et sted å lære, et sted å leke, et sted å få være med og et sted å leve Årsplan S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "et sted å lære, et sted å leke, et sted å få være med og et sted å leve Årsplan 2014 2015 S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e"

Transkript

1 et sted å lære, et sted å leke, et sted å få være med og et sted å leve Årsplan S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e

2 - I N N H O L D S F O R T E G N E L S E - 1) Presentasjon av Stakkevollan barnehage s. 3 2) Personalet i Stakkevollan barnehage s. 4 Personalet Kontakt informasjon 3) Samarbeid med barnet hjem s. 6 Formålsparagrafen Målsettinger og forventinger Foreldremedvirknings arenaer Overgang Barnehage - skole 4) Barnehagens innhold s. 8 Tema Fagområdene Årshjul 5) Satsningsområder barnehageåret s. 13 a) Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen Kunst, kultur og kreativitet b) Overordnet tema «Vennskap & Tilhørighet» Sosialkompetanse Barns medvirking 6) Planlegging Dokumentasjon - Vurdering s. 19 og samarbeid Personalsamarbeid - Målsetting og metoder Kompetanseheving av personalet 7) Tverrfaglig samarbeid & tidlig innsats s. 22 8) Aktuelle nettsider s. 23 2

3 Presentasjon av Stakkevollan Barnehage: Årsplanen er utarbeidet i tråd med virksomhetsplanen til Tromsøya nord barnehager, av personalet i Stakkevollan barnehage med foreldrenes medvirkning. Planen er forelagt barnehagens samarbeidsutvalg og ble vedtatt i møte den: Tromsøya Nord Barnehager: Stakkevollan barnehage er en 4 avdelings barnehage, som åpnet i 1987 og den eies og drives av Tromsø kommune. Vi ligger i utkanten av Stakkevollan boligfelt, nord på Tromsøya. Vi har et stort uteområde i barnehagen med sykkelstier, akebakker, klatretrær og en fin skog der det er mulighet for å plukke blomster og blåbær. Vi har også store naturområder i nærområdet som brukes til utflukter. Eks: lysløypa, forskjellige vann, Vardentoppen, trykkbassenget og andre ekskursjonsmuligheter (sykehuset, remix, dagligvarebutikk). Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter tel 3

4 Personalet i Stakkevollan barnehage: Enhetsleder Anna Helene Larsen / ne.no Fagleder Jorunn Seljevoll / Bekkeblom / Løvetann / Røsslyng / Myrull / Elin Bendiksen Pedagogisk leder Heidi Moen Strand Pedagogisk leder Silje Andersen Pedagodisk leder Camilla Zuidhoek Pedagogisk leder Ann Lisbeth Tranberg Assistent Monika Myrseth Fagarbeider Vidar Drevland Assistent Lena Lorentsen Assistent 80% Leikny Edvardsen Fagarbeider Monica Bjørklund Assistent Hilde Soleng Assistent Renate Jørgensen Assistent Sigve Mikalsen Assistent 20 % Støttepedagoger Fastvikarer Rigmor Pedersen 80% Bente Fernando Sem Kate-Hilde Nilsen 50 % Sigve Mikalsen 4

5 For barnehageåret er det totalt 53 barn i alderen 0 6 år, fordelt på følgende årskull; Årskull Antall 2013 barn barn barn barn barn 9 Miljøfyrtårn barnehage: Stakkevollan barnehage er en miljøfyrtårn bedrift og har vært det siden 22. november Den ble barnehagen resertifisert for 3 nye år, Vi har utarbeidet følgende miljøregler; 1. Plukk opp søppel som du kommer over ute og inne! 2. Slå av lysene på rom som ikke er i bruk! 3. Lukk ytterdørene! 4. Bruk tegne og skrivepapir på begge sider! 5. Rydd opp etter deg! 6. Følg opp rydding og renhold av fellesrom etter ansvarslister Husk papirsøppel på kjøkken og personalrom! 7. Vi sorterer følgende: mat, rest, metall, glass, papir og kartong 8. Sakslister, møteinnkalling, div info sendes pr. e-post til ansatte og Foreldre Pedagogisk miljøplan: gisk+milj%c3%b8plan+(2).docx.as.pdf 5

6 Samarbeid med barnets hjem 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 4. Foreldreråd og Samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Foreldremedvirking tar vi på alvor, og vi har følgende og arena der ulike innspill fra foresatte tas til drøfting. Foreldremøter (1-2 ganger i året) Foreldresamtale 2 ganger i året Brukerundersøkelse hvert år Den daglige kontakten hver dag Foreldrekaffe /foreldrefrokost Mer informasjon om dette i SU folderen. 6

7 Overgang barnehage - skole: I førskoleklubben blir det tilrettelagt for aktiviteter som vil være en forberedelse til skolestart. Det er egen plan over når førskolegruppene gjennomføres, dets innhold, målsetting og metoder. Førskoletreff Stakkevollan barnehage tilhører kommunens nettverksområde Borgtun/Stakkevollan. Alle 5 åringene fra barnehagene i nettverket samles 1 gang i måneden etter jul og fram til sommeren. Her vil barna møte andre barn fra de andre barnehagene, som skal begynne på samme skole høsten Det vil komme en egen plan for disse førskoletreffene. Overgangsrutiner barnehage og skole 1. Des. Frist for foresatte - innmelding til skole 1. Febr. Frist for foresatte innmelding SFO 1. Mai Overlevering av mapper til skolen Gjennom foreldresamtaler gir foresatte barnehagen samtykke til hvilken informasjon som skal gis over til skolen Mai/ Juni: Møte/Kurs for neste års førsteklasse foresatte Førskoledag (skolen arrangerer) Overføringsmøter ved behov(skole/barnehage/foresatte) Søknadskjema: 7

8 Barnehagens innhold Barnehagen vil gi barna omsorg ved å skape og ivareta trygghet og gode relasjoner mellom barn voksne og barn-barn. Gjennom rutiner for tilvenning ved oppstart og arbeid med sosialkompetanse (s16) skal en sikre at dette blir i varetatt på en best mulig måte. Barnehagen skal gi tid og rom for barns lek, som er en grunnleggende livs- og læringsform barna utrykker seg gjennom. Trygghet og omsorg er grunnleggende for at barnehagen skal være et godt sted å leve og lære: De formelle læringssituasjonene er planlagte og ledet av personalet. Noen av disse aktivitetene vil stå på månedsplan/ukeplan og planer for aldersinndelte klubber. Uformelle læringssituasjoner er knyttet til hverdagsaktiviteter: i lek, påkledning, måltid og samhandling. Temaarbeid med fokus på språk og kultur. Gjennom omsorg, sosialkompetanse, språk, kultur og læring vil barna gå gjennom en livslang prosess hvor danning skjer. Dette handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte, og se seg selv som verdifull i et større fellesskap. Over regnbuen der er himmelen blå, alle drømmer skal vise veien der du skal gå 8

9 Tema: Alf Prøysen I år skal vi jobbe med litteratur og sanger skrevet av Alf Prøysen. Han er en forfatter som mange av oss har et forhold til og vi mener at det er viktig at denne kulturskatten ikke blir glemt er det offisielle Prøysen året fordi det i år er 100 år siden han ble født. Hele væla er bære jordbær, finn et strå og træ dom på Arbeidsmetoden for månedens sang/fortelling: Bruke konkreter/ visualisering Fra det enkle til komplekse språkbrukssitasjoner Ekskursjoner/direkte erfaringer Dramatisering Estetiske uttrykksformer,f.eks tegne, male Gjenfortelling Lage egne fortellinger/ lage bok 9

10 Fagområdene Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil vanligvis være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Antall, rom og form: Mål: Bli kjent med matmatiske begreper gjennom literaturen. Eks: først-sist, fulltom, blå,rød. Kunst, kultur og kreativitet: Mål: La barna få mulighet for sansing, opplevelse og skapende virksomhet. Eks: Lek, dramatisere, barns fortellinger, tegne, male, musikk Etikk, filosofi og religion Mål: Gi barna rom for refleksjon over likeverd og respekt over natur, menneske og dyr. Eks: Respekt for naturen og hverandre. Alf Prøysen Mål: Få kunnskap om forfatteren og hans mangfoldige kulturskatter. Eks; Blåbærturen Natur, miljø og teknikk: Mål: Gi barna rom for mangfold i naturen til alle årstider. Eks: Tur i skogen, plukke bær Kropp, bevegelse og helse: Mål: La barna gjennom kroppslig aktivitet, lære å kjenne seg selv og verden rundt seg. Eks: Friluftsliv, bevegelse, få erfaringer av nytteverdi av bær. Språk, tekst og kommunikasjon: Mål: La barna motta, tolke og uttrykke kommunikasjon, språk og tekst gjennom Prøysens verk. Eks: konkreter, begreper, fortelling, sang Nærmiljø og samfunn: Mål: la barna møte verden med nysgjerrighet og tillit i takt med barnas utvikling og medvirkning. Eks:tur i nærområdet. 10

11 Årshjul: Måned Tema/Tradisjoner Mål August Vennskap og Vise at alle er like verdifulle tilvenning og ønsket. September Oktober November Desember Blåbærturen Introduksjon av T- skje kjerringa Skape vennskap Klubbstart Hvem er Alf Prøysen? Nøtteliten Internasjonalt fellesskap 3-6: Hompetitten 0-3 år Muse- husekruse- bruse- visa Lek og vennskap Mørketidsmarkering Musevisa Å glede hverandre Snekker Andersen 11 Å få en/flere venn(er). Kunnskap om hvordan man skaper vennskap. Vise respekt ved å lytte slik at vi blir kjent med hverandre Få kunnskap om lekeregler Respektere at vi alle er ulike og har ulike kompetanse. Kjennskap til de ulike nasjonaliteter som er i barnehagen. Lære ulike begreper for relasjonsbygging, f.eks samarbeid Omsorg for andre. Evne til å gi og få Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner.

12 Januar Februar Mars April Mai Juni Tilhørighet Solfest Solskinnstrall Kommunikasjon Markere samefolketsdag Buste barte - pinn Selvhevdelse T- skje kjerringa i snesmeltinga Selvhevdelse Påske Kyllingen Empati Nasjonaldagen Brannvern Helene Harefrøken Markering for førskolebarna. Geitekyllingen som kunne telle til ti Å kunne dele med hverandre, f. eks opplevelser Lære strategier for konfliktløsning Lære om samisk kultur og tradisjoner Tørre å be om hjelp og si ifra om egne behov Øve på å sette grenser og akseptere andres behov. Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Evnen til å sette seg inn i ulike situasjoner. Få kunnskap om hvorfor vi feirer nasjonaldagen. Lære om brannvernregler Vise takknemlighet og glede overfor hverandre. 12

13 Satsningsområder: Barnehagen vil jobbe med hovedmålet gjennom satsingsområdene for barnehageåret 2014/15: a) Språkstimulering og kunst, kultur og kreativitet i barnehagen b) Overordnet tema- vennskap og tilhørighet Gi barna mulighet og inspirasjon til å uttrykke seg på ulike måter i form av musikk, drama, dans og forming. Språk er menneskets viktigste kommunikasjonsmiddel. Det muntlige språk utvikles i vekselspill mellom evnen til å lytte, tolke og tale. Det er viktig å få varierte og rike erfaringer for å forstå begreper, likeså samtale om opplevelser tanker og følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring. En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg. Barnehagen oppfordrer foreldre til å bruke sitt morsmål i samtale med barnet. Mål for språkstimulering: Sørge for at hvert enkelt barn får mulighet til å utvikle språk som kommunikasjonsmiddel, samt fremme barnets ferdigheter og interesse for bruk av språket Mål for kunst, kultur og kreativitet: Gi barna mulighet og inspirasjon til å utrykke seg på ulike måter i form av musikk, drama, dans og forming. 13

14 Slik jobber vi med satsningsområdet språkstimulering og kunst kultur og kreativitet i Stakkevollan barnehage; a) Samtaler / dialoger b) Rim og regler / Dikt og sang c) Fortellinger og høytlesing d) Barns leken e) Skriftspråket f) Forming, dans og drama, sang og musikk Observasjon / Kartlegging av det enkelte barns språk og språkutvikling: Etter godkjenning fra foreldre vil disse observasjonsverktøyene bli brukt: T R A S Alle Med Lær Meg Norsk Før Skolestart 14

15 Vennskap & Tilhørighet «Barnehagen skal bidra til å styrke barns kunnskaper, ferdigheter og holdninger - slik at barna på best mulig måte kan FÅ EN VENN og Å VÆRE EN VENN» Kulturelt mangfold i barnehagen: Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Respekt for likheter og ulikheter. Slik jobber vi med satsningsområdet Vennskap & Tilhørighet i Stakkevollan barnehage; a) Vennskapslæring skal inngå både i formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen b) Vennskapsarbeidet skal planlegges, evalueres og dokumenteres c) Legge til rette for vennskapsbygging og et utviklende lekemiljø d) Fokus på voksen barn relasjon e) Vennskap vil være et sentralt tema på foreldresamtalene og i hverdagskontakten vi har med dere foresatte hvordan hvert enkelt barn kan få en venn og å være en venn og hvordan vi voksne (barnehagen & hjemmet) sammen kan støtte barnet /barna i denne læringen 15

16 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. (Rammeplanen 2011) Sosial kompetanse utvikles gjennom felles handlinger og opplevelser og dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. I omsorg, lek og danning vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de får evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barna skal lære å: Ta hensyn til hverandre og hjelpe andre. Klare å hevde egne rettigheter, meninger og behov Vise selvkontroll, ved at barna klarer å kontrollere egne impulser og frustrasjoner Oppleve seg selv som et viktig medlem i fellesskapet De voksne skal: Tilrettelegge for lek og samspill Bruke vennskap som tema i formelle og uformelle læringsituasjoner Veilede, oppmuntre og gi tilbakemelding på det barna gjør. Forstå barnas signaler gjennom observasjoner og aktiv deltagelse. Gi omsorg og trygghet ved å være tilstede. Ta barna på alvor ved å høre på dem og ta hensyn til barnas initiativ, bidra til barns medvirkning i lek og hverdagsaktiviteter. Ha en væremåte som er forutsigbar for barna. 16

17 Strategiplan mot mobbing Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing for barnehage og skole. Den finner dere på denne nettsiden: Mål: Alle skal være en del av et aksepterende miljø, fritt for mobbing og rasisme i Stakkevollan barnehage Metode: Gjennom systematisk arbeid med vennskap og sosialkompetanse skal vi forebygge mobbing i barnehagen. Kvalitetsplan for Tromsø kommune fremhever sosial kompetanse i fokusområdet inkluderende fellesskap. Barns medvirkning er også en viktig del av kvalitetsplan gjennom fokusområdet barnehagen som lærings- og danningsarena. I årshjulet for barnehagen vil disse områdene bli knyttet opp mot det pedagogiske arbeidet. Dette er også en form for dokumentasjon som skal synliggjøre det arbeidet vi gjør i barnehagen. 17

18 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. For at barna skal kunne medvirke i barnehagehverdagen må personalet lytte, tolke barnets kroppsspråk og være observant i forhold til barns handlinger, uttrykk og etter hvert etter barns verbale språk. Det forutsetter også at det er en god kommunikasjon mellom barna og personalet og personalet og foreldrene. Barna i Stakkevollan barnehage er med på å medvirke: Planlegging Barnesamtaler Periodeplaner/tradisjoner Samlingsstunder Hverdagaktiviteter og rutinesituasjoner Påkledning/måltid (kjenne på egne behov) Velge aktiviteter og lek Innkjøp i barnehagen (eks.mat og leker) Dokumentasjon Vise fram produkter laget av barna Bilder tatt av barn eller personal Evaluere aktiviteter sammen med barna 18

19 Planlegging, dokumentasjon, vurdering og samarbeid Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenters og vurderes. Her en oversikt over personalets rammer for dette arbeidet; Avdelingsmøter Ledermøter Personalmøter Planleggingsda ger 1 time hver uke 1 time 3 mandager i måneden 2 timer hver måned (kveldstid) 5 dager i løpet av et barnehage år Pedagogisk leder og assistentene / Fagarbeider + Fagleder Pedagogiske ledere og Fagleder Hele personalgruppen i barnehagen Hele personalgruppe n i barnehagen Innhold: Innhold: Innhold: Innhold: Pedagogiske arbeidet på avdelingen Eks. Månedsplan/ukeplan Aktiviteter på avdelingen, praksisfortellinger enkelt barn/ barnegruppen Pedagogisk arbeidet i barnehagen og på avdelingene Pedagogisk arbeidet i barnehagen Eks. Arbeide med satsningsområdene våre, årsplan Pedagogisk arbeidet i barnehagen Planleggingsdager Barnehageåret : * * * * * Barnehagen stengt! 19

20 Dokumentasjon: Barnehagen skal dokumentere sitt pedagogiske arbeid. Det gjøres gjennom samtaler i personalgruppen (avdelingsvis og i hele personalgruppen) og med foresatte. Dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis. Eksempler på dokumentasjon avdelingene gjør: Vi tar bilder fra barnehagehverdagen Vi skriver månedsplaner /ukeplaner og månedsevalueringer Vi skriver referat fra alle møter Dokumentasjon gjennom barnas egne tegninger / malerier Vurdering: Vurderingsarbeidet skal både forbedre og øke kvaliteten på barnehagetilbudet, samt bidra til å utvikle barnehagen som institusjon. Eksempler på vurderingsarbeid barnehagen gjør: Skriftlige evalueringer av temaer og måneden som har vært Pedagogisk refleksjon og praksisfortellinger Tilbakemeldinger fra foresatte Pedagogisk refleksjon over metoder og praksis Evalueringer av arbeid med satsningsområde 20

21 Mål for personalsamarbeidet «Utvikle og ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø, der alle skal føle at de bidrar» Metoder: Alle bli sett og hørt Utnytte hverandres kompetanse og ressurser Samarbeid på tvers av avdelingene Medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelsen Tilrettelegge for faglig og personlig utvikling Møtevirksomhet Arbeide bevisst med arbeidsmiljøet i barnehagen Det er mye vi kan gjøre hver for oss men de største tingene skaper vi ved å gjøre noe SAMMEN 21

22 Kompetanseheving for personalet: Personalet er den viktigste ressursen for at barnehagen skal oppnå sine pedagogiske mål, og videreutvikle seg som institusjon. Deres kompetanse er viktig for den jobben som gjøres i forhold til barna, og det barnehagetilbudet som barn og foresatt møter i vår barnehage. Følgende kompetanseheving er planlagt - barnehageåret : Videreføring av pedagogisk ledelse /Lederforum for alle pedagogisk ledere i enheten. I Regi av enheten Tromsøya nord barnehager. Oppstart var i Samlinger på dagtid. Fortsettelse av kompetanseheving assistenter / fagarbeidere Fagforum - I tillegg vil barnehagens HMS gruppe fortsette å delta på kurs innenfor temaet Arbeidsmiljø. Det er ulike kurs i regi av NAV og Tromsø kommune. Heisann og dudliatten tei for sola og deg og meg. Tverrfaglig samarbeid & Tidlig innsats: BTI- bedre tverrfaglig innsats Stakkevollan barnehage skal implementeres i BTI- bedre tverrfaglig innsats modellen. Det er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd. Dette skal medføre at vi skal kunne møte barnet på best mulig måte. Tverrfaglig samarbeid Tromsø kommune: 22

23 NYTTIGE NETTSIDER: Stakkevollan barnehage Tromsø kommune: Vedtekter for Tromsø kommunes barnehager: html Kunnskapsdepartementet om barnehager: Lov om barnehager: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: mmeplan_2011/kd_bokmal_rammeplan_2011_web.pdf Virksomhetsplan for Tromsøya Nord barnehager: Progresjonsplaner for fagområdene: Informasjon om søknad og opptak Tromsø kommune: Skole/SFO og barnehageruten : 23

24 Det Nasjonale Foreldreutvalget for barnehager ICDP Norge: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Familiens hus Et tverrfaglig lavterskeltilbud: Syke barn og barnehagen Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet: article html Tromsø kommunes helsestasjoner: 24

25 25

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer