OSLO KOMMUNE. Foto: Fjellanger Widerøe AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO KOMMUNE. Foto: Fjellanger Widerøe AS"

Transkript

1 Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by Plan- og bygningsetatens planforslag SAKSFREMSTILLING Mai 1996 SMÅHUSOMRÅDER Foto: Fjellanger Widerøe AS OSLO KOMMUNE

2 )256/$*7,/5(*8/(5,1*63/$1)2560c+86205c'(5, 26/26<75(%<%<**(205c'(%2/,* 5HJXOHULQJVSODQPHGUHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHUIRUJHQHUHOOHIRUWHWW LQJVRPUnGHUIRUWHWWLQJVNDWHJRUL )256/$*7,/%<67<5(7 Bydeler: 1,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25 Mappenr: Forslagsstiller: Plan- og bygningsetaten Journalnr:96/ VORE\VW\UHDQEHIDOHVnYHGWDIRUVODJWLOUHJXOHULQJVSODQVOLNDWIRUWHWWLQJLVPnKXVRPUnGHUL VW UUHJUDGHQQKLWWLONDQLYDUHWDNYDOLWHWVNUDYIRUPLOM RJDUNLWHNWXU 9LDQEHIDOHUE\VW\UHWnYHGWDSODQIRUVODJHWVRPLQQHE UHUQ\HUHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHUIRUHQ VWRUGHODY2VORVVPnKXVRPUnGHUJHQHUHOOHIRUWHWWLQJVRPUnGHU%HVWHPPHOVHQHVNDO HUVWDWWHGHPLGOHUWLGLJHUHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHQHLQQHQIRUVW UVWHGHOHQDYGHWRPUnGHKYRU GHLGDJJMHOGHUVDPWHQGHOHOGUHUHJXOHULQJVSODQHU)RUVODJHWKDUWLOKHQVLNWnVLNUHPHU HQW\GLJHEHVWHPPHOVHURJEHGUHNYDOLWHWSnGHQYLGHUHIRUWHWWLQJLVPnKXVRPUnGHQH7LO UHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHQHHUNQ\WWHWXWG\SHQGHYHLOHGHQGHUHWQLQJVOLQMHU 7LOODWWEHE\JGDUHDO%<$NRPELQHUWPHGWLOODWWPDNVHWDVMHWDOOVNDOHUVWDWWHXWQ\WWHOVHV JUDGVRPPnOIRUWHWWKHWHQ'HWVWLOOHVNUDYWLOHJQHWKHWRJVW UUHOVHSnXWHDUHDOLE\JJHVDNHU *RGSODVVHULQJRJXWIRUPLQJDYQ\EHE\JJHOVHLIRUKROGWLOHNVLVWHUHQGHPLOM VNDOYHNWOHJJHV VWHUNHUH 'HWNRPLQQXWWDOHOVHUWLOSODQIRUVODJHWYHGRIIHQWOLJHWWHUV\Q'HIOHVWHHUSRVLWLYHWLO LQWHQVMRQHQHPHQPHQHUDWGHWEOLUODJWWLOUHWWHIRUIRUVWHUNIRUWHWWLQJ3ODQIRUVODJHW RSSUHWWKROGHVLGHWYHVHQWOLJHPHQEHVWHPPHOVHQHRJSODQRPUnGHWVDYJUHQVLQJIRUHVOnVHQNHOWH VWHGHUHQGUHW 3ODQRJE\JQLQJVHWDWHQDQEHIDOHUSODQIRUVODJHWPHGGLVVHHQGULQJHQH 29(56,.76.$57.DUWHWLOOXVWUHUHU XWVWUHNQLQJHQDY SODQRPUnGHW 2

3 ,11+2/' SAMMENDRAG side 4 FORSLAG TIL VEDTAK side 6 FORENKLET PLANKART side 7 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER side 8 MIDLERTIDIGE REGULERINGSBESTEMMELSER (S-2864) side 12 LISTE OVER REGULERINGSPLANER SOM FORESLÅS HELT ELLER DELVIS OPPHEVET side 13 FORSLAG TIL ENDRINGER AV PLANKARTET ETTER OFFENTLIG ETTERSYN side PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING side OM PLANFORSLAGET side BEMERKNINGER side SAKSGANG side 48 9('/(** 1. Plankart i målestokk 1: (9 kartplater). 2. Detaljkart for områder betegnet A og B på plankartet (målestokk 1:2000). 3. Illustrasjonskart i målestokk 1:30000 som viser forslag til avgrensing av alle 4 fortettingskategorier 4. Bemerkninger 5. Notat om planlegging i steder for bymessig utvikling (fortettingskategori 1) 6. Boligområder med bevaringsverdi. Områdeark for områder som er foreslått i fortettingskategori Fortetting med kvalitet. Veileder for utbyggere og andre berørte. 8. Temanotat: Trafikkrelaterte konsekvenser av fortetting i boligområder Notat om konsekvenser for behov av skoler og barnehager Sammenligning av BYA og u-grad - eksempler Eneboliger og rekkehus på små tomter - ytterligere eksempler og drøfting 3

4 6$00(1'5$* 3/$1)256/$*(7 Planforslaget innebærer at ca daa som i dag omfattes av "midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslos ytre sone" pluss 75 eldre reguleringsplaner får nye reguleringsbestemmelser som skal sikre at videre fortetting i småhusområder ivaretar bestemte kvaliteter. Planforslaget er et første trinn i oppfølgingen av bystyrets strategi for fortetting i småhusområder, vedtatt den , og omfatter de "generelle fortettingsområdene" ("fortettingskategori 4"). Viktige punkter i planforslaget er: - Den konkrete vurderingen av bebyggelsens plassering og utforming vil være overordnet beregningen av grad av utnytting. - Tillatt bebygd areal (BYA) i prosent av tomtens nettoareal, kombinert med tillatt etasjetall, skal erstatte dagens "utnyttelsesgrad". - For tomter under 1200m2 vil det kun være mulig å bygge eneboliger eller tomannsboliger (ikke rekkehus), og med en BYA på maks 24%. - For tomter mellom 1200 og 3000m2 vil det være mulig å bygge boligbebyggelse i 2 etasjer, med en BYA på maks 28%. - På tomter over 3000m2 er det mulig å bygge i inntil 3 etasjer, med en BYA på maks. 24%. - For byggetiltak på mer enn 10 boliger eller annet formål med mer enn 500m2 bruksareal stilles det krav om godkjent bebyggelsesplan. - På tomter langs enkelte bekker og langs sjøen på Bygdøy legges begrensninger på mulig utnyttelse, (byggegrense kombinert med en maks BYA på 18%). - Det skal ikke være tillatt å fradele tomt under 600 m2 uten at det sendes inn byggemelding samtidig med delesøknad. - Det stilles krav om størrelse og egnethet på utendørs oppholdsareal. - Det stilles større krav til dokumentasjon av byggeprosjektet i forhold til omgivelsene. Planområdet er vist på kart Vedlegg 1 (9 kartplater i M 1:10000) og på oversiktskartet på side 7. En foreløpig avgrensing mot de tre øvrige fortettingskategoriene ("steder for bymessig utvikling", og områder hvor fortettingen skal underordnes hensyn til landskap, vegetasjon og bevaringsverdi) går fram av kart på side 36 og Vedlegg 3. Reguleringsforslag for disse kategoriene vil bli fremmet etter hvert. Fordi planområdet er svært omfattende og berører nesten eiendommer har det vært nødvendig å forenkle planen, slik at det ikke omfatter veier, privat og offentlig service, offentlige utearealer etc. Dette må ivaretas ved at det for områder med stort utbyggingspotensiale etter behov utføres temastudier som kan følges opp med egne planer eller utredninger, f.eks. trafikkplaner, forslag til utbygging av lekeplasser etc. Se videre avsnitt (.9(16(5$93/$1)256/$*(7 Planforslaget vil bety at de midlertidige reguleringsbestemmelsene og en rekke eldre reguleringsplaner for en stor del erstattes med mer hensiktsmessige bestemmelser, hvor fokus på kvalitet øker. Et planfaglig sett ideelt ønske om å få vedtatt helhetlige planer hvor hvert områdes behov for infrastruktur, service og grøntområder ivaretas blir derimot ikke oppfylt i denne omgang. Planforslaget vil ikke bety vesentlig endring i den uforutsigbarheten som ligger i frivillig fortetting, når det gjelder hvor, når og hvor mye som skal bygges i fortettingsområdene. Pga muligheten for å bygge inntil 3 etasjer på tomter større enn 3 daa vil det samlede fortettingspotensialet for områder som omfattes av kategori 4 trolig øke i forhold til dagens bestemmelser. Dette er nødvendig dersom fortettingspotensialet for alle 4 kategorier samlet ikke skal bli lavere enn i dag. For tomter mindre enn 3 daa vil planforslaget samlet sett bety små endringer, men i enkelte tilfeller kan de nye reglene for grad av utnytting bety endringer som kan slå både noe oppover og nedover for 4

5 fortettingsmulighetene. Strengere krav til faglig dokumentasjon i byggesøknaden vil i seg selv kunne bidra til å heve kvalitetsnivået i fortettingen. For at planen skal gi fortetting med bedre kvalitet er det også svært viktig at kommunen benytter de mulighetene planen gir til å utøve faglig skjønn i behandlingen av enkeltsøknader. Se videre avsnitt 2. %(0(5.1,1*(5 Det kom inn 63 skriftlige bemerkninger etter varsling av igangsatt planarbeid. Ved offentlig utleggelse kom det inn 263 uttalelser. Flertallet av bemerkningene støtter intensjonene for planarbeidet, men mange mener planforslaget åpner for for sterk fortetting, særlig på tomter over 3daa. Det er også mange som er skeptiske til en plan som skal gjelde generelt for de fleste småhusområdene. Mange er også betenkt over at planforslaget ikke løser behov for forbedret veinett, offentlig service og friområder. Se videre avsnitt 3. (1'5,1*(5(77(52))(17/,*(77(56<1 Krav til bebyggelsesplan for byggetiltak over 10 boliger foreslås å gjelde generelt og ikke knyttes til områder merket X på plankartet. På tomter over 3daa foreslås maks. BYA redusert fra 28% til 24%, men mulighet for 3-etasjes bebyggelse opprettholdes. Det stilles krav om at hoveddelen av påkrevd uteoppholdsareal skal være på bakken. Krav til minste uteoppholdsareal for boligbebyggelse i 3 etasjer eller mer foreslås økt fra 50 til 100m2. Det foreslås også enkelte detaljjusteringer av plankartet, men ellers opprettholdes planforslaget i det vesentlige. Se videre avsnitt 2. 3/$12*%<*1,1*6(7$7(16985'(5,1* Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget. Planforslaget vil gi oss et nytt og ajourført plangrunnlag for store deler av småhusområdene i ytre by. En slik enkel reguleringsplan hvor de nye bestemmelsene er den viktigste ingrediensen vil være den eneste realistiske muligheten å få gjort dette i overskuelig framtid, selv om vi ikke får den ønskede muligheten til å detaljvurdere hvert delområde. Dette er likevel gjort et stykke på vei ved å inndele fortettingsområdene i 4 kategorier. Det fremlagte planforslaget vil sammen med planoppfølging av de øvrige fortettingskategoriene (beskrevet i avsnitt 2) både ivareta behovet for å tilrettelegge for videre frivillig fortetting, og gjøre det mulig å ivareta viktige kvalitetskrav i fortettingen. Det er i tråd med prinsippet om differensiert fortetting i kommuneplanens arealdel 1991, og det er en oppfølging av bystyrets vedtak av 15 februar 1995 om strategi for fortetting av småhusområdene i ytre by. Forslaget om å sikre de deler av strandsonen og åpne bekkedrag som ligger i planområdet mot nedbygging er en viktig oppfølging av Fjordbruksplanen og Grøntplanen. Forslagets skjerping av krav til arkitektur og estetikk er i samsvar med endringer i plan- og bygningslovens 2 og Økte krav til dokumentasjon i byggesaker er også i tråd med endringene i loven hvor det legges vekt på å gi anmelder større ansvar for byggeprosessen. Se videre avsnitt 1. 6$.6*$1* Bystyret vedtok den 15. februar 1995 "strategi for fortetting i ytre by", hvor en inndeling av fortettingsområdene i 4 kategorier var forutsatt som grunn for det videre arbeidet. Igangsetting av planarbeidet ble varslet den , og en brosjyre om igangsetting av planarbeidet ble sendt til grunneierne innenfor planområdet som omfatter ca eiendommer. Plan- og bygningsetaten vedtok i henhold til delegert myndighet å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn Dette ble varslet den , og en lignende brosjyre som ved igangsetting av planarbeidet ble sendt til grunneierne. Planforslaget var også lagt ut på Internett. Se videre avsnitt 4. 5

6 )256/$*7,/9('7$. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 og 28-1 nr. 1 Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by ("generelle fortettingsområder" - fortettingskategori 4), med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, som reguleres til byggeområde (bolig), slik som er foreslått på plankart (Vedlegg 1), merket BA 11-19, datert Plan- og bygningsetaten og revidert Innenfor samme område oppheves "midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslos ytre sone" samt de reguleringsplaner som fremgår av opplistingen på side 13. PLAN- OG BYGNINGSETATEN, BYUTVIKLINGSAVDELINGEN DEN Anne Siiri Øyasæter Avdelingsdirektør Ivar Andreas Høivik Prosjektleder Saksbehandlere: Overarkitekt Torsten Glad Overarkitekt Elin Børrud Overarkitekt Edmund Ekeland 6

7 7

8 )256/$*7,/ 5(*8/(5,1*6%(67(00(/6(5 +YRUEHVWHPPHOVHQHJMHOGHU Disse bestemmelser gjelder for de områder som er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:10000, datert Plan- og bygningsetaten mars Området reguleres til byggeområde for boliger. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fortetting innenfor planområdet, med høye krav til funksjonell, miljømessig og estetisk kvalitet i de nye byggeprosjektene og til bomiljøet som helhet. Innenfor planområdet opprettholdes gjeldende reguleringsplaner for veier, baner, felles avkjørsler, gang/- sykkelveier, turveier, parkbelte, gangveier og stier..udywloehe\jjhovhvsodq Byggetiltak med mer enn 10 nye boliger, eller andre formål med mer enn 500m2 bruksareal, kfr. 9, kan bare oppføres på grunnlag av godkjent bebyggelsesplan..udywloehe\jjhovhqvsodvvhulqjrjxwiruplqj 3ODVVHULQJDYEHE\JJHOVH Ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til eksisterende omgivelser. Det skal tas hensyn til at konsekvensene blir akseptable for eksisterende boliger og uteoppholdsareal. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av grøntstrukturen blir bevart. I områder med et enhetlig bebyggelsesmønster skal det legges særlig vekt på at ny bebyggelse viderefører områdets typiske kvaliteter. Søknad om ny bebyggelse som ikke er godt tilpasset eksisterende terreng kan avslås. $YVWDQGWLOQDERJUHQVH Garasjer og andre mindre bygg med grunnflate maks. 50m2 skal plasseres minst 1,0m fra nabogrense. Bebyggelse kan plasseres i nabogrense dersom det foreligger skriftlig samtykke fra nabo. Takutstikk og taknedløp skal holdes innenfor tomtegrensen. 8WIRUPLQJDYEHE\JJHOVH Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Det samme gjelder ved rehabilitering, tilbygg/påbygg og fasadeendring. %HYDULQJVYHUGLJEHE\JJHOVH I denne reguleringsplan er det ikke tatt stilling til bevaringsspørsmålet. Når behandling av bebyggelsesplan eller søknad om rive- eller byggetillatelse tar til, og eksisterende bebyggelse forutsettes revet, skal bevaringsspørsmålet alltid vurderes. )256/$*7,/ 5(71,1*6/,1-(5 7LO 5HJXOHULQJVSODQHQ JMHOGHU IRU VPnKXVRPUnGHU VRP WLGOLJHUH YDU RPIDWWHW DY GH PLGOHUWLGLJH UHJXOHULQJV EHVWHPPHOVHUIRUGHOHUDY2VORV\WUHVRQHVDPWHQGHO HOGUH UHJXOHULQJVSODQHU 'H UHJXOHULQJVSODQHQH GHWWH JMHOGHUHUDQJLWWSnSODQNDUWHW 7LO 0HG HQKHWOLJ EHE\JJHOVHVP QVWHU PHQHV DW E\JQLQJHU HU SODVVHUW L HQ SODQPHVVLJ RUGHQ L IRUKROG WLO DQGUH E\JQLQJHU RJ L IRUKROG WLO YHL QDERJUHQVHU P QH UHWQLQJRJOLJQHQGH 9HGSODVVHULQJRJXWIRUPLQJDYEHE\JJHOVHYHLHURJ DQGUH DQOHJJ VNDO EUXN DY VW WWHPXUHU VNM ULQJHU RJ I\OOLQJHUEHJUHQVHVPHVWPXOLJ 7LO %HVWHPPHOVHQ HU HQ SUHVLVHULQJ DY SODQ RJ E\J QLQJVORYHQV %HVWHPPHOVHQIULWDULNNHV NHUIUDn LQQIULE\JJHIRUVNULIWHQHVNUDYWLOEUDQQPRWVWDQG 7LO %HVWHPPHOVHQ HU HQ SUHVLVHULQJ DY SODQ RJ E\J QLQJVORYHQV QUVNM QQKHWVSDUDJUDIHQ 7LO 'HUVRP HLHQGRPPHQ VWnU RSSI UW Sn %\DQWLNYDUHQV JXOH OLVWH HOOHU GHW DQWDV n NQ\WWH VHJ EHYDULQJV LQWHUHVVHU WLO E\JQLQJ HOOHU PLOM Sn HLHQGRPPHQ DQEHIDOHV WLOWDNVKDYHU E\JJKHUUH n NRQWDNWH %\DQ WLNYDUHQ I U SURVMHNWHULQJ WDU WLO 3ODQ RJ E\JQLQJV HWDWHQ YLO L DOOH WLOIHOOH IRUHOHJJH VOLNH VDNHU IRU %\DQWLNYDUHQ 8

9 7LOODWWEHE\JJHOVHRJJUDGDYXWQ\WWLQJ Forutsatt at krav om plassering og utforming etter 3 samt krav til uteoppholdsareal etter 8 er oppfylt, tillates følgende bebyggelse og grad av utnytting: a. på tomter med netto størrelse på inntil 1200 m2 tillates frittliggende eneboliger eller tomannsboliger i inntil 2 etasjer, med et bebygd areal (BYA) på inntil 24% av netto tomt, b. på tomter med netto størrelse på mellom 1200 og 3000m2 tillates boligbebyggelse i inntil 2 etasjer, med et bebygd areal (BYA) på inntil 28% av netto tomt, c. på tomter med netto størrelse på over 3000m2 tillates boligbebyggelse på inntil 3 etasjer, med et bebygd areal (BYA) på inntil 24% av netto tomt, d i områder langs bekkedrag (markert A på plankartet) og på Bygdøy (markert B på plankartet) tillates boligbebyggelse som i pkt. a-c, men med tillatt bebygd areal (BYA) inntil 18% av netto tomt, uansett tomtestørrelse. e. I tillegg til nevnte etasjetall kan det bygges ytterligere en etasje delvis under terreng der dette er begrunnet med bedre terrengtilpassing. Øverste etasjeplan skal i så fall ha et bruksareal som ikke overstiger 75% av underliggende etasjes bruksareal. Etasjetallet skal beregnes ihht. byggeforskrift av 21. desember 1988, kap. 23:11, første ledd, uten hensyn til om planet inneholder tilleggsdel eller hoveddel. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA med 15 m2 pr. plass, i samsvar med Oslo kommunes parkeringsnorm. 7LOODWWPLQVWHVW UUHOVHSnHQHEROLJWRPWHU Minste areal for boligtomt (netto tomt) som kan godkjennes uten at det foreligger godkjent søknad om byggetillatelse er 600 m2. Dersom det foreligger godkjent søknad om byggetillatelse, eller søknaden gjelder eksisterende hus, kan mindre tomt godkjennes, dersom kravene ellers i plan- og bygningsloven og i disse bestemmelsene oppfylles. %HYDULQJDYVWUDQGOLQMHPRWVM RJYDVVGUDJ Åpne strekninger av bekker, elver, vann og dammer skal opprettholdes med et ubebygd vegetasjonsbelte. I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på kart Vedlegg 2. I områder på Bygdøy markert B på plankartet gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kart Vedlegg 2. Utenfor byggegrense i områder markert A og B på plankartet kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller gjøres andre arbeid eller tiltak som er søknads- eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven. I område markert B på plankartet kan det likevel tillates mindre brygger (for 1-2 småbåter). 7LO 1HWWR WRPW HU RSSPnOW WRPW PHG XQQWDN DY DUHDO VRP LQQJnUL UHJXOHUWHOOHURSSDUEHLGHWYHL UHJXOHUWHOOHURSSDUEHLGHWIHOOHVDYNM UVHO UHJXOHUWIULRPUnGHSDUNHOOHUWXUYHL 'HU SODQODJW IHOOHVDUHDO XWHQRP IHOOHV DYNM UVHO LQQJnU L V NQDGHQ VNDO HQ IRUKROGVPHVVLJ DQGHO DY GHWWHEHUHJQHWHWWHUEROLJWDOOHOOHUEUXNVDUHDOWDVPHG LEHUHJQLQJHQDYQHWWRWRPW 9HGIUDGHOLQJDYQ\WRPWHUQHWWRWRPWDUHDOHWHWWHUDW WRPWWLOHNVLVWHUHQGHE\JQLQJHUVRPIRUWVDWWVNDOVWnHU WUXNNHW IUD KHUXQGHU DUHDO WLO DGNRPVW ELORSS VWLOOLQJVSODVVHU RJ Q GYHQGLJ XWHDUHDO IRU GHQQH WRPWHQ %HE\JG DUHDO %<$ IRU EHE\JJHOVHQ EHUHJQHV HWWHU 16 (WDVMH GHOYLV XQGHU WHUUHQJ HU HW SODQ GHU KLPOLQJ OLJJHU PHOORP RJ PHWHU RYHU SODQHUW WHUUHQJV JMHQQRPVQLWWVQLYn 3ODQ VRP OLJJHU K \HUH HQ GHWWH VNDOUHJQHVVRPRUGLQ UHWDVMH %HVWHPPHOVHQ VNDO VLNUH DW HWDVMHWDOO XWWU\NNHU EHE\JJHOVHQVK \GHRYHUSODQHUWWHUUHQJXDYKHQJLJDY EUXNVIRUPnO 3UHVLVHULQJ DY SDUNHULQJVQRUPHQ L OHJJHV WLO JUXQQ 7LO 9HG V NQDG RP IUDGHOLQJ DY WRPW XQGHU P VNDO GHWHQWHQIRUHOLJJHJRGNMHQWE\JJHWLOODWHOVHHOOHUVHQGHV LQQ V NQDG RP E\JJHWLOODWHOVH VDPWLGLJ PHG GH OLQJVV NQDGHQ %HJJH VDNHQH NDQ GD EHKDQGOHV SDUDOOHOW RJ GHW OHJJHV V UOLJ YHNW Sn YXUGHULQJ DY EHE\JJHOVHQV SODVVHULQJ Sn WRPWHQ WRSRJUDIL DG NRPVWIRUKROG XWHRSSKROGVDUHDOHU RJ IRUKROG WLO RPUnGHWVEHE\JJHOVHVP QVWHU 7LO %\JJHJUHQVHQH ODQJV EHNNHGUDJ L RPUnGHU PDUNHUW $ VDPVYDUHU PHG E\JJHJUHQVHU L NRPPXQHGHOSODQ IRU JU QWVWUXNWXU L E\JJHVRQHQ *U QWSODQHQ 9HGOHJJ YHGWDWWDYE\VW\UHW /DQJVEHNNHUVRPLNNHLQQJnULRPUnGHPDUNHUW$Sn SODQNDUWHW YXUGHUHV EUHGGHQ Sn YHJHWDVMRQVEHOWHW NRQNUHW XW IUD RPUnGHWV NDUDNWHU EOD RPIDQJHW DY QDWXUOLJYHJHWDVMRQ9XUGHULQJHQJM UHVLVDPUnGPHG 0LOM HWDWHQ 9

10 %HYDULQJRJQ\SODQWLQJDYYHJHWDVMRQ Større trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må være gjennomført før ferdigattest gis..udywloxwhrsskrogvduhdo For hver boenhet skal det settes av uteoppholdsareal etter følgende norm: a. minimum 200 m2 for eneboliger og tomannsboliger, b. minimum 100 m2 for annen boligbebyggelse Hoveddelen av uteoppholdsarealet skal være på bakken. Arealkravene gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger som skal bli stående. Uteoppholdsarealet skal være beskyttet fra støy og biltrafikk og ligge godt tilgjengelig fra boligen. Rimelige krav til innsynsfrihet, sol- og lysforhold skal tilfredsstilles. Arealer brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteareal. Nødvendig areal for kjøreadkomst og biloppstilling skal ikke regnes med i uteoppholdsarealet. 6WU NVWMHQOLJYLUNVRPKHW Innenfor planområdet kan tillates etablering av ny og utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet eller almennyttig formål, samt bruksendring til disse formål, så fremt kommunen finner at virksomheten vil tjene boligstrøket..udywloyhlhu Langs veier med kapasitetsproblemer eller trafikkfarlige strekninger kan den nye bebyggelsens påvirkning på trafikksituasjonen kreves utredet av utbygger. Kommunen kan kreve oppført gjerde langs vei som betingelse for ferdigattest, og gi bestemte krav til utforming, høyde, farge osv. 7LO 0HGVW UUHWUHPHQHVDWVWDPPHRPNUHWVHQHUPLQVW FPPnOWFPRYHUWHUUHQJ +YHUW VW UUH WUH VRP IMHUQHV E U HUVWDWWHV DY HW Q\ SODQWHWWUHSnWRPWD )RU WU U PHG VWDPPHRPNUHWV RYHU VP PnOW Sn WLOVYDUHQGHPnWHE UWRQ\HWU USODQWHVIRUnEHKROGH PHU DY GHW IURGLJH JU QQH SUHJHWVRPJnUWDSWQnUHW VWRUWWUHIHOOHV 0HG DQQHQ YHUGLIXOO YHJHWDVMRQ PHQHV VMHOGQH VSHVLHOW YDNUH JDPOH HOOHU Sn DQQHQ PnWH V UOLJ LQWHUHVVDQWH IRUHNRPVWHU 'HW NDQ RJVn Y UH EXVN RJ NUDWWVRPYXUGHUHVVSHVLHOWYHUGLIXOOHVRPOHYHRPUnGHU IRU HQ UHNNH IXJOHDUWHU RJ VRP HQ YLNWLJ GHO DY GHW ORNDOHELRORJLVNHPDQJIROGHW 7LO 9HG SODQHU IRU IOHUH EROLJHU E U HQ GHO DY XWHRSS KROGVDUHDOHWY UHIHOOHVOHNHDUHDO 'HO DY EDONRQJ WHUUDVVH RJ WDNWHUUDVVH VRP LNNH PHGUHJQHV L EROLJHQV EUXNVDUHDO UHJQHV PHG L XWH RSSKROGVDUHDOHW NIU E\JJHIRUVNULIW DY GHVHPEHU NDS (QGHODYXWHRSSKROGVDUHDOHWE UKDHQPLQVWHG\EGH SnPRJY UHULPHOLJIODWW (YHQWXHOO RSSI\OOLQJ DY RSSULQQHOLJ WHUUHQJ HOOHU DQGUH WHUUHQJLQQJUHS VNDO VNMH Sn HQ VNnQVRP PnWH 3n EUDWWH WRPWHU KYRU GHW YLOOH NUHYHV XDNVHSWDEOH WHUUHQJLQQJUHS IRU n RSSQn Q GYHQGLJ XWHDUHDO NDQ GHUIRUWLOODWWJUDGDYXWQ\WWLQJHWWHU LNNHXWHQYLGHUH SnUHJQHV 7LO %HVWHPPHOVHQ VNDO nsqh IRU YLUNVRPKHW VRP nshqeduw HU WLO IRUGHO IRU EROLJVWU NHW /HJHNRQWRU WDQQOH JHNRQWRU IULV U RJ DYGHOLQJV IDPLOLHEDUQHKDJH HU HNVHPSOHUSnYLUNVRPKHWHUVRPVDPVYDUHUPHG (YW XOHPSHPnYXUGHUHVNRQNUHWLKYHUWWLOIHOOH 7LO 'HUVRP WUDILNNDQDO\VH XWUHGQLQJ IDVWVOnU DW \WWHUOL JHUHXWE\JJLQJLNNHHUIRUVYDUOLJXWHQDYE WHQGHWLOWDN NDQ XWE\JJHU SnOHJJHV n RSSDUEHLGH HOOHU XWEHGUH YHLVWUHNQLQJ IUDP WLO HOOHU ODQJV WRPWD I U GHOH HOOHU E\JJHV NQDGJRGNMHQQHVNIU3%/ 9HLYHVHQHWNDQ PHG KMHPPHO L YHJORYHQV RJ QHNWH n JRGNMHQQH DYNM UVHO HYW VWHQJH DYNM UVHO XW IUD WUDILNNVLNNHUKHWVKHQV\Q7UDILNNDQDO\VHQVNDODYNODUH D RPGHWHUIRUVYDUOLJXWIUDWUDILNNVLNNHUKHWVKHQV\Q njrgnmhqqhdynm UVHONIUYHJORYHQV RJ E RP XWE\JJHU VNDO SnOHJJHV n RSSDUEHLGH HOOHU XWEHGUHYHLVWUHNQLQJI UGHWNDQJLVE\JJHWLOODWHOVHNIU3%/ F RPE\JJHWLOWDNHWIRUXWVHWWHUXWEHGULQJVWLOWDNVRP PnEHNRVWHVDYNRPPXQHQ 10

11 3DUNHULQJRJDGNRPVW Snuplass utenfor offentlig regulert veigrunn kan kreves der hensynet til trafikksikkerheten tilsier det. Gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune skal legges til grunn for krav til parkering. SUEROLJ(QDYSODVVHQHWLOODWHVSODVVHUWSnGHODYV 7UDILNNVW \ Arealer hvor trafikkstøyen overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for skadelig trafikkstøy, må støyskjermes med fysiske tiltak. Plan for støybeskyttelse må foreligge samtidig med søknad om byggetillatelse. Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig før brukstillatelse gis. Det stilles samme krav til utforming av støyskjermer som til andre byggetiltak, jfr 3.3. /XIWRJMRUGIRUXUHQVLQJ På arealer der de til enhver tid av offentlige myndigheter anbefalte grenser for luft- og jordforurensing blir overskredet, kan det ikke bygges før det foreligger planer for forbedringstiltak. Forbedringstiltakene må være gjennomført før brukstillatelse gis..xowxuplqqhu Dersom det i forbindelse med utbygging påtreffes automatisk fredete kulturminner (fornminner) er disse ikke å anse som frigitt gjennom behandling av denne reguleringsplan, jfr. kulturminnelovens 8. Arbeidet skal i så tilfelle straks stanses og Byantikvaren varsles..udywloe\jjhv NQDGHQ Ut over de krav som stilles i byggeforskriftenes kap. 14, skal byggesøknad for ny bebyggelse inneholde: - fotomontasje eller fasadeoppriss som viser eksisterende bebyggelse sammen med ny bebyggelse, - snitt gjennom tomten som viser bebyggelsen på nabotomten(e), - skriftlig begrunnelse for disponering av tomten (bebyggelse, uteareal og adkomst), - skriftlig begrunnelse for bebyggelsens plassering og utforming i forhold til omgivelsene, For tomter som bygningsmyndighetene vurderer som vanskelig bebyggbare kan det kreves ytterligere dokumentasjon i form av modell, perspektivskisser eller lignende. For mindre byggetiltak (pbl. 86a), og for andre mindre anlegg (gjerder, forstøtningsmurer osv.) vurderes behovet for dokumentasjon nærmere. Plassering av garasje(r) og parkering i samsvar med norm skal tegnes inn på situasjonsplanen selv om søknad om byggetillatelse ikke omfatter dette. Det skal foreligge godkjent utomhusplan i målestokk 1:500 for byggetiltak som samlet omfatter mer enn 500m2 bruksareal eller mer enn 1000m2 netto tomt før byggetillatelse gis. Det skal i tillegg foreligge godkjent tomtedelingsplan for byggetiltak på tomt over 3000 m2 netto areal før byggetillatelse gis. 7LO %HKRY IRU VQXSODVV XWHQIRU RIIHQWOLJ YHLJUXQQ VNDO YXUGHUHVLIRUKROGWLOYHLHQVIXQNVMRQRJWUDILNNPHQJGH 3DUNHULQJVQRUPHQSUHVLVHUHVVOLN IRUEROLJHUPHGSDUNHULQJSnHJHQWRPWSSODVVHU VQXDUHDOHOOHUIRUDQDQQHQELORSSVWLOOLQJVSODVV IRUVPnKXVPHGIHOOHVSDUNHULQJVDQOHJJSSODVVHU SUEROLJ IRUVHNXQG UEROLJGYVERHQKHWXQGHUPEUXNV DUHDOSSODVVSUEROLJ 7LO *MHOGHQGH JUHQVHU IRU WUDILNNVW \ HU JLWW L 0LOM YHUQ GHSDUWHPHQWHWVUHWQLQJVOLQMHUUXQGVNULY7 7LO *MHOGHQGH DQEHIDOWH JUHQVHYHUGLHU HU DQJLWW L 6)7 UDSSRUW 9LUNQLQJHU DY OXIWIRUXUHQVLQJHU Sn KHOVHRJPLOM DQEHIDOWHJUHQVHYHUGLHU 7LO 'HW HU LNNH IRUHWDWW DUNHRORJLVN UHJLVWUHULQJ DY SODQ RPUnGHW VRP RPIDWWHV DY GHQQH UHJXOHULQJVSODQHQ.XOWXUPLQQHORYHQV RP XQGHUV NHOVHVSOLNW YHG UHJXOHULQJVDUEHLGHUVnOHGHVLNNHRSSI\OW 7LO (NVLVWHUHQGH RJ SODQODJWH WHUUHQJOLQMHU VNDO YLVHV Sn VQLWW RJ IDVDGHWHJQLQJHU L PnOHVWRNN 'HUVRP GHW LNNH XWDUEHLGHV XWRPKXVSODQ E U SODQODJW WHUUHQJ YLVHV Sn VLWXDVMRQVSODQHQ L PnOHVWRNN PHG KDOYPHWHUVNRWHU (NVLVWHUHQGHWU UVRPGHILQHUWL VNDOPnOHVLQQRJ YLVHVSnNDUWYHGOHJJ'HWVNDOUHGHJM UHVIRURPWU UQH VNDOVWnHOOHUIMHUQHVRJHUVWDWWHVPHGQ\H 'HU EHVWHPPHOVHQH NUHYHU JRGNMHQW XWRPKXVSODQ HOOHU WRPWHGHOLQJSODQ NDQ GLVVH OHYHUHV LQQ VDPWLGLJ PHGE\JJHV NQDGHQ%HKDQGOLQJHQYLOGDVNMHSDUDOOHOW PHGEHKDQGOLQJHQDYE\JJHV NQDGHQ.UDYRPXWRPKXVSODQHUHQSUHVLVHULQJDYNRPPXQHQV YHGWHNWWLOSEO 8WRPKXVSODQHQ VNDO YLVH OHNHDUHDOHU SDUNHULQJV O VQLQJHURJDQQHQGLVSRQHULQJDYXEHE\JGHRPUnGHU KHUXQGHU WHUUHQJSODQHULQJ KDOYPHWHUVNRWHU RJ IRUVW WQLQJVPXUHU VDPW XWUXVWQLQJ RJ EHSODQWQLQJ 3ODQHQ VNDO RJVn YLVH HNVLVWHUHQGH YHJHWDVMRQ RJ PDUNGHNNHVRPVNDOEHYDUHVRJJM UHUHGHIRUKYRUGDQ VLNULQJVNDOVNMHLE\JJHSHULRGHQ %\JQLQJVP\QGLJKHWHQH NDQ VWLOOHVRPYLONnUIRUnJL IHUGLJDWWHVW DW XWRPKXVDQOHJJHW HU XWI UW L RYHUHQV VWHPPHOVHPHGJRGNMHQWXWRPKXVSODQ 11

12 0,'/(57,',*(5(*8/(5,1*6%(67(00(/6(5)25'(/(5$926/26<75( 621(6 YHGWDWWDY2VORE\VW\UHPDLPHGVHQHUHNRUUHNVMRQHUDYRNWREHURJDXJXVW Disse bestemmelser gjelder for de områder innenfor Oslos ytre sone som på kart datert Oslo byplankontor, 1. oktober 1982, er angitt til boliger med tilhørende anlegg markert som boligformål, og for industrien markert som industriformål. Bestemmelsene gjelder for byggeforetagender på inntil 10 nye boenheter i maks 2 etg., jfr. byggeforskriftenes kap. 26:21, og for anlegg av tilsvarende størrelse, se paragraf 4. I tillegg kan tillates hybel i underetasje hvor terrenget etter bygningsmyndighetenes skjønn ligger til rette for det. Byggetiltak som går ut over denne ramme, kan bare oppføres i henhold til stadfestet reguleringsplan. Der det av hensyn til mulighetene for en regulering at et større område under ett kan være tvil om tomtedeling eller ny bebyggelse skal tillates, skal saken forelegges bygningsrådet. For boligbebyggelse tillates følgende utnyttelsesgrad: a) åpen småhusbebyggelse, herunder eneboliger og tomannsboliger inntil 0,25. b) Konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrassehus i inntil 3 plan inntil 0,35. Utnyttelsesgraden beregnes som fastsatt i paragraf 5. Bygningsrådet kan nekte å godkjenne en bebyggelsesplan med uforholdsmessig lav utnyttelse eller med for få boligenheter. Garasje skal vises i byggemeldingen for boligen(e). Ved en utnyttelsesgrad større enn 0,15 for eneboliger, og større enn 0,25 for konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrassehus, skal det legges særlig vekt på en utforming og tilpasning til eksisterende bebyggelse og miljø. Hvis en slik utforming og tilpasning ikke er utført tilfredsstillende etter bygningsrådets skjønn kan en byggesøknad avslås. Før byggetillatelse kan gis, kan det kreves at det sendes bebyggelsesplan for hele eiendommen. I bratt terreng med spesielt utsatt vegetasjon søkes u-graden tilpasset slik at mest mulig vegetasjon kan bevares. a) I boligstrøk kan tillates oppført bygninger eller anlegg for etablering og utvidelse av eksisterende forretnings-, kontor- og verkstedvirksomhet så fremt bygningsrådet finner at virksomheten vil tjene boligstrøket og ikke være til ulempe for de omboende. På samme vilkår kan bygningsrådet også tillate plassering av bygninger og anlegg for offentlig eller almennyttig formål, herunder for leik, idrett og sport. b) I industristrøk skal plassering av bygninger og anlegg vanligvis bare tillates med hjemmel i stadfestet reguleringsplan. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet samtykke i plassering av bygninger og anlegg uten at slik plan foreligger. Gesimshøyden skal ikke overstige 10 m, største takhøyde skal ikke overstige 13 m og bebyggelsen skal plasseres minimum 10 m fra nabogrense. Utnyttelsesgraden jfr. bestemmelsenes paragraf 5 skal ikke overstige 0,8 og minst 1/3 av nettotomten skal være ubebygget og holdes fri for skur og lagring. I disse reguleringsbestemmelser betyr utnyttelsesgraden det samlede brutto gulvareal, unntatt ubebodd kjeller og loft i et avgrenset område (1 til 10 småhusenheter) dividert med områdets (tomtens eller tomtenes) brutto grunnareal målt til midten av tilstøtende lokal vei eller 10 m inn på tilstøtende vei eller offentlig friareal og på parkbelte langs industristrøk. Brutto grunnareal skal ikke overstige 5/3 av nettoarealet. Ved beregning av utnyttelsesgraden regnes det med en maksimal etasjehøyde på 3 meter. Det kan kreves biloppstillingsplasser i samsvar med de normer som bygningsrådet til enhver tid vedtar. De tidligere villastrøkbestemmelsene for Oslo og Aker ble opphevet ved stadfesting 6. juni 1973 av de midlertidige reguleringsbestemmelser for uregulerte deler av Oslos ytre sone (S-1860). De samme bestemmelser opphevet alle reguleringsvedtak fattet av byplanrådet i medhold av den tidligere paragraf 31 for så vidt de ikke er stadfestet av vedkommende departement. De reguleringslinjer som er fastsatt for veier, forhager, turveier, parkarealer og lekeplasser, gjelder imidlertid fortsatt. OSLO BYSTYRES SEKRETARIAT 12

13 /,67(29(55(*8/(5,1*63/$1(5620)25(6/c6+(/7 (//(5'(/9,6233+(9(7 Bestemmelsene i følgende planer foreslås opphevet for de områder som er regulert til boligformål og faller inn under den nye planens avgrensning. Eksisterende vei-, turvei-, stikkvei- og avkjørselsreguleringer med reguleringsgrenser opprettholdes innenfor planområdet. Planene er ordnet etter kartplate (M 1:10000) og stadfestelsesnummer (S-nummer). Angitt dato er stadfestelsesdato. )RUVDPWOLJHNDUWSODWHU S Midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslos ytre sone (korrigert og )..DUWSODWH16N \HQ S Reguleringsplan m/vedtekter for 6/11-13, Sommerro. S Reguleringsplan m/vedtekter for 29/2, Montebello. S Regulering av kvartalet mellom Ullernchausséen, Vækerøveien, vei nr. 922 og 932 i Aker. S Reguleringsplan for 2/91, Løkenløkken, Bygdøy. S Reguleringsplan for Roli, Bygdøy. S Reguleringsplan for nordre Huseby, 29/4, m. fl. Ullern. S Reguleringsplan for 29/4 m.fl. Huseby. S Regulering av 28/7, Holgerslystveien 12, Bestun. S Delings- og bebyggelsesplan for parsell av 2/712 ved Dorthes vei, Bygdøy. S Regulerings- og bebyggelsesplan for Lilleaker sentrum. S Regulerings- og bebyggelsesplan for deler av 32/1 m.fl., Smestad nedre m.fl. S Reguleringsplan for del av Dorthes vei, gnr. 2/741..DUWSODWH1+ROPHQNROOHQ S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 11/59 m. fl. Ullern. S Reguleringsplan for arealet vest for Dalsveien mellom Tråkka og Stasjonsveien, Ø. Holmen. S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 33/70 som begrenses av Arnebråtveien, Heimdalsvei og Snorres vei. S Bebyggelsesplan for 27/328, Østre Holmen gård. S Reguleringsplan for 29/4 m.fl. Huseby. S Regulerings- og bebyggelsesplan for 33/127, Dalsveien, Slemdal. S Regulerings- og bebyggelsesplan for 27/386 og 722, Vestre Holmen (Eddaveien). S "Holmenkollvedtektene". S Endret reguleringsplan for 27/732 m.fl., Ø. Holmen gård. S Reguleringsplan for Holmenveien 47 m.fl.(27/334 m.fl.), Holmen..DUWSODWH2+ROPOLD S Reguleringsplan for 193/1, Stubljan. S Reguleringsplan for 189/1 m.fl. Prinsdal. S Reguleringsplan for del av 1888/1 m.fl, Snøggveien og Sponstuveien, nedre Prinsdal..DUWSODWH2%HNNHODJHW S Regulerings- og bebyggelsesplan for 156/45, Kastellet. S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 183/93, Tyslevsæter. 183/Kastellet. S Regulerings- og bebyggelsesplan for 182/567, Vestre Sæter. S Utparsellerings og bebyggelsesplan for 152/87, Holtet (Jomfrubråtveien). S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for en del av Lambertseter, 157/1. S Regulering av 152/1 m.fl. Jomfrubråten. S Reguleringsplan for 158/1 m.fl., S. Hellerud. S Reguleringsplan for 181/332 m.fl., Brattvollveien. S Reguleringsplan for Manglerud-Abildsø-området. 148/1 og 160/1 m.fl. 13

14 S Reguleringsplan for, Jomfrustien, Ekeberg. S-2593 Del av S-2593 som ligger innenfor S-42 oppheves..duwsodwh27 \HQ S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 83/50 m.fl. S Reguleringsplan for 84/90 m.fl.for Eltonveien, Åkerøveien og Sinsenveien. S Reguleringsplan for eiendommene 151/36 m.fl. S Reguleringsplan for Stamhusveien 16-22, Ekeberg..DUWSODWH2*UHIVHQ S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan med vedtekter for en del av Tonsen. S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 72/1, m.fl., Kjelsås. S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 75/19 m.fl., Lofthus. S Reguleringsplan for områder v/ Grefsen stadion. S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelses plan for Grefsenveien. S Regulerings- og bebyggelseplan for 85/1, Tonsen ved Årvollveien. S Reguleringsplan for Grefsenplatået. S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 73/85 m.fl., Grefsen (Thorleifs alle) S Reguleringsplan for 84/90 m.fl. for Eltonveien, Åkerøveien, Sinsenveien. S Regulerings- og bebyggelsesplan m/vedtekter for Disen. S Regulering av en del av Nygård, 58/23, V. Aker skole. S Reguleringsplan for del av Disengrenda. S Reguleringsplan for del av Aschehougs vei, samt delings- og bebyggelsesplan for Aschehougs vei 31-33,Oslo S Regulerings- og bebyggelsesplan for 84/118, Bjerke..DUWSODWH31 NOHYDQQ S Reguleringsplan for Skøyen - Oppsal - Ulsrud 144/1 m.fl. S Regulerings- og bebyggelsesplan m.v for deler av området Oppsalveien-Østensjøveien..DUWSODWH3/XWYDQQ S Reguleringsplan for Skøyen-Oppsal-Ulsrud (144/1 m.fl.). S Reguleringsplan for Haugerud. S-1422 Disp.plan - reguleringsplan med reg.-bestemmelser for Trosterudområdet gnr.142/1 m.fl. S Reguleringsplan for 141/42, Trosterud. S Reguleringsplan for Stordamveien 34 og 36 mfl, Hellerud. S Reguleringsplan for 112/3 m.fl. Furusetområdet syd for Djupdalslinjen S-2471 Reguleringsplan for Grønliveien og området omkring Gnr.112, bnr.41 m.fl..duwsodwh3*uruxg S Vestbyveien/Vestbysvingen, Grorud. S Reguleringsplan med vedtekter for 107/14, Høybråten. S Regulerings-, utparsellerings- og bebyggelsesplan for 93/1 og 6 (Grorudveien/Hallvard Bergves vei). S Reguleringsplan for deler av Lilloseterveien m.fl. S Reguleringsplan m/vedtekter for Tokerudområdet (flere planområder). S Kringveien, Høybråten. S-1419 Reguleringsplan for G.Nr. 105, B.Nr. 68 og 69 og endret reguleringsplan for del av Micheletveien, Furuset. S Reguleringsplan for 93/42, m.fl., Ammerudskogen. S Reguleringsplan for 94/250, Grorudveien 60. S Reguleringsplan for 90/104 m.fl. Rødtvedt. S Reguleringsplan med reg.bestemmelser for 107/3, Furusetområdet, felt B. S Reguleringsplan for Hagaløkka, Grorud. 14

15 )256/$*7,/(1'5,1*(5$93/$1.$57(7(77(52))(17/,* (77(56<1 Følgende endringer foreslås. I tillegg er det gjort enkelte mindre korreksjoner i forhold til gjeldende eiendomsgrenser eller reguleringsgrenser. 1. %\JG \QHVYHLHQWDVXWDYSODQRPUnGHW (eier er Sjøfartsmuseet som ønsker å fremme egen reguleringsplan for eiendommen). 2. (QGULQJDYE\JJHJUHQVHPRWVM HQIRU+HUEHUQYHLHQPIO slik at utskilt boligeiendom opprettholder byggemulighet. 3. (QGULQJDYJUHQVHIRURPUnGH%YHG)UHGULNVERUJYHLHQ slik at det samsvarer med eiendomsgrense. 4. 5HJXOHULQJVSODQIRUGHODY'RUWKHVYHLIRUHVOnVGHOYLVRSSKHYHW (gjelder én tomtgnr. 2/741 (S- 2411)). 5. 'UDPPHQVYHLHQWDVXWDYSODQRPUnGHW (inngår i ny reguleringsplan, S-3423). 6. /HNHSODVVYHG+\OOYHLHQWDVXWDYSODQRPUnGHW og foreslås tatt med i samlet reguleringsplan for lekeplasser i småhusområder. 7. *UHQVHMXVWHULQJYHG0RQWHEHOORWHUUDVVH. 8. $SDOYHLHQPIOWDVXWDYSODQRPUnGHW pga bevaringsinteresse og reguleres i egen plan. 9. 6OHPGDOVYHLHQFWDVXWDYSODQRPUnGHW (inngår i kategori 3-område for Vinderen og bør inngå i reguleringsplan for dette området). 10. /HNHSODVVYHG YUH6PHVWDGVYHLWDVXWDYSODQRPUnGHW og foreslås tatt med i samlet reguleringsplan for lekeplasser i småhusområder. 11. &DUO.MHOVHQVYHLWDVLQQLSODQRPUnGHW, etter ønske fra grunneier. 12. /DFKPDQQVYHLWDVXWDYSODQRPUnGHW (ny reguleringsplan, S-3479, ble vedtatt ). 13. /HNHSODVVYHG3URPHQDGHQWDVXWDYSODQRPUnGHW og foreslås tatt med i samlet reguleringsplan for lekeplasser i småhusområder HJXOHULQJVSODQIRUJQUPIO$PPHUXGRSSUHWWKROGHV, bl.a. for å opprettholde fastlagt byggegrense mot Alna (S-2026) HJXOHULQJVSODQIRU+DJDO NND*URUXGRSSKHYHVGHOYLV (S-2612). 16. *URUXG1HGUH*URUXGSUHVWHJnUGWDVXWDYSODQRPUnGHW pga bevaringsverdi og foreslås evt. omregulert i egen plan DJVWXYHLHQWDVXWDYSODQRPUnGHW (ny reguleringsplan, S-3234, ble vedtatt ) HJXOHULQJVSODQIRU*URUXGYHLHQPYIRUHVOnVGHOYLVRSSKHYHW (S-1521). 19. %HNNHQVWHQYHLHQWDVLQQLSODQRPUnGHW (gnr. 105/277, uregulert) DQJHUXGRPUnGHWWDVXWDYSODQRPUnGHW pga pågående reguleringsarbeid i dette området PUnGHYHG VWHQVM 7HUUDVVHWDVXWDYSODQRPUnGHW av hensyn til oldtidsveien gjennom området - bør reguleres i egen plan. 22. (QGULQJDYE\JJHJUHQVHPRWVM HQIRU6FKL WWVYHL, slik at man følger terrenget på samme måten som det ellers så langt mulig er gjort på Bygdøy. 23. (QGULQJDYSODQRPUnGHJUHQVHYHG5 DVHQWUXP, slik at bl.a. eiendommer med næringsvirksomhet langs Sørkedalsveien tas ut av planområdet og foreslås inngå i kategori 1-område for Røa. 15

16 16

17 3/$12*%<*1,1*6(7$7(16985'(5,1* 3ODQIRUVODJHWHUHWI UVWHOHGGLE\VW\UHWVYHGWDWWHVWUDWHJLIRUIRUWHWWLQJLVPnKXVRPUnGHURJ EHW\UDWGHPLGOHUWLGLJHUHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHURJHQUHNNHHOGUHUHJXOHULQJVSODQHUNDQ HUVWDWWHVPHGQ\HDNWXHOOHEHVWHPPHOVHUIRUHQVWRUGHODY2VORVVPnKXVRPUnGHU3ODQIRUVODJHW YLOEHGUHJUXQQODJHWIRUDWIRUWHWWLQJHQLYDUHWDUNUDYWLONYDOLWHWRJIRUHQEHGUHRJPHU NRQVHNYHQWEHKDQGOLQJDYE\JJHVDNHU 3ODQRJE\JQLQJVHWDWHQDQEHIDOHUIRUVODJHW 0c/ Formålet med det fremlagte planforslaget er å følge opp intensjoner og vedtak i kommuneplanens arealdel 1991, og senere i bystyrets vedtak den 15. februar 1995 om strategi for fortetting i småhusområder. Kommuneplanens mål er at all byutvikling i Oslo på kort og mellomlang sikt (til ca 2005) skal foregå innenfor nåværende byggesone, og at Markagrensen ligger fast. Lavt utnyttede småhusområder gis differensierte rammer for fortetting hvor det tas spesielle hensyn til bylandskapet og behovet for felles- og friområder. Intensjonene er også i samsvar med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Øvrige mål med planen er: 1. å gi bedre rammer for den fortettingen som allerede foregår, med vekt på kvalitet, 2. å stimulere til høyere utnyttelse av områder med stort utbyggingspotensiale, 3. å erstatte de midlertidige reguleringsbestemmelsene med permanente reguleringsplaner og bestemmelser som gir et bedre og effektivere verktøy for forvaltning av byggesaker. Foreliggende forslag til reguleringsplan er etter vår mening et planverktøy som på en god måte kan oppfylle disse målene. Sammen med planoppfølgingen av de øvrige fortettingskategorier (se avsnitt 2.5), vil planforslaget være en riktig og nødvendig oppfølging av kommuneplanens arealdel. %('5(.9$/,7(7,%<**(6$.(5 Ved første blikk kan det virke åpenbart at bedre arkitektonisk og miljømessig kvalitet i nye byggesaker i småhusområder vil kreve detaljerte planer hvor rammene for hvert nybygg er klart definert. Dette kan være riktig i enkelte delområder. Vi mener likevel at for største delen av planområdet bør rammene for den arkitektoniske utviklingen ligge i eksisterende omgivelser. Områdene er jo allerede utbygde småhusområder. I slike situasjoner trenger vi ikke først og fremst nye detaljerte planer, men heller metoder for stedsforståelse og prosjektevaluering. Derfor mener vi at det er riktig å ta kvalitetsvurderingen av nye byggeprosjekter i byggesaksbehandlingen, slik forslaget til bestemmelser legger opp til. Prosjekter som avviker vesentlig fra den eksisterende arkitektoniske sammenhengen, bør derimot gis mer omfattende planmessig behandling. I planforslaget er dette tatt vare på ved krav om bebyggelsesplan for større byggeprosjekter (bestemmelsenes 2). De foreslåtte reguleringsbestemmelsene gjør det mulig å stille strengere kvalitetskrav til nye byggeprosjekter. Dette er i tråd med endringene i plan- og bygningsloven som ble vedtatt av Stortinget i 1995, hvor både lovens 2 og 74.2 blir styrket med hensyn til arkitektur og estetikk. De nye bestemmelsene fastlegger at det først og fremst er anmelders plikt å dokumentere at byggeprosjektet tilfredstiller bestemmelsenes krav til arkitektonisk kvalitet, og ikke bygningsmyndighetens plikt å påvise at det evt. motsatte. Dette er også i tråd med tendensen i endringene av planog bygningsloven hvor det legges vekt på å utvide anmelders ansvar. Retningslinjene og veilederen som er utarbeidet som supplement til bestemmelsene vil gjøre det 17

18 lettere for utbyggere å forstå hvordan et områdes kvaliteter bør ivaretas ved fortetting. (7%('5()259$/71,1*69(5.7 < Dagens "midlertidige reguleringsbestemmelser" har flere svakheter: - Det brukes begreper som ikke er klart nok definert. - Bestemmelsene tar ikke hensyn til at småhusområdene har ulik karakter og tåleevne i forhold til fortetting. - Bestemmelsene inneholder ikke tilstrekkelige klare krav til kvalitet i fortettingen. Disse svakhetene kan bare rettes opp ved at de midlertidige reguleringsbestemmelsene erstattes av nye reguleringsplaner med nye reguleringsbestemmelser. Øvrige deler av planområdet omfattes av i alt 75 eldre reguleringsplaner som foreslås helt eller delvis opphevet. Alle disse planene omfatter småhusområder med individuell eierstruktur. De vanligste årsakene til at de foreslås opphevet er: - planene opererer med begreper for tillatt utnyttelse som er vanskelige å bruke (bl.a. de gamle "villavedtektene"), - tillatt utnyttelse er lavere enn midlertidige reguleringsbestemmelser (u=0,25 for åpen småhusbebyggelse). Dette er i strid med målsetting om god utnyttelse av arealene i byggesonen og med gjeldende praksis, - utbygging har for en stor del skjedd i strid med planen, slik at planen må anses for å være satt ut av kraft. Planforslaget vil med sine bestemmelser og retningslinjer bety en opprydding, slik at mange planer med ulikartede bestemmelser erstattes av én plan med ensartede og forvaltningsmessig lettere håndterbare bestemmelser. 3/$17<3(1(1(1.(/5(*8/(5,1*63/$1 Nærmere småhuseiendommer omfattes av de midlertidige reguleringsbestemmelsene eller andre eldre reguleringsplaner. Det er svært viktig at disse snarest mulig erstattes av nye og hensiktsmessige reguleringsplaner. Dersom man skulle utarbeide geografisk avgrensete "helhetlige" planer for alle disse områdene ville arbeidet ta svært lang tid, og i mellomtiden skulle man for store områder måtte fortsette å bruke de gamle bestemmelsene. For å unngå denne situasjonen vurderer vi det som fornuftig å utarbeide en svært enkel reguleringsplan, hvor man med ett vedtak kan erstatte de gamle planene og bestemmelsene med en ny plan, og hvor man kun tar med de aktuelle boligområdene. En slik forenklet plan vil ha svakheten at man åpner for en gradvis fortetting som kan gjøre at behov for fellesgoder og avbøtende tiltak ikke blir synlig tidsnok til å få løst dem planmessig. Dette vil kreve planmyndighetenes årvåkenhet, særlig i fortettingsområder med stort utbyggingspotensiale og byggeaktivitet, for eksempel ved at det gjennomføres temastudier som kan følges opp med egne planer eller utredninger (f.eks. trafikkplaner, planer for utbygging av lekeplasser etc.). En diskusjon av hvordan nye infrastruktur- og servicetiltak i fortettingsområder skal gjennomføres og finansieres vil aktualiseres når fortettingen videreføres og behov for slike tiltak melder seg. De analyser av trafikk- og miljøkonsekvenser og behov for skoler og barnehager som vi har foretatt etter offentlig ettersyn (se Vedlegg 8) endrer ikke vårt syn på at en enkel plan kombinert med kontinuerlig årvåkenhet er fornuftig. Med en ny vedtatt plan vil vi langt på vei ha erstattet de midlertidige bestemmelsene med bestemmelser som er i tråd med byggeforskriftenes beregningsmåte for utnytting, med plan- og bygningslovens siste revisjon, og som samtidig er lettere å forvalte. 18

19 (1'5,1*(5(77(52))(17/,*(77(56<1 De endringer som vi foreslår i bestemmelser og retningslinjer bygger dels på kommentarer som er kommet inn ved offentlig ettersyn, dels på utdypende vurderinger som vi har gjort underveis. Endringene på plankartet er oppsummert på kart/liste på side Endringene i bestemmelsene er følgende (språklige endringer som vurderes ha mindre betydning er ikke tatt med): En "formålsparagraf" om intensjonene med planen foreslås. Krav til bebyggelsesplan foreslås knyttet til byggetiltakets størrelse (over 10 nye boligenheter), og ikke som i høringsutkastet knyttet til bestemte geografiske områder (de såkalte "Xområdene"). Dette er i samsvar med intensjonen om at den konkrete vurderingen av byggetiltaket må ligge til grunn for om det skal godkjennes over 10 boligenheter. Krav om at ny bebyggelse skal ta hensyn til konseksvensene for eksisterende bebyggelse og uteareal presiseres. Klarere formulering av at bevaringsspørsmålet ikke er behandlet i reguleringsplanen, og at det vil vurderes ved behandling av bebyggelsesplan/byggesak. Arealgrense for tomt hvor det tillattes enebolig/tomannsbolig med BYA 24% heves fra 1000 til 1200m2. BYA for tomter over 3000m2 reduseres fra 28% til 24%. Det presiseres at hoveddelen av uteoppholdsarealet skal være på bakken. Minste uteoppholdsareal for leiligheter i boligbebyggelse med tre etasjer eller mer heves fra 50m2 til 100m2. Ny formulering om at kommunen kan kreve gjerde langs vei som betingelse for ferdigattest. 19

20 203/$1)256/$*(7 3ODQIRUVODJHWLQQHE UHUDWFDGDDRJOLNHPDQJHHLHQGRPPHUVRPLGDJRPIDWWHVDY PLGOHUWLGLJHUHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHUIRUGHOHUDY2VORV\WUHVRQHSOXVVHOGUHUHJXOH ULQJVSODQHUInUQ\HUHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHUVRPVNDOVLNUHHQW\GLJHEHVWHPPHOVHURJ NYDOLWHWVNUDYLGHQYLGHUHIRUWHWWLQJ 7LOODWWEHE\JGDUHDO%<$NRPELQHUWPHGWLOODWWPDNVHWDVMHWDOOVNDOHUVWDWWHXWQ\WWHOVHV JUDGVRPPnOIRUWHWWKHWHQ'HWVWLOOHVNUDYWLOHJQHWKHWRJVW UUHOVHSnXWHDUHDOLE\JJHVDNHU *RGSODVVHULQJRJXWIRUPLQJDYQ\EHE\JJHOVHLIRUKROGWLOHNVLVWHUHQGHPLOM VNDOYHNWOHJJHV VWHUNHUH %$.*5811 Bystyret fastslo ved behandlingen av kommuneplanens arealdel i 1991 at Markagrensen skal ligge fast fram mot år I denne perioden skal alle typer arealbehov dekkes innenfor dagens byggesone: utbygging, åpne arealer og vern. I kommuneplanens prinsipper for utvikling av byggesonen heter det bl.a.: /DYWXWQ\WWHGHVPnKXVRPUnGHUJLVUDPPHUIRUGLIIHUHQVLHUWIRUWHWWLQJKYRUGHWWDVVSHVLHOWKHQV\QWLO E\ODQGVNDSRJEHKRYHWIRUIHOOHVRJIULRPUnGHU Følgende prinsipper for fortetting av småhusområder ble formulert: 'HWXWDUEHLGHVHWGLIIHUHQVLHUWSODQJUXQQODJIRUIRUWHWWLQJDYVPnKXVRPUnGHUVRPHUVWDWQLQJIRU GHPLGOHUWLGLJHUHJXOHULQJVEHVWHPPHOVHQH )RUJHQHUHOOHIRUWHWWLQJVRPUnGHUPHGVWRUWDUHDOSRWHQVLDOHnSQHVIRUHQ NQLQJDYXJUDGHQWLO )RUGLVVHRPUnGHQHXWDUEHLGHVIRUHQNOHGHSODQHUPHGWLONQ\WWHGHNYDOLWHWVNUDY" Som oppfølging av kommuneplanen behandlet bystyret 15.februar 1995 en prinsippsak om det videre planarbeid med fortetting i småhusområdene. Følgende differensiering av fortettingen i 4 kategorier ble vedtatt: 1. Steder som vurderes egnet til bymessig utvikling. 2. Delområder underlagt særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. 3. Boligområder med bevaringsverdi. 4. Generelle fortettingsområder. Det planforslag som nå legges ut til offentlig ettersyn omfatter områder som hører til kategori 4 (generelle fortettingsområder). Det foreslås også en foreløpig avgrensing mot områder som tilhører de andre tre fortettingskategoriene. Disse må følges opp med egne reguleringsplaner, se videre avsnitt 2.5 nedenfor og kart Vedlegg 3. %(6.5,9(/6($93/$1205c'(7 %HOLJJHQKHWRJXWVWUHNQLQJ Planområdet ligger innenfor byggesonen og omfatter det meste av Oslos eksisterende småhusområder i ytre by fra Lysakerelva i vest til Stovner og Høybråten i øst og Prinsdal i sør. Områder som i dag har midlertidige reguleringsbestemmelser men hvor nåværende eller framtidig bruk ikke er boligformål inngår ikke i planområdet. Dette gjelder framfor alt industriområder, skoler, andre offentlige byggeformål, offentlige lekeplasser osv. Heller ikke blokkområder eller andre feltutbygde boligområder er tatt med i planområdet. 20

21 I tillegg omfattes planområdet av 75 eldre reguleringsplaner som det er behov for å endre eller oppheve. Planområdets størrelse, slik dette er avgrenset og målt på plankart i målestokk 1: er ca daa. (NVLVWHUHQGHDUHDOEUXN Planområdet omfatter først og fremst områder med eksisterende småhusbebyggelse, men også enkelte andre formål inngår (vesentlig offentlige veier og gangveier), dersom de idag omfattes av de midlertidige reguleringsbestemmelsene. (LHQGRPVIRUKROG Det er tilsammen ca boligeiendommer innenfor planområdet. Av de ca boligbyggene i planområdet er eneboliger eller tomannsboliger. De aller fleste av eiendommene er privat eid. Av de eiendommene er ca 250 større enn 3 daa, og her åpner planforslaget for 3-etasjes boligbebyggelse. %HIRONQLQJ Befolkningen innenfor planområdet er ca I tabell i Vedlegg 8 går det fram hvordan dette tallet fordeler seg på de ulike bydeler. 3/$167$786 *MHOGHQGHUHJXOHULQJVSODQHU Det aller meste av planområdet omfattes av "midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslos ytre sone" (S-2864). Disse ble vedtatt av Oslo bystyre 14. mai 1986 med senere korreksjoner av 22. oktober 1986 og 26. august Øvrige deler av planområdet omfattes av i alt 75 andre reguleringsplaner som det er behov for å oppheve helt eller delvis. Plankartet Vedlegg 1 og listen på side 13 gir en oversikt over hvilke planer dette gjelder..rppxqhghosodqhu Mindre deler av planområdet berøres av ulike kommunedelplaner som er vedtatt eller er under utarbeidelse. Planforslaget er i samsvar med vedtatt eller foreslått arealbruk i alle disse kommunedelplanene. Dette gjelder følgende vedtatte planer:.rppxqhghosodqiruju QWVWUXNWXULE\JJHVRQHQ*U QWSODQHQ, vedtatt , fastsetter bl.a. byggegrenser for regulerte boligtomter nær bekkedrag. -.RPPXQHGHOSODQIRUIMRUGHQRJIMRUGRPUnGHW)MRUGEUXNVSODQHQ, vedtatt av bystyret , omfatter enkelte berørte eiendommer på Bygdøy hvor det gis veiledende retningslinjer bl.a. om at fylling i sjøen ikke tillates..rppxqhghosodqiru6n \HQ, vedtatt , omfatter enkelte småhusområder hvor de midlertidige reguleringsbestemmelsene gjelder. -.RPPXQHGHOSODQIRU1\GDOHQ, vedtatt , -.RPPXQHGHOSODQIRU$NHUVHOYDPLOM SDUN, vedtatt Følgende kommunedelplaner under arbeid berører planområdet: )RUVODJWLONRPPXQHGHOSODQIRUVHQWUDOH*URUXGGDOHQ, )RUVODJWLONRPPXQHGHOSODQIRULQGUH2VORE\XWYLNOLQJRJPLOM, 21

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

S Ullernåsen, reguleringsplan Byggeområde for bolig og friområde Bydel Ullern gnr.28 bnr.408 m.fl. Knytning(er) mot andre planer:

S Ullernåsen, reguleringsplan Byggeområde for bolig og friområde Bydel Ullern gnr.28 bnr.408 m.fl. Knytning(er) mot andre planer: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-3812 Vedtaksdato: 18.10.2000 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Ullernåsen, reguleringsplan Byggeområde for bolig og friområde Bydel Ullern gnr.28

Detaljer

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4220 Vedtaksdato: 15.03.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN 10.05 21.06.2010

Detaljer

OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN

OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN 33-2-01 OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDET MELLOM SKÅRERVEIEN OG LØKENÅSVEIEN, NORD FOR SKAARER GÅRD, LØRENSKOG KOMMUNE (SKÅRERVEIEN HAR ENDRET NAVN TIL SKÅRERSLETTA)

Detaljer

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Byggesaksutvalget 18.11.09 sak 31/09 - Vedlegg 4 Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Bestemmelser til reguleringsplan for Stangeland IV. Revidert: 20.11.1986, 18.02.1997, 20.03.1990 1. Det regulerte

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

V Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

V Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten V110702 Saken gjelder: Mindre vesentlig endring for Haugerudveien 1-63 og Larsbråtveien 1-263,Felt G og D, St.Hansfjellet borettslag som vist på kart merket ØIP-2002-13

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen.

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen. Planbestemmelser 522 BJØLLEHAUGEN Arkivsak: 00/02016 Arkivkode: L12 Sakstittel: PLAN NR. 522 - REGULERINGSPLAN FOR BJØLLEHAUGEN Stadfestet den, 20.05.85 med endringer av 14.10.1986 (sak 264/86) 21.05.1990

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL.

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL. BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL. Arkivopplysninger: PlanID: O74900 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsak: 15/2261 Plankart Datert: Sist revidert: 13.11.2015 Bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Området Draget på Dale i Kristiansund var opprinnelig omfattet av reguleringsplan R-183, stadfestet 24.06.1987. Vestre del av området er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato Sist revidert ArkivsakID: Plan nr. Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange,... 20.... ordfører OPPLYSNINGER DEFINISJONER PBL Plan- og bygningsloven.

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre MALVIK KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN Saksvik Søndre Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak: Dato for stadfestelse hos Fylkesmannen:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING

Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING Arkivsak: 12/1006 Arkivkode: PLANR 209A-21 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I - PRIVAT DETALJREGULERING - ENDRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 243/92 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 1 GENERELT 1. Det regulerte området på planen er vist med reguleringsgrense. 2. Planområdet, som er vist på planen, er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m².

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m². REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR KORNVEIEN GNR 51 BNR 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 OG 505 I FROGN KOMMUNE Plan nr. 051-0400 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

1. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet.

1. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. 172b Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 10.11.93 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2. Asker kommunes, teknisk rådmann, 17. november 1993. Karsten Krogsæter Rettet 11.10.06 i pkt. 2.3.BL REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 1. AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

Disse bestemmelser erstatter reguleringsbestemmelser for åpen småhusbebyggelse vedtatt av kommunestyret 11.3.1998.

Disse bestemmelser erstatter reguleringsbestemmelser for åpen småhusbebyggelse vedtatt av kommunestyret 11.3.1998. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE FOR OPPEGÅRD KOMMUNE- R000100 Vedtatt av Oppegård kommunestyre 14.2.2007 Datert: 19.10.06 Endret informasjon om elektroniske søknader 17.09.07,

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447 Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VIKHEI, GRIMSTAD KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VIKHEI, GRIMSTAD KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VIKHEI, GRIMSTAD KOMMUNE. 1 Generelt Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innenfor planområdet skal arealene disponeres som

Detaljer

Planbestemmelser 319 ØSTREM

Planbestemmelser 319 ØSTREM Planbestemmelser 319 ØSTREM Arkivsak: 99/01677 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM Stadfestet hos fylkesmannen, 16.12.77. Endret i henhold til vedtak delegert saknr. 85/08 planendring

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.08.2016 GBR - 76/16, N - 16/10138 16/86706 515.2, PLANID - 2191965320 Saksbehandler: Erik Toresen Saksansvarlig: Arthur Wøhni

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Et område mellom Furubergvegen og Dovrebanen. Arkivopplysinger: Saksbeh.: THT Arkivsaknr.: 07/918

BESTEMMELSER TIL Et område mellom Furubergvegen og Dovrebanen. Arkivopplysinger: Saksbeh.: THT Arkivsaknr.: 07/918 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Et område mellom Furubergvegen og Dovrebanen Arkivopplysinger: Saksbeh.: THT Arkivsaknr.: 07/918 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 05.08.2009 Sist revidert: 02.09.2009

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE Reguleringsplan datert: 10.02.03, rev 01.09.04 Reguleringsbestemmelser datert: 10.02.03, rev. 01.09.04 Planutvalgets vedtak,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT I, FELT II OG FELT III AV SØNDRE BONDI GÅRD, GNR.51, BNR.I.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT I, FELT II OG FELT III AV SØNDRE BONDI GÅRD, GNR.51, BNR.I. 121b Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 24.04.96 i henhold til plan og bygningslovens 27-2. Asker kommune, teknisk sjef, 5. mai 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan Geiskeli

Reguleringsplan Geiskeli Reguleringsplan Geiskeli Planbestemmelser Bykle Kommune, sak nr 2014/291 Datert: 12.12.2014 Sist revidert: C 03.11.2015 Innhold 1. Planens innhold... 2 2. Generelle bestemmelser... 2 2.1. Krav til utbyggingsavtale...

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer