Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter"

Transkript

1 Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Jon Qvortrup Attføringsbedriftene

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn og problemstilling Innledning Problemstilling Metode og gjennomføring Disposisjon Noen trekk ved tiltaksgjennomføringen og tiltaksarrangørene Tiltaksfordeling Antall tiltaksplasser Årsverk per tiltak Ordinære stillinger per stillingskategori Utdanningsnivået for ordinært ansatte Opplæringstilbud Konklusjon Litteratur

3 Sammendrag Funnene i undersøkelsen samsvarer med funnene fra en undersøkelse gjennomført av Telemarksforskning i 29 og viser at kompetansen blant ansatte i attførings- og vekstbedrifter generelt sett er høy. Særlig blant de attføringsfaglige medarbeiderne er kompetansen høy, mens den er betydelig lavere for medarbeidere knyttet til produksjon. I rapporten gis en oversikt over opplæringstilbudet i regi av bransjeorganisasjonene. I Norge finnes det ikke et offentlig utdanningstilbud som dekker attføringsfeltet. Dette innebærer at kostnadene ved (videre-)utdanning betales av bransjen selv. Siden begynnelsen av 2- tallet er det i samarbeid med høyskolesystemet bygget ut et relativt omfattende opplæringssystem initiert og hel- eller delfinansiert fra bransjehold. 2

4 1 Bakgrunn og problemstilling 1.1 Innledning Denne rapporten er skrevet for å imøtekomme et ønske fra Arbeidsdepartementets side om mer kunnskap om kompetansenivået blant ansatte i attførings- og vekstbedrifter 1. Disse bedriftenes primæroppgave er å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne 2 med å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, eller, for personer som står langt fra arbeidslivet, bidra til at disse får en meningsfull tilværelse der de allikevel bidrar til samfunnets verdiskapning. Bransjen mener selv den har god kompetanse og er ledende på dette fagfeltet. Det finnes imidlertid ingen klart definert attføringsfaglig utdannelse og innen de rammer som er gitt av tiltaksforskrifter og utfyllende regler er det rom for variasjon når det gjelder metodikk og faglige tilnærminger. Selv om Nav lokalt i noen tilfeller stiller krav om at tiltaksarrangører skal ha bestemte typer av kompetanse, stilles det ingen nasjonale krav fra myndighetshold til hvilken kompetanse medarbeiderne i en attførings- eller vekstbedrift bør ha. I mangel av en standardisert offentlig utdannelse og opplæringstilbud har attføringsbransjen selv etablert en relativt omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet. De to bransjeforeningene Attføringsbedriftene i NHO og Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) samarbeider om dette tilbudet, og kurs og studieprogram er åpne for begge organisasjonenes medlemmer. I samarbeid blant annet med Høgskolen i Østfold har bransjeforeningen Attføringsbedriftene etablert flere kurs rettet mot ansatte i attførings- og vekstbedrifter, Nav og andre interesserte. ASVL har på sin side samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus. 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet, ASVL og Attføringsbedriftene i NHO har i samarbeid utarbeidet spørsmålene som ble stilt tiltaksarrangørene i spørreundersøkelsen. Attføringsbedriftene i NHO har stått for innsamling av data og sammenstilling av rapporten. 2 Personer med redusert evne til å utføre inntektsgivende arbeid eller med vesentlig innskrenkede muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass. 3

5 1.2 Problemstilling Til tross for at attføringsfeltet nylig er blitt viet stor oppmerksomhet i NOU 212: 6 Arbeidsrettede tiltak og stortingsmelding nr. 46 ( ) Flere i arbeid, finnes det ingen god oversikt over kompetansenivået blant ansatte i attføringsbedrifter. Det nærmeste vi kommer er Møller og Sannes (29) og Mandal (28). I Møller og Sannes' rapport tas spørsmålet om kompetanse opp som en del av en bredere gjennomgang av arbeidsmarkedstiltak i attføringssektoren, de såkalte skjermede tiltakene. Mandals rapport konsentrerer seg om tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA), og kommer inn på spørsmålet om kompetanse for medarbeidere knyttet til dette tiltaket. Møller og Sannes fastslår at ansatte i attførings- og vekstbedrifter har relativ høy kompetanse, men også at forskjellene mellom tiltaksarrangørene kan være store. I 28 hadde 57 prosent av ansatte i attføringsbedrifter høyere utdannelse. I vekstbedriftene var det tilsvarende tallet 43 prosent. Av de attføringsfaglige medarbeiderne hadde 74 prosent i attføringsbedriftene høyere utdanning mens tallet for vekstbedriftene var 71 prosent. Spurt om andelen medarbeidere med spesifikk attføringsfaglig utdannelse, men uten at det ble tydelig definert hva dette innebar, oppga i gjennomsnitt 3 prosent av personalet i vekstbedriftene attføringsfaglig utdannelse mot 41 prosent i attføringsbedriftene. Også her var det imidlertid store forskjeller mellom bedriftene. Mandal (28) på sin side viser at yrkesfaglig kompetansen kan være mer dominerende enn attførings- og pedagogisk kompetanse blant VTA-tilretteleggere, noe som ses i sammenheng med produksjonsfokuset i VTA-bedriftene. Vår gjennomgang er basert på en spørreundersøkelse sendt til samtlige medlemsbedrifter i de to hovedsammenslutningene av arbeidsmarkedsbedrifter. Det vil si at nær alle landets arbeidsmarkedsbedrifter har deltatt. Svarprosenten er betydelig høyere enn i Møller og Sannes' undersøkelse, som dessuten var basert på et utvalg. Imidlertid, selv om undersøkelsen favner bredt, gir den ikke detaljerte svar på hvilke typer av utdannelse ansatte i attførings- og vekstbedrifter besitter. Hvis en ønsker slik kunnskap er det nødvendig å gå inn med større ressurser, og kanskje også bruke andre metoder. Et spørsmål det vil være verdt å diskutere i en slik fremtidig undersøkelse er hva en attføringsfaglig utdannelse er eller bør bestå av. 4

6 1.3 Metode og gjennomføring Tallene som presenteres i denne rapporten bygger på selvrapportering fra tiltaksarrangørene. Tallene ble samlet inn i perioden fra 2. juni til 3. august 213 ved hjelp av det elektroniske verktøyet SurveyXact. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer av bransjeorganisasjonene Attføringsbedriftene i NHO og ASVL, til sammen 31 medlemmer. Av disse har 258 tiltaksarrangører besvart undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på ca I denne rapporten tas det utgangspunkt i dette nettoutvalget. I tillegg til spørreundersøkelsen har bransjeorganisasjonene Attføringsbedriftene i NHO og ASVL bidratt med oversikter over opplæringstilbudet rettet mot ansatte i attførings- og vekstbedrifter de senere årene. 1.4 Disposisjon I kapittel to presenteres trekk ved tiltaksgjennomføringen og tiltaksarrangørene. Kapitlet legger en ramme for kapittel tre som gir en oversikt over kompetansenivået hos de ansatte. I kapittel fire beskrives kurs- og opplæringsaktiviteten som har funnet sted i regi av attførings- og vekstbedrifter i senere år. I konklusjonen forklares hvorfor den formelle kompetansen etter all sannsynlighet vil gå opp i årene som kommer. 3 Det var 171 av ASVLs medlemmer og 87 av bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer som svarte på spørreundersøkelsen, tilsvarende en svarprosent på ca. 8,3 prosent for ASVL og ca. 88,8 prosent for Attføringsbedriftene. 5

7 2 Noen trekk ved tiltaksgjennomføringen og tiltaksarrangørene Det kan være store forskjeller mellom tiltaksarrangørene når det gjelder tiltaksportefølje og antall deltakere. I idealisert form kan to dikotomier brukes til å beskrive bransjen. Den første dikotomien skiller mellom tiltaksarrangører som arbeider med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet og tiltaksarrangører som tilbyr deltakere permanente og varige tilrettelagte arbeidsplasser. Den andre dikotomien tar utgangspunkt i finansieringen av virksomheten. Her kan det skilles mellom tiltaksarrangører som får inntektene sine fra produksjon i bedriftene og tiltaksarrangører som finansieres ved at Nav kjøper tiltaksplasser 4. Den første dikotomien kommer organisatorisk til uttrykk ved at tiltaksarrangørene er medlemmer av to ulike bransjeorganisasjoner. Tiltaksarrangørene som har som hovedaktivitet å bistå personer med nedsatt arbeidsevne å komme inn i arbeidslivet har tradisjonelt vært medlemmer av bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene i NHO. Tiltaksarrangører hvis oppgave hovedsakelig har vært å gi deltakere varig tilrettelagt arbeid i skjermede omgivelser har vært medlemmer i ASVL. Bildet er i dag mindre entydig. Mange vekstbedrifter har i dag typiske attføringstiltak mens mange attføringsbedrifter også har VTA-tiltaket. Sammenslåinger kan bare delvis forklare denne utviklingen. Uten at det presenteres data for det her vil vi påstå at det også har det vært en glidning fra produksjonsfokus mot attføringsfokus. Flere enn tidligere får ekstern arbeidstrening (Qvortrup og Trondsen 213). 2.1 Tiltaksfordeling Tiltaksarrangørene har ulik profil når det gjelder tiltaksporteføljen. Det største tiltaket målt i antall tiltaksarrangører er Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 225. Deretter følger Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) med 21 tiltaksarrangører, Arbeid med bistand (AB) med 138 tiltaksarrangører, Avklaring i skjermet virksomhet (APS) med 96 tiltaksarrangører, Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA) med 72 tiltaksarrangører og Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) med 63 tiltaksarrangører 5. 4 Møller og Sannes (29) bruker termene produksjonsorienterte tiltaksarrangører versus Nav-orienterte tiltaksarrangører for å skille mellom de to gruppene. 5 Undersøkelsen ble sendt ut til 31 tiltaksarrangører. Av disse har 258 tiltaksarrangører besvart undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på ca

8 I hvilke av følgende tiltak har dere tiltaksplasser per 18.juni 213? Tiltaksfordeling VTA APS AB Avklaring skjermet TiA KiA Forskjellene i tiltaksporteføljen er store mellom medlemmer av bransjeforeningen Attføringsbedriftene og ASVLs medlemmer. Det er 78,2 prosent av attføringsbedriftene som har TiA og 71,3 prosent som har KiA mens det knapt er noen av vekstbedriftene som har disse tiltakene. Det er også store forskjeller når det gjelder Avklaring (Attføringsbedriftene 79,3 prosent, ASVL 15,9 prosent), AB (Attføringsbedriftene 88,5 prosent, ASVL 35,3 prosent), APS (Attføringsbedriftene 98,9 prosent, ASVL 67,6 prosent). Derimot er det klart flere ASVLbedrifter som har VTA (Attføringsbedriftene 7,1 prosent, ASVL 96,5 prosent). 7

9 Tiltaksfordeling per bransjeforening VTA 7,1 96,5 TiA 2,4 78,2 KiA AB,6 35,3 71,3 88,5 ASVL Attføringsbedriftene APS 67,6 98,9 Avklaring 15,9 79, Antall tiltaksplasser Noenlunde den samme fordelingen ser vi når det gjelder antall tiltaksplasser. Målt på denne måten er AB det største tiltaket med 6476 tiltaksplasser, fulgt av VTA med 6318 tiltaksplasser, APS med 522 tiltaksplasser, Avklaring med 2175 tiltaksplasser, KiA med 954 tiltaksplasser og TiA med 92 tiltaksplasser. Det bør legges til at denne fordelingen ikke gir et riktig bilde av situasjonen på årsbasis. I og med at oppholdstiden er kortere på tiltak som Avklaring og APS enn i AB 6 og ikke minst VTA, vil det i løpet av året være flere deltakere på disse tiltakene enn det som kommer frem her. 6 Se for eksempel BATT-rapporten for 212: 8

10 Hvor mange tiltaksplasser har dere i [tiltak] per 18. juni 213? Antall tiltaksplasser AB VTA APS Avklaring skjermet KiA TiA Forskjellene mellom Attføringsbedrifter og ASVL-bedrifter kommer enda sterkere til syne hvis vi i stedet for tiltaksportefølje ser på antall tiltaksplasser. Tiltaksplasser per bransjeforening VTA 3,2 69,8 TiA 6,1 93,9 KiA AB,8 28,1 71,9 99,2 ASVL Attføringsbedriftene APS 25,4 74,6 Avklaring 8,6 91,

11 2.3 Årsverk per tiltak Hvor mange årsverk for attføringspersonell er satt av til å jobbe med [tiltak]? Antall årsverk per tiltak APS VTA AB Avklaring skjermet KiA TiA En annen måte å måle på er å se på antall årsverk som brukes for å gjennomføre tiltakene. Her oppgir tiltaksarrangørene at det er brukt 1349 årsverk på gjennomføringen av APS, 119 på VTA, 62 på AB, 31 på Avklaring, 116 på KiA og 95 på TiA. Dette gir oss følgende antall tiltaksplasser per årsverk: AB 1,4, VTA 5,5, APS 3,9, Avklaring skjermet 7, KiA 8,2 og TiA 9, Ordinære stillinger per stillingskategori Ser vi på antall årsverk totalt i attførings- og vekstbedriftene kommer vi til 5918 årsverk. I undersøkelsen ba vi tiltaksarrangørene oppgi årsverk fordelt på fire hovedtyper av stillingskategorier i bedriftene. Flest årsverk ble brukt på attføring med 47 prosent. Deretter fulgte produksjon med 33 prosent, administrative stillinger 13 prosent og andre stillinger 7 prosent. 1

12 Hvor mange ordinære stillinger har dere målt i årsverk fordelt på følgende kategorier? Ordinære stillinger målt i årsverk 7 % 13 % 33 % 47 % Administrative stillinger Attføring Produksjon Andre stillinger I vårt materiale er det ingen store forskjeller mellom bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer og ASVLs medlemmer ,1 17,3 Administrative stillinger Ordinære stillinger per forening 46,3 46,9 34,3 31,8 Attføringsbedriftene ASVL 8,3 3,9 Attføring Produksjon Andre stillinger 11

13 3 Utdanningsnivået for ordinært ansatte Det er store forskjeller mellom de fire hovedtypene av stillingskategorier når det gjelder utdanningsnivå for de ansatte. Den høyeste utdanning har de attføringsfaglige medarbeiderne. I denne gruppen er det 75,1 prosent som har høyere utdannelse utover videregående skole. Blant dem som arbeider med administrasjon er det 7,9 prosent som har høyere utdannelse. Deretter følger Andre stillinger, der det er 36,8 prosent med høyere utdannelse. Blant medarbeidere direkte knyttet til produksjon er det 23,2 prosent med høyere utdannelse. N=581 Utdanningsnivå ordinært ansatte 1 1,6 3,6 9 22,1 15,9 21,6 8 33, ,8 59,2 Høyere enn 4 år Inntil 4 år 4 65,7 47,1 Videregående Grunnskole ,1 22, ,9 2,2 Administrasjon Attføring Produksjon Annet Det er en del variasjon mellom fylkene i utdanningsnivået blant de ordinært ansatte. Slår vi de to kategoriene for høyere utdanning sammen, har Aust-Agder det høyeste nivået med 95,2 prosent. Det laveste nivået har Telemark med 52,8 prosent. 12

14 N=759 Akershus 12,1 15,2 37,9 34,8 Utdanningsnivå administrativt ansatte Aust-Agder 4,8 61,9 33,3 Buskerud 26,5 67,6 5,9 Finnmark 14,3 28,6 23,8 33,3 Hedmark 12,1 3,3 48,5 9 Hordaland 1,2 27,4 52,4 19 Møre og Romsdal 17,6 64,7 17,6 Nordland 25,5 56,9 17,6 Nord-Trøndelag Oppland Oslo 7,3 6,3 2 17, ,9 56,1 43,8 52,1 19, ,9 Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning til og med 4 år Rogaland 15,8 5,9 33,3 Høyere utdanning over 4 år Sogn og Fjordane 16,7 16,7 33,3 33,3 Sør-Trøndelag 39,3 39,3 21,4 Telemark 5,7 41,5 43,4 9,4 Troms 7,9 36,8 36,8 18,4 Vest-Agder 25 58,3 16,6 Vestfold 2,3 22,7 43,2 31,8 Østfold 2, , Når det gjelder de attføringsfaglige medarbeiderne har Vestfold det høyeste utdanningsnivået med 92,6 prosent når de to kategoriene for høyere utdanning slås sammen. Lavest er Finnmark med 56,7 prosent. 13

15 N=2699 Akershus 1,3 19,4 51,1 28,3 Utdanningsnivå attføringspersonell Aust-Agder 8,9 65,8 25,3 Buskerud 3,8 62,8 6,4 Finnmark 16,4 26,9 43,3 13,4 Hedmark 12,3 3,2 48,1 9,4 Hordaland 3 24,2 49,2 23,7 Møre og Romsdal 1,7 19,7 7,5 8 Nordland 2 19,7 63,7 14,6 Nord-Trøndelag 1,2 34,5 Oppland 1,2 38,1 Oslo 14,6 Rogaland,5 Sogn og Fjordane 6,1 27,5 26,5 58,3 51,2 7 6,3 55,1 6 9,5 15,4 11,6 12,2 Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning til og med 4 år Høyere utdanning over 4 år Sør-Trøndelag,6 24,5 4,6 34,3 Telemark 1 29, ,7 Troms 1,8 27,7 52,7 17,9 Vest-Agder 25,3 49,3 25,3 Vestfold 7,5 84 8,6 Østfold 3,7 22,1 63,6 1, Medarbeiderne knyttet til produksjon har høyest utdanning i Buskerud med 47,5 prosent, og lavest i Finnmark med 6 prosent. 14

16 N=1916 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold 7,7 22,8 11,5 12,1 6,6 16 7,4 17,8 13, ,1 3,4 22,6 1,4 8,8 2,4 4,7 9, ,9 58, ,8 68,1 71,6 77,2 53,9 7,8 65,9 47,1 67,9 67,7 8,9 73, ,9 56,5 77,8 29,2 6, , ,3 9,5 3 11,8 3,7 28,3 13,5 2,2 12,2 37,3 2,6 28,3,5 6,53,2 15,8 1,9 15,7 1,9 18,8 3,1 31,7 37,6 1,2 12,7 Utdanningsnivå produksjonspersonell Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning til og med 4 år Høyere utdanning over 4 år For Andre stillinger er utdanningsnivået høyest i Vestfold med 95,2 prosent. I Aust-Agder, Finnmark, Sogn og Fjordane, Troms, Vest-Agder og Østfold er ingen oppgitt med høyere utdanning. 15

17 N=436 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold 59,1 1 44,4 33,3 33,3 66,7 11,5 5 9, ,5 2,5 4,8 21,3 26,2 47,5 4,9 5 28,6 24, ,5 33,3 48,3 1 85,7 4,9 22,2 34,6 3,8 3, ,1 52,2 21,7 14,3 28,6 54,8 2,4 33,3 16, , ,4 9, Utdanningsnivå Annet Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning til og med 4 år Høyere utdanning over 4 år Det er små forskjeller mellom medlemmene av de to bransjeorganisasjonene når vi ser på det totale utdanningsnivået. Blant ansatte i bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer er det 56,9 prosent som har høyere utdanning. Det tilsvarende tallet for ansatte i ASVLs medlemsbedrifter er 49,6 prosent. 16

18 Utdanningsnivå ordinært ansatte ,4 44,9 4,5 4, Attføring ASVL , ,2 Grunnskole Videregående skole Inntil 4 år Mer enn 4 år Bryter vi derimot tallene ned på de fire hovedtypene av stillingskategorier kommer forskjeller i utdanningsprofilen for de to bransjeorganisasjonene til syne. Blant administrativt ansatte i bransjeforeningen Attføringsbedriftene har 73,3 prosent utdannelse ut over videregående. Det tilsvarende tallet for ASVL er 67,5 prosent. 1 % Utdanningsnivået for administrativt ansatte 9 % 8 % 22,6 21,6 7 % 6 % 5 % 44,9 51,7 Høyere enn 4 år Inntil 4 år 4 % Videregående 3 % Grunnskole 2 % 1 % % 25,9 24,5 6,6 2,4 ASVL Attføringsbedriftene 17

19 For ansatte i produksjon derimot er det i ASVL utdanningsnivået er høyeste. Her har 25,6 prosent høyere utdanning mot 22,3 prosent for ansatte i Attføringsbedrifter. Det er riktignok svært få som har utdanning høyere enn fire år. 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Utdanningsnivået for ansatte i produksjon 1 1,9 24,6 2,4 Høyere enn 4 år Inntil 4 år 58 69,1 Videregående Grunnskole 16,4 8,6 ASVL Attføringsbedriftene For kategorien Annet er det 33,3 prosent i ASVL og 37,5 i Attføringsbedriftene som har utdanning ut over videregående. 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Annet 1,1 4 32,2 33,5 4,2 48,7 25,3 13,8 ASVL Attføringsbedriftene Høyere enn 4 år Inntil 4 år Videregående Grunnskole 18

20 Størst er forskjellene for de attføringsfaglige medarbeiderne. Her er utdanningsnivået tydelig høyere for ansatte i Attføringsbedrifter; 81,4 prosent har her høyere utdanning, mot 61,2 i ASVL. 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Attføring 1,5 18,3 5,7 63,1 33,7 17,8 5,1,9 ASVL Attføringsbedriftene Høyere enn 4 år Inntil 4 år Videregående Grunnskole Hva består så utdannelsen av? Den største faggruppen, slik gruppene er fordelt i vår undersøkelse, er naturvitenskaplige-, håndverks- og tekniske fag, med 1233 ansatte (23 prosent). Deretter følger helsefag med 749 ansatte (14 prosent), økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og jus med 739 ansatte (13,8 prosent), sosialfag med 732 ansatte (13,7 prosent), annet med 69 ansatte (11,4 prosent), pedagogiske fag utenom lærerutdanning 555 ansatte (1,4 prosent), lærerutdanning 42 ansatte (7,5 prosent), og psykologi 339 ansatte (6,3 prosent). 19

21 Hvor mange medarbeidere har dere med utdannelse der følgende fagområdet inngår? N=5358 Fagområder Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag 1233 Helsefag Økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og jus Sosialfag Annet Pedagogiske fag utenom lærerutdanning Lærerutdanning Psykologi Det er 1246 medarbeidere som har fagbrev. 2

22 4 Opplæringstilbud Attførings- og vekstbedriftene ble også spurt om hvor mange dager i snitt som er blitt brukt til opplæring og videreutdanning av medarbeiderne. Dette er informasjon tiltaksarrangørene skal kunne oppgi i henhold til krav i Equass Assurance. Dessuten er dette en av indikatorene både i Indikator.no 7 og i Benchmarking attføring (BATT) 8, som er bransjens benchmarkingssystemer. Tallene avviker noe fra hverandre, men viser at det i snitt per medarbeider brukes mellom seks og syv dager til opplæring og videreutdanning årlig. Hvor mange dager ble i snitt brukt per medarbeider til opplæring/utdanning? Dager pr. medarbeider brukt til opplæring/utdanning 6,21 6, (BATT) 7,3 Bransjeforeningen Attføringsbedriftene vurderte allerede på 199-tallet at det var behov for å gi ansatte hos tiltaksarrangørene, ikke minst arbeidslederne, en grunninnføring i attføringsarbeid. I samarbeid med en arbeidspsykolog ble det gjennom et fire år langt Leonardo-prosjekt utviklet et grunnstudium i yrkesrettet attføring/rehabilitering ved Universitetet i Agder. Fra 22/23 og frem til 26 ble det over hele landet gjennomført kurs med deltakelse av til sammen om lag 35 studenter. Erfaringene var gode, men studiet var omfattende å ta i tillegg til full jobb og ble derfor etter hvert erstattet av det mindre omfattende Basiskurs Attføring som kan tas både som kurs og som et 15 studiepoengs studium. Uansett ble disse kursene starten på en systematisk satsing på kompetansebygging fra bransjens side

23 ASVLs medlemsbedrifter har vært stilt overfor de samme utfordringene som bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer, og har hatt et behov for å øke kompetansen hos arbeidslederne for å møte høyere krav til tiltaksgjennomføringen. Mange ansatte i bedriftene har deltatt på Kallerud kompetanses kurs. Etter at det ble åpnet for at ASVLs medlemmer kunne være tiltaksarrangører for samtlige tiltak innen skjermet sektor, har behovet for økt kompetanse, nye studier og utvikling av metoder og verktøy, vært en kontinuerlig prosess. ASVLs medlemmer har i stor grad benyttet seg av kurs arrangert av Attføringsbedriftene i NHO, men ASVL har også utviklet egne studier i samarbeid med HiOA. ASVL har også etablert en egen fagutviklingsavdeling, «Vekstakademiet», der det i samarbeid med medlemsbedriftene tilbys aktuelle og gode verktøy/metoder for å møte bedriftenes samfunnsoppdrag og de føringer som Nav gir. I 214 er det planlagt 2 kurs i Vekstakademiets regi. Det særegne for attføringsfeltet i Norge er at det ikke finnes et offentlig utdanningstilbud som dekker fagområdet. Dette innebærer at kostnadene ved videreutdanning betales av bransjen selv. Alle studier har vært betalingsstudier, og alle, bortsett fra studiet i ernæring som ble delfinansiert av Helsedirektoratet, har blitt finansiert av deltakerne selv eller arbeidsgiverne. Følgende utdanningstilbud har siden 26 vært gitt i regi av bransjeforeningen Attføringsbedriftene: - Innføringskurs i karriereveiledning - Karriereveiledning - Innføringskurs i Motiverende intervju - Motiverende intervju - Innføringskurs lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid - Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid. - Kurs om ernæring - Basiskurs Attføring - Arbeid med bistand/individual Placement and Support Antall deltakere på disse kursene og studiene er gitt i tabellene som følger under 9. 9 For mer informasjon om innhold i de enkelte kurs/studier, se 22

24 Innføringskurs i karriereveiledning (i egen regi) År Attføringsbedriftene ASVL NAV Andre Totalt Karriereveiledning 1 studiepoeng (Høyskolen i Østfold). År Attføringsbedriftene ASVL NAV Andre Totalt Innføringskurs i Motiverende Intervju (i egen regi). År Attføringsbedriftene ASVL NAV Andre Totalt Motiverende intervju 1 studiepoeng (Høyskolen i Østfold). Attføringsbedriftene ASVL NAV Andre

25 Innføringskurs - Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid (i egen regi). Attføringsbedriftene ASVL NAV Andre Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid. 1 studiepoeng (Høyskolen i Østfold). Attføringsbedriftene ASVL NAV Andre Basiskurs Attføring. 15 studiepoeng (Høyskolen i Lillehammer). Dette kurset ble før 21 kalt Arbeidslederskolen/attføringsskolen. Frem til 213 har om lag 23 kull gjennomført studiet i tillegg til at det har vært gjennomført seks bedriftsinterne programmer. Til sammen har om lag 45 personer gjennomført studiet. Etter 21 har ca. 1 kursdeltakere tatt eksamen i dette kurset som ble utviklet som et studium i samarbeid med Høyskolen i Lillehammer. Arbeid med bistand/individual Placement and Support. 1 studiepoeng (Høyskolen i Østfold). Attføringsbedriftene ASVL NAV Andre Innføring i ernæring, levevaner og helse. 1 Studiepoeng (Høyskolen i Akershus). Studiet ble opprettet etter initiativ fra Helsedirektoratet og ledet til et samarbeid mellom direktoratet, bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus våren 27. Fra 28 til 21 ble det gjennomført seks studentkull hvor 115 studenter bestod. Helsedirektoratet delfinansierte studiet. 24

26 Kurs i Funksjonsvurdering for IA bedrifter (i egen regi). Dette kurset ble utviklet i samarbeid med Rikstrygdeverket i som et ledd i å være et redskap for ordinære bedrifter i IA-arbeidet. I perioden ble om lag 45 personer ansatt i attføringsbedrifter sertifisert, i tillegg til 6 deltakere i Arbeidslivssentrene og om lag 8 andre personer fra ulike instanser. ASVL har i samarbeid med HiOA tilbudt følgende studier: - Bedriftspedagogikk - Motiverende intervju - Kreativ kommunikasjon År Studie Antall personer Bedriftspedagogikk 6 sp Motiverende Intervju 2 dager Motiverende Intervju 1 sp Motiverende Intervju 15 sp Kreativ kommunikasjon 3 sp Motiverende Intervju 1sp 11 Totalt 41 25

27 5 Konklusjon Funnene i undersøkelsen samsvarer med funnene fra en tidligere undersøkelse gjennomført av Telemarksforskning i 29 og viser at kompetansen blant ansatte i attførings- og vekstbedrifter generelt sett er høy. I undersøkelsen skilles det mellom administrative medarbeidere, medarbeidere knyttet til produksjon, attføringsfaglige medarbeidere og medarbeidere som har andre oppgaver hos tiltaksarrangørene. Særlig blant de attføringsfaglige medarbeiderne er kompetansen høy, mens den er betydelig lavere for medarbeidere knyttet til produksjon hos tiltaksarrangørene. Den samlede formelle kompetansen er noe høyere for ansatte i medlemsbedrifter av bransjeforeningen Attføringsbedriftene enn den er for ansatte i medlemsbedrifter av ASVL. I rapporten gis en oversikt over opplæringstilbudet i regi av bransjeorganisasjonene. I Norge finnes det ikke et offentlig utdanningstilbud som dekker attføringsfeltet. Dette innebærer at kostnadene ved (videre-)utdanning betales av bransjen selv. Siden begynnelsen av 2- tallet er det i samarbeid med høyskolesystemet bygget ut et relativt omfattende opplæringssystem initiert og hel- eller delfinansiert fra bransjehold. Det er utviklingstrender som taler for at utdanningsnivået blant ansatte i attførings- og vekstbedrifter vil stige i årene fremover. For det første er det generelle utdanningsnivået høyere blant den yngre delen av befolkningen. Dette vil gi seg utslag også i attføringssektoren etter hvert som generasjonsskiftet hos tiltaksarrangørene nå fullføres. Andre utviklingstrekk er knyttet direkte til bransjen selv. Satsingen på kompetanseoppbygging som finner sted i mange bedrifter vil måtte gi seg utslag. Større spesialisering i gjennomføring av tiltakene må nødvendigvis ledsages av et høyere kompetansenivå blant medarbeiderne. En generell utviklingstrend hos tiltaksarrangørene er at det blir mindre produksjon og mer attføring. Siden attføringsmedarbeiderne har betydelig høyere utdannelse enn produksjonsmedarbeiderne vil også dette i sum gi høyere formell kompetanse i bransjen. Undersøkelsen gir en bred, men ikke dyptgående oversikt over kompetansen blant medarbeidere ansatt i attførings- og vekstbedrifter. Hvis en ønsker mer detaljert kunnskap vil det være nødvendig å bruke mer ressurser på å samle inn data enn det vi har hatt anledning til å gjøre her. Det bør også brukes andre metoder. For eksempel vil fokuserte case-studier kunne gå mer i dybden når det gjelder hvilke typer av kompetanse ansatte i attførings- og vekstbedrifter har. 26

28 Litteratur Bransjeforeningen Attføringsbedriftene og ASVL (213) Benchmarking attføring: resultater 212. FOR nr 132: Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Mandal, Roland (28) "De har jo uansett uførepensjon" En undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Fafo-rapport 28: 42. Møller, G. og J. Sannes (29). Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter. Rapport nr. 29: 253 Telemarksforskning (TMF). NOU Arbeidsrettede tiltak. St.meld. nr. 46 ( ) Flere i arbeid. Qvortrup, Jon og Flemming Trondsen (213) Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging. Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 27

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 3-17 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Statistikk for januar t.o.m. september 17 Nyhetsbrev tall og analyse, 3-17 Formidlingstall for januar til og med september 17 I følge

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre For virksomheter som vil lære, dele og forbedre Benchmarking og benchlearning nytt satsingsområde for attføringsbransjen. v/paal Haavorsen, Fagsjef i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Hva måler vi

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbedriftene www.attforingsbedriftene.no Målet vårt: Attførings- og innovasjonsbedriftene

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned Om tabellene "Om statistikken - " finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2016 Via3 AS Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer