Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen?"

Transkript

1 Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? Trond Egil Hansen Fastlege i Bergen Leder for Spesialitetskomiteen i allmennmedisin Tidligere leder for Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen

2 DISPOSISJON Historikk Rammebetingelser - lover, forskrifter, avtaleverk Fastlegeordningen under dagens og morgendagens rammebetingelser. Utfordringer/framtidas rammebetingelser Spørsmål/diskusjon Side 2

3 HISTORIKK Allerede på 60-tallet hentet norske allmennleger kunnskaper om listesystemet gjennom studiereiser til Danmark, England og Nederland Første skriftlige omtale: Tanker om morgendagens primærhelsetjeneste hefte DNLF nedsatte Generalplanutvalget for allmennmedisin, der fastlegeordningen ble omtalt som noe som burde overveies Side 3

4 HISTORIKK 1988: Både APLF (nåværende AF) og OLL (nåværende LSA) programfestet at modell for nærmere tilknytning mellom lege og pasient burde utprøves. Kommunehelseloven 1984: I forarbeidene ble ulike organisasjonsmodeller drøftet. Kommunene ble anbefalt å organisere helsetjenesten etter områdemodellen. Fastlønn eller privatpraksis med driftstilskudd Side 4

5 HISTORIKK Treårig forsøksprosjekt : Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Åsnes. Stortingsmelding 36 ( ): Anbefalte å prøve ut listesystem, spesielt med tanke på svake grupper. Departementet pålagt å sette i verk prøveordning. Økonomi: 50/50 pro capita/aktivitetsbasert Side 5

6 HISTORIKK Stortingsmelding nr. 23 ( ) tok til orde for innføring av en fastlegeordning, med videreføring av 50/50 mhp. økonomi. 11. Juni 1997: Stortinget vedtok å innføre fastlegeordning. Avlønning 30/70 procapita/aktivitetsbasert Side 6

7 RAMMEBETINGELSER LOVER FORSKRIFTER AVTALEVERK Side 7

8 LOV, FORSKRIFT OG AVTALEVERK: Her er det mye å sette seg inn i! Ingen kan huske alt. Slå opp ved behov. Les alle avtaler grundig. Søk råd ved tvil. Kompetanse på formalia er svært variabel i kommunene. Sørg for å ha eller være en god tillitsvalgt! Side 8

9 Lover og forskrifter kan lastes ned fra Lovdata.no Side 9

10 Alle sentrale avtaler kan lastes ned fra Legeforeningen.no Under fanen Arbeidsliv og jus Side 10

11 Rammebetingelser - lover Lover vedtas av Stortinget Side 11

12 Rammebetingelser - lover Lov om folketrygd Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helsepersonell loven Lov om pasientrettigheter Lov om folkehelsearbeid Side 12

13 Rammebetingelser - forskrifter Forskrifter fastsettes av departement/regjering Må ha hjemmel i lov Side 13

14 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon Forskrift om pasientjournal Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Side 14

15 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter Side 15

16 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved fremsetting av krav om direkte økonomisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje Forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) Forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav Side 16

17 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Side 17

18 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Side 18

19 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Forskrift om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste. Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Side 19

20 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt. Side 20

21 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om smittevern i helsetjenesten Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Side 21

22 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering Side 22

23 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret Side 23

24 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer Side 24

25 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om arbeidsavklaringspenger Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Forskrift om egenandelstak 1 Forskrift om egenandelstak 2 Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land Side 25

26 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog Side 26

27 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp Side 27

28 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) Forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Side 28

29 Rammebetingelser - forskrifter Forskrift om tilretteleggingstilskudd Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk Side 29

30 Rammebetingelser - avtaler Statsavtalen om FLO Rammeavtalene mellom KS/Oslo og Legeforeningen om fastlegeordning i kommunene. Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2305) mellom KS og Legeforeningen. (Legevakt, turnus, bistillinger med mer) -inngår for Oslos vedkommende i Rammeavtalen. Kollektivavtale mellom HELFO og Legeforeningen om direkte oppgjør for utgifter til legehjelp. Individuell fastlegeavtale. Side 30

31 Rammebetingelser - diverse Internavtaler Selskapsform Økonomi Regnskap Vikar Inn og uttredelse Obs. Viktig med god internavtale! Side 31

32 Lover Lov om folketrygd 5-4. Legehjelp Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven 5-1, eller avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a tredje ledd. Det kreves ikke fastlegeavtale eller avtale om driftstilskott når legehjelpen gis av kommunal legevakt eller gjelder øyeblikkelig hjelp. Retten til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse er avgrenset til å gjelde sykdom, skade eller lyte, med noen spesifikke unntak. Side 32

33 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester. Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det, får tilbud om plass på fastleges liste. Kommunen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen. Side 33

34 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. Fastlegen skal prioritere personene på sin liste foran andre, med unntak av lovpålagte øyeblikkelig hjelp-henvendelser eller andre forpliktelser som er pålagt i medhold av lov, forskrift eller som er avtalt med kommunen. Side 34

35 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Fastlege i fulltidspraksis kan pålegges å delta inntil 7,5 timer per uke i andre allmennlegeoppgaver i kommunen, for eksempel i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsler. Før pålegg gis skal kommunen søke å inngå frivillige avtaler om utføring av disse oppgavene. Fastlegens deltakelse i administrative møter med kommunen skal iberegnes i de 7,5 timene. Side 35

36 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Fastlegen plikter å delta i: a) Kommunal eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid b) Kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet/nødnettet og ivaretakelse av utrykningsplikten Deltakelse i kommunal legevakt eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid kommer i tillegg til andre allmennlegeoppgaver kommunen kan pålegge fastlegen å utføre Side 36

37 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Kommunen kan frita fastlegen fra plikt til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a, når legen av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen: er over 60 år er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder for deltakelse ammer barn som er under ett år Side 37

38 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Blir person som står på fastleges liste inntatt i helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste, overføres ansvaret til institusjonen. Vedkommende blir likevel stående på fastlegens liste, og fastlegen har ansvaret for tilrettelegging av allmennlegetilbudet til denne ved utskrivning. Ved behov for slik tilrettelegging plikter institusjonen å orientere fastlegen på forhånd. Institusjonen skal gi fastlegen epikrise ved utskrivning. Side 38

39 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Fastlegen skal drive sin virksomhet i tråd med oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer. Fastlegen skal tilstrebe å redusere risiko for uønskede hendelser i sin virksomhet. Fastlegen skal, basert på foreliggende journalinformasjon, søke å ha oversikt over innbyggere på listen der medisinskfaglig oppfølging og koordinering er nødvendig. Side 39

40 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Fastlege som har eller mottar informasjon om at personer på listen har behov for helsehjelp, men selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk. Dette gjelder bare i tilfeller hvor pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging. Fastlegen skal, basert på en medisinsk vurdering av behov, tilby forebyggende tiltak til personer der det avdekkes betydelig risiko for utvikling eller forverring av sykdom eller funksjonssvikt. De helsemessige risikofaktorene skal kartlegges av legen ut fra hva som er relevant for den kliniske problemstillingen. Side 40

41 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid. Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes i åpningstiden Side 41

42 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere: a) som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte til konsultasjon på legekontoret eller b) når dette anses nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp Fastlegen skal ut fra en medisinsk vurdering prioritere når hjemmebesøk skal foretas. I denne vurderingen kan legen ta hensyn til reiseavstand til pasienten, og om egen sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Side 42

43 Listelengde Gjennomsnitt om lag 1150, har vært stabilt Svært liten andel av listene er over 2000 Men disse trekker stor oppmerksomhet fra myndigheter og media Ved undersøkelser av ventetid og tilgjengelighet presterer leger med lange lister godt, antagelig fordi de er så mye tilstede på kontoret. Leger med korte lister, har oftere andre arbeidsoppgaver, som bringer dem vekk fra legekontoret, slik at de ikke kan tilby like god tilgjengelighet og like kort ventetid. Side 43

44 Listelengde Arbeidsmengden på konstant listelengde er økende. Særlig har omfanget av arbeidsoppgaver utenom de direkte pasientrettede økt. Hvis fastlegene som gruppe skal gjøre mer, må vi bli fler. Flere fastleger vil bety kortere gjennomsnittlig listelengde. Men vi ser ikke grunn til å kreve at pasienter som er vel tilfreds med å ha en lege med lang liste som fastlege, skal pålegges å skifte. Side 44

45 Avtaleverket - statsavtalen Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis Side 45

46 Avtaleverket - statsavtalen Avtalen omfatter økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen, bestemmelser om listeregulering, tilskudd til leger i særskilte kommuner og bestemmelser om godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert. Avtalen omfatter bestemmelser om honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis (Normaltariffen) Side 46

47 Avtaleverket - statsavtalen Regulerer pro capita ( p.t. kr. 421,- pr pasient/år) Binder partene til Normaltariffen Regulerer avsetninger til utdanningsfondene, SOP, kvalitetsfondene, og Allmennmedisinsk forskningsfond Side 47

48 Avtalene mellom KS/Oslo og Dnlf om fastlegeordning i kommunene Rammeavtalene Regulerer: Samarbeidsutvalg/allmennlegeutvalg Utlysning/søknad/tildeling av hjemmel nemnd Samarbeidsavtaler i rekrutteringssvake kommuner, herunder overdragelse av disse Side 48

49 Avtalene mellom KS/Oslo og Dnlf om fastlegeordning i kommunene Rammeavtalene Regulerer utbetaling av basisgodtgjørelse/utjamningstilskudd Veiledning turnusleger/ EØS-kandidater Plikt til offentlig legearbeid Fravær Inntak av vikar Deleliste Side 49

50 Rammeavtalene. Offentlig legearbeid Kun allmennmedisin Inntil 7,5 timer/uke (ved full tids hjemmel) Veiledning av turnusleger/ EØS-leger går til fradrag. Primært frivillig. Pålegg etter kunngjøring Skal søkes fordelt likt på legene Kommunal lønn/honorar? Oslo: Honorar Praksiskompensasjon Krav til utlysning Krav på rettsvern som ansatt Side 50

51 Rammeavtalene. Allmennlegenes plikter Arbeidsplikt 44 uker/år Full kurativ virksomhet = 28 timer/uke åpningstid Inntil 8 uker per år kollegial fraværsdekning: Ordinært fravær Tilstrekkelig legedekning i ferier mm Side 51

52 Rammeavtalen med KS Korrigerende tiltak ved avtalebrudd Ved brudd på bestemmelser i fastlegeforskriften, rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen eller individuell avtale kan kommunen be om retting av forholdet. Varsel om retting skal gis skriftlig og begrunnes. Frist for retting av forholdet skal være rimelig. Legen har rett til å uttale seg før et formelt varsel gis. Hver av partene kan kreve et møte om saken. Dersom legen etter fristens utløp ikke har rettet forholdet, kan kommunen gi legen en skriftlig advarsel om at det vil bli iverksatt trekk i basistilskuddet dersom ikke forholdet rettes uten unødig opphold. Side 52

53 Rammeavtalen med KS Korrigerende tiltak ved avtalebrudd Dersom legen etter advarsel ikke har rettet forholdet uten unødig opphold, kan kommunen holde tilbake inntil 20 % av basistilskuddet hver måned inntil forholdet er rettet. Kommunen skal ved sin skjønnsmessige vurdering av om basistilskuddet skal holdes tilbake legge vekt på type mangel, omfang av mangel, grovhet mv. Kommunens vedtak om trekk i basistilskuddet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Saken skal drøftes mellom KS og Legeforeningen dersom en av partene krever det. Ved retting av forholdet utbetales fullt basistilskudd. Tilbakeholdt basistilskudd i bruddperioden utbetales. Side 53

54 SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE SFS 2305 Praksiskompensasjon for kommunale oppgaver Beredskapsgodtgjørelse legevakt Lønn IKL Organisering av øyeblikkelig hjelp Lønn og en del sosiale rammevilkår for turnusleger Noen bestemmelser for samfunnsmedisin Side 54

55 SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE SFS 2305 Partene har avtalt vilkår i denne avtalen som samlet sett innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid mv., jf aml. kap. 10, ikke gjelder i forbindelse med legevakt og forlenget arbeidstid 6.1 Plikt til å delta i kommunalt organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid 6.2 Legetjenesten i kommunen må være tilstrekkelig til også å dekke kommunens befolkningsansvar, også for tilreisende 6.3 Legen skal i sin åpningstid innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelp-trengende kan mottas og vurderes. 7.1 Plikt til å delta i legevakt utenom ordinær åpningstid, gjelder ordinær allmennlegevakt (beredskap, konsultasjoner og sykebesøk). Side 55

56 FASTLEGEORDNINGEN UNDER DAGENS RAMMEBETINGELSER Side 56

57 Hva ønsket man å oppnå med fastlegeordningen Bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved : Fast allmennlege til alle som ønsker det Dermed økt kontinuitet i lege-pasientforholdet Helhetsansvar for diagnostikk og behandling En instans som koordinerer helsetjenestene rundt den enkelte pasient, og henviser til øvrige helsetjenester ved behov Mer rasjonell utnyttelse av helseressurser Side 57

58 Fastlegeordningen positiv evaluering Befolkningen er fornøyd med ordningen Fastlegen er den offentlige tjenesteleverandør med høyest brukertilfredshet Legene er fornøyd med ordningen Høy stabilitet blant fastlegene Faglig tilfredsstillende å ha en avgrenset pasientpopulasjon Side 58

59 Hovedkonklusjoner fra evalueringen av fastlegeordningen Rimelig balanse med hensyn på legedekning Høy stabilitet blant fastlegene Gjennomsnittlig pasient-fastlegerelasjon er omlag 8 år Kvinneandelen øker mindre enn for andre legespesialiteter Overkommelig vaktbelastning rekrutterer Ventetid på time oppleves lang Telefontilgjengeligheten største utfordring Side 59

60 Fastlegen får nye oppgaver Flere pasienter med sammensatte og alvorlige sykdommer Utvidet ansvar for pasienter med psykiske lidelser Flere behandlingsmuligheter og utvidet ansvar for rusavhengige Viktig deltaker i arbeidet med individuell plan Deltager i dialogmøter ved 7 og 26 ukers sykmelding Sykehjem (Volum, finansiering) Helsestasjon, skolehelsetjeneste, fengsel - Samtidig skal fastlegen være tilgjengelig ved akutt sykdom for alle på listen Side 60

61 FASTLEGEORDNINGEN FRAMTIDAS RAMMEBETINGELSER Side 61

62 UTFORDRINGER Dimensjonering Nye arbeidsoppgaver Arbeidsfordeling Koordinator-/portnerrollen Rekruttering (mange gamle allmennleger, få ledige hjemler) Forskning/fagutvikling Side 62

63 Fremtidige utfordringer parallelle prosesser Arbeidsgrupper i Helsedirektoratet der Legeforeningen også var representert, for eksempel Utviklingsstrategi for legetjenesten i kommunene Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt (Kompetansesenteret i Bergen) Allmennmedisin 2020 Legeforeningens rapport Tillit-trygghet-tilgjengelighet Stortingsmelding 47 - Samhandlingsreformen Side 63

64 Samhandlingsreformen Kapasitetsøkning i allmennlegetjenesten (ikke tallfestet, men stortingsmeldingen viser til Helsedirektoratets rapport som konkluderte med behov for 2000 nye leger til kommunehelsetjenesten) 2000 nye legeårsverk til kommunehelsetjenesten er ikke det samme som 2000 nye fastleger. Legetjenesten i kommunehelsetjenesten omfatter også viktige legeoppgaver som legetjeneste i sykehjem og legevakt. Side 64

65 Samhandlingsreformen Troen på forebyggende tiltak i helsevesenets regi er sterkt overdrevet. Forebyggende og helsefremmende arbeid må omfatte beslutninger og tiltak i alle samfunnssektorer og kan føre til at flere holder seg friske lengre, men kan ikke forventes å gi innsparinger i helsevesenet, verken på kort eller lengre sikt. Side 65

66 Samhandlingsreformen Noen av incentivene som samhandlingsreformen har nevnt, vil være direkte destruktive, som en dreining av finansieringsordningen for fastlegeordningen i retning av mer uttelling på basistilskuddet og respektivt mindre på takster. Det vil pasienter med store behov for fastlegens tjenester tape på. Side 66

67 Samhandlingsreformen Bruk av pålegg til fastlegene om offentlig legearbeid er en dårlig løsning både ved å gi sykehjemsbeboere dårligere tjenester enn de fortjener, og ved alvorlig å svekke fastlegenes mulighet for fortsatt å gi et godt tilbud til de som hun/han er fastlege for. Kommunene må i stedet etablere det antall kommunale legestillinger de trenger for å få dekket sine behov for offentlig legearbeid, og tilby arbeidsforhold som er gode nok til at stillingene tiltrekker seg søkere. Side 67

68 Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt Forskrift om legevakt Oppdragsdokument Vaktkompetanse, bakvaktordninger /trening Vaktdistrikt Vaktlokaler Journalsystem Fastlønn på legevakt Side 68

69 Ny folkehelselov Folkehelsearbeid blir et ansvar for kommunen (før kommunehelsetjenesten) Lovfester kommunens plikt til å ha kommuneoverlege Side 69

70 Ny nasjonal helseplan Varsler økt kommunal styring av fastlegene Varsler endring i finansiering av fastlegeordningen Side 70

71 Hvordan skal fastlegene forholde seg? Samhandlingsreformen kan ikke bli vellykket uten en tydelig styrking av fastlegenes rolle. Fastlegene må involveres i kommunenes systemarbeid i samhandlingsreformen. Fastlegene må bli målt på kvalitet, men systemene for dette må utvikles i et samarbeid mellom myndighetene og fastlegene selv. Side 71

72 Hvordan skal fastlegene forholde seg? Hvis fastlegene skal gjøre mer, må vi bli flere. Økt aktivitet i kommunehelsetjenesten generelt og hos fastlegene spesielt må finansieres. Det vi hittil har sett av økonomiske virkemidler vil ikke understøtte dette. Tvert i mot har kommunenes medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenester vist seg å koste mer enn det kommunene får tilført. Side 72

73 Hva nå? Vi har fått en forskrift som ikke ødelegger fastlegeordningen, men som heller ikke løser de utfordringene vi har Legeforeningen håper på kunne bygge videre på et konstruktivt samarbeid med departementet og KS/Oslo kommune Vi har felles mål om å utvikle en enda bedre fastlegeordning Side 73

74 Hva er det vi trenger? Fastlegeordningen bør fortsatt styres gjennom et trepartssamarbeid mellom Staten, KS og Legeforeningen. Dette gir eierskap, engasjement og forpliktelse. Kommunikasjons- og samarbeidsarenaer mellom leger og kommuner bør styrkes. Dette gjøres best gjennom utvikling av avtaleverk og finansieringsordninger. Folketrygdlovens finansieringsgrunnlag bør moderniseres. Det må bli tillatt for fastlegen å drive generell forebygging innenfor normaltariffen. Side 74

75 Hva er det vi trenger? Fjerning av dagens hindringer for finansiering av sykebesøk og oppsøkende virksomhet. Sikker elektronisk kommunikasjon lege-pasient hvor helseopplysninger kan drøftes. Fastlegen bør ha rett til å henvise til innleggelse på kommunal institusjon. Side 75

76 Hva er det vi trenger? Tilrettelegging for kvalitetsutviklingsarbeid i fastlegepraksis Det må foretas en gjennomgang av befolkningens og myndighetenes forventninger til oppgaver og tilgjengelighet i fastlegeordningen. Antall fastleger må dimensjoneres i forhold til disse forventningene. Vi trenger en opptrappingsplan for fastlegeordningen Side 76

77 Opptrappingsplan En opptrappingsplan for fastlegeordningen har ikke bare fokus på økt kapasitet, men også på kompetanse og kvalitet i fastlegeordningen. Flere fastleger Krav til spesialitet i allmennmedisin Etablering av SKIL, krav til lokalt kvalitetsarbeid Side 77

78 Opptrappingsplanens 3 K-er Kapasitet Kompetanse Kvalitet Side 78

79 AKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Side 79

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige 1 8 Forslag til revidert fastlegeforskrift m.m. 8.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Unntatt offentlighet jf. offl. 14.1 Dato: 13.5.2011 Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf; 810 20 500 1 1 Innledning

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014)

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014) Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer (Sist endret februar 2014) Denne informasjonen oppdateres jevnlig. Det er nødvendig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer særlig dersom

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE RAPPORT FASTLEGETJENESTEN Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE 2013 FORORD Dette prosjektet er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i kommune i perioden februar til

Detaljer

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Notat Oktober 2010 Bakgrunn: Kunnskapssenteret har fått i oppdrag av Helsedirektoratet

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten

En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten Til Helse- og omsorgsdepartementet En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning

Detaljer

Høring - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop.91L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høring - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop.91L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 11/00266-27 Arkivkode: Saksbehandler: Torun Risnes Deres referanse: Dato: 11.10.2011 Høring - forslag til forskriftsendringer og

Detaljer

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV.

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. VEDLEGG til sak om HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. 10/3741 Behandles i: Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2010, HHS-sak 1/11 Formannskapet 19.01.2010 Vedlegg

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014 Sist endret november 2013 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar,

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer