fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden"

Transkript

1 m Barnekonvensjonen or klasse fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden

2 TAKK til alle barn og unge som har deltatt i prosjektet Livet under 18 del 1 og 2. Dette er ett av fire hefter: Elevhefte og lærerhefte til 5.-7.klasse og klasse Tekst, konsept og metoder: FORANDRINGSFABRIKKEN Foto: Unge fra ulike deler av Norge Utgiver: Prosjekt Livet under 18 Utgitt: november 2004 Opplag: 400 Design: Terry Nordal Trykk: Birkeland Trykkeri Finansiering: Utdanningsdirektoratet Informasjon om prosjektet Livet under 18 : Forandringsfabrikken leder prosjekter, gjør kurs og verksteder, starter forandringsprosesser og produserer forandringsverktøy. Vi lager magasin, bøker og utstillinger. Forandringsfabrikken ledes av Eva Dønnestad og Marit Sanner. Mer informasjon: ut i livet Velkommen til å arbeide med verktøy for barn og unges livsutfoldelse og utvikling. Livsverktøyene tar utgangspunkt i unges liv, erfaringer og drømmer det som er bra, det som er dumt og vondt. På denne måten tror vi unge kan være med å oppfylle FNs Barnekonvensjon i Norge. På veien dit må alle barn og unge i Norge bli kjent med rettighetene sine. Etter at Barnekonvensjonen ble inkorporert i norsk lov 1. oktober 2003, ønsker også mange voksne å gjøre Barnekonvensjonen virkelig i Norge. Vi tror det er svært viktig at barn og unge er med fra starten i dette arbeidet. De har erfaringene og også mange av løsningsforslagene til hvordan ting kan bli bedre.. Utgangspunktet for livsverktøyene, er også barn og unges sterke tilbakemelding i rapporteringen til FN, om å få uttrykke seg i saker som angår dem om å bli møtt med respekt og kjærlighet av voksne. Vi har hatt barn og unge med oss som gode eksperter når livsverktøyene er laget. Unge har også hjulpet til med å finne problemstillinger som angår dem. Vi har spurt dem det gjelder. Vi håper barn og unge ved å bruke livsverktøyene, kan være med å sette i gang en bevisstgjøringsprosess. Kanskje kan det også starte noen små skritt mot forandring til det bedre både inni seg, rundt seg, i landet de bor i og for barn og unge i hele verden. Lykke til som voksne med å slippe verktøyene til og på samme tid arbeide med selve livet i skolen. Hilsen f o r a n d r i n g g j e n n o m å d e l e v i r k e l i g h e t e r Eva Dønnestad og Marit Sanner FORANDRINGSFABRIKKEN 1

3 Barnekonvensjonen og anstendighet Ansvaret er vårt Selv om Barnekonvensjonen ble ratifisert av Norge i 1989, er det ganske få som kjenner den og enda færre som tar den på alvor. Forhåpentligvis vil konvensjonen spille en viktigere rolle her i landet etter at den ble inkorporert i lovverket i Ansvaret for den oppveksande generasjonen er truleg det viktigaste vaksne menneske og samfunnet kan ha. Likevel ser vi at dette ansvaret ofte vert dårleg forvalta. Krigar og konfliktar rundt om i verda gjer det ikkje lettare. Barn og unge under 18 år er i mange henseender ganske rettsløse. De er som oftest avhengige av at voksne særlig foresatte og lærere ivaretar deres juridiske rettigheter. Som regel har barn og unge ikke anledning til selv å ta opp saker som angår dem direkte med myndighetene, selv om det er innlysende at de har klare rettigheter etter loven. De må gå veien om en voksen som handler på deres vegne. Derfor har de voksne et spesielt ansvar for å sørge for at barn og unge faktisk får innfridd sine lovmessige rettigheter. Dette forutsetter at de voksne gjør seg kjent med lovverket, er lydhøre for hva barn og unge forteller dem om sin livssituasjon og er i stand til å vise handlekraft når de skal fremme de unges sak ovenfor myndighetene. Dette handler i bunn og grunn om at de voksne behandler barn og unge med respekt og anstendighet. Dere som arbeider i skolen bør derfor vise anstendighet gjennom at dere setter dere grundig inn i hvilke rettigheter Barnekonvensjonen gir de unge til å ha en meningsfull tilværelse der de blir respektert som individer både av jevnaldrende og voksne. Dere bør videre gjøre det som står i deres makt for å formidle innholdet av Barnekonvensjonen til elevene slik at de forstår at konvensjonen angår deres liv på en fundamental måte. Arbeidet med å gjøre elevene kjent med Barnekonvensjonen og dermed sine rettigheter til medbestemmelse og respekt er selvfølgelig ikke noe som kan gjøres i løpet av noen dager eller uker. Dette arbeidet er så viktig at det må pågå kontinuerlig hele den tiden elevene er på skolen. Skolen må dessuten ta et ansvar for at elevenes foresatte blir kjent med og respekterer konvensjonen. Arbeidet med å skape kjennskap og respekt for barnekonvensjonen er ikke bare en pedagogisk og didaktisk utfordring dette arbeidet viser fremfor alt hvordan den enkelte lærer er i stand til å opptre anstendig ovenfor elevene. Mange er glad i å gjøre det de er interessert i, for eksempel å lese MARIA Barnekonvensjonen er sentral. Han handlar om barns rettar i alle forhold, t.d. familie, helse og utdanning. Difor er det så viktig å halde framme rettstryggleiken og rolla som barn og unge skal ha. Denne internasjonale konvensjonen, som vart underteikna i FN i 1989 og som dei aller fleste land har slutta seg til, må ikkje få kvile eller bli gøymd bort. I Noreg er det no vedtatt å inkorporere konvensjonen i lovverket, Retten til utdanning og det å ta del som ein aktiv part er tydeleg nedfelt i konvensjonen. Det er såleis sjølvsagt at skulen og lærarane bør arbeide med Barnekonvensjonen, og å leggje til rette for aktiv deltaking og medverknad. Å fremje menneskeverd, likeverd og ansvarskjensle er gode mål for framtida. Arbeidet er bevisstgjerande og ein føresetnad for demokrati og likestilling i skule og samfunn. Barnekonvensjonen er også eit viktig sikte mot omverda og vårt ansvar som menneske i høve til andre individ og samfunn under andre og vanskelege livsvilkår. Arnulf Øverland sa det slik: Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. Barnekonvensjonen bør ha ein naturleg plass hos kvar og ein. Skulen er den arenaen der dei fleste møtest. Bruk prosjekt Livet under 18 som verktøy for å sette viktige tema på dagsorden. Barneombudet ser ingen grunn til å betvile lærernes vilje og evne til å møte elevene med respekt og anstendighet og ønsker lykke til med arbeidet med Barnekonvensjonen i årene fremover. Tenåringer liker ulik type musikk MARIA Lukke til! Hilsen Reidar Hjermann, Barneombud Helga Hjetland Leiar i Utdanningsforbundet 2 3

4 Del 2: Livsverktøy til skolen Å lage verktøy og metoder til å arbeide med Barnekonvensjonen i skolen er andre del i prosjekt Livet under 18. Dette heftet og et hefte laget for 5.-7.klasse er for å brukes i skoler i hele landet. Heftene inneholder noen av de samme arbeidsmåtene som ble brukt i rapporteringen til FN. Les om den under. Del 1: Rapportering til FN Nesten alle land i verden har sagt de vil følge Barnekonvensjonen. De må sende en rapport til barnekomiteen i FN hvert 5. år om hvordan Barnekonvensjonen følges opp i landet. For tredje gang sendte den norske Regjeringen en rapport, i april Barn og unge i Norge var for første gang i verden tror vi del av en regjerings rapportering til FN. Barneombudet, Forum for Barnekonvensjonen og Landsorganisasjonen for norske Ungdomsorganisasjoner sto bak rapporteringen. Forandringsfabrikken var prosjektledere unge fra ulike deler av Norge formidlet hvordan det er å vokse opp i Norge. De uttrykte hvordan de har det på skolen og i fritida hva de er engasjert i, hva som er bra og dårlig, hva de savner, hva de ønsker og hvordan det kan bli enda bedre for barn og unge å vokse opp Norge. De uttrykte seg i prosjektet blant annet gjennom plakater, foto, collager, postkort og dialog metodikk utviklet i samarbeid med unge. Barn og unge hadde masse erfaringer og løsningsforslag. Flest av 1500 barn og unge i Norge ønsket seg mest for barn og unge i Norge: At ingen blir mobbet - At FNs Barnekonvensjon skal holdes At unge blir like respektert og er like viktige som voksne At ingen voksne misbruker barn At noen er glad i oss At noen hører på oss At alle får et ordentlig liv. Les mer om hva barn og unge meldte: Hva betyr Barnekonvensjonen for deg? Barnekonvensjonen er ikke bare en lov, den er også noe levende, den sier noe om hvordan vi lever livene våre, hvordan vi skal lære av det som ligger bak oss, hvordan vi skal kunne samarbeide om det som ligger foran oss, hvordan vi skal lytte til hverandre og ta hverandre på alvor. Derfor er det så viktig at dere engasjerer dere, sier fra om saker dere finner urettferdig, at dere bruker elevrådene aktivt for å gjøre skolen bedre, at dere tar initiativ til forandringer. Og vi voksne har ansvar til å lytte til dere, lære og handle. Utdrag fra tidligere Barneombud Trond Waages introduksjon av Livet under 18. Livet under 18 del 1 er finansiert av Barne- og Familiedepartementet. Livet under 18 del 2 er finansiert av Utdanningsdirektoratet. UNGE MELDER TIL FN OM SKOLE (2003) Kap. I:Generelle tiltak vedrørende gjennomføring av konvensjonen B Tiltak for å gjøre Barnekonvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent for voksne og barn Utfordringene fra unge i prosjektet er at barn og unge får arbeide mer med BK i skolen og at det utvikles undervisningsmateriell som gjør BK nær og relevant for barn og unge i Norge både i innhold og uttrykksform. Barn og unge har gjennom arbeidet i prosjektet etterlyst kunnskap og erfaring nok hos lærerne til å ta opp tema som samlivsbrudd og mobbing. Å ta opp slike viktige tema, mener de er grunnleggende for å ha det bra i livet sitt. Unge i prosjektet formidler at lærerne sier de har lært lite om Barnekonvensjonen. Men både unge og voksne har satt pris på gjennom prosjektet å arbeide med barns rettigheter og ønsker seg et varig opplegg til bruk på skoler og i organisasjoner. Kap. III: Generelle prinsipper A Ikke-diskriminering Tiltak mot mobbing i skolen For barn og unge i prosjektet er mobbing og utestenging det tema som engasjerer sterkest når de blir spurt om hva de er opptatt av på skolen. Det angår mange og handler om å bedre hele klassemiljøet ikke bare å peke ut de som mobber og blir mobbet. Barn og unge opplever at arbeidet mot mobbing ikke i stor nok grad inkluderer deres bidrag. Der unge har opplevd å få være med, mener de resultatene er gode. B Barnets beste Hovedutfordringene fra unge i prosjektet er at det i skole, institusjoner, organisasjoner og andre tiltak de er i sikres samarbeidssituasjoner der de opplever at de kan kommunisere tanker, erfaringer og innspill til de voksne de er avhengige av i systemet. Tiltak for å styrke barns deltakelse og medvirkning i skolens beslutninger Flertallet av unge i prosjektet opplever at de har mest innflytelse hjemme og minst på skolen, på spørsmål om hvor de i størst og minst grad opplever å bli hørt og tatt på alvor. Opplevelsen av å bli hørt er større i klassen enn i saker som angår hele skolen, her opplever et stort flertall ikke å bli hørt. Flertallet av deltakerne har elevrådsmøter 2 ganger pr. måned. På spørsmål om hvem som bestemmer hvilke saker som tas opp i elevrådet er en tydelig tendens at elevene selv legger premisser for hvilke saker som blir tatt opp. I elevrådene arbeider de mest med problemer på skolen. I oppdraget et fabelaktig elevråd uttrykker de ønsker om å arbeide med store og viktige saker og at samarbeidet med voksne på skolene blir bedre. Men de vil gjerne styre møtene selv og blitt tatt på alvor. De uttrykker at arbeidet i elevrådet blir sett på som positivt av de andre elevene på skolen - elevene i elevrådet mener også selv at arbeidet der er engasjerende. De uttrykker at lokalavisene har en positiv interesse for elevrådets arbeid og at de flere ganger har dekket saker som elevrådene har satt på dagsorden. Men de ønsker rektor kunne være mer aktiv i forhold til å følge opp elevrådene. Betydningen av medvirkning blir og tydelig gjennom Elevinspektørene der ca 85 % sier at det er viktig at de får mulighet til å påvirke hvordan arbeidet med fagene er lagt opp på skolen. Men halvparten av elevene oppgir at de i liten eller ingen grad får være med å lage arbeidsplaner i de ulike fagene. 76% av besvarelsene fra Elevinspektørene sier allikevel at skolen legger forholdene godt til rette for elevene å delta i elevrådsarbeid. Kap. IV: Menneskerettigheter og friheter D Tanke samvittighet- og trosfrihet Unge i prosjektet uttrykker ønske om likestilt undervisning i alle religioner og begrunner det med at Norge er blitt et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. De er redde for at det å løfte fram en religion, kan skape skille mellom enkeltelever og grupper som ikke er ønskelige. Kap. V: Familie og alternativ omsorg A Familiestruktur Barn og unge i prosjektet sier at de på skolene ikke snakker om samlivsbrudd på tross av at samlivsbrudd er vanlig. De uttrykker et sterkt behov for å snakke med en voksen etter å ha opplevd at foreldrene går fra hverandre. De foreslår at en voksen på hver skole har ansvar for å snakke med unge som har opplevd samlivsbrudd og for å legge til rette for at unge i samme situasjon kan utveksle erfaringer og gi hverandre råd. Kap. VII Utdanning, fritid og kulturelle aktiviteter A Utdanning, inkludert fagopplæring og veiledning Litt over 80% av elevene svarer gjennom Elevinspektørene svarer at de trives på skolen. De har også blitt spurt om hvor godt de selv opplever at de lærer av ulike arbeidsmåter. Flest 81,4% oppgir at de lærer veldig godt eller godt av å ha prosjektarbeid. Nesten 60% sier de ønsker mer av denne arbeidsmåten. Elever har gjennom Elevinspektørene blitt spurt om inneklimaet på skolen sin. 57% svarer at inneklimaet er ganske eller veldig dårlig. 4 5

5 Utfyllende kommentarer til artikler i Barnekonvensjonen Artikler som i rapporteringsdelen av Livet under 18 ble meldt som de viktigste for barn og unge i Norge. Artikkel 2 Ikke-diskriminering Rettighetene gjelder for alle barn. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres. 1. De land som er parter til denne konvensjon, skal respektere og garantere de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, farge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendom, funksjonshemming, fødsel eller annen status 2. Partene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at barnet blir vernet mot enhver form for forskjellsbehandling eller straff på grunnlag av stilling, virksomhet, uttalte meninger eller trosoppfatning hos barnets foreldre, verger eller familiemedlemmer Artikkel 3 Barnets beste Alle tiltak for barn skal være til barnets beste. Barn har rett til å bli hørt, eventuelt gjennom en representant, i saker som angår det. 1. Ved alle handlinger som vedrører barn og som foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal det først og fremst tas hensyn til hva som gavner barnet best. 2. Partene påtar seg å sikre barnet det vern og den omsorgen som er nødvendig for hans eller hennes trivsel, idet hensyn tas til rettighetene og forpliktelsene til hans eller hennes foreldre, verger eller enkeltpersoner som ifølge loven er ansvarlig for ham eller henne, og skal treffe alle nødvendige lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. 3. Partene skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen for eller vernet av barn, har den standard som er fastsatt av vedkommende myndighet, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn Artikkel 12 Å si sin mening Barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører det. Barns meninger skal tillegges vekt. 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 2. For disse formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller ved en representant eller et egnet myndighetsorgan og på en måte som samsvarer med vedkommende lands saksbehandlingsregler. Artikkel 13 Ytrings- og opplysningsfrihet Barn har rett til ytringsfrihet og til å søke, motta og utbre informasjon. 1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte friheten til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, hva enten det skjer muntlig, i skrift eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom noe annet medium etter barnets valg. 2. Utøvelsen av denne rett kan være gjenstand for visse begrensninger, men disse skal bare være slike som er foreskrevet ved lov og er nødvendige: (a) av hensyn til andres rettigheter eller omdømme; eller (b) til vern av den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public) eller den offentlige helse eller moral. Artikkel 14 Tanke-, samvittighets-, og religionsfrihet Barn har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes rett og plikt til å veilede barna i slike spørsmål. 1. Partene skal respektere barnets rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. 2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å opplyse barnet om hans eller hennes rettigheter på en måte som samsvarer med barnets gradvise utvikling. 3. Frihet til å gi uttrykk for ens religion eller tro kan bare underlegges slike begrensninger som er bestemt i lovgivningen og er nødvendige for å verne den offentlige sikkerhet, orden, helse eller moral eller andres grunnleggende rettigheter og friheter. Artikkel 15 Organisasjonsfrihet Barn har rett til organisasjonsfrihet og til å delta i fredelige sammenkomster. 1. Partene anerkjenner barnets rett til organisasjonsfrihet og frihet til å delta i fredelige sammenkomster. 2. Det kan ikke gjøres andre begrensninger på utøvelsen av disse rettigheter enn de som pålegges i samsvar med lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale eller offentlige sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), vernet av den offentlige helse eller moral eller vernet av andres rettigheter og friheter. BARNE KON VEN S J O NEN 1. Alder 18 år Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten. 2. Ingen diskriminering. Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres. 3. Til barns beste. Alle tiltak som angår barn, skal ta hensyn til barns beste. 4. Statens ansvar Staten har ansvaret for at alle barn får rettighetene sine oppfylt. 5. Foreldreansvaret Foreldrene har hovedansvaret for å oppdra barna. 6. Rett til liv Staten forplikter seg så langt som mulig å sørge for at barn overlever og får utvikle seg. 7. Navn og statsborgerskap Barnet har rett til navn og nasjonalitet, og så langt det er mulig kjenne sine foreldre og få omsorg av dem. 8. Identitet Staten skal respektere barnets rett til å beholde sin identitet, det vil si sin nasjonalitet, sitt navn og sine familieforhold. Dersom et barn blir fratatt en slik identitet, skal staten hurtig hjelpe til med å gjenopprette identiteten. 9. Holde familien sammen Ingen barn skal skilles fra foreldrene sine mot sin vilje, hvis det ikke er til barnets beste. 10. Gjenforene familien Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, menneskelig og rask måte. Barnet har rett til regelmessig kontakt med begge foreldrene. 11. Ulovlig bortføring og tilbakehold Ingen barn skal tas ulovlig ut av et land eller hindres fra å reise tilbake. 12. Å si sin mening Alle barn har rett til å si sin mening i alt som angår det og barnets meninger skal tillegges vekt. 13. Få og gi informasjon Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag, med alle uttrykk. 14. Tanke-, samvittighetsog religionsfrihet Barnet har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. 15. Organisasjonsfrihet Barnet har rett til å delta i organisasjoner. 16. Rett til privatliv Alle barn har rett til privatliv. 17. Massemedia Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre informasjon som skaper forståelse, kunnskap, sosiale ferdigheter og velvære og til å lage eget stoff for barn og unge. Også for minoritetsbarn. Staten skal beskytte barn mot skadelig informasjon. 18. Foreldreansvaret Begge foreldre har hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best for barnet. 19. Beskyttelse mot misbruk Staten skal beskytte alle barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnytting fra foreldre eller andre omsorgspersoner. 20. Barn uten familie Alle barn uten familie har rett til beskyttelse og omsorg. 21. Adopsjon Adopsjon av barn skal foregå slik loven bestemmer og være til barnets beste. 22. Flyktningebarn Alle flyktningebarn gis beskyttelse, humanitær hjelp og hjelp til å komme sammen med foreldrene sine igjen. 23. Funksjonshemmede barn Alle barn med funksjonshemming har rett på et verdig og godt liv og de har krav på spesiell støtte. Barnet skal få undervisning og opplæring for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling. 24. Helse Alle syke barn har rett til den beste medisinske behandling staten kan gi. 25. Barn under offentlig omsorg Alle barn på sykehus, barnehjem og andre institusjoner har krav på at det følges nøye med på hvordan de har det. 26. Sosialtjenester Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det har krav på etter landets lover. 27. Levestandard Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Staten har plikt til å støtte de foresatte. 28. Utdanning Alle barn har rett til utdanning. Grunnskole-utdanning er obligatorisk, videregående skal gjøres tilgjengelig. Disiplinen i skolen skal utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd. 29. Målet ved utdanning Utdanning skal fremme utvikling av barnets personlighet, teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse og vennskap mellom folk. 30. Minoriteter og urbefolkning Alle minoritetsbarn har rett til å snakke sitt eget språk, ha sin egen kultur og sin egen tro. 31. Lek og fritid Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. 32. Barnearbeid Alle barn skal beskyttes mot økonomisk utnytting. Arbeid skal ikke svekke deres skolegang eller utviklingsmuligheter. 33. Narkotika Alle barn skal beskyttes mot ulovlig bruk, salg og produksjon av narkotiske stoffer. 34. Seksuell utnytting Alle barn skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og misbruk. 35. Bortføring, prostitusjon og salg Staten har plikt til å gjennomføre nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre kidnapping, bortføring eller salg av barn til ethvert formål og enhver form. 36. Annen utnytting Staten har plikt til å beskytte barnet mot alle former for utnyttelse som er skadelig for barnets velferd. 37. Fengsel, dødsstraff og tortur Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 38. Barn i krig Alle barn under 15 år skal beskyttes mot å bli vervet som soldater eller delta i krig. ( i noen land er aldersgrensen 18 år 39. Hjelp til å få det bra igjen Alle barn som er blitt misbrukt, utnyttet eller forsømt, skal få hjelp til å få det bra igjen. 40. Behandling i saker om straff Alle barn som er anklaget eller dømt for lovbrudd, har rett til en behandling som sikrer deres verdighet og fremmer respekt for menneskerettighetene 41. Når andre lover er bedre Barnekonvensjonen gjelder ikke hvis andre nasjonale eller internasjonale lover sikrer barnet på en bedre måte. 42. Kjennskap til Barnekonvensjonen Staten skal sørge for at barn og voksne blir kjent med Barnekonvensjonen. 6 Hentet fra Barneombudets nettsted 7

6 Om Barnekonvensjonen Av Elise Kipperberg Barnekonvensjonen for alle barn og unge i Norge Barnekonvensjonen gjelder for barn og unge fra 0 til 18 år i hele verden. 1.oktober 2003 ble Barnekonvensjonen inkorporert i det norske lovverket. Barnekonvensjonen er derfor nå en lov som gjelder for alle under 18 år i Norge. Barnekonvensjonen har i kraft av å være del av norsk menneskerettslovgiving forrang i forhold til annet norsk lovverk som omhandler barn og deres juridiske rettigheter. Dette betyr at Barnekonvensjonen står over har prioritet i forhold til lover som angår for eksempel skole (Opplæringsloven), barnevern (Lov om barnevern) forholdet mellom barn og foreldre (Lov om barn og foreldre). Dette må få store konsekvenser for all saksbehandling i saker på områder som nevnt ovenfor, samt andre områder som e.s. kultur, miljø, religion m.v. Barnekonvensjonen en ny internasjonal lov FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt i FN den 20.november 1989, på dagen 30 år etter FNs erklæring om barnets rettigheter ble vedtatt. Konvensjonen ble å regne som internasjonal lov etter at konvensjonen var tiltrådt av 20 land, den 2. september Barnekonvensjonen er etter hvert blitt ratifisert av alle verdens land, unntatt ett: USA. USA har imidlertid innledet ratifikasjonsprosessen. Barnekonvensjonen ble ratifisert av Norge 8.januar 1991, og konvensjonen trådte i kraft her samme år. Norske myndigheter stadfestet med dette at de ser på barn som personer med egne, selvstendige og grunnleggende rettigheter. Barnets rettigheter skal kvalitativt behandles på lik linje med de voksnes rettigheter. I 1950 vedtok Europarådet den første internasjonale konvensjonen om menneskerettigheter. I 1966 vedtok FN to grunnleggende menneskerettighetskonvensjoner: Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Barn omsluttes også av disse konvensjonene. Men barn utgjør en særlig sårbar gruppe som på enkelte områder ikke ivaretas godt nok av de generelle bestemmelsene i disse andre menneskerettighetskonvensjonene. Man mente at en egen Barnekonvensjon ville kunne avklare problemstillinger dersom det oppstod tvil om hvorvidt de generelle menneskerettighets-bestemmelsene også kunne anvendes. Barnekonvensjonen er den eneste konvensjonen som gjelder både i fredstid og under krig. Menneskerettighetene regnes som grunnleggende rettigheter etter folkeretten og blir ansett som særlig beskyttelsesverdige. Gir forventning om et bevisst barneog ungdomsperspektiv Land som slutter seg til Barnekonvensjonen forplikter seg til å arbeide for at konvensjonen gjennomføres både nasjonalt og internasjonalt. Før snakket man helst om barn og unges behov og interesser, ut fra Barnekonvensjonen snakker vi i stedet om barn og unges rettigheter. Barnekonvensjonen setter minstestandarder for hvilke rettigheter barnet skal ha. Staten blir pålagt å iverksette tiltak av administrativt, økonomisk, pedagogisk og annen art for å realisere de rettighetene som er nedfelt i de ulike artiklene. Når det gjelder virkeliggjøring av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, skal det skje innen de ressurser som statene har tilgjengelig. FN har klare forventninger om prioriteringer av ressurser til barn som lever i velferdsland. Barnekonvensjonen er i utgangspunkt et juridisk dokument, men skal også sees på som et politisk instrument. Landene har derfor påtatt seg ansvar for at et bevisst barne- og ungdomsperspektiv skal gjennomsyre beslutningsprosessene. Helheten i konvensjonen utgjør fundamentet for et slikt perspektiv. Barn er unikt og har egne rettigheter Barnekonvensjonen gjelder alle barn i alderen 0-18 år, og bygger på prinsippet om at barnet er et individ med behov som utvikles med alder og modenhet. Barnet er unikt et menneske med egne rettigheter, også i rettslig sammenheng. Barnet skal betraktes som kompetent, selvstendig individ som har rett til å uttrykke egne meninger. Barnekonvensjonen deles inn på ulike måter: Utfra menneskerettigheter og internasjonale begreper deles den ofte i de tre P er, som er: Provicion: Alle barn har rett til liv og til å vokse opp Protection: Alle barn har rett til å utvikle seg Participation: Alle barn har rett til deltakelse Barnekonvensjonen har fire hovedprinsipper: Prinsippet om Barnets beste Prinsippet om Barnets rett til å bli hørt Prinsippet om Ikke-diskriminering Prinsipp om rett til Liv og utvikling Hvordan følges Barnekonvensjonen opp i Norge Staten har ansvar for å sørge for at Barnekonvensjonen etterleves i praksis i Norge. Det berører de fleste departementer. Barne- og Familiedepartementet har koordineringsansvar for å overvåke oppfølgingen i Norge. Det er allikevel først og fremst i kommunene at ressurser for å virkeliggjøre Barnekonvensjonen får direkte konsekvenser for det enkelte barn. Kommunene i Norge har jo i all hovedsak selv ansvar for sine prioriteringer og de siste årene har det vært registrert økte forskjeller i på kommunenivå når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår. Dette var forhold som særlig opptok barnekomiteen i FN i 2000, da Norge ble eksaminert etter landets andre rapporterting. Barneombudet Barneombudet i Norge har et spesielt ansvar for å passe på at barn blir hørt og at deres interesser blir fulgt. Det betyr at Barneombudet har et spesielt ansvar for konvensjonens funksjon i forhold til barn og unge. De skal følge nøye med på hvordan staten, kommunen og andre instanser og grupper tar ansvar for barn og unge, slik det kommer til uttrykk i Barnekonvensjonen. Forum for Barnekonvensjonen I 1993 ble Forum for Barnekonvensjonen dannet, etter initiativ fra Redd Barna. Forumet består i dag av ca. 50 frivillige organisasjoner, interessegrupper, utdannings- og forskningsinstitusjoner enkeltpersoner som er engasjert i arbeidet med barn og unges rettigheter i Norge. Rapportering til FNs ekspertkomite for barnets rettigheter i Geneve Hvert femte år skal landene rapportere til FNs ekspertkomite for barnets rettigheter om hvordan FNs Barnekonvensjon er oppfylt i landet. Rapportene skal inneholde oversikt over tiltak landet har vedtatt som får virkning for barn og unges rettigheter og en beskrivelse av framgang når det gjelder barn og unges muligheter til å nyte godt av disse rettighetene. Rapportene skal være lett tilgjengelig for landets befolkning. Etter at myndighetenes landrapporter offisielt er behandlet i åpent møte mellom representanter fra regjeringen i det rapporterende landet og FNs ekspertkomite, oppsummerer ekspertkomiteen sine bemerkninger og anbefalinger i et sluttdokument. Det forventes at myndighetene følger opp disse anbefalingene i perioden mellom rapporteringene. Norges første landrapport ble sendt til FN i Norges andre landrapport ble sendt i 1998 og den tredje i Barn og unges stemmer var for første gang del av Regjeringens rapport. I etterkant av hver rapportering har det også vært laget skyggerapporter, som gjennom belysning av ulike forhold påviser sprik mellom de ideelle hensikter nedfelt i lover og målsettinger og virkeligheten for barn og unge rundt om i landet. Barneombudet og Redd Barna laget egne rapporter etter første rapportering, Barneombudet og Forum for Barnekonvensjonen etter andre og tredje rapportering. I forbindelse med andre rapportering ble det og laget en videodokumentar: Fra velferd til rettighet. Barnekonvensjonen en annen tenkemåte. 8 9

7 FORANDRINGSFABRIKKENs forandringsfilosofi Om å arbeide deltakende Verktøyene som vi i elevheftet kaller livsverktøy, er deltagende metoder. Barns erfaringer, følelser, tanker, meninger, ideer, løsningsforslag og fantasi, er bærebjelke i de fleste oppdragene. Elevene er alltid ekspertene. Den voksne er tilrettelegger av metodene. Delta likeverdig Alle mennesker har krav på å bli verdsatt og møtt med respekt, på tross av ulikheter. Forandringsfabrikken skaper rom for å dele virkelighetsbilder. Dette åpner for flyt av menneskelige ressurser som i framtidsplanlegging og forandringsprosesser kan gjøre det umulige mulig. På denne måten skapes forandring gjennom likeverdig deltakelse. Forandre innenfra Forandringsfabrikken vil gå lenger enn å fikse systemer og pusse fasader. Vi jobber nedenfra og opp. Når menneskets egen tolkning og versjon av virkeligheten kommer fram, smadrer ofte fasader og spill. Bak dette ligger en kompleksitet av historier og årsaker, håp, forventning og drømmer. Vi nærmer oss dette landskapet for her ligger mulighet til varig forandring. Som tilrettelegger er den voksne ansvarlig for å sørge for gode kommunikasjonssituasjoner der elevene kjenner seg trygge, der det er rom for humor og selvironi, der ingenting er dumt, der det er lov å feile, der ingenting vurderes som bra eller dumt, riktig eller galt, av voksne. Elever utfører oppdrag og presenterer dem deretter for hverandre og tilretteleggeren. Livsverktøyene er visuelle eller kreative og kan være gode nøkler til dialog også om temaer som kan være litt vanskelige å snakke om. Forandringsfabrikken har utviklet verktøyene på bakgrunn av lang fartstid i arbeid med kommunikasjon og tilrettelegging av kreative prosesser både med barn, unge og voksne. Noen av verktøyene er også utviklet sammen med barn og unge. Takle motstand Samfunnet gir ikke alltid rom for hele mennesket for feil nederlag og særegenheter. Forandringsfabrikken ønsker å gi rom for mangfold og motivere til å takle motstand som strukturelle barrierer, motebilder og negative idealer. Gjennom å takle motstand, kan en vokse som menneske. Finne lyst Lyst er et godt utgangspunkt for forandring. Veier til lyst finner vi blant annet i menneskelige møter preget av åpenhet, lekenhet, humor, fantasi, fordomsfrihet og varme og i kunst og kultur. Forandringsfabrikken utvikler kontinuerlig forandringsverktøy, progressive metoder, for at mennesker skal finne inn til det de gløder for. Verktøyene bygger på prinsippet om deltakelse fra alle og likeverdig kommunikasjon. De legger opp til kontinuerlig å ha fokus på muligheter, ressurser og løsninger til tross for at en jobber med ulike barn, kommer i vanskelige situasjoner og arbeider med kompliserte tema. Derfor er det fint om det gis rom for skaperkraft og kreativitet i gjennomføringen. Da vil belønningen lett bli et stort engasjement fra elevene i presentasjonsfasen. Rom for selvironi hos voksne og elever og smil og latter som sitter løst tror vi alltid kan gjøre prosesser lettere. Vår erfaring er at en da bedre når inn til følelser, engasjement og noen sannheter hos barn. Kanskje er det inn til dette landskapet en må, for å skape varig forandring

8 Om å arbeide med Elevheftet starter med introduksjoner skrevet av Barneombud Reidar Hjermann og to eksperter på å være ung i Norge André Tanbo Kristiansen og Runa Weidemann. Deretter møter vi ung virkelighet fra tre land - Tyrkia, Guatemala og Norge. Hoveddelen av elevheftet består av 22 livsverktøy. Til slutt følger en oversikt over hva du kan gjøre til ulik alder og 42 artikler fra Barnekonvensjonen. Om gjennomføring Livsverktøyene er delt i seks hovedtemaer Barnekonvensjonen i livet Livet i hele verden Livet på skolen Livet rundt meg Livet inni meg Livet i framtida 20 av verktøyene er beskrevet i elevheftet, 2 av verktøyene er interaktive webverktøy. De er laget som prøvepiloter til elevene. De består av stilige og morsomme tegninger og er oppdrag der en skal hente og sette sammen sine egne versjoner av virkeligheten og kan skrive dette ut. Det ene oppdraget er å beskrive opplevelse av samlivsbrudd (opplevd eller tenkt) det andre handler om ønsker for framtida. Vi anbefaler å gjennomføre livsverktøyene kronologisk fra denne inndelingen, men dere trenger ikke å gjøre alle metoder under hver del. Dere kan sette av tid til å arbeide med Barnekonvensjonen i prosjekt over flere dager eller uker eller dere kan arbeide med verktøyene noen timer innimellom. Vi anbefaler at dere minst har en periode til en type fordypning. En mulighet er å gjøre noen av oppdragene i 8.klasse, andre i 9.klasse og de siste i 10.klasse eller dere kan velge å prioritere å gjøre livsverktøyene det året dere arbeider mest med Barnekonvensjonen. Det er også fullt mulig å gjøre en del av oppdragene om igjen hvert år ungdom er i endring og har nye erfaringer fra ett år til det neste. Om å arbeide i grupper Som dere ser, er det i gjennomføringen av svært mange av livsverktøyene lagt opp til at elevene arbeider i grupper. Ideen med dette er at det bedre kan sikre at alle kommer med sine erfaringer, ideer og løsningsforslag. Gruppesammensetning er det vanskelig å si noe generelt om, men vår erfaring er at det kan være lurt å sette sammen grupper på kryss og på tvers. Dette kan gjøres til et kjennetegn for arbeidet med Barnekonvensjonen. Når vi arbeider med Barnekonvensjonen arbeider vi også med likeverd og når alle barn er like mye verdt, kan alle være på gruppe med alle! Om presentasjon I beskrivelsen av verktøyene, ser dere at mange steder er det lagt opp til presentasjon etter gjennomføring. Presentasjonen kan være lurt å gjøre etter en fast mal som elevene blir vant til og som tilhører Livet under 18 - jobbingen. Dere kan under presentasjonen sitte i en sirkel. En og en gruppe kommer fram. Gruppa presenterer det den har kommet fram til eller laget, for de andre gruppene. Når gruppen presenterer, skal alle på gruppa si litt hver, det kan være lurt å innføre som en fast rutine. Men deltakerne i gruppa trenger slett ikke presentere det akkurat de har laget eller sagt det viktige er bare at alle får bidratt litt hver. Ved at en presiserer at deltakerne ikke trenger presisere det de selv har sagt eller laget, kan det også oppleves tryggere for flere å bidra i gruppearbeidet. Livsverktøyene kan bli utstilling På skoler der mange elever gjennomfører livsverktøyene, kan arbeidet synliggjøres i en opplevelsesutstilling. Her kan oppdragene dere har gjennomført stilles ut noen for å se på noen for å oppleve. Utstillingen kan stå på skolen, i et kulturhus, kommunehus eller annet egnet lokale der mange kan få glede av den. Her kan barn og unges uttrykk direkte nå større deler av befolkningen andre barn og unge, foreldre, fagfolk og lokalpolitikere. En mulighet er også å lage en forestilling eller et talkshow, der elevene presenterer - rollespiller og viser - fra Barnekonvensjonen. Opplevelsesutstilling eller forestilling kan selvfølgelig også lages i mindre skala for trinnet eller gruppa, med de oppdragene dere har valgt å gjennomføre der. Oppdrag som kan være egnet til å ha med i en utstilling, kan være sansekasser, land i eske, art29collage, utenfor & innenfor film, reklame & antireklame plakat, menneskejakt, framtid i ess og godt verdensrom. På utstillingen kan en også legge inn oppdrag der de besøkende får være med å gi sitt avtrykk. Dette kan gjøres enkelt, gjennom veggtavler, plakater, esker eller kamera der de gjennom et lite oppdrag utfordres til å bli deltakere

9 UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL LIVSVERKTØYENE BESKREVET I ELEVHEFTET Barnekonvensjonen i i hele verden ARTIKKEL- FØLELSEKART Her ønskes bevisstgjøring rundt hvilke følelser brudd på de ulike artiklene kan vekke i elevene. Her kan dere godt snakke litt om følelser først. Ikke som føleri, men om viktigheten av å kjenne følelsene våre, som noe av det som er med og styrer mye av det vi foretar oss enten vi er unge eller voksne. TANKEPLAKAT Dette oppdraget gjøres helst før elevene har lest Barnekonvensjonen. Her er målet å finne ut hva unge tenker på når de hører ordene barnerettigheter og FNs Barnekonvensjon. Vår erfaring er at de fleste vet veldig lite. Noen vet litt hvis vi sier at barnerettighetene er dem Jon Blund synger i TV-serien Jul i Skomakergata. Elevene skal assosiere fritt og skrive stikkord eller korte setninger på lapper her er ingenting rett eller galt. Når tankeplakaten er laget, kan de gjerne finne hvilke artikler i Barnekonvensjonen hvert av stikkordene på lappene kan knyttes mot. ARTIKKELTOPPEN Her ønsker en å bevisstgjøre på hvem FNs Barnekonvensjon angår. Elevene skal lete etter den artikkelen i Barnekonvensjonen som er viktigst for dem, og den som de mener er viktigst for barn i andre deler av verden. Det er fint om læreren i presentasjonen spør hver gruppe om hvordan de landet på akkurat de artiklene de gjorde - og hvorfor. Elevene kan også inviteres til å tenke høyt på eksempler på hvordan dette skjer i virkeligheten. Her kan dere for eksempel bruke artikkel 20 som utgangspunkt for å sette seg inn i hvordan det kan oppleves å være et barn som ikke har familie og ikke får den omsorg det trenger. Eller dere kan bruke artikkel 38 som utgangspunkt for å sette seg inn i hvordan det er å være et barn på fjorten som blir vervet til krig mot sin vilje. Eller artikkel 12 gjennom å være et barn som er i barnevernet og oppleve at du ikke får være med å bestemme noe i saker som angår deg. Det kan også prate om hva en mener med å være sint og når har en egentlig lov til å reagere med sinne? Og når har en virkelig rett til å si at noe er urettferdig? Er det virkelig urettferdig at Lene har nyere bukse enn Trine? Det kan også være bra å snakke om at det kanskje er fordi mennesker har kjent på vonde situasjoner at Barnekonvensjonen er blitt til. Og at Barnekonvensjonen er til for i størst mulig grad å hindre at barn og unge skal ha det vondt. SANSEKASSE Ofte arbeider vi med hørselen eller med synet - vi snakker, skriver og leser. Her legges til rette for å bli kjent med Barnekonvensjonen gjennom å bruke flere sanser, fordi vi har sett at unge ofte liker å arbeide med ulike sanser. Det er helt opp til elevene hvordan de løser dette oppdraget. Her er ingen kasser finere eller riktigere enn de andre. Hver gruppe skaper sitt uttrykk. Alle på gruppa trenger ikke være enig i alt som blir uttrykt. Men det er fint hvis de har brukt tid på å planlegge hvordan sin kasse skal bli. Finner de en del felles oppfatninger om artikkelen, prioriterer de å uttrykke det i kassa. Det er fint om alle etter gjennomføring får presentere sine kasser. I presentasjonen skal Barnekonvensjonen først sanses, ved at alle får kjenne på hverandres kasser, deretter kan dere prate. LAND I ESKE Her arbeider dere med bevisstgjøring på hva som kan føles godt og hva som kan såre og gjøre vondt for barn i Norge og med hvilke artikler som innfris eller brytes. Dette er et verktøy som også gir elevene mulighet til å se hvor aktuell Barnekonvensjonen er også i Norge. Her finnes barn som har det godt, og det finnes også barn som ikke alltid har det like godt. Dere kan også gjerne snakke om det allikevel er viktig at alle barn og unge i Norge kan Barnekonvensjonen? I tilfelle hvorfor? ATTEST OG PROTEST Her vektlegges at barn og unge har rett til å si sin mening og at det gjelder både på godt og vondt og i alle saker som angår barn og unge. Det er også en øvelse i å bli vant til å sette ord på og uttrykke hva en mener. Det er fint om dere bruker god tid på å lage kortene tøffe. Bruk også tid på å tenke ut hvem hvert av kortene egentlig skal være til. Dette vertøyet har utgangspunkt i artikkel 12 i Barnekonvensjonen som sier at barn har rett til å uttrykke seg i alt som angår dem. UNG KANAL Målet med dette verktøyet er hente fram engasjement og bevisstgjøre rundt hvordan unge kan finne veier for å nå fram til noen som tar beslutninger. Dette livsverktøyet fokuserer på artikkel 12, men også på artikkel 13 som sier at barn kan velge hvordan de vil uttrykke seg når de vil formidle hva de mener. I rapporteringsdelen av Livet under 18 meldte unge at noe av det de satte pris på i Norge, var at det var ytringsfrihet. Mange barn og unge har et engasjement men det er ikke alltid like lett å finne kanalene til dem som har mulighet til å være med å forandre. 3D Dette er et spennende og kanskje litt uvant oppdrag hvor elevene må bruke både fantasi og kreativitet. Her skal de sette seg litt inn i hvordan unge tenker og lever i tre land, men hele tiden kun fokusere på de gode tingene. Dette skal til sammen bli til en film som understreker ressurser og muligheter i tre landene slått sammen til ett. Vi bruker 3D-briller som symbol på hvordan verden gjennom å ta disse brillene på, er mye gøyere og varmere og bedre og hvis vi tar de av, blir det grått og kjedelig. Og at det kanskje er opp til oss som mennesker å velge hvilke briller vi tar på i møte med mennesker og levemåter rundt oss. Og at kanskje det å velge å ta på 3D-briller litt oftere, kan gjøre oss litt gladere og verden litt bedre for litt flere 14 15

10 UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL LIVSVERKTØYENE BESKREVET I ELEVHEFTET på skolen rundt meg ART. 29 COLLAGE ART. 12 PATRULJE Her skal de som kjenner på kroppen og dermed virkelig er eksperter på å gå i norsk skole i dag elevene - uttrykke sin oppfatning av skolen, hva de verdsetter og hva de synes er mindre viktig eller rett og slett dårlig. De lager en collage der både det gode og det dumme kommer fram. Det kan gjerne ende i en miniutstilling, som kan presenteres på et foreldremøte eller personalmøte. UTENFOR & INNENFOR FILM Her skal elevene finne typiske mobbe- og utestengingssituasjoner på skolen og se på årsaker til at noen begynner å stenge andre ute. De skal også finne løsninger for å inkludere. Her anbefaler vi å arbeide i guttegrupper og jentegrupper, fordi det ofte kan være ulike problemstillinger og mekanismer som preger utestengingssituasjonene for gutter og jenter. Dette livsverktøyet handler om utside og innsideliv i et menneske, elevene skal lage en film om det som ses på utsiden og etterpå om hva som rører seg inni. I presentasjonen av filmene kan det dukke fram fine samtaler for eksempel om hva som gjør at vi iblant ikke klarer å vise den vi egentlig er? Kan det være mangel på mot? Eller redsel for å skille seg ut og for å selv bli holdt utenfor? Dere kan også snakke litt om mulige løsninger og hva som skal til for at noe snur dersom noen blir stengt ute. Her legges det opp til at elevene kan gjennomføre oppdraget litt innimellom og at oppdraget kan jobbes med litt over tid. De skal overvåke og loggføre hvordan fem artikler i Barnekonvensjonen de velger selv hvilke blir innfridd eller brutt, i skolehverdagen, i nærmiljøet eller i landet du bor i. Elevene skal også forske på hvorfor og hvordan bruddene skjer. Deretter skal elevene se etter muligheter for forandring. Ofte krever dette at voksne involverer seg, de sitter gjerne med puslespillbrikker eller nøkler til forandring. Det kan derfor være lurt å få til et samarbeid mellom elevene og voksengrupper, som for eksempel ledelse eller en gruppe ansatte, for å kunne realisere løsningsforslagene. Vi foreslår også at det opprettes noen faste artikkel 12 grupper på skolene, med hovedoppgave å overvåke at alle elevene på skolen får si sin mening i alle saker som angår dem. Å være med i gruppene kan gjerne gjøres til noe som er litt stas og gir litt status og fordeler gjennom for eksempel å investere i egne art.12 pins, lage egne T-skjorter eller andre ting. Kanskje elever eller foreldre kunne få i oppdrag og få noen til å sponse artikkel 12-ting. Vi foreslår at gruppa får oppgaver som for eksempel å arrangere Barnekonvensjonens bursdag hvert år og gjerne også et foreldremøte hvor de er med å planlegger innholdet i samarbeid med ansatte som har stor forståelse av innholdet i art.12 og hva denne artikkelen innebærer i praksis. De voksne er iblant for uerfarne. De tror det blir bra bare vi sier unnskyld til hverandre. Det handler om dypere ting, de må tørre å snakke om det. BRUNO Det er også ungdommene som bør bestemme aldersgrensene til filmene. Fordi vi går glipp av mange filmer som ikke hadde trengt så høye aldersgrenser. MARIE BEHOVSBAROMETER Her ønsker vi å sette fokus på fritiden. Gjennomføringen starter med å kartlegge hva elevene har behov og ønske om å bruke fritiden sin til her blir elevene bedt om å prioritere de fem viktigste behovene. Behovene skal uttrykkes i et behovsbarometer, og dette er det bra om dere har forberedt før gjennomføringen starter. Barometeret må lages i storformat kanskje avlang form er det mest hensiktsmessige. Uansett form (og det er slett ikke det viktigste) må det gi rom for at de sorterte behovslappene skal kunne forflytte seg på rad og rekke oppover jo flere flytt, jo høyere i barometeret kommer lappen. Se ellers beskrivelsen i elevheftet. Aktuelle artikler dere kan kikke på eller snakke sammen om i forbindelse med dette oppdraget, kan være art. 12, 15, 16, 17 og 31. REKLAME & ANTIREKLAME Her oppfordrer vi til å arbeide i jente- og guttegrupper, fordi mye av reklamen rettes noe ulikt mot jenter og gutter. De kan også kan reagere ulikt og se etter ulike ting i reklame. Bevisstgjøring av hvordan unge reagerer på reklame, er også en del av oppdraget. Elevene skal i første del jakte etter reklame de ikke liker dette skal bli til en antireklameplakat om hvordan elevene synes reklame mot unge ikke skal være. Deretter skal hver gruppe lage en plakat med reklame slik de skulle ønske all reklame rettet mot ungdom skal se ut. Under presentasjonen av plakatene, foreslår vi å legge til rette for en prat om hvordan enda flere kan tørre å være seg selv. Artikkel 17 om massemedia er sentral i gjennomføringen av dette oppdraget. FAMILIE- PORTRETTER Her får elevene mulighet til å uttrykke hva de synes er godt i en familie, og hva som ikke er så bra. De skal ikke fortelle om hvordan de selv har det hjemme, men generelt uttrykke hva en vektlegger for at flest mulig skal ha det godt. Gruppene skal planlegge bildene, deretter kan de ut og knipse. Vår erfaring er at det fungerer best når ingen voksen følger de i fotograferinga og at de aller, aller oftest kommer tilbake med flotte billedserier tatt på egenhånd. Dere kan gjerne innledningsvis snakke om at det finnes ulike typer familier. Noen bor med mamma, andre med pappa, noen med stemor og stefar, noen bor hos fosterforeldre, noen har foreldrene sine i et annet land, noen bor med begge foreldrene. Dere kan etter oppdraget er gjennomført, be elevene finne artikler i Barnekonvensjonen som omhandler familieliv direkte eller indirekte. Noen av artiklene dere kan komme inn på her er: 20, 21, 22, 23,

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1 dine rettigheter les om 02 Kort om vår organisasjon og hva vi gjør 03 Rettigheter og plikter 06 Saksgangen i Barnevernet 08 FN s barnekonvensjon i kortform 13 Lovverk og regler som angår deg 15 Tips: Adresser

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Supplerende rapport 2004 til Norges tredje rapport til FNs Komité for Barnets Rettigheter

Supplerende rapport 2004 til Norges tredje rapport til FNs Komité for Barnets Rettigheter Supplerende rapport 2004 til Norges tredje rapport til FNs Komité for Barnets Rettigheter Hvis vi sier ensomhet, hva tenker du da? at noen er utenfor tomhet friminuttet lengsel barn som ikke har familie

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet Det magiske klasserommet Etiopia www.reddbarna.no/klasserom Kjære lærer! Redd Barna ønsker deg velkommen til en ny versjon av Det magiske klasserommet. Denne gangen åpnes døren til Etiopia. Vi kaller rommet

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

2.1. Bakgrunn ratifikasjon og inkorporering 2.2. Barnekonvensjonen som juridisk instrument 2.3. Barnekonvensjonens betydning for kommunal praksis

2.1. Bakgrunn ratifikasjon og inkorporering 2.2. Barnekonvensjonen som juridisk instrument 2.3. Barnekonvensjonens betydning for kommunal praksis Selvhjelpspakken SELVHJELPSPAKKEN 1. INNLEDNING BAKGRUNN FOR SELVHJELPSPAKKEN 1.1. Redskap for fylkesmannsembetet 1.2. Redskap for kommunene 2. FNs BARNEKONVENSJON 2.1. Bakgrunn ratifikasjon og inkorporering

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Lover, regler og rettigheter

Lover, regler og rettigheter Innhold: Innledning side 2 Lover, regler og rettigheter side 4 Forpliktende praksis side 9 Et likeverdig fellesskap side 10 Bygge fellesskap side 11 Usikkerhet side 12 Trå varsomt side 13 Holdninger side

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer