Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti"

Transkript

1 Bydel Østensjø Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti

2 Kandidatliste Østensjø Arbeiderparti 1. Kristin Sandaker, f Pål Einar Røch Johansen, f Liv Thorstensen, f Nasir Ahmed, f Karin Svendsen, f Randi Vollmerhaus, f Roger Storslett, f Mona Ridder-Nielsen, f Mads Jørgen Lindahl, f Ingunn Stormarken, f Erik Kristiansen, f Tore Lund, f Lasse Kristiansen, f Gry Larsen, f Bjørn Strøm, f Jeanette Iren Moen, f Kristin Sandaker, BU-lederkandidat

3 Oslos bydeler Oslo har 15 bydeler, hver med et eget bydelsutvalg (BU). I kommunevalget 11. og 12. september skal du stemme inn representanter fra de politiske partiene både til det sentrale bystyret og de lokale bydelsutvalgene. Bydelsutvalget har ansvaret for mange av de tjenestene som er viktige for deg i hverdagen, slik som fritidstilbud til barn og unge, barnehager, eldresentre, hjemmetjenester, sosial- og helsetjenester, barnevern og lokale sysselsettingstilbud. Derfor gjør det en forskjell når de riktige personene sitter der. Det bydelsprogrammet du nå holder i hånden presenterer Arbeiderpartiets politikk for din bydel i de fire årene som kommer. Arbeiderpartiet har tro på bydelsdemokratiet, fordi vi mener at flest mulig beslutninger av betydning for folks hverdag skal tas der folk faktisk bor og lever. Vi vil derfor gi de folkevalgte i bydelsutvalget mer ressurser og innflytelse i årene framover enn det de i dag har, de kan bidra til best mulig lokale løsninger der du bor.

4 Fire nye år Østensjø AP har fått til mye som (betydelig) del av det røde flertallet i bydelsutvalget. Vi har greid å opprettholde bydelens gode tilbud av fritidsklubber til tross for økonomisk press. Vi har sikret full barnehagedekning og er stolte av at vi har byens beste skolehelsetjeneste. Frivillig innsats og vilje til å prioritere har gjort Kulturbydel Østensjø til et begrep. Østensjø er blant de første som ble godkjent som rasismefri bydel. Dette og mange andre viktige saker har vi fått til i løpet av de siste årene. Nå ber vi om din tillit til å fortsette det viktige arbeidet med å forbedre tjenestene innenfor barnevern og eldreomsorg, heve kvaliteten i barnehagene, utjevne sosiale forskjeller og gjøre bydelen vår til et enda bedre sted å bo for alle. Vi i Arbeiderpartiet mener at fellesskap er viktig. Vi vil ha en bydel som gir folk frihet og mulighet til å leve gode liv der de bor. En mangfoldig bydel som ønsker deg velkommen enten du har vokst opp her eller nettopp har flyttet inn. Vi er opptatt av å skape verdier, gjennom kultur, frivillighet og gode tjenester, slik at vi kan dele godene mellom alle bydelens innbyggere. Vi vil utnytte bydelens ressurser til det beste for fellesskapet, samtidig som vi tar være på miljøet og våre flotte naturområder. Vi håper du vil gi oss din støtte. Vi lover deg at vi vil fortsette å styre bydelen på en ansvarlig og fremtidsrettet måte. Oslo kommune har de siste 15 årene vært styrt av Høyre og Frp. Til tross for at vi har vært en del avflertallet i bydel Østensjø, har vi derfor ikke fått gjennomføre den politikken vi gjerne vil, og som vi mener bydelens innbyggere fortjener. Hovedgrunnen til dette er at byrådet har kuttet inn på overføringene til bydelene for hvert år som har gått. Bydel Østensjø har vært nødt til å kutte på viktige tiltak som vi mener det er behov for. Denne utviklingen vil vi snu. Dette forutsetter et nytt rødt flertall i byen. Det er liten tvil om at de borgerliges pengebruk på blant annet et ikke-eksisterende sykehjem i Spania, et Flexussystemsom ikke fungerer og milliardoverskridelse i Holmenkollen har ført til dårligere velferd for bydelens innbyggere. Gir du din stemme til Arbeiderpartiet kan du bidra til en bedre styring av byen og unngå at dine skattepenger havner i lomma på private aktører. I kommende periode vil vi blant annet jobbe for et bedre kollektivtilbud med flere avganger, høy kvalitet og tilstrekkelig bemanning i bydelens barnehager, samt bedre tilgang til idrettsarenaer og marka. Vi vil også utvide kulturtilbudet til barn og unge, sikre en aktiv alderdom og verdig omsorg til de som trenger det og styrke barnevernet og tilføre nye ressurser. 4

5 Et godt sted å vokse opp Barnehager med god kvalitet og god bemanning God kvalitet i bydelens barnehager er et viktig mål. Det innebærer godt kvalifiserte ansatte og at det er tilstrekkelig bemanning, slik at det er rom for å gi barna et godt pedagogisk tilbud og et variert aktivitetstilbud. Et rimelig forhold mellom antall barn og ansatte, og bruk av vikarer ved sykefravær gjør barnehagene til et godt sted å være for barn og voksne. Selv om det er langt flere barnehageplasser i bydelen enn det var for fire år siden, er det viktig at flere kan få en plass i nærheten av der de bor. Dessuten er det behov for flere plasser for de minste barna, slik at det er mulig å få en plass selv om barnet skulle være født på et annet tidspunkt enn de som omfattes av lovfestet rett til barnehageplass. Østensjø Arbeiderparti ønsker at det skal være et godt mangfold i bydelens barnehager. Dette vil bidra til at barnehagene er gode steder for integrering og norskopplæring for barn som ikke har norsk som morsmål. Østensjø Arbeiderparti vil: - sørge for lokale tiltak for å rekruttere og beholde pedagogisk personell - tilrettelegge for at assistenter i barnehagene kan gjennomføre førskolelærerutdanning på deltid - sikre et variert aktivitetstilbud i alle barnehager - opprettholde bemanningsnormen i de kommunale barnehagene (en voksen på tre småbarn eller en voksen på seks store barn) - sikre forutsigbarhet og stabile driftsvilkår i barnehagene - sikre tilstrekkelig bemanning ved fravær av personale - etablere en vikarordning for å sikre barnehagene tilgang på flinke og erfarne vikarer når barnehagene har behov for det - fortsette utbyggingen av barnehageplasser, særlig i de områdene av bydelen der flest barn ønsker plass - opprettholde de åpne barnehagene - bedre kommunikasjonen mellom foreldrene, ansatte, bydelspolitikerne og administrasjonen gjennom samråd om utviklingen av barnehagene - bedre barnehagenes mulighet til å servere sunn mat - samarbeide med eierne av barnehagebyggene for å sikre et bedre vedlikehold av bygg og lekeområder 5

6 Økt samarbeid for en bedre skole Arbeiderpartiet vil gjøre den offentlige fellesskolen så god at den er det naturlige valget for alle elever og foresatte. Vi vil ha en ambisiøs skole, som strekker seg til det ytterste for at alle elevene faktisk skal lære. Vi vil starte tidlig med de elevene som trenger ekstra innsats. Videre må alle elever få mål og oppgaver som utfordrer dem til alltid å lære mer. Det er ikke bydelene som har ansvaret for Osloskolen, men skolen er en avgjørende del av oppveksten til barna som bor her. Skolen har en sentral rolle i lokalmiljøet. Bydelen skal spille en viktig rolle i samarbeidet mellom skolen og omgivelsene, enten det dreier seg om lag og foreninger som driver fritidstilbud for barn og unge, helsesøster på skolene, forebyggende barne- og ungdomsarbeid eller barnevern. En bedre Aktivitetsskole (SFO) for alle Det store flertallet av de minste skolebarna har en plass på Aktivitetsskolen. Østensjø Arbeiderparti vil ha økt faglig kvalitet i Aktivitetsskolen. Tilbudet skal gjøres tilgjengelig for alle barn. Kvaliteten på tilbudet varierer for mye mellom de enkelte skolene. Aktivitetsskolen må i større grad kunne hjelpe barna med lekser. Aktivitetstilbudet på Aktivitetsskolen ville i mange tilfeller blitt bedre ved at lokale lag og foreninger kunne tilby aktiviteter innenfor den tiden barna er i Aktivitetsskolen. Østensjø Arbeiderparti vil sørge for at bydelen søker samarbeidom å få til flere slike prosjekter. Flere læreplasser Bydel Østensjø bør være med på å ta ansvaret for at kommunen fremover får godt kvalifiserte fagarbeidere på viktige områder. Det er altfor mange unge som ikke får læreplass. Vi ønsker derfor at bydel Østensjø skal ta inn lærlinger i aktuelle fag som helsearbeiderfag, kontorfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. I tillegg skal bydelen stille krav om bruk av lærlinger hos firmaer som utfører større oppgaver for bydelen. Godt helsetilbud til familier og elever Helsestasjonen er et viktig tilbud til gravide, små barn og familiene deres. Små og store utfordringer tas tak i, og her oppdages ofte behov for hjelp, støtte og oppfølging hos enkeltbarn eller familier. Bydel Østensjø skal ha en god helsestasjonstjeneste som følger opp det antall kontroller som anbefales av statlige helsemyndigheter. Den må også ha kapasitet til å ta seg av de barna som trenger ekstra oppfølging. Fordi stadig flere barn går i barnehage er samarbeidet med bydelens barnehager av stor betydning. Helsestasjonen skal tilby hjemmebesøk etter fødsel og det skal gis tilbud om barselgrupper med familier som bor i nærheten av hverandre. Østensjø Arbeiderparti ønsker også at helsestasjonen skal satse ekstra på nettverksbygging blant minoritetskvinner som får barn. Det skal settes i gang forsøk med egne pappagrupper for fedre som er hjemme i permisjon. Skolehelsetjenesten er godt utbygget i bydel Østensjø i forhold til de fleste andre bydeler i Oslo. Dette ønsker vi å videreføre. Daglig skolehelsetjeneste på alle skoler er viktig. 6

7 Aktivt barnevern Vi vil satse på barnevernet og gi det tilstrekkelig med ressurser. Bydelens økonomi skal ikke begrense omfanget av nødvendige barnevernstiltak. Det er viktig med et tett samarbeid mellom barnevernet, helsestasjonene, bydelsadministrasjonen, skolene og barnehagene. Østensjø Arbeiderparti vil se sammenhengen mellom disse ulike områdene for å skape bedre oppvekst for de barna og familiene som trenger barnevernets hjelp. Manglende kontinuitet og stor utskifting av (de) ansatte er en stor utfordring i barnevernet. Bydel Østensjø vil satse på å beholde flinke ansatte for å skape et enda bedre barnevern, gjennom god oppfølging og tilstrekkelig med ressurser i tjenesten. Østensjø Arbeiderparti vil sikre god oversikt og kompetanse på barnevernet blant de som skal gjøre økonomiske prioriteringer i bydelen. Vi ønsker derfor at bydelen deltar i et forsøk med klientutvalg i barnevernet. Vi vil drive bedre kvalitetssikring av lokale tiltak. Hjelp til barn med særskilte behov Bydelen spiller en stor rolle når det gjelder å bistå barn med særskilte behov og deres familier. Barna trenger mange ulike tjenester for å få gode hverdager og utviklingsmuligheter. Østensjø Arbeiderparti vil at disse barna og familiene skal få den hjelpen de har behov for og at bydelen skal tilrettelegge for et godt tilbud. Vi vil starte arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for i enda større grad å kartlegge behovene og hvordan disse kan imøtekommes.

8 Videreutvikle et godt tilbud til unge Vi i Østensjø Arbeiderparti er stolte over å ha bevart alle fritidsklubbene i bydelen i løpet av den siste kommunevalgperioden ( ). Det er et viktig mål for oss at det heller ikke kuttes i fritidstilbudet til bydelens unge i neste periode. Østensjø Arbeiderparti vil utvikle klubbene videre i samarbeid med medlemmene, ansatte og Ungdomsrådet. Foresatte, skoler, idrettslag og andre organisasjoner skal trekkes med. Ungdomsrådet skal ha reell innflytelse og beholde et eget budsjett, slik at de selv kan gi støtte til ungdomstiltak. God oppfølging og forebyggende arbeid Østensjø Arbeiderparti vil sørge for at bydelen har utekontakter, slik at bydelen er mest mulig rustet til å følge opp barn og ungdommer som ikke deltar i organiserte aktiviteter og som kan være i ferd med å utvikle ulike problemer. Bydelen skal samarbeide med skolene, politiet og barnevernet for å sikre et godt oppfølgingsarbeid overfor barn og unge. Målrettet innsats overfor unge i risikogrupper er viktig for bydelen. Østensjø Arbeiderparti vil jobbe videre med prosjektet Rasismefri bydel. Bydelen deltar i SALTO (Sammen lager vi et tryggere Oslo), og samarbeidet med andre bydeler kan gi bydelen gode innspill på tiltak som fungerer. Det er viktig å følge opp førstegangskriminelle for å fange opp de som i ung alder kan komme til å bli gjengangere. Bydelen har en egen SALTO-plan som må følges opp. Vi må hindre at bydelen blir åsted for barneranere, gjengoppgjør eller voldelig ekstremisme. Bydel Østensjø skal være et trygt og godt sted å vokse opp. Arbeid mot vold og mobbing er viktig for å skape en trygg oppvekst for bydelens barn og unge. Vi ønsker å legge til rette for innføring av MOT på en av bydelens ungdomsskoler i løpet av perioden. På lengre sikt kan det være aktuelt med en utvidelse av dette arbeidet til også å gjelde flere skoler. Bydelen skal oppmuntre og bistå ungdomsskoler i bydelen i gjennomføringen av det rusforebyggende programmet Unge og rus. Bydelen skal aktivt støtte opp om skolenes arbeid med psykisk helse ved å sikre at skolehelsetjenesten kan delta og oppmuntre skolene til å gjennomføre programmene Zippys venner og Alle har en psykisk helse. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. 8

9 Et godt nærmiljø Bedre luft og mindre støy En stor del av bydelen vår ligger ved Ringveien og Europaveien. Bydelen har en trafikktetthet og et støy- og forurensningsnivå som flere steder langt overstiger anbefalte grenser. Østensjø Arbeiderparti ser det derfor som helt nødvendig med en snarlig utbygging av Manglerudtunnelen fra Abildsø til Bryn. Vi vil presse på for at dette prosjektet prioriteres gjennom utbyggingssamarbeidet mellom Oslo, Akershus og Staten. Vi vil også jobbe for at veien mellom Skulleruddumpa og Abildsø blir lagt under lokk. I forbindelse med bolig- og næringsutvikling i bydelen skal nærmiljøet og trafikksikkerheten for barn være en hovedprioritet. Flere avganger og trygge stasjoner Østensjø Arbeiderparti skal jobbe for at det blir hyppigere avganger på t-banen og at kvartersruter fortsetter frem til midnatt alle dager i uken. Ytterligere forbedringer av busstilbudet i bydelen lokalt er viktig for mange grupper. Østensjø Arbeiderparti er opptatt av at kollektivtilbudet skal oppleves som attraktivt og trygt. T-banestasjonene må derfor ikke ombygges slik at de føles mer utrygge. Sykkelveier Det er nødvendig å få fortgang i utbyggingen av sykkelveier. Østensjø Arbeiderparti vil sammen med kolleger på Rådhuset jobbe for å få på plass hovedsykkelveinettet så raskt som mulig. Renere bydel Vi vil at bydelen skal holdes ren og pen. Det skal settes opp søppelkasser der folk ferdes og disse skal tømmes når de er fulle. Det skal etableres en egen bydelspatrulje som skal fungere som bydelsvaktmestre og blant annet ta hånd om søppel og fungere som en lokal taggepatrulje som rapporterer til Stopp Tagging-ordningen og som tar seg av tilfeller som ikke omfattes av denne ordningen. Østensjø Arbeiderparti vil ikke gi tillatelse til grafittivegger i bydelen. Vi vil jobbe for bedre snørydding og strøing i bydelen generelt og spesielt brøyting av gangveiene rundt Østensjøvannet. Vi vil også sette ut søppelkasser i dette området igjen. Bedre tilgang til naturen Bydelen har Marka som nærmeste nabo og Østensjøvannet i sin midte. Den nye markaloven gir Marka et godt vern, men bruken av randsonen må tilpasses på en måte som gavner både Marka og alle de som gjerne vil ta del i bruken av den. Østensjø Arbeiderparti ønsker å binde Østmarka sammen i en lysring, slik at flere kan ta Marka i bruk gjennom hele året. Vi ønsker å fullføre lysløypa rundt Nøklevann og Ulsrudvann og etablere en ytre lysring fra Grønmo til Petersbråten og videre til Hesthølet/Mariholtet. Vi mener dette vil være et viktig løft for markabrukere, enten de er til fots, på sykkel eller på ski. Østensjøvannet må bevares. Vi ønsker en god 9

10 balanse mellom bruken av dette området som et tur- og rekreasjonsområde for folk som bor her, og vernet av det unike biologiske mangfoldet. Østensjø Arbeiderparti vil være med på å jobbe for tiltak som sikrer dette området fremover. Variert boligutbygging Østensjø Arbeiderparti ønsker at det etableres nye boliger i bydelen, og ser at det flere steder er rom for å bygge boliger. Det er et mål med en variert boligmasse med vekt på større boligenheter som særlig etterspørres av barnefamilier i bydelen. Dette hensynet må likevel balanseres av hensynet til de som allerede bor her. Utvikling langs t-banelinjene er positivt, men nærhet til en t-banestasjon skal ikke i seg selv være grunn til å tillate høyder som oppfattes som belastning for omgivelsene. Vi ønsker at det gjennomføres tankesmier ved større utbyggingsprosjekter, for å sikre kvalitet og involvering av berørte parter. Foto: Kjetil Ree/Wikipedia Creative Commons

11

12 Kulturbydel Østensjø Østensjø er kjent som Oslos kulturbydel. Dette har ikke kommet av seg selv, men som et resultat av samspillet mellom lokale kulturtiltak og politiske prioriteringer. Bydelen har et rikt lag- og foreningsliv. Kor, korps, historielag, naturorganisasjoner og mange andre er med på å gjøre bydelen til et levende lokalsamfunn. Vi vil at Østensjø skal videreutvikles som en mangfoldig og kreativ bydel. Samarbeid med frivillige Vi vil videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner og legge til rette for frivillig aktivitet blant annet gjennom fortsatt støtte til kultur- og miljøaktiviteter, samt videreføring av prosjektet Kulturbydel Østensjø. Østensjø Arbeiderparti vil fortsatt støtte et aktivt kulturutvalg. Kultur for de minste Østensjø Arbeiderparti vil støtte opp om lokale teatergrupper og kulturgrupper, særlig av og for barn og unge. Vi vil øke kulturtilbudet til de yngste barna og støtte flere arrangementer på bibliotek, i barnehager og skoler. Økt satsing på musikk- og kulturskolen Østensjø Arbeiderparti vil arbeide for å utvide musikk- og kulturskoletilbudet til ungene i vår bydel. I dag er det en base på Manglerud. Vi vil opprette en ny base på den andre siden av Østensjøvannet. Musikk- og kulturskolen må gis midler til å drive virksomhet i barnehager og på skolene i hele bydelen. Opprette bibliotekfilial på Manglerud Vi vil videreutvikle det gode samarbeidet mellom bydelen og biblioteksfilialene på Bøler og Oppsal, og arbeide for å gjenopprette filial på Manglerud. Arbeiderpartiet vil sikre alle som bor i byen tilgang til litteratur, internett og ulike typer kulturtilbud uavhengig av inntekt. Bibliotekene er viktige arenaer for kunnskapstilegnelse og sosial mobilitet - og dermed ressurser for demokrati og medbestemmelse. Kulturplan for nye ideer Østensjø Arbeiderparti vil ta initiativ til å få utarbeidet en kulturplan for bydel Østensjø. Planen skal i tillegg til å bringe videre satsingen på Kulturbydel Østensjø, også bringe fram nye ideer som vil gi bydelen flere og bedre kulturopplevelser. Kulturelt mangfold Mange språk og identiteter er en ressurs for bydelen. Vi vil legge til rette for tiltak som bidrar til kulturell utveksling og mangfold. Østensjø Arbeiderparti vil styrke den flerkulturelle kompetansen blant bydelens ansatte. 12

13 Gode kår for idrett og fysisk aktivitet Barn i bevegelse Barn i dag er mindre aktive, noe som fører til dårligere helse. Østensjø Arbeiderparti vil legge til rette for at barn skal bli mer fysisk aktive. Dette kan skje gjennom samarbeid mellom helsetjenesten i bydelen, barnehage, skole, Aktivitetsskolen og lokale idrettslag. Østensjø Arbeiderparti vil sørge for at det finnes utstyr tilgjengelig som skoler, barnehager, Aktivitetsskoler og idrettslag kan låne, slik at mangel på utstyr til idrett ikke blir et hinder for aktivitet og deltakelse. Vi vil videreutvikle ordningen med tilgjengelig utstyr i bydelen. God rekruttering Fysisk aktivitet forebygger helseplager. Østensjø Arbeiderparti vil opprette en pott penger til idrettslag som rekrutterer og aktiviserer nye grupper. Flere tilgjengelige steder å drive idrett Det er nødvendig å sikre flere attraktive steder der idrett og aktivitet kan drives. Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at større prosjekter i bydel Østensjø blir prioritert når midler til anlegg, haller og baner blir fordelt i Oslo kommune. Sammen med idretten vil vi sette opp prioritert rekkefølge på investeringene blant bydelens egne prosjekter. Byens befolkning vokser og presset på eksisterende anlegg er stort. I tillegg til prosjekter som utvider kapasiteten, er det nødvendig å oppgradere arenaer som i dag er nedslitt. Svømmeopplæring Østensjø Arbeiderparti ønsker at svømmeopplæringen i skolen styrkes og vil spesielt jobbe for rehabilitering av Manglerud Bad. Oppgradering av Skullerudanlegget En oppgradering av skianlegget på Skullerud i regi av Rustad IL er ønsket av bydelen. Østensjø Arbeiderparti vil at bydelen skal jobbe aktivt mot resten av kommunen for å få dette til. Området brukes aktivt av veldig mange mennesker gjennom hele året til både organisert og uorganisert idrett. Utvidet hallkapasitet Det er et stadig press på hallene i bydelen. For mange lag kan det være vanskelig å få den halltiden de trenger. Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at det oppføres nye flerbrukshaller i bydelen og at det etableres basishaller med permanent oppmontert utstyr til idretter som har behov for det. Flere skøytebaner Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at det blir flere skøytebaner i bydelen på vinterstid. Ofte fører 13

14 trange budsjetter i ulike kommunale etater og foretak til at det ikke måkes og vannes for å opprettholde gode skøytebaner gjennom vinteren, selv når temperaturen tilsier det. 14

15 Et krafttak for de eldre Østensjø AP vil sørge for en politikk overfor de eldste i vår bydel som bidrar til en aktiv og verdig alderdom. Vi vil legge til rette for at man kan bo i egen bolig så lenge det er ønsket og forsvarlig. Samtidig skal eldre som ikke lenger klarer seg på egen hånd være trygge på å få den hjelp de har behov for. Gjennom de siste 15 årene har Høyre- og Frp i byråd stadig gjort det vanskeligere for bydelene å tilby en god eldreomsorg. Tilbudet til eldre og hjelpetrengende har blitt redusert. Terskelen for å få sykehjemsplass er blitt for høy. Arbeiderpartiet vil snu denne utviklingen. Det er på tide med et krafttak for de eldre. Nei til profittmotivert omsorg Vi ønsker at brukere, deres pårørende og de ansatte skal høres, og vi vil sammen med dem styrke kvaliteten i eldreomsorgen i bydelen. God samordning mellom tjenestene er viktig. Vi vil ikke legge til rette for at kommersielle selskaper skal drive sykehjem eller hjemmetjenester. Erfaring viser at konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester verken gir bedre kvalitet elle. God rekruttering av flinke og motiverte medarbeidere gir en god eldreomsorg. Anstendige lønns-, pensjonsog arbeidsvilkår bidrar til dette. Hjemmetjenester til de som trenger det Østensjø Arbeiderparti vil at eldre og hjelpetrengende skal få den hjemmehjelp og hjemmesykepleie de trenger. Brukerne skal få innflytelse på hvordan hjelpen skal utføres, og bydelen skal sikre at det i minst mulig grad kommer mange ulike hjelpere. De eldre skal få tilstrekkelig bistand til å kunne bli boende hjemme så lenge det er ønsket og forsvarlig. Hjemmetjenestene skal utføres slik at det er tid og rom for å være medmenneske. Derfor vil vi fjerne stoppeklokkeomsorgen. Sykehjemsplass når det er behov Terskelen for å få sykehjemsplass skal senkes, ikke heves, slik tilfellet har vært gjennom altfor mange år med borgerlig byråd. Det er den enkeltes behov som skal være førende. Bydelen må tilføres tilstrekkelige midler for å oppfylle dette. Korttidsplasser må ikke brukes som erstatning for varig plass, men som reelle avlastnings- og opptreningsopphold. Det må satses videre på plasser som kan fungere som gode mellomstasjoner mellom sykehus og hjem. Østensjø Arbeiderparti går inn for at Bydelsutvalget oppnevner en rådgivende medisinskfaglig nemnd som behandler avslag på sykehjemsplass dersom 15

16 en søker ønsker det. En anbefaling fra rådet skal gi grunnlag for ny vurdering av søknad og kan følge en eventuell klagesak. Dagsenterplasser med god kvalitet Dagsentrene er et viktig tilbud til hjemmeboende eldre med behov for et dagtilbud og til deres pårørende. Aktivisering og sosial kontakt øker livskvaliteten for eldre som ellers har vansker med selv å opprettholde en aktiv hverdag. Omsorgsboliger til flere Østensjø Arbeiderparti vil gi flere eldre i bydelen et tilbud om omsorgsbolig. Slike omsorgsboliger bør inneholde ulike grader av tjenester og pleie, avhengig av hjelpebehov. Omsorgsbolig kan være en god løsning dersom en ikke er så syk at det er behov for plass på sykehjem, samtidig som det gir en tryggere tilværelse enn å bo hjemme. Gode eldresentre Gode eldresentre virker forebyggende og skaper trivsel. Vi vil sikre sentrenes rammevilkår slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes. Vi vil støtte opp om den frivillige innsatsen på eldresentrene. Vi vil jobbe for at sentrene fortsatt kan tilby seniortrim. Eldresentrene må være tilgjengelige for alle seniorer i bydelen gjennom gode transporttilbud. Trygghetsavtaler til alle som ønsker det Vi vil beholde og styrke tilbudet om trygghetsavtaler som er innført i bydelen. Eldre skal føle trygghet for at de får den hjelp og støtte de har behov for til rett tid, og de skal selv være med på å definere innholdet i trygghetsavtalen. Det kan dreie seg om telefonsamtale, besøk, trygghetsalarm eller annet. 16

17 En sunn og frisk bydel Forebyggende tiltak Det er i folks hverdagsliv at god helse utvikles. Det er nå en økning i Oslofolks livsstilssykdommer som diabetes, astma, kols, allergier, muskel- og skjelettplager, psykiske plager og overvekt. Mye av dette kan forebygges. Bydel Østensjø skal hele tiden søke å forebygge helseproblemer. Tidlig innsats overfor små problemer kan hindre at de vokser. Fysisk aktivitet forebygger helseproblemer. Eldre, funksjonshemmede og syke skal få tilbud om trening. Sunn kost skal være prioritert i de tiltakene bydelen driver, i barnehager, på ungdomsklubber, på dagsentrene og eldresentrene. Gode rehabiliteringstilbud Østensjø Arbeiderparti ønsker å tilby gode rehabiliteringstiltak for å trene opp funksjonsnivået best mulig for de som har vært utsatt for skader og sykdom. Flere skal få tilbud om rehabiliteringsopphold på sykehjem, fremfor å tilbys vanlige korttidsplasser. Vi vil ha et godt tilbud om dagrehabilitering for hjemmeboende med opptreningsbehov. Sikre tilgang til fysioterapi og ergoterapi Fysioterapi- og ergoterapitjenesten i bydelen vurderer funksjonsnivå og tilretteleggingsbehov, tilrettelegging av hjelpemidler og gir i enkelte tilfeller behandling. Vi vil sikre et godt og tilgjengelig tilbud. Når det er mangel på disse tjenestene, fører det ofte til forverret helse, at hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen ikke kan tas i bruk på grunn av manglende veiledning eller at utredning av barn med behov for videre oppfølging må vente. Bedre tilgang til psykologhjelp Østensjø Arbeiderparti vil ha bedre tilgang til psykologhjelp. Vi ønsker at psykologer skal være en del av kommunehelsetjenesten og skolehelsetjenesten. Da kan flere få forebyggende samtaler og behandling. 17

18 Sosial trygghet og god omsorg Frivillighetssentralene De tre frivillighetssentralene i bydelen kan tilby besøksvenn, turvenn, følgetjeneste, hjelp til enkle praktiske oppgaver og mye mer. Østensjø Arbeiderparti vil sikre gode rammebetingelser for sentralene og være med på en kampanje for å øke rekrutteringen av frivillige. Bydelen skal utarbeide og følge opp en frivillighetsplan. Aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne Østensjø Arbeiderparti vil ha en bedre koordinering av tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i bydelen. Gode bo- og aktivitetstilbud skal sikres og videreutvikles, og arbeidet med å sikre bedre kontinuitet i bemanningen skal intensiveres. Vi ønsker at alle utviklingshemmede skal ha tilbud om dagsenterplass, enten i regi av bydelen eller en plass som bydelen kjøper et annet sted i byen. Trygghet, kontinuitet, og brukernes/pårørendes ønsker skal være avgjørende for hvilket tilbud den enkelte skal ha. Særlige behandlingsbehov skal også ivaretas. Økt rekruttering av mennesker med nedsatt funksjonsevne Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at minst av 5 % av alle nyansatte i bydelen i kommende periode skal være personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil at ungdom med funksjonsnedsettelse skal tilbys traineeplasser eller sommerjobb i bydelen. TT-tjenester som bidrar til deltakelse og aktivitet Østensjø Arbeiderparti vil gjeninnføre TT-tjenesten som en velfungerende transportordning. Bydel Østensjø skal legge til rette for et aktivt liv og skal derfor gi tilleggsreiser til brukere som har behov for dette. Særlig gjelder dette brukere over 67 år som har opplevd å få kuttet antallet turer på grunn av alder, uten at de hadde tenkt å være mindre aktive. Økt tilgjengelighet Østensjø bydel må intensivere arbeidet med å gjøre bydelen tilgjengelig for alle, i tråd med lov om universell utforming. Aktivt arbeid mot rusavhengighet Bydel Østensjø har en handlingsplan mot rus, og denne skal følges opp i årene som kommer. Særlig vil det være viktig å fange opp barn som lever i familier med rusavhengighet, og sette inn tiltak som bedrer disse barnas livssituasjon. Bydelen skal forebygge rusbruk blant unge. Vi vil at bydelen skal øke bruken av individuell plan, og sikre kontinuitet og samordning av hjelpe tiltakene. Stadig flere bor hjemme mens de er under behandling, og da må bydelen være med og sikre en stabil boligsituasjon og god samhandling med omgivelser og nærmiljø. 18

19 Godt valg! Aktivt arbeid for kvalifisering Sammen med NAV Østensjø skal bydelen legge til rette for at flest mulig skal få muligheten til å bli selvhjulpne ved å komme helt eller delvis i arbeid. Målet er at alle skal møtes av realistiske krav, samtidig som de ogsåmøtes med respekt. I de tilfeller der ulike kvalifiseringstiltak eller språkopplæring forutsetter aktiviteter og deltakelse som krever hjelp med tilsyn med egne barn, skal bydelen sørge for det. Dette er programmet for Østensjø Arbeiderparti for perioden Det er grunnlaget for den politikken våre representanter i Bydelsutvalget skal føre. Sammen med et byråd av Arbeiderpartiet og SV, og en rødgrønn regjering, skal vi gjøre vår bydel rødere, grønnere og varmere. Østensjø Arbeiderparti har mange dyktige folk som vil jobbe for at Østensjø bydel skal bli en enda bedre bydel. Du kan hjelpe oss med dette. Gi din stemme til Arbeiderpartiet! Oslo Arbeiderparti

20 Oslo Arbeiderparti Ønsker du kontakt med oss? tlf

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordre Aker Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Nordre Aker Arbeiderparti 1. Bente M. Larsen, f. 1964 2. Pål Sørgaard, f. 1958 3. Helene Salvesen, f. 1990

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Grorud Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Jack Grimsrud, BU-lederkandidat Kandidatliste Grorud Arbeiderparti 1. Jack Grimsrud, f.1956 2. Jorun H. Olafsen, f.1954 3. Frode

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Ny kurs for Oslo - Vi trenger felles løsninger framfor hodeløs privatisering, mener Torstein Bae, Hanne Eldby og Marianne Borgen fra Østensjø SV. Barnehage til alle Full

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN BYSOSIALISME FOR FRAMTIDEN Oslo SVs program 2015-2019 Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtiden...4 Omfordeling gjennom eiendomsskatt...7

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer