune var tidligere ikke gjort her i landet. Prosjektet representerte et stykke nybrottsarbeid. Hensikten har hele tiden vært å gjøre selvhjelp tilgjengelig for kommunens innbyggere, en helhetlig tilnærming. Kunnskapsformidling til ansatte i Oslo kommune har også vært sentralt i dette utviklingsarbeidet. Arbeidet i perioden la grunnlaget for å kunne sette ut i livet en modell for selvhjelpsarbeidet med utgangspunkt i et nøytralt selvhjelpssenter og muligheter for samarbeid både med frivillighet og det offentlige tjenesteapparatet, og mellom disse. Link Oslo er et selvhjelpssenter for alle Oslos innbyggere, og arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering av egne problemer. Vi henvender oss til privatpersoner, ansatte i Oslo kommune, frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler. LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. Hva er selvhjelp? Selvhjelp representerer en forståelse og er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for deg som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle 12

13 seg til et problem. Selvhjelp kan brukes både forebyggende og rehabiliterende, enten du har en diagnose, eller ikke. Selvhjelp handler om å håndtere problemene i hverdagen - små eller store på en måte som gjør at mestring og livskvalitet øker. Selvhjelp er styrkingsarbeid som bidrar til at mennesker gjenerobrer egne krefter slik at endringen kan bli varig. Selvhjelp er styrkingsarbeid ved at: Mennesker setter seg selv i stand til å benytte/nyttiggjøre egne krefter og erfaringer. Mennesker setter seg selv i stand til å be om hjelp, ta i mot hjelp og yte hjelp. Mennesker setter seg selv i stand til å lytte, og å delta i samspill med omgivelsene. Selvhjelp tar utgangspunkt i å ta eget jeg på alvor, uten at det dreier seg om selvrealisering, men om å ta den enkeltes smertefulle erfaringer og erfaringsbaserte kunnskap på alvor. Gjennom å finne tak i og bruke egen kunnskap om eget problem aktiverer den enkelte iboende ressurser som utløser nye måter å tenke på. Den enkeltes selvhjelpsprosses vil alltid foregå i en relasjonell kontekst, enten det er i et kollegialt felleskap, i et nærmiljø, en familie eller det faktisk skjer i en selvhjelpsgruppe. Selvhjelp er definert på flere måter. Link Oslo legger nedenstående definisjon til grunn for vår forståelse av begrepet. Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring. (Norsk selvhjelpsforum) Erfaringsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap er basert på menneskers egen kunnskap om eget problem ut fra egen livserfaring. Disse erfaringene handler om opplevelser, følelser, erkjennelser, ærlighet, samhandling og trygghet. Når man har det vanskelig er det viktig å erkjenne at det nettopp er problemordene hver og en av oss må våge å ta i bruk, når vi tenker og snakker om eget liv., og finne ut hva de egentlig innebærer for hver enkelt av oss. Selvhjelp handler om de aktive prosessene der en sakte, men sikkert tar tilbake myndighet og endringskraft i eget liv, ved å ta eierskap og ansvar for eget problem. Ikke ansvar for å få til endring alene, men for å være den første beveger i egen prosess, ved for eksempel å be om hjelp. Slik er det mulig å sette seg selv i stand til å bli aktiv deltaker i eget liv. Egenkraftmobilisering Selvhjelp og egenkraftmobilisering dreier seg om å ta tilbake problemet som drivkraft for endring. I motsetning til å sitte maktesløs og vente på at en løsning skal komme fra det offentlige, fra de profesjonelle. Det dreier seg om å skaffe seg mot til å gå inn i egne prosesser der det blir synlig at det å eie et problem også betyr at en innehar kunnskap. I dette ligger gjenerobringen av egne krefter. Alle mennesker har noen krefter i seg som kan brukes, uansett livssituasjon. Du trenger ikke penger for å endre tanker og handlingsmønstre. Du trenger ikke et perfekt liv for å være ærlig mot deg selv. Mennesket er født med evnen til å tenke selvstendige tanker. Vi er født med evnen til å utføre selvstendige handlinger. Det betyr at vi også er født med evnen til å endre de tankene og handlingsmønstrene vi har. Selvhjelpsprosesser kan være med å synliggjøre dette for oss. Endringsmuligheter Det er ikke alltid lett å se at en har krefter, ressurser eller endringsmuligheter nå eget problem tar stor plass og en knapt greier å klore seg fast i tilværelsen. Hvor er livsressursene? Første skritt på veien er erkjennelse. Erkjenne maktesløsheten. Det er intet lystig budskap. Bruke tid og krefter for å ta inn over seg hvor vondt og vanskelig man egentlig har det for så å bruke disse smertene til å bygge opp et bedre liv. Det lyder ikke som noen enkel prosess. Men kanskje det er nødvendig? Kanskje det som føles som en omvei i virkeligheten er den eneste veien å gå? Erfaringer viser at det nytter. Å bli kjent med eget problem og egen smerte er ikke det samme som å dyrke og kose seg med den. Målet er å finne ut hvorfor og i hvilke situasjoner ting blir vanskelig, uten å drive terapeutisk årsaksforklaring. Bruke problemet som en rettesnor og veiviser for videre valg frem mot det målet eller den endring som den enkelte ønsker seg i livet sitt. Å ta ansvar for eget liv fører til mobilisering av egen styrke og egne krefter. På denne måten utløses ressurser og kompetanse som åpner opp for å ta nye avgjørelser i eget liv, og gjennom dette muligheten til å endre sin egen livssituasjon. Gjennom arbeid i selvhjelpsgrupper deles erfaringer, noe som også er med på å synliggjøre valgmuligheter. Selvhjelpsarbeidet går ut på at man gjennom aktiv deltakelse våger å ta ansvar for eget liv. Det finnes alltid mulighet for å gi andre skylden for at vanskeligheter LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. 13

14 oppstår. I mange tilfeller er det slik også, andre har påført enn skader, overgrep, sorg, mobbing, problemer på arbeidsplassen etc, men det er likevel ens eget ansvar i dag å gjøre noe med eget liv og egne livsproblemer. Hva den enkelte lar en hendelse gjøre med seg, er en viktig bevisstgjøring. Bevisstgjøring Selvhjelp er bevisstgjøring. Vi må bli oss bevisst hvilke tanker og handlingsmønstre vi trenger å forandre. Men for å få dette til, må vi først finne ut hvilke tanker og handlingsmønstre vi faktisk har. Dette er tungt arbeid, og erfaringer viser at vi trenger andre mennesker for å finne det ut. Mennesker som kan se oss slik vi ikke ser oss selv, og kanskje er det enklere å se seg selv i møte med andre. Som en i en gruppe sa; Gjennom andre blir vi kjent med oss selv.. Berøre, la oss provosere, pirke borti oss, og synliggjøre for oss selv våre ubevisste reaksjoner. Hva lar jeg skje med meg i samvær med andre? Hvordan påvirker jeg de andre? De viktige spørsmålene og de viktige svarene er altså å finne i ditt samspill med andre mennesker. Samspillet blir tydeligere når begge partene i samspillet er like opptatt av å undre seg, og like ivrige etter å finne ut hva som faktisk skjer. I en selvhjelpsgruppe der alle i utgangspunktet er for å jobbe med eget problem, er det slik. Arbeidet er basert på likeverdige relasjoner. Et arbeidsfellesskap der hver og en jobber med sin egen endringsprosess og alle vet at de trenger hverandre for å få prosessene til. Selvhjelpsgruppene ved Link Oslo Selvhjelpsgruppene våre er verksteder for bearbeiding av erkjente livs problemer. I gruppene arbeider hver enkelt for å skape en bedre hverdag for seg selv, sammen med andre i et forpliktende arbeidsfellesskap. Selvhjelp betyr ikke å klare alt selv. Selvhjelp betyr ikke at enhver er sin egen lykkes smed. Det betyr ikke at målsettingen er å leve et liv der den enkelte ikke er i behov av hjelp fra andre. Tvert i mot; selvhjelp betyr å mobilisere ansvar i eget liv hvilket ofte betyr at det er nødvendig å søke bistand fra andre eller fra fellesskapet. For mange handler selvhjelp nettopp om dette, å sette seg i stand til å være en del av et fellesskap der erfaringer og problemer deles. Når mennesker tar kontakt med Link Oslo og er interesserte i å starte i en selvhjelpsgruppe hos oss så, har de allerede begynt å akseptere og erkjenne at de har et problem som de ønsker/ har behov å gjøre noe med. De har funnet motivasjon til å gjøre noe med egen livssituasjon, og ønsker å prøve deltakelse i en selvhjelpsgruppe. Gruppene møtes regelmessig for å dele og bearbeide opplevelser, erfaringer og problemer. Målet med delingen er ikke bare å dele den enkeltes historie, men også dele reaksjoner som oppstår mellom deltakerne. Den enkelte 14

15 Å bli kjent med eget problem og egen smerte er ikke det samme som å dyrke og kose seg med den. Målet er å finne ut hvorfor og i hvilke situasjoner ting blir vanskelig, uten å drive terapeutisk årsaksforklaring. Astrid Steen Johansen, Link Oslo 15

16 gir uttrykk for sine reaksjoner på det andre sier, og tar innover seg hvordan andre reagerer på deg selv. Gjennom denne speilingen, og å se på egne reaksjoner som oppstår får den enkelte tak i egne tanker og handlingsmønster. Gjennom delingen med hverandre oppdager kanskje enkelte hvordan de har greid å holde avstand til eget problem. Oppdagelsen av dette kan føre til at den enkelte deltaker blir bedre kjent med egne vanskeligheter, men det gjør deltakerne også sårbare, og ofte kan problemet igjen komme til uttrykk. Da er det på'n igjen, men annerledes enn sist, da en har gitt seg selv ny erfaring. I mellomtiden har spiralen dreid en positiv runde. Du har ervervet deg ny innsikt, og du møter problemer litt annerledes enn før. Slik går det runde for runde. Gamle tanker en tidligere har brukt krefter på å motarbeide, starter en nå og bearbeide. Deltakerne i gruppene bruker hverandres kunnskap om eget problem. Deltakerne opparbeider seg masse kunnskap gjennom å bli kjent med eget problem som de nå er i ferd med å bruke på seg selv. Deltakerne våger å oppføre seg annerledes gir og tar i mot tilbakemeldinger uten å falle tilbake til en rolle de ikke lengre vil ha. De velger mer hvordan de selv vil la seg påvirke av sine omgivelser og ikke omvendt. Selvhjelp er som å sykle, har en lært seg tenkningen og arbeidsmåte, er det noe vi kan hente opp igjen, og igjen. Når prosessen først er i gang, vil den fortsette. Deltakerne har lært å samtale med hverandre om det som skjer i øyeblikkene her og nå, og nådd inn til den kunnskapen de trenger for å være en aktiv deltaker i eget liv og ikke en passiv mottaker av hjelp utenfra. Selvhjelp i relasjon til annen hjelp I løpet av de senere årene har det dukket opp en rekke virksomheter som blir kalt selvhjelp eller assosiert med selvhjelp, men som både kan være tuftet på et annet grunnsyn, og som rent praktisk, er forskjellig fra den selvhjelpsforståelsen som er beskrevet i denne artikkelen. Selvhjelp kan være et alternativ eller et supplement til behandling, men selvhjelp er ikke i seg selv behandling selv om noen behandlingsprosedyrer baserer seg på deler av selvhjelpens grunnsyn. Den viktigste forskjellen mellom behandling og selvhjelp er at behandling forutsetter at en ekspert eller hjelper, ut fra sin fagkunnskap gir råd og/ eller annen faglig hjelp til en mottaker av denne hjelpen. Selv om brukermedvirkning er blitt mer vanlig innen deler av helse- og sosialtjenesten, handler det fortsatt om at partene som samvirker har fundamentalt ulike roller. Brukermedvirkning er ikke selvhjelp. I brukermedvirkning medvirker brukeren i noe hjelperen er ekspert på. Selvhjelp handler om at den som er inne i bildet er deltaker i en prosess der alle er på like fot og på samme nivå. Det er viktig å få frem at selvhjelp og behandling som begge deler kan være av stor hjelp for mennesker som strever er to vidt forskjellige strategier som kan supplere hverandre. Dersom selv hjelpsarbeidet organiseres ut fra en medisinsk institusjon, kan det være vanskelig både for fagfolk og potensielle deltakere i en selvhjelpsgruppe å se og forstå at det dreier seg om to ulike og atskilte virksomheter. Selvhjelp og selvhjelpsgruppevirksomhet er en egen selvstendig virksomhet, forskjellig fra andre former for hjelp. Det handler om ikke å være passiv mottaker av andres hjelp. Virksomheten er basert på troen på at folk flest kan ta aktivt ansvar for eget liv. 16

17 Litteratur: Interne brosjyrer fra Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring Kort om selvhjelp og selvhjelpsarbeid, Selvhjelp Norge Artikkel: Selvhjelp som prinsipp i forståelsen av psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr 1, 2004 Selvhjelp betyr ikke å klare alt selv. Mer informasjon på Når mennesker tar kontakt med Link Oslo og er interesserte i å starte i en selvhjelpsgruppe hos oss så, har de allerede begynt å akseptere og erkjenne at de har et problem som de ønsker/har behov å gjøre noe med. 17

18 Mislykket k Av BRUMMEN w FOTO: A.K Jeg ville tegne en katt i en blomstereng. Jeg fikk det ikke til. Jeg klarer ingenting. Jeg er mislykket! Tegningen ligner mer på en svart dag i et kaos av følelser. Jeg så på det en gang til. Det var kanskje slik jeg følte meg da jeg tegnet. Kanskje var det ikke mislykket, bare noe helt annet enn jeg hadde tenkt Var det slik med livet mitt også? Ikke mislykket, bare annerledes enn jeg hadde tenkt og drømt om som ung? Ingen ting i livet er mislykket, men det meste blir annerledes enn man har tenkt. Nå skal jeg tegne en av mine svarte dager, slik den oppleves en solrik vårmorgen. Kanskje det blir en katt i en blomstereng. Kanskje det.noe blir det i hvert fall. 18

19 19

20 Selvhjelp, et spennende prosjekt k Av Anne-Grethe Herland w Foto: KARI ENGEN SØRENSEN Det er nok en god del år siden jeg startet min selvhjelpsprosess. Jeg har vel ikke alltid hatt ord for det, eller vært klar over at det i bunn og grunn har vært selvhjelp jeg har holdt på med. Selvhjelp er å våge å bli kjent med seg selv, og samtidig ta ansvar for eget liv. Det er også å kunne be om, og våge å ta i mot hjelp fra andre. Selvhjelp er med andre ord mot. Kanskje kan vi kalle det mot til å leve et fullverdig liv. Selvhjelp er å hjelpe meg selv til å komme videre i livet. Valg jeg tar nå kan lære meg noe nytt både om meg selv og andre. Det kan gi meg en dypere innsikt, og gi meg muligheten til å finne det lille barnet som er gjemt inni meg. Ved å finne dette lille barnet, som egentlig er den ekte meg kan jeg la henne vokse og blomstre som aldri før. Det lille barnet som man har undertrykt og ikke våget å vedkjenne seg i flere år trenger mye støtte for å kunne heles. Overgriperen eller overgriperne har hatt for mye makt og kontroll over for lang tid. Denne følelsen av å være i en annens makt kan vare lenge etter at overgrepene har opphørt. For min egen del tok det mange år før jeg klarte å bryte kontakten med min overgriper, og enda flere år før jeg følte meg trygg på at jeg ikke kom til å se ham igjen. Spesielt når overgriper er et familiemedlem, er det mange hensyn man føler at man må ta. Det er så mange involvert, og det kan være svært tungt og vanskelig å ta det store skrittet som det er å fortelle historien sin, for så å kunne starte helingsprosessen. En av de verste konsekvensene etter seksuelle overgrep er tapt livslyst, og dessverre er det noen som ikke makter livet, og avslutter det på et altfor tidlig tidspunkt. Mange starter tidlig rus, fordi følelsene ikke er til å holde ut. Som de fleste vet: Dette valget er en mørk og skyggefull omvei som til syvende og sist forsterker problemene. Skam og selvforakt er ikke uvanlig, og overgriperne som egentlig burde ha skammet seg, de har ikke evnen. De er som regel skamløse, mens vi som har blitt utsatt for overgrep har blitt påførte denne skammen gjennom overgrepene vi har vært utsatt for. Når man bare blir brukt som et redskap for andre blir man fratatt sin identitet. Man blir redusert til et objekt som blir brukt for å tilfredsstille et annet menneskes syke lyster og behov. Et lite barn er prisgitt de voksne, og vil ofte føle seg forvirret. På den ene siden er de glad i overgriper, på den andre siden er de redd ham eller henne. Barnet er i de voksnes vold, og de føler ofte at det ikke finnes noe vei ut. De underkaster seg, og blir fanger i eget hjem. Selv har jeg - lenge etter at overgrepene har opphørt ofte følt meg liten og usikker. Ikke helt visst hvem jeg er i så mange faser og sammenhenger i mitt liv. Det gjør så utrolig vondt. Det er som om noen andre eier meg. Ikke bare når overgrepene skjer, men også ellers i livet. En annen ting er flashbacks som kan komme i situasjoner som kan ha et lite snev av likhet med overgriper eller handlingen. Et eksempel fra mitt eget liv var da jeg gikk på datakurs. En mannlig kursdeltaker som tilfeldigvis ble sittende ved siden av meg hadde kols, og den tunge pusten 20

21 Selvhjelp er å våge å bli kjent med seg selv, og samtidig ta ansvar for eget liv. Det er også å kunne be om, og våge å ta i mot hjelp fra andre. 21

22 hans satt meg helt ut av kontroll. Jeg kunne ikke konsentrere meg, og minner førte meg rett tilbake til barndommen. Uten å oppgi noen grunn stakk jeg fra kurset. Heldigvis hadde jeg kommet så langt at jeg etter hvert forsto hva det handlet om. Jeg sa i fra til læreren dagen etter, og satte meg på en plass lengst mulig vekk fra denne mannen, som jo egentlig var helt uskyldig. Det fikk ikke hjelpe! Hvis jeg skulle gjennomføre kurset, måtte jeg ta hensyn til meg selv. Det er vel en form for selvhjelp det også: å klare å gjøre noe med en situasjon, selv om man kanskje trenger litt tid for å komme i kontakt med nåtiden igjen. Etter at man har blitt bedre kjent med seg selv vil slike situasjoner bli enklere å håndtere. Jeg vil forsøke å formidle at det finnes håp, og at det er mulig å bli et helere menneske. Ta plass i eget liv, og gjør grep for at nettopp dette forunderlige livet skal bli bedre og mer meningsfylt! Vi fortjener å ha det bra, vi også! Vi som har blitt frarøvet barndommen vår. Kanskje kan vi starte som unge, kanskje som middelaldrende eller senere i livet. Det er aldri for sent. Vi må våge! Ofte tar det mange år med terapi eller samtaler på støttesenteret eller begge deler, før man er klar til å fylle livet med gode opplevelser. Når man er på det aller mest såre, kan det være vanskelig å gjøre annet enn å bearbeide. Prate om det vonde, gråte, skrike, sørge; alt ettersom det faller naturlig for den enkelte. Det høres kanskje litt tåpelig ut å si ikke fortvil i en slik situasjon, men da er du på vei. På vei mot noe bedre. Mot et annerledes liv. Et liv du velger selv. Et liv hvor du tar egne valg ut i fra dine behov og ønsker. Man har tatt det første skrittet i det man våger å gå inn i bearbeidelsesprosessen. For min egen del tok det mange år før jeg følte at jeg hadde lov og rett til å gjøre noe jeg virkelig hadde lyst til. Bare det å våge å kjenne etter hva jeg ønsket var svært vanskelig. Jeg var livredd for å ta valg. Livredd for å ta sjanser. Dessuten ville jeg gjøre alt så mye dårligere enn andre. Jeg dugde på en måte ikke til noe som helst. Jeg sa, indirekte, til meg selv at jeg var en taper på alle områder i livet. Dette negative selvsnakket gjør ikke akkurat saken bedre. Dette er et stort hinder det kan være vanskelig å fri seg fra. Jeg kan bli trist av å tenke tilbake. Tenke på det tapte, men jeg nekter å la fortiden være til hinder lenger. Nå kan jeg faktisk klare å si til meg selv at jeg er bra nok. At jeg har akkurat samme rettigheter som andre. Jeg er jo et fritt menneske slik som alle andre mennesker. Nå vil jeg leve. Virkelig leve. Kjenne etter. Ta valg. Gjøre ting som kan styrke og glede meg. Man kan selvfølgelig si at det finnes visse begrensninger. Det gjør det jo som regel. Økonomiske ikke minst, og det kan være perioder i livet hvor man er bundet av små barn. Likevel prøv å få til noe hver uke. En tid som er bare din. Noen dyrebare timer hvor du gjør noe du virkelig kjenner at du har lyst til. Du har lov. Skriv det på en lapp, i dagboken - eller si det til deg selv. Jeg har lyst og lov til å gjøre dette her... og det med god samvittighet. Selv har jeg gått i flere selvhjelpsgrupper. Jeg har møtt andre. Følt fellesskapet, og har fått en dypere forståelse for meg selv og andre. Det har vært veldig spennende; morsomt og sårt, og til tider ganske krevende. Det har absolutt vært verd å gå igjennom. Jeg har sett meg selv på en annen måte i slike grupper. Rett og slett på en mer sannferdig måte. Etter hvert som man blir kjent med seg selv, og finner tilbake til den man egentlig er, kan man også bedre kjenne etter hva man virkelig vil. Mange har en kreativ side som har ligget i dvale i mange år. Det finnes nok mange kunstnere blant oss. Kanskje finner man ut at man vil begynne å trene, kanskje danse eller gjøre Yoga. Det er lov å prøve masse forskjellig, og lære nye ting som kan gjøre livet rikere. Støttesenteret kan være et fint tilbud med ulike kurs, og trygge rammer. Noen har kanskje lyst til å sette seg på skolebenken igjen, og det er vel aldri for sent, er det vel? Det å få ny kunnskap, og kjenne at man kan mestre noe er veldig viktig for alle mennesker. Av og til kan den gamle følelsen av mindreverd komme tilbake. Det er så lett å sammenlikne seg med andre, men det blir egentlig litt urettferdig mot en selv. Et barn som har vært kuet og har levd med angst og frykt i mange år, har ikke hatt de samme mulighetene som et trygt barn fra et solid hjem. Dette tror jeg er viktig å ha i bakhodet, men det betyr ikke at man skal gi opp. Bare vær litt mer barmhjertig mot deg selv! Nå etter alle disse årene kan jeg virkelig se tilbake og våge å være litt stolt av meg selv, fordi jeg har klart å komme dit jeg er i dag. Jobb og utdanning har jeg ikke, men jeg har lært mye om meg selv, og om andre. Jeg har fått mer livskunnskap. Jeg som trodde at jeg var den eneste som hadde opplevd overgrep, men slik var det ikke. Det er både en lettelse og en sorg å ha denne kunnskapen. En lettelse fordi jeg ikke føler meg så rar og alene lenger, men også en sorg fordi jeg vet hva det innebærer. 22

23 Å leve Være nær seg selv som en venn, ikke fiende kjenne virkeligheten med alle nyanser ikke sort hvitt eller bare grå rett og slett leve være til her og nå Anne-Grethe Herland 23

24 Hva er det som hjelper? k Det er snart 4 år siden første gang jeg kom til SMI Oslo som bruker. Før det hadde jeg ikke hørt om senteret og jeg kjente heller ikke til selvhjelpsideologien. Jeg hadde dårlig selvtillit og var ikke spesielt glad i meg selv. Jeg var vant til å holde ting inni meg og skjule det hvis noe var galt. Jeg var vel egentlig en stor hemmelighet hele meg. Av en ekstrahjelp ved SMI Oslo w FOTO: GRO TALSETHAGEN I begynnelsen holdt jeg meg litt for meg selv. Jeg observerte, kjente på atmosfæren og brukte tid i biblioteket. Passer jeg inn? Tør jeg la meg selv passe inn? For skulle jeg passe inn, måtte jeg samtidig åpne opp for erkjennelsen: pappa hadde misbrukt meg i ti år. Etter en del timer på biblioteket med nesa gravd ned i en bok, for da trodde jeg ingen kunne se hvordan jeg fulgte med, våget jeg å kjenne på alle de tingene som minte meg om meg selv. Jeg hørte historiene de andre brukerne fortalte, hvordan de satte ord på og viste ensomhet, fortalte om savnet etter en mamma, tårer, sinne, angst, redsel, mareritt, hvordan det er å holde på en hemmelighet alene, hvordan verden møtte dem, urettferdighet osv. Det var fantastisk godt, men samtidig skummelt å se alt dette. DET ble mitt første bevisste møte med hjelp til - selvhjelpsideologien. Foruten å være tilstede på SMI Oslo, var enesamtale det første tilbudet jeg tok i bruk. Jeg gikk dit med en tung stein i magen og visste ikke helt hvordan jeg skulle beskytte meg selv i en slik situasjon. Kanskje den ansatte fant ut at jeg egentlig ikke hørte hjemme der, at det ikke var overgrep jeg hadde opplevd. Det var vanskelig å stole på meg selv. Men hun møtte meg med åpenhet, varme, omsorg og forståelse. Hun delte sin egen historie og inkluderte meg hele tiden. Jeg følte meg ivaretatt og tatt på alvor og turte for første gang å åpne litt opp. Det var vanskelig å sette ord på alle følelsene og jeg klarte heller ikke kjenne på de hele tiden. Men det var alltid noen som forstod, som kjente seg igjen og kunne finne ordene for meg. Følelsen var fantastisk den dagen jeg kunne gjøre det samme for en annen bruker. Det ga meg en utrolig selvtillit og jeg fikk sparket meg selv enda et hakk videre. Jeg lærte stadig nye ting om meg selv og ble helfrelst av å gå på oppdagelsesferd i meg selv. Støttesenteret var det perfekte sted for å utforske og prøve ut nye sider fordi jeg var så godt beskyttet der. Jeg sjokkerte meg selvstadig og nøt hvordan jeg også klarte å ta plass for å utvikle meg og lære meg selv å kjenne. 24

25 Støttesenteret var det perfekte sted for å utforske og prøve ut nye sider fordi jeg var så godt beskyttet der. Jeg sjokkerte meg selvstadig og nøt hvordan jeg også klarte å ta plass for å utvikle meg og lære meg selv å kjenne. Tidligere, før jeg oppsøkte SMI, pratet folk rundt meg om hva jeg burde gjøre. Jeg burde fortelle hjemme, jeg burde konfrontere faren min, jeg burde oppsøke en psykolog, jeg burde bli tøffere og klare å sette mer grenser osv. På SMI var det ingen som bestemte for meg. Jeg fikk ta det i mitt eget tempo og kunne derfor også ta mer av æren for de nye skrittene jeg tok, og det er noe jeg tror er veldig viktig å huske på. Hele ideologien på SMI Oslo går ut på hjelp til selvhjelp. Men den er vanskelig å få til å fungere, om en ikke er mottakelig for hjelp. Mange er vant til å klare seg selv i mange år, før tausheten og hemmeligheten brytes. De er utsultet på kjærlighet, trygghet, omsorg at noen er rundt dem. Min erfaring er at når jeg først begynte å snakke, var det nesten som å komme til himmelen. Folk rundt meg stilte opp når de så at jeg var langt nede og tok seg av meg. Det var himmelsk, helt nydelig og jeg holdt krampaktig fast på det. Dette var noe jeg ikke hadde opplevd før og det var som en drøm gikk i oppfyllelse. Selv om det også var skummelt å bli sett og tatt vare på, så var det helt fantastisk. Etter hvert erfarte jeg at folk begynte å stille krav til meg, - og de kom ikke lenger automatisk bort når jeg viste mitt lidende blikk. Om jeg trengte noe, så måtte jeg selv si fra, og de kunne ikke alltid være der når jeg hadde det vondt. Hva skulle jeg gjøre? En stund valgte jeg å bli i det vonde. Jeg syntes synd på meg selv og så ingen annen utvei enn å lide med meg selv. Det var dette jeg var mest vant til og som var tryggest. Noe av det jeg var eller mest redd for å si, når noe spurte hvordan jeg hadde det, var at vet du, i dag har jeg det egentlig ganske så bra. Jeg var sikker på at om jeg sa at jeg hadde det bra, så forsvant folk og ble borte. Hadde jeg det bra, så ville jeg nok ikke få deres oppmerksomhet lengre, og de ville vende seg mot noen andre som hadde det verre enn meg. Det var vanskelig og skummelt å stole på mennesker. Da var det mye lettere å forbli i det vonde, - det som var så velkjent for meg. Da hadde jeg fremdeles kontroll. Jeg begynte i en støttegruppe med fire andre kvinner. Dette ble det 25

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

ikke Stikka TEMA: Senvirkninger VI TRENGER HVERANDRE nr.01/2004 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: Senvirkninger VI TRENGER HVERANDRE nr.01/2004 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka nr.01/2004 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO VI TRENGER HVERANDRE TEMA: Senvirkninger WWW.SENTERMOTINCEST.NO INCEST OG SPISEFORSTYRRELSER HVEM STOLER DU PÅ? TILSTEDEVÆRENDE / FRAVÆRENDE

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

ikke Stikka Tema: SVART PÅ HVITT OM INCEST NR. 02 2008 WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka Tema: SVART PÅ HVITT OM INCEST NR. 02 2008 WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 02 2008 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO Tema: SVART PÅ HVITT OM INCEST 1 Innhold Noen ord til ettertanke Av daglig leder Kari Engen Sørensen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år. Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN

Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år. Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN 4 ARTIKLER 4 Når det offentlige svikter KJÆRE LESER

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Kort om heftet. Frambu, februar 2005. Mona K. Haug Redaktør

Kort om heftet. Frambu, februar 2005. Mona K. Haug Redaktør 2 Kort om heftet Arbeidet med dette heftet ble startet for sju år siden. Idéen den gang var å intervjue 21 ungdommer med sjeldne funksjonshemninger om deres hverdag og tanker. For å utfylle og kommentere

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 1/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hør oss! Se oss! Hovedtema: Barn som pårørende -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler På På lederplass Badeliv

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

FRA AVMAKT TIL HANDLEKRAFT

FRA AVMAKT TIL HANDLEKRAFT FRA AVMAKT TIL HANDLEKRAFT EN TERAPEUTS MØTE MED VOKSNE BARN AV RUSMISBRUKERE av fagsjef Frid Hansen Borgestadklinikken Skien 1 Borgestadklinikkens fagsskriftserie Nr. 1 RUSMISBRUK I ET FAMILIEPERSPEKTIV

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer