Premissavklaringer for hovedstadsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Premissavklaringer for hovedstadsområdet"

Transkript

1 UTK Premissavklaringer for hovedstadsområdet Anbefalinger om kortsiktige kapasitetsløsninger og føringer for videre utvikling 1 Avlevert 10. desember 2013

2 INNHOLD 1 INNLEDNING STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER ANBEFALINGER OM TILTAK PÅ KORT OG MELLOMLANG SIKT PREMISSER FOR PLANLEGGING PÅ LENGRE SIKT BAKGRUNN OG ORGANISERING AV ARBEIDET MÅLET FOR ARBEIDET STYRINGSGRUPPENS SAMMENSETNING PROSESS STYRINGSGRUPPENS DRØFTINGER UTFORDRINGSBILDE OG FAKTAGRUNNLAG UTFORDRINGER/STATUS OVERORDNET BILDE STATUS OG UTVIKLING I SYKEHUSOMRÅDENE SOMATISKE AVTALESPESIALISTER I HOVEDSTADSOMRÅDET KOMPETANSEBEHOV OG KOMPETANSEUTVIKLING TEMATISKE DRØFTINGER UTNYTTINGSGRAD AV TILGJENGELIGE KAPASITETER EGENDEKNING AV VANLIGE TJENESTER I SYKEHUSOMRÅDENE VIRKNINGER AV SAMHANDLINGSREFORMEN I HOVEDSTADSOMRÅDET BRUK AV DE TRE PRIVATE IDEELLE SYKEHUSENE FRAMTIDIG ROLLE FOR OUS EIERSTRATEGIER OG REGIONALE FØRINGER

3 1 Innledning Dette arbeidets hovedformål er å gi administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF råd om forbedringer i tjenestetilbudet til pasienter og befolkning, ved å utrede/avklare premisser/føringer på sentrale aktivitets- og kapasitetsspørsmål i hovedstadsområdet, i et kort- og langsiktig perspektiv. Det er lagt opp til at konklusjoner legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF i desember I styresaken vil en beskrive utfordringer, tiltak og aktuelle oppfølgingsaktiviteter/prosesser fremover. Tidsperspektiv for vurderingene som gjøres Vurderingene er gjort på overordnet nivå, i det vesentlige med et kort og mellomlangt perspektiv. Det beskrives tiltak som kan iverksettes nærmest umiddelbart og innenfor en tidsramme på under 1 år, samt en rekke alternative muligheter for utnyttelse av eksisterende arealer og mulig kapasitet som bør vurderes nærmere i løpet av de nærmeste 1-2 år. Det gjøres også vurderinger på lengre sikt der styringsgruppen anbefaler enkelte strategiske føringer for det videre arbeid med tjenesteutviklingen i hovedstadsområdet og i regional sammenheng. Avgrensning til somatiske tjenester Styringsgruppens drøftinger og anbefalinger er i hovedsak knyttet til somatiske tjenester. Det legges til grunn at videre arbeid utover det kortsiktige perspektivet omfatter helhetlige vurderinger der også andre tjenesteområder er innbefattet. Videreføring i en regional kapasitetsanalyse Parallelt med dette arbeidet har Helse Sør-Øst RHF startet opp en overordnet kartlegging, fremskriving og analyse av somatikk, psykisk helsevern og TSB for hele Helse Sør-Øst, som vil ferdigstilles i juni Der vil en gjøre fremskriving av aktivitet og kapasitetsbehov med planhorisont fram mot 2030, for bedre å kunne vurdere det langsiktige behovet for eventuelle nye sykehus/nybygg. I tillegg skal det gjøres demografisk fremskriving av aktiviteten til 2040 som grunnlag for en vurdering av utviklingen ut over planhorisonten. I den sammenheng vil justeringer av viktige drivere for aktivitet og kapasitet bli drøftet i denne rapporten. Nasjonal helse- og sykehusplan Det er ventet at regjeringen snarlig vil initiere arbeid med en nasjonal helse- og sykehusplan som skal legges fram for Stortinget. Planen skal blant annet inneholde en definisjon av oppgavene for ulike typer sykehus, struktur i spesialisthelsetjenesten, behovskartlegging, utstyrsbehov og investeringsplaner. Tema som belyses i dette notatet og i videre kapasitetsanalyser i 2014 vil trolig også være sentrale i arbeidet med den nasjonale helse- og sykehusplanen. 3

4 2 Styringsgruppens anbefalinger Hovedretningen for styringsgruppens arbeid og den videre utviklingen av spesialisthelsetjenestene i hovedstadsområdet og regionen må være tuftet på vedtatte overordnede føringer. Helse Sør-Østs Plan for strategisk utvikling peker ut retningen, bl.a. for et tydelig pasientfokus, kvalitet og pasientsikkerhet, trygge og likeverdige helsetjenester, samhandling med kommuner og samarbeid med private aktører. Dette er alle tema som er berørt i denne styringsgruppens drøftinger. Bakgrunn for styringsgruppens anbefalinger er beskrevet i kapittel 4 Utfordringsbilde og faktagrunnlag der utfordringer og tiltak i de tre sykehusområdene beskrives nærmere, og i kapittel 5 Tematisk drøfting der relevante tema fra styringsgruppens drøftinger er belyst. Med bakgrunn bl.a. i befolkningsøkningen og utviklingen for sykehusene i hovedstadsområdet de siste årene har styringsgruppen valgt å rette mest oppmerksomhet til det kortsiktige utfordringsbildet, og spesielt på sengekapasitet. For å møte utfordringene mht. ventetider og fristbrudd er det i tillegg viktig at en arbeider for en videre dreining av aktivitet og kapasitet mot økt dagbehandling og poliklinisk utredning/diagnostikk. 2.1 Anbefalinger om tiltak på kort og mellomlang sikt Utfordringene i sykehusområdene, iverksatte tiltak og oppnådde/forventede effekter er beskrevet i kapittel 4 og 5. Det bemerkes at hovedstadsområdet har større befolkningsvekst enn ellers i regionen/landet. Det er press på kapasitet og ugunstig utvikling i tilgjengelighetsparametere som for eksempel korridorpasienter, fristbrudd og ventetid. Det er identifisert kapasitetsutfordringer særlig ved Ahus. Her er mange tiltak allerede iverksatt, og de har etter styringsgruppens vurdering vært målrettede og hensiktsmessige. En registrerer at disse begynner å gi positive resultater og driftsmessige forbedringer. I tillegg vil Ahus realisere ytterligere tiltak nærmeste måneder, jf. kap Styringsgruppen vil peke på nødvendigheten av at dette gode arbeidet videreføres og videreutvikles Rask og fleksibel utnyttelse av tilgjengelig kapasitet i hovedstadsområdet Hovedspørsmålet har vært om kapasiteten i hovedstadsområdet er tilstrekkelig på kort sikt. I dialogen med helseforetakene og de private sykehusene er det klarlagt ledig kapasitet av forskjellig art og muligheter for kapasitetsutvidelser på kort og mellomlang sikt. Dette omfatter bl.a. følgende: Diakonhjemmet sykehus (DS) har etablert nytt akuttmottak og vil kunne ta i mot 2-5 ekstra ø- hjelpspasienter per døgn fra primo desember, med en opptrapping på inntil 10 pasienter per døgn fra 1. februar DS har også mulighet til å ta en større andel av alle eldre Oslopasienter med brudd. Lovisenberg sykehus (LDS) har mulighet til å ta i mot 2 ø-hjelpspasienter fra desember LDS kan videre dekke opp for en sengepost i løpet av fire måneder. Styringsgruppen anbefaler at det så snart som mulig iverksettes konkrete avtaler mellom Ahus, OUS, LDS, DS og HSØ RHF om kapasitetsutvidelser, herunder også rutiner og kriterier for henvisning og oppfølging, samt økonomisk oppgjør. Denne kortsiktige utvidelsen bør ses som del av en kapasitetsmessig opptrapping i et lengre perspektiv. RHFet må sikre at gjennomføringen av avtalene løpende følges opp. Det er viktig å sikre pasientenes behov for kontinuitet og oppfølging gjennom forutsigbar triagering og gode samhandlingsrelasjoner med kommune/bydelene. Unødvendig ventetid og transport mellom sykehusene må unngås. 4

5 2.1.2 Tiltak for å forbedre kapasiteten på mellomlang sikt Som en videreutvikling av de kortsiktige løsningene har styringsgruppen registrert følgende muligheter for ytterligere kapasiteter og tiltak, som må vurderes nærmere: Både DS og LDS har angitt at de har mulighet for å ta over én bydel i løpet av 2014 uten vesentlig utbygging. Med bakgrunn i dagens egendekning i DS og LDS, må det avklares nærmere hvordan dette vil påvirke kapasitetsbehovet på OUS og eventuelt Ahus. LDS beskriver også planer for nybygg med om lag nye somatiske senger som kan realiseres i løpet av 2-3 år. Martina Hansens Hospital (MHH) har mulighet til å utvide sin elektive ortopediske virksomhet, noe på kort sikt og ved investeringer på lengre sikt. Dette vil kunne avlaste både OUS og Ahus. Vestre Viken, Bærum sykehus, har mulighet til å bemanne 35 senger, med hovedvekt på indremedisin, ortopedi og noe kirurgi. Sykehuset har også kapasitet til ytterligere 300 fødsler pr. år med nåværende bemanning, men i prosessen har det vært påpekt at behovet for fødeplasser er dekket innen OUS og Ahus. Styringsgruppen har også drøftet KAD-plassenes kapasitetsmessige betydning. Det er hensiktsmessig at dette drøftes videre innenfor de etablerte arenaer. Det er viktig at KADplassenes intensjon om å forebygge unødvendige sykehusinnleggelser realiseres. Det er etablert samarbeid mellom Ahus og Sykehuset Innlandet (SI) bl.a. om behandling av ortopediske pasienter og pasienter med operative gallelidelser ved SI Kongsvinger sykehus. Styringsgruppen anbefaler at samarbeidet med mellom Ahus og SI videreutvikles. Fra OUS side beskrives også tiltak/prosjekter som vil være med på å styrke kapasitet i nær fremtid og på mellomlang sikt. Dette omfatter bl.a. nye operasjonsstuer og postoperativ- /intensivsenger, bruken av Aker sykehus etter flytting av urologi og karkirurgi, samlokaliseringsprosjekter, samarbeid med Oslo kommune bl.a. om storbylegevakt og samarbeid med LDS og DS om videre oppgavedeling. Det er viktig at disse aktivitetene følges opp samordnet og evalueres. Det er i november 2013 nedsatt et særskilt fagutvalg for å vurdere intensivkapasiteten i regionen. Fagutvalget skal bl.a. gi råd i forhold til utnyttelse av den samlede intensivkapasiteten i hovedstadsområdet. Styringsgruppen understreker nødvendigheten av dette arbeidet og at dette sees i sammenheng med øvrige aktiviteter som her er beskrevet. Det legges videre til grunn at den samlede intensivkapasiteten vurderes i den regionale kapasitetsanalysen frem mot Styringsgruppen har også pekt på muligheter og behov for at HSØ initierer videre arbeid med oppgavedelingen i hovedstadsområdet. Eksempler på slike områder er: kreft med palliasjon ortopedi generell indremedisin På enkelte fagområder fins det gode eksempler på nye former for samarbeid mellom sykehusavdelinger og avtalespesialister. I regional målestokk har hovedstadsområdet (spesielt Oslo og Akershus) mange avtalespesialister, og slike samarbeidsmodeller bør videreutvikles for å bidra til målrettet utnyttelse og økning av den polikliniske kapasiteten i området. Styringsgruppen anbefaler at HSØ vurderer hvilke deler av dette mulighetsrommet som skal realiseres fram mot vintersesongen 2014/15, og hva som kan og bør utstå til en har vurdert resultatene av den regionale kapasitetsanalysen. Dette må skje i samarbeid med berørte helseforetak og sykehus, Oslo kommune og KS Samordnet oppfølging og styring av pasientstrømmer Styringsgruppen anbefaler at det etableres et samarbeidsutvalg for samordnet oppfølging og evaluering av kortsiktige tiltak, samt kriterier for styring/koordinering av pasientstrømmer og ledig kapasitet i hovedstadsområdet. Utvalget skal primært arbeide i en overgangsperiode, eventuelt med sikte på å etablere en mer permanent samordning. Utvalget settes sammen av en representant fra DS, LDS, 5

6 OUS, Ahus, VV, Oslo kommune, KS Akershus og HSØ RHF. HSØ har ansvar for at arbeidet igangsettes. Utvalget vil ha følgende hovedoppgaver: Bidra til kriterier for styring/koordinering av pasientstrømmer og øyeblikkelig hjelp gjennom AMK-sentralen, avtaler og andre hensiktsmessige tiltak. Samordnet vurdering av tiltak/prosjekter/ressursutnyttelse Ressursbehov og finansiering Styringsgruppen har merket seg at HSØ i budsjettet for 2014 har avsatt særskilte midler for å sikre kapasitet i hovedstadsområdet, dette samtidig som Ahus gis ekstraordinær inntektsstøtte og aksept for et visst underskudd i En mer fleksibel utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og en eventuell ytterligere oppgavedeling anses som positivt, men gir noen utfordringer mht. finansiering og inntektsfordeling. Det anbefales at disse forholdene vurderes i forhold til den regionale inntektsmodellen. 2.2 Premisser for planlegging på lengre sikt Styringsgruppen bemerker at selv om drøftingene i denne prosessen tar utgangspunkt i kortsiktige behov, må løsningene også sees i et langsiktig perspektiv. Forslagene om tiltak på lengre sikt må ses i sammenheng med viktige prosesser som utviklingsplan og idéfase i OUS og VV og den regionale kapasitetsanalysen. Disse arbeidene avsluttes i løpet av første halvår 2014, og må harmoniseres. I denne sammenheng er det også grunn til å peke på at på tross av en jevn befolkningsvekst har antallet sykehussenger gått betydelig ned over mange år, også i årene etter Dette gjelder ikke bare for hovedstadsområdet, men samlet for regionen og landet som helhet. I 2012 var det samlede sengetallet i Helse Sør-Øst redusert med omlag 20 % i forhold til 2002, mens folketallet i samme periode økte med 15 %. Samtidig er kapasiteten for dagbehandling og poliklinikk økt betydelig. Muligheter og begrensninger for at denne utviklingen fortsetter må belyses i de videre kapasitetsanalysene Mindre fokus på egendekning i hovedstadsområdets sykehusområder Dokumentasjon og analyser viser at pasientstrømmene bare til en viss grad følger inndelingen i opptaksområder for enkeltsykehusene. Situasjonen er historisk betinget grunnet i en ulik utvikling av sykehusenes tilbud, samt at avstandene mellom sykehusene er korte. Sett i lys av dette er det et sentralt spørsmål om en fremtidig skal søke å utvikle et helhetlig tilbud innenfor opptaksområdet til det enkelte sykehus, eller om ressurser og kapasiteter skal sees mer samlet. Viktige forhold som må vurderes i denne sammenheng er faglig utvikling, ressurs-/ kapasitetsutnyttelse, spørsmål om tilgjengelighet og likeverdighet, samt vilkår for utvikling av samhandlingsrelasjonen til kommuner og bydeler. Styringsgruppens vurdering er at det bør skje en sterkere grad av koordinering mellom sykehusene i de tre sykehusområdene. Dette kan fortsatt dreie seg om kortsiktige avlastningstiltak og ytterligere oppgavedeling. Det er nødvendig at Helse Sør-Øst RHF bidrar aktivt med arbeidsdelingen mellom helseforetakene/sykehusene, spesielt i Oslo sykehusområde. Som en del av denne samordningen er det også nødvendig å foreta en avklaring av den langsiktige utviklingen av lokalsykehusfunksjonen i Oslo sykehusområde. Det er særlig viktig at dette avklares i sammenheng med den regionale kapasitetsanalysen og idéfasearbeidet i OUS. Oslo kommune må delta i dette arbeidet. På bakgrunn av fremstillinger av dagens egendekning innen de tre sykehusområdene i hovedstadsområdet, samt innspillene fra de private sykehusene, har styringsgruppen drøftet aktuelle retninger for innholdet i hovedstadsområdets sykehustilbud. Selv om de private sykehusene i noen grad kan tenke seg å utvide sine funksjoner, for eksempel til tilgrensende fagområder, er det mest realistiske fremtidsbildet at eventuelle kapasitetsøkninger i hovedsak 6

7 skjer innenfor det tilbudet de har i dag. Dette tilsier eventuelt at OUS også i fremtiden må ivareta vesentlige lokalsykehusfunksjoner både fra egne områder og fra opptaksområdene til LDS og DS. Styringsgruppen vurderer videre at alle de tre helseforetakene (OUS, Ahus og VV) er store og har stort nok befolkningsgrunnlag for fremtidig fagutvikling. Det er ingen spesielle faglige grunner for at det enkelte helseforetak må øke befolkningsgrunnlaget. Sett i forhold til vurderingene i RHF-sak anses det hensiktsmessig å nedtone betydningen av egendekningsgraden for hvert enkelt av de tre sykehusområdene i hovedstadsområdet. Når behandlingstilbudene i Oslo og Akershus (OUS, LDS, DS, Ahus og VV) i større grad sees under ett, vil dette i noen grad kunne innebære en organisatorisk og kommunikasjonsmessig utfordring. Det er viktig å bidra aktivt til at innbyggerne i hovedstadsområdet føler nødvendig nærhet til sykehustilbudet på lokalsykehusnivå. En viktig nøkkel til dette er utviklingen av samhandlingsaktivitetene i samarbeid med kommuner og bydeler. Det må fremgå at retten til fritt sykehusvalg ikke forringes, samtidig som en tydeligere oppgavedeling innenfor hovedstadsområdet vil klargjøre hvor behandlingstilbudene finnes Realisering og videreutvikling av samhandlingsreformen Utviklingen av samhandlingsreformen og samarbeidsrelasjonene til kommunehelsetjenesten er avgjørende både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Premissene for reformen er generelle, og det er krevende å trekke kapasitetsmessige slutninger på grunnlag av de førende dokumentene. For å kunne gjøre simuleringer og vurderinger av kapasitetsmessige følger av samhandlingsreformen i den regionale kapasitetsanalysen i 2014, vil det måtte defineres enkelte grunnleggende dimensjonerende forutsetninger, bygd bl.a. på alternative pasientforløp og andre mulige endringer innenfor gjeldende ansvars- og arbeidsfordeling. Som betydelige aktører må Helse Sør-Øst, det enkelte helseforetak/sykehus og kommunene i fellesskap lede utviklingen i en god retning for pasientene. Målet må være å lage gode løsninger for alle parter. Det er derfor viktig at det utvikles særskilte mål og strategier for samhandlingen. Hovedstadsområdet gir særlige muligheter for utvikling av gode tiltak. I den foreliggende situasjon vil styringsgruppen peke på at hensynet til pasientenes behov for akuttbehandling nødvendiggjør tilpasninger i pasientstrømmene, basert på hvilket sykehus som har best tilgjengelig kapasitet og kompetanse. På lenger sikt bør slike forhold avveies mot kommunenes og bydelenes behov for god samhandling med sitt sektorsykehus. Det følger av gjeldende ansvars- og arbeidsfordeling (basert på LEON-prinsippet og samhandlingsreformens intensjoner) at så mye som mulig av tjenestetilbudet bør ivaretas i førstelinjetjenesten. Med dette som utgangspunkt anbefaler styringsgruppen at det arbeides videre i samarbeid med Oslo kommune om felles overordnede strategier for videreutvikling av Samhandlingsarena Aker. På tilsvarende måte er det ønskelig at kommunene i Oslos nærområder lager gode samhandlingsmodeller og -arenaer. Dette forutsetter et aktivt interkommunalt samarbeid, som samtidig utfordrer og involverer respektive helseforetak/sykehus. Samarbeidet om etablering av ny storbylegevakt bør avklares og konkretiseres så snart som mulig. Partene må i felleskap finne frem til egnet lokalisering. Oslo kommune har satt av midler til forprosjektering i En velfungerende storbylegevakt vil være en viktig faktor for god pasientbehandling, effektiv triagering og kapasitetsutnyttelse i Oslo. Målet om realisering av en permanent storbylegevakt i , med samarbeidsakse mot alle sykehus i hovedstadsområdet vil også være en viktig katalysator i det videre arbeid med samhandlingsreformen. Det er videre viktig at en også får robuste legevaktsordninger med god kapasitet og kompetanse i resten av hovedstadsområdet. 7

8 2.2.3 Rollen til de private ideelle sykehusene i Oslo I de fleste henseender betraktes DS og LDS som en del av det offentlige sykehustilbudet, da sykehusene har et definert befolkningsansvar og driftavtaler med RHFet. Det er ønskelig at det skjer en sterkere samordning av planer og tilbud mellom LDS, DS og OUS. En slik samordning anses som avgjørende for videre utvikling av sykehustilbudet i hovedstadsområdet, slik at behandlingstilbud, forskning og utdanning i større grad fremstår samlet. Styringsgruppen anbefaler at det i de mer langsiktige utredningene arbeides videre med en avklaring og tydeliggjøring av oppgave- og ansvarsfordeling i Oslo sykehusområde: Videreutvikling av eksisterende oppgaveprofil og evt. økt kapasitet ved de private ideelle sykehusene for å dekke flere tjenester og/eller flere bydeler. En videreutvikling av de private sykehusenes fortrinn mht. samhandling med kommunale behandlingstilbud. Det må i så fall knyttes opp til en noe endret oppgavedeling i Oslo sykehusområde. Samarbeidsløsninger mellom sykehusene sentrert rundt en ny storbylegevakt. En strukturert og styrt utvikling og samarbeid om forskning, utdanning og kompetanseutvikling/-overføring mellom sykehusene og universitetet. Inntil det foreligger mer permanente samarbeidsstrukturer for Oslo sykehusområde, anbefaler styringsgruppen at OUS, DS og LDS er representert i hverandres utviklings- og utbyggingsplaner Fremtidig rolle for OUS OUS har en sentral rolle, både i Oslo sykehusområde, regionalt og nasjonalt. I dag er sykehuset noe fragmentert organisert, ved at det driftes med mye gammel bygningsmasse og på mange adresser. Den pågående idéfaseprosessen i OUS omfatter derfor komplekse problemstillinger og avhengigheter, hvor arbeidet er delt i to faser: en faglig-/innholdsmessig og kapasitetsmessig vurdering en byutviklingsorientert og arealmessig mulighetsstudie med sikte på en helhetlig og langsiktig utviklingsplan Det er viktig at arbeidet gjennomføres innenfor de forutsetninger og tidsrammer som er satt og at prosjektet sikrer nødvendig deltakelse og forankring hos alle samarbeidspartnere og i forhold til HSØ RHF. Det er forutsatt at fremtidige byggeplaner utvikles som avgrensede byggetrinn/-prosjekter. Planene må også ivareta nødvendige tiltak ved OUS for å oppfylle bygningsmessige lovkrav og for å opprettholde en forsvarlig drift inntil den endelige utbyggingen er gjennomført. Det er videre viktig at idéfasearbeidet inkluderer anbefalingene fra denne styringsgruppen, og senere også fra RHF-styret. Dette gjelder særlig uvikling av langsiktige og bærekraftige ambisjoner for samhandlingsreformen og forventningen om en realisering av storbylegevakten. Kapasitetsanalyser for fremtidig utvikling vil i noen grad kunne gjennomføres innenfor idéfaseprosjektets rammer. Det legges til grunn at de samlede kapasitetsmessige vurderinger skjer i den regionale kapasitetsanalysen som sluttføres i løpet av første halvår Kompetansebehov og kompetanseutvikling Hovedstadsområdet er generelt den del av Helse Sør-Øst som har det største arbeidsmarked, med et bredt utdanningstilbud og med tilstrømming av arbeidssøkere fra øvrige regioner og fra utlandet. Samtidig er det en høy konsentrasjon av forskning og utdanningsoppgaver. Samlet sett ligger hovedstadsområdet ganske nær det regionale og det nasjonale bemanningsgjennomsnittet. Som følge av region- og landsfunksjoner er det ikke unaturlig at OUS for noen grupper ligger høyere. 8

9 Styringsgruppen vil påpeke at kapasitet i sykehus er et spørsmål både om bemanning, utstyr og arealer. Strategisk kompetanseutvikling er et satsingsområde i Helse Sør-Øst. Bemanning som sikrer at ansatte med oppdatert kompetanse er til stede, på rett sted til rett tid, er avgjørende for å sikre god diagnostikk og behandling, pasientsikkerhet, høy kvalitet og effektiv bruk av ressurser på alle tjenesteområder. Det er nødvendig å vurdere hva slags kompetanse regionen trenger i årene fremover, og vurdere strategier for hvordan en rekrutterer ansatte med de nødvendige kompetanser. Premissavklaringene for hovedstadsområdet må derfor følges opp med vurderinger av spørsmål som: - I hvilket omfang bør hovedstadsområdet være selvforsynende med spesialistkompetanse og hvordan legge til rette for å sikre kapasitet til dette? - Hvordan koordineres bemanningsbehov i hovedstadsområdet med endringer i pasientstrømmer og endringer i oppgavefordelingen, herunder samhandlingsreformen og fremtidig rolle til OUS? Det er viktig at dette arbeidet understøttes av alle helseforetak og sykehus. Styringsgruppen anbefaler at det utvikles konkrete tiltak for samordning og samarbeid om kompetanseutvikling, rekruttering og utdanning i hovedstadsområdet i forlengelse av disse vurderinger Regionale føringer for dimensjonering og planlegging Vurderingene av et fremtidig kapasitetsbehov vil som kjent være sterkt påvirket av demografisk utvikling og faglige utviklingstrender. Mange dimensjonerende faktorer er påvirkbare. Det er viktig at disse faktorene tydeliggjøres og tas med i de planer som utarbeides i det enkelte helseforetak og sykehus. Noen eksempler på slike faktorer er Forholdet mellom bruken av senger og omfanget av dagbehandlings- og polikliniske aktiviteter. Relativt sterkere økning av dagbehandling og poliklinisk aktivitet Økning av andel dagkirurgi, for eksempel dimensjonert til et nivå på % Økt beleggsprosent basert på entydige sengedefinisjoner: Det vurderes at gjennomsnittlig utnyttelsesgrad bør ligge nærmere 90 % enn 85 %, men det må differensieres mellom avdelinger Andel dag- og sammedagskirurgi Åpningstider poliklinikker, inkl. radiologi Generelle åpningstider som dimensjonerende faktorer for planlegging av nye sykehusbygg Gjennomsnittlig liggetid (akutt/elektiv) Bemanningsfaktorer Produktivitet (legges bl.a. til grunn for helseforetakenes økonomiske langtidsplaner) Effektivitetsanalyser, for eksempel liggetidsutvikling (pre- og postoperativt), effektivitet i poliklinikker mv. (jf. også Riksvisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus dokument 3:4, ). Også andre endringsfaktorer bør vurderes: Forbruksrater i kommunene tiltak og effekter Samhandling kommunehelsetjenesten ambisjonsnivå og forventning til resultat, virkemidler Samarbeid med andre HF funksjonsfordeling, pasientstrømmer Faglige krav/utvikling spesielle satsningsområder for pasientgrupper Teknologisk utvikling endringer i tilbud/tjenestene, planer og forventet effekt Organisatoriske tiltak, effektivisering endringer i pasientforløp, liggetider, bruk av observasjonssenger i akuttmottak o.a. 9

10 Styringsgruppen anbefaler at disse føringene tas videre i et helhetlig regionalt perspektiv og at det årlig presenteres et datasett med analyser der helseforetakene og sykehusene sammenlignes mht. produktivitet og viktige dimensjonerende faktorer. Dette vil være en spore for videre utvikling og et grunnlag for erfaringsutveksling og målrettede tiltak. 3 Bakgrunn og organisering av arbeidet 3.1 Målet for arbeidet Dagens organisering i hovedstadsområdet og regionen for øvrig baseres på omfattende og godt forankrede plan- og utredningsprosesser både før og etter helsereformen i I de siste årene har RHF-sak lagt viktige premisser for planarbeidet. Det er viktig at også videreutviklingen av tjenestetilbudet blir basert på langsiktighet og omforente prosesser der alle berørte parter deltar. Hovedformålet med det aktuelle arbeidet har vært å gi administrerende direktør råd om forbedringer i tjenestetilbudet til pasienter og befolkning, ved å utrede/avklare premisser/føringer på sentrale aktivitets- og kapasitetsområder i et kort- og langsiktig perspektiv. Arbeidet er et ledd i vurderingen av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal ivareta sitt sørge for -ansvar. De premisser og føringer som utvikles vil også kunne være planforutsetninger for den videre utviklingen i Helse Sør-Øst og i helseforetakenes utviklings- og utbyggingsplaner. Arbeidet har også et særlig kortsiktig tilsnitt da mandatet sier at dersom arbeidet indikerer at det er behov for raske, kortsiktige løsninger på kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet, kan styringsgruppen gi eventuelle råd/forslag om nødvendige tiltak. I styringsgruppen og på arbeidsmøtene ( verkstedene ) har det vært fokus på begge oppgavene, men med mest vekt på de utfordringene sykehusene har i dag. Sykdomsutviklingen og en stadig raskere medisinsk utvikling vanskeliggjør sikre vurderinger av behovene på lenger sikt enn år. Det stiller også krav til at selv nye sykehusbygg må kunne tenkes ombygget og omstilt til endrede behov og funksjoner. 3.2 Styringsgruppens sammensetning Styringsgruppen har bestått av følgende: Peder Kristian Olsen leder av styringsgruppen Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF Stein Vaaler, Akershus universitetssykehus HF Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF Lars Erik Flatø, Lovisenberg Diakonale Sykehus Anders Mohn Frafjord, Diakonhjemmet Sykehus Pål Jeroen Husby, Martina Hansens Hospital Bjørg Månum Andersson, Oslo kommune Øistein Myhre Winje, Brukerutvalget Vestre Viken Tove Nakken, Brukerutvalget Oslo universitetssykehus Jørn Pettersen, Brukerutvalget Akershus universitetssykehus Audun Fiskvik, KS Erik Kjeldstadli, KS Kirsten Brubakk, Unio Lena Hinrichsen, SAN Mette Vilhelmshaugen, YS 10

11 Svein Øverland, LO Terje Keyn, Akademikerne Tommy Johansen, konsernverneombud 3.3 Prosess RHFets direktør for medisin og helsefag har vært ansvarlig for utredningsarbeidet. En RHF-basert arbeidsgruppe har ivaretatt utredning og sekretariat. Videre er det gjennomført tre arbeidsseminarer ( verksteder ). Disse seminarene har vært konstruktive og bidratt både til den prinsipielle drøftingen og konkrete løsningsalternativer. I diskusjonen er temaene i stor grad sett i sammenheng. Resultatet av styringsgruppens arbeid er et viktig element i videreutvikling av den regionale eierstyringen, kapasitetsvurderingen og oppfyllelsen av sørge for -ansvaret i hele regionen frem mot Dette arbeidet gjennomføres i av Sintef Helse og skal gi grunnlag for å klargjøre langsiktige planforutsetninger for oppfyllelse av sørge for -ansvaret for Helse Sør-Øst RHF. 3.4 Styringsgruppens drøftinger Som grunnlag for styringsgruppens vurderinger har en særlig utredet/drøftet følgende tema: Bruks-/utnyttingsgrad av tilgjengelige kapasiteter Egendekning av vanlige tjenester i sykehusområdene Virkninger av samhandlingsreformen i hovedstadsområdet Bruken av de tre private ideelle sykehusene Framtidig rolle for OUS Aktuelle områder for videre funksjons- og oppgavefordeling (innad i Oslo og mellom de tre sykehusområdene) Eventuelle justeringer av opptaksområder Disse temaene blir i det videre belyst særskilt som underlag for styringsgruppens anbefalinger. 11

12 4 Utfordringsbilde og faktagrunnlag 4.1 Utfordringer/status overordnet bilde Generelle utviklingstrender og utviklingen innenfor helseregionen vurderes hvert år og beskrives i årlig melding. Tilsvarende vurderinger gjøres i årlig melding fra helseforetakene. Dette omfatter bl.a. befolknings- og aldersutvikling, innvandring, sykdomsutvikling, sosial ulikhet i helse, utvikling av viktige indikatorer for kvalitet og tilgjengelighet. Videre belyses behovet for aktivitetsvekst, økonomiske rammeforutsetninger og spørsmål knyttet til personell og kompetanse samt bygningskapital og investeringsbehov. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidig aktivitetsbehov og kapasitet for helsetjenester. Det er særlig vanskelig å skille hva som er reelle behov og hva som er en tilbudsdrevet etterspørsel. Normalt vurderes behovene for offentlige tilbud etter utviklingen i forbruket av tjenester målt mot faktorer som demografisk utvikling, endringer i sykdomsmønstre, medisinsk utvikling, nye indikasjoner og prosedyrer, effektivisering og endret arbeidsdeling. God forebygging og behandling kan gi redusert aktivitetsbehov, men et godt utbygd helsevesen og utvikling av ny medisinsk teknologi kan også bidra til å avdekke eller skape ny eller økt etterspørsel etter helsetjenester. Ny etterspørsel kan også oppstå ved at kjent forekomst øker, eller at indikasjon og terskel for behandling endres. Viktige utviklingstrekk som gir utfordringer for spesialisthelsetjenesten generelt er en stadig raskere medisinsk og teknologisk utvikling, som muliggjør at mer utredning og behandling skjer poliklinisk, liggetiden i sykehus blir kortere og det er et økt press på medisinske støttefunksjoner. Tilsvarende gjelder også for faglig utvikling og befolkningens forventninger til tjenestene. Nasjonalt kommer dette til uttrykk i form av for eksempel krav til minimum ventetider for oppstart av behandling, prioritering av spesielle pasientgrupper, økte åpningstider mv. Det er videre forutsatt en økt samhandling med kommunale tjenester, inkl. overføring av ansvar og arbeid. Når det gjelder utviklingen i hovedstadområdet er det viktig å nevne følgende: Området har større befolkningsvekst enn ellers i regionen/landet. Oslo har i mange år hatt store forskjeller mellom bydelene i sykelighet og dødelighet for innbyggerne. Det er press på kapasiteten og ugunstig utvikling i tilgjengelighetsparametere som for eksempel korridorpasienter, fristbrudd, ventetid. Det er identifisert særlige kapasitetsutfordringer ved Ahus, jf. bl.a. Sintef-rapport 1 og styresaker 2 Det er særlige utfordringer i forhold til kompetanse. Dette gjelder både kompetanseutvikling, rekruttering, utdanning mv., jf. kapittel 1.3. Samhandlingsreformen vil ha særlige effekter i hovedstadsområdet. Dette kan innebære både utfordringer og vesentlige muligheter. Tilsvarende vil videreutvikling av storbylegevakten ha betydning for sykehusene og tjenestene på kommunalt nivå, jf. kap. 5. Det er identifisert et betydelig investeringsbehov. Dette utredes i utviklingsplan og idéfase for Vestre Viken 3 og OUS 4. Videre prosess for disse arbeidene må avstemmes mot de pågående regionale prosjektene. 1 Akershus universitetssykehus gjennomgang og fremskrivning av aktivitet og kapasitetsbehov somatiske tjenester 2 Ahus styresaker: , RHF-styresak RHF-styresak

13 Det er etablert en evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst knyttet til gjennomføringen av vedtatte endringer bl.a. i RHF-styresak Oppdraget har særlig fokus på helseforetakene i Oslo-området. Realisering og standardisering av dataløsningene med felles IKT-systemer vil gi større muligheter for raskere utveksling av pasientdata og mer effektiv pasientbehandling. 4.2 Status og utvikling i sykehusområdene I dette kapitlet gis en kort redegjørelse for hvert av de tre sykehusområdene. Beskrivelsen omfatter de demografiske utfordringene, dagens pasientstrømmer og utfordringsbildet innenfor sykehusområdet. Innledningsvis belyses også befolkningsutviklingen i regionen og samlet for hovedstadsområdet. Som datagrunnlag for framskrivningene er valgt det midlere (MMMM-alternativet) fra SSB, og utvalget er gjort i samarbeid med Sintef. Denne framgangsmåten er valgt for å sikre at denne rapporten og den regionale analysen fra Sintef bygger på samme datagrunnlag. Vår vurdering er at tidligere usikkerhet i prognosene for befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet er noe redusert, selv om en aldri vil greie fullt ut å anslå konsekvensene av variable størrelser som innvandring og framtidig by- og regionplanlegging. Tabell 4.1: Befolkningsframskriving per fylke, helseregion Sør-Øst Fylke Folketall Folketall Endring Folketall Endring Folketall Endring Østfold ,1 % ,0 % ,1 % Akershus ,8 % ,9 % ,3 % Oslo ,7 % ,9 % ,0 % Hedmark ,7 % ,9 % ,4 % Oppland ,6 % ,8 % ,1 % Buskerud ,8 % ,0 % ,9 % Vestfold ,0 % ,8 % ,9 % Telemark ,1 % ,9 % ,9 % Aust-Agder ,8 % ,0 % ,4 % Vest-Agder ,0 % ,8 % ,0 % Sum Helse SØ ,5 % ,8 % ,0 % Tabell 4.1 gir et bilde på hvordan befolkningsutviklingen vil bli og de fylkesvise variasjonene. Denne rapporten har et kortere tidsperspektiv enn den regionale analysen, men tabellen indikerer en betydelig vekst i perioden Prognosen er at innbyggertallet i de tre fylkene i hovedstadsområdet vil øke med drøyt av veksten på ca i regionen. Figur 4.1 viser at befolkningen i hovedstadsområdet vil øke noe mer (+ ca ) enn i de tre fylkene. Mange vil være overrasket over utviklingen for noen av aldersgruppene, særlig det forhold at gruppen 80+ holder seg nærmest uendret fram til Til gjengjeld vokser gruppen år med over personer i denne perioden. 13

14 Figur 4.1: Forventet befolkningsutvikling i hovedstadsområdet (summen av Akershus, Oslo og Vestre Viken sykehusområder) , med utgangspunkt i faktiske tall 2012 (Vestby ekskludert fra år 2015, Nes inkludert fra 2015) Antall innbyggere, aldersgruppe 80+ Antall inbyggere, aldersgruppe 0-14 år Antall innbyggere, aldersgruppe år Antall innbyggere, alle Pasientstrømmer Gjennomgang av status for hvert sykehusområde bruker NPR-data for døgnopphold somatikk 2012 (eksklusiv friske nyfødte) som illustrasjon på pasientstrømmene i og ut av sykehusområdet. Ett unntak er figur 4.8, der datagrunnlaget omfatter alle døgnopphold. Det bemerkes at bruken av døgnopphold gir en risiko for et unødvendig fokus på liggedøgn og sengekapasitet, men en har vurdert at de gir et tilstrekkelig greit bilde på pasientstrømmene. 14

15 4.2.1 Akershus sykehusområde Figur 4.2 viser et utdrag av dagens status for sykehusområdet. Nye Ahus ble åpnet i 2008, og i status inngår utvidelsen av sykehusområdet fra 1. januar 2011, da byggingen av sykehuset var fullført. Etter utvidelsen av sykehusområdet har Ahus hatt drifts- og kapasitetsmessige utfordringer, som ennå ikke er løst, jfr. mer utførlig omtale senere i kapitlet. Figur 4.2: Noen sentrale fakta om Akershus sykehusområde 2013 Akershus SO Innbyggere Egendekning somatikk HF/ Sykehus i sykehusområdet Ahus HF består av sykehuset på Nordbyhagen, Lillestrøm sykehus, Ski sykehus, avdelinger for PHV Skytta Nittedal, Gaustad i Oslo, Bråten og Lurud i Skedsmo, DPS, BUP poliklinikker og ruspoliklinikker i Jessheim, Lillestrøm, Grorud, Furuset og Ski. Nettside HF 2013 Andel Skedsmo % Alna % Lørenskog % Ullensaker % Stovner % Ski % Grorud % Oppegård % Eidsvoll % Nittedal % Nesodden % Øvrige % Total % Omfatter alle kommuner i Akershus øst + Follo (ikke Nes innen somatikk), Rømskog i Østfold og tre bydeler i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. ~ innb., ~17 % av befolkningen i HSØ SSB.2013, 1.jan. I eget SO Alle opphold ~ 58 % Døgnopphold ~ 73 % Døgnopphold øhjelp ~ 84 % DRG ~ 63 % Andel pasienter bosatt i sykehusområdet som er behandlet av HF/sykehus i sykehusområdet (Ahus) NPR. Anonymiserte Fremtidig befolkningsutvikling Figur 4.3 og tabell 4.2 gir et bilde av forventet befolkningsvekst i sykehusområdet, med utviklingen mot 2030 og et kortsiktig vekstbilde for de nærmeste årene. Figur 4.3: Forventet befolkningsutvikling i Akershus sykehusområde , med utgangspunkt i faktiske tall 2012 (Vestby ekskludert fra år 2015, Nes inkludert fra 2015) Antall innbyggere Akershus SO, absolutte tall (år ), Vestby eksludert fra år 2015, Nes (Hedmark) inkludert fra år 2015 Antall innbyggere i aldersgruppe 80+, absolutte tall Antall innbyggere i aldersgruppe 60-79, absolutte tall Antall innbyggere i aldersgruppe 0-14, absolutte tall

16 I perioden fram mot 2017 vil befolkningsveksten i sykehusområdet være på innbyggere per år. I de første årene vil veksten være sterkest i aldersgruppene og år, jf. også tabell 2. Selv om samlet egendekning holder seg under 70 %, ivaretar sykehuset en langt større del av akuttbehovene for befolkningen i sykehusområdet. Disse forhold innebærer et økt press på sykehuset, som vil ha behov for noe avlastning mellom 2015 og Fram mot 2020 og 2030 vil befolkningsutviklingen gi store kapasitetsmessige utfordringer. Styringsgruppen ser behov for at disse langsiktige utfordringene må finne sin løsning basert på analysene i det regionale arbeidet. Tabell 4.2 Forventet befolkningsutvikling i Akershus sykehusområde , samlet og fordelt på aldersgrupper Sum Pasientstrømmer Figur 4.4 viser et samlet bilde over pasientstrømmer for døgninnleggelser for befolkningen i Akershus sykehusområde. Rundt 75 % av døgnoppholdene går til Ahus, men her drar akuttopphold opp totalen. Med et stort befolkningsgrunnlag blir presset på Ahus stort, fordi egendekningen på øyeblikkelig hjelp er høy med 84 % av akutte døgnopphold for pasienter fra området. Den elektive egendekningen ligger rundt 55 %. Det viser at svært mange elektive pasienter får sin døgnbehandling utenfor eget sykehusområde. Her er det OUS som tar den høyeste andelen med 28,5 % av alle disse oppholdene for pasienter bosatt i Akershus sykehusområde. Figur 4.4 Pasientstrømmer døgnopphold i 2012 for pasienter bosatt i Akershus sykehusområde Sykehuset Innlandet HF 1,3% OUS HF 15,9% Andre HF 3,9 % Sunnaas sykehus HF 0,8% Andre HF 1,8 % Akershus sykehusområde Ahus HF 74,6% Martina Hansens hospital 1,8 % Oslo kommunale legevakt 1, 8 % Lovisenberg 1,2 % Diakonhjemmet 0,8 % To geografiske områder er analysert nærmere. Bruksprofilen for innbyggerne i de fem Follokommunene avviker lite fra totalbefolkningens bruk av døgnopphold. Som forventet går en litt mindre andel til Ahus (71 %), mens OUS har 17 %, MHH nesten 3 og Sykehuset Østfold 2,6 %. For innbyggerne i de tre Oslo-bydelene (Alna, Grorud og Stovner) i Akershus sykehusområde er bruken heller ikke veldig avvikende, jf. figur 4.8. Andelene for Ahus er 69 og OUS 18 %, mens en stor andel av døgnoppholdene (6 %) fra disse bydelene er observasjonsopphold på Oslo kommunale legevakt. Utfordringsbilde ved Akershus universitetssykehus På kort sikt: Hovedutfordringen ved Ahus er en sterk økning av innleggelser, mest innen generell indremedisin og som øyeblikkelig hjelp-pasienter. I de to siste vintersesongene oppgir Ahus at kapasiteten i perioder har vært utilstrekkelig, slik at sykehuset har hatt opp mot 50 pasienter på 16

17 korridor. Ahus har vurdert at å ha pasienter på korridorene er en bedre løsning enn fortetning i sengepostene pga. bedre mulighet for oppfølging og overvåkning av pasientene. Likevel må løsningen anses som en unntakssituasjon som ikke er akseptabel over tid. På Ahus har oppmerksomheten i hovedsak vært rettet mot håndteringen av akuttpasienter og tilgjengelig sengekapasitet, men Ahus har også hatt store utfordringer med lange ventetider og mange fristbrudd. Det er viktig at disse utfordringene ses i sammenheng, ved at sykehusets løsninger samtidig må sikre økt kapasitet på dagbehandling og poliklinisk utredning. Gjennomførte tiltak og oppnådde effekter På bakgrunn av driftssituasjonen forrige vinter har Ahus arbeidet aktivt med strukturelle og driftsmessige tiltak: Sykehotellet er bygget om til sengeposter. Akuttmottaket er utbygget og omorganisert. Inntaket til sengeområdene reduseres med 30 pasienter per døgn. Dette som en effekt av endret organisering av akuttmottaket som med erfarne akuttleger og øhjelp-poliklinikker diagnostiserer/behandler ca. 800 pasienter pr måned. Ahus har åpnet 20 avlastningssenger for indremedisin i Ski sykehus. Gjennomsnittlig liggetid er redusert, og er nede i 3,59 som et snitt for de tre siste månedene (august-oktober 2013). Ahus har gjort en egen avtale med Sykehuset Innlandet - Kongsvinger om avlastning med ca. 60 ortopediske pasienter, 5 galle- og 5 brokkpasienter til utredning og behandling og 16 coloskopikontroller pr uke. I tillegg skal sykehuset ta ortopediske ø-hjelpspasienter fra nærområdene, planlagt med ett hoftebrudd per døgn. Som del av samhandlingsreformen, og for å unngå unødvendige innleggelser i sykehus, etableres det kommunale akutte døgnenheter (KAD) i kommunene. Oslo kommune har foreløpig etablert 32 senger, som økes til 52 i 2014 og 73 i Tilsvarende starter andre kommuner KAD, blant annet med 10 plasser i Lillestrøm vinteren Det er foreløpig for tidlig å si hvilken effekt KAD vil ha på kapasitetsutfordringene i spesialisthelsetjenesten. Driftstiltak og organisatoriske endringer begynner å gi gode effekter på Ahus. Styrking av kompetansen i akuttmottaket med etablering av klinisk beslutningsenhet (Akutt-24) og akuttpoliklinikker har bl.a. bidratt til en betydelig reduksjon i sykehusets gjennomsnittlige liggetid. Etter de 10 første månedene av 2011 var liggetiden 4,72, mens den for tilsvarende periode 2013 er 3,83 døgn. På observasjonspostene i akuttmottaket er liggetiden redusert fra 1,6 til 1,1 døgn pr. pasient. I tillegg til at dette har frigjort svært mange senger og liggedøgn, har det bedret sykehusets kapasitet og muligheter til å håndtere pågangen. Ahus får i tillegg ferdigstilt utvidelsen av akuttmottaket i desember Til tross for iverksatte og planlagte tiltak vurderer Ahus det som vanskelig å unngå perioder med overbelegg og korridorpasienter. Behovet for avlastning fra andre sykehus i vinter anslås til ca. 10 øhjelp-innleggelser indremedisin, og Ahus ser det som positivt om det planlegges noe permanent avlastning for indremedisin ved Ahus allerede fra neste vinter. Ahus har videre ønske om å frigjøre noe kapasitet til elektiv kirurgi, samtidig som de vurderer at en økning innen tyngre ortopedi også er viktig for bedre balanse i driften. Høsten 2013 gjennomfører Ahus en intern strategiprosess som omhandler kapasitet på kort, mellomlang og lang sikt. Hensikten er å få frem et omforent syn på mål og virkemidler mellom ansatte, ledere og de ansattes representanter. LHL har vedtatt planer om å samlokalisere Feiringklinikken og Glittreklinikken i et nytt, moderne sykehus på Gardermoen. Byggingen starter i 2015 med ferdigstilling av sykehuset i Bygget blir 17

18 på kvadratmeter og skal inneholde 13 operasjonsstuer og andre spesialrom, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. På LHLs nettside presenteres det nye sykehuset som et Nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke. Siden det skal erstatte LHLs to nåværende klinikker, og legges til Gardermoen for bedre å dekke hele landet, er det per dato vanskelig å vurdere hvilken tilleggskapasitet det vil gi for Akershus og hovedstadsområdet. Det er etablert kontakt mellom ledelsen i HSØ og LHL for å klargjøre forutsetninger for videre samarbeid Oslo sykehusområde Oslo sykehusområde dekker hele Oslo med unntak av bydelene Alna, Grorud og Stovner, jf. figur 4.5. Tre sykehus (Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet og Lovisenberg) dekker området med 12 bydeler. Diakonhjemmet og Lovisenberg har viktige deler av lokalsykehusfunksjonene for befolkningen i sine definerte opptaksområder, men likevel er det innen somatikken slik at OUS ivaretar mange lokal- og de fleste områdesykehusfunksjoner for hele sykehusområdet. OUS er samtidig regionsykehus for HSØ og har i tillegg landsfunksjoner. Til å ivareta alle funksjonene har OUS fire sykehus: Aker sykehus, Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. På Aker er deler av sykehuset tatt i bruk som samhandlingsarena. Figur 4.5: Noen sentrale fakta om Oslo sykehusområde per 2013 Oslo SO Innbyggere Egendekning somatikk HF/ Sykehus i sykehusområdet OUS. Lokalsykehus for deler av Oslo, regionssykehus for innb. i HSØ og flere nasjonale funksjoner. Virksomhet på > 40 ulike steder. DHS. Akutt- og lokalsykehus medisin, kirurgi og psykiatri for Vestre Aker, Ullern og Frogner. Områdefunksjon for Oslo og regionfunksjon for HSØ innen revmatologi og revmakirurgi. LDS. Lokalsykehus for flere bydeler med ansvar for indremedisin og psykiatri inkl. øhjelp. + elektiv kirurgi og noen særskilte funksjoner ; hospice, nasjonal oralmed. komp.senter (TAKO). Nettside HF A Innb 2013 Andel LDS området Gamle Oslo % Grünerløkka % St. Hanshaugen % DS området Frogner % Vestre Aker % Ullern % OUS området Nordre Aker % Nordstrand % Østensjø % Søndre Nordstr % Sagene % Bjerke % Uoppgitt % Marka % Sentrum % Total % OUS omfatter: Nordre Aker, Nordstrand, Østensjø, Søndre Nordstrand, (Sagene), Bjerke, Marka, Sentrum DS omfatter: Frogner, Vestre Aker, Ullern LDS omfatter: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen (+ Sagene) ~ innb., ~ 18 % av befolkningen i HSØ SSB.2013, 1.jan. I eget SO Alle opphold ~94 % Døgnopph. ~85 % Døgnopph.øhjelp ~82 % DRG ~91 % Andel pasienter bosatt i sykehusområdet som er behandlet av HF/sykehus i sykehusområdet (OUS, DHS og LDS) NPR. Anonymiserte

19 Fremtidig befolkningsutvikling Figur 4.6 gir et bilde av forventet befolkningsvekst i sykehusområdet fram mot 2030, mens tabell 4.3 viser utviklingen per år for de nærmeste årene. Figur 4.6: Forventet befolkningsutvikling i Oslo sykehusområde , med utgangspunkt i faktiske tall 2012 (inkluderer de 12 bydelene som sykehusområdet dekker + innbyggere i marka, sentrum og med uoppgitt bydel (ufb)) Antall innbyggere Oslo SO, absolutte tall ( ), inkludert uoppgitt bydel Oslo Antall innbyggere i aldersgruppe 80+ Antall innbyggere i aldersgruppe 0-14 år Antall innbyggere i aldersgruppe år Antall innbyggere i alle aldersgrupper Befolkningen i sykehusområdet vil de nærmeste årene vokse med innbyggere per år. Veksten er størst innen aldersgruppene 6-12, 30-39, og år. Antallet eldre over 80 år går ned i årene fram til 2020, for så å øke ganske mye, slik at området i 2030 vil ha ca flere innbyggere over 80 år enn i dag. Ellers viser både figuren og tabellen at sykehusområdet ganske raskt vil få kapasitetsutfordringer. Fram til 2020 vil området samlet ha ca flere innbyggere enn i SSBs framskrivninger av innvandrerbefolkingen er forbundet med usikkerhet. En regner uansett med at Oslo får en kraftig vekst fra dagens andel på % til % i Det er samtidig viktig å minne om at SSB og andre forskningsinstitusjoner gjennom mange år har påvist store forskjeller mellom Oslos bydeler mht innbyggernes sykelighet og dødelighet, og at disse forskjellene innad i Oslo by er større enn mellom kommunene i landet. Tabell 4.3 Forventet befolkningsutvikling i Oslo sykehusområde , samlet og fordelt på aldersgrupper Sum Pasientstrømmer Figur 4.7 viser hovedtrekkene for pasientstrømmer døgnopphold for innbyggerne i sykehusområdet. Det mest markerte og viktigste funnet er at rundt 62 % av alle døgnopphold går til OUS, mens de private ideelle sykehusene samlet sett har relativt små andeler med Diakonhjemmets 12,6 % og Lovisenbergs 11,4 %. Både Diakonhjemmet og Lovisenberg dekker 3 bydeler, men i motsetning til 19

20 Lovisenberg har Diakonhjemmet akuttkirurgisk vaktfunksjon for sin sektor. Det er en forklaring på at Diakonhjemmet har en høyere andel av døgnoppholdene enn Lovisenberg, selv om LDS avlaster OUS for indremedisinske pasienter fra bydel Sagene. 7,6 % av døgnoppholdene for pasienter fra Oslo sykehusområde skjer på legevaktens observasjonspost, mens det er relativt få pasienter som går til VV HF (1,1 %) og Ahus (2,7 % (pasienter fra deres egne bydeler er her ikke medregnet)). Figur 4.7 Pasientstrømmer døgnopphold i 2012 for pasienter bosatt i Oslo sykehusområde Diakonhjemmet 12,6 % Oslo kommunale legevakt 7,6 % Lovisenberg 11,4 % Andre HF/sykehus 3,7 % Sykehuset Innlandet HF 0,7% Sunnaas sykehus HF 0,7% Andre HF 2,3 % Oslo sykehusområde OUS 61,7 % Ahus HF 2,7 % VV HF 1,1 % Martina Hansens hospital 0,2 % Figur 4.8 har med alle døgnoppholdene (opphold for friske nyfødte er ikke ekskludert), og gir et svært interessant bilde. Befolkningen i respektive bydeler i de fire sykehussektorene i Oslo har en forbausende lik forbruksprofil. Men selv om profilen er lik, går svært ulike andeler av døgnoppholdene til OUS. Pasienter fra bydelene i OUS sektor har et forbruksmønster med ca. 87 % av døgnoppholdene ved eget sykehus (OUS). I Lovisenberg sektor ligger bruksandelen for døgnopphold ved eget sykehus med et snitt på prosent, mens OUS brukes for ca. 63 % av døgnoppholdene fra sektoren. Den gjennomsnittlige fordelingen av døgnopphold mellom Diakonhjemmet og OUS i Diakonhjemmet sektor er 41 mot 49 prosent, mens bydelsbefolkningen i sektor Ahus har en snittfordeling Ahus/OUS på 68 mot 26 prosent. Disse ulike bruksprofilene har en klar sammenheng med den historiske funksjons- og oppgavedelingen i Oslo og hvilke fagområder sykehusene dekker, og viser i hvor stor grad sektorsykehuset klarer å ivareta egen befolkning. Samtidig har profilene stor betydning, dersom det blir aktuelt å overføre en bydel til annen sektor, fordi konsekvensene for OUS vil være ulike. 20

21 Figur 4.8: Pasientstrømmer døgnopphold i 2012 for pasienter bosatt i hver av Oslos bydeler 100 % 4 % 3 % 4 % 7 % 7 % 7 % 4 % 5 % 5 % 5 % 4 % 6 % 5 % 3 % 4 % 90 % 80 % 28 % 26 % 21 % 2 % 1 70 % 1 2 % 47 % 1 2 % 51 % 49 % 63 % 63 % 61 % 66 % 60 % 50 % 86 % 86 % 87 % 87 % 88 % 40 % 2 % 2 % 2 % 71 % 65 % 68 % 30 % 20 % 39 % 43 % 41 % 27 % 26 % 29 % 25 % 10 % 1 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 5 % 4 % 2 % 1 % 7 % 3 % % % 5 % 4 % 0 % Ahus DS LDS OUS Øvrige Utfordringsbildet På kort sikt: Oslo universitetssykehus HF har løpende utfordringer med flyttinger/samlokaliseringer og tilpasninger av driften mellom enhetene på Aker, Ullevål, Radiumhospitalet og Rikshospitalet, mye betinget i mangeårig etterslep av vedlikehold og behov for strakstiltak. Helseforetaket vurderer likevel eksisterende kapasitet som tilstrekkelig i en normal driftssituasjon, men er bekymret for særskilte aktivitetstopper som for eksempel ved en kraftig influensaepidemi. OUS har hatt kapasitetsmessige utfordringer innen indremedisin knyttet til behovet for oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Kapasiteten vinteren 2013/14 vil ikke bli redusert grunnet forskyvninger i oppgraderingsplanene, og det vil i tillegg bli etablert en reservekapasitet med 13 senger i Medisinsk klinikk på Ullevål. Videre oppgradering av sengeposter utsettes til et egnet rokadeareal er tilgjengelig. Det nye akuttmottaket på Ullevål test-driftes i første halvår 2014 og vil være fullt operativt fra juli. I tillegg til at det vil forbedre håndteringen av pasientstrømmene inn i sykehuset, styrkes postoperativ- /intensivkapasiteten med 7 senger. I de nærmeste to årene vil operasjons- og postoperativ-/intensivkapasiteten bli ytterligere økt i andre deler av sykehuset. Det er fortsatt driftsmessige utfordringer som følge av at IKT-systemer ikke er samordnet og på plass. Dette vil bli løst i tråd med detaljert framdriftsplan med implementering av felles PAS/EPJ 20. oktober 2014, og deretter følger innføring av fellest laboratoriesystem og felles system for RIS/PACS. Rehabiliteringen av Oslo kommunale legevakt i har gitt utfordringer for OUS, ved at operativ aktivitet midlertidig er flyttet til Aker. Etter planen vil rehabiliteringen kunne ferdigstilles høsten Dette muliggjør en gradvis åpning for annen type kirurgisk aktivitet på Aker, som vil fortsette inn i OUS igangsetter et arbeid for å vurdere hvordan denne kapasiteten best kan benyttes for driften i sykehuset og for befolkningen i Oslo. 21

22 For Diakonhjemmet Sykehus har samhandlingsreformen gitt store effekter og redusert sykehusets sengebehov, slik at en sengepost står ubrukt. Sykehuset har i tillegg åpnet nytt akuttmottak, som fra medio november 2013 vil gi befolkningen i sektoren raskere og bedre sykehusbehandling. Figur 4.9: Pasientstrømmer døgnopphold i 2012 for pasienter bosatt i Diakonhjemmets opptaksområde (bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker, fordelt pr institusjon) Andre sykehus 3 % Akershus universitetssykehus 1 % Vestre Viken 2 % Oslo universitetssykehus 42 % Diakonhjemmet sykehus 45 % Oslo kommunale legevakt 5 % Lovisenberg diakonale sykehus 2 % Figur 4.9 gir et mer detaljert bilde på fordelingen av døgnopphold på sykehus for innbyggerne i Diakonhjemmet sektor. Den viser at et flertall (45 %) skjer på eget lokalsykehus, mens en nesten like stor del (42 %) går til OUS. Også fra disse bydelene er mange av oppholdene (5 %) på legevaktens observasjonspost. Rundt 8 % av oppholdene fordeler seg på andre HF/sykehus. Lovisenberg Diakonale Sykehus har også hatt betydelige effekter av samhandlingsreformen, som har muliggjort behandling av langt flere pasienter. Et bilde på effekten er at gjennomsnittlig liggetid på sykehuset per september 2013 var 3,81, mens den etter de tre første kvartalene av 2011 var 5,11. Figur 4.10 viser at pasientene bosatt i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS) bruker OUS mest for døgnbehandling (52 %), mens 31 % av døgnoppholdene skjer på LDS. Fra disse bydelene er hele 8 % opphold på legevaktens observasjonspost, mens 9 % fordeler seg på andre HF/sykehus, hvorav flest (3 %) til Ahus. 22

23 Figur 4.10: Pasientstrømmer døgnopphold i 2012 for pasienter bosatt i Lovisenbergs opptaksområde (bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen, fordelt pr institusjon) Sunnaas sykehus 1 % Sykehuset Innlandet 1 % Andre sykehus 1 % Akershus universitetssykehus 3 % Diakonhjemmet sykehus 2 % Oslo universitetssykehus 52 % Lovisenberg diakonale sykehus 31 % Oslo kommunale legevakt 8 % Vestre Viken 1 % Gjennomførte tiltak og oppnådde effekter Det pågår et arbeid i samarbeid mellom OUS og LDS/DS for å analysere nærmere hvorfor så mange pasienter fra de to private sykehusenes opptaksområder henvises til og behandles ved OUS. Målsettingen er at disse pasientene i større grad blir betjent i det opptaksområdesykehuset som de tilhører. OUS har også satt av ressurser for en mer aktiv styring av egne sengeressurser. Det er satt i gang et omfattende arbeid med utviklingsplan og idéfase i OUS. Parallelt med dette arbeidet skal en også vurdere løsninger i et mer kortsiktig perspektiv fram mot et ferdig utviklet OUS. Åpning av nytt akuttmottak, økning i operasjonskapasitet og utbygging av sykehusets postoperativ-/intensivkapasitet er eksempler på slike tiltak. På lengre sikt: Den store befolkningsveksten i Oslo sykehusområde må håndteres fram til en endelig utbygging av OUS (jf. arbeidet med utviklingsplan og idéfase) er gjennomført. For de første årene må dette løses gjennom de utbyggingsplanene som DS og LDS har. For OUS er det også nødvendig å iverksette tiltak for å oppfylle bygningsmessige lovkrav, og for å opprettholde forsvarlig drift inntil den endelige utbyggingen er fullført. Den regionale analysen må gi grunnlag for en samlet vurdering av hvordan kapasiteten skal ivaretas i sykehusområdet, og da må en se på behovet for samlet kapasitet i hovedstadsområdet Vestre Viken sykehusområde Figur 4.11 viser et utdrag av dagens status for sykehusområdet. Området har ett helseforetak (Vestre Viken HF) og ett privat ideelt sykehus (Martina Hansens hospital). 23

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Helse Sør-Øst 69.000 medarbeidere Befolkning ca. 2,6 millioner 15 helseforetak og sykehusapotek Omsetning 2006: 47 mrd kroner Møte pasientenes behov nå og i framtida

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Oslo universitetssykehus Arealutviklingsplan 2025

Oslo universitetssykehus Arealutviklingsplan 2025 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 1000230 Første utgave Arkivnr.: 20 Sakskode: 10/09 Saksbeh.: GL Kontroll: SPR Dato: 15.12.11 Dokumenttittel: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer