ÅRSMØTE Det innkalles til årsmøte i Lille Langerud Velforening onsdag 9. mai 2012 i Havestuen Abildsø Skole kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012. Det innkalles til årsmøte i Lille Langerud Velforening onsdag 9. mai 2012 i Havestuen Abildsø Skole kl. 18.30"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 Det innkalles til årsmøte i Lille Langerud Velforening onsdag 9. mai 2012 i Havestuen Abildsø Skole kl DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av ordstyrer 3. Opprop 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 5. Godkjenning av styrets beretning 6. Driftsregnskap 2011 med revisors beretning 7. Innkomne saker: a) Fra styret b) Fra medlemmene 8. Budsjett Valg (forslag fra valgkomiteen deles ut på årsmøtet) 10. Eventuelt / Avslutning Det gjøres oppmerksom på at maksimalt antall fullmakter er to (2) per medlem. SAKSDOKUMENTER VEDLAGT Dato: Styret

2 Årsmelding mai 2012 Styret har hatt 9 ordinære møter i løpet av perioden. I tillegg har vi har vi hatt et infomøte med rekkene i fase 3 av dreneringen. I 2011 ble det sendt ut 3 informasjonsskriv hvor styret forsøker å holde medlemmene orientert om aktuelle saker. Eiendomsoverdragelser 2011 LS 16H fra Christen Halvorsen og Janne Hovdsveen til Ada Kvarv og Knut Skjenneberg LS 12C fra Jon Vilbergs dødsbo til Birgitte Vilberg Anlegget reparasjoner og vedlikehold På grunn av kostnader som påløper i forbindelse med dreneringsprosjektet, er vedlikehold på anlegget generelt holdt på et nødvendig minimum. Arne har i året som har godt, fått skiftet de fleste kjellerlemmene som var i stykker. Beskjæring av trær, er vi godt i gang med nå på våren. Vi vil fortsatt jobbe etter handlingsplanen for området. (bl.a. utskifting/vedlikehold av pipehatter, vedlikehold av informasjonsskilt å fortsette beskjæring/utskifting av trær på området). Rengjøring av yttervegger: Vi henstiller igjen til alle beboere om å gå sammen for å rengjøre ytterveggene i rekkene. Velforeningens økonomi tillater ikke å sette ut denne type jobb til entreprenører. Dersom noen mangler utstyr, kan dette lånes av hverandre eller eventuelt av vaktmester Arne. Maling av fasader: Avklares direkte med styret. Asfaltering: Asfaltlegging utføres ifm dreneringsprosjektet. Styret vil gjøre beboerne oppmerksom på at asfalteringen til hus rekkene våre, ikke er dimensjonert for bilkjøring/parkering utover korte av og på stigninger. Dette vil forringe den nå nye og fine asfalten vår, slik at vi må bruke unødvendige ekstra kostnader på ny asfalt om kort tid. Søppelkasser Vi opplever stadig oftere at det ikke er plass for alt søppel i beholderne, og søppelkjørere vil ikke lenger tømme overfylte beholdere. Dette gir fritt fram for fugler som elsker avfall, og roter det til i Årsmelding 2011 Side 1

3 søppelskurene. Dette rotet fører igjen til at rottene på området får mat.(det ønsker vi ikke) Det må igjen presiseres at det kun er husholdningsavfall som skal kastes i kassene, og at kartonger skal brettes sammen før de legges i papir kassene. Alt papir og papp skal legges oppi kassene sine. Det skal ikke ligge papp utenfor de oppsatte kassene. Felles dugnad Felles dugnad 14. og 15. mai kl 18:00. Parkering Styret har fortsatt avtale med Aker P-Drift for å kunne hjelpe oss med å regulere parkeringsområdet. Området vårt har behov for en videre planlegging av parkering med tanke på å finne gode løsninger. Styret vurderer kontinuerlig områder for nye p-plasser. Hjemmeside Lille Langerud Velforening har fått nye hjemmesider og styret jobber nå med å fylle disse med nyttig innhold både for beboere og andre. Det finnes mulighet for å abonnere på kommende nyhetsbrev og rundskriv per e-post. Styret oppfordrer alle til å melde seg på dette via våre nettsider (www.lillelangerud.no) for å forenkle distribusjonen av informasjon og spare miljøet for noen sider med papir Utleie av vaktmesterleiligheten (Langerudhaugen 8F): Utleien av denne leiligheten går fortsatt problemfritt, og har innbrakt sameiet kr: ,- i løpet av Julegrantenning Til tross for lite snø Langerudhaugen 2 serverte deilig gløgg og pepperkaker og det ble gange rundt juletreet for store og små med musikk i bakgrunnen. Barna fikk poser av nissen! I 2012 er Langerudhaugen 4 arrangør. Vaktmester Vaktmester Arne Skogheims arbeidstid er fra til ordinært, men på grunn av oppgaver som også må løses utover denne tid, har han en kjernetid fra til Arne har utvist stor fleksibilitet når det gjelder å utføre presserende oppgaver utenom vanlig arbeidstid. Han har muligheter til å avspasere merforbruk av tid men styret gjør igjen oppmerksom på at vaktmesterens oppgaver er knyttet til drift og vedlikehold av velforeningens område. Av hensyn til vaktmesterens arbeidsmengde, bes ønsker om større tjenester meldt til styret. Styre beklager vinterens problemer med strøing. Dette skyldes at traktoren til Arne sto på verkstedet. Håper dette ikke bød på for mange problemer. Årsmelding 2011 Side 2

4 Barnehagen Utleie av barnehagen går som planlagt. Fellesavgiften Ingen økning i avgiften under perioden. Saker fra Styret Ingen spesielle saker fra styret Styre ber årsmøte om å få godkjennelse for utbedring av trapper. Skifte til skifer. Saker fra medlemmene Ingen saker fra beboerne Dreneringssaken Fase 3 går som planlagt. Det holdes faste månedlige byggemøter. Det skrives referat fra alle møter. Byggemøtene er en formell arena der Styret kan ta opp/diskutere saker med Steinbakken. Imidlertid vil akutte problemstillinger tas direkte med Steinbakken. OBOS prosjekt representert LLV. Christian Fallao (Leder) Øyvind Nistad Ken Ekelund Bård Hansen (sign) (sign) (sign) (sign) Lise Borchgrevink (sign) Pål Friis-Ruud (vara) Vedlegg: 1. Regnskap 2011 med kommentarer 2. Dreneringsregnskap fase 2 og likviditetsanalyse for Budsjettforslag 2012 med kommentarer 4. Beboeroversikt pr. april 2012 Årsmelding 2011 Side 3

5 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2011 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens budsjettregnskap d.v.s. årets regnskap sammenlignet med årsmøtets vedtatte budsjett 3. Balanseregnskapet 4. Prosjektregnskapet for dreneringen Prosjektregnskapet for dreneringen (del 4) fremgår av et eget saksfremlegg til årsmøtet. Årets bokførte utgifter og inntekter vedrørende dreneringen inngår imidlertid i det totale drifts-, og balanseregnskapet for velforeningen og fremgår av dette saksfremlegg. Ved bruk av kr ,- som vedtatt av årsmøtet til oppgradering av barnehagen avlegger styret et regnskap med 1,522 mill i overskudd på løpende drift, dvs kr ,- bedre enn budsjettert. Forutsetningen om å overføre 1,52 mill til dreneringsprosjektet er oppfylt Generelt viser regnskapet små avvik i forhold til vedtatt budsjett (jfr. tabell 2). Vi har reforhandlet forsikringen med Tryg, og spart ca. kr ,- i.f.t. budsjett, men ca. kr ,- i forhold til varslet økning i premien. Forsikringsselskapet la bl.a. vekt på at vi nå foretar en oppgradering av drenering og barnehage, samt foreningens (lave) forsikringshistorie. Rehabilitering av barnehagen er gjennomført innen budsjettet, og det er inngått ny kontrakt med Bydel Østensjø som betyr at våre utgifter dekkes gjennom økt husleie over de kommende 10 år, men med en klausul at dersom bydelen avslutter barnehagedrift før denne 10-års periode er utløpt vil gjennstående beløp bli avregnet med bydelen. Rehabiliteringen for fase 1 og 2 er avsluttet og utgiftene er lavere enn budsjettert. Fase 3 avsluttes til høsten 2012, men det er pr.d.d. påløpt få uforutsette utgifter. Samlet er fjorårets regnskap belastet med 3,665 mill til rehabilitering, herav kr. 1,697 mill vedr. fase 3 (Lh ). Velforeningens egenkapital er redusert med ca. 1,66 mill som forutsatt, og skyldes utgifter til dreneringsarbeidet. Styret har fått innvilget et lån på kr. 2 mill hos DNB. Lånet blir utbetalt når styret finner dette nødvendig for å sikre god likviditet i de nærmeste årene. 1

6 1. DRIFTSREGNSKAPET Det ordinære driftsregnskapet viser en mindre utgift på ca. 1 mill. Budsjettet forutsatte ca. 1,5 mill. Årsaken til avviket skyldes at det ordinære driftsregnskap er belastet med utgifter til oppgradering av barnehagene, mens budsjettvedtaket forutsatte en dekning fra innestående bankbeholding. Korrigeres det for dette (jfr. del 2) viser regnskapet er resultat som forutsatt i budsjettet. Regnskapet fremgår av tabell 1. Tabell 1: Driftsregnskap hele kroner Regnskap Regnskap Noter Renteinntekter , ,54 1 Diverse inntekter , ,53 1 Fellesavgiften , ,82 SUM INNTEKTER , ,89 Vedlikehold av friarealer , ,49 2 Vedlikehold av bygninger , ,24 3 Rør og drenering ,50 0,00 Energi utgifter , ,13 4 Drift og vedlikehold av maskiner , ,24 5 TV anlegg , ,50 Kommunale avgifter , ,00 6 Forsikringer , ,00 7 Administrative utgifter , ,65 8 Lønns- og pensjonsutgifter ansatte , ,00 Styrehonorarer , ,00 Forretningsførsel , ,00 Arbeidsgiveravgift , ,00 Renteutgifter 0,00 0,00 SUM UTGIFTER , ,25 DRIFTSRESULTAT før overføring til , ,64 dreneringsprosjektet Overføres til dreneringsprosjektet , ,64 9 DRIFTSRESULTAT etter overføring til dreneringsprosjektet ,53 0,00 Dreneringsregnskapet: Overført fra ordinær driftsregnskap , ,64 9 Innbetalte egenandeler , ,00 9 Bokførte utgifter , ,29 9 Driftsresultat dreneringsprosjekt , ,35 Samlet driftsresultat , ,35 Noter til driftsregnskapet Note 1: Renter har økt p.g.a. beløp på plasseringskonto. Utleie av barnehagen til Bydel Østensjø har økt med kr ,- som følge av byggtekniske utbedringer. 2

7 Leieinntekter fra LH8 er noe redusert p.g.a. oppsigelse av tidligere leieforhold. Mens det i 2010 ble inntektsført ca. kr ,- i vaskeripenger blir inntekter fra 2011 først regnskapsført i Det reelle resultat er således ca ,- bedre enn regnskapet viser. Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: De største poster er: ,- til leie av containere (rydding, ekskl. containere knyttet til dreneringsprosjektet) (2010: kr ) ,- til leie av parkeringsplasser fra Lille Langerud II Av beløpet på ,- utgjør oppgradering av barnehagen kr ,-. Det er inngått en ny leieavtale med Bydel Østensjø som medfører at beløpet avregnes som økt husleie over 10 år. Øvrige beløp er: Ca ,- i reparasjon av pipe i Lsv 16 Ca ,- i maling. Maling til beboeres egen innsats for maling av vegger i Langerudsvingen 16 er inkludert. Ca ,- til materiale i forbindelse med vaktmesters reparasjon av kjellerlemmer og trapper Energi til vaskeriet, motorvarmere og vaktmesters kjeller i Lh8. Det er avregnet noe høyt og det forventes en refusjon i Regnskapet er belastet med: Ca ,- til ny is skrape Ca ,- i reparasjon av traktor Øvrige utgifter er bensin og olje til traktor og diverse mindre utgifter til reparasjoner ivaretatt av vaktmester. Økningen fra 2020 er i.h.t. budsjett Velforeningen ble varslet om en økning til ca ,- f.o.m , men har forhandlet frem en ny avtale med samme leverandør (Trygg) til ca ,- De største utgifter er: Ca ,- vedr. husleiesystemet Ca ,- vedr. foreningens internett Ca ,- til revisjon Ca ,- til juletrær og juletrefeiring Øvrige utgifter er porto, kopiering m.m. Resultatet på pluss 1 mill er overført til dreneringen. Egenandeler er regnskapsført som forutsatt med , hvorav det er gitt en betalingsutsettelse. Utgiftene fordeler seg med 1,968 mill for fase 2 og 1,697 for fase 3 (pågående arbeider i LH 4-6-8) 3

8 2. BUDSJETT REGNSKAPET Gjennom framlegg av et budsjettregnskap utkvitterer styret hvordan de har disponert midler i forhold til budsjettet vedtatt av årsmøtet. Alle beløp er avrundet til hele kroner Tabell 2 Budsjettregnskap løpende drift. Budsjettpost Budsjett for 2011 Regnskap for 2011 Avvik budsjett regnskap 2011 Hele kroner Noter Budsjettregnskap for løpende drift: Bruk av bankbeholdning Renteinntekter Diverse inntekter Fellesavgift (husleien) Husleie barnehagen Husleie leilighet LH8F SUM INNTEKTER TV - anlegget Kommunale avgifter Forsikringer Administrative utgifter Lønn og pensjon ansatte Styrehonorar Forretningsførsel Arbeidsgiveravgift Leie av parkeringsplasser Anskaffelse av utstyr Løpende vedlikehold av bygninger og friarealer Oppgradering av barnehagen SUM UTGIFTER NETTO RESULTAT ORDINÆR DRIFT Overføres til dreneringsprosjektet Noter til budsjettregnskapet Note 1: I det formelle regnskapet i del 1 fremgår ikke bruk av innestående bankmidler, derfor viser dette regnskap ca ,- for lavt resultat (= overført til drenering) enn budsjettert. I budsjettregnskapet ovenfor er dette avvik korrigert i.h.t årsmøtets vedtak. 4

9 Note 2: Merinntekter på renter p.g.a. forsiktig budsjettering, og påvirkes av når innbetalinger av egenandel drenering skjer og når utgiftene avregnes fra entreprenør. Vaskeripenger (i 2010 ca ) blir først inntektsført i 2012 (post diverse inntekter), ny husleie for barnehagene ble en måned senere enn forutsatt p.g.a. tidspunkt for ferdigstillelse av arbeidene og vi tapte ca. 1 måneds husleie fra LH8 p.g.a. oppsigelse av leieforhold/etablering av nytt leieforhold. Note 3: Velforeningen ble varslet om at vår fellesforsikring ville bli økt til ca ,- pr Det ble reforhandlet en ny forsikring med vårt selskap (Tryg), som har redusert utgiften med ca ,- i forhold til budsjett og nær Kr ,- i forhold til varslet ny premie. Tryg la bl.a. vekt på den oppgradering vi nå gjør med ny drenering, vinduer i barnehagen m.m. samt velforeningens (lave) skadehistorikk. Note 4: Behov for reparasjon av traktor (samlet ca ,-) medførte en overskridelse på ca ,- på posten, hvorav ca ,- ble dekket ved besparelse på oppgradering av barnehagen. Anskaffelsen på kr ,- er ny isskrape til traktor. 5

10 3: BALANSEREGNSKAPET Velforeningen har pr ingen lån. Tabell 4: Balanseregnskapet pr Balansen pr Balansen pr hele kroner Noter Friarealer , ,00 Barnehage , ,00 Bolig i Lh , ,00 Garasje 9 830, ,00 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER , ,00 Restanser fellesavgift , ,00 1 Diverse fordringer 0, ,00 1 SUM FORDRINGER , ,00 Driftskonto DNB Nor , ,84 2 Skattetrekkskonto DNB Nor , ,70 Plasseringskonto DNB Nor , ,57 2 Postgirokonto 2 165, ,34 SUM OMLØPSMIDLER , ,45 SUM EIENDELER , ,45 SUM EGENKAPITAL , ,95 5 Feriepenger faste ansatte , Leverandørgjeld , ,50 3 Utestående honorarer , ,00 Forskuttert fellesavgift , ,00 1 Skattetrekk , ,00 4 Arbeidsgiveravgift , ,00 4 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,50 SUM GJELD , ,50 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,45 Noter til balansen: Note 1: Note 2: Pr hadde velforeningen kr ,- i manglende innbetalte fellesavgifter og kr ,- i forhåndsbetalte fellesavgifter. De manglende innbetalinger gjelder fellesavgiften for desember. Øvrige fordringer gjelder egenandel drenering. Reduksjonen av bankbeholdning med ca. 2,4 mill skyldes planlagte utgifter i forbindelse med dreneringsprosjektet 6

11 Note 3: Note 4: Note 5: Av kr ,- er kr ,- utbetalt i januar De resterende kr ,- tilsvarer 7 % av forfalte kontraktsbeløp for fase 3 av dreneringen. Beløpet utgjør entreprenørs garanti overfor velforeningen, og utbetales når fase 3 er sluttført og arbeidet er godkjent. Økningen fra 2010 skyldes at skattetrekk og arbeidsgiveravgift på honorarer først ble innbetalt i januar Som følge av dreneringsarbeidet er egenkapitalen redusert som forutsatt med ca. 1,66 mill. FORSLAG TIL VEDTAK: Styret anbefaler at årsmøtet fatter følgende vedtak: 1. Driftsregnskapet for 2011 godkjennes 2. Balanseregnskapet for 2011 godkjennes 3. Budsjettregnskapet for 2011 tas til etterretning Christian Falao Styrets formann Knut Egger Forretningsfører 7

12 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet Dreneringsprosjektet regnskap fase 1og 2 og revidert budsjett pr. fase 1. Sammendrag Dette saksfremlegg inneholder sluttregnskapet for fase 1 og 2 og sammenholdt med det reviderte budsjett for fasene som ble fremlagt for årsmøtet i Regnskapet for fase 1 og 2 viser en samlet mindre utgift på ca ,-. Styret har etter årsmøtet utarbeidet en revidert økonomiplan ut fra hvor mange leiligheter som inngår i den følgende vedtatte fremdriftsplan: Fase 1: 2009/10 Lsv. 5, 9 og leiligheter Fase 2: 2010/11 Lsv. 12, 14 og leiligheter Fase 3: 2011/12 Lh. 4, 6 og 8 18 leiligheter Fase 4: 2012/13 Lsv. 7, Lh.12 og14 20 leiligheter Fase 5: 2013/14 Lsv. 1 og 3, Lh.2 20 leiligheter Det reviderte budsjett fordeler totalbudsjettet i forhold til hvor mange leiligheter som inngår i den enkelte fase, og slik at fase 1 er budsjettert i 2010, fase 2 i 2011 o.s.v. Styret fikk i 2009 fullmakt til å ta opp et lån på kr. 2 mill for å sikre likviditeten. Fullmakten er benyttet, men lånet utbetales først når styret har behov for å styrke likviditeten. 2. Årsmøtets vedtak av 2009 VEDTAK: 1. Tilbud fra entreprenør B godtas (Steinbakken A/S) 2. Arbeidet iverksettes høsten 2009 og avsluttes våren Kontant innskuddet settes til kr ,- pr. eier (boenhet) og kr , for de tre horisontalt delte boliger i Langerudhaugen 4 og Kontant innskuddet innbetales senest 2 måneder før anleggsstart for de aktuelle husrekker 5. Det gis en reduksjon i kontant innskuddet etter de prinsipper som fremgår av dette saksfremlegg kap. 3. for de beboere som selv helt eller delvis har bekostet drenering 6. Årsmøtet vurderer årlig størrelsen på fellesavgiften 7. Styret får fullmakt til å engasjere prosjektledelse (OBOS Prosjekt A/S) 8. Årsmøtets vedtak om å gi styret fullmakt til å oppta lån stor kr. 2 mill med sikkerhet i velforeningens felleseiendommer opprettholdes Årsmøtet sluttet seg til følgende prinsipper vedr. avkorting av kontant innskuddet: o Reduksjonen i pris må beregnes for den enkelte boenhet o Den reduksjon i pris som gis kommer til fratrekk i den enkelte eiers kontant innskudd, maksimalt kr , 1

13 o Forutsetningen er at det er eier, og ikke velforeningen, som har bekostet det allerede utførte dreneringsarbeidet o Dersom velforeningen har bekostet slikt arbeid gis det ikke fradrag i kontant innskuddet o Dersom velforeningen har bekostet deler av arbeidet avkortes eiers reduksjon tilsvarende velforeningens tidligere kostnad. Slike avkortninger er aktuelle for to-tre leiligheter i fase 2, men oppgjør med beboere er pr.d.d. ikke avslutte. Årsmøtet vedtok budsjett for prosjektet (tabell 1) og finansieringsplan (tabell 2). Tab 1: Kostnadsoverslag hele tusen kroner Post Aktivitet Kostnad 1 Total enterprisen inkl. drenering, elektrisk arbeid, vann og avløpsnett, rigg og drift av byggeplass 2 Merverdiavgift = Enteprisekostnader Prosjektadministrasjon og prosjektering inkl. mva Byggemeldingsgebyr 20 5 Øvrige byggherrekostnader 250 = Forventet prosjektkostnad Uforutsette kostnader 15 % = Totale kostnader for prosjektet Kostnad pr. boenhet hele kroner Kr Kontrakten med Steinbakken AS (punkt 1) er i faste priser. De øvrige poster vil bli prisjustert, og prisveksten må dekkes innen post 6. Basert på dette kostnadsoverslag vedtok årsmøtet følgende finansieringsplan. Tab 2: Finansieringsplan hele tusen kroner Finansieringskilde Total prosjektkostnad Prosjektets finansiering: Nytt lån med sikkerhet i felles eiendom Kontantinnskudd fra eierne Egenkapital (overskudd på drift i perioden og reserver pr ) Sum finansiering = Reserver for å sikre likviditet m.m Kontantinnskudd pr. enhet (hele kroner) Kr ,- 2

14 3. Budsjett pr. fase Tabell 3 viser budsjett pr. fase. Tabell 3: Budsjett for dreneringen pr. fase ekskl. låneopptak hele tusen kroner Totalt Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Enteprisekostnad Prosjektledelse Kontraktsarbeid Andre byggherrekostn Uforutsatt Sum utgifter Kontantinnskudd Overført fra ordinær drift fra forrige år Reservert bankbeholdning Sum inntekter Netto Note: Kontantinnskuddet i fase 3 er satt ,- for høyt idet en av leilighetene er LLV egen eiendom Det reviderte budsjett fordeler den totale enteprisekostnaden og posten uforutsett likt pr. leilighet, prosjektledelse fordeles med 9 måneder pr. fase, kontantinnskudd budsjetteres i.h.t antall leiligheter i den enkelte fase og overføring fra ordinær drift i.h.t årsmøtets årlige budsjettvedtak. Manglende finansiering skal dekkes av innestående bankbeholdning fra 2009 og eventuelt låneopptak. En negativ netto tilsier i utgangspunktet behov for ny kapital i form av lån, men idet innbetalinger av kontanttilskudd og betaling av utgifter forfaller litt forskjellig vil velforeningens likviditet avvike fra oppsettet. Det er overført 1,6 mill fra driftsregnskapet for 2010, og det er budsjettert med 1,52 mill overført fra driftsregnskapet for Budsjettregnskap for fase 1 og 2 Tabell 4 viser sluttregnskapet for fase 1 og 2 sammenlignet med budsjettet for fasene. Tabell 4: Prosjektregnskap drenering fase 1 og 2 hele kroner Budsjett for Sluttregnskap Avvik Noter fase 1 og 2 fase 1 og 2 fase 1 og 2 Enteprisekostnader, kontrakt med Steinbakken Prosjektkostnader, kontrakt med OBOS Kontraktsarbeid Andre byggherrekostnader Uforutsette kostnader/tilleggsarbeider SUM UTGIFTER Overført fra driftsregnskapet Kontantinnskudd Bruk av reserver SUM INNTEKTER SUM NETTO 0 0 3

15 Noter: Note 1: Av merutgiften på ca ,- skyldes ca ,- flere løpemeter dreneringsgrøfter enn opprinnelig planlagt. Til sammen har det medgått ca ,- til slike grøfter på friarealene. De resterende merutgifter skyldes fase 1 grunnet større omfang av enhetsprisede arbeider. Enterprenør har stipulert besparelser på ca ,- som følge av at det var foretatt godkjent drenering ved noen leiligheter. Noe av besparelsen skal refunderes de aktuelle beboere jfr. Note 6. Note 2: Anleggsperioden er satt til 9 mndr., og det ble drøftet om prosjektledelsen trengte ca. 10 mndr pr år for å følge opp arbeidet inklusive ferdigstillelse av den enkelte fase. Avtalen om prosjektledelse ble imidlertid satt likt anleggstid, dvs. 9 mndr pr. år. Det har imidlertid medgått ca. 1 mndr ekstra prosjektledelse pr. fase. Ca ,- av merutgiften skyldes dette, ca ,- er avtalefestet prisstigning i perioden mens ca ,- skyldes prosjektledelse i forhold til diverse tilleggsarbeider m.m. Note 3: Utført i 2009 og avsluttet. Besparelsen dekker opp for en del av ekstrakostnader til prosjektledelsen i fase 1. Note 4: Byggherrekostnader omfatter ca ,- for en garanti DNB Nor har stilt overfor entreprenøren og ca ,- er kostnader knyttet til årsmøtebehandlingene i Note 5: Det er på denne post vi har hatt de største besparelser. Idet noe av de utgifter som er ført på h.h.v. post 1 og 2 er uforutsette i den forstand at vi har utvidet løpemeter drenering på friarealene, at deler av prosjektkostnader er knyttet til vurdering av/gjennomføring av diverse tilleggsarbeider, må besparelser på post 5 ses opp mot merutgifter på post 1 og 2. Nedenfor følger en oppstilling av større tilleggsarbeider i fase 1 og 2: Oppstartsutgifter i 2009: kr Diverse fundamentering av trapper kr Legging av kantstein kr Telekabler og flytting av inntaksboks for strøm kr Tilkobling til hovedvannledning kr Etablering av diverse ekstra vannkummer kr ,- Opparbeidelse av gang- og stikkveier utover post 1 kr Diverse tilleggsarbeider knyttet til takrenner kr Bortkjøring av avfall i regi av Tomwill AS kr ,- Diverse mindre arbeider kr ,- Sum kr Note 6 3,2 mill er overført fra ordinært driftsresultat for årene 2009/2010, og alle egenandeler a kr ,- er innbetalt med til sammen 2,622 mill. Det er stipulert at ca. kr ,- skal refunderes beboere i.h.t. årsmøtets vedtakspunkt 5. Note 7 Finansieringsplanen forutsatte at velforeningens reserver pr ville medgå i fase 1-2. Vi har benyttet ca. kr ,- mindre enn forutsatt. Beløpet overføres til fase 3. 4

16 Knut Egger Forretningsfører 5

17 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 Styret legger med dette fram forslag til budsjett for velforeningen for Forslaget har som utgangspunkt årsmøtets vedtatte finansieringsplan for drenering. D.v.s. at vi skal ha et overskudd på løpende drift i 2011 på 1,460 mill til fase 4 (oppstart høst 2012) i dreneringsprosjektet. Som følge av den planlagte likviditetssituasjonen har styret i februar 2012 fått utbetalt 1 mill av en låneramme på 2 mill fra DNB. I budsjettet for 2012 har styret videreført disse forutsetninger. Styret foreslår ingen økning i fellesavgiften for Styret viderefører et budsjett på ca. kr til løpende vedlikehold av bygninger og friarealer samt anskaffelser av utstyr. Barnehagebygningen ble i fjor rehabilitert for kr ,-, hvorav kr ,- var forutsatt dekket fra velforeningens bankbeholdning. I motsatt til det avlagte driftsregnskap er dette beløp medtatt i budsjettregnskapet nedenfor. Det viser således at fjorårets regnskap inkl. bruk av bankebeholdningen kunne overføre 1,52 mill til drenering slik årsmøtet forutsatte. I budsjettfremlegget for 2011 uttalte styret: Idet en slik investering pr.d.d. sammen med fremdriften i dreneringsprosjektet har betydning for velforeningens likviditet, har styret utarbeidet et revidert likviditetsbudsjett for Oversikten endrer ikke tidligere vurdering det er fremdeles behov for å ta opp et lån på ca. 1,5 mill i begynnelsen av Likviditetsbudsjettet er tatt inn i denne saksfremstilling. 1

18 1. Forslag til driftsbudsjett Tabell 1: Forslag til driftsbudsjett for 2010 Budsjettpost Driftsbudsjett for 2011 Driftsregnskap for 2011 hele kroner Forslag til Noter driftsbudsjett for 2012 Bruk av bankinnskudd Renteinntekter Diverse inntekter Fellesavgift (husleien) Husleie barnehagen Husleie leilighet LH8F SUM INNTEKTER TV - anlegget Kommunale avgifter Forsikringer Administrative utgifter Lønn ansatte Styrehonorar Forretningsførsel Arbeidsgiveravgift Leie av parkeringsplasser Renteutgifter Anskaffelser av utstyr Løpende vedlikehold av bygninger og fellesarealer Oppgradering av barnehagen SUM UTGIFTER NETTO UTGIFT DRIFT Nedbetaling lån DNB Overføres til dreneringsprosjektet NETTO UTGIFT Alle tall er avrundet til nærmeste hele tusen kroner. Note 1: P.g.a. reduserte bankinnskudd som følger av pågående drenering settes retteinntekter lavere enn regnskap Inntekter fra vaskeriet settes til kr ,-. Leie fra Bydel Østensjø for barnehagen økes som følger av avtale om økt leie etter oppussing av barnehagen. Tidligere vaktmesterbolig leies ut for kr. 8100,- pr. mnd og gir ,- i inntekt. Fellesavgiften opprettholdes. Dette gir et inntektsbudsjett på 3,433 mill, som stemmer med den inntektsforutsetning (3,420 mill) som var innarbeidet i styrets likviditetsanalyse i budsjettfremlegget for Note 2: Disse to beløp er kjent for

19 Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Styret tegnet i 2011 en ny forsikring med Tryg. Styret var varslet om en premieøkning til ca. kr ,-, men gjennom en ny avtale ble premiene redusert til kr ,-. Det innarbeides 3 % prisøkning. Forsikringene omfatter: Huseierforsikring på bygg og friarealer, forsikring av traktor, underslagsforsikring og forsikring for vaktmester. Det er innarbeidet en forutsetning om 3 % lønnsvekst. Idet honorarer ikke har vært justert på flere år legges det inn 3 % vekst på disse. Avsetning til administrative utgifter, i hovedsak knyttet til husleiesystemet, samt leie av parkeringsplasser fra LLII videresføres med samme beløp. Lånet på 1 mill har en løpetid på 10 år med første avdrag i mars 2012, og med en rente på 5,6 %. Dersom velforeningen skal overføre 1,46 mill til drenering slik finansieringsplanen forutsetter samt nedbetale kr ,- i låneavdrag, gjenstår kr ,- til løpende vedlikehold av bygninger, fellesarealer og nytt utstyr. Ut fra de senere års regnskap er dette noe knapt, men styret har fullmakt til å dekke eventuelle uforutsette utgifter som ikke kan utsettes av velforeningens bankbeholdning. Imidlertid er det ikke økonomisk rom for større oppgraderinger før i Likviditetsanalyse Likviditetsanalysen tar utgangspunkt i følgende: o Fellesavgiften økes ikke i perioden o Husleieinntekter fra barnehagen økes med kr ,- pr. år f.o.m o Øvrig drift justeres med 3 % årlig prisstigning o Utgifter og inntekter til dreneringsprosjektet innarbeides i.h.t. budsjett pr. fase, slik det fremgår av egen sak til årsmøtet, dog slik at kontantinnskuddet innbetales i forkant av når utgiftene påløper. Dette gir følgende analyse: Tab 2: Likviditetsanalyse inkl låneopptak 1 mill hele tusen kroner Note Inngående balanse Kortsiktig gjeld pr Bundet som pant til DNB Fase 3 drenering = Disponible midler ved inngangen til 2011 Ordinære driftsinntekter Ordinære driftsutgifter Kontantinnskudd for neste fase av dreneringen Utbetalinger for neste fase i dreneringsarbeidet Låneopptak Låneavdrag Utgående balanse

20 Forklaring til analysen: 1. Velforeningens inngående bankbeholding og utestående er pr på kr. 1,762 mill. Av dette er kr ,- bundet på skattetrekkskonto i DNB. I tillegg har DNB tatt pant i kr ,- av innestående på plasseringskonto som sikkerhet for et lån på kr. 2 mill. 2. Kortsiktig gjeld pr er kr ,-. I tillegg er det avsatt kr. 1,140 mill til det resterende arbeid for fase 3 i dreneringen, som avsluttes sommeren Fase 4 som starter høsten 2012 er beregnet til kr. 3,2 mill, hvorav kr. 1,6 mill kommer til utbetaling i 2012 og 1,6 mill i Fase 5 avsettes med 3,2 mill fordelt likt mellom 2013 og Hver av fasene 3 og 4 består av 20 leiligheter. Innbetaling a kr ,- gir 1.14 mill i 2012 og Fellesavgiften er i beregningen er ikke øket i perioden. Inntektsbudsjettet fra 2012 er videreført i årene , mens utgiftsbudsjettet er økt med årlig 3 %. 4. Låneopptak på 2 mill er gjort i 2011, men foreløpig har styret kun benyttet seg av 1 mill av tilsagnet på 2 mill. Dersom det oppstår likviditetsproblemer i perioden vil det resterende lånebeløp løse et slik problem. 5. Likviditetsanalysen tilsier at velforeningen vil ha 1,8 mill i kontanter når dreneringen sluttføres i 2015 og 3,8 mill ved utgangen av Styrets forslag: Styret anbefaler at årsmøtet fatter følgende vedtak: 1. Forslag til budsjett for ordinær drift godkjennes 2. 1,46 mill forutsettes overført fra ordinær drift til dreneringsprosjektet. 3. Fellesavgiften økes ikke i 2012 Christian Falao Leder Knut Egger Forretningsfører 4

21 Langerudsvingen 14 A Ekelund, Mette B Rasmussen, Bente C Jonassen, Bernt-Olai og Anne Sofie D Kristensen, Svein/Haugen, Betty E Knut Bilgrei/Berit Ryen F Sæther, Bent Arne/Nordberg, Gunvor Stray G Schur, Robert og Annie H Egger, Knut og Patricia Langerudsvingen 16 A Ruud, Pål og Tone Friis B Fure, Gerd C Berge, Magne D Christian Gjerde og Cathrine Tangen E Fosser, Terje/Bonde, Lill Karin F Ljungquist, Asta Hj. G Jon Håkon og Gunnbjørg Andreassen Øen H Ada Kvarv og Knut Skjenneberg Langerudsvingen 18 A Clausen, Gunnar B Fidjeland, Marianne/Andersen, Geir C Berg, Enrica og Yndestad, Arne D Sømme, Marit E Sømme, Kjell F Røst, Sven G Hille, Ragnhild og Christian H Sørbøe, Anders og Eva BEBOEROVERSIKT april 2012 Langerudhaugen 2 A Grøndahl, Grethe B Ingebrigtsen, Asbjørn C Haugland, Andreas D Ellingsen, Knut/Haug, Solveig E Viste Fridstrøm, Johanna F Egeland, Line G Oai Tsan og Vibeke Snare H Mahmood, Tariq Langerudhaugen 4 A Norberg, Knut B Strøm, Eva Meyenberg og Morten C Bromark, Stian og Marit Olsson D Ronnie Berger Hansen og Kari Rolstad Korntorp E Moberget, Karoline og Erik F Berg, Anita Fv Ljungqvist, Morten Langerudhaugen 6 A Skogheim, Arne B Unhjem, Edith Langedahl og Tancred C Smeby, Haakon og Anne Pia D Bjørshol, Anne/ Stabel Rasmussen, Egil E Nina Parlow/Jan Petter Riis F Larsen, Barbro Haanes Langerudhaugen 8 A Myrvold, Tore og Astrid Jonsbråten B Per J. Helweg og Tove Kristina Walsøe C Englund, Asbjørn /Rakoczy, Edyta D Strøm, Terje og Gry E Smith Lund, Merete/Lund, Henning F Hazeland, Liv Nannestad F Lille Langerud Velforening Langerudhaugen 12 A Noer jr., Knut B Togstad, John Olav/Kolltveit, Jorun C Karlsen, Anne E. D Helge Hessen og Monica Haugland E Prerovska, Marta F Boucher, Paul Køhn/Aspen, Marianne G Sagen, Frode og Mette Morstad Sagen H Sandal, Ruth Langerudhaugen 14 A Lise Borchgrevink B Geir Tore Wilsberg C Waddington, Douglas og Johanna Figur W. D Hoem, Line Løkketangen og Trond Olsen E Falchenberg, Dag F Dammerud, Hege S Langerudsvingen 1 A Erik Mass og Tone Giske B Brevik, Jarle C Hestmann, Morten og Cecilie D Kolltveit, Heidi Brende og Kjetil E Falao Christian F Kristiansen, Ellen Langerudsvingen 3 A Blomdal, Odd B Nistad, Kristin og Øyvind C Brydøy, Erik/Guldbrandsen, Kristin D Silvia Merete Ness og Dag Stian Jakobsen E Reinmann, Hans og Jannicke F Austad, Anne Kirsten Langerudsvingen 5 A Roscher-Nielsen, Toril B Fjørtoft, Kari C Vevik, Vidar D Englund, Ingrid og Per O. Walbye E Svein Sævarang F Coucheron Ulrich, Thomas E. Langerudsvingen 7 A Tessand, Heidi Svendsen og Odd Erling B Ole Espen Rakkestad og Rita Bergersen C Erik, Hanne, Tone, Ingunn og Bente Bjørnstad D Øvstedal, Ilse Roscher-Nielsen og Steffen E Heger, Nils Erik F Starheim, Grete Borchgrevink og Hans Jacob Langerudsvingen 9 A Wikeby, Ragnhild og Solhaug, Roar B Hundvin, Brite C Moe, Frode D Hamli, Eldbjørg E Tøsdal, Liv F Lundquist, Irmelin/Zelow, Rune G Norberg, Knut H Amundrød, Hilde og Christian Langerudsvingen 12 A Busengdal, Arild/Ulleland, Lisbet B Sæverud, Håvard og Ingvild C Birgitte Vilberg D Fjogstad, Anders E Bratlie Hansen, Bård/Grønndahl, Anne Synøve F Lenes, Knut G Dalset, Per-Erik H Klingenberg, Sissel

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 1. KONSTITUERING Det var 43 beboere til stede, hvorav 38 stemmeberettigede, 5 møtte med fullmakter - totalt 43 stemmeberettigede. Innkalling: Ingen anmerkninger

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Tirsdag 10.04.2012 kl. 18:00 Saksliste: Sak 2012-1 Konstituering Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av to

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S 2 0 1 3 SAKER: 1. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer