ÅRSMØTE Det innkalles til årsmøte i Lille Langerud Velforening onsdag 9. mai 2012 i Havestuen Abildsø Skole kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012. Det innkalles til årsmøte i Lille Langerud Velforening onsdag 9. mai 2012 i Havestuen Abildsø Skole kl. 18.30"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 Det innkalles til årsmøte i Lille Langerud Velforening onsdag 9. mai 2012 i Havestuen Abildsø Skole kl DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av ordstyrer 3. Opprop 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 5. Godkjenning av styrets beretning 6. Driftsregnskap 2011 med revisors beretning 7. Innkomne saker: a) Fra styret b) Fra medlemmene 8. Budsjett Valg (forslag fra valgkomiteen deles ut på årsmøtet) 10. Eventuelt / Avslutning Det gjøres oppmerksom på at maksimalt antall fullmakter er to (2) per medlem. SAKSDOKUMENTER VEDLAGT Dato: Styret

2 Årsmelding mai 2012 Styret har hatt 9 ordinære møter i løpet av perioden. I tillegg har vi har vi hatt et infomøte med rekkene i fase 3 av dreneringen. I 2011 ble det sendt ut 3 informasjonsskriv hvor styret forsøker å holde medlemmene orientert om aktuelle saker. Eiendomsoverdragelser 2011 LS 16H fra Christen Halvorsen og Janne Hovdsveen til Ada Kvarv og Knut Skjenneberg LS 12C fra Jon Vilbergs dødsbo til Birgitte Vilberg Anlegget reparasjoner og vedlikehold På grunn av kostnader som påløper i forbindelse med dreneringsprosjektet, er vedlikehold på anlegget generelt holdt på et nødvendig minimum. Arne har i året som har godt, fått skiftet de fleste kjellerlemmene som var i stykker. Beskjæring av trær, er vi godt i gang med nå på våren. Vi vil fortsatt jobbe etter handlingsplanen for området. (bl.a. utskifting/vedlikehold av pipehatter, vedlikehold av informasjonsskilt å fortsette beskjæring/utskifting av trær på området). Rengjøring av yttervegger: Vi henstiller igjen til alle beboere om å gå sammen for å rengjøre ytterveggene i rekkene. Velforeningens økonomi tillater ikke å sette ut denne type jobb til entreprenører. Dersom noen mangler utstyr, kan dette lånes av hverandre eller eventuelt av vaktmester Arne. Maling av fasader: Avklares direkte med styret. Asfaltering: Asfaltlegging utføres ifm dreneringsprosjektet. Styret vil gjøre beboerne oppmerksom på at asfalteringen til hus rekkene våre, ikke er dimensjonert for bilkjøring/parkering utover korte av og på stigninger. Dette vil forringe den nå nye og fine asfalten vår, slik at vi må bruke unødvendige ekstra kostnader på ny asfalt om kort tid. Søppelkasser Vi opplever stadig oftere at det ikke er plass for alt søppel i beholderne, og søppelkjørere vil ikke lenger tømme overfylte beholdere. Dette gir fritt fram for fugler som elsker avfall, og roter det til i Årsmelding 2011 Side 1

3 søppelskurene. Dette rotet fører igjen til at rottene på området får mat.(det ønsker vi ikke) Det må igjen presiseres at det kun er husholdningsavfall som skal kastes i kassene, og at kartonger skal brettes sammen før de legges i papir kassene. Alt papir og papp skal legges oppi kassene sine. Det skal ikke ligge papp utenfor de oppsatte kassene. Felles dugnad Felles dugnad 14. og 15. mai kl 18:00. Parkering Styret har fortsatt avtale med Aker P-Drift for å kunne hjelpe oss med å regulere parkeringsområdet. Området vårt har behov for en videre planlegging av parkering med tanke på å finne gode løsninger. Styret vurderer kontinuerlig områder for nye p-plasser. Hjemmeside Lille Langerud Velforening har fått nye hjemmesider og styret jobber nå med å fylle disse med nyttig innhold både for beboere og andre. Det finnes mulighet for å abonnere på kommende nyhetsbrev og rundskriv per e-post. Styret oppfordrer alle til å melde seg på dette via våre nettsider (www.lillelangerud.no) for å forenkle distribusjonen av informasjon og spare miljøet for noen sider med papir Utleie av vaktmesterleiligheten (Langerudhaugen 8F): Utleien av denne leiligheten går fortsatt problemfritt, og har innbrakt sameiet kr: ,- i løpet av Julegrantenning Til tross for lite snø Langerudhaugen 2 serverte deilig gløgg og pepperkaker og det ble gange rundt juletreet for store og små med musikk i bakgrunnen. Barna fikk poser av nissen! I 2012 er Langerudhaugen 4 arrangør. Vaktmester Vaktmester Arne Skogheims arbeidstid er fra til ordinært, men på grunn av oppgaver som også må løses utover denne tid, har han en kjernetid fra til Arne har utvist stor fleksibilitet når det gjelder å utføre presserende oppgaver utenom vanlig arbeidstid. Han har muligheter til å avspasere merforbruk av tid men styret gjør igjen oppmerksom på at vaktmesterens oppgaver er knyttet til drift og vedlikehold av velforeningens område. Av hensyn til vaktmesterens arbeidsmengde, bes ønsker om større tjenester meldt til styret. Styre beklager vinterens problemer med strøing. Dette skyldes at traktoren til Arne sto på verkstedet. Håper dette ikke bød på for mange problemer. Årsmelding 2011 Side 2

4 Barnehagen Utleie av barnehagen går som planlagt. Fellesavgiften Ingen økning i avgiften under perioden. Saker fra Styret Ingen spesielle saker fra styret Styre ber årsmøte om å få godkjennelse for utbedring av trapper. Skifte til skifer. Saker fra medlemmene Ingen saker fra beboerne Dreneringssaken Fase 3 går som planlagt. Det holdes faste månedlige byggemøter. Det skrives referat fra alle møter. Byggemøtene er en formell arena der Styret kan ta opp/diskutere saker med Steinbakken. Imidlertid vil akutte problemstillinger tas direkte med Steinbakken. OBOS prosjekt representert LLV. Christian Fallao (Leder) Øyvind Nistad Ken Ekelund Bård Hansen (sign) (sign) (sign) (sign) Lise Borchgrevink (sign) Pål Friis-Ruud (vara) Vedlegg: 1. Regnskap 2011 med kommentarer 2. Dreneringsregnskap fase 2 og likviditetsanalyse for Budsjettforslag 2012 med kommentarer 4. Beboeroversikt pr. april 2012 Årsmelding 2011 Side 3

5 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2011 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens budsjettregnskap d.v.s. årets regnskap sammenlignet med årsmøtets vedtatte budsjett 3. Balanseregnskapet 4. Prosjektregnskapet for dreneringen Prosjektregnskapet for dreneringen (del 4) fremgår av et eget saksfremlegg til årsmøtet. Årets bokførte utgifter og inntekter vedrørende dreneringen inngår imidlertid i det totale drifts-, og balanseregnskapet for velforeningen og fremgår av dette saksfremlegg. Ved bruk av kr ,- som vedtatt av årsmøtet til oppgradering av barnehagen avlegger styret et regnskap med 1,522 mill i overskudd på løpende drift, dvs kr ,- bedre enn budsjettert. Forutsetningen om å overføre 1,52 mill til dreneringsprosjektet er oppfylt Generelt viser regnskapet små avvik i forhold til vedtatt budsjett (jfr. tabell 2). Vi har reforhandlet forsikringen med Tryg, og spart ca. kr ,- i.f.t. budsjett, men ca. kr ,- i forhold til varslet økning i premien. Forsikringsselskapet la bl.a. vekt på at vi nå foretar en oppgradering av drenering og barnehage, samt foreningens (lave) forsikringshistorie. Rehabilitering av barnehagen er gjennomført innen budsjettet, og det er inngått ny kontrakt med Bydel Østensjø som betyr at våre utgifter dekkes gjennom økt husleie over de kommende 10 år, men med en klausul at dersom bydelen avslutter barnehagedrift før denne 10-års periode er utløpt vil gjennstående beløp bli avregnet med bydelen. Rehabiliteringen for fase 1 og 2 er avsluttet og utgiftene er lavere enn budsjettert. Fase 3 avsluttes til høsten 2012, men det er pr.d.d. påløpt få uforutsette utgifter. Samlet er fjorårets regnskap belastet med 3,665 mill til rehabilitering, herav kr. 1,697 mill vedr. fase 3 (Lh ). Velforeningens egenkapital er redusert med ca. 1,66 mill som forutsatt, og skyldes utgifter til dreneringsarbeidet. Styret har fått innvilget et lån på kr. 2 mill hos DNB. Lånet blir utbetalt når styret finner dette nødvendig for å sikre god likviditet i de nærmeste årene. 1

6 1. DRIFTSREGNSKAPET Det ordinære driftsregnskapet viser en mindre utgift på ca. 1 mill. Budsjettet forutsatte ca. 1,5 mill. Årsaken til avviket skyldes at det ordinære driftsregnskap er belastet med utgifter til oppgradering av barnehagene, mens budsjettvedtaket forutsatte en dekning fra innestående bankbeholding. Korrigeres det for dette (jfr. del 2) viser regnskapet er resultat som forutsatt i budsjettet. Regnskapet fremgår av tabell 1. Tabell 1: Driftsregnskap hele kroner Regnskap Regnskap Noter Renteinntekter , ,54 1 Diverse inntekter , ,53 1 Fellesavgiften , ,82 SUM INNTEKTER , ,89 Vedlikehold av friarealer , ,49 2 Vedlikehold av bygninger , ,24 3 Rør og drenering ,50 0,00 Energi utgifter , ,13 4 Drift og vedlikehold av maskiner , ,24 5 TV anlegg , ,50 Kommunale avgifter , ,00 6 Forsikringer , ,00 7 Administrative utgifter , ,65 8 Lønns- og pensjonsutgifter ansatte , ,00 Styrehonorarer , ,00 Forretningsførsel , ,00 Arbeidsgiveravgift , ,00 Renteutgifter 0,00 0,00 SUM UTGIFTER , ,25 DRIFTSRESULTAT før overføring til , ,64 dreneringsprosjektet Overføres til dreneringsprosjektet , ,64 9 DRIFTSRESULTAT etter overføring til dreneringsprosjektet ,53 0,00 Dreneringsregnskapet: Overført fra ordinær driftsregnskap , ,64 9 Innbetalte egenandeler , ,00 9 Bokførte utgifter , ,29 9 Driftsresultat dreneringsprosjekt , ,35 Samlet driftsresultat , ,35 Noter til driftsregnskapet Note 1: Renter har økt p.g.a. beløp på plasseringskonto. Utleie av barnehagen til Bydel Østensjø har økt med kr ,- som følge av byggtekniske utbedringer. 2

7 Leieinntekter fra LH8 er noe redusert p.g.a. oppsigelse av tidligere leieforhold. Mens det i 2010 ble inntektsført ca. kr ,- i vaskeripenger blir inntekter fra 2011 først regnskapsført i Det reelle resultat er således ca ,- bedre enn regnskapet viser. Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: De største poster er: ,- til leie av containere (rydding, ekskl. containere knyttet til dreneringsprosjektet) (2010: kr ) ,- til leie av parkeringsplasser fra Lille Langerud II Av beløpet på ,- utgjør oppgradering av barnehagen kr ,-. Det er inngått en ny leieavtale med Bydel Østensjø som medfører at beløpet avregnes som økt husleie over 10 år. Øvrige beløp er: Ca ,- i reparasjon av pipe i Lsv 16 Ca ,- i maling. Maling til beboeres egen innsats for maling av vegger i Langerudsvingen 16 er inkludert. Ca ,- til materiale i forbindelse med vaktmesters reparasjon av kjellerlemmer og trapper Energi til vaskeriet, motorvarmere og vaktmesters kjeller i Lh8. Det er avregnet noe høyt og det forventes en refusjon i Regnskapet er belastet med: Ca ,- til ny is skrape Ca ,- i reparasjon av traktor Øvrige utgifter er bensin og olje til traktor og diverse mindre utgifter til reparasjoner ivaretatt av vaktmester. Økningen fra 2020 er i.h.t. budsjett Velforeningen ble varslet om en økning til ca ,- f.o.m , men har forhandlet frem en ny avtale med samme leverandør (Trygg) til ca ,- De største utgifter er: Ca ,- vedr. husleiesystemet Ca ,- vedr. foreningens internett Ca ,- til revisjon Ca ,- til juletrær og juletrefeiring Øvrige utgifter er porto, kopiering m.m. Resultatet på pluss 1 mill er overført til dreneringen. Egenandeler er regnskapsført som forutsatt med , hvorav det er gitt en betalingsutsettelse. Utgiftene fordeler seg med 1,968 mill for fase 2 og 1,697 for fase 3 (pågående arbeider i LH 4-6-8) 3

8 2. BUDSJETT REGNSKAPET Gjennom framlegg av et budsjettregnskap utkvitterer styret hvordan de har disponert midler i forhold til budsjettet vedtatt av årsmøtet. Alle beløp er avrundet til hele kroner Tabell 2 Budsjettregnskap løpende drift. Budsjettpost Budsjett for 2011 Regnskap for 2011 Avvik budsjett regnskap 2011 Hele kroner Noter Budsjettregnskap for løpende drift: Bruk av bankbeholdning Renteinntekter Diverse inntekter Fellesavgift (husleien) Husleie barnehagen Husleie leilighet LH8F SUM INNTEKTER TV - anlegget Kommunale avgifter Forsikringer Administrative utgifter Lønn og pensjon ansatte Styrehonorar Forretningsførsel Arbeidsgiveravgift Leie av parkeringsplasser Anskaffelse av utstyr Løpende vedlikehold av bygninger og friarealer Oppgradering av barnehagen SUM UTGIFTER NETTO RESULTAT ORDINÆR DRIFT Overføres til dreneringsprosjektet Noter til budsjettregnskapet Note 1: I det formelle regnskapet i del 1 fremgår ikke bruk av innestående bankmidler, derfor viser dette regnskap ca ,- for lavt resultat (= overført til drenering) enn budsjettert. I budsjettregnskapet ovenfor er dette avvik korrigert i.h.t årsmøtets vedtak. 4

9 Note 2: Merinntekter på renter p.g.a. forsiktig budsjettering, og påvirkes av når innbetalinger av egenandel drenering skjer og når utgiftene avregnes fra entreprenør. Vaskeripenger (i 2010 ca ) blir først inntektsført i 2012 (post diverse inntekter), ny husleie for barnehagene ble en måned senere enn forutsatt p.g.a. tidspunkt for ferdigstillelse av arbeidene og vi tapte ca. 1 måneds husleie fra LH8 p.g.a. oppsigelse av leieforhold/etablering av nytt leieforhold. Note 3: Velforeningen ble varslet om at vår fellesforsikring ville bli økt til ca ,- pr Det ble reforhandlet en ny forsikring med vårt selskap (Tryg), som har redusert utgiften med ca ,- i forhold til budsjett og nær Kr ,- i forhold til varslet ny premie. Tryg la bl.a. vekt på den oppgradering vi nå gjør med ny drenering, vinduer i barnehagen m.m. samt velforeningens (lave) skadehistorikk. Note 4: Behov for reparasjon av traktor (samlet ca ,-) medførte en overskridelse på ca ,- på posten, hvorav ca ,- ble dekket ved besparelse på oppgradering av barnehagen. Anskaffelsen på kr ,- er ny isskrape til traktor. 5

10 3: BALANSEREGNSKAPET Velforeningen har pr ingen lån. Tabell 4: Balanseregnskapet pr Balansen pr Balansen pr hele kroner Noter Friarealer , ,00 Barnehage , ,00 Bolig i Lh , ,00 Garasje 9 830, ,00 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER , ,00 Restanser fellesavgift , ,00 1 Diverse fordringer 0, ,00 1 SUM FORDRINGER , ,00 Driftskonto DNB Nor , ,84 2 Skattetrekkskonto DNB Nor , ,70 Plasseringskonto DNB Nor , ,57 2 Postgirokonto 2 165, ,34 SUM OMLØPSMIDLER , ,45 SUM EIENDELER , ,45 SUM EGENKAPITAL , ,95 5 Feriepenger faste ansatte , Leverandørgjeld , ,50 3 Utestående honorarer , ,00 Forskuttert fellesavgift , ,00 1 Skattetrekk , ,00 4 Arbeidsgiveravgift , ,00 4 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,50 SUM GJELD , ,50 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,45 Noter til balansen: Note 1: Note 2: Pr hadde velforeningen kr ,- i manglende innbetalte fellesavgifter og kr ,- i forhåndsbetalte fellesavgifter. De manglende innbetalinger gjelder fellesavgiften for desember. Øvrige fordringer gjelder egenandel drenering. Reduksjonen av bankbeholdning med ca. 2,4 mill skyldes planlagte utgifter i forbindelse med dreneringsprosjektet 6

11 Note 3: Note 4: Note 5: Av kr ,- er kr ,- utbetalt i januar De resterende kr ,- tilsvarer 7 % av forfalte kontraktsbeløp for fase 3 av dreneringen. Beløpet utgjør entreprenørs garanti overfor velforeningen, og utbetales når fase 3 er sluttført og arbeidet er godkjent. Økningen fra 2010 skyldes at skattetrekk og arbeidsgiveravgift på honorarer først ble innbetalt i januar Som følge av dreneringsarbeidet er egenkapitalen redusert som forutsatt med ca. 1,66 mill. FORSLAG TIL VEDTAK: Styret anbefaler at årsmøtet fatter følgende vedtak: 1. Driftsregnskapet for 2011 godkjennes 2. Balanseregnskapet for 2011 godkjennes 3. Budsjettregnskapet for 2011 tas til etterretning Christian Falao Styrets formann Knut Egger Forretningsfører 7

12 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet Dreneringsprosjektet regnskap fase 1og 2 og revidert budsjett pr. fase 1. Sammendrag Dette saksfremlegg inneholder sluttregnskapet for fase 1 og 2 og sammenholdt med det reviderte budsjett for fasene som ble fremlagt for årsmøtet i Regnskapet for fase 1 og 2 viser en samlet mindre utgift på ca ,-. Styret har etter årsmøtet utarbeidet en revidert økonomiplan ut fra hvor mange leiligheter som inngår i den følgende vedtatte fremdriftsplan: Fase 1: 2009/10 Lsv. 5, 9 og leiligheter Fase 2: 2010/11 Lsv. 12, 14 og leiligheter Fase 3: 2011/12 Lh. 4, 6 og 8 18 leiligheter Fase 4: 2012/13 Lsv. 7, Lh.12 og14 20 leiligheter Fase 5: 2013/14 Lsv. 1 og 3, Lh.2 20 leiligheter Det reviderte budsjett fordeler totalbudsjettet i forhold til hvor mange leiligheter som inngår i den enkelte fase, og slik at fase 1 er budsjettert i 2010, fase 2 i 2011 o.s.v. Styret fikk i 2009 fullmakt til å ta opp et lån på kr. 2 mill for å sikre likviditeten. Fullmakten er benyttet, men lånet utbetales først når styret har behov for å styrke likviditeten. 2. Årsmøtets vedtak av 2009 VEDTAK: 1. Tilbud fra entreprenør B godtas (Steinbakken A/S) 2. Arbeidet iverksettes høsten 2009 og avsluttes våren Kontant innskuddet settes til kr ,- pr. eier (boenhet) og kr , for de tre horisontalt delte boliger i Langerudhaugen 4 og Kontant innskuddet innbetales senest 2 måneder før anleggsstart for de aktuelle husrekker 5. Det gis en reduksjon i kontant innskuddet etter de prinsipper som fremgår av dette saksfremlegg kap. 3. for de beboere som selv helt eller delvis har bekostet drenering 6. Årsmøtet vurderer årlig størrelsen på fellesavgiften 7. Styret får fullmakt til å engasjere prosjektledelse (OBOS Prosjekt A/S) 8. Årsmøtets vedtak om å gi styret fullmakt til å oppta lån stor kr. 2 mill med sikkerhet i velforeningens felleseiendommer opprettholdes Årsmøtet sluttet seg til følgende prinsipper vedr. avkorting av kontant innskuddet: o Reduksjonen i pris må beregnes for den enkelte boenhet o Den reduksjon i pris som gis kommer til fratrekk i den enkelte eiers kontant innskudd, maksimalt kr , 1

13 o Forutsetningen er at det er eier, og ikke velforeningen, som har bekostet det allerede utførte dreneringsarbeidet o Dersom velforeningen har bekostet slikt arbeid gis det ikke fradrag i kontant innskuddet o Dersom velforeningen har bekostet deler av arbeidet avkortes eiers reduksjon tilsvarende velforeningens tidligere kostnad. Slike avkortninger er aktuelle for to-tre leiligheter i fase 2, men oppgjør med beboere er pr.d.d. ikke avslutte. Årsmøtet vedtok budsjett for prosjektet (tabell 1) og finansieringsplan (tabell 2). Tab 1: Kostnadsoverslag hele tusen kroner Post Aktivitet Kostnad 1 Total enterprisen inkl. drenering, elektrisk arbeid, vann og avløpsnett, rigg og drift av byggeplass 2 Merverdiavgift = Enteprisekostnader Prosjektadministrasjon og prosjektering inkl. mva Byggemeldingsgebyr 20 5 Øvrige byggherrekostnader 250 = Forventet prosjektkostnad Uforutsette kostnader 15 % = Totale kostnader for prosjektet Kostnad pr. boenhet hele kroner Kr Kontrakten med Steinbakken AS (punkt 1) er i faste priser. De øvrige poster vil bli prisjustert, og prisveksten må dekkes innen post 6. Basert på dette kostnadsoverslag vedtok årsmøtet følgende finansieringsplan. Tab 2: Finansieringsplan hele tusen kroner Finansieringskilde Total prosjektkostnad Prosjektets finansiering: Nytt lån med sikkerhet i felles eiendom Kontantinnskudd fra eierne Egenkapital (overskudd på drift i perioden og reserver pr ) Sum finansiering = Reserver for å sikre likviditet m.m Kontantinnskudd pr. enhet (hele kroner) Kr ,- 2

14 3. Budsjett pr. fase Tabell 3 viser budsjett pr. fase. Tabell 3: Budsjett for dreneringen pr. fase ekskl. låneopptak hele tusen kroner Totalt Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Enteprisekostnad Prosjektledelse Kontraktsarbeid Andre byggherrekostn Uforutsatt Sum utgifter Kontantinnskudd Overført fra ordinær drift fra forrige år Reservert bankbeholdning Sum inntekter Netto Note: Kontantinnskuddet i fase 3 er satt ,- for høyt idet en av leilighetene er LLV egen eiendom Det reviderte budsjett fordeler den totale enteprisekostnaden og posten uforutsett likt pr. leilighet, prosjektledelse fordeles med 9 måneder pr. fase, kontantinnskudd budsjetteres i.h.t antall leiligheter i den enkelte fase og overføring fra ordinær drift i.h.t årsmøtets årlige budsjettvedtak. Manglende finansiering skal dekkes av innestående bankbeholdning fra 2009 og eventuelt låneopptak. En negativ netto tilsier i utgangspunktet behov for ny kapital i form av lån, men idet innbetalinger av kontanttilskudd og betaling av utgifter forfaller litt forskjellig vil velforeningens likviditet avvike fra oppsettet. Det er overført 1,6 mill fra driftsregnskapet for 2010, og det er budsjettert med 1,52 mill overført fra driftsregnskapet for Budsjettregnskap for fase 1 og 2 Tabell 4 viser sluttregnskapet for fase 1 og 2 sammenlignet med budsjettet for fasene. Tabell 4: Prosjektregnskap drenering fase 1 og 2 hele kroner Budsjett for Sluttregnskap Avvik Noter fase 1 og 2 fase 1 og 2 fase 1 og 2 Enteprisekostnader, kontrakt med Steinbakken Prosjektkostnader, kontrakt med OBOS Kontraktsarbeid Andre byggherrekostnader Uforutsette kostnader/tilleggsarbeider SUM UTGIFTER Overført fra driftsregnskapet Kontantinnskudd Bruk av reserver SUM INNTEKTER SUM NETTO 0 0 3

15 Noter: Note 1: Av merutgiften på ca ,- skyldes ca ,- flere løpemeter dreneringsgrøfter enn opprinnelig planlagt. Til sammen har det medgått ca ,- til slike grøfter på friarealene. De resterende merutgifter skyldes fase 1 grunnet større omfang av enhetsprisede arbeider. Enterprenør har stipulert besparelser på ca ,- som følge av at det var foretatt godkjent drenering ved noen leiligheter. Noe av besparelsen skal refunderes de aktuelle beboere jfr. Note 6. Note 2: Anleggsperioden er satt til 9 mndr., og det ble drøftet om prosjektledelsen trengte ca. 10 mndr pr år for å følge opp arbeidet inklusive ferdigstillelse av den enkelte fase. Avtalen om prosjektledelse ble imidlertid satt likt anleggstid, dvs. 9 mndr pr. år. Det har imidlertid medgått ca. 1 mndr ekstra prosjektledelse pr. fase. Ca ,- av merutgiften skyldes dette, ca ,- er avtalefestet prisstigning i perioden mens ca ,- skyldes prosjektledelse i forhold til diverse tilleggsarbeider m.m. Note 3: Utført i 2009 og avsluttet. Besparelsen dekker opp for en del av ekstrakostnader til prosjektledelsen i fase 1. Note 4: Byggherrekostnader omfatter ca ,- for en garanti DNB Nor har stilt overfor entreprenøren og ca ,- er kostnader knyttet til årsmøtebehandlingene i Note 5: Det er på denne post vi har hatt de største besparelser. Idet noe av de utgifter som er ført på h.h.v. post 1 og 2 er uforutsette i den forstand at vi har utvidet løpemeter drenering på friarealene, at deler av prosjektkostnader er knyttet til vurdering av/gjennomføring av diverse tilleggsarbeider, må besparelser på post 5 ses opp mot merutgifter på post 1 og 2. Nedenfor følger en oppstilling av større tilleggsarbeider i fase 1 og 2: Oppstartsutgifter i 2009: kr Diverse fundamentering av trapper kr Legging av kantstein kr Telekabler og flytting av inntaksboks for strøm kr Tilkobling til hovedvannledning kr Etablering av diverse ekstra vannkummer kr ,- Opparbeidelse av gang- og stikkveier utover post 1 kr Diverse tilleggsarbeider knyttet til takrenner kr Bortkjøring av avfall i regi av Tomwill AS kr ,- Diverse mindre arbeider kr ,- Sum kr Note 6 3,2 mill er overført fra ordinært driftsresultat for årene 2009/2010, og alle egenandeler a kr ,- er innbetalt med til sammen 2,622 mill. Det er stipulert at ca. kr ,- skal refunderes beboere i.h.t. årsmøtets vedtakspunkt 5. Note 7 Finansieringsplanen forutsatte at velforeningens reserver pr ville medgå i fase 1-2. Vi har benyttet ca. kr ,- mindre enn forutsatt. Beløpet overføres til fase 3. 4

16 Knut Egger Forretningsfører 5

17 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 Styret legger med dette fram forslag til budsjett for velforeningen for Forslaget har som utgangspunkt årsmøtets vedtatte finansieringsplan for drenering. D.v.s. at vi skal ha et overskudd på løpende drift i 2011 på 1,460 mill til fase 4 (oppstart høst 2012) i dreneringsprosjektet. Som følge av den planlagte likviditetssituasjonen har styret i februar 2012 fått utbetalt 1 mill av en låneramme på 2 mill fra DNB. I budsjettet for 2012 har styret videreført disse forutsetninger. Styret foreslår ingen økning i fellesavgiften for Styret viderefører et budsjett på ca. kr til løpende vedlikehold av bygninger og friarealer samt anskaffelser av utstyr. Barnehagebygningen ble i fjor rehabilitert for kr ,-, hvorav kr ,- var forutsatt dekket fra velforeningens bankbeholdning. I motsatt til det avlagte driftsregnskap er dette beløp medtatt i budsjettregnskapet nedenfor. Det viser således at fjorårets regnskap inkl. bruk av bankebeholdningen kunne overføre 1,52 mill til drenering slik årsmøtet forutsatte. I budsjettfremlegget for 2011 uttalte styret: Idet en slik investering pr.d.d. sammen med fremdriften i dreneringsprosjektet har betydning for velforeningens likviditet, har styret utarbeidet et revidert likviditetsbudsjett for Oversikten endrer ikke tidligere vurdering det er fremdeles behov for å ta opp et lån på ca. 1,5 mill i begynnelsen av Likviditetsbudsjettet er tatt inn i denne saksfremstilling. 1

18 1. Forslag til driftsbudsjett Tabell 1: Forslag til driftsbudsjett for 2010 Budsjettpost Driftsbudsjett for 2011 Driftsregnskap for 2011 hele kroner Forslag til Noter driftsbudsjett for 2012 Bruk av bankinnskudd Renteinntekter Diverse inntekter Fellesavgift (husleien) Husleie barnehagen Husleie leilighet LH8F SUM INNTEKTER TV - anlegget Kommunale avgifter Forsikringer Administrative utgifter Lønn ansatte Styrehonorar Forretningsførsel Arbeidsgiveravgift Leie av parkeringsplasser Renteutgifter Anskaffelser av utstyr Løpende vedlikehold av bygninger og fellesarealer Oppgradering av barnehagen SUM UTGIFTER NETTO UTGIFT DRIFT Nedbetaling lån DNB Overføres til dreneringsprosjektet NETTO UTGIFT Alle tall er avrundet til nærmeste hele tusen kroner. Note 1: P.g.a. reduserte bankinnskudd som følger av pågående drenering settes retteinntekter lavere enn regnskap Inntekter fra vaskeriet settes til kr ,-. Leie fra Bydel Østensjø for barnehagen økes som følger av avtale om økt leie etter oppussing av barnehagen. Tidligere vaktmesterbolig leies ut for kr. 8100,- pr. mnd og gir ,- i inntekt. Fellesavgiften opprettholdes. Dette gir et inntektsbudsjett på 3,433 mill, som stemmer med den inntektsforutsetning (3,420 mill) som var innarbeidet i styrets likviditetsanalyse i budsjettfremlegget for Note 2: Disse to beløp er kjent for

19 Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Styret tegnet i 2011 en ny forsikring med Tryg. Styret var varslet om en premieøkning til ca. kr ,-, men gjennom en ny avtale ble premiene redusert til kr ,-. Det innarbeides 3 % prisøkning. Forsikringene omfatter: Huseierforsikring på bygg og friarealer, forsikring av traktor, underslagsforsikring og forsikring for vaktmester. Det er innarbeidet en forutsetning om 3 % lønnsvekst. Idet honorarer ikke har vært justert på flere år legges det inn 3 % vekst på disse. Avsetning til administrative utgifter, i hovedsak knyttet til husleiesystemet, samt leie av parkeringsplasser fra LLII videresføres med samme beløp. Lånet på 1 mill har en løpetid på 10 år med første avdrag i mars 2012, og med en rente på 5,6 %. Dersom velforeningen skal overføre 1,46 mill til drenering slik finansieringsplanen forutsetter samt nedbetale kr ,- i låneavdrag, gjenstår kr ,- til løpende vedlikehold av bygninger, fellesarealer og nytt utstyr. Ut fra de senere års regnskap er dette noe knapt, men styret har fullmakt til å dekke eventuelle uforutsette utgifter som ikke kan utsettes av velforeningens bankbeholdning. Imidlertid er det ikke økonomisk rom for større oppgraderinger før i Likviditetsanalyse Likviditetsanalysen tar utgangspunkt i følgende: o Fellesavgiften økes ikke i perioden o Husleieinntekter fra barnehagen økes med kr ,- pr. år f.o.m o Øvrig drift justeres med 3 % årlig prisstigning o Utgifter og inntekter til dreneringsprosjektet innarbeides i.h.t. budsjett pr. fase, slik det fremgår av egen sak til årsmøtet, dog slik at kontantinnskuddet innbetales i forkant av når utgiftene påløper. Dette gir følgende analyse: Tab 2: Likviditetsanalyse inkl låneopptak 1 mill hele tusen kroner Note Inngående balanse Kortsiktig gjeld pr Bundet som pant til DNB Fase 3 drenering = Disponible midler ved inngangen til 2011 Ordinære driftsinntekter Ordinære driftsutgifter Kontantinnskudd for neste fase av dreneringen Utbetalinger for neste fase i dreneringsarbeidet Låneopptak Låneavdrag Utgående balanse

20 Forklaring til analysen: 1. Velforeningens inngående bankbeholding og utestående er pr på kr. 1,762 mill. Av dette er kr ,- bundet på skattetrekkskonto i DNB. I tillegg har DNB tatt pant i kr ,- av innestående på plasseringskonto som sikkerhet for et lån på kr. 2 mill. 2. Kortsiktig gjeld pr er kr ,-. I tillegg er det avsatt kr. 1,140 mill til det resterende arbeid for fase 3 i dreneringen, som avsluttes sommeren Fase 4 som starter høsten 2012 er beregnet til kr. 3,2 mill, hvorav kr. 1,6 mill kommer til utbetaling i 2012 og 1,6 mill i Fase 5 avsettes med 3,2 mill fordelt likt mellom 2013 og Hver av fasene 3 og 4 består av 20 leiligheter. Innbetaling a kr ,- gir 1.14 mill i 2012 og Fellesavgiften er i beregningen er ikke øket i perioden. Inntektsbudsjettet fra 2012 er videreført i årene , mens utgiftsbudsjettet er økt med årlig 3 %. 4. Låneopptak på 2 mill er gjort i 2011, men foreløpig har styret kun benyttet seg av 1 mill av tilsagnet på 2 mill. Dersom det oppstår likviditetsproblemer i perioden vil det resterende lånebeløp løse et slik problem. 5. Likviditetsanalysen tilsier at velforeningen vil ha 1,8 mill i kontanter når dreneringen sluttføres i 2015 og 3,8 mill ved utgangen av Styrets forslag: Styret anbefaler at årsmøtet fatter følgende vedtak: 1. Forslag til budsjett for ordinær drift godkjennes 2. 1,46 mill forutsettes overført fra ordinær drift til dreneringsprosjektet. 3. Fellesavgiften økes ikke i 2012 Christian Falao Leder Knut Egger Forretningsfører 4

21 Langerudsvingen 14 A Ekelund, Mette B Rasmussen, Bente C Jonassen, Bernt-Olai og Anne Sofie D Kristensen, Svein/Haugen, Betty E Knut Bilgrei/Berit Ryen F Sæther, Bent Arne/Nordberg, Gunvor Stray G Schur, Robert og Annie H Egger, Knut og Patricia Langerudsvingen 16 A Ruud, Pål og Tone Friis B Fure, Gerd C Berge, Magne D Christian Gjerde og Cathrine Tangen E Fosser, Terje/Bonde, Lill Karin F Ljungquist, Asta Hj. G Jon Håkon og Gunnbjørg Andreassen Øen H Ada Kvarv og Knut Skjenneberg Langerudsvingen 18 A Clausen, Gunnar B Fidjeland, Marianne/Andersen, Geir C Berg, Enrica og Yndestad, Arne D Sømme, Marit E Sømme, Kjell F Røst, Sven G Hille, Ragnhild og Christian H Sørbøe, Anders og Eva BEBOEROVERSIKT april 2012 Langerudhaugen 2 A Grøndahl, Grethe B Ingebrigtsen, Asbjørn C Haugland, Andreas D Ellingsen, Knut/Haug, Solveig E Viste Fridstrøm, Johanna F Egeland, Line G Oai Tsan og Vibeke Snare H Mahmood, Tariq Langerudhaugen 4 A Norberg, Knut B Strøm, Eva Meyenberg og Morten C Bromark, Stian og Marit Olsson D Ronnie Berger Hansen og Kari Rolstad Korntorp E Moberget, Karoline og Erik F Berg, Anita Fv Ljungqvist, Morten Langerudhaugen 6 A Skogheim, Arne B Unhjem, Edith Langedahl og Tancred C Smeby, Haakon og Anne Pia D Bjørshol, Anne/ Stabel Rasmussen, Egil E Nina Parlow/Jan Petter Riis F Larsen, Barbro Haanes Langerudhaugen 8 A Myrvold, Tore og Astrid Jonsbråten B Per J. Helweg og Tove Kristina Walsøe C Englund, Asbjørn /Rakoczy, Edyta D Strøm, Terje og Gry E Smith Lund, Merete/Lund, Henning F Hazeland, Liv Nannestad F Lille Langerud Velforening Langerudhaugen 12 A Noer jr., Knut B Togstad, John Olav/Kolltveit, Jorun C Karlsen, Anne E. D Helge Hessen og Monica Haugland E Prerovska, Marta F Boucher, Paul Køhn/Aspen, Marianne G Sagen, Frode og Mette Morstad Sagen H Sandal, Ruth Langerudhaugen 14 A Lise Borchgrevink B Geir Tore Wilsberg C Waddington, Douglas og Johanna Figur W. D Hoem, Line Løkketangen og Trond Olsen E Falchenberg, Dag F Dammerud, Hege S Langerudsvingen 1 A Erik Mass og Tone Giske B Brevik, Jarle C Hestmann, Morten og Cecilie D Kolltveit, Heidi Brende og Kjetil E Falao Christian F Kristiansen, Ellen Langerudsvingen 3 A Blomdal, Odd B Nistad, Kristin og Øyvind C Brydøy, Erik/Guldbrandsen, Kristin D Silvia Merete Ness og Dag Stian Jakobsen E Reinmann, Hans og Jannicke F Austad, Anne Kirsten Langerudsvingen 5 A Roscher-Nielsen, Toril B Fjørtoft, Kari C Vevik, Vidar D Englund, Ingrid og Per O. Walbye E Svein Sævarang F Coucheron Ulrich, Thomas E. Langerudsvingen 7 A Tessand, Heidi Svendsen og Odd Erling B Ole Espen Rakkestad og Rita Bergersen C Erik, Hanne, Tone, Ingunn og Bente Bjørnstad D Øvstedal, Ilse Roscher-Nielsen og Steffen E Heger, Nils Erik F Starheim, Grete Borchgrevink og Hans Jacob Langerudsvingen 9 A Wikeby, Ragnhild og Solhaug, Roar B Hundvin, Brite C Moe, Frode D Hamli, Eldbjørg E Tøsdal, Liv F Lundquist, Irmelin/Zelow, Rune G Norberg, Knut H Amundrød, Hilde og Christian Langerudsvingen 12 A Busengdal, Arild/Ulleland, Lisbet B Sæverud, Håvard og Ingvild C Birgitte Vilberg D Fjogstad, Anders E Bratlie Hansen, Bård/Grønndahl, Anne Synøve F Lenes, Knut G Dalset, Per-Erik H Klingenberg, Sissel

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag 1 Måltrostskogen Borettslag Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag 1 Manglerudhøgda Borettslag Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag 1 Ellingsrudflaten Borettslag Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Nedre Silkestrå Borettslag Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks 1 Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer