Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti"

Transkript

1 Bydel Østensjø Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti

2 Kandidatliste Østensjø Arbeiderparti 1. Kristin Sandaker, f Pål Einar Røch Johansen, f Liv Thorstensen, f Nasir Ahmed, f Karin Svendsen, f Randi Vollmerhaus, f Roger Storslett, f Mona Ridder-Nielsen, f Mads Jørgen Lindahl, f Ingunn Stormarken, f Erik Kristiansen, f Tore Lund, f Lasse Kristiansen, f Gry Larsen, f Bjørn Strøm, f Jeanette Iren Moen, f Kristin Sandaker, BU-lederkandidat

3 Oslos bydeler Oslo har 15 bydeler, hver med et eget bydelsutvalg (BU). I kommunevalget 11. og 12. september skal du stemme inn representanter fra de politiske partiene både til det sentrale bystyret og de lokale bydelsutvalgene. Bydelsutvalget har ansvaret for mange av de tjenestene som er viktige for deg i hverdagen, slik som fritidstilbud til barn og unge, barnehager, eldresentre, hjemmetjenester, sosial- og helsetjenester, barnevern og lokale sysselsettingstilbud. Derfor gjør det en forskjell når de riktige personene sitter der. Det bydelsprogrammet du nå holder i hånden presenterer Arbeiderpartiets politikk for din bydel i de fire årene som kommer. Arbeiderpartiet har tro på bydelsdemokratiet, fordi vi mener at flest mulig beslutninger av betydning for folks hverdag skal tas der folk faktisk bor og lever. Vi vil derfor gi de folkevalgte i bydelsutvalget mer ressurser og innflytelse i årene framover enn det de i dag har, de kan bidra til best mulig lokale løsninger der du bor.

4 Fire nye år Østensjø AP har fått til mye som (betydelig) del av det røde flertallet i bydelsutvalget. Vi har greid å opprettholde bydelens gode tilbud av fritidsklubber til tross for økonomisk press. Vi har sikret full barnehagedekning og er stolte av at vi har byens beste skolehelsetjeneste. Frivillig innsats og vilje til å prioritere har gjort Kulturbydel Østensjø til et begrep. Østensjø er blant de første som ble godkjent som rasismefri bydel. Dette og mange andre viktige saker har vi fått til i løpet av de siste årene. Nå ber vi om din tillit til å fortsette det viktige arbeidet med å forbedre tjenestene innenfor barnevern og eldreomsorg, heve kvaliteten i barnehagene, utjevne sosiale forskjeller og gjøre bydelen vår til et enda bedre sted å bo for alle. Vi i Arbeiderpartiet mener at fellesskap er viktig. Vi vil ha en bydel som gir folk frihet og mulighet til å leve gode liv der de bor. En mangfoldig bydel som ønsker deg velkommen enten du har vokst opp her eller nettopp har flyttet inn. Vi er opptatt av å skape verdier, gjennom kultur, frivillighet og gode tjenester, slik at vi kan dele godene mellom alle bydelens innbyggere. Vi vil utnytte bydelens ressurser til det beste for fellesskapet, samtidig som vi tar være på miljøet og våre flotte naturområder. Vi håper du vil gi oss din støtte. Vi lover deg at vi vil fortsette å styre bydelen på en ansvarlig og fremtidsrettet måte. Oslo kommune har de siste 15 årene vært styrt av Høyre og Frp. Til tross for at vi har vært en del avflertallet i bydel Østensjø, har vi derfor ikke fått gjennomføre den politikken vi gjerne vil, og som vi mener bydelens innbyggere fortjener. Hovedgrunnen til dette er at byrådet har kuttet inn på overføringene til bydelene for hvert år som har gått. Bydel Østensjø har vært nødt til å kutte på viktige tiltak som vi mener det er behov for. Denne utviklingen vil vi snu. Dette forutsetter et nytt rødt flertall i byen. Det er liten tvil om at de borgerliges pengebruk på blant annet et ikke-eksisterende sykehjem i Spania, et Flexussystemsom ikke fungerer og milliardoverskridelse i Holmenkollen har ført til dårligere velferd for bydelens innbyggere. Gir du din stemme til Arbeiderpartiet kan du bidra til en bedre styring av byen og unngå at dine skattepenger havner i lomma på private aktører. I kommende periode vil vi blant annet jobbe for et bedre kollektivtilbud med flere avganger, høy kvalitet og tilstrekkelig bemanning i bydelens barnehager, samt bedre tilgang til idrettsarenaer og marka. Vi vil også utvide kulturtilbudet til barn og unge, sikre en aktiv alderdom og verdig omsorg til de som trenger det og styrke barnevernet og tilføre nye ressurser. 4

5 Et godt sted å vokse opp Barnehager med god kvalitet og god bemanning God kvalitet i bydelens barnehager er et viktig mål. Det innebærer godt kvalifiserte ansatte og at det er tilstrekkelig bemanning, slik at det er rom for å gi barna et godt pedagogisk tilbud og et variert aktivitetstilbud. Et rimelig forhold mellom antall barn og ansatte, og bruk av vikarer ved sykefravær gjør barnehagene til et godt sted å være for barn og voksne. Selv om det er langt flere barnehageplasser i bydelen enn det var for fire år siden, er det viktig at flere kan få en plass i nærheten av der de bor. Dessuten er det behov for flere plasser for de minste barna, slik at det er mulig å få en plass selv om barnet skulle være født på et annet tidspunkt enn de som omfattes av lovfestet rett til barnehageplass. Østensjø Arbeiderparti ønsker at det skal være et godt mangfold i bydelens barnehager. Dette vil bidra til at barnehagene er gode steder for integrering og norskopplæring for barn som ikke har norsk som morsmål. Østensjø Arbeiderparti vil: - sørge for lokale tiltak for å rekruttere og beholde pedagogisk personell - tilrettelegge for at assistenter i barnehagene kan gjennomføre førskolelærerutdanning på deltid - sikre et variert aktivitetstilbud i alle barnehager - opprettholde bemanningsnormen i de kommunale barnehagene (en voksen på tre småbarn eller en voksen på seks store barn) - sikre forutsigbarhet og stabile driftsvilkår i barnehagene - sikre tilstrekkelig bemanning ved fravær av personale - etablere en vikarordning for å sikre barnehagene tilgang på flinke og erfarne vikarer når barnehagene har behov for det - fortsette utbyggingen av barnehageplasser, særlig i de områdene av bydelen der flest barn ønsker plass - opprettholde de åpne barnehagene - bedre kommunikasjonen mellom foreldrene, ansatte, bydelspolitikerne og administrasjonen gjennom samråd om utviklingen av barnehagene - bedre barnehagenes mulighet til å servere sunn mat - samarbeide med eierne av barnehagebyggene for å sikre et bedre vedlikehold av bygg og lekeområder 5

6 Økt samarbeid for en bedre skole Arbeiderpartiet vil gjøre den offentlige fellesskolen så god at den er det naturlige valget for alle elever og foresatte. Vi vil ha en ambisiøs skole, som strekker seg til det ytterste for at alle elevene faktisk skal lære. Vi vil starte tidlig med de elevene som trenger ekstra innsats. Videre må alle elever få mål og oppgaver som utfordrer dem til alltid å lære mer. Det er ikke bydelene som har ansvaret for Osloskolen, men skolen er en avgjørende del av oppveksten til barna som bor her. Skolen har en sentral rolle i lokalmiljøet. Bydelen skal spille en viktig rolle i samarbeidet mellom skolen og omgivelsene, enten det dreier seg om lag og foreninger som driver fritidstilbud for barn og unge, helsesøster på skolene, forebyggende barne- og ungdomsarbeid eller barnevern. En bedre Aktivitetsskole (SFO) for alle Det store flertallet av de minste skolebarna har en plass på Aktivitetsskolen. Østensjø Arbeiderparti vil ha økt faglig kvalitet i Aktivitetsskolen. Tilbudet skal gjøres tilgjengelig for alle barn. Kvaliteten på tilbudet varierer for mye mellom de enkelte skolene. Aktivitetsskolen må i større grad kunne hjelpe barna med lekser. Aktivitetstilbudet på Aktivitetsskolen ville i mange tilfeller blitt bedre ved at lokale lag og foreninger kunne tilby aktiviteter innenfor den tiden barna er i Aktivitetsskolen. Østensjø Arbeiderparti vil sørge for at bydelen søker samarbeidom å få til flere slike prosjekter. Flere læreplasser Bydel Østensjø bør være med på å ta ansvaret for at kommunen fremover får godt kvalifiserte fagarbeidere på viktige områder. Det er altfor mange unge som ikke får læreplass. Vi ønsker derfor at bydel Østensjø skal ta inn lærlinger i aktuelle fag som helsearbeiderfag, kontorfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. I tillegg skal bydelen stille krav om bruk av lærlinger hos firmaer som utfører større oppgaver for bydelen. Godt helsetilbud til familier og elever Helsestasjonen er et viktig tilbud til gravide, små barn og familiene deres. Små og store utfordringer tas tak i, og her oppdages ofte behov for hjelp, støtte og oppfølging hos enkeltbarn eller familier. Bydel Østensjø skal ha en god helsestasjonstjeneste som følger opp det antall kontroller som anbefales av statlige helsemyndigheter. Den må også ha kapasitet til å ta seg av de barna som trenger ekstra oppfølging. Fordi stadig flere barn går i barnehage er samarbeidet med bydelens barnehager av stor betydning. Helsestasjonen skal tilby hjemmebesøk etter fødsel og det skal gis tilbud om barselgrupper med familier som bor i nærheten av hverandre. Østensjø Arbeiderparti ønsker også at helsestasjonen skal satse ekstra på nettverksbygging blant minoritetskvinner som får barn. Det skal settes i gang forsøk med egne pappagrupper for fedre som er hjemme i permisjon. Skolehelsetjenesten er godt utbygget i bydel Østensjø i forhold til de fleste andre bydeler i Oslo. Dette ønsker vi å videreføre. Daglig skolehelsetjeneste på alle skoler er viktig. 6

7 Aktivt barnevern Vi vil satse på barnevernet og gi det tilstrekkelig med ressurser. Bydelens økonomi skal ikke begrense omfanget av nødvendige barnevernstiltak. Det er viktig med et tett samarbeid mellom barnevernet, helsestasjonene, bydelsadministrasjonen, skolene og barnehagene. Østensjø Arbeiderparti vil se sammenhengen mellom disse ulike områdene for å skape bedre oppvekst for de barna og familiene som trenger barnevernets hjelp. Manglende kontinuitet og stor utskifting av (de) ansatte er en stor utfordring i barnevernet. Bydel Østensjø vil satse på å beholde flinke ansatte for å skape et enda bedre barnevern, gjennom god oppfølging og tilstrekkelig med ressurser i tjenesten. Østensjø Arbeiderparti vil sikre god oversikt og kompetanse på barnevernet blant de som skal gjøre økonomiske prioriteringer i bydelen. Vi ønsker derfor at bydelen deltar i et forsøk med klientutvalg i barnevernet. Vi vil drive bedre kvalitetssikring av lokale tiltak. Hjelp til barn med særskilte behov Bydelen spiller en stor rolle når det gjelder å bistå barn med særskilte behov og deres familier. Barna trenger mange ulike tjenester for å få gode hverdager og utviklingsmuligheter. Østensjø Arbeiderparti vil at disse barna og familiene skal få den hjelpen de har behov for og at bydelen skal tilrettelegge for et godt tilbud. Vi vil starte arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for i enda større grad å kartlegge behovene og hvordan disse kan imøtekommes.

8 Videreutvikle et godt tilbud til unge Vi i Østensjø Arbeiderparti er stolte over å ha bevart alle fritidsklubbene i bydelen i løpet av den siste kommunevalgperioden ( ). Det er et viktig mål for oss at det heller ikke kuttes i fritidstilbudet til bydelens unge i neste periode. Østensjø Arbeiderparti vil utvikle klubbene videre i samarbeid med medlemmene, ansatte og Ungdomsrådet. Foresatte, skoler, idrettslag og andre organisasjoner skal trekkes med. Ungdomsrådet skal ha reell innflytelse og beholde et eget budsjett, slik at de selv kan gi støtte til ungdomstiltak. God oppfølging og forebyggende arbeid Østensjø Arbeiderparti vil sørge for at bydelen har utekontakter, slik at bydelen er mest mulig rustet til å følge opp barn og ungdommer som ikke deltar i organiserte aktiviteter og som kan være i ferd med å utvikle ulike problemer. Bydelen skal samarbeide med skolene, politiet og barnevernet for å sikre et godt oppfølgingsarbeid overfor barn og unge. Målrettet innsats overfor unge i risikogrupper er viktig for bydelen. Østensjø Arbeiderparti vil jobbe videre med prosjektet Rasismefri bydel. Bydelen deltar i SALTO (Sammen lager vi et tryggere Oslo), og samarbeidet med andre bydeler kan gi bydelen gode innspill på tiltak som fungerer. Det er viktig å følge opp førstegangskriminelle for å fange opp de som i ung alder kan komme til å bli gjengangere. Bydelen har en egen SALTO-plan som må følges opp. Vi må hindre at bydelen blir åsted for barneranere, gjengoppgjør eller voldelig ekstremisme. Bydel Østensjø skal være et trygt og godt sted å vokse opp. Arbeid mot vold og mobbing er viktig for å skape en trygg oppvekst for bydelens barn og unge. Vi ønsker å legge til rette for innføring av MOT på en av bydelens ungdomsskoler i løpet av perioden. På lengre sikt kan det være aktuelt med en utvidelse av dette arbeidet til også å gjelde flere skoler. Bydelen skal oppmuntre og bistå ungdomsskoler i bydelen i gjennomføringen av det rusforebyggende programmet Unge og rus. Bydelen skal aktivt støtte opp om skolenes arbeid med psykisk helse ved å sikre at skolehelsetjenesten kan delta og oppmuntre skolene til å gjennomføre programmene Zippys venner og Alle har en psykisk helse. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. 8

9 Et godt nærmiljø Bedre luft og mindre støy En stor del av bydelen vår ligger ved Ringveien og Europaveien. Bydelen har en trafikktetthet og et støy- og forurensningsnivå som flere steder langt overstiger anbefalte grenser. Østensjø Arbeiderparti ser det derfor som helt nødvendig med en snarlig utbygging av Manglerudtunnelen fra Abildsø til Bryn. Vi vil presse på for at dette prosjektet prioriteres gjennom utbyggingssamarbeidet mellom Oslo, Akershus og Staten. Vi vil også jobbe for at veien mellom Skulleruddumpa og Abildsø blir lagt under lokk. I forbindelse med bolig- og næringsutvikling i bydelen skal nærmiljøet og trafikksikkerheten for barn være en hovedprioritet. Flere avganger og trygge stasjoner Østensjø Arbeiderparti skal jobbe for at det blir hyppigere avganger på t-banen og at kvartersruter fortsetter frem til midnatt alle dager i uken. Ytterligere forbedringer av busstilbudet i bydelen lokalt er viktig for mange grupper. Østensjø Arbeiderparti er opptatt av at kollektivtilbudet skal oppleves som attraktivt og trygt. T-banestasjonene må derfor ikke ombygges slik at de føles mer utrygge. Sykkelveier Det er nødvendig å få fortgang i utbyggingen av sykkelveier. Østensjø Arbeiderparti vil sammen med kolleger på Rådhuset jobbe for å få på plass hovedsykkelveinettet så raskt som mulig. Renere bydel Vi vil at bydelen skal holdes ren og pen. Det skal settes opp søppelkasser der folk ferdes og disse skal tømmes når de er fulle. Det skal etableres en egen bydelspatrulje som skal fungere som bydelsvaktmestre og blant annet ta hånd om søppel og fungere som en lokal taggepatrulje som rapporterer til Stopp Tagging-ordningen og som tar seg av tilfeller som ikke omfattes av denne ordningen. Østensjø Arbeiderparti vil ikke gi tillatelse til grafittivegger i bydelen. Vi vil jobbe for bedre snørydding og strøing i bydelen generelt og spesielt brøyting av gangveiene rundt Østensjøvannet. Vi vil også sette ut søppelkasser i dette området igjen. Bedre tilgang til naturen Bydelen har Marka som nærmeste nabo og Østensjøvannet i sin midte. Den nye markaloven gir Marka et godt vern, men bruken av randsonen må tilpasses på en måte som gavner både Marka og alle de som gjerne vil ta del i bruken av den. Østensjø Arbeiderparti ønsker å binde Østmarka sammen i en lysring, slik at flere kan ta Marka i bruk gjennom hele året. Vi ønsker å fullføre lysløypa rundt Nøklevann og Ulsrudvann og etablere en ytre lysring fra Grønmo til Petersbråten og videre til Hesthølet/Mariholtet. Vi mener dette vil være et viktig løft for markabrukere, enten de er til fots, på sykkel eller på ski. Østensjøvannet må bevares. Vi ønsker en god 9

10 balanse mellom bruken av dette området som et tur- og rekreasjonsområde for folk som bor her, og vernet av det unike biologiske mangfoldet. Østensjø Arbeiderparti vil være med på å jobbe for tiltak som sikrer dette området fremover. Variert boligutbygging Østensjø Arbeiderparti ønsker at det etableres nye boliger i bydelen, og ser at det flere steder er rom for å bygge boliger. Det er et mål med en variert boligmasse med vekt på større boligenheter som særlig etterspørres av barnefamilier i bydelen. Dette hensynet må likevel balanseres av hensynet til de som allerede bor her. Utvikling langs t-banelinjene er positivt, men nærhet til en t-banestasjon skal ikke i seg selv være grunn til å tillate høyder som oppfattes som belastning for omgivelsene. Vi ønsker at det gjennomføres tankesmier ved større utbyggingsprosjekter, for å sikre kvalitet og involvering av berørte parter. Foto: Kjetil Ree/Wikipedia Creative Commons

11

12 Kulturbydel Østensjø Østensjø er kjent som Oslos kulturbydel. Dette har ikke kommet av seg selv, men som et resultat av samspillet mellom lokale kulturtiltak og politiske prioriteringer. Bydelen har et rikt lag- og foreningsliv. Kor, korps, historielag, naturorganisasjoner og mange andre er med på å gjøre bydelen til et levende lokalsamfunn. Vi vil at Østensjø skal videreutvikles som en mangfoldig og kreativ bydel. Samarbeid med frivillige Vi vil videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner og legge til rette for frivillig aktivitet blant annet gjennom fortsatt støtte til kultur- og miljøaktiviteter, samt videreføring av prosjektet Kulturbydel Østensjø. Østensjø Arbeiderparti vil fortsatt støtte et aktivt kulturutvalg. Kultur for de minste Østensjø Arbeiderparti vil støtte opp om lokale teatergrupper og kulturgrupper, særlig av og for barn og unge. Vi vil øke kulturtilbudet til de yngste barna og støtte flere arrangementer på bibliotek, i barnehager og skoler. Økt satsing på musikk- og kulturskolen Østensjø Arbeiderparti vil arbeide for å utvide musikk- og kulturskoletilbudet til ungene i vår bydel. I dag er det en base på Manglerud. Vi vil opprette en ny base på den andre siden av Østensjøvannet. Musikk- og kulturskolen må gis midler til å drive virksomhet i barnehager og på skolene i hele bydelen. Opprette bibliotekfilial på Manglerud Vi vil videreutvikle det gode samarbeidet mellom bydelen og biblioteksfilialene på Bøler og Oppsal, og arbeide for å gjenopprette filial på Manglerud. Arbeiderpartiet vil sikre alle som bor i byen tilgang til litteratur, internett og ulike typer kulturtilbud uavhengig av inntekt. Bibliotekene er viktige arenaer for kunnskapstilegnelse og sosial mobilitet - og dermed ressurser for demokrati og medbestemmelse. Kulturplan for nye ideer Østensjø Arbeiderparti vil ta initiativ til å få utarbeidet en kulturplan for bydel Østensjø. Planen skal i tillegg til å bringe videre satsingen på Kulturbydel Østensjø, også bringe fram nye ideer som vil gi bydelen flere og bedre kulturopplevelser. Kulturelt mangfold Mange språk og identiteter er en ressurs for bydelen. Vi vil legge til rette for tiltak som bidrar til kulturell utveksling og mangfold. Østensjø Arbeiderparti vil styrke den flerkulturelle kompetansen blant bydelens ansatte. 12

13 Gode kår for idrett og fysisk aktivitet Barn i bevegelse Barn i dag er mindre aktive, noe som fører til dårligere helse. Østensjø Arbeiderparti vil legge til rette for at barn skal bli mer fysisk aktive. Dette kan skje gjennom samarbeid mellom helsetjenesten i bydelen, barnehage, skole, Aktivitetsskolen og lokale idrettslag. Østensjø Arbeiderparti vil sørge for at det finnes utstyr tilgjengelig som skoler, barnehager, Aktivitetsskoler og idrettslag kan låne, slik at mangel på utstyr til idrett ikke blir et hinder for aktivitet og deltakelse. Vi vil videreutvikle ordningen med tilgjengelig utstyr i bydelen. God rekruttering Fysisk aktivitet forebygger helseplager. Østensjø Arbeiderparti vil opprette en pott penger til idrettslag som rekrutterer og aktiviserer nye grupper. Flere tilgjengelige steder å drive idrett Det er nødvendig å sikre flere attraktive steder der idrett og aktivitet kan drives. Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at større prosjekter i bydel Østensjø blir prioritert når midler til anlegg, haller og baner blir fordelt i Oslo kommune. Sammen med idretten vil vi sette opp prioritert rekkefølge på investeringene blant bydelens egne prosjekter. Byens befolkning vokser og presset på eksisterende anlegg er stort. I tillegg til prosjekter som utvider kapasiteten, er det nødvendig å oppgradere arenaer som i dag er nedslitt. Svømmeopplæring Østensjø Arbeiderparti ønsker at svømmeopplæringen i skolen styrkes og vil spesielt jobbe for rehabilitering av Manglerud Bad. Oppgradering av Skullerudanlegget En oppgradering av skianlegget på Skullerud i regi av Rustad IL er ønsket av bydelen. Østensjø Arbeiderparti vil at bydelen skal jobbe aktivt mot resten av kommunen for å få dette til. Området brukes aktivt av veldig mange mennesker gjennom hele året til både organisert og uorganisert idrett. Utvidet hallkapasitet Det er et stadig press på hallene i bydelen. For mange lag kan det være vanskelig å få den halltiden de trenger. Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at det oppføres nye flerbrukshaller i bydelen og at det etableres basishaller med permanent oppmontert utstyr til idretter som har behov for det. Flere skøytebaner Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at det blir flere skøytebaner i bydelen på vinterstid. Ofte fører 13

14 trange budsjetter i ulike kommunale etater og foretak til at det ikke måkes og vannes for å opprettholde gode skøytebaner gjennom vinteren, selv når temperaturen tilsier det. 14

15 Et krafttak for de eldre Østensjø AP vil sørge for en politikk overfor de eldste i vår bydel som bidrar til en aktiv og verdig alderdom. Vi vil legge til rette for at man kan bo i egen bolig så lenge det er ønsket og forsvarlig. Samtidig skal eldre som ikke lenger klarer seg på egen hånd være trygge på å få den hjelp de har behov for. Gjennom de siste 15 årene har Høyre- og Frp i byråd stadig gjort det vanskeligere for bydelene å tilby en god eldreomsorg. Tilbudet til eldre og hjelpetrengende har blitt redusert. Terskelen for å få sykehjemsplass er blitt for høy. Arbeiderpartiet vil snu denne utviklingen. Det er på tide med et krafttak for de eldre. Nei til profittmotivert omsorg Vi ønsker at brukere, deres pårørende og de ansatte skal høres, og vi vil sammen med dem styrke kvaliteten i eldreomsorgen i bydelen. God samordning mellom tjenestene er viktig. Vi vil ikke legge til rette for at kommersielle selskaper skal drive sykehjem eller hjemmetjenester. Erfaring viser at konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester verken gir bedre kvalitet elle. God rekruttering av flinke og motiverte medarbeidere gir en god eldreomsorg. Anstendige lønns-, pensjonsog arbeidsvilkår bidrar til dette. Hjemmetjenester til de som trenger det Østensjø Arbeiderparti vil at eldre og hjelpetrengende skal få den hjemmehjelp og hjemmesykepleie de trenger. Brukerne skal få innflytelse på hvordan hjelpen skal utføres, og bydelen skal sikre at det i minst mulig grad kommer mange ulike hjelpere. De eldre skal få tilstrekkelig bistand til å kunne bli boende hjemme så lenge det er ønsket og forsvarlig. Hjemmetjenestene skal utføres slik at det er tid og rom for å være medmenneske. Derfor vil vi fjerne stoppeklokkeomsorgen. Sykehjemsplass når det er behov Terskelen for å få sykehjemsplass skal senkes, ikke heves, slik tilfellet har vært gjennom altfor mange år med borgerlig byråd. Det er den enkeltes behov som skal være førende. Bydelen må tilføres tilstrekkelige midler for å oppfylle dette. Korttidsplasser må ikke brukes som erstatning for varig plass, men som reelle avlastnings- og opptreningsopphold. Det må satses videre på plasser som kan fungere som gode mellomstasjoner mellom sykehus og hjem. Østensjø Arbeiderparti går inn for at Bydelsutvalget oppnevner en rådgivende medisinskfaglig nemnd som behandler avslag på sykehjemsplass dersom 15

16 en søker ønsker det. En anbefaling fra rådet skal gi grunnlag for ny vurdering av søknad og kan følge en eventuell klagesak. Dagsenterplasser med god kvalitet Dagsentrene er et viktig tilbud til hjemmeboende eldre med behov for et dagtilbud og til deres pårørende. Aktivisering og sosial kontakt øker livskvaliteten for eldre som ellers har vansker med selv å opprettholde en aktiv hverdag. Omsorgsboliger til flere Østensjø Arbeiderparti vil gi flere eldre i bydelen et tilbud om omsorgsbolig. Slike omsorgsboliger bør inneholde ulike grader av tjenester og pleie, avhengig av hjelpebehov. Omsorgsbolig kan være en god løsning dersom en ikke er så syk at det er behov for plass på sykehjem, samtidig som det gir en tryggere tilværelse enn å bo hjemme. Gode eldresentre Gode eldresentre virker forebyggende og skaper trivsel. Vi vil sikre sentrenes rammevilkår slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes. Vi vil støtte opp om den frivillige innsatsen på eldresentrene. Vi vil jobbe for at sentrene fortsatt kan tilby seniortrim. Eldresentrene må være tilgjengelige for alle seniorer i bydelen gjennom gode transporttilbud. Trygghetsavtaler til alle som ønsker det Vi vil beholde og styrke tilbudet om trygghetsavtaler som er innført i bydelen. Eldre skal føle trygghet for at de får den hjelp og støtte de har behov for til rett tid, og de skal selv være med på å definere innholdet i trygghetsavtalen. Det kan dreie seg om telefonsamtale, besøk, trygghetsalarm eller annet. 16

17 En sunn og frisk bydel Forebyggende tiltak Det er i folks hverdagsliv at god helse utvikles. Det er nå en økning i Oslofolks livsstilssykdommer som diabetes, astma, kols, allergier, muskel- og skjelettplager, psykiske plager og overvekt. Mye av dette kan forebygges. Bydel Østensjø skal hele tiden søke å forebygge helseproblemer. Tidlig innsats overfor små problemer kan hindre at de vokser. Fysisk aktivitet forebygger helseproblemer. Eldre, funksjonshemmede og syke skal få tilbud om trening. Sunn kost skal være prioritert i de tiltakene bydelen driver, i barnehager, på ungdomsklubber, på dagsentrene og eldresentrene. Gode rehabiliteringstilbud Østensjø Arbeiderparti ønsker å tilby gode rehabiliteringstiltak for å trene opp funksjonsnivået best mulig for de som har vært utsatt for skader og sykdom. Flere skal få tilbud om rehabiliteringsopphold på sykehjem, fremfor å tilbys vanlige korttidsplasser. Vi vil ha et godt tilbud om dagrehabilitering for hjemmeboende med opptreningsbehov. Sikre tilgang til fysioterapi og ergoterapi Fysioterapi- og ergoterapitjenesten i bydelen vurderer funksjonsnivå og tilretteleggingsbehov, tilrettelegging av hjelpemidler og gir i enkelte tilfeller behandling. Vi vil sikre et godt og tilgjengelig tilbud. Når det er mangel på disse tjenestene, fører det ofte til forverret helse, at hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen ikke kan tas i bruk på grunn av manglende veiledning eller at utredning av barn med behov for videre oppfølging må vente. Bedre tilgang til psykologhjelp Østensjø Arbeiderparti vil ha bedre tilgang til psykologhjelp. Vi ønsker at psykologer skal være en del av kommunehelsetjenesten og skolehelsetjenesten. Da kan flere få forebyggende samtaler og behandling. 17

18 Sosial trygghet og god omsorg Frivillighetssentralene De tre frivillighetssentralene i bydelen kan tilby besøksvenn, turvenn, følgetjeneste, hjelp til enkle praktiske oppgaver og mye mer. Østensjø Arbeiderparti vil sikre gode rammebetingelser for sentralene og være med på en kampanje for å øke rekrutteringen av frivillige. Bydelen skal utarbeide og følge opp en frivillighetsplan. Aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne Østensjø Arbeiderparti vil ha en bedre koordinering av tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i bydelen. Gode bo- og aktivitetstilbud skal sikres og videreutvikles, og arbeidet med å sikre bedre kontinuitet i bemanningen skal intensiveres. Vi ønsker at alle utviklingshemmede skal ha tilbud om dagsenterplass, enten i regi av bydelen eller en plass som bydelen kjøper et annet sted i byen. Trygghet, kontinuitet, og brukernes/pårørendes ønsker skal være avgjørende for hvilket tilbud den enkelte skal ha. Særlige behandlingsbehov skal også ivaretas. Økt rekruttering av mennesker med nedsatt funksjonsevne Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at minst av 5 % av alle nyansatte i bydelen i kommende periode skal være personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil at ungdom med funksjonsnedsettelse skal tilbys traineeplasser eller sommerjobb i bydelen. TT-tjenester som bidrar til deltakelse og aktivitet Østensjø Arbeiderparti vil gjeninnføre TT-tjenesten som en velfungerende transportordning. Bydel Østensjø skal legge til rette for et aktivt liv og skal derfor gi tilleggsreiser til brukere som har behov for dette. Særlig gjelder dette brukere over 67 år som har opplevd å få kuttet antallet turer på grunn av alder, uten at de hadde tenkt å være mindre aktive. Økt tilgjengelighet Østensjø bydel må intensivere arbeidet med å gjøre bydelen tilgjengelig for alle, i tråd med lov om universell utforming. Aktivt arbeid mot rusavhengighet Bydel Østensjø har en handlingsplan mot rus, og denne skal følges opp i årene som kommer. Særlig vil det være viktig å fange opp barn som lever i familier med rusavhengighet, og sette inn tiltak som bedrer disse barnas livssituasjon. Bydelen skal forebygge rusbruk blant unge. Vi vil at bydelen skal øke bruken av individuell plan, og sikre kontinuitet og samordning av hjelpe tiltakene. Stadig flere bor hjemme mens de er under behandling, og da må bydelen være med og sikre en stabil boligsituasjon og god samhandling med omgivelser og nærmiljø. 18

19 Godt valg! Aktivt arbeid for kvalifisering Sammen med NAV Østensjø skal bydelen legge til rette for at flest mulig skal få muligheten til å bli selvhjulpne ved å komme helt eller delvis i arbeid. Målet er at alle skal møtes av realistiske krav, samtidig som de ogsåmøtes med respekt. I de tilfeller der ulike kvalifiseringstiltak eller språkopplæring forutsetter aktiviteter og deltakelse som krever hjelp med tilsyn med egne barn, skal bydelen sørge for det. Dette er programmet for Østensjø Arbeiderparti for perioden Det er grunnlaget for den politikken våre representanter i Bydelsutvalget skal føre. Sammen med et byråd av Arbeiderpartiet og SV, og en rødgrønn regjering, skal vi gjøre vår bydel rødere, grønnere og varmere. Østensjø Arbeiderparti har mange dyktige folk som vil jobbe for at Østensjø bydel skal bli en enda bedre bydel. Du kan hjelpe oss med dette. Gi din stemme til Arbeiderpartiet! Oslo Arbeiderparti

20 Oslo Arbeiderparti Ønsker du kontakt med oss? tlf

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix BYDELSPROGRAM ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix BYDELSPROGRAM ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix BYDELSPROGRAM ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Her er programmet Østensjø Arbeiderparti går til valg på i 2015 Vi er stolte over hva det røde flertallet i bydelen

Detaljer

en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for Østensjø arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for Østensjø arbeiderparti en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for Østensjø arbeiderparti 2015 2019 Østensjø - en levende bydel Vi er stolte over hva det røde flertallet i bydelen har fått til de siste fire årene. Nå

Detaljer

ØSTENSJØ. en trygg og trivelig bydel for alle ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI

ØSTENSJØ. en trygg og trivelig bydel for alle ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI ØSTENSJØ en trygg og trivelig bydel for alle ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI Ordfører fra Østensjø Nina Bachke, bosatt på Ulsrud, er Oslo Arbeiderpartis ordfører kandidat ved kommunevalget nå i høst. Sammen med

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Bydel St. Hanshaugen. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel St. Hanshaugen. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel St. Hanshaugen Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste St. Hanshaugen Arbeiderparti 1. Torunn Kanutte Husvik, f. 1983 2. Gudmund Brede, f. 1966 3. Helene Aronsen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti

Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti Østensjøerklæringen 2015 2019: Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti Østensjøerklæringen 2015 2019: Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå. Bydel Stovner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå. Bydel Stovner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå 2011 2015 Bydel Stovner Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Stovner Arbeiderparti 1. Karl Per Olsen, f. 1940 2. Brit Axelsen, f. 1945

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Bydel Søndre Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Søndre Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Søndre Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Shahbaz Tariq, BU-lederkandidat Trine Eskeland, 2. kandidat Foto: www.ottossonphoto.com Foto: www.ottossonphoto.com

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Loftet, Oppsal samfunnshus 4. etg. Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kommunevalget 2015 Ved kommunevalget 13. og 14. september skal du stemme på representanter for de politiske partiene, både til

Detaljer

Bydel Bjerke. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Bjerke. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Bjerke Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Oslos bydeler Oslo har 15 bydeler, hver med et eget bydelsutvalg (BU). I kommunevalget 11. og 12. september skal du stemme inn

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 7/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Rustad dag og eldresenter, Rustadgrenda 1 Møtetid: mandag 09. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Bølerlia 2, BU-salen NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Kristiansand Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Kristiansand Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2015 2018 1 Innledning Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Liv Nedberg Fredriksen Jenny Eileen Gundersen

Detaljer

Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april

Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Helsefremmende tiltak er lovpålagt også i eldreomsorgen Lov om

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. oktober 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer