Vår visjon for Nes i 2030: Den grønne og sunne kulturkommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår visjon for Nes i 2030: Den grønne og sunne kulturkommunen"

Transkript

1 Nes Senterparti - Program for Vår visjon for Nes i 2030: Den grønne og sunne kulturkommunen Nes er en god kommune å bo i. Med gode skole- og barnehagetilbud, idrettsaktiviteter, natur- og kulturopplevelser og økende mangfold av arbeidsplasser, er det mange som ønsker å bo i Nes. Bevisst utbyggingspolitikk har sikret nye innbyggere til alle deler av bygda, innbyggere som valgte Nes nettopp på grunn av gode skoler og barnehager, aktivt nærmiljø, gode idretts- og kulturtilbud og ikke minst flott natur- og kulturlandskap, frisk luft og nok plass. Nes er en av de mest energieffektive kommuner i Norge. God planlegging har lagt til rette for lav-energisamfunnet, slik at både innbyggere og næringsliv har levelige kår på tross av økte energikostnader. Senterpartiet har vært ny-tenker og pådriver for mindre ressurskrevende arbeidsliv, matproduksjon og fritidsaktiviteter. Nær-kontorer har gitt mange pendlere mulighet for å utføre sitt arbeid lokalt og dermed få en enklere hverdag. Mindre reisetid har gitt større mulighet for å delta i frivillig arbeid, i lag og foreninger. Redusert transportbehov har gitt mindre klimagassutslipp; Nes kommune er klimapositiv i den forstand at skog- og jordbruksvekster tar opp langt mer CO2 enn det innbyggere og næringsvirksomhet slipper ut. Grønne næringer som bioenergiproduksjon, småskala reiseliv og lokal matproduksjon har gitt verdiskapning og større aktivitet i Nes. Flere husdyrbruk har gitt økt verdiskapning og redusert kunstgjødselbehov. Kurs- og konferanseaktivitet, særlig knyttet til grønn sektor har gitt mange arbeidsplasser. Samarbeid med høyteknologiklynger som Kunnskapsbyen Lillestrøm og UMB har gitt flere arbeidsplasser også for de med høy utdanning. Frivillige organisasjoner er sentrale i velfungerende lokalsamfunn. I nært samarbeid med offentlige myndigheter, bidrar lag og foreninger til å aktivisere og engasjere innbyggere i alle aldre. Gode idrettsanlegg og tilrettelagte friluftsaktiviteter bidrar til god folkehelse og aktive og inkluderende lokalsamfunn. God drift og økonomistyring har gjort Nes kommune i stand til å øke støtten til idrettslag, kultur- og andre foreninger. God økonomi har også gitt rom for omfattende vedlikehold av kommunale veier og bygninger, og fornuftige skole- og barnehageløsninger har redusert behovet for ny-investeringer. Helse- og omsorgssektoren drives effektivt gjennom bruk av kommunens egne anlegg og kjøp av plasser ved lokale institusjoner som Udnes omsorgssenter. I mange kretser er det lagt til rette for samlokaliserte aldersboliger. 1

2 Innhold 1. Innbyggervekst Boligbygging s Skoler og barnehager Barnehager s. 5 Grunnskoler s. 6 Videregående skoler s Helse og omsorg Hjemmehjelp s. 8 Sykehjem s. 8 Samhandlingsreformen s. 9 Legevakt s. 9 Barnevern s. 9 Folkehelse s Kultur, idrett/friluftsliv, frivillighet Kultur og kulturminner s. 10 Idrett / friluftsliv og frivillighet s Næringsutvikling Næring til grønn vekst s. 12 Reiseliv s. 12 Landbruk og primærnæring s. 12 Ressursøkonomi Resirkulering av næringsstoffer s. 13 Arealforvaltning Vern dyrka og dyrkbar jord s Miljø, ressurs- og naturforvaltning Energieffektivisering s. 13 Klima utnytt skogen s Samferdsel Kongsvingerbanen og busstilbud s. 15 Gang- og sykkelveier s. 15 Vedlikehold av kommunale veier s. 15 2

3 1. Innbyggervekst, boligbygging og prognoser Nes kommune har pr drøye innbyggere. Det forventes formidabel befolkningsvekst på Øvre Romerike de neste 10-årene, og Nes vil også få sin del. Skolekontoret har lagt til grunn 1,5 % vekst for sine elevprognoser; det betyr opp mot 300 flere innbyggere pr. år. Gitt at det av dagens befolkning fødes like mange som det dør, må veksten komme fra innflytting. Den typiske innflytter til Nes er småbarnsfamilien som søker bedre plass, kanskje også tryggere oppvekstvilkår. For disse er det eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus som er attraktivt. Mange innbyggerne på flere av de eldre boligfeltene (Auli, Fjellfoten, Tomteråsen) når snart pensjonsalder og noen av disse flytter til leilighet på Årnes. Dermed frigjøres det eneboliger til en rimelig pris i godt etablerte boligområder. Dette må i større grad enn tilfellet er hensyntas i elevprognosene og dermed barnehage og skoleutbygging. Regulerte boligområder, antall ledige tomter og boligtyper: Ledige tomter Type Auli: Ca. 100 Rekkehus Nordre Auli Ca. 15 Eneboliger Framtun/Haga: Ca. 20 Eneboliger? Bodding: Ca. 10 Eneboliger? Fjellfoten: Ca. 110 Eneboliger? Årnes: - Svarverud Ca. 50 Eneboliger / tomanns - Evangtunet Ca. 100 Rekkehus, blokker - Drognes Ca. 300 Rekkehus, blokker - Sentrum (Eide) Ca. 60 Blokkleiligheter - Raumnes Brygge Ca. 200 Blokkleiligheter - Rimibygget v/brua Ca. 35 Blokkleiligheter Østgård: Få Spredt Oppaker - Bjertnes: Ca. 200 Eneboliger / tomanns Skogbygda: Få Spredt Fenstad Furuholmen Ca. 20. Brårud Låvegg?? Opp til 300?? Ikke regulert Vormsund Kvernberget: Opp til 400 Eneboliger og blokker (?) Neskollen: Opp til 500 Eneboliger / rekke Tomteråsen: Ca. 10 Eneboliger / rekke Sum ledige, regulerte: Ca eks. Låvegg og Kulmoen Herav til barnefamilier: Ca

4 1750 nye familieboliger vil, med 3-4 personer pr. bolig, gi nye innbyggere. Om en antar at det vil ta 15 år å få bygd alle, vil det gi ca. 120 nye boliger / nye innbyggere pr. år utgjør drøye 2 % vekst i forhold til dagens innbyggertall. Om vi antar at de ca. 300 nye leilighetene på Årnes vil gi tilsvarende antall ledige eneboliger i løpet av samme periode, gir det et årlig innbyggertilskudd på personer. Det er altså rom for opp mot flere Nesbuer uten av flere områder reguleres til boligformål. Skolekontorets elevprognoser, basert på følgende boligutbyggingstall for de neste 5 10 år: Gammel prognose fra april Nyere prognose fra år 10 år 5 år 10 år Auli Auli 5 50 Brårud 4 8 Låvegg? Brårud 5 10 Fjellfoten 5 15 Fjellfoten 5 15 Framtun 5 15 Framtun 5 15 Jerpestad Jerpestad Neskollen Ikke skissert oppstart Neskollen Oppaker Ferdig 2017 Opaker Skogbygda 5 10 Skogbyda 5 10 Udnes Udnes Vormsund Brulia + Vingersdalen Vormsund Østgård 5 10 Østgråd 5 10 Årnes Årnes Sum Sum Kommentarer: I den gamle prognosen fra 2008, ble det lag inn meget rask utbygging av Bjertnesfeltet; dette har ikke blitt tilfellet. Også Årnes var forventet å få en formidabel vekst, mens det var beskjedne forventninger til boligbygging i andre kretser av bygda. I den nyere prognosen fra oktober 2010, er Oppaker justert ned og Neskollen opp, trolig til realistiske tall. Årnes-prognosen står fast. Beskjedne tall for Auli / Framtun / Fjellfoten, og også for Skogbygda / Fenstad / Brårud. 4

5 2.0 Skoler og barnehager 2.1 Barnehager Status 2011 (pr ): Antall barn: Kommunale barnehager Skogbygda: 47 Svarverud: 72 Auli: 53 Sum kommunale: 172 Private barnehager Oppaker, Espira 71 Fenstad, Espira 74 (skal bygges ut?) Brårud, Hopp n-sprett 0 (åpnes høsten 2011) Vormsund, foreldre-eid 58 Neskollen, Vifo 179 (bygger ut) Tomteråsen, foreldreeid 50 Udnes utebarnehage, foreldreeid 16 Møllerstua / Husmo, foreldreeid 45 Kløverenga, Espira 113 Fjellfoten, Hopp n-sprett 52 Haga, Læringsverkstedet 50 Haga, foreldreeid 38 Korsdalen, foreldreeid 64 Sum private: 810 Herav foreldre-eide: 271 Familiebarnehager: Orionveien (Neskollen): 4 Skogrostua (Svarverud) 5 Sum familiebarnehager: 9 Grand total, barnehageplasser i Nes 991 P.t. fullt i Skogbygda og i Fenstad, få plasser på Oppaker, Vormsund, Årnes. Bra med plass i Auli-området. 5

6 Kostnader for Kommunen: Kommunal tilskuddssats: pr. barn under 3 år: kr pr. år pr. barn over 3 år: kr pr. år Tilskuddet nå min. 88 % av kommunal kostnad; skal økes til 100 % innen få år. I tillegg: Kapitalsats kr pr. barn pr. år Foreldrebetaling: kr pr. måned (var vesentlig høyere før) Rammetilskudd fra Staten dekker p.t storparten av det kommunen betaler ut i tilskudd. Nettokostnad ca. kr. 10 millioner. Utfordring: Nes burde hatt en stor, kostnadseffektiv barnehage slik at tilskuddene til de private / familieeide kunne vært redusert. Med p.t. full dekning på Årnes (og fortsatt barnehage på Fjellfoten), er det risikabelt å bygge ny, stor barnehage på Årnes. Om denne blir stående halvfull, kommer vi enda dårligere ut. I tillegg vil høyere kapitalkostnader innebære økt tilskudd til de private. Nes Senterparti vil: At kvaliteten i både kommunale og private barnehager må følges opp nøyere; ikke minst gjelder dette krav om tilstrekkelig bemanning med pedagogisk kompetent personell. Ha mer fysisk aktivitet og mest mulig ute-tid for alle barnehagebarn Vurdere eventuell ny kommunal barnehagebygging i forhold til ny kommuneplan og også i forhold til grundige lønnsomhetsberegninger. 2.2 Grunnskolen Skolekontorets prognose fram mot skoleåret : Elevtall per skole totalt. Skole Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Auli Fjellfoten Framtun Fenstad Neskollen Skogbygda Østgård Årnes Sum Ut fra antall regulerte tomter og boligtyper, og også pensjoniststrømmen til leiligheter på Årnes, framstår elevprognosene som lite sannsynlige. Auli og Fjellfoten bør forvente økende elevtall, og det er grunn til å tro på flere elever på Neskollen skole. Årnes vil neppe få den veksten som skisseres. 6

7 Nes Senterparti vil: At våre grunnskoler skal ha dyktige ledere og gode, og tilstrekkelig mange, lærere slik at alle elever får kunnskap og utfordringer tilpasset sitt nivå. Hvordan rekruttere og beholde de beste rektorene og lærerne må ha høy prioritet Renovere Vormsund ungdomsskole Styrke vedlikeholdet av skoler og utearealer. Vaktmestrene tilbake til skolen som operative på løpende vedlikehold, og under rektorenes ledelse. Sikre gode ordninger for overgang mellom barnehage og barneskole, og barneskole og ungdomsskole, og sette inn tiltak tidlig der det er nødvendig. Styrke satsinga på internasjonalisering gjennom utveksling og å lære fra de beste. Styrke entreprenørskap i skolen med fokus på næringsutvikling i tilknytting til lokalt og regionalt næringsliv. Arbeide for større andel praktiske fag og for alternative læringsarenaer Etablere tette bånd mellom godt kvalifisert rådgivingstjeneste på grunnskolen og i videregående skoler. At framtidig grunnskolestruktur ses i sammenheng med kommuneplan og også i forhold til eksisterende idrettsanlegg med tanke på sambruk. Arbeide for svømmebasseng ved Årnes-skolene. 2.3 Videregående skoler Det er Fylkeskommunen som eier og driver de videregående skolene, og Kommunen har dermed liten innflytelse på hvordan disse organiseres. Med p.t. stagnerende elevtall og moderat søkning (primærsøkere) til både Nes og Hvam vgs., kan det være grunn for kommunen å foreslå for Akershus fylkeskommune en fusjon av disse slik at vi får én stor og attraktiv videregående skole i Nes. Med vedtatt utbygging til 1500 elevplasser ved Jessheim vgs., er det en risiko for at våre to videregående skoler vil få enda færre primærsøkere. En utbygging og overføring av alle vgs.-elever til Hvam, vil kunne frigjøre nåværende Nes vgs. til bruk som kommunal ungdomsskole, og at Runni tas i bruk som stor barneskole for Årnes (inkl. Østgård). Nåværende Årnes skole kan dermed kunne bli stor, kostnadseffektiv barnehage. En slik løsning vil redusere investeringsbehovet betydelig og frigjøre midler til mange andre gode formål. 7

8 3. Helse og omsorg Helse og omsorg er den klart største utgiftsposten for Kommunen. Av kommunens samlede utgifter på om lag 1 milliard, går mer enn 400 millioner til denne sektoren. Utfordringen er å tilby enda bedre tjenester uten at kostnadene økes. Hjemmetjenesten: Denne består av praktisk hjelp og hjemmesykepleie. Viktig å tilby hjelp der brukeren kan fortsette å bo i vante omgivelser med forsvarlig omsorg og pleie etter behov. Sykehjem (Nes og Udnes): Med sjukehjem og Bo- og Servicesenteret som én virksomhet fra 2011 og forsterkning av hjemmetjenesten,vil behovet for sjukehjemsplasser forhåpentligvis kunne holdes på dagens nivå. En sjukehjemsplass koster ca. kr. 800 pr. år, mens hjemmebaserte tjenester koster mindre enn kr. 200 pr. år. Nes sykehjem har ledig kapasitet som ved behov vil kunne tas i bruk, men det vil stort sett være rimeligere for kommunen å kjøpe ekstra plasser ved Udnes Omsorgssenter enn å åpne en ny avdeling. Befolkningstall må heile tida legges til grunn for beregning av framtidige og sannsynlige behov. Legevakt: Nes Legevakt er anerkjent av brukerne, men noe dyrere i drift pr pasient enn større interkommunale legevakter. Alternativ med felles løsninger og lokalisering for eksempel på Stensby, Kongsvinger eller Jessheim er lite ønskelig. Nes Sp vil fortsatt arbeide for en forsvarlig ordning og helst legevakt i kommunen. Dette samsvarer med bygdefolks ønsker. Samhandlingsreform: (Gradvis innføring fra ) - Hovedinnhold: Større og tidligere kommunalt ansvar for pasienter etter utskriving fra sjukehus. - Lokalmedisinske sentre kan opprettes, for eksempel bruke ledige sjukehjemsplasser eller avtale interkommunale løsninger, som bruk av tidligere Stensby Sjukehus. - Vurdere oppgradering eller nybygg for eget lokalmedisinsk senter. - Samordne mottak og oppfølging av pasienter fra sjukehus med hjemmetjenestene. - Forebyggende helsearbeid ved aktivisering og motivasjon til brukerstyrt helsevern. - Synliggjøre statlig ansvar til drift og investeringer for reformen. Sykehustilknytning: Naturlig at vi går for Ahus et av Europas mest moderne sjukehus som vårt lokalsjukehus også for somatiske dvs legemlige plager i likhet med behandling av psykiske lidelser nå. 8

9 Folkehelse: Etter ny folkehelselov skal kommunene skaffe oversikt over utfordringer og sette i verk tiltak for god folkehelse. Trivelige og sosiale tilbud vil aktivisere mange til bedre helse. Små beløp og oppmuntring til frivillige tiltak vil gi mangedobbelt igjen i sparte helsekostnader og bedret livskvalitet. Kommunen kontakter kjente lag og organisasjoner samt oppmuntrer til nyorganisering for aktivisering. Nes Senterparti vil at folkehelsearbeidet skal favne både sykdomsforebygging (å forhindre at sykdom oppstår) og helsefremming (å fremme livskvalitet og mestring). En viktig målsetting skal være å utjevne sosiale helseforskjeller. Samhandlingsreformen blir sentral i folkehelsearbeidet fordi den gir økt ansvar for det helsefremmende og det forebyggende arbeidet samt helsetjenestene generelt til kommunehelsetjenesten. Nes Senterparti ønsker å utvikle gode, aktive og levende lokalsamfunn der miljø, helse og kultur sees i sammenheng. For oss innebærer det en arealplanlegging som tar vare på og legger opp til bruk av naturområdene, et mangfoldig aktivitetstilbud med en bredde av frivillige organisasjoner i tillegg til profesjonell kunst og kultur, et grunnleggende servicetilbud, et tilfredsstillende kollektivtilbud, et sunt inneklima med mer. Forebygging av kriminalitet og vold er også folkehelsearbeid. Vi mener dette gir innbyggerne trygghet, trivsel, lokal identitet og samhørighet samtidig som det fremmer toleranse og forståelse. Deltakelse og tillit til samfunnet er viktige byggesteiner for gode og trygge lokalsamfunn. Nes Senterparti vil: Tilpasse hjemmebasert omsorg og sjukehjemsplasser i forhold til behov. Kjøpe plasser ved Udnes Omsorgssenter når det er økonomisk gunstig Legge til rette for daglig fysisk aktivitet for alle. Viktige elementer i dette er arealplanlegging som tar vare på og legger opp til utnyttelse av naturområdene, etablering og vedlikehold av gang- og sykkelstier, gode rekreasjonsmuligheter. Øke arbeidet med helsefremmende tiltak, ikke minst hos barn og unge, i samarbeid med barnehager, skoler og frivillige lag og foreninger. Fremme sunt kosthold gjennom maten som selges på skolene Samarbeide med frivilligheten, næringslivet, kommunene og andre aktører om prosjekter som skaper gode lokalsamfunn. Øke innsatsen i prosjekter knyttet til bekjempelse av vold, rus og diskriminering. 9

10 4. Kultur og kulturminner, idrett/friluftsliv og frivillighet Kulturlivet i alle dets former og utøvelser har stor betydning for menneskers trivsel og helse. Det er med på å bygge gode, trivelige lokalmiljøer gjennom felles opplevelser og egenaktivitet og bidrar til utvikling av identitet, tilhørighet og sosiale nettverk. Kultur Det brede tilbudet av konserter, museum og teater i Osloområdet er en viktig del av kulturtilbudet til innbyggerne også i Nes. Men det er nødvendig med kunst og kulturopplevelser også lokalt, og kulturaktiviteten i Nes er på mange områder imponerende. Nes SP vil arbeide for å gi de mange gode tiltak bedre økonomiske rammer. Kulturminner Nes var et viktig område i historisk tid og har rike kulturminner som må sikres mot arealpress og utbygging. Vi har flere museer som dokumenterer levekår, næringsliv, byggeskikk og historie i vår region. Disse er det viktig å bevare for kommende generasjoner, ikke minst som et levende kunnskapssenter for et enklere levesett. Nes Senterparti vil legge til rette for å ta vare på kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, og støtte informasjon rettet mot egen befolkning og turisme. Idrett/friluftsliv Nes kommunes innsats for frilufts- og idrettsutøvelse for alle går i stor grad gjennom frivillige organisasjoner. Nes Senterparti vil sikre et mangfoldig og variert tilbud til befolkningen i samarbeid med Nes Idrettsråd. Med økende befolkning, og store ungdomskull, er det ekstra viktig å ha gode idrettsanlegg. Nes Senterparti vil støtte frivillige lag i deres arbeid for å sikre finansiering av anlegg; det være store, regionale anlegg som Nes Arena, lokale idrettshaller, turstier, skiløyper og annet. Gode idrettsanlegg er viktige også for å gjøre Nes mer attraktiv for nye innflyttere. Det et også et viktig mål å hindre frafall; mens aktiviteten blant de yngste er svært god, faller mange fra i ungdomsårene. Utvikling av lavterskeltilbud og uorganiserte aktiviteter er viktig for folkehelsen og for å sikre gode oppvekstmiljøer. Idrett som integreringstiltak kan knapt overvurderes. Konstruktivt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen som bruker, og kommunen eller idrettslag som eiere, vil sikre driftsøkonomien for større idrettsanlegg. Frivillighet Det meste som forstås innenfor kulturbegrepet er mer eller mindre avhengig av frivillig innsats. Dugnadsinnsats er en forutsetning for å holde liv i aktivitetene. Frivillige organisasjoner er ryggraden i det lokale kulturtilbudet. Økt støtte til frivillige organisasjoner er et prioritert mål for Nes SP. 10

11 Nes Senterparti vil: Øke støtten til frivillige lag og foreninger inne kultur og idrett Stimulere til etablering av regionale anlegg som Nes Arena og andre lokale idrettsanlegg. Arbeide for flere friluftsanlegg, som turløyper med kart, offroadløyper, anlegg for skileik og klatrevegger Samarbeide med organisasjonene i arbeidet med inkludering og forebygging av frafall Legge til rette for å utvikle lokale møteplasser og frivilligsentraler Styrke vedlikeholdet av Nes Samlinger og utvikle Stein skole til et regionalt skolehistorisk senter Støtte Lillerommens Venner for om mulig å bevare Lillerommen i offentlig eie Bidra til stor aktivitet i Nes Kulturhus 5. Næringsutvikling Næring til grønn vekst Verdiskaping er grunnlaget for vår velferd, for enkeltmenneskers realisering av det gode liv og utvikling av livskraftige samfunn. Nes trenger en helhetlig og offensiv politikk for å utvikle et kreativt og nyskapende næringsliv. Grønne næringer, som bioenergiproduksjon, biogjødsel (fra Esval), mer lokal matproduksjon og grønt reiseliv bør være sentrale for Nes. Samarbeid med kompetansemiljøene i vår region, som Kjellermiljøet og Høgskolen i Akershus vil kunne bidra til nyskaping i såvel nye, som eksisterende bedrifter. Det er også viktig at flere kan finne et bedre arbeidstilbud i nærheten av der de bor. Nærkontorer tilbud til de mange som pendler til Oslo om å kunne arbeide noen dager pr. uke fra tilrettelagt arbeidsplass i Nes vil kunne gi bedre livskvalitet og være arnesteder for nyetableringer av lokale bedrifter. Reiseliv Nes, som en av de få urørte landbrukskommuner i Oslo-området, ha stort potensial for å utvikle et attraktivt reiseliv. Dette krever mer aktiv utvikling og markedsføring av kommunens severdigheter. Reiselivsbedrifter må utvikle kvalitetsprodukter, og vi må bli bedre til å kombinere attraksjoner, lokale produkter, matkultur og opplevelser. Hvam vgs. har potensiale til å være en krumtapp i dette arbeidet, eksempelvis gjennom opprettelse av etterutdanningstilbud for småskala reiseliv. 11

12 Landbruk og primærnæring Verdens matvarebehov er økende, klima for matproduksjon mer ustabilt og nedbygging av jordbruksarealer skjer over hele kloden. Derfor må Norge ta sin del av ansvaret og øke egen matforsyning. Nes-landbruket er viktig i denne sammenheng som en av de største matproduksjonskommunene i landet. Nes Senterparti vil arbeide aktivt for en politikk som ivaretar et levende landbruk som produserer mat av høy kvalitet og hvor et økt husdyrhold får sin naturlige plass. Et aktivt og produserende landbruk sikrer et åpent og velpleiet kulturlandskap til glede for folk i hverdagen. Ressursøkonomi - Resirkulering av næringsstoffer Den grønne revolusjon, med nye dvergsorter av korn og økt bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, ga mer mat og muliggjorde en befolkningsvekst fra 2,5 milliarder i 1950 til 7 milliarder i Råvarer i kunstgjødselproduksjon er bl.a. fosfat og nitrogen. Fosfatreservene minker, og nitrogenframstillingen er basert på fossil energi som heller ikke varer evig. Det ligger store muligheter i å erstatte kunstgjødsel med husdyrgjødsel dersom landbruksproduksjonen blir mer allsidig; Nes SP vil arbeide for mer husdyr, og særlig melkeproduksjon i vår region. Det ligger også et stort potensial i å føre næringsstoffer fra mennesker tilbake til jorda. Biorest fra matavfall er et eksempel på dette, slam fra renseanleggene et annet. Nes, i samarbeid med forskningsinstitusjoner som Bioforsk og UMB på Ås og Campus Kjeller i Skedsmo, bør bli ledende i Norge på mer effektiv resirkulering av næringsstoffer. Arealforvaltning Vern om dyrka og dyrkbar jord Arealforvaltningen skal sørge for at transport og arealplanleggingen samordnes og skaper attraktive nærmiljøer. Vi lever i et fylke i sterk vekst og følgelig er det er stort press på de grønne arealene. Kulturlandskapet er viktig for innbyggerne og må opprettholdes. Bare 3 % av Norges areal er dyrka mark, og vi er et av de land i verden som er mest avhengig av matimport. Matjorda er en ikke-fornybar ressurs vi må ha i produksjon og beredskap. Nes har fruktbar jord og kan produsere kortreist mat for de mange munnene i Oslo-regionen. 20 % av Norges matkorn produseres i Akershus, og Nes er landets største kornkommune. Senterpartiet vil kjempe for å bevare et levende og produktiv landbruk i Nes og verne dyrka og dyrkbar jord. Nes SP vil også arbeide for å gjeninnføre grøftetilskudd slik at jorda holdes i god hevd. 12

13 Nes Senterparti vil: Etablere Nes Næringsråd som et ideforum for nyskaping og vekst Arbeide for å øke tilgjengeligheten av næringsutviklingsmidler, særlig med tanke på tidligfase finansiering. Satse på kompetanseheving og produktutvikling av grønt reiseliv. Nes skal være et attraktivt reisemål. Arbeide for et livskraftig og allsidig landbruk som gjennom miljøvennlig produksjon tilbyr befolkningen produkter og tjenester av høy kvalitet. Arbeide for økt satsing og styrking av produsentnettverkene innen landbruksbasert næringsutvikling som for eksempel bioenergi, reiseliv og opplevelser, lokal matforedling og omsorgstjenester (grønn tjenesteyting). Stimulere til økt resirkulering av næringsstoffer; fra bord til jord Bevare matjorda og ha en bevisst og styrt bolig- og næringsutvikling Arbeide for økt aktivitet i skogbruket samt legge til rette for økt rekreasjonsaktiviteter i skog og utmark som ivaretar viktige hensyn både for næringsutøverne og befolkningen. Arbeide for at grøftetilskudd gjeninnføres for å holde matjorda i god hevd. 6. Energi og miljø Norges tid som stor olje- og gasseksportør er snart forbi selv om nye funn kan forlenge vår oljealder med noen få år. Også globalt minker det på energiressursene; utvinningen av konvensjonell olje har nådd toppen; vanskeligere tilgjengelig olje, eks. fra tjæresand, må i økende grad dekke behovet. Mindre tilgang på billig olje og gass vil gi økte energi- og råvarekostnader og dermed høyere priser på nær sagt alle produkter vi omgir oss med. I tillegg er det en global utfordring at viktige råvarer som gjødselmineraler og sjeldne metaller blir vanskeligere tilgjengelig. Vi kan håpe at ny teknologi skal løse alle våre framtidige knapphetsutfordringer, men vi gjør uansett klokt i å legge til rette for et mindre energi- og ressurskrevende levesett. Energieffektivisering Vi har stort potensial i å erstatte el-kraft med bioenergi (skogsvirke, avfall, biogass) til oppvarming av tettsteder og offentlige bygg. Vi kan også øke fornybar energi gjennom 13

14 småkraftverk eller varmepumper som henter energi fra jord, fjell eller elvene, jfr. Kommunens nye energi- og klimaplan. Redusert energiforbruk er den mest effektive og miljøvennlige måten å møte framtidas utfordringer på. Nes Senterparti vil sette energireduksjon og effektivisering sentralt i alle politiske spørsmål. Det største potensialet ligger i å utforme samfunnet slik at energibehovet reduseres. Nes SP vil arbeide for at Nes skal bli en foregangskommune på dette viktige feltet, og at energibevissthet blir en viktig del av kommunens profil. Det er uheldig for Norges natur- og ressursbaserte produksjonsøkonomi at en stadig større del lav befolkningen bosetter seg i Oslo-regionen. Gjennom nasjonale organer og partier vil vi vi arbeide for næringsvekst og gjøre det attraktivt med bosetting i hele landet. Det vil lette presset for bosetting og arealbruk på Østlandet. Klima utnytt skogen Verdens økende forbrenning av fossil energi (olje, kull, gass) gir opphav til store mengder CO2 som bidrar til global oppvarming. Binding / rensing / fjerning CO2 er derfor et viktig tiltak for å sikre livsgrunnlaget for våre etterkommere. Den beste, sikreste og minst energikrevende måten å fange og lagre CO2 på, er å utnytte fotosyntesen gjennom optimal skogsdrift og økt skogbiomasse. Fortsatt økning i skogbiomassen gjennom mer optimal skogsdrift, vil binde enda mer CO2. Bruk av trekonstruksjoner i stedet for betong og stål vil både bidra til mindre fossil energibruk under framstilling og lang tids binding av CO2. Nes Senterparti vil: Legge til rette for lav-energisamfunnet på områder som: o Samfunnsstruktur: Mindre avstand mellom bolig arbeidssted og matfat o Redusere pendlingsbehovet gjennom etablering av nær-kontorer Stimulere til redusert strømforbruk gjennom avansert målesystem (AMS) og bruk av bioenergi / fjernvarme i tettsteder og offentlige bygg. Arbeide for god skogskjøtsel og størst mulig bruk av trekonstruksjoner i alle kommunale bygg Styrke energi, klima- og ressursfaget i grunnskolen for å øke kunnskap om og interesse for kanskje den største utfordringen i vår tid Arbeide for redusert utvinningstakt fra olje- og gassfeltene 14

15 7. Samferdsel Mange innbyggere i Nes opplever daglig å bruke mye tid i kø og arbeidsreiser. Mye produktiv arbeidstid går tapt, samtidig som det reduserer folks livskvalitet og skader miljøet. Nes Senterparti mener den store befolkningstettheten i vår region gir grunnlag for at mye av persontransportbehovet bør dekkes av kollektivtransportmidler. Kongsvingerbanen må utbygges med dobbeltspor til Årnes på sikt; flere krysningsspor kan være en god start. Gode parkeringsforhold ved alle stasjoner er nødvendig. Busstilbudet er godt mellom Årnes og Jessheim / Gardermoen og til Oslo / Kongsvinger. Bedre busstilbud i nord-sør-retning må prioriteres; Nes SP vil prioritere ringbusser spesielt for ungdom, slik at det på ettermiddags og kveldstid skal være mulig å komme til og fra alle deler av bygda. Det er også viktig å bygge ut gang- og sykkelveinettet, slik at en får lengre sammenhengende strekninger. Nærområdene må prioriteres, slik at barn og unge kan ferdes til skole og fritidsaktiviteter trygt på egenhånd. Både kommunale og fylkesveiene har dårlig standard i Nes. Nes Senterparti vil doble investeringer og vedlikehold på kommunale veier, og vil arbeide aktivt for at også Fylket prioriterer veinettet i Nes. Nes Senterparti vil arbeide for: Øke veistandarden i kommunen gjennom forsterking og bedre vedlikehold. Øke satsinga på utbygging av gang- og sykkelveier. Minske veisaltinga, men bedre det øvrige vintervedlikeholdet. At fylkeskommunen sammen med Ruter og Jernbaneverket øker satsinga på utbygging av innfartsparkeringer både for bil og sykkel. Arbeide for et bedre busstilbud i hele kommunen. Ringbusser, spesielt rettet mot ungdommer på ettermiddag og kveldstid, Ungdomsbussen Årnes Haga - Auli Hvam - Årnes Skogbygda Oppaker Østgård Årnes Brårud Fenstad - Vormsund - Årnes At ruteplaner for kollektivtrafikken i Akershus forelegges kommunene til uttalelse. At bompengeinntektene fra Oslopakke 3 skal gi et samferdselsløft som kommer hele fylket til gode. 15

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE Arkivsak 2013/210 SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE 23.04.13 Framtidig skole- og barnehagestruktur i Nes 2013-2030 Kommunestyrets vedtak: A Skolestruktur A1. Skolestrukturen i Nes kommune skal

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Rissa kommune. Program for Rissa Venstre

Rissa kommune. Program for Rissa Venstre Rissa kommune Program for Rissa Venstre Venstres visjon for den nye kommunen i 2025 Rissa og Leksvik er en raus, åpen og inkluderende kommune som er attraktiv for bosetting og næringsetableringer. Kommunesammenslåing

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen skal: Fremme helse og forebygge sykdom Gi helhetlige og sammenhengende tjenester Nær der folk bor - i kommunene 2 Tiltak

Detaljer

Valgprogram kommunevalget 2015

Valgprogram kommunevalget 2015 Valgprogram kommunevalget 2015 Fortsatt egen kommune! Stem Senterpartiet! Rømskog Senterparti SENTERPARTIETS GRUNNSYN Senterpartiet er et nasjonalt parti med lokalt rotfeste. De store nasjonale utfordringene

Detaljer

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Folkehelse i planarbeidet Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Nettverksamling for regional og kommunal planlegging 8.-9. desmber 2015 Oversikt Fylkesmannesinnstruks jf. folkehelseloven jf. plan

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Hvordan skape meir folkehelse?

Hvordan skape meir folkehelse? Hvordan skape meir folkehelse? Arbeidsverkstad for Regional delplan for folkehelse Molde 11. april 2013 Quality Hotel Alexandra Innhold Fylkesmannens rolle Folkehelse! Barn og unge satsing 2013-2016 Skole,

Detaljer