KOMMUNEDELPLAN HUMMELFJELL, OS KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN HUMMELFJELL, OS KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 Saknr. 3243/09 Ark.nr Saksbehandler: Ove Holseng Elisabeth Enger KOMMUNEDELPLAN HUMMELFJELL, OS KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet er positiv til at kommunen tilrettelegger for å øke dagens aktiviteter og tilbud i tilknytning til Os sentrum og Hummelfjellet. Det understrekes imidlertid at det må tas hensyn til områdets kulturminner, naturverdier og sårbart landskap. 2. Fylkesrådet fremmer innsigelse til at nordre og del av søndre næringsområde N1 plasseres nær fangstgroprekken og berører omkringliggende hensynssone som omfatter et automatisk fredet kulturminne. Nordre og del av søndre N1 må fjernes. Arealene endres til grønnstruktur/hensynssone etter lov om kulturminner. 3. Fylkesrådet fremmer innsigelse til at atkomstveg og turveg mellom de nye utbyggingsområdene F1 og F2 krysser fangstanlegg (fangstgroprekke) som er et automatisk fredet kulturminne. Vegene foreslås lagt på nedsiden av fangstanlegget. 4. Fylkesrådet fremmer innsigelse til at store deler av boligområde B2 berører fangsanleggets hensynssone som omfatter et automatisk fredet kulturminne. Del av område B2 må endres til grønnstruktur/hensynssone etter lov om kulturminner. 5. Fylkesrådet fraråder planbestemmelsenes pkt hvor grense for tomter i bratt terreng er satt til 1:3. Grensen bør settes til 1:4. Arealer brattere enn 1:4 bør fjernes som byggeområde. Planbestemmelsen bør samtidig suppleres med terrenghensyn for områder brattere enn 1:6. 6. Fylkesrådet anbefaler at tillatt hyttestørrelse bestemmes av terrengets hellingsgrad. Bestemmelsens pkt om 300 m2 bebygd areal bør gjelde kun for område F1. Pkt om 180 m2 bebygd areal bør gjelde for F2 og F3. Flytting av atkomstveg kan gi ytterligere utvidelse av hytteområde F1 som erstatning for tomter i det bratteste terrenget. Etterspørsel og behov for utbyggingsområder bør utredes som grunnlag for antall nye tomter i planen. 7. Fylkesrådet anbefaler at område for Råstoffutvinning RU1 begrenses til arealet innenfor vedtatt reguleringsplan. Ikke regulert areal innenfor RU1 og areal innenfor sikringssonen for vannforsyningen

2 i Os bør skilles ut som Råstoffutvinning RU2 med rekkefølgebestemmelse og krav om avklaring i forhold til ny vannkilde for Os sentrum. 8. Fylkesrådet anbefaler at øvre del av heisanlegget (I4) på toppen av Elvhøgda tas ut av planen. Konsekvensene ved alpinanlegget må utredes i forhold til miljøpåvirkning, klima, landskap og synlighet før denne delen av I4 legges inn i planen. Trykte vedlegg: 1. Kommunedelplan Hummelfjell plankart sist revidert Kommunedelplan Hummelfjell bestemmelser dat. februar Kommunedelplan Hummelfjell beskrivelse dat. februar Oversendelsesbrev med Særutskrift fra Kommunestyrets møte Utrykte vedlegg: - Full størrelse av Kommunedelplan Hummelfjell plankart sist revidert Rapport fra arkeologisk registrering Hummelfjell - Konsekvensutredninger dat. februar Overordnet landskapsanalyse dat Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: KOMMUNEDELPLAN HUMMELFJELL, OS KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådet er positiv til at kommunen tilrettelegger for en øking av dagens aktiviteter og tilbud i tilknytning til Os sentrum og Hummelfjellet. Tiltak må tilpasses kulturminneanleggene, naturverdier og landskap. Det er avgjørende at foreslåtte tiltak ikke kommer i konflikt med Hummelfjellområdets fangsthistoriske miljøer. Det må vises respekt for områdets sårbarhet og tålegrense. HFK har i løpet av planprosessen påpekt viktigheten av områdets verneverdier og landskap. En del av punktene er av mer teknisk karakter og kan på en enkel måte rettes opp. Andre er av mer faglig og prinsipiell karakter og krever mer arbeid. Fylkesrådet var på møte i Hummelfjell den Skiskytteranlegget, utbyggingsområdene F1 og F2 samt deler av dyrefangsanlegget ble befart. Utbyggingsområdene ble også betraktet fra andre siden av Os, rett i mot, for å få inntrykk av de totale konsekvenser av full utbygging. Befaringen bekreftet viktigheten av å ta vare på fangstanlegget og at det må tas hensyn til terrengforholdene ved lokalisering av utbyggingsområder. Fylkesrådet fremmer 3 innsigelser til planforslaget. Det gjelder 3 forhold hvor planen ikke tar tilstrekkelig hensyn til det omfattende fangstanlegget i Os og Hummelfjell. Dette er et fredet kulturminne hvor det i tillegg til den enkelte fangstgrop også er satt av sammenhengende hensynssoner hvor inngrep ikke kan foretas. Innsigelsene gjelder avgrensing og plassering av næringsområde N1, atkomstveg og turveg som krysser fangstanlegget mellom utbyggingsområdene F1 og F2 og store deler av boligområde B2 som berører fangsanleggets hensynssone. Disse må endres til grønnstruktur/hensynssone etter lov om kulturminner. Videre frarådes planbestemmelsens grense for utbygging i bratt terreng på 1:3, pkt Terrengforholdene i Hummelfjell gjør det nødvendig å sette krav om terrengtilpassing og ha en klar holdning til inngrep i landskap med bratt og sårbart terreng. Grensen for utbygging bør endres til 1:4, jfr. Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse fra Miljøverndepartementet 2005, Kap 4.6 s.18-19: Terreng med brattere fall enn 1:4 - Slike områder bør ikke bygges ut. En eventuell utbygging vil kunne bli svært eksponert, og infrastruktur og tomter vil gi store terreng- og vegetasjonsinngrep. Terreng mellom 1:4 og 1:6 - Området kan bygges ut med bygninger som tar spesielle hensyn til terrengtilpasning, for eksempel med maksimal bredde på bygninger på 5,5-6 meter. Det bør stilles strenge krav til dokumentasjon i planlegging og utbygging, bl.a. at skråningsutslag for veger vises på plankartet og for bygninger på situasjonsplan. Det bes om at planen trekkes tilbake og at det fremmes et forslag som er i samsvar med Kulturminneloven og som ivaretar og utvikler området på kulturmiljøets premisser og med vekt på landskapsforhold og terrengtilpassing. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.

4

5 S A K S U T R E D N I N G: KOMMUNEDELPLAN HUMMELFJELL, OS KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN Innledning Kommunedelplan-Hummelfjell er vedtatt utlagt på offentlig ettersyn med uttalefrist Fristen er forlenget til Varsel om oppstart av planarbeidet og planprogram er tidligere sendt på høring ved brev dat Planprogrammet skisserte viktige temaområder som vegatkomst til området, utbygging kontra rekreasjonsområde, uttak av grusressurser, grunnvannsområde og kulturminner. Området ved Hummelfjell er utpekt som satsingsområde for reiseliv og næringsutvikling i næringsplan for Os kommune. Tilrettelegging for fritidsbebyggelse og skianlegg er derfor en vesentlig del av plansaken. Resultatet av fylkeskommunens arkeologiske registrering av Hummelfjell-området ble funn av 91 automatisk fredete kulturminner. I tillegg ble det påvist 79 kullmiler og 5 tufter som er levninger etter produksjon av trekull som ble benyttet på kobberverket på Røros på tallet. Siden kullmilene er fra nyere tid, er ikke disse automatisk fredet. De mange kullmilene er likevel en viktig del av et større helhetlig kulturmiljø og bidrar til å gi dette tidsdybde. Fangstgropene fordeler seg på 6 forskjellige fangstanlegg (fangstgroprekker) som ligger innenfor ulike deler av planområdet. Det har vært god dialog mellom regional kulturminnemyndighet og Os kommune i denne saken siden høsten 2008 når det gjelder problematikk rundt automatisk fredete kulturminner. Det er også blitt diskutert alternative løsninger som ikke medfører inngrep i fangstanlegget. Fylkesrådet var på møte i Hummelfjell den Skiskytteranlegget, utbyggingsområdene F1 og F2 samt deler av dyrefangsanlegget ble befart. Utredning Hummelfjellområdet inneholder et omfattende system av fangstanlegg som utgjør et helhetlig automatisk fredet kulturminne. I utredningen gis en beskrivelse av dette fangstanlegget og dets betydning satt i en større nasjonal/historisk sammenheng. Plan-temaene i kommunedelplanen er videre belyst i henhold til punktene i innstillingen til vedtak. Fangstanlegg automatisk fredet kulturminne Fangstgroper er en type kulturminner som svært sjelden ble anlagt som enkeltliggende groper. Gropene ligger på rekker med kort eller lengre avstand i mellom, som bl.a. bestemmes av topografiske forhold. Det har også vært sperregjerder som har tvunget viltet til å gå der gropene ligger. Fangstgroper må derfor ikke ses isolert, men i sammenheng med de andre gropene i rekken. De 6 fangstanleggene som ble registrert innenfor kommunedelplanområdet for Hummelfjell, må i tillegg ses i sammenheng med hverandre som et system bestående av flere fangstanlegg. Dette vises tydelig ved at enkelte av anleggene ligger helt oppunder skoggrensen, andre i øvre deler av skogsbåndet og andre igjen ned mot eksisterende bebyggelse. Dette er gjort intensjonelt for å fange elg som kommer både høyt og lavt i terrenget i den øst-vest-gående trekkruten. På denne måten har man vært i stand til å fange et stort antall dyr når trekkene har gått. Det effektive systemet av fangstanlegg i Hummelfjellet gir et godt inntrykk av hvor stort omfang denne fangsten må ha hatt.

6 Fangstprodukter som huder og gevir i tillegg til kjøtt er blitt eksportert. Arkeologske utgravinger i middelalderbyene Oslo, Bergen, Trondheim m.fl., og også i middelalderbyer utenfor landets grenser, viser funn av redskaper som er laget av gevir. Denne fangsten ser ut til å ha nådd en topp i omfang på 1100 og 1200-tallet. De eneste gjenværende sporene vi ser i dag etter denne viktige og omfattende handelen er fangstgropene. Det er derfor viktig at nye utbyggingsområder, inkludert planlagte løypenedfarter i framtidig alpinanlegg ikke tar hull på hittil uberørte områder. Fangstgropene er synliggjort på plankartet som fangstanlegg (sammenhengende rekker). De er med på å vise hvordan anleggene ligger i terrenget og at de danner et system. Næringsområder (N1-N5) og caravanplasser (T1-T2) Det er foreslått fem næringsområder (N1-N5) for etablering av varme senger. Her foreslås inntil senger (N1-N4) og et område for service/servering (N5). Nordre og deler av søndre område N1 er imidlertid i sterk konflikt med fangstgroprekka her, men det har også en uheldig plassering i landskapet. Videre foreslås to områder for caravanplasser (T1-T2). Disse skal gi en 3-dobling av dagens kapasitet. Områder for fritidsbebyggelse (F1, F2 og F3) Pr. i dag har Hummelfjell ca. 200 hyttetomter hvorav 165 er solgt og de fleste av disse er bebygd. Planen foreslår utvidelse av eksisterende felt (F1) og to nye felt (F2 og F3). Disse vil til sammen utgjøre 200 nye hyttetomter fordelt med 100 for felt F1, 75 tomter for felt F2 og 125 for felt F3. Atkomst- og turveg mellom de nye utbyggingsområdene F1 og F2 krysser et fangstanlegg (fangstgroprekke) som er automatisk fredet. Foreslåtte veger tar hull på et hittil uberørt område. Det er også lagt inn et nytt hytteområde F3 lengst vest i planområdet. Dette ligger like sør for grensen til det vestligste av fangstanleggene. Det er satt opp en særskilt bestemmelse om at terreng med helling større enn 1:3 ikke skal reguleres til byggetomt, pkt I saksutredningen henvises det til MD`s veileder om Fritidsbebyggelse (s.19). Denne veilederen setter imidlertid grense for bebyggbart terreng til 1:4. Boligområder (B1 og B2) Det er lagt ut to områder for boligbebyggelse (B1 og B2). Deler av et fangstanlegg krysser området B2. Bebyggbart areal blir dermed redusert av båndleggingssone for kulturminner. Det er også beskjært av to kraftlinjer. Område B1 har begrenset med sol midtvinters. Råstoffutvinning (RU1) Uttaksområdet Korseggan på 90 daa er prioritert i planforslaget. Med dagens utvinningstakt vil det gi masser i ca. 100 år. Deler av området fikk godkjent reguleringsplan og driftsplan i Området har 3 ulike grunneiere. Kommunen setter krav om utbyggingsavtale mellom disse. Vannforsyning i Os sentrum Masseuttaket (RU1) er imidlertid i konflikt med Os Vannanlegg. Deler av uttaksområdet ligger i nedslagsfeltet for grunnvannsforsyningen i Os. Sikring eller flytting av drikkevannskilden er ikke avklart. Utvidelse alpinanlegg (I1-I4)

7 Pr. i dag har alpinanlegget 3 heiser og 5 nedfarter. Nytt område I2 er en naturlig fortsettelse av eksisterende alpinanlegg. Området I4 viser et nytt heisanlegg til toppen av Elvhøgda. Det krever store tekniske inngrep i snaufjellet i et område med store klimatiske utfordringer og med stor synlighet. Det vil videre bli inngrep i forhold til inngrepsfrie områder INON. Planbestemmelsene pkt setter krav om avklaringer av miljøpåvirkninger som må gjøres i forkant av reguleringsplanarbeidet for alpinanlegget. Idrettsanlegg (LNF-F områder) hovedturveg og gang-/sykkelveg Planen tilrettelegger for et sammenhengende løype/stinett. Hensynssoner Det er lagt ut hensynssoner for sikringssone for grunnvannsforsyning, støysoner, faresone for høyspenningsanlegg, hensyn landbruk, friluftsliv og kulturmiljø og kulturminner. Vegatkomst, infrastruktur Kommunen har vurdert ulike alternativer for atkomst til Hummelfjell. Det er konkludert med at dagens avkjøring fra Os sentrum beholdes. Vegen blir imidlertid lagt i ny trasee fra krysset ved Kristofferegga vest for det nye skiskytteranlegget og inn til alpinsenteret og hyttefeltene. Ny trasee går dermed utenom det nye skiskytteranlegget på Stormoen. Fylkesrådets drøfting Kulturvernfaglige forhold Der er et stort potensial for å formidle en spennende kulturhistorie basert på eldre tiders fangst av elg i fangstgroper i Hummelfjell. Planen må ivareta vern av kulturminnene slik at de kan oppleves og formidles på en positiv måte. De fleste av fangstanleggene i Hummelfjell er berørt av utbygging som har foregått i moderne tid. Det eneste som ikke er berørt av denne aktiviteten, er anlegget mellom F1 og F2. Det ligger intakt i terrenget og må ikke skades ved å legge en atkomstveg rett gjennom fangstgroprekka. Det må søkes en alternativ løsning på atkomstproblemet som holder seg innenfor kulturminnenes tålegrense. Denne problematikken har vært oppe på flere møter med kommunen. Å etablere atkomstveg mellom F1 og F2 som vist i planforslaget vil automatisk medføre at det blir nødvendig å søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Slike søknader sendes til Riksantikvaren som rette myndighet for å fatte vedtak. Fylkeskommunen vil vanskelig kunne anbefale å innvilge en søknad hvor denne atkomsten opprettholdes. Atkomsten vil uten tvil redusere fangstanleggets opplevelsesverdi og formidlingspotensial. Det vil dermed også forringe det helhetlige kulturmiljøet i Hummelfjell. Nå har man en mulighet til å gi fangstanlegget et vern for framtiden slik at kommende generasjoner også kan få oppleve dette. Fylkeskommunen har uttalt at det i utgangspunktet er positivt at det etableres en atkomst fram til fangstanlegget da det ligger relativt utilgjengelig i dag. Sett i forhold til formidling av kulturminnene, vil dette ha en positiv virkning. Det forutsettes imidlertid at kulturminnenes tålegrense ikke overskrides. Når det gjelder konsekvensutredninger (KU) synes tema kulturminner i liten grad å være ivaretatt. Det er laget konklusjoner av KU under de ulke reguleringsformålene. Eksempelvis under fritidsbebyggelse konkluderes det med at En kan ikke se at utbygging av disse områdene til fritidsformål vil medføre vesentlige negative konsekvenser for natur, miljø eller andre samfunnsinteresser. Under formål samferdsel og teknisk infrastruktur er ikke kulturminner nevnt. Dette gjelder bl.a. fangstanlegget mellom F1 og F2 hvor det er foreslått atkomst- og turveg rett gjennom. Et slikt tiltak vil i seg selv

8 automatisk utløse dispensasjon fra kulturminneloven. Direkte inngrep i fredete kulturminner må sees som en svært negativ konsekvens for disse kulturminnene. Næringsområder Nordre og deler av søndre område N1 er i sterk konflikt med fangstgroprekka i området. Områdene N1 må endres og avmerkes som grønnstruktur/hensynssone etter lov om kulturminner. Både i forhold til automatisk fredete kulturminner, landskap og øvrige utbyggingsområder blir det ikke riktig å bygge ut N1 som vist i planforslaget. Totalt er det satt av areal til varme senger i tilknytning til alpin- og skiskytteranlegget. Innskrenking av N1-området synes ikke å ha avgjørende betydning for anleggets totale overnattingstilbud. Fylkesrådet fremmer innsigelse til størrelse, avgrensing og plassering av næringsområde N1. Fritidsbebyggelse Fylkesrådet har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at hyttefeltet F1 utvides mot fangstanlegget dersom det legges inn stor nok buffer imellom. Grensene vist på plankartet kan synes å være litt for nær deler av fangstanlegget. Det må derfor tas forbehold om behov for eventuelle tilpasninger i forhold til kulturminnene med justeringer av grensene for hytteområde F1. Det samme gjelder også for nytt planlagt hytteområde F2. Atkomst- og turvegen i nederkant av hytteområdene, slik traseene ligger inne i planen, vil imidlertid skjære rett gjennom fangstgroprekka. Siden dette fangstanlegget ligger så godt bevart i sitt opprinnelige kulturmiljø, har det svært høy verdi i forhold til opplevelse og formidling. Dette fangstanlegget må derfor gis et godt og varig vern. Ut fra kulturvernfaglige hensyn kan ikke atkomstog turvegen mellom utbyggingsområdene F1 og F2, eller andre tiltak som berører fangstanlegget, tillates. Fylkesrådet fremmer innsigelse til traseene og foreslår at vegene legges på nedsiden av fangstanlegget. Denne løsningen kan evt. åpne for at område F1 han utvides ytterligere nordover og ned til evt. ny adkomstveg. Gjennom planprosessen har fylkeskommunen og kommunen diskutert og foreslått alternative løsninger på dette atkomstproblemet. Områdene F2 og F3 for fritidsbebyggelse må vurderes ut fra terrengforhold. Felt F2 og deler av F3 er lagt i svært bratt terreng hvor store fritidsboliger med høy standard og tilhørende infrastruktur er lite egnet. Fylkesrådet ser at terrenget blir mindre bratt videre nedover i lia. Det anbefales derfor at fritidsbebyggelsen legges her. Det er påkrevet med en detaljert kartlegging av terrengforholdene for å finne ut hvor det er tilrådelig å ha byggefelt for fritidsboliger og hvordan byggeområdene bør avgrenses. Hellingskartet i Overordnet landskapsanalyse er ikke tilstrekkelig detaljert for behovet i Hummelfjell. Miljøverndepartementet har utarbeidet en veileder T-1450: Planlegging av fritidsbebyggelse I kap. 4.6 side står følgende: Terreng med brattere fall enn 1:4 - Slike områder bør ikke bygges ut. En eventuell utbygging vil kunne bli svært eksponert, og infrastruktur og tomter vil gi store terreng- og vegetasjonsinngrep. Terreng mellom 1:4 og 1:6 - Området kan bygges ut med bygninger som tar spesielle hensyn til terrengtilpasning, for eksempel med maksimal bredde på bygninger på 5,5-6 meter. Det bør stilles strenge krav til dokumentasjon i planlegging og utbygging, bl.a. at skråningsutslag for veger vises på plankartet og for bygninger på situasjonsplan. Med grunnlag i ovenstående fraråder Fylkesrådet planbestemmelsenes pkt : Tomter med terreng med større helling enn 1:3 skal ikke innreguleres til byggetomter. Maks helling på terreng

9 som kan nyttes til slik bebyggelse, bør settes til 1:4. Arealer brattere enn 1:4 bør fjernes som byggeområde. Bestemmelsen bør samtidig suppleres med krav om særskilte terrenghensyn for områder brattere enn 1:6. Videre anbefaler fylkesrådet at tillatt hyttestørrelse bestemmes av terrengets hellingsgrad. Bestemmelsens pkt om 300 m2 bebygd areal bør gjelde kun for område F1. Pkt om 180 m2 bebygd areal bør gjelde for F2 og F3. Nytt felt lengst vest (F3) ligger i et uberørt område langt unna andre utbyggingsområder og infrastruktur. Hytteområdet får ingen direkte innvirkninger på fangstanlegget forutsatt at avgrensing, bebyggelse og anlegg tilpasses på en hensiktsmessig måte. Området er ikke tidligere vist som utbyggingsområde. Fylkesrådet anbefaler derfor at det gjøres en helhetlig vurdering av byggeområdets utstrekning og størrelse i forhold til behov og forventet utbyggingstakt. Dette er forhold som bør utredes som grunnlag for lokalisering og størrelse på byggeområdene. Planmaterialet inneholder ingen opplysninger om forventet utbygging pr. år eller utbygging i kommuneplanperioden. Åpning av nye områder for utbygging bør styres ved bruk av rekkefølgebestemmelser. Boligområder Område B2 blir redusert av båndleggingssone for kulturminner og beskjært av kraftlinjer. Fylkesrådet fremmer innsigelse til at hensynssonen innenfor B2 er avsatt til byggeområde. Båndlagt område må avmerkes som grønnstruktur/hensynssone etter lov om kulturminner. Det bør videre vurderes om nordvendte boligfelt uten sol midtvinters skal reguleres til boligformål. Råstoffutvinning og vannforsyning Det er positivt at kommunen setter krav om utbyggingsavtale mellom uttaksområdets 3 grunneiere. Uttaket er imidlertid i konflikt med Os Vannanlegg. Sikring eller flytting av vannkilden er ikke avklart. Det er derfor satt krav i kommunedelplanen at situasjonen må avklares dersom Korseggan skal utvides. Fylkesrådet anbefaler at område for Råstoffutvinning RU1 begrenses til arealet som omfattes av vedtatt reguleringsplan. Ikke regulert areal og areal innenfor sikringssonen for vannforsyningen i Os bør skilles ut som Råstoffutvinning RU2 med rekkefølgebestemmelse. For RU2 må det da settes krav om nærmere utredning og avklaring av framtidig sikker vannkilde for Os sentrum Utvidelse alpinanlegg Område I2 er en naturlig fortsettelse av eksisterende alpinanlegg. Det er lite konfliktfylt. Fylkesrådet har ingen planfaglige merknader til at dette området tilrettelegges for utbygging i kommuneplanperioden. Området I4 med heisanlegg på toppen av Elvhøgda er imidlertid konfliktfylt. Fylkesrådet anbefaler at øvre del av dette heisanlegget (I4) tas ut av planen. Konsekvensene ved alpinanlegget må utredes bedre i forhold til miljøpåvirkning, klima, landskap og synlighet. Denne delen av I4 bør avvente inntil ytterligere undersøkelser og vurderinger har avgjort hva som kan tillates innenfor områdets tålegrense. Idrettsanlegg (LNF-F områder) Det er svært positivt at kommunedelplanen tilrettelegger for et sammenhengende løype- og stinett. Hensynssoner Det er positivt at det er lagt ut hensynssoner for sikringssone for grunnvannsforsyning, støysoner, faresone for høyspenningsanlegg, hensyn landbruk, friluftsliv og kulturmiljø og kulturminner. Atkomstveg

10 Fylkesrådet har ikke vesentlige merknader til kommunens vurdering om å beholde dagens avkjøring fra Os sentrum som atkomst til Hummelfjell. Videre støttes foreslått trasee fra krysset ved Kristofferegga og inn til alpinsenteret.

Saksnr. Utvalg Møtedato 37/09 Formannskapet 23.04.2009 11/10 Kommunestyret 25.02.2010 36/10 Formannskapet 18.03.2010 22/10 Kommunestyret 25.03.

Saksnr. Utvalg Møtedato 37/09 Formannskapet 23.04.2009 11/10 Kommunestyret 25.02.2010 36/10 Formannskapet 18.03.2010 22/10 Kommunestyret 25.03. Side 1 av 12 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 09/6 Saksnr. Utvalg Møtedato 37/09 Formannskapet 23.04.2009 11/10 Kommunestyret 25.02.2010 36/10 Formannskapet 18.03.2010 22/10 Kommunestyret 25.03.2010 KOMMUNEDELPLAN-HUMMELFJELL

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Saksbehandlere Jostein Kongsvik OPPDAL KOMMUNE Referanse Særutskrift av bygningsrådets 1. gangs behandling JOKO/2012/1269-11/302/188 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Forslag

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planbestemmelser for R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planen er vist på plankart datert 25.05.2010 Plan med bestemmelser er sist revidert 25.05.2010. GENERELT Der er registrert automatisk fredede kulturminner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING 1.1 Avgrensing og virkeområde for planen og bestemmelsene: Det regulerte område er vist på reguleringskart med reguleringsgrense datert 10.10.03. Rev.

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Planen er datert: 27.09.2006 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.06.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.06.2009 Vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer

Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE Utgave: A-01 Dato: 2012-10-05 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart....3 2 - Dokumentinformasjon.....3 3 Bakgrunn for planarbeidet..3 4 Beskrivelse

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet 4 Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3982-33 SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEKEPLASS MELLOM BISPEGATA OG TORFINNS GATE Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 PLANSJEFEN 09.03.2010 179/10 HAMAR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer