Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/09"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Møterom 3.etg. Møtetid: onsdag 04. februar 2009 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 1/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden...1 Sak 2/09 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 3/09 Orienterings- og referatsaker...3 Sak 4/09 Spørsmål til administrasjonen...4 Sak 5/09 Handlingsplan 2009 Romsås...5 Sak 6/09 Boligsosial handlingsplan Sak 7/09 Årsregnskap og årsstatistikk Sak 8/09 Høringsuttalelse til rapport " Fremtidens storbylegevakt i Oslo"...8 Sak 9/09 Eventuelt...14 Bydel Grorud Odd A Lindblom / s leder

2

3 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lisbet Aulie Eldrerådet /09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes Hegle Jagmann / s bydelsdirektør 1

4 Sak 2/09 Godkjenning av protokoll Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lisbet Aulie Eldrerådet /09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Bydelsdirektørens forslag til vedtak Eldrerådets protokoll fra møte godkjennes Helge Jagmann / s bydelsdirektør 2

5 Sak 3/09 Orienterings- og referatsaker Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lisbet Aulie Eldrerådet /09 ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER X 3

6 Sak 4/09 Spørsmål til administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lisbet Aulie Eldrerådet /09 SPØRSMÅL TIL ADMINISTRASJONEN X 4

7 Sak 5/09 Handlingsplan 2009 Romsås Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Ungdomsrådet Grorud Kulturkomiteen /09 Eldrerådet /09 Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite /09 Oppvekstkomiteen /09 Byutvikling- og miljøkomiteen Bydelsutvalget /09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. HANDLINGSPLAN 2009 ROMSÅS HANDLINGSPLAN STEDSUTVIKLING PÅ ROMSÅS Bakgrunn Romsås ble valgt ut som bydel Grorud sitt pilotområde for helhetlig områdesatsning i programgruppe 3, Groruddalssatsningen. Vedlagt følger forslag til handlingsplan for Romsås. Denne inneholder handlingsplan og søknad om Groruddalsmidler Planen er utarbeidet av en lokal prosjektgruppe, og bygger videre på den fysiske og sosiokulturelle stedsanalysen Romsås Vil. Handlingsplanen følger vedlagt i sin helhet. Saksfremstilling I handlingsplanen videreføres de fleste tiltak fra handlingsplanen i Hovedinnsatsen er rettet mot å utvikle møtesteder på Romsås. Mangelen på egnede møtesteder ble også fremhevet som den største utfordringen i stedsanalysen. De viktigste utviklingsområdene for 2009 vil være ferdigstilling av Svarttjern og Humleby vinterlekepark, Bjøråsen kunstgressbane samt videreføring av arbeidet med utvikling av Romsås senter og KUNNE senter. Den fysiske og sosiokulturelle stedsanalysen Romsås Vil - fremhevet behovet for en egen satsning rettet mot ungdom, og å ha et større fokus på lokal styredeltakelse. I 2008 ble det nye ungdomshuset The Raven åpnet og det legges til rette for videreutvikling av denne i handlingsplanen for Målet videre er at styredeltakelse i større grad bør gjenspeile befolkningssammensetningen på Romsås. Prosjektgruppa har også fremhevet behovet for økt fokus på informasjon og kommunikasjon blant annet ved å blåse liv i lokal TV. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg vedtar fremlagte handlingsplan for områdesastingen på Romsås i Handlingsplanen oversendes Husbanken og bydelsutvalget ber om at tilstrekkelig økonomiske ressurser blir stilt til disposisjon for å gjennomføre handlingsplanen i sin helhet. Helge Jagmann / s bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen / s koordinerende prosjektleder 5

8 Sak 6/09 Boligsosial handlingsplan Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbehandler: Anita I B Christiansen Eldrerådet /09 Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sammendrag: Planen bygger på en kartlegging og analyse av bo og boligutfordringer i Bydel Grorud. Planen synliggjør valg av strategier og tiltak for å gripe an dette arbeidet. Det boligsosiale arbeidet må utvikles i et langtidsperspektiv, samordnes og rulleres i takt med kommunens øvrige styringssystemer. Boligsosial handlingsplan må inngå som et ledd i den årlige handlingsprogram-/budsjett-/rapporteringsprosessen på linje med de øvrige deler av kommunens virksomhet. Gjennomføringsstrategier og -tiltak må avpasses de rammer og føringer som handlingsprogrammet fastsetter. Boligsosial handlingsplan må samordnes med tematisk tilgrensende sektorplaner med hensyn til strategier og tiltak. Dette gjelder spesielt for planer som omhandler de innbyggerne som boligsosial handlingsplan prioriterer. Tiltakene følges opp i de årlige forslagene til budsjett for bydelen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget godkjenner den framlagte boligsosiale handlingsplanen.. 2. Bydelsadministrasjonen i Bydel Grorud skal i løpet i 2009 utarbeide en forpliktende arbeidsplan for det boligsosiale arbeidet som fastsetter ansvars- og oppgavefordeling samt tidsfrister for oppfølging av de enkelte tiltakspunktene i Boligsosial handlingsplan. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 6

9 Sak 7/09 Årsregnskap og årsstatistikk 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Ungdomsrådet Grorud Kulturkomiteen /09 Eldrerådet /09 Medbestemmelsesutvalget /09 Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite /09 Oppvekstkomiteen /09 Byutvikling- og miljøkomiteen Bydelsutvalget /09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSSTATISTIKK 2008 Sammendrag: Bydel Grorud hadde i 2008 et reelt mindreforbruk på nærmere 12 millioner kroner. Saksframstilling: I 2008 hadde Bydel Grorud brutto utgifter på 903,7 millioner kroner og netto utgifter på 656,8 millioner kroner. Dette ga Bydelen et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 19,7 millioner kroner. 7,9 millioner av mindreforbruket er ubrukte øremerkede midler. Disse midlene overføres til 2009 og benyttes til angitt formål i Det reelle mindreforbruket er dermed 11,8 millioner kroner. Vedlagte regnskapet er satt opp i henhold til felles maler for Oslo kommune. Årsstatistikken 2008 blir ettersendt eventuelt utdelt på møtet. Store deler av statistikken inngår også i bydelens årsberetning. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Årsregnskap og årsstatistikk for 2008 tas til orientering. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 7

10 Sak 8/09 Høringsuttalelse til rapport " Fremtidens storbylegevakt i Oslo" Arkivsak: Arkivkode: 202 Saksbehandler: Siri Schøyen Seterelv Eldrerådet /09 Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORT " FREMTIDENS STORBYLEGEVAKT I OSLO" Sammendrag: Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF har som samarbeidsprosjekt utarbeidet rapporten Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Rapporten med høringsuttalelsene vil danne grunnlag for den videre behandling i Oslo kommune og i Helse Sør-Øst RHF. Utredningen er ment å belyse hva som vil være en ønskelig og visjonær videreutvikling av Legevakten for de neste 5 årene, samt i perioden mot Det overordnede målet er å legge grunnlaget for en storbylegevakt tilpasset befolkningens nåværende og fremtidige behov og ønsker, storbyens spesielle utfordringer og de mulighetene den medisinske og teknologiske utviklingen gir. Storbylegevakten skal dekke behovet for legevaktstjenester for hele Oslos befolkning. Den bør som i dag inneholde et tjenestetilbud med full bredde: legevaktssentral, allmennlegevakt med sykebesøksordning, skadepoliklinikk med ortopedisk støtte, sosial vakttjeneste, akutt-team, overgrepsmottak, psykiatrisk legevakt og en utvidet observasjonspost. Den anbefalte modellen innebærer utvidelse og en vesentlig styrkning i forhold til dagens legevakt. Prosjektgruppen anbefaler at andre relevante helsetjenester samlokaliseres med Storbylegevakten, eks døgnåpent apotek, tannlegevakt. Det anbefales at både kommunen og spesialisthelsetjenesten er tungt involvert i drift og finansiering, og at storbylegevakten samles til en organisasjon med felles ledelse. Rapporten peker i hovedsak på to prinsipielle lokaliseringer for en fremtidig storbylegevakt Frittliggende Samlokalisert med områdesykehus med kirurgiske og andre viktige akuttfunksjoner. Prosjektgruppens flertall anbefaler at en fremtidig Storbylegevakt plasseres som en selvstendig enhet sammen med det fremtidige områdesykehuset i Oslo. Flertallet mener en slik lokalisering er nødvendig for den utvidelsen og styrkingen av innholdet i Storbylegevakten som hele prosjektgruppa anbefaler, to av gruppens medlemmer anbefaler en frittliggende Storbylegevakt. 8

11 Det anbefales at det inngåes en overordnet samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst om drift av Storbylegevakten. Avtalen må inneholde finansiering og ledelse og være konkret og forpliktende for partene på alle vesentlige punkter av betydning for tjenesten/virksomheten. Avtalen må sikre en forutsigbar finansiering. Alle pasienter som oppsøker storbylegevakten skal gjennomgå en standardisert hastegradsvurdering. Der man kategoriseres som rød, gul eller grønn prioritet på medisinsk faglig grunnlag. Pas som kan vente på behandling hos fastlege neste dag oppfordres til å bruke denne. Flest mulig pasienter ferdigbehandles på ett sted. Beregninger viser at dette vil dreie seg om ca 90 % av de som oppsøker legevakten. Fagmiljøene utvikler flere gode pasientforløp der pasientgrupper utredes på en gjennomtenkt og standardisert måte. Samhandling: Prosjektgruppen foreslår å utvide liggetiden ved legevaktens observasjonspost fra dagens maks 24 t til inntil 3 døgn, dette for å bedre ivareta de pasientene som ikke trenger innleggelse i sykehus, men noe mer tilsyn og observasjon enn dagens 24 t regel tillater. Det presiseres at pasienter som trenger sykehusinnleggelse også i fremtiden skal innlegges sykehus uten forsinkelse. En utvidelse av observasjonspostens arbeidsområde vil kreve forsterket bemanning og kompetanseheving hos personalet. Det må tilrettelegges for at pasientgrupper som ikke trenger spesialisthelsetjenester, men i dag innlegges sykehus i fremtiden kan overføres direkte fra Storbylegevakten til sykehjem eller hjemmetjenesten. Det er nødvendig med bedre tilgjengelighet hos fastlegene, samt flere fastleger i Oslo, vekting av lister bør vurderes. Det er ønskelig at Storbylegevakten blir en naturlig møteplass mellom fastleger, legevaktens leger og annet helsepersonell. Hjemmetjenesten bør ha bedre telefontilgjengelighet med en akuttelefon på dagtid. Hjemmetjenesten må knyttes til helsenett og kunne kommunisere elektronisk med fastlege og legevakt. Spesialisthelsetjenesten: Det utvikles rutiner for ulike pasientgrupper som forbedrer pasientforløpene på tvers av institusjoner og tjenestenivåer, rutinene bør være felles innenfor et sykehusområde. Det må legges til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling mellom Storbylegevaktens personell og et bredt utvalg spesialister. Pasienter som bor i bydeler som sogner til Ahus tilbys samme akuttbehandling som resten av byens befolkning. Det påpekes at en rekke IKT løsninger bør komme på plass for å fremme best mulig samhandling. Fastlegeregisteret må gjøres tilgjengelig for legevakten fra NAV. Sykehusene og kommunen må arbeide videre med å tilrettelegge systemer for elektronisk meldingsutveksling mellom storbylegevakten, fastlegene, sykehusene, hjemmetjenestene og sykehjemmene. 9

12 Saksframstilling: Bydel Grorud er i utgangspunktet positiv til en rekke av de grepene som skisseres i rapporten for å sikre Oslos befolkning en best mulig legevaktstjeneste. Både vektleggingen av økt faglighet, og skreddersydde pasientforløp oppfattes som udelt positivt. At Oslo legevakt har behov for en større forutsigbarhet enn i dag, og mer bindende avtaler om finansiering ble tydelig demonstrert da Ullevål sykehus i sin budsjettprosess foreslo å legge ned skadepoliklinikken. Det fremheves i rapporten at en Storbylegevakt skal være et tilbud til hele Oslos befolkning, også de med Ahus som områdesykehus. Dette er positivt. Bydel Grorud ønsker å fremheve viktigheten av at også de omtrent Osloborgerne som har Ahus som sitt områdesykehus ivaretaes godt nok av en Storbylegevakt. Det er foreløpig ingen konkrete planer om utvikling av en felles legevakt i Akershus samlokalisert med Ahus. Innbyggerne i Bydel Grorud oppfatter seg i høyeste grad som innbyggere i Oslo, og vil søke til Oslos legevakt. Oslo legevakt har per i dag et unikt tilbud gjennom sosial vakttjeneste, akuttteam, psykiatrisk legevakt, og overgrepsmottaket. Det vil sannsynligvis ta lang tid før en eventuell fremtidig felles legevakt for Akershus vil klare å bygge opp et liknende tilbud, hvis det i det hele tatt blir en realitet. Det vises bla til at Romerikskommunene nettopp har inngått avtale med Oslo kommunale legevakt om å benytte deres overgrepsmottak. En storbylegevakt for Oslo må derfor ta høyde for å behandle innbyggerne fra bydelene Grorud, Stovner og Alna også fremover. Ifølge rapporten beregner man ca innleggelser fra legevakten til Ahus per år. Bydel Grorud mener at den økte samhandlingen mellom kommunal helsetjeneste og helseforetakene som er planlagt gir stor gevinstmulighet både i forhold til borgernes møte med helsevesenet og målet om at flest mulig ferdigbehandles på et sted og at dette samtidig gir samfunnsøkonomisk gevinst i forhold til transport, antall liggedøgn og øvrig logistikk. Vi anser det vanskelig å hente ut tilsvarende gevinst i samhandling med Ahus som i hovedsak retter sin oppmerksomhet rundt en mulig felles legevakt av mindre omfattende karakter tilknyttet eget sykehus. Det er grunn til å tro at det vil være mest hensiktsmessig at hele Oslo sogner til samme sykehus og samme legevakt. Storbylegevaktens innhold: Bydel Grorud er positiv til en utvidet observasjonspost ved en Storbylegevakt, men inntil 3 dagers liggetid. Dette fordrer imidlertid en økt faglighet og kompetanse hos personalet slik rapporten legger opptil. Bydel Grorud støtter også prosjektgruppens oppfattning at Storbylegevakten ikke bør være en mellomstasjon ved overføring fra sykehus til hjemmet. Erfaringene fra hjemmetjenesten i dag er at når pasienter overføres fra en ansvarlig institusjon til en annen er faren størst for at informasjonsoverføring glipper, jo flere ledd pasienten må gjennom jo større er faren for at vesentlige opplysninger ikke blir overført. Det oppsummeres i punkt at det må tilrettelegges for at pasientgrupper som ikke trenger spesialisthelsetjenester, men i dag likevel innlegges i sykehus, i fremtiden kan overføres direkte fra Storbylegevakten til sykehjem/hjemmetjenesten. Bydel Grorud ønsker å påpeke at både sykehjem og hjemmetjeneste er organisert i en bestillerutfører modell. En direkte overføring fra storbylegevakten til noen av disse tjenestene må først vurderes av bestillerkontoret. Det er godt mulig å ha et tett samarbeid mellom bestillerkontoret og storbylegevakten, men vurderingen om hvilke pasienter som skal tilbys hvilke tjenester og i hvilket omfang må fortsatt forbli bydelens ansvar. 10

13 Det diskuteres i rapporten om Psykiatrisk legevakt på sikt blir et overflødig tilbud ved Oslo legevakt. Det finnes etter hvert akutt-team på hver DPS med lokal forankring. Det er dessverre per i dag stor variasjon fra DPS til DPS både når det gjelder arbeidstid for akutteamet, og hvilke oppgaver de er tillagt. Oslo kommune bør arbeide for at helseforetaket Sør-Øst i størst mulig grad samordner sine DPS innen Oslo, uavhengig av hvilket sykehus de tilhører. Bydel Grorud har ingen prinsipielle innvendinger mot at akutteamet ved Oslo legevakt har et overordet ansvar deler av døgnet, men hvem som er ansvarlig til enhver tid må være enkelt å forstå for både pasient, pårørende og helsepersonell. Bydel Grorud støtter rapportens anbefaling om at det utarbeides klarer retningslinjer for ansvarsområder og pasientflyt innenfor psykisk helse. Bydel Grorud er svært positiv til forslaget i rapporten om vekting av fastlegens lister. Dagens system med per capita tilskudd belønner i liten grad de fastlegene som prioriterer arbeidet med kroniske pasienter, psykiatri, flerkulturelle og pasienter med rusproblemer. Dette er pasienter som ofte krever lengre konsultasjoner og tettere oppfølging. Fremtidens helseutfordringer ligger nettopp på å lage et godt tilbud rundt pasienter med kroniske sykdommer eller sammensatt sykdomsbilde. Det er positivt hvis Oslo kommune kan arbeide for at dette forslaget heves til sentrale helsemyndigheter. I rapportens punkt under Storbylegevaktens samhandling med fastlegene vises det til at av Oslos 450 fastleger er det omtrent 150 fastleger som aktivt deltar i legevakt, resten setter bort vaktene. Det foreslåes at tilpliktet legevakt samles på færre fastleger som vil ha hyppigere vakt enn i dag, og dermed bli en mer betydningsfull ressurs for de andre legevaktslegene. Det forslåes også at disse fastlegene bør vurderes fritatt fra annen offentlig tjeneste. Den erfarne allmennlege er en ettertraktet ressurs, også for bydelens forebyggende helsearbeid. Hvis Oslo kommune skulle vurdere en avtale med legeforeningen om fritak fra allmennmedisinsk offentlig legearbeid for de legene som tar legevakter må man i forkant kartlegge hvilken betydning dette vil få for bydelens tilgang på erfarne leger ved helsestasjon, skolehelsetjenesten og annet forebyggende arbeid i bydelen. Det vil være svært uheldig hvis man velger å nedprioritere det langsiktig forebyggende arbeidet til fordel for akuttmedisin. Bydel Grorud er ellers svært positiv til at legevakten får bedre tilgang til fastlegeregistrene og dermed i enda større grad kan gi fastlegene epikriser og tilbakemeldinger. Også for Bydelens administrasjon kunne det vært svært nyttig å få en oversikt over om det er en systematikk i at pasienter tilhørende enkelte legesentre i bydelen i større grad enn normalt bruker legevakten. Dette vil kunne få innflytelse på vurderingen om den enkelte lege ved legesentret bør få innvilget økning av sitt listetak, eller om bydelen bør gå i dialog med legesentret når det gjelder tilgang på ø-hjelps timer. Bydel Grorud er positiv til rapportens forslag om å innføre en vaktordning med sykehjemslegene. Dette vil i større grad sikre at pasienter ved Oslos sykehjem får en god legevurdering på kveld og nattetid. En erfaren sykehjemslege vil i større grad enn en vanlig legevaktslege være i stand til å vurdere pasienten, og sykehjemmets mulighet til å håndtere situasjonen forsvarlig. Et av forslagene i rapporten er å legge ned legevaktsbasene i sin nåværende form. Per i dag er det to legevaktsbaser i Oslo, en lokalisert på Linderud senter, og en lokalisert på Ryen. De er åpne fra kvelder, og i helgene. Legevaktsbasene bemannes av fastleger gjennom legevaktstilpliktning, de har mindre tilgang på diagnostisk verktøy enn 11

14 legevakten i Storgata, og det utføres ikke skadebehandling. Per år konsultasjoner sammenlagt. Prosjektgruppen anbefaler at basene i fremtiden integreres i Storbylegevakten, da de ikke har fungert etter hensikten. Tanken var at vaktene ved basen skulle dekkes av fastlegene, i realiteten er det oftest vikarer med liten kjennskap til det øvrige helsetilbudet i kommunen, og ofte relativt kort erfaring innen allmennmedisin. Dette bidrar til stort gjennomtrekk av personell, og redusert mulighet til utvikling av gode systemer, kunnskapsutveksling og andre kvalitetshevende tiltak. Det diskuteres i rapporten hvorvidt basenes beliggenhet i boligområder virker undergravende på fastlegevirksomheten ved at pasienter oppsøker legevakten med problemstillinger som burde løses av fastlege. En av mulighetene som foreslåes i rapporten er en egen avdeling ved storbylegevakten bemannet primært med fastleger som skal håndtere enklere akuttproblemer. Rapporten sier imidlertid ingenting om hvordan man ønsker å forhindre at de erfarne fastlegene bytter bort legevakter slik det skjer i dag. Ved å opprette en egen avdeling med fastleger får man heller ikke benyttet seg av den store kompetansen fastlegene har gjennom lokal kunnskap og kjennskap til sine pasienter. Bydel Grorud er enig i at basene nok ikke har fungert etter hensikten, men finner ikke at prosjektgruppen har klart å vise godt nok hvordan man skal løse utfordringen med konsultasjoner per år inn i en ny Storbylegevakt. Bydel Grorud oppfordrer Oslo kommune til å utrede nærmere mulighetene for stimuleringstiltak for kveldsåpne legekontorer på bydel, dette ville kunne avlaste legevakten for en del henvendelser som ikke er direkte akutte, samt gjøre bruk av fastlegenes kjennskap til hverandre og de lokale forholdene. Tiltak for å styrke tilbudet for pasienter med fremmedkulturell bakgrunn. Det er positivt at legevakten ønsker å styrke sitt tilbud til fremmedkulturelle pasienter, både kulturkunnskap og språk er viktige elementer. Bydel Grorud er positive til forslaget om et tettere samarbeid mellom tolketjenesten og legevakten. Det påpekes i rapporten at det er sterkt ønskelig med andre lokaler enn i dag for å utvikle storbylegevakten slik rapporten beskriver. Dagens lokaler er små, og vil neppe kunne tåle en pasientøkning på fra basene, samt en generell forventet økning fremover. Flertallet av prosjektgruppen argumenterer for at en Storbylegevakt bør lokaliseres i gangavstand fra Oslos områdesykehus. Hovedargumentene er at dette vil gi en rask akuttbehandling, samt at det understøtter en faglig videreutvikling i et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten, og vil gi kort vei for samarbeidende sykehusspesialister slik at flere pasienter kan ferdigbehandles på storbylegevakten. Et mindretall av prosjektgruppen ønsker en frittliggende Storbylegevakt i området ring 2 til ring 3. Bydel Grorud støtter mindretallets forslag om en frittliggende Storbylegevakt, og stiller seg spørrende til flere av argumentene for en tett tilknytning til et områdesykehus. Ved å skille ut innbyggere og tildele dem et områdesykehus utenfor Oslos grenser har Oslo kommune allerede tatt et standpunkt til avstand og akuttbehandling. Hvis akuttbehandlingen forringes betydelig av å lokalisere legevakten 5-10 min transporttid fra områdesykehuset for sentrum, er det vanskelig å se at det kan være forsvarlig å la innbyggere ha Ahus som sitt områdesykehus. Bydel Grorud oppfatter at man gjennom hovedstadsprosessen har signalisert fra Helseforetakets side at transportavstandene i Oslo er 12

15 relativt ubetydelige. Det kan ellers vanskelig forsvares å oppdele Oslosykehusene i områdesykehus og lokalsykehus. Det er sannsynligvis andre steder i landet at en forsinket akuttbehandling vil være et vektigere argument enn innen for ring 2 og ring 3 i Oslo. Det argumenteres også med nærhet for samarbeidende sykehusspesialister som et vektig argument. I rapportens beregninger vises det ellers til at legevakten etter hovedstadsprosessen må påregne at antall innleggelser forskyves noe fra UUS og diakonhjemmet mot Ahus, Aker og Lovisenberg, samt at Allmennlegevaktens pasienter forskyves fra UUS/ områdesykehuset i sentrum mot Aker og Ahus. Dette tilsier at Storbylegevakten vil måtte samarbeide med spesialisthelsetjenesten ved flere av Oslosykehusene, f eks Aker innen psykiatri og rus, og Ahus når det gjelder pasienter fra Bydelene Grorud, Stovner og Alna. Det er vanskelig å se hvorfor en lokalisering på f eks Ullevål sykehusområde skulle virke mer understøttende på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten ved Aker sykehus, eller Ahus. Bydel Grorud er positiv til en økt samhandling mellom første og andre linjetjenesten slik det skisseres i rapporten, men samhandling vanskeliggjøres betydelig ved å ha flere områdesykehus å forholde seg til. Bydel Grorud oppfatter at den logiske konsekvensen av å lokalisere en storbylegevakt for Oslo sammen med et områdesykehus, må være at områdesykehuset dekker hele Oslos befolkning. Bare slik vil man kunne få fordelen av et tett faglig samarbeide med sykehusets spesialister samt nå visjonen om å ferdigbehandle flest mulig pasienter på ett sted. Bydel Grorud kan heller ikke se at en lokalisering sammen med områdesykehuset nødvendigvis vil føre til god adkomst og parkering, eller nødvendigvis god mulighet for å flytte legevaktsbasene sammen med en ny storbylegevakt. Dette handler mer om valg av tomt enn nødvendigvis samlokalisering med områdesykehuset. Mindretallet i prosjektgruppen argumenterer for en frittstående legevakt, helst lokalisert i den østlige delen av byen. og peker på at det vil kunne være en fordel på bakgrunn av de sosiodemografiske forskjellene mellom østlige og vestlige bydeler. Bydel Grorud støtter dette synspunktet. Hovedmålet i Oslos folkehelseplan er å utjevne sosiale ulikheter i helse. Tidligere helseundersøkelser har vist at det er en forskjell på opptil 13 års forventet levetid mellom østlig bydel og vestlig bydel for menn. HUBRO undersøkelsen 2002 viste tydelig at østlige regioner av Oslo benyttet legevakt og allmennlege mer. Blant menn i 60 årene hadde 13 % brukt legevakten i løp av siste året i Ytre Vest, men 32 % hadde brukt den i Indre øst. En kunnskapsoppsummering fra kunnskapssenteret jan 2007 om sosialdemografiske forskjeller i bruk og adgang til helsetjenesten konkluderes det med at det blant voksne er en klarere sammenheng mellom økt bruk av legevakt og lavere sosiodemografisk status når innvandrerstatus og sivilstatus var en viktig del av definisjonen av gruppen. Bydel Grorud mener de sosiodemografiske forskjellene i Oslo også må vektlegges ved valg av lokalisering for Storbylegevakten. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tilslutter seg uttalelsen. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 13

16 Sak 9/09 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lisbet Aulie Eldrerådet /09 EVENTUELT X 14

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 04. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 01/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 17. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23421981 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 18 24 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 06/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Møtetid: torsdag 23. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 4/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART II Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 25. august 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (DNA) Jorun Rymarczyk (DNA) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R)

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (DNA) Jorun Rymarczyk (DNA) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 25. august 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 3/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 11. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 2/08 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Møtetid: onsdag 05. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23421832 SAKSKART I Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Fremtidens storbylegevakt i Oslo høringsuttalelse fra bydel Grünerløkka

Fremtidens storbylegevakt i Oslo høringsuttalelse fra bydel Grünerløkka Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900128 Arkivkode: Saksbeh: Finn Bovim Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 11.02.2009 Fremtidens storbylegevakt i Oslo høringsuttalelse fra bydel Grünerløkka Bakgrunn:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/12 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg Møtetid: Onsdag 22. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 05/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 05/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 05/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 16. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Økernveien 145, 3 et. møterom 7-8 Møtetid: Mandag 04. november 2013 kl. 16.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsråd Møtested: Økernsenteret, 3 et Møtetid: Mandag 04. november 2013 kl. 16.00 Sekretariat: May Britt Grunnaleite 47611620

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

STEINSPRANGET BARNEHAGE,

STEINSPRANGET BARNEHAGE, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: STEINSPRANGET BARNEHAGE, Steinspranget 6 (NB: endret møtested for dette møtet) Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 09. september 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Bølerlia 2, BU-salen NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 01/13

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 01/13 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 01/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: onsdag 20. februar 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 98 22 0146 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

15/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. mars

15/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. mars Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 3/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 17.04.2013 kl. 19:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd Møteinnkalling 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/13 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Økernveien 145, 3 et. møterom 4 Møtetid: mandag 04. mars 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439888

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Møteinnkalling 1/08 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 12. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23421956 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/12

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/12 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 2/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. mars 2012 kl. 15.00 Sekretariat: 23475371 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Møteinnkalling 4/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: tirsdag 10. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 32/08

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Møteinnkalling 2/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 25. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/3 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia, store møterom Møtetid: Tirsdag 0. september 03 kl. 7.30 Sekretariat: Else-Berit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 4/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 28. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Eldrerådet Varamedlemmer oppfordres også til å møte Møtested: OBS! Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid:

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 06. februar 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, 23438573

Detaljer

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for sosial/nav informerer innenfor arbeidet innenfor Enhet for sosial/navs ansvarsområde

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for sosial/nav informerer innenfor arbeidet innenfor Enhet for sosial/navs ansvarsområde Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 26.04.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 04. juni 2008 kl. 17.00 Fra kl. 18.00 blir det felles

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Jorun Rymarzcyk A. Jorun Rymarzcyk A, Maren Rismyhr Rødt, Steinar Hansgaard A, Hellem Mellado SV, Ivar Atterås H, Bjørn Borge-Lunde Frp.

Jorun Rymarzcyk A. Jorun Rymarzcyk A, Maren Rismyhr Rødt, Steinar Hansgaard A, Hellem Mellado SV, Ivar Atterås H, Bjørn Borge-Lunde Frp. Protokoll 2/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: onsdag 05. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Jorun Rymarzcyk A Jorun

Detaljer

Reidun Vibstad, Romsås flerbrukssenter Synnøve Lund, Grorud og omegn pensjonistforening

Reidun Vibstad, Romsås flerbrukssenter Synnøve Lund, Grorud og omegn pensjonistforening Protokoll 02/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Møterom 3.etg. Møtetid: onsdag 18. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Maalfrid Bjørgtun Maalfrid Bjørgtun, nestleder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Protokoll 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Protokoll 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 01/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 09. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 18 24 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 10.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: onsdag 15. juni 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 2/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: onsdag 05. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 27. august 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 14.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/06 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 06. juni 2006 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/15 Møte: Omsorgskomite Møtested: Kjernehuset dagsenter, Enebakkveien 158 Inngang Byggveien Møtetid: Mandag 16. mars 2015 kl. 18.00 OBS!!

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 06/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 06/11 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 06/11 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3etg. Møtetid: onsdag 07. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 42 19 81 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 06. oktober 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid 23438580/95885925

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 1/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Bogstad møterom Sørkedalsveien 150 B Møtetid: torsdag 26. januar 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer