Per Anders Aas: Arkitektur som tverrfaglig didaktisk ressurs. (Case: det offentlige rom)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Anders Aas: Arkitektur som tverrfaglig didaktisk ressurs. (Case: det offentlige rom)"

Transkript

1 OBS: Work in progress. Dette paperet, som er identisk med mitt framlegg på konferansen, er en foreiøpig skisse som jeg seinere vil bygge ut til en artikkel. Per Anders Aas: Arkitektur som tverrfaglig didaktisk ressurs. (Case: det offentlige rom) 1 Krenkelsen En høstkveld for et par år siden lå jeg på operasjonsbordet på Oslo kommunale legevakt, for å få sydd sammen et kutt i pannen. Det var litt smertefullt; det foregikk uten bedøvelse for å unngå opphovning, slik at arret siden skulle bli penest mulig. Bakgrunnen var at jeg tidligere på dagen hadde løpt inn i en glassdør på vei ut av et stort kjøpesenter i Oslo. Jeg så ikke glasset, trodde døra var åpen. Men den gikk altså i knas, og hovedinngangen til hele senteret måtte dermed stenges. Grunnen til at jeg ikke så døra, var nok også at jeg var litt distrahert, brakt ut av balanse av noe som hadde skjedd noen minutter tidligere. Spoler vi litt tilbake, står jeg inne i kjøpesenteret med en vekter over meg og sletter bilde etter bilde fra digitalkameraet mitt, ganske irritert, med en ubehagelig følelse av skam, men ikke skyld. Jeg hadde tatt noen bilder til et arkitekturprosjekt inne i den store hallen på kjøpesenteret, et prosjekt for skolen, finansiert av Utdanningsdirektoratet og altså i offentlighetens tjeneste. Så ble jeg stanset av en privat vekter som ganske bryskt fortalte at fotografering var forbudt (han henviste til skilt jeg ikke hadde sett, og heller ikke kunne se etterpå), og krevde at jeg slettet bildene ett for ett mens han sto og fulgte med. Til historien hører også at jeg etterpå fikk fotograferingstillatelse av senterets leder, som var svært hyggelig og behjelpelig og ga meg interessant informasjon om anleggets arkitektur, og at jeg også fikk en foreløpig sår-rens og plastring av en vennlig vekter nr 2, før det bar videre til legevakta. Det hører til historien, men siden det var utslag av personavhengig velvilje og omsorg, hører det ikke til min argumentasjonsrekke, som går som følger: Jeg trodde jeg befant meg i et åpent rom, med de friheter, bl.a. til fotografering, som man har i et offentlig rom. Så viste det seg at friheten var en illusjon; rommet var privat, og det var 1

2 jeg som var lovovertrederen idet jeg fotograferte, det var ikke vekteren idet han fratok meg mine bilder. Det fikk meg siden til å tenke på en annen hendelse, som er årsaken til at det i dag muligens fins en mappe på meg i STASI-arkivene til det tidligere DDR, muligens også med noen av mine fotografier. Da må vi spole lenger bakover, til en ettermiddag i 1981, da jeg plutselig ble stanset av en sivilkledd politimann i det gamle Øst-Berlin mens jeg naivt, men ikke bevisstløst, gikk og fotograferte tett innpå Muren. ( Darf ich fragen was Sie hier machen? var setningen som plutselig rammet meg bakfra, og som jeg besvarte med Ich fotografiere.) Den gangen måtte jeg skru tilbake og gi fra meg filmen ( Der Film wird bei uns entwickelt ), før jeg etter et lengre forhør (som var høflig korrekt, men ubehagelig fordi jeg ikke visste hvor det bar hen) ble sluppet fri med et vennlig Auf wiedersehen. Den gangen visste jeg at jeg gjorde noe som var litt på grensen, for å si det sånn (jeg hadde bl.a. ignorert noen forbudsskilt). Men det ante jeg ikke den høstettermiddagen i Oslo. Rommet jeg befant meg i den gangen i Berlin, var et offentlig rom, og jeg ble arrestert av en representant for myndighetene. Men alle visste at rommet også var et fengsel, at D en i DDR sto for demokratisk i en ganske ironisk forstand, at muren var høyst synlig og ugjennomtrengelig og at alle som prøvde å forsere den ville bli såret i bokstavelig forstand, eller drept. Det som såret meg på kjøpesenteret i Oslo, var usynlig glass. Jeg trodde det var åpent, men åpenheten var en illusjon. Friheten var falsk. 2 Det offentlige rom Hendelsen om kjøpesenteret kan illustrere et vesentlig poeng: en tiltakende omforming og begrensing av det offentlige rommet. Det gamle byrommet tømmes i dag for flere av sine tradisjonelle funksjoner som møtested og handelssentrum, funksjoner som flyttes inn i kjøpesentre som i siste instans er private. Det er en utvikling vi registrerer, men som kanskje berører oss lite i egenskap av privatisering, fordi vi ikke rammes av den. Men den innebærer bl.a. retten til fotoforbud, og retten til å bortvise for eksempel tiggere og andre som ikke passer inn kontrolloppgaver som utføres av privat engasjerte vektere. I kjøpesenteret er man ikke medborger, men gjest, med de spesielle regler for respekt og samhandling som det innebærer, dvs. at man møter pent kledd og blir vel mottatt, men er der på vertskapets premisser. Dette er 2

3 en utvikling flere sosiologer og arkitekturteoretikere har påpekt og sett som bekymringsverdig. Det kan også sees som en parallell eller illustrasjon til det fenomenet Noreena Hertz har kalt The silent takeover, og som innebærer at flere og flere avgjørelser i dag unndras demokratiske beslutningsprosesser, for i stedet å bli styrt av markedsinteresser. Begrepet det offentlige rom brukes i dag først og fremst som metafor, dvs. for fenomenet offentligheten. Det har en tilvarende funksjon som begrepet forum, som var en konkret møteplass i antikken (jf. også det greske agora), men i dag brukes om en kontekst for samtale og samhandling på samme måte som arena; vi greier rett og slett ikke å komme unna rommetaforene når vi skal beskrive disse fenomenene. Språklig sett kommer offentlig av ordet åpen. Klassisk offentlighetsteori har også tatt utgangspunkt i romlige fenomener: Hos Jürgen Habermas er idealet den åpne, herredømmefri dialogen som ble et politisk styringsmiddel på 17- og 1800-tallet, med konkret utspring i samtalen som utspilte seg i kaffehusene som da hadde vokst fram i Europa (Strukturwandel der Öffentlichkeit, Borgerlig offentlighet) et fenomen også sosiologen Richard Sennett viser til i boka The Fall of Public Man. Rundt kaffebordet møttes borgere til samtale om offentlige anliggender, ideelt ubundet av særinteresser, men med en felles interesse av at det beste argumentet skulle vinne fram. Den fysiske rammen speilet da også denne flate strukturen, kafeen og kaffebordet inneholdt ikke symboler som markerte forrang ut fra posisjon og penger; de materielle rammene både fremmet og avspeilet et demokratisk likeverd-ideal. 3 Metafor og metonymi Når jeg sier både fremmet og avspeilet, er det for å aktivere to forståelsesformer eller to former for billedbruk - som vi kjenner fra litteraturteorien, nemlig metafor og metonymi. Dette begrepsparet, som har hatt en virkningshistorie langt ut over strukturalistisk teori, kan knyttes til Roman Jakobsons klassiske skille mellom to typer språklige forbindelser: dvs. forbindelse gjennom nærhet (syntagmatiske forbindelser) og likhet (paradigmatiske forbindelser). Metonymien baserer seg på berøring, og kan vise kausalsammenhenger: årsakvirkning. Noe skjer fordi noe annet har skjedd først; en ting fører til noe annet. Metaforen baserer seg på sammenlikning, dvs. de assosiasjoner som vekkes ved at vi ser at et fenomen likner et annet. Etymologisk dreier det seg om overføring (gresk: metafora) av betydning fra ett 3

4 fenomen til et annet. Vi får aktivert en assosiasjonsrikdom som vi allerede har knyttet til et fenomen, og får en plutselig nyerkjennelse gratis i fanget til prøving. Begge de to fenomenene vil være viktige for didaktisk refleksjon, fordi de begge kan knyttes til spørsmålet om verdien av ulike grunnleggende erkjennelsesformer. Lærer vi hva noe er når vi får en ny erkjennelse av hva det kommer fra (og hva det kan føre til) eller lærer vi hva noe er når får en ny erkjennelse av hva det likner? Innenfor historievitenskapen er det i dag flere som vil kjempe for at den første forståelsesformen ikke skal tape terreng for den andre; dvs. for at det er avgjørende å forstå årsakssammenhenger for å forklare endring, og dermed også for å kunne handle og skape endring (seinest fremmet av historikeren Knut Kjeldstadli på det idéhistoriske tidsskriftet ARRs jubileumskonferanse forrige uke; publiseres i ARR til høsten). Fienden er en variant av den språklige vending der historiske forklaringer blir forstått som speilinger av litterære strukturer (jf. Hayden White: Metahistory), dvs. at de tilsynelatende årsaksrekkene er ferdige former vi projiserer inn i begivenhetene. Fra den språklige vendingens side kan det hevdes at å forstå hva noe er, gjør man ikke bare ved å peke på noe annet som det kommer fra, men ved å utforske dets egenart og særtrekk på en måte som nettopp metaforen kan gjøre fordi den bringer inn en uventet assosiasjonsfelt og dermed kan gi aha-opplevelser av noe nytt, men kanskje desto mer vesensrelevant ved det vi studerer. For å knytte an til de to hendelsene jeg var utsatt for: Berlin-muren var et konkret stengsel, den kunne forklares og den kunne falle. Den var et stykke arkitektur som det var lett å lære av. Den sto der som ledd i en prosess, enten i makroperspektiv, en politisk prosess, eller i mikroperspektiv som et konkret hinder i en personlig historie (flukt, hinder for gjenforening etc). Slik møter vi arkitektur: Den fungerer metonymisk, lærer oss noe fordi den er et ledd i en historie; den er bygd av noen og brukes til noe, og fordi den er visuell og konkret, gir den oss direkte førstehånds erfaring av historien. Men Berlin-muren er også som fenomenet mur i det hele tatt et symbol, en metafor for ufrihet, skiller. Eller for beskyttelse, slik den ble fortolket i DDR: den anti-fascistiske beskyttelsesmur. Det betyr at to trekk ved det samme fenomenet stengsel og vern aktiveres ulike konnotasjoner, ulike assosiasjonsfelt, ulike verdier. Metaforen åpner dermed for tvetydighet og problematisering. Er vernet et stengsel? Er stengslet er vern? Det konkrete fenomenet inneholder mange betydningsbærende elementer, og metaforen tenner eller aktiverer noen av disse på bekostning av andre. 4

5 Min opplevelse på kjøpesenteret var også ledd i en årsak-virkning-rekke: Ingen skal fortelle meg at såret i pannen min bare var et bilde på noe. Jeg opplevde hinderet fysisk og brutalt. Det fysiske glasset hadde den egenskapen at det stengte, samtidig som det var transparent og tilsynelatende åpent. Slik er glass. Men glasset er også en virkningsfull metafor: for det første for åpenheten, slik det tidvis har vært framhevet i arkitekturteorisk sammenheng; for det andre for stengslet, den tilsynelatende åpenheten, en metaforisk funksjon som er mindre velbrukt, men ikke desto mindre betydningsbærende (og erkjennelsesfremmende?), sett på bakgrunn av min opplevelse: Kjøpesenterets tilsynelatende åpenhet og inkludering er ikke reell, men illusorisk. Arkitektur kan altså virke på oss på to måter som er didaktisk relevante. Didaktikk har sitt språklige opphav i det deiktiske, dvs. pekende. Arkitekturen er noe vi kan peke på, den møter blikket vårt direkte. Hvordan kan vi så bruke dette i undervisning? Har eksemplene jeg nevnte noen overføringsverdi? 4 Arkitektur og livssyn Ett av kompetansemålene for det norske grunnskolefaget Religion, livssyn og etikk (RLE) er at eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk (mål etter 10. trinn). Er dette mulig? For å ta arkitektur: Kan abstrakte ideer leses ut av (inn i?) konkrete hus/rom? Her er fare for vilkårlighet. Samtidig uttrykker planen en ambisjon om en klassisk integrert dannelse: det skjønne skal tjene det sanne og gode, estetikk skal bidra til erkjennelse og etikk. Elevene skal her lære av, ikke om arkitektur. Spørsmålet er så hvordan denne intensjonen kan legitimeres teoretisk og gjennomføres praktisk. Det er dette jeg arbeider med med utgangspunkt i RLE-planen, men med sikte på relevans på tvers av fag. Spørsmålet har fått fornyet aktualitet i samfunn og skole: Det kan hevdes (Wolfgang Welsch i Undoing Aesthetics) at vi nå opplever en estetisering der ytre stil erstatter indre etiske normer. Samtidig har arkitekturen fått en sentral plass i skolens praktiskestetiske fag. Hvordan gripe fatt i dette? Her er mange muligheter, men jeg går (som antydet ovenfor) inn via den nærliggende forestillingen om kunst in casu arkitektur som språk. Kan hus tale? Og kan de tale bedre enn (andre) tekster åpne flere muligheter for forståelse? Griper vi tilbake til Roman Jakobsons toakse-teori (syntagme/paradigme), ser vi som sagt at bygninger kan kommunisere 5

6 metonymisk: formidle en årsakskjede, fortelle om sitt opphav, leses som historisk kilde. Men kanskje ligger det et større didaktisk potensial i at de kommuniserer metaforisk. I seinere år har metaforen fått oppgradert sin epistemologiske status fra ornament til erkjennelsesform. Lakoff og Johnsons Metaphors we live by viste metaforens grunnleggende betydning for vår tenkning. Metaforen bringer en ballast av konkret sanseerfaring inn til refleksjonen over det abstrakte. For å ta et eksempel knyttet til humanistiske ideer og verdier : Modernismens international style visualiserer en protest mot historismens forståelse av det menneskelige som partikulært og kulturavhengig; det menneskelige er universelt, det fellesmenneskelige er fornuft. Men hva assosierer vi med glass og stål? Pregløshet, renhet, ufølsomhet? Med (andre) ord: Hva er fornuft? Og når en postmoderne søyle mangler bærefunksjon, uttrykker den da et tragisk meningstap eller en befrielse fra nyttetvang? I lærebøker har kunst og arkitektur gjerne fungert som illustrasjon men i min sammenheng er arkitekturen snarere utgangspunktet. Kan arkitekturen gi form til tanken? Kan metaforens flertydighet åpne for en kritisk, prøvende erkjennelsesform? Jeg arbeider nå med å utvikle en nettside med temaet Arkitektur og livssyn under Nettverk for religion og livssyn (www.rlnett.no). Her vil jeg ta opp flere teoretiske sider av dette, kombinert med en serie konkrete byvandringsopplegg til hjelp for studenter og lærere som har lyst til å arbeide videre med temaet i RLE-planen. Jeg har skrevet litt foreløpig om emnet i artikkelen Humanisme via arkitektur (Religion og Livssyn 4/06, også utlagt på Her antyder jeg ulike veier å gå, og tar spesielt opp en kunsthistorisk innfallsvinkel: de humanistiske ambisjonene i tre varianter av nytidig arkitektur: historismen (det menneskelige som historisk/nasjonalt partikulært), modernismen (det menneskelige som universelt og rasjonelt) og klassisismen (det normativt menneskelige forankret i en partikulær tradisjon, men med universelle ambisjoner). Jeg skal ikke referere denne artikkelen i detalj her, men har med noen kopier for den som vil se nærmere på den. 5 Case: Det moderne gjennombrudd og framveksten av det offentlige rom Til slutt en case, med relevans for fag som norsk, historie/samfunnsfag og RLE og kanskje ikke minst: det danske lærerutdanningsfaget KLM, som bl.a. kan sees som en opplæring i citizenship. Det offentlige rom er et svært relevant begrep innenfor disse fagområdene, ikke minst fordi mulige endringer av et offentlige rom kan true vår status som demokratiske samfunnsaktører. 6

7 Her er det mulig å ta utgangspunkt i en arkitektur-framstilling for skoleelever: Eldbjørg Dahl og Randi Johansen har for eksempel tatt opp temaet i læreverket Akantus, Kunst og håndverk for ungdomstrinnet men naturlig nok innenfor en kunstfaglig ramme. I farmstillingen finnes imidlertid hele tida ansatser til en verdi-diskusjon. Teksten gir basiskunnskaper om det offentlige rommets innhold og funksjoner, og åpner seg så ved spørsmål som inviterer til vurderinger og kreativ refleksjon. Dermed er grunnlaget lagt for en videre bearbeidelse innenfor for eksempel en samfunnsfaglig eller RLE-faglig ramme. Tilsvarende reflekteres det innenfor arkitekturforskningen. Bare noen løse eksempler: Anthony Alofsin spør i boka When buildings speak, med utgangspunkt i arkitekturen fra det habsburgske dobbeltmonarkiet, hvordan arkitektur via ulike stilarter taler ulike språk, som har en konkret funksjon i en kompleks nasjonsbyggingsprosess. Allan Greenberg hevder i Architecture of Democracy at amerikansk arkitekturtradisjon på en særlig måte artikulerer demokratiske idealer, og vi har fått litteratur om ulike parlamentsbygningers arkitektur, der det drøftes hvordan romutformingen representerer demokratiske idealer og funksjoner. Og i fjor høst utkom Tore Brantenberg med boka Italias urbane fenomen, der han reflekterer over verdier knyttet til italienske byrom. Tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning (http://www.arkitekturforskning.net/) viet i 2005 et temanummer til Public space (nr 1/05), og året etter fulgte man opp med temaet Konsum og urbanitet (nr 2/06), der privatiseringen av det offentlige rommet ble drøftet, og bl.a. Erling Dokk Holm bidro med artikkelen Om kaffe og det offentlige rum, der han knytter an til flere av offentlighetsteoretikerne jeg har streifet i dette framlegget (Habermas, Sennett); han kombinerer med egne observasjoner og ender med å stille vesentlige spørsmål om hvordan individets rolle er endret i det nye (i motsetning til det sennettske/habermasianske) kaférommet; det framstår mer som et rom for tilbaketrekning enn samhandling. Det er på dette punktet vi som representerer idéfagene, burde brenne etter å få tak i stafettpinnen og spørre: Ja, og hva så? Hva innebærer dette for forståelsen av det moderne mennesket? Ett av temaene på arkitektur-nettsiden min vil være knyttet til dette emnet; framveksten av en borgerlig offentlighet, demokratisk samtale knyttet til et egalitært menneskesyn i tallets Norge. Utgangspunkt er en byvandring i det offentlige rom, Oslos Karl Johans gate med slott og storting, universitet, teater, kafeer (men ingen kirker). (Vi skrur altså tiden halvannet århundre tilbake i forhold til den formen for offentlighet vi møter i det moderne kjøpesenteret.) 7

8 Hvordan ser bygningene ut? Hvilken former for samhandling fremmer de? Slottets lukkethet, universitetets åpne trapperom men metaforen er ironisk: Georg Brandes ble avvist som foreleser, henvist til Studentersamfunnets mindre innbydende lokale i sidegaten. Hva slags samhandling kan koples (praktisk, symbolsk) til interiøret i en stortingssal, et auditorium, en teatersal, en kafé? Igjen metaforens kritiske potensial: likner politikk teater, eller tvangsfri samtale rundt småbord? 6 Spørsmål til samtale Jeg tror at arkitektur kan brukes som en tverrfaglig didaktisk ressurs, dvs. at vi ikke bare kan lære om arkitektur i kunstfagene, men av arkitektur i flere ulike fag, først og fremst fordi den gir oss konkrete utgangspunkter for samtale. Den appellerer til det didaktiske, dvs. i bunn og grunn deiktiske, ved at den representerer et felles konkret utgangspunkt som gir oss visuelle erfaringer som vi så kan knytte til teoretisk bearbeidelse, for eksempel via grep som metafor og/eller metonymi. At arkitektur kan brukes slik, har jeg også erfart i undervisning, dels knyttet til konkrete byvandringsopplegg. Er dette holdbart? Hva mener dere? Kan arkitektur fremme forståelse og hva slags forståelse? Muligheter, begrensninger? Tekster jeg har skrevet om arkitektur og livssyn: «Less is more? The modernist headquarters of the Norwegian Lutheran Home Mission Society (1935): an inspiration for aesthetic/theological reflection», i Sigurd Bergmann (red.): Theology in Built Environments. Exploring Religion, Architecture, and Design, Transaction Publishers, New Brunswick (US) & London 2009, s «Humanisme via arkitektur», Religion og Livssyn 4/06 s , 4. «Classicism, historicism and modernism. Architectural concepts as a gateway to Norwegian cultural debate », i Sigurd Bergmann (red.): Architecture, Aesth/Ethics, and Religion, IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation, Frankfurt am Main 2005, s «Modernity vs. tradition or other axes?», Nordisk Arkitekturforskning / Nordic Journal of Architectural Research 4/03, s «Ove Bangs bygg Ole Hallesbys hus. Arkitektur og ideologi i Staffeldts gate 4», i Asbjørn Aarnes og Ole Andreas Bjerkeset (red.): Gjensyn med Hallesby, Lunde Forlag, Oslo 2002, s / Per Anders Aas Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Avd. for lærerutdanning og internasjonale studier. E-post: 8

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Oppdrag: Dokumentasjon og evaluering av Stedsans i prosjektårene 2005, 2006 og 2007. Oppdragsgiver: Grenland Friteater. Oppdraget utført i perioden: 2005,

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Påminnelser Fire kunstprosjekter

Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 2006 2. opplag, Kunst i offentlige rom, KORO 2012 www.koro.no Redaksjon:

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet f ag f e l l e v u r de r t a r t i k k e l Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet rådet Muntlige tekster). Med planens un ene til gode

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer

Rundt bordet. Master i formgiving, kunst og håndverk Marthe Moe Schøyen HiO Avd EST 15.04.08

Rundt bordet. Master i formgiving, kunst og håndverk Marthe Moe Schøyen HiO Avd EST 15.04.08 Rundt bordet En case-studie av møter gjennom kunst- og håndverksrelaterte aktiviteter på Aktivitetshuset Prindsen Master i formgiving, kunst og håndverk Marthe Moe Schøyen HiO Avd EST 15.04.08 Sammendrag

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

og den historiske pedagogikken

og den historiske pedagogikken n knut jordheim og den historiske pedagogikken knut jordheim seierherren vender hjem Skolen i mellomkrigstiden med akersokninger som aktører Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo 2009

Detaljer

Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap

Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap Dag Wiersholm 2009 INNHOLD INNLEDNING 4 I KUNST, MAKT OG FORMÅLSRASJONALITET MAKTBEGREPETS FRAGMENTERING 7 Maktbegrepet i samfunnsfilosofien

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST Et utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold, førskolelærerutdanningen Hege Hansson, Thor K. Sanna, Turid T. Jansen, Gunnar Aasen Rapport 5 / 2005 Rapport 5 / 2005 Høgskolen

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Superhefte i matematikk

Superhefte i matematikk Superhefte i matematikk Vibeke Gwendoline Fængsrud Superhefte U House of Math 222 sider av per jakob skaanes matematikklærer på grunnskolen for minoritetsspråklige BOKOMTALER House of Math og Vibeke Gwendoline

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell Kommunikasjon

Detaljer

MEDDELELSER TIL SKOLENS MEDARBEIDERE

MEDDELELSER TIL SKOLENS MEDARBEIDERE MEDDELELSER TIL SKOLENS MEDARBEIDERE Nr. 51 April 2014 UTGITT AV STEINERSKOLEFORBUNDET Redaktør: Henrik Thaulow Forslag til studiearbeid til konferansens tema: 3 Kunnskap og etikk, fra læreplanens generelle

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Møte med familievold i sosialtjenesten

Møte med familievold i sosialtjenesten Møte med familievold i sosialtjenesten Sosialarbeiderens forståelse og handlemåter Randi Saur Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag Møte med familievold i sosialtjenesten

Detaljer

Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1

Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1 Barn nr. 3 2008:75 88, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1 Dialog, fest og dannelse Forståelse og det som bare skjer Hans-Georg Gadamer

Detaljer