Referat fra rådmannsmøte 11. mai 2012 Sted: Tunet Kl:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 11. mai 2012 Sted: Tunet Kl: 0830-1300"

Transkript

1 Referat fra rådmannsmøte 11. mai 2012 Sted: Tunet Kl: Dagsorden : Sak nr.: 41/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 43/12 GJENNOMGANG AV SAMARBEID ETTER KL 27 OG Sak nr.: 44/12 SAMARBEID OM HELSETJENESTER... 2 Sak nr.: 45/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE... 3 Sak nr.: 46/12 UTREDNING FELLES BRANNVESEN FOR ØVRE ROMERIKE... 3 Sak nr.: 47/12 SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN PÅ ØVRE ROMERIKE... 3 Sak nr.: 48/12 STATUS HELSENETT... 4 Sak nr.: 49/12 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE EIERSTRATEGI... 4 Sak nr.: 50/12 FORSLAG TIL FELLES HØRINGSUTTALELSE PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR... 5 Sak nr.: 51/12 FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG FOR ØVRE ROMERIKE... 5 Sak nr.: 52/12 PROGRAM FOR LEDERKONFERANSEN... 5 Sak nr.: 53/12 KONTROLLMEDLEMSKAP I GRØNT PUNKT NORGE... 5 Sak nr.: 54/12 STATUS ehandelsprosjektet... 5 Sak nr.: 55/12 OPPDATERING ØRU s ARBEIDSPLAN Sak nr.: 56/12 EVENTUELT... 6 Deltakere: Lillian Nærem Hurdal Jon Sverre Bråthen Nannestad Arne Bruknapp Ullensaker Brynhild Hovde Eidsvoll Frits Arne Eriksen Gjerdrum Johnny Pedersen Nes Kurt-Gøran Adriansen ØRU Forfall: Akershus Fylkeskommune Referat sendt: Ovennevnte Kopimottakere av referat: ØRU styret Kopimottakere av referat: HTV Inger Bolstad (for HTV ØRU ) I tillegg deltok ordførere og helseledernettverket under behandling av sak 43/12 og 44/12. Side 1 av 41

2 Sak nr.: 41/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. Sak 45/12 utgår. Sak nr.: 42/ REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE OG Saksframlegg: Ingen merknader til utsendt protokoller har innkommet. Forslag til vedtak: Protokollene fra og godkjennes Sak nr.: 43/12 GJENNOMGANG AV SAMARBEID ETTER KL 27 OG 28 Vedlegg: Lysark - advokat Jostein Selles gjennomgang av ØRUs samarbeidsavtale etter KL 27 og 28 Behandling: Det vises til vedlegg. Vedtak: ØRU kommunenes avtaler etter KL.27 og 28 oppdateres og revideres i samsvar med anbefalingene. Arbeidet ledes av RU støttet av et sekretariat bestående av ØRU-direktør og to jurister fra kommunene. ØRU-sekretariat utarbeider forslag til arbeidsplan til neste RU-møte. Sak nr.: 44/12 SAMARBEID OM HELSETJENESTER Vedlegg: Lysark spesialisert korttidsenhet og lindrende enhet Lysark felles legevakt på Øvre Romerike Lysark rehabilitering Lysark kompetansesamarbeid innen demensomsorg. Behandling: Helseledernettverket deltok på møtet. Kommunalsjef Marte Hoel, Eidsvoll kommune, presenterte prosjektrapporten spesialisert kortidsenhet og lindrende enhet. Side 2 av 41

3 Kommunaldirektør Mette Gro Iversen, Ullensaker kommune, presenterte prosjektrapportene felles legevakt for hele Øvre Romerike og rehabilitering. Kommunaldirektør Tone Thorsen, Nes kommune, presenterte prosjektrapporten om kompetansesamarbeid innen demensomsorg Forslag til vedtak: RU ber Helseledernettverket å utarbeide et forslag til felles saksframstilling til kommunestyrene på status i arbeidet med samarbeid om helsetjenester inkludert også de prosjekter som det for tiden ikke arbeides med (f eks miljørettet helsevern). Av saksfremlegget bør det fremgå at det vil bli arbeidet videre med sakene inkludert økonomiske og juridiske problemstillinger. I tillegg bør også AHUS positive erfaringer med samhandlingsreformen nevnes. Forslag til sakfremlegg fremmes rådmennene senest 21. mai. Sak nr.: 45/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Utgår. Sak nr.: 46/12 UTREDNING FELLES BRANNVESEN FOR ØVRE ROMERIKE Behandling: PA, rådmannen i Nannestad, presenterer forslag til felles saksframstilling. Følgende endringer ble foreslått: Punktet Oppsummering av presentasjonsrunden for tillitsvalgte, verneombud og alle ansatte tas som vedlegg og ikke som en del av selve saksframstillingen. Skrivefeil rettes opp. Begreper skrives fullt ut før forkortelser brukes. Forslag til navn diskuteres i arbeidsgruppen. Til Rådmennenes felles vurdering og anbefaling : Punkt 11 og 12 begrepet foregående år presiseres. Punkt 18 : I stedet for Etter forutgående behandling foreslås : i samråd med kommunene. Vedtak: Forslag til felles saksframstilling justeres i samsvar med innspill fremkommet under møtet og oversendes kommunene. Sak nr.: 47/12 SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN PÅ ØVRE ROMERIKE Behandling: Lars Roald Johansen, kultursjefen i Nes, orienterte muntlig om vurderinger gjort om samarbeid om kulturminnevern på Øvre Romerike etter Ullensaker kommunes vedtak om Side 3 av 41

4 ikke å delta aktivt i dette samarbeidet. Det ble påpekt at status i arbeidet med kulturminnevernplaner varierte betydelig mellom kommunene og at en kulturminnevernplan var nødvendig for videre arbeid med kulturminnevern. Derfor burde det innledningsvis fokuseres på å få dette i orden for alle kommunene. Man så innledningsvis for seg to stillinger for Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes kommune. En stilling fordelt mellom Eidsvoll og Nes kommune og en stilling fordelt på de tre øvrige kommunene. Økonomi og mulighet for ekstern støtte var ikke avklart. Vedtak: RU ber om at kultursjefnettverket til RU-møtet 17. august fremmer en utredning om hvordan samarbeidet om kulturminnevern burde organiseres og finansieres, herunder muligheter for ekstern støtte. Det skal innledningsvis legges opp til etablering av prosjektstillinger. Utredningen bør også omfatet en foreløpig arbeids og fremdriftsplan for kulturminnevernarbeidet i de berørte kommunene. Sak nr.: 48/12 STATUS HELSENETT Saken overført til Samarbeidsrådet estab. Sak nr.: 49/12 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE EIERSTRATEGI Behandling: Følgende mandat for en arbeidsgruppe som skal utarbeide en felles eierstrategi for ØRU kommunene var foreslått: Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til felles eierstrategi for ØRU kommunene. Eierstrategien skal omfatte: Overordnet målsetning for felles selskaper, IKSer og samarbeid etter kommunelovens 27 og 28, Retningslinjer for antall og utvelgelse av medlemmer til styrer og representantskap i AS er og IKSer, Retningslinjer for eierinnflytelse basert eierandel i AS er og IKS er, Retningslinjer for sammensetning av styrer for 27 samarbeid og nemnder for 28 samarbeid, Retningslinjer for prosesser for eierstyring. Det var ingen merknader til forslaget til mandat. Organiseringen av arbeidet ble drøftet og det ble konkludert at RU burde utgjøre arbeidsgruppen med ØRU-styret som styringsgruppe. Arbeidet utarbeidelse av en felles eierstrategi burde ses i sammenheng med revidering av avtaler etter KL 27 og 28 og samme sekretariat kunne også benyttes i utarbeidelsen av felles eierstrategi. Vedtak: Forslag til mandat godkjennes og fremlegges for ØRU-styret på møte 8.juni. Det foreslås for ØRU styret at RU utgjør arbeidsgruppen med ØRU-styret som styringsgruppe. ØRU-direktør og to jurister fra kommunene støtter RU som sekretariat. Side 4 av 41

5 Sak nr.: 50/12 FORSLAG TIL FELLES HØRINGSUTTALELSE PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedlegg. Forslag til felles høringsuttalelse til planprogram for regional plan for handel, service og senterstruktur. Behandling: Kai Krog Halse, Nannestad kommune, gav en kort presentasjon av TSFs forslag til felles høringsuttalelse til planprogram for regional plan for handel, service og senterstruktur. Det var ingen umiddelbare merknader til selve forslaget, men det ble vurdert at det ville være behov for mer tid til å studere forslaget. Videre ble det avklart at flere kommuner sannsynligvis ville avgi egne tilleggsuttalelser. Vedtak: Eventuelle innspill til den felles høringsuttalelsen oversendes Kai Krog Halse innen 23. mai. Justert forslag til felles høringsuttalelse fremmes for ØRU-styret på møtet 8. juni. Eventuelle tilleggsuttalelser avgjøres av den enkelte kommunene.. Sak nr.: 51/12 Saken utsatt til nytt RU-møte 30. mai. FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG FOR ØVRE ROMERIKE Sak nr.: 52/12 PROGRAM FOR LEDERKONFERANSEN Behandling: PA, rådmannen i Eidsvoll informerte kort om programmet for lederkonferansen. Konferanse gjennomføres på Sundvollen. Vedtak: Tas til orientering. Sak nr.: 53/12 KONTROLLMEDLEMSKAP I GRØNT PUNKT NORGE Saken utsatt til nytt RU-møte 30. mai. Sak nr.: 54/12 STATUS ehandelsprosjektet Saken overført til Samarbeidsrådet estab Sak nr.: 55/12 OPPDATERING ØRU s ARBEIDSPLAN 2012 Saken utsatt til nytt RU-møte 30. mai. Side 5 av 41

6 Sak nr.: 56/12 EVENTUELT Ingen saker. Side 6 av 41

7 Vedlegg 1 Øvre Romerike Utvikling gjennomgang av interkommunale avtaler Tunet, 11. mai 2012 v/adv. Jostein Selle, KS Advokatene 1. Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Avtale basert påkommuneloven 27 Gjelder samarbeid om lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse etter skattebetalingsloven Siden det gjelder myndighetsutøvelse måavtalen endres til vertskommunesamarbeid etter kommuneloven Lovhenvisninger måendres til ny skattebetalingslov Side 7 av 41

8 2. Tunet Avtale basert på 27 Fastslått at ikke eget rettssubjekt likevel brukes uttrykket «selskap» Det bør avklares om det er et selskap eller ikke Følgende bør inn i vedtektene for åoppfylle minimumskravene: Om styret kan oppta lån, pådra deltakerne øk. Forpliktelser mv. Avtalen må dateres og signeres 3. Ullensaker interkommunale vannverk Samarbeid etter 27 Avtalen tilfredsstiller minimumskravene Avtalen må dateres Side 8 av 41

9 4. Avtale om felles vannforsyning for Ullensaker og Nannestad kommuner Avtale om åutvikle et felles vannverk Anses som en privatrettslig avtale mellom kommuner reguleres ikke av regler om interkommunale sammenslutninger Måanses som grunnlagsmateriale for åforståavtale nr Øvre Romerike innkjøpssamarbeid Reglement for samarbeid om inngåelse av leverandøravtaler Det er avtalt at dette samarbeidet er en del av ØRU, som er opprettet i medhold av 27 ikke et selvstendig interkommunalt samarbeid Avtalen bør tas inn i avtalen om ØRU Side 9 av 41

10 6. Øvre Romerike Utvikling Avtale om samordning og tilrettelegging for bedre offentlige tjenester regionen Etablert med utgangspunkt i 27 Vedtektene definerer det som eget rettssubjekt Tilfredsstiller minimumskravene i Samarbeidsavtale for bruk og utvikling av barnevernvakten ved Romerike politikammer Avtale om barnevernvakt utenfor ordinær kontortid -lokalisert ved Romerike politikammer Fremstår som vertskommunesamarbeid, men det står ikke direkte i avtalen at Lørenskog er vertskommune dette bør inn i avtalen Tidspunkt for overføring av oppgavene må inn Alle kommunene måsignere Side 10 av 41

11 8. Avtale mellom Eidsvoll og Hurdal kommuner om brannsamarbeid Avtalen omfatter lovpålagte oppgaver, tilsyns- og kontrollmyndighet Avtalt at Eidsvoll har arbeidsgiveransvaret Synes tenkt som et vertskommunesamarbeid og måtrolig organiseres etter kommuneloven 28a flg. Følgende måinn: Vertskommune Bestemmelser om uttreden og avvikling Må signeres Tidspunkt for godkjenninga av DSB må inn 9. Felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan-og bygningsloven Avtale om etablering og drift av felles kontor for disse oppgavene Fremstår som en vertskommuneavtale, og måogsåorganiseres slik ettersom det gjelder myndighetsutøvelse Følgende måinn i avtalen: Hvem som er vertskommune Tidspunktet for overføring av oppgaver Avtale om «videreføring og utvidelse» må bakes inn i avtalen Side 11 av 41

12 10. Felles landbruksforvaltning for Ullensaker og Gjerdrum kommuner Avtale om felles landbruksforvaltning med Ullensaker som vertskommune Innbefatter lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse og måetableres etter kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid i 28a flg. Følgende måinn i avtalen: Bestemmelse om underretning om vedtak Nærmere regler om uttreden og avvikling 11.Interkommunal voksenopplæring for Øvre Romerike Vertskommuneavtale etter 28b med Ullensaker som vertskommune gjeldende kommunens plikter etter introduksjonsloven Følgende måinn i avtalen: Fremstår som et udatert forslag og må dateres og underskrives Tidspunkt for overføring av oppgaver måinn Bestemmelser om underretning om vedtak Bestemmelser om det økonomiske oppgjøret Side 12 av 41

13 12. Jessheim interkommunale legevakt Avtale om at Gjerdrum kommune slutter seg til felles legevaktordning hvor Ullensaker påtar seg å ivareta legevakttjenester for en rekke kommuner Fremstår som et vertskommunesamarbeid Lovhenvisningen bør oppdateres til den nye helse- og omsorgstjenesteloven Følgende måinn i avtalen: Vertskommune bør angis eksplisitt Tidspunkt for overføring av myndighet Underretning til deltakerne om vedtak som gjøres 13. Legevakt Eidsvoll og Hurdal kommuner og Ahus Avtale mellom Hurdal og Eidsvoll påden ene side og Ahus påden annen side om at Ahus skal utføre legevakttjenester for kommunene Fremstår ikke som en avtale om interkommunalt samarbeid Uklart om det er en avtale om innleie av arbeidstakere eller en avtale om kjøp av tjenester Side 13 av 41

14 14. Avtale om drift av overgrepsmottak Avtale mellom Ullensaker og Oslo om at Oslo kommunes legevakttjeneste skal ivareta Ullensakers plikt til åtilby nødvendig helsehjelp i forbindelse med seksuelle overgrep Kan organiseres om vertskommunesamarbeid etter kommuneloven Kan også organiseres uavhengig av det (kjøp av tjenester?) Obs. anskaffelsesregelverket 15. Samarbeid mellom Eidsvoll, Hurdal og Nes kommune om organisering av veterinærvakt Avtale om at Eidsvoll skal organisere veterinærvakt i området og representere kommunene overfor veterinærer og offentlige myndigheter Avtalen måtrolig organiseres som vertskommunesamarbeid (inngåelse av avtaler med veterinærer enkeltvedtak ) For åtilfredsstille kravene i 28 e måfølgende inn: Eksplisitt angivelse av vertskommune Underretning om vedtak som treffes Side 14 av 41

15 16. Samarbeid mellom Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad kommuner om organisering av veterinærvakt Tilsvarende som omtalt under pkt Samarbeid om PP-tjeneste mellom Eidsvoll og Hurdal kommuner Avtale om at Eidsvoll skal utføre PP-tjenester for Hurdal tilsvarende en halv stilling Uklart om det er en avtale om innleie av arbeidstaker eller «kjøp»av tjenester Mest trolig innleie av arbeidstaker. Hvis rådmannen i Hurdal skal ha styringsrett må personen være ansatt eller innleid Kan organiseres som vertskommunesamarbeid Side 15 av 41

16 sentralen. Avtale. Avtale mellom kommunene (her Eidsvoll) og Nedre Romerike Brann og redningsvesen IKS om at NRBR skal drifte 110-sentral For de kommunene som er eiere i NRBR IKS er dette greit For de kommunene som ikke er eiere i IKS et fremstår det som en form for kjøp av tjenester Spørsmålet er om anskaffelsesreglene gjelder for disse kommunenes del Kan trolig falle utenfor påforvaltningsrettslig grunnlag 19. Vertskommuneavtale IKT strategi-og bestillersekretariat Vertskommuneavtale om bestiller og strategi-samarbeid med Ullensaker som vertskommune Tilfredsstiller i hovedsak lovens minimumskrav til avtalens innhold muligens med unntak av 28e d) underretning om vedtak som treffes i vertskommunen Ikke nødvendig å organisere dette etter kommunelovens regler Faller trolig utenfor anskaffelsesreglene fordi det i hovedsak er et innkjøpssamarbeid Begrepet «rettsfelleskap»er ikke klart Side 16 av 41

17 Vedlegg 2. Prosjektrapport fra Eidsvoll kommune spesialisert korttidsenhet og lindrende enhet på Stensby Oppdra og mandat fra RU Bygger på tidligere rapporter (Agenda og Samarbeid om helsetjenester) 2 interne prosjektgrupper Diskusjoner/samarbeid i HS-ledernettverket 3 møter Prosjektarbeidet har hatt fokus på Eidsvoll kommunes behov for tjenestetilbud, kombinert med et mulig interkommunalt samarbeide lokalisert til Stensby Eidsvoll kommune - trivsel og vekst i grunnlovsbygda side 1 Prosjektrapport fra Eidsvoll kommune spesialisert korttidsenhet og lindrende enhet på Stensby Samhandlingsreformen har avdekket ulike behov for korttidsplasser i kommunene (utskrivningsklare pasienter) Etablert egne tiltak, kjøp av plasser Eidsvoll i en særstilling mange på sykehus, mange overliggere Følgende forutsetninger for interkommunalt samarbeid Økonomi Kompetanse Supplement til egne plasser/tiltak Eidsvoll kommune - trivsel og vekst i grunnlovsbygda side 2 Side 17 av 41

18 Prosjektrapport fra Eidsvoll kommune spesialisert korttidsenhet og lindrende enhet på Stensby Samarbeid med AHUS/Stensby/legevakt 12 plasser (oppstart med SKE plasser) Før eller i stedet for sykehusbehandling Utskrivningsklare Utvikle lindrende behandling etter hvert Pleiefaktor 0,8-1,0 Lege, fysio/ergo Oppstart ,- pr plass pr døgn Søke samhandlingsmidler Kjøp/salg/leie Eidsvoll kommune - trivsel og vekst i grunnlovsbygda side 3 Side 18 av 41

19 Vedlegg 3 Ullensaker kommune Formål med prosjektet: Utrede muligheter for en felles legevakt for hele Øvre Romerike. Øvre Romerike har i dag 3 legevaktsordninger. Legevakt med observasjonssenger og øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utrede øyeblikkelig hjelp døgntilbud sammen med en framtidig interkommunal legevakt for hele regionen. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud pålegges kommunen fra Stipulerte liggedøgn for Øvre Romerike som overføres kommunen fra spesialisthelsetjenesten er Hjem Fastlege Legevakt Ø-hjelps senger Observasjonssenger Observasjonssenger gir større mulighet til å «sortere» hvilke pasienter som skal behandles kommunalt og spesialisthelsetjenesten. Manglende muligheter til observasjon av visse pasientgrupper, er en av de primære årsakene til innleggelse i sykehus. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er det kommunale behandlingstilbudet ved øyeblikkelig hjelp. Ullensaker kommune Legevakt med observasjonssenger Tabell 1: Legevaktsordningene pr Kommune Legevakt Innbygg ere Totale kostn. Kostn. pr innbygg. Eidsvoll/Hurdal Felles legevakt mill 276,- på Stensby Gjerdrum/Nannes Felles legevakt mill 209,- tad/ Ullensaker på Jessheim Nes Egen legevakt mill 325,- på Årnes Øru totalt mill 243,- Beregningene i prosjektrapporten viser en pris per innbygger på 224 kr (tall for 2012). I tabellen over er prisen 243 kr per innbygger (tall fra 2010). Legevakt med observasjonssenger og øyeblikkelig hjelp døgntilbud Øyeblikkelig hjelp døgntilbud kroner overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene på Øvre Romerike. Beregningene i prosjektet viser at det vil være mulig å etablere tilbudet for (med tall for 2012). Det er mange fordeler med samlokalisering av legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Det er gunstig med tanke på drift og økonomi. Det punktet som gjør at samlokalisering er nødvendig, er kompetanse. Overføring av oppgaver innen øyeblikkelig hjelp fra spesialisthelsetjenesten til kommunene medfører økt krav til kunnskap på kommunalt nivå. Uten nødvendig kompetanse vil det være vanskelig å få til et godt kommunalt tilbud for øyeblikkelig hjelp. Side 19 av 41

20 Vedlegg 4 Ullensaker kommune Enhet for rehabilitering Et samhandlingsprosjekt i ØRU Ullensaker kommune Prosjektet konkluderer med følgende: Kommunene får økt ansvar og oppgaver for rehabilitering. Ullensaker har et godt utgangspunkt for å bygge opp et interkommunalt rehabiliteringstilbud både døgn, dag og læringsog mestring (fasiliteter, erfaring og kompetanse). Rehabiliteringstilbudet bør utvides til flere målgrupper for å hindre inn/reinnleggelser i sykehus (forebygging og vedlikehold). Tilbudet skal ikke erstatte eksisterende kommunalt tilbud, men komplettere tilbudet på områder med høy grad av sammensatt og/eller spesiell kompleks problematikk. Stipulert behov i ØRU er plasser (statistikk 2020, sammenlignbare tilbud, stordrift). Ta høyde for ytterligere vekst i behov. Beregninger gjort for to alternativer på 20 og 30 plasser: Side 20 av 41

21 Ullensaker kommune Pris per plass per døgn: og Arealbehov: 700 kvm og 1000 kvm Sannsynlig finansieringsmodell er kjøp og salg av plasser. Utfordring å sikre belegg, forutsigbar kapasitet og gode samhandlingsrutiner for bl.a. inntak. Hensiktsmessig lokalisering er Gjestad med utnyttelse av eksisterende treningsfasiliteter, nærhet til sentrum og rekreasjonsområder. Samlokalisering med andre tilbud vil gi fordeler med utnyttelse av ressurser og kompetanseutveksling. Dagrehabilitering kan være egnet som et interkommunalt tilbud Lærings- og mestringssenter egner seg godt som et interkommunalt tilbud (dra veksler på kompetanse og skape et stort nok miljø for grupper og likemannsarbeid) Ullensaker kommune Side 21 av 41

22 Vedlegg 5 Kompetansesamarbeid Innen demensområdet Forekomst av demens Ca personer med demens i Norge En av 20 over 65 år er dement Blant de over 80 år er andelen en av fem I 2030 vil tallet være fordoblet største diagnosegruppa blant brukere av kommunale omsorgstjenester i dag Side 22 av 41

23 Demensplan 2015 den gode dagen Øke tilrettelagte dagaktivitetstilbud Bedre tilrettelagt botilbud Øke kunnskap og kompetanse Forsterkede plasser Nes har 4 plasser Ny kartlegging viser nå ikke grunnlag for utvidet drift Mulighet for kjøp/salg innenfor eksisterende 4 pl. Høy bemanning gir høy enhetskostnad (2,1 mill. pr. plass i 2012) Side 23 av 41

24 Nettverk for demens-koordinatorer 1. Opprette funksjonen i hver kommune (min. 20% st.) 2. Nettverket som kartleggingsressurs: Hva har den enkelte kommune behov for å utvikle? Utrede samarbeidsområdene videre hva gjelder omfang og kostnader 3. Nes tar lederansvar for nettverket (motorrolle) Utredningsteam Tidlig diagnose gir: 1. mulighet for medikamentell behandling 2. riktig behandlingstilbud for pasient og fam. 3. planlegge framtidige tiltak 4. Oversikt for kommunal planlegging Nes: Utredningsoppdrag for små kommuner Bistå i etablering av kommunalt utredningsdteam Side 24 av 41

25 pårørendeskole Forhindre isolasjon Skape nettverk blant pårørende Spre kunnskap om sykdom/sykdomsforløp Nes: Bistå i lokale pårørendeskoler Arrangere felles pårørendeskoler for hele ØRU Opplæring av ansatte Demensens ABC for ansatte Fagveiledning i enkeltsaker Utvikles på bakgrunn av dememskoord.nettverket Dele kompetanse og erfaringer på tvers av kommunene Side 25 av 41

26 Organisering og økonomi Demenskoordinatorressursen dekkes lokalt i hver kommune Stykkpris-finansiert samarbeid: a) deltageravgift pr ansatt ved kurs/opplæring b) tidsbruk pr. utredning utfra fastsatt timepris c) medgått veiledningstid utfra fastsatt timepris d) faktiske kostnader ved forsterket plass Starte med et nettverk og se hva det utvikler seg til. Mulighet for mange regionale samarbeidsområder Side 26 av 41

27 Vedlegg 5 Regional plan for handel, service og senterstruktur Forslag til planprogram Høringssvar fra kommunene på Øvre Romerike Innhold Utkast: Kai Krog Halse Bakgrunn for kommunenes høringssvar Om befolkningsutviklingen på Øvre Romerike...28 Om Øvre Romerike som felles bolig- og arbeidsmarked...28 Om handelskonsentrasjon og handelslekkasje...28 Om kommunenes myndighet som arealforvalter...29 Om plasskrevende varer Om høringen 30 Om forslaget til formål med den regionale planen - hva slags ambisjoner skal planen ha for utviklingen av handel, service og senterstruktur i Akershus?...30 Om forslaget til innhold og tematiske avgrensninger i planen...30 Om utfordringene knyttet til kunnskapsgrunnlaget - hva vet vi, og hva mangler vi kunnskap om?...31 Om forslaget til medvirkningsprosesser - hvordan sikre at alle relevante interesser blir hørt? Innledning (Planprogrammet) Bakgrunn Formål Rammer for planarbeidet Eksisterende planer og føringer Nasjonale rammebetingelser Regionale og lokale rammebetingelser Erfaringene med gjeldende fylkesdelplan Tema for planarbeidet Offentlig og privat tjenesteyting (inkludert varehandel) Senterstruktur Plan, prosess og medvirkning Organiseringen av planarbeidet Styringsgruppe Administrativ prosjektgruppe Referansegruppe Tematiske arbeidsgrupper Regionale dialogmøter Medvirkning og formidling i planarbeidet Offentlig medvirkning Framdrift Handlingsprogram: revisjon, rapportering og oppfølging av den regionale planen Side 27 av 41

28 Bakgrunn for kommunenes høringssvar Om befolkningsutviklingen på Øvre Romerike Kommunene på Øvre Romerike har i perioden etter år 2000 hatt en årlig befolkningsvekst opp mot 2000 flere innbyggere hvert år. Per har kommunene en samlet befolkning på innbyggere. Dersom trenden fra fortsetter, vil kommunene ha et samlet folketall over i Veksten skyldes i stor grad det store antall arbeidsplasser som er etablert på og rundt hovedflyplassen, men genererer i tillegg nye arbeidsplasser knyttet til offentlige tjenestetilbud og private handels- og servicetilbud. Om Øvre Romerike som felles bolig- og arbeidsmarked Kommunene på Øvre Romerike utgjør et felles bolig- og arbeidsmarked hvor en stadig flere pendler internt i regionen. Ullensaker er den viktigste arbeidsplasskommunen med en betydelig innpendling fra nabokommunene - særlig Nes, Eidsvoll og Nannestad. Handlingsprogrammet til Samferdselsstrategi for Øvre Romerike som er under utarbeidelse - legger stor vekt på at pendlerstrømmene internt i regionen i større grad må baseres på kollektive trafikktilbud. Kommune på Øvre Romerike legger til rette for å styrke sine kommunesentra og kollektivknutepunkt, samtidig med at vi ivaretar innbyggerne i de etablerte tettsteder. Kollektivtransporten på Øvre Romerike er i stor grad innrettet på å betjene pendlerstrømmer mot Nedre Romerike og Oslo. Arbeidstakerne som jobber på og rundt flyplassen har imidlertid et langt dårligere tilbud, ved at ansatte på hovedflyplassen i stor grad har ulike skiftordninger med behov for kollektivtilbud over større deler av døgnet. Øvre Romerike, med hovedflyplassen som viktigste arbeidsplasskonsentrasjon, har også et betydelig antall ansatte med bosted i Oslo eller Nedre Romerike. Disse pendlerne reiser motstrøms og bidrar til at en sterkt belastet infrastruktur blir bedre utnyttet i rushtiden. En videre utvikling av næringslivet i regionen kan være et viktig bidrag til å avhjelpe de kapasitetsproblemer som prognosene tilsier at Oslo-regionen vil slite med i de kommende år. Om handelskonsentrasjon og handelslekkasje Kommunene i Akershus hadde i 2009 en gjennomsnittlig omsetning på ,- kr per innbygger. Ullensaker toppet statistikken med drøyt ,- kr pr innbygger. Dette nivå må imidlertid korrigeres for omsetningen på flyplassen. Side 28 av 41

29 Gjerdrum, Hurdal og Nannestad hadde imidlertid en omsetning som utgjorde ca. 50% av fylkesgjennomsnittet. Dette innebærer at disse kommuner har en betydelig handelslekkasje til andre kommuner. Denne handelslekkasjen innebærer at innbyggerne i disse kommunene i stor grad må reise ut av kommunen for å anskaffe forbruks- og kapitalvarer. Kommunene går i tillegg glipp av et stort antall lokale arbeidsplasser med tilhørende muligheter for skatteinntekter og bidrag til selvkostområdene. Gitt dagens kollektivdekning, må man anta at denne handelslekkasjen i stor grad er bilbasert. Vi forventer at planforslaget utreder virkningene av at handelsvirksomheten er blitt stadig sterkere sentralisert. Om kommunenes myndighet som arealforvalter Planen må ha respekt for kommunenes autonomi og politiske skjønn når det gjelder disponering av arealer til bolig og næring. Det vises her også til at store deler av kommunenes areal er underlagt statlige regler og begrensninger knyttet til flystøysoner, markaloven, dyrka mark og viktige naturområder. Kommunenes handlingsrom for lokal arealforvaltning er derfor allerede i dag sterkt begrenset. Også ved disponering av dette restareal, som er avklart på kommuneplannivå, opplever kommunene å få innsigelser knyttet til ønsket arealbruk. Øvre Romerike er avhengig av en velfungerende hovedstadsregion, men hovedstadsregionen er like avhengig av velfungerende kommuner og delregioner med landbruk, lokalt næringsliv og attraktive bomiljøer med godt offentlig tjenestetilbud. Dette forutsetter at kommunene gis mulighet til å sikre en bærekraftig kommunal økonomi. Om plasskrevende varer Kommune på Øvre Romerike mener at begrepet plasskrevende varer må defineres på en slik måte at det fanger opp de endringer som er skjedd gjennom bransjeglidning i de senere år. Eksempelvis har hagesentrene utvidet sitt sortiment til å omfatte varer som verktøy, møbler, pyntegjenstander, hundemat og godteri. Disse sentrene favoriseres ved at de kan lokaliseres utenfor tettsteder og i stor grad er åpne på helligdager. Kommunene erfarer også at butikker med plasskrevende varer i stor grad er etablert og utvides / etableres i randsonen til etablerte sentra for å kunne gi kundene god tilgang (gjerne med tilhenger) når store varer skal anskaffes. Disse arealkrevende handelstilbud bør ikke lokaliseres inne i våre viktigste sentra da de reduserer muligheten for å utvikle gode og kompakte tettsteder. Vi må forhindre at parkeringsarealer fortrenger gode uterom, grøntdrag og offentlige samlingsplasser. Handel med plasskrevende kapitalvarer bør derfor lokaliseres til områder med god tilgang for vareleveranser og kunder. Planen bør inneholde kartfestede områder for denne type handel i alle kommunene. Kommunene må inviteres til å foreslå hvor denne handelsvirksomhet skal være lokalisert. Kommunene på Øvre Romerike vil kunne utarbeide et felles kartfestet innspill som omfatter samtlige kommuner. Side 29 av 41

30 0. Om høringen I forbindelse med oppstarten av planarbeidet skal det utarbeides et eget planprogram. Hensikten med planprogrammet er å klargjøre rammene for det påfølgende planarbeidet. Et forslag til planprogram ble behandlet av fylkesutvalget i Akershus 19. mars Fylkesutvalget sluttet seg til forslaget til planprogram, og vedtok å sende det på høring. Forslaget til planprogram for en regional plan for handel, service og senterstruktur angir formål og rammer for planarbeidet, en avgrensing av innholdet i planarbeidet i forhold til gjeldende relevante regionale planer og - strategier, en presentasjon av dagens situasjon, kunnskapsbehov og mulige utrednings- /analysetema, mulige opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet, og framdriften i den regionale planprosessen Akershus fylkeskommune ber om uttalelser knyttet til alle deler av forslaget til planprogram, men ber særlig om tilbakemeldinger på fire tema. Om forslaget til formål med den regionale planen - hva slags ambisjoner skal planen ha for utviklingen av handel, service og senterstruktur i Akershus? Uttalelse fra ØRU-kommunene: Høringsdokumentet inneholder gode formålsbeskrivelser som ØRU-kommunene gir sin tilslutning til, men det er i tillegg behov for definering av noen flere formål: Planen bør ha som formål å bidra til at samtlige kommuner i Akershus gis mulighet til å utvikle en bærekraftig kommuneøkonomi med likeverdige tjenester for innbyggerne. Planen bør ha som formål å styrke det lokalt baserte næringsliv i alle Akershuskommunene. Viktige landbrukskommuner må også, til tross for mindre grad av sentralitet, gis mulighet til å utvikle et fullverdig offentlig og kommunalt servicetilbud for å redusere bilbruk mot store sentra. Planen bør ha som formål å sikre at samtlige kommuner i Akershus kan utvikle et basis handels- og tjenestetilbud som reduserer den bilbaserte handelslekkasjen mot de større handelssentra i Akershus og nabofylkene. Om forslaget til innhold og tematiske avgrensninger i planen. Uttalelse fra ØRU-kommunene: Det er avgjørende viktig at gjeldende fylkesdelplan evalueres når det gjelder forhold / virkninger for utvikling av næringsvirksomhet, handels- og servicetilbud i kommunene i perioden Den sosio-demografiske utvikling i ulike kommunetyper i Akershus for perioden bør dokumenteres i planen. (Utdannings- og inntektsnivå) Utviklingen av pendlerstrømmer i perioden bør dokumenteres i planen. Planen bør gi oppdaterte føringer for lokalisering av detaljhandel med plasskrevende varer. Føringene må gi rom for at alle Akershuskommunene - i tillegg til dagens varegrupper - gis mulighet til å etablere salg av plasskrevende varer i randsonen til de Side 30 av 41

31 etablerte tettsteder. Eksempler på slike varegrupper er møbler, hvitevarer, brunevarer samt plasskrevende varer knyttet til hage og fritid. Slike føringer kan eventuelt kartfestes slik at det kan avsettes areal til denne type virksomhet i kommunene. I forbindelse med planarbeidet bør Akershuskommunene inviteres til å kartfeste aktuelle lokasjoner innen sine kommuner. Kartfestingen bør skje i samarbeid og forståelse med nabokommunene i delregionen. (Asker/Bærum, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike) Kommunene på Øvre Romerike vil stille et spørsmål som bør utredes i planen: Er det behov for en føring om at det ikke kan etableres nye arealkrevende handelsvirksomheter, med tilhørende parkeringsareal, innenfor sentrumsavgrensningen til våre etablerte tettsteder? Om utfordringene knyttet til kunnskapsgrunnlaget - hva vet vi, og hva mangler vi kunnskap om? Uttalelse fra ØRU-kommunene: Viser til uttalelsen fra TØI: «Det har vært tradisjon for et sterkt fokus på transportutfordringene knyttet til handel, uten at verken empiri eller modellbruk har brakt kunnskap om dette området nevneverdig frem.» Det er sterkt behov for å få analysert om dagens plan, med tilhørende bestemmelser for lokalisering av kjøpesentra, faktisk har bidratt til redusert bilbruk for innbyggerne i Akershuskommunene. Planen må beskrive den historiske utvikling i perioden og status for slike forhold: Utvikling av de regionale arbeidsmarked med tilhørende pendlerstrømmer, samt handelsanalyser for delregionene. Om forslaget til medvirkningsprosesser - hvordan sikre at alle relevante interesser blir hørt? Uttalelse fra ØRU-kommunene: Det stilles spørsmål ved fylkesmannens deltakelse i den administrative prosjektgruppen. En slik deltakelse innebærer en rolleblanding som synes vanskelig å kombinere med fylkesmannens innsigelsesmyndighet knyttet til den endelige plan. For øvrig savnes Akershuskommunenes representasjon (eksempelvis én fra hver region) i prosjektgruppen. For innbyggere og næringsdrivende vil den regionale planen kunne ha like sterke føringer for arealbruk i den enkelte kommune som tilfellet vil være ved en ordinær rullering av kommuneplanen. Det bør derfor inviteres til åpne møter i samtlige kommuner. Akershus fylkeskommune må der presentere planforslaget og gi mulighet til spørsmål fra og dialog med innbyggere og næringsdrivende. Side 31 av 41

32 1. Innledning (Planprogrammet) Forslag til planprogram for en regional plan er et dokument som beskriver hvordan en regional plan skal utarbeides i dette tilfellet regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus. Planprogrammet gjør rede for hvilke tema som planarbeidet skal gripe tak i, hvilke utfordringer som er sentrale, hvilke spørsmål som skal besvares, hvem som skal utføre arbeidet, og hvordan andre interessenter skal få anledning til å komme med innspill underveis. I det regionale planarbeidet tas det som utgangspunkt at den regionale planen skal ha et operativt tidsperspektiv på minst ti år. Del 1 i forslaget til planprogram beskriver bakgrunnen for og formålet med en regional plan for handel, service og senterstruktur. Del 2 redegjør for rammene for planarbeidet i form av nasjonale og regionale planer, planretningslinjer og andre føringer. I del 3 beskrives sentrale plantema. Her løftes også fram hvilke utredningsoppgaver og -behov som må dekkes for å ha et robust kunnskapsgrunnlag ved innledningen av planarbeidet. Del 4 redegjør for opplegget for planprosessen og ekstern medvirkning i det forestående planarbeidet, mens prinsippene for revisjon, rapportering og oppfølging av den regionale planen blir introdusert i del Bakgrunn Arbeidet med en regional plan for handel, service og senterstruktur er en oppfølging av den regionale planstrategien for Akershus , som ble vedtatt våren Planstrategien har avdekket at det er et politisk ønske om å sette økt fokus på sammenhengen mellom arealplanlegging og transportbehov i den regionale planleggingen. Det skal legges særlig vekt på fortetting i tettstedene, og tettstedsutviklingen skal prioriteres ved å styrke lokal utvikling av arbeidsplasser. Fylkeskommunen har dokumentert sine overordnede, langsiktige ambisjoner for et slikt arbeid i den regionale planstrategien som er vedtatt for perioden I høringssvarene til forslaget til regional planstrategi kom det entydige signaler fra høringsinstansene om at det er behov for en nærmere drøfting av den store betydningen lokalisering av arbeidsintensive bedrifter og handel har for både tettstedsutviklingen, transportbehov og reisemiddelvalg, særlig i lys av et presserende behov for å rullere Akershus gjeldende fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur fra Arbeidet med å starte et eget regionalt planarbeid for handel, service og senterstruktur, som skal erstatte fylkesdelplanen fra 2001, skal sees i sammenheng og koordineres med plansamarbeidet i Oslo og Akershus om å utarbeide en regional plan for areal og transport i de to fylkene. Det var opprinnelig tenkt at det skulle utarbeides felles prinsipper for lokalisering av varehandel basert på den senterstruktur for Oslo og Akershus som skal defineres gjennom dette plansamarbeidet. I arbeidet med planprogrammet for regional plan for areal og transport ble det imidlertid avklart at rulleringen av Akershus fylkesdelplan skulle følges opp i en egen regional plan som kun omfatter Akershus. Dette gjør at Akershus kan revidere de gjeldende bestemmelsene i fylket for lokalisering av kjøpesentre og ulike former for privat og offentlig tjenesteyting mest mulig effektivt. Samtidig er det svært viktig at planprosessene knyttet til de to regionale planene blir samordnet og koordinert. Side 32 av 41

33 1.2 Formål En regional plan for handel, service og senterstruktur er et regionalt styringsinstrument. Prinsippene, bestemmelsene og retningslinjene som skal utarbeides i planarbeidet skal balansere mange ulike styringsutfordringer. Det skal tas hensyn til kommunalt selvstyre, likebehandling av aktører, konkurranse og forutsigbarhet i saksbehandlingen. Planen skal ha som formål å styrke eksisterende tettsteds- og bysentre, å unngå en utvikling som fører til unødvendig by- og tettstedsspredning, å bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, og derigjennom å motvirke økt bilavhengighet og redusert tilgjengelighet for den delen av befolkningen som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer robust og bærekraftig utvikling i byer og tettsteder. Dette formålet er sammenfallende med målsettingene for gjeldende fylkesdelplan (2001) og de rikspolitiske bestemmelsene for kjøpesentre (2008). Det legges opp til at det tas hensyn til særlige delregionale ulikheter og utfordringer i Akershus i planprosessen. 2. Rammer for planarbeidet Gjeldende planer og strategier på de ulike forvaltningsnivåene legger ulike rammer for utformingen av en regional plan. Avsnittet gir en kort presentasjon av rammer, føringer og satsingsområder på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som legger føringer for arbeidet med en regional plan for Akershus. 2.1 Eksisterende planer og føringer Nasjonale rammebetingelser Departementenes viktigste sentrale føringer med relevans for varehandel og senterutvikling framkommer i: Plan- og bygningsloven (2009), St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, St. meld. nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk, St. meld. nr. 31 ( ) Storbymeldingen, St. meld. nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder, St meld nr. 26 ( ) Bedre kollektivtransport I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging (juni 2011) går det fram at regjeringen forventer at kommunene følger opp de regionale planene slik at handelsvirksomhet og andre private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner lokaliseres sentralt og i tilknytning til knutepunkter for kollektivtransport. Det er utarbeidet rikspolitiske planretningslinjer for ulike tema, deriblant samordnet areal- og transportplanlegging. I denne heter det at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Side 33 av 41

34 Den statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene anviser på sin side at fylkeskommunen skal legge til grunn for den regionale planleggingen at kommunene skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser i sin kommuneplanlegging. Fylkeskommunene kan gjennom arealplanleggingen påvirke transportomfang og transportmiddelfordeling, og bygge opp under kollektivtransporten. Miljøverndepartementet har også lagt sentrale føringer i sin forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fra 1. juli Disse innebærer en innskjerping av retningslinjene slik de ble praktisert under den norske kjøpesenterstoppen. Forskriften gjelder i inntil ti år, eller inntil den avløses av en regional planbestemmelse. Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Bestemmelsen inneholder ikke noen definisjon av begrepet plasskrevende varer, og omdefinerer kjøpesenterbegrepet til også å omfatte handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område, som for eksempel en handelspark, om kjøpesenterbegrepet ikke allerede er definert i godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner Regionale og lokale rammebetingelser Den gjeldende fylkesdelplanen for handelsvirksomhet, service og senterstruktur (2001) setter som mål at «samfunnsutvikling, næringsutvikling, arealbruk og utbyggingsmønster i Akershus skal være bærekraftig og bygge på prinsippene i Agenda 21». Det generelle målet for utviklingen er at det skal utvikles en bærekraftig senterstruktur i fylket. Det legges i fylkesdelplanen vekt på at Utbyggingsmønster, areal- og transportplanlegging i Akershus skal være samfunns- og arealøkonomisk og bidra til redusert transportomfang og økt kollektivandel, Tettstedene i Akershus skal ha næringsvirksomhet og god offentlig og privat service. Det finnes også andre regionale planer og utviklingsstrategier som berører temaene i en regional plan. Blant disse kan nevnes Romerike møter framtida: regional utviklingsplan for Romerike , Gardermoen 2040: strategisk utviklingsplan for Gardermoen Samferdselsplan for Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (under utarbeidelse) Oslos Kommuneplan 2013 (under utarbeidelse) Planprogrammet for regional plan areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av fylkestinget i mars Dette arbeidet vil legge føringer for arbeidet med regional plan for handel, service og senterstruktur. I dette arbeidet er det skissert tre alternative modeller for utbyggingsmønster: Videreutvikle dagens kommuneplaner, Konsentrert utvikling av byer og Fortetting i mange knutepunkter. Disse modellene skal konkretiseres, og det skal gjennomføres delanalyser. Modellene skal drøftes med regionene og kommunene før det utarbeides et planforslag med konsekvensutredning for areal og transport for Oslo og Akershus. De tematiske analysene knyttet til senterstruktur som skal gjennomføres som del av arbeidet med regional plan for handel, service og senterstruktur må samordnes med dette arbeidet. Side 34 av 41

35 Utover areal og transport har Oslo og Akershus mange sammenfallende utfordringer knyttet til utformingen av en velfungerende hovedstadsregion, hvor befolkningsveksten er en felles hovedutfordring. Oslos kommuneplan 2013 skal vurdere tre byplangrep korridorbyen, ringbanebyen og herlighetsbyen. Det er den regionale korridorbyen som i høyeste grad vil angå Akershus og Oslos omegnskommuner. De tematiske analysene knyttet til korridorbyen vil være viktige underlag også for utviklingen av handel, service og senterstruktur i Akershus. Den regionale planen skal forankres ikke bare mot byutviklingen i Oslo, men også mot Akershuskommunene og deres utviklingsstrategier. Oslo har en egen kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner (2002). I Akershus er det bare en av kommunene som har en egen, tilsvarende kommunedelplan for handel, service og senterstruktur (Lørenskog; 2003). For de øvrige kommunene er det i større eller mindre grad inntatt bestemmelser for varehandel og servicefunksjoner i kommuneplanene. Systematisk erfaringsutveksling kan også bidra til å legge premisser for lokal og regional planlegging. Framtidens byer er et samarbeidsprogram ( ) mellom de ti mest folkerike kommunene i Norge og staten for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Bærum er blant de kommunene som deltar i dette samarbeidet. Innenfor satsingsområdet arealbruk og transport rettes søkelyset blant annet mot samordning og samarbeid om arealbruk og transporttiltak for hele det funksjonelle, regionale byområdet. 2.2 Erfaringene med gjeldende fylkesdelplan Bestemmelsene som er inntatt i kommuneplanene i Akershus er i mange tilfeller henvisninger til ulike planretningslinjer som er angitt i gjeldende fylkesdelplan. Erfaringene med ulike styringsbegreper er varierende. Noen sentrale begreper har vist seg å ha et uklart meningsinnhold, med rom for ulike fortolkninger: Definisjonen av kollektivtilgjengelighet I retningslinjene for lokalisering av handel og privat tjenesteyting går det fram at regionsentre og lokalsentre skal/bør ha god kollektivtilgjengelighet. Dette relative begrepet er ikke nærmere presisert. Graderingen god er ikke tilstrekkelig presis. Definisjonen av avstand I retningslinjene for lokalisering av handel og privat tjenesteyting går det fram at nærområdet til et lokalsenter i utgangspunktet skal være innenfor en avstand av 3 kilometer fra sentrum. Det framgår ikke uten videre om sentrum er soneavgrenset eller punktfestet. Ei heller er det klart om avstanden skal relateres til gangavstand på bakken (langs veinettet), eller i luftlinje. Definisjonen av plasskrevende varegrupper Plasskrevende varer defineres som salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Erfaringene med anvendelsen av denne definisjonen tilsier at handelsvirksomheter bruker varegrupper strategisk (gjennom bransjeglidning ) for kunne etablere handelsvirksomhet på lokaliteter i randsonen til by- og tettstedssentrene, gjerne med god eksponering mot hovedtrafikkårene. Side 35 av 41

36 De kartfestede avgrensningene av sentrumsområdene for store og mellomstore sentre og kommunesentre er siden 2003 ikke oppdatert i tråd med arealdelen i de nye kommuneplanene som har kommet til etter Erfaringene med anvendelsen av disse ulike planretningslinjene som styringsverktøy er likeledes varierende: Retningslinjene for lokalisering av handel og privat tjenesteyting Retningslinjene avgrenser nærområdet for lokalsentre til i utgangspunktet å være innenfor en avstand av tre kilometer. Dette gir rom for fortolkninger når kundegrunnlaget for lokalsentre skal vurderes. Retningslinjene har vist seg uklare med hensyn til etablering av handel med varegrupper som er plasskrevende i nærområdene til sentrene. Retningslinjene for etablering og utvidelse av kjøpesentre Retningslinjene retter seg særskilt mot kjøpesentre med en størrelse > 3000 m2, uten at det framgår om denne begrensningen gjelder samlet bruksareal eller salgsareal. Retningslinjene for etablering og utvidelse av forretninger som forhandler varegrupper som er plasskrevende Av retningslinjene framgår det at salg av plasskrevende varer fortrinnsvis bør ligge i randsonen til et stort eller mellomstort senter. Randsoneavgrensningen er upresis som styringsverktøy. Retningslinjene er ikke tilstrekkelig presis i angivelsen av hva slags trafikksikkerhets- og tilgjengelighetsvurderinger som skal ligge til grunn for hvor og når slike etableringer kan være aktuelle. Et av temaene for planarbeidet vil være å utdype erfaringene med fylkesdelplanen, for å forbedre den regionale planen ytterligere. 3. Tema for planarbeidet Utviklingen av en robust senter- og sentrumsstruktur dreier seg om mye mer enn bare én næring (varehandel) også andre former for privat, forretningsmessig og offentlig tjenesteyting må ha innpass for å oppnå en bærekraftig utvikling i byer og tettsteder. Nedenfor følger en gjennomgang av sentrale vurderinger som planarbeidet vil bygge på. Samtidig gis det en presentasjon av opplegget for innsamling av statistikk, markedsundersøkelser og andre tematiske analyser som vil utgjøre et nødvendig og relevant underlag for planarbeidet. Transportøkonomisk Institutt har i en rapport om prinsipper og retningslinjer for handel i regionale planer (TØI-rapport 1016/ 2009), pekt på ulike generelle utfordringer og behov for underlagsdokumentasjon i slike planer. Det etterlyses spesielt bedre kunnskap om virkninger av ulike tiltak. Miljøverndepartementet har hatt fokus på restriksjoner, men lite på virkningene av restriksjonene. TØI påpeker også at det bør utarbeides analyser der en vurderer eksisterende og fremtidig etterspørsel etter arealer for handel. Dette forutsetter markedsfaglig kompetanse og ikke minst økonomisk kompetanse innen varehandelsfaget. Fremtidig etterspørsel er sterkt sammenhengende med økonomisk situasjon, forbrukssituasjonen og muligens også miljømessige krav på noe lenger sikt. TØI anbefaler generelt at det knyttes til normer for tilgjengelighet med ulike transportformer og det transportbehov som oppstår. Det har vært tradisjon for et sterkt fokus på Side 36 av 41

37 transportutfordringene knyttet til handel, uten at verken empiri eller modellbruk har brakt kunnskap om dette området nevneverdig frem. I Oslo og Akershus er det særlig behov for kunnskap om En utdyping av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (jfr. del 2.2 foran). Etterspørselen etter arealer for handel og service. Her kan etableringen av en felles modell for lokale og regionale handelsanalyser, jfr. pilotarbeidet i Asker og Bærum , inngå. Prinsipper for sentrumssoneavgrensning og oppdatering av sentrumssoneavgrensninger. Skal kartavgrensninger anvendes i den regionale planen, må de kunne revideres som del av oppfølgingen av den regionale planens handlingsprogram. Gjeldende planer/delplaner for handel, service og senterstruktur i tilgrensende fylker og kommuner. Avgrensninger/definisjoner av ulike handelsbegreper som anvendes i kommuneplanene i Akershus, samt i planer/delplaner i tilgrensende kommuner og fylker. Avgrensningen av nye handelsomland for ulike sentertyper (lokale og regionale; innenfor/utenfor Oslo tettsted). Avgrensninger/definisjoner av ulike lokaliteters/knutepunkts kollektivtilgjengelighet. Prinsippene for lokal parkeringspolitikk i de ulike kommunene/delregionene. 3.1 Offentlig og privat tjenesteyting (inkludert varehandel) Utredningsbehov kan deretter være knyttet til nødvendigheten av å utvikle egne regionale planbestemmelser eller planretningslinjer for Lokalisering av ulike besøksintensive virksomheter (skoler, arbeidsplasser, idrettsanlegg, kjøpesentre, offentlige tjenesteytere), Ulike former for restriksjoner ved etablering av ny besøksintensiv virksomhet i og utenfor sentrumsområder, Dokumentasjon ved dimensjonering av næringsvirksomhet (handelsanalyser). Analysene skal vurdere eksisterende og framtidig etterspørsel etter arealer for detaljhandel, styrker og svakheter ved dagens tilbud samt framstille forslag til hvordan framtidens utfordringer kan møtes, Etablering av strategiske avlastningsplasser utenfor senterområder for besøksintensiv offentlig og privat tjenesteyting (transport, logistikk, varehandel) Erfaringer med handelsanalyser i det pågående prosjektet Framtidens byer ( ) viser at handelsanalyser kan være nyttige om kommuneplaner eller liknende strategiske dokumenter definerer klare målsettinger for handelsutviklingen, og angir hvordan utviklingen skal foregå. Når det mangler slike klare næringsstrategiske målsettinger har handelsanalyser mindre for seg. 3.2 Senterstruktur Tydelige tettsteder som kan tilby attraktive senterområder, et bredt utvalg av offentlig og privat tjenesteyting og gode fysiske stedskvaliteter regnes normalt som en styrke i konkurransen om næringsetableringer og økt bosetting. Det er nødvendig med en oppdatert vurdering av hva det enkelte tettsteds funksjoner innebærer i forhold til sitt næromland, og hvordan den enkelte delregionen som helhet kan dra nytte av at ulike tettsteder klargjør sin Side 37 av 41

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram Regional plan for handel, service og senterstruktur Forslag til planprogram 1 Bilder: Kjørbokrysset/Sandvika Storsenter Drøbak torg 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 6 2. Rammer

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. desember 2012 Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 104/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 105/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Dagsorden : Sak nr.: 25/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 26/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 17.02.12... 2 Sak nr.: 27/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 13. juni 2012 Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. februar 2012 Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 17/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 18/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14 Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Innhold 1 Innledning hensikt med planprogrammet og formål med høringen... 3 1.1

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Sør-Gardermoen 21januar 2013 Referat fra rådmannsmøte 18januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Dagsorden : Sak nr: 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2 Sak nr: 2/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 141212 2 Sak nr:

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 19. oktober 2016 Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300

Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 7. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 0830-1300 Dagsorden : Sak nr.: 57/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 58/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 22.03.13...2

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold samlokalisert med felles legevakt» Presentasjon av prosjektets anbefalinger Politisk forankring og vedtak (1/2) ØRU-styret oversendte

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER.

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/18657-3 Dato: 02.02.09 REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. HØRING INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Sør-Gardermoen 26. august 2014 Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Dagsorden : Sak nr.: 67/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 68/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.06.14...

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 22. april 2016 Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016

Detaljer

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Vår ref.: - Deres ref.: Dato: Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Vedlagt følger protokoll fra politisk behandling i Østfold

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommunene Fylkeskommunene KS,Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Saknr.

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

PLANPROGRAM. kommuneplanens samfunnsdel og utredningsbehov i tilknytning til kommunereformen

PLANPROGRAM. kommuneplanens samfunnsdel og utredningsbehov i tilknytning til kommunereformen PLANPROGRAM kommuneplanens samfunnsdel og utredningsbehov i tilknytning til kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 15.12.2014 Oppdragsnavn: Planprogram kommuneplanens samfunnsdel for Rindal kommune Oppdragsgiver:

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Dagsorden : Sak nr.: 48/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 49/13 HELSEHUS...2 Sak nr.: 50/13 REGIONAL

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. juni 2011 REFERAT STYREMØTE 21. JUNI Tid: Kl 0900-1030

Detaljer

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl:

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: Sør-Gardermoen 26. august 2015 Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: 1600-1700 Dagsorden : Sak nr.: 49/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 50/15

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Deres ref: Oslo, 24.10.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-25511 Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 8. juni 2010 Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2006/629-0 Arkiv: 120 Saksbeh: Sveinung Jørundland Dato: 11.07.2012 Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder- Ny høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2014 Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001)

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Referansegruppemøte 12.02.14 Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Virkemidler Regional planbestemmelse

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Intern korrespondanse Saksnr.: 201301526-47 Saksbehandler: MEIV Emnekode: ESARK-03 Til: Fra: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Etat

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer