Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/103 Formannskapet Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson Sammendrag Svømmehallen i Rensåsparken foreslås solgt med betingelser til ANS Anderson ved Ragnvald Anderson for realisering av prosjektet som formannskapet tidligere har tatt stilling til i forbindelse med etterbruken av svømmehallen i samt Ragnvald Anderson presenterer prosjektet en kulturbasert næringshage- klubbhotell. Saksopplysninger Bakgrunn ANS Anderson ved Ragnvald Anderson har svømmehallen håndgitt fram til , jf vedtak fattet av formannskapet samt Formannskapet fattet følgende vedtak (sak 09/6915) 1. Svømmehallen håndgis til ANS Anderson frem til for en videre bearbeiding av prosjektet kulturbasert næringshage- klubbhotell. 2. Håndgivelsen kan forlenges etter i ytterligere ett år, etter politisk behandling, hvor fremdriften i saken vurderes. 3. Håndgivelsen omfatter kun bygget og parkeringsplassen. 4. Det fastsettes ikke håndgivelsespenger. 5. Et eventuelt salg skal skje til markedspris etter taksering etter omregulering. 6. Kommunen legger ikke ned ressurser for å ivareta bygget i håndgivelsesperioden. 7. Håndgivelsen er rent privatrettslig og innebærer ingen forhåndsbinding av kommunens offentligrettslige myndighet etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk. Håndgivelsen ble forlenget til , jf vedtak fattet av formannskapet Anderson søkte i brev av om opsjon på å utvikle og deretter kjøpe svømmehallen, jf vedlagte søknad (dok 1). Ragnvald Anderson var en av to søkere som i 2005 søkte om å utvikle og kjøpe svømmehallen, etter at formannskapet i vedtak av (sak 05/18) vedtok å arbeide videre med etterbruk av svømmehallen med sikte på salg. Side 44

2 Ragnvald Anderson var den gang i kompaniskap med Torkel Johnsen og Tim Ringberg. Tord Kolstad og Geir Are Jensen var den andre interessegruppen som fikk håndgitt svømmehallen for videre bearbeiding av prospektet ARTIC kunsthall. Formannskapet fattet den følgende vedtak (sak 06/68): 1. Etterbruk av Svømmehallen frikobles fra spørsmålet om boligbygging i Rensåsen. 2. Svømmehallen håndgis ut 2006 til interessegruppen Kolstad/ Jensen for en videre bearbeiding av prospektet ARTIC kunsthall. 3. En økonomisk medvirkning fra Bodø kommunes side i etablering og drift av en kunsthall av internasjonal klasse vurderes i forbindelse med langtidsbudsjettet. Det ble ikke aktuelt for Kolstad/ Jensen å realisere ARTIC kunsthall. Forutsetningen for kunsthallen var at prosjektet ble finansiert ved boligbygging. Bystyret vedtok den kommunedelplan for sentrum og vedtok særskilt at det ikke åpnes for boligbygging i Rensåsparken. Konseptet som Ragnvald Anderson nå presenterer er i utgangspunktet det samme som i 2005 når det gjelder kulturdelen, men i tillegg er dagens utviklingsplaner basert på nærings- og boligutvikling, jf. vedlagte prospekt (dok 2). Innholdet i søknaden Idèkonseptet til Ragnvald Anderson er å utvikle en kulturbasert næringshage- klubbhotell. Planene for eiendommen er å utvikle en kulturdel, næringsdel og boligdel. 1. Kultur Søker ønsker å samlokalisere virksomheter innenfor blant annet kulturell og kreativ næring. Videre tilby Bodøs lag og foreninger innenfor kunst, idrett mv et klubbhotell som innebærer felles kontorplass, møterom, resepsjon, regnskapsførsel, salgsareal, nettverk mv. 2. Næringsdel Søker ønsker å utvikle en næringsdel i eksisterende bygg, samt anvende parkeringsplassen til et nytt næringsbygg. Næringsdelen vil være ett av to fundament for å finansiere prosjektet. Søker ønsker å få inn kolonial, regnskapskontor og revisjon i næringsdelen. Søker ser også for seg å knytte følgende aktiviteter til næringsdelen; legesenter, hjertespesialist, kiropraktor, osteopat, fysioterapeut, hjemmehjelp, treningssenter/helseklinikk og barnehage. Det er sannsynlig at det vil bli lagt inn omsorgsboliger i svømmehallen for å bidra til finansierig av prosjektet. 3. Bolig Det andre vesentlige økonomiske fundamentet vil være en boligdel som vil bli ny bebyggelse på eksisterende parkeringsplass. Anderson mener at svømmehallen er et signalbygg i Bodø. Han ønsker i størst mulig grad å bevare bygget og dens arkitektur, men gjøre endringer i byggets interiør. Søker har et sterkt ønske om å ta vare på, samt gi Bodøs befolkning et bygg å være stolt av. Det er også ønskelig fra søkers side å ivareta Rensåsparken, og blant annet inngå samarbeid med Parkenfestivalen om bruk av lokaler. Side 45

3 ANS Anderson søker i brev datert (dok 3) samt presisjon av tilbud i brev datert (dok 4) om å få en endelig avtale i forhold til svømmehallen for å få en avklaring om deres planer er i samsvar med Bodø kommune sitt ønske om utvikling av eiendommen. Videre er det sagt i søknaden at det allerede er lagt ned betydelige ressurser i prosjektet, det ønskes på den bakgrunn å få til en endelig avtale om kjøp av eiendommen slik at det blir forsvarlig med videre investeringer i prosjektet. Forhold til planverk Kommunens tomt med svømmehallen er i henhold til kommunedelplan for sentrum (vedtatt av bystyret ) regulert til friområde. Av plankartet er svømmehallen merket av som et selvstendig bygg som ikke omfatter parkeringsplassen. Bygget er regulert til allmennyttig formål. Parkeringsplassen og tilhørende tomt er regulert til friområde. Svømmehallen oppfattes som en del av Rensåsparken. Det er i bystyrets vedtak av punkt 10 uttalt eksplisitt: Det åpnes ikke for boligbygging i Rensåsparken. Kommuneplanens arealdel (vedtatt av bystyret ) 1-9 lyder: Alle grøntområder i byutviklingsområdet skal bevares, og det er ikke tillatt med nedbygging av slike områder. Forslag om bruk av grøntarealer til andre formål, krever utarbeidelse av ny reguleringsplan og utbygger må dokumentere at det foreligger tungtveiende grunner for omdisponering. Grøntområder over 100 m² skal ha et særlig vern. Korridorer mellom bebyggelsen og grøntområder og bebyggelsen og marka skal opprettholdes. Andre uttalelser Byplankontoret har kommet med uttalelse til søknaden om opsjon i Byplankontoret er negativ til vanlig næring i bygget (butikk, kontor ol) begrunnet med byggets beliggenhet og atkomst. Videre er byplankontoret i utgangspunktet skeptisk til ytterligere utbygging i området, inkludert utbygging av området som i dag benyttes til parkering. Dette med bakgrunn i bystyrets vedtak om omregulering av friområde og mangel på friareal i sentrum. Det uttales at dersom det blir aktuelt å vurdere bebyggelse på dagens parkeringsareal, vil plassering og utforming bli avgjørende. Så fremt krav til utomhusareal ikke løses med å privatisere parkareal, bør det kunne vurderes å omregulere dagens bygning til boligformål. Byplankontoret er forøvrig av den mening at også riving av den gamle svømmehallen bør vurderes, for å tilbakeføre området i sin helhet til friområdeformål i Rensåsparken. Til tross for at bygget har klare arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, er det ikke satt av til bevaring. Det betyr at endringer av bygget, inkludert riving, er ansett som en mulighet Dersom bygget beholdes, bør hoveduttrykket ivaretas. Det betyr at inngrep, herunder nye vinduer mv, anses kurant. Det innebærer også at det anses lite aktuelt å utforme et boligprosjekt oppe på taket. Dersom boligutvikling likevel skulle godkjennes, mener byplankontoret at eventuell bolig må utgjøre maks en etasje som er godt tilbaketrukket for å understreke form. Pris Det foreligger nå en takst på den aktuelle tomten. Taksten er basert på utnyttelsesgrad etter omregulering. Side 46

4 Takst for svømmehall, tomt: kr ,- Takst for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Takst for ny bolig- og næringsdel: kr 2 700,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4700 kvm. Markedsverdien er satt til kr ,-. Etter takst kom det inn et tilbud fra Anderson. Pris for svømmehall, tomt: kr ,- Pris for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Pris for ny bolig- og næringsdel: kr 2 000,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4700 kvm. Dette gir en pris på ca ,-. Etter forhandlinger er nytt og gjeldene tilbud fra Anderson: Pris for svømmehall, tomt: kr ,- Pris for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Pris for ny bolig- og næringsdel: kr 2 421,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4750 kvm. Dette gir en pris på ca ,-. Anderson søker nå om å få kjøpe svømmehallen, for å kunne komme videre i realisering av prosjektet. Vurderinger Bodø kommune bør ta en beslutning om salg og i så tilfelle til hvilken pris. Bodø kommune står ovenfor følgende valg: 1. Ikke salg 2. Salg i et åpent marked 3. Salg til søker etter takst 4. Salg til søker basert på tilbud Når det gjelder alternativet å ikke selge så anses det som lite aktuelt. Bygget har over lengre tid stått til forfall og kostnadene med oppgradering er store. Det er et alternativ å rive bygningen og utvikle Rensåsparken og friområdet. Byplankontoret mener dette er en aktuell problemstilling. Selv om det ligger muligheter for å utvide parkområdet, er riving forbundet med kostnader. Det er tidligere blitt anslått at rivekostnadene vil beløpe seg til rundt 5 millioner kroner. Administrasjonen mener at det er en bedre ressursutnyttelse å selge bygget fremfor riving. Det andre alternativ er å forsøke å annonsere og selge svømmehallen i et åpent marked. En utlysning i et åpent marked må basere seg på klare forutsetninger, og vil kreve en ny prosess som kommunen allerede har vært gjennom, i tillegg til en forutgående regulering av Bodø kommune. Ved en slik fremgangsmåte vil det være en risiko for at det nedlegges mye ressurser uten at kommunen er garantert å få gjennomført et salg av bygget. Rådmannen anser det derfor mest hensiktsmessig å benytte seg av muligheten ved at det er kommet en konkret søknad. Det som skiller Anderson fra andre eventuelle interessenter er at hans idékonsept er tidligere vurdert av formannskapet og ansett som interessant. Anderson presenterer et prosjekt som kan skape et positivt innhold i bygningsanlegget. Rådmannen anser det derfor riktig at vedkommende kan få sjansen til å utvikle sitt prosjekt ettersom den andre interessenten ikke gjennomførte sitt prosjekt. Side 47

5 Prosjektet er avhengig av en omregulering. Det understrekes at det i denne omgang ikke tas stilling til den reguleringsmessige statusen ved bygget. Det er bystyret som eventuelt må ta stilling til om det skal tillates boligbygging og næringsutvikling i og ved svømmehallen. Rådmannen konstaterer at byplankontoret er skeptisk til ordinær næring og ytterligere utbygging i området. For å ivareta EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte til næringslivet må et eventuelt salg av svømmehallen basere seg på markedspris etter taksering etter omregulering. Det står også i vedtaket vedtatt i formannskapsmøte samt Taksten er basert på at det blir omregulert til nærings- og boligbebyggelse. Konseptet til Anderson tar utgangspunkt i at det også skal være klubbhotell og en kulturdel. Taksten baserer seg på at det kun skal bygges ren nærings- og boligbebyggelse. Anderson har i sitt tilbud forklart at for at prosjektet skal være gjennomførbart må han i tillegg til det tidligere fremlagt prospektet legge inn omsorgsboliger i svømmehallen. Rådmannen mener at Bodø kommune kan selge under takst på det grunnlag at det ikke skal bygges ren næring, men at det i tillegg skal være et klubbhotell og en kulturdel. Det anses ikke som like innbringende og vil således gi grunnlag for prisreduksjon. I en eventuell kjøpekontrakt, må det inngås betingelser for salg. En betingelse for å gjennomføre salget vil være at området blir omregulert. Konklusjon og anbefaling Rådmannen vil innstille på at ANS Anderson ved Ragnvald Anderson gis rett til kjøp av svømmehallen. Et eventuelt salg med de betingelser som er skissert i saken innebærer at Bodø kommune tillater bolig-, nærings- og kulturutbygging i det omsøkte området. Det er bare selve bygget og parkeringsplassen som omfattes av salget. Parkområdet som ligger omkring bygget skal ikke selges. Kjøper tar på seg risikoen for at området blir omregulert og dekker således alle kostnader rundt dette. Kostnadene dekkes av kjøper selv om det ikke blir gjennomført et salg. Det tas ikke håndpenger frem til kjøpekontrakt da kjøper allerede har hatt store utlegg for utvikling av prosjektet samt at kjøper dekker kostnader forbundet med omregulering. Forslag til vedtak I henhold til delegasjonsreglementet pkt tilrår jeg formannskapet å gjøre følgende vedtak: 1. Svømmehallen selges til ANS Anderson for realisering av prosjektet kulturbasert næringshage- klubbhotell med boligdel. 2. Salget er betinget av at omregulering blir godkjent. Side 48

6 3. Det må være annonsert oppstart for reguleringsplan for det omsøkt området innen 6 måneder fra vedtaksdato. 4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide betinget kjøpekontrakt. 5. Salget omfatter kun bygget og parkeringsplassen. 6. Prisen er variabel, Pris for svømmehall, tomt: kr ,- Pris for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Pris for ny bolig- og næringsdel: kr 2 421,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4700 kvm. Dette gir en pris på ca ,-. 7. Salget er rent privatrettslig og innebærer ingen forhåndsbinding av kommunens offentligrettslige myndighet etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk. Saksbehandler: Silje Jansen Rydmark Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: Dok 1, søknad datert Dok 2, prospekt Dok 3, søknad datert Dok 4, presisering av tilbud i brev datert Utrykte vedlegg: Side 49

7 Do), 1 ANS ANDERSON Moloveien 18 Bode T oktober 2009 Kristine Trondsen Etendomskontoret Bodø kommune ve e e Viser til tidligere møter og korrespondanse vedrørende en fremtidig utvikling av eiendommen svømmehallen. Dette brev er ment som en kort redegjørelse fra vår side om hvilken planer vi kan ha dersom vi får en opsjon på eiendommen. Planene er meget omfatende og vi ber derfor om forståelse for at dette er en enkel fremstilling av våre ideer. I tillegg ønsker vi å holde deler av våre planer for oss selv, da vi anser at noen av disse ideene representerer en verdi også for andre parter. Motivasjonen for prosjektet "svømmehallen" er å åpne svømmehallen på nytt for Bodøs befolkning. I tillegg til dette er det et sterkt ønske fra vår side å ta vare på å bygge videre på et bygg som vi mener er et av Bodøs mest særegne og spesielle eiendom i positiv forstand. Arkitekturen er, etter vårt syn, særegen og tidløs, og kan uten problemer videreføres til noe spennende med moderne arkitektur i samråd med 60-tallets spesielle stil. Beliggenhetsmessig fortjener også Rensåsparken et spesielt bygg som Bodøs befolkning kan være stolt av. Svømmehalien er i dag under sterkt forfal1, og dette vil vi gjøre noe med. Som jeg sa innledningsvis er dette en enkel fremstilling av våre ideer. Vi ønsker først å gå gjennom punktvis hva vi mener bygget kan inneholde, så en kort gjennomgang av hva vi tror Bodø kommune kan bidra med i prosessen. For øvrig viser vi til vedlagte presentasjon av våre tanker og ideer, som også tidiigere har vært lagt frem for dere. Side 50

8 Stikkord her er en treenighet mellom bolig, kultur og næring som er kompletterende overfor hverandre. Kultur: Kultur kan være en kostbar affære, både for det offentlig, ildsjeler og privat næringsliv. I mange år har flere institusjoner i Bodø slitt økonomisk, mye pga praktiske forhold. I tillegg vet vi med erfaring fra andre byer at idrettslag, foreninger o.i har et behov for samkjøring av regnskap, møterom, lager etc. Det er viktig at løsningene for disse forksjellige foreningene, som faktisk har veldig like behov, skreddersys på en enkel og effektiv måte. Vi ønsker å kunne tilby følgende til Bodøs lag og foreninger, både innenfor kunst, idrett og andre lignende segmenter: Klubbhotell Et samlingssted for deler av Bodøs kulturliv som til nå har slitt med å finne passende lokaler. Samkjøring av flere kulturinstitusjoner med f. eks felles back-office funskjoner, resepsjon, utstillingssted. samlingspunkter. Vi kan også si at på dette punktet har vi konkrete ideer som vi mener er av meget god karakter og gjennomførbarhet. Dog er de vanskelige å avsløre, da andre kan "stjele" dette fra oss før vi eventuelt får en håndgivelse av eiendommen. Næring: en næringsdel i dette bygget vil være en del av et nytt tilbygg ved dagens bygningsmasse (dagens p-plass). Næringsbiten vil være ett av to viktige fundament for økonomien i prosjektet, og lansiktige leiekontrakter her vil kunne gi forutsigbarhet for resten av bygget. Hvilken type næringsaktivitet som er ønskelig, ønsker vi foreløpig ikke å gå inn på, men det må være noe attraktivt, noe som trekker folk og/eller har et sterkt merkevarekonsept, samt er kompletterende for byggets øvrige innhold. Bolig: Det andre vesentlige økonomiske fundamentet vil være en boligdel som kan legges på taket av eksisterende byggningsmasse eller over ny bebyggelse på eksisterende p-plass.. Hvor høyt og hvor stort er ikke videre vurdert men må ses på sammen med Byplankontoret og Planutvalget i Bodø kommune. Det eneste vi kan love er: å presentere spennende tanker og ideer som vi tror vil stå i smak med resten av bygget. Pago 2 Side 51

9 Som vi tidligere har diskutert, er det fiere forhold som er avgjørende for at vi kan konkretisere våre planer. Vi ønsker for det første en håndgivelse (opsjon) på å kunne overta eiendommen når disse forhold er avklart. Det viktigste med denne håndgivelsen er at den er tilstrekkelig lang, slik at man ikke risikerer å måtte overta byggningsmassen før vesentlige forhold er avklart. Det viktigste forholdet slik vi ser det er reguleringen. Reguleringsarbeidet er tidkrevende og kostnadskrevende, men det vil være en risiko som vi selv bærer. Vi ønsker derfor å kunne vente med å overta eiendommen inntil ett år etter ferdigstilt regulering, dog ha mulighet til å overta tidligere dersom vesentlige inngrep skjer på eiendommen. Når reguleringen er fullført, vil vi kunne ta en avgjørelse som er basert på faktiske muligheter med eiendommen, og ikke potensielle muligheter. I tillegg vil vi med en løpende diskusjon med administrasjon og politikere kunne avsløre tidlig i prosessen om våre planer er forenelig med Bodø kommunes ønske for eiendommen. Dersom en håndgivelse gis, kan man på et tidlig tidspunkt (kanskje før igangsetting av konkrete planer) diskutere våre ideer med spesielt administrasjonen på Byplankontoret. Dersom ideer og planer ikke er forenelig med kommunens ønsker vil man spare kommune og oss selv for betydelig investert tid og kapital. Vi ønsker heller ikke å påbegynne arbeidet med å kontakte aktører som vi mener passer i prosjektet, ei heller påbegynne arkitektarbeider, før en håndgivelse foreligger. Fra vår side er det et betydelig økonomisk beløp som må investeres før man vet om prosjektet kan realiseres. Det er derfor viktig at vi ikke pådrar oss noen kostnader før man faktisk må. Et annet viktig moment er at kommunen tar ansvar for byggningsmassen i perioden frem til en eventuell overtagelse. Dvs at forfallet må stoppes, og eiendommen må kunne sperres av slik at vandalisering og hærverk blir stoppet. Det er ønskelig fra vår side og ha tilgang til eiendommen, ikke minst for å kunne starte detaljeplanlegging på et så tidlig tidspunkt som mulig. Potesialet på eiendommen er enormt, og skal vi lykkes med å få med aktørene som vi tror passer inn, er det nødvendig å kunne ta de med inn i bygget for å iilustrere våre "visjoner". Vi håper og tror at denne korte presentasjon av hva vi ønsker å gjøre med bygget er forenelig med politikernes ønsker for eiendommen. Vi vil ikke bare å finne noe passende å bruke eiendommen til, men å utnytte hele dens potensiale. Nøkkelord for vår virksomhet er innovativ tenking, et ønske om å overraske og prinsippet om å tørre å tenke nytt og stort, selv i en liten by som Bodø. Ragnvaki Anderson Side 52

10 Side 53

11 u ig e ene Ivlulighetenes Hus for alle Med dette prosjektetønsker vi å få gjenåpne dette kulturhistoriske bygningskomplekset for hele Bodøsbefolkning. Heltsiden bygget ble ferdigstillet for40 år siden, har svømmehallen vært et møtested for befolkningen. Da denne ble nedlagt i 2003, mistet Bodø et sentrumsnært tilbud. Sammen med kommunaletater og andre innovative aktører ønsker vi å tilretteleggefor enhelhetlig løsning der vi bevarer fasadeuttrykk, og samtidig skaper sosiale møteplasser for ulike organisasjoner og næringsliv. Som eksempel kan nevnes: Kontor- og klubbhotell med felles møterom Atelierer og produksjonslokaler for kunstnere og relaterte virksomheter. Visnings- og utstillingslokaler Lydstudio øvningslokaler Lagerlokaler og arkiv Aktivitetssenter for barn og ungdom Kulturcaf Foråfå prosjektet realisert, må bygningsmassen oppgraderes og innhold videreutvikles. Det er på høy tid at en får utnyttet kvatratmeter som i lengre tid har stått å forfalle. Det kulturhistoriske bygget må rehabiliteres slik at arealene igjen blir en attraksjon for Bodøs befolkning. Side 54

12 f, - Vi ønsker å få muligheten til å lokaliseren utstilling av ulike nordlandsbåter av kulturhistorisk verdi samarbeid med Salten Museum. Side 55

13 z II *.01.11/11. På baksiden kan det etableres kulturcafe for byensinnbyggere og byggets ansatte. Dette blir en naturlig møteplass fordesom jobber her, og et fint og spennende alternativ til byens befolkning. Side 56

14 Kontorfelleskapinæringshage kunnskapsintensive og kreative næringer. Ved å bygge opp et større totalmiljø, som består av flere små virksomheter, dannes det et grunnlag for samarbeid, og et faglig og sosialt miljø som er mindre avhengig av enkeltpersoner. Dessuten vil felles fysisk infrastruktur og samarbeid som f.eks. resepsjon, sentralbord, sekretærtjenester og regnskapstjenester være kostnadssparende. I svømmehallen skal det skapes en kulturbasert virksomhet. Dette er Norgesterkest voksende næring. Endelig kommer Bodø på kartet, og vil da bli den første i sitt slag i Nordland. Grunni&en er å samlokalisere virksomheter som driver innen Hvilke bedrifter som skal inn i en slik næringshageavgjøresav lokale forhold. Det handler ikke bareom de såkalte nye næringer (IT/telekommunikasjon), men også om mer tradisjonelle baserte virksomheter som har utviklingspotensiale og som har behov for kontakt med eller integrasjon i større kompetansemiljø. Side 57

15 1.--./ Side 58

16 11 de Tilleggsarealer Leilighetene Målet for prosjektet er derfor å skape hjem av høy teknisk standard tilpasset alle livsfaser. Det For å få realisert prosjektet med renovering av svømmehallen, må finansieringen av dette delvis dekkes gjennom bidrag fra salg av leiligheter og næringsarealer. Itillegg til god beliggenhet må leilighetene inneholde kvaliteter som er attraktive. vil bli lagt stor vekt på trygghet og nærhet til ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Vi ønsker å skapet godt bomiljø ved utnytte tilstøtende felles utearealer. Hovedtanken er at alle leiligheter skal være velegnet så vel for eldre og bevegelseshemmede, som for barnefamilier. Bygget vilinneholde lett tilgjengelige heiser fra innendørs garasjeanlegg til leilighetene. Samtlige leiligheter vil ha livsløpstandard med tilpassede bad og kjøkken - et miljøsertifisert bygg med lave drifts- og vedlikeholdskostnader Prosjektet vil legge vekt på å utarbeide muligheten til å etablere takflaten slik at den fremstår som en stor takterrasse med sitteplasser og grønt områdesom ertilgjengelig for alle. Sol- og utsiktsforhold vil bli helt perfekte. Boligkomplekset er utformet med skrå fasader som gir etarkitektonisk særpreg, og bidrar til atlysforholdene blir mest mulig optimalisert. Leilighetene er gruppert rundt lett tilgjengelige trappero med adkomst til takterrasse, garasje og boder. Alle leiligheter har inntrukne terrasser på cirka 10 m2som gir ly mot innsyn og vind. Fasaden vil være utarbeidet med tilsynelatende samme struktur og farge som den gamle Svømmehallen, og vilsåledes danneetslektskap til den eksisterende arkitektur. Side 59

17 ~111111~1 i Svømme- Næringsdelen vil plasseres dels i tilknytning til innbygging av underetasjen hallen med cirka 300m2, samt å benytte første etasje og delerav andre etasje på boligkompleksitet til dette formål. Vi tenker oss følgende næringsaktiviteter: Kolonial Regnskapskontor Revisjon skalfremstå som attraktive for alle, tenker vi å knytte følgende aktiviteter til næringsdelen: For at leilighetene Legesenter Hjertespesialist Kiropraktor Osteopat Nybygg Fysioterapaut Hjemmehjelp Treningssenter/helseklinikk Barnehage Grunnkart 1411estokle 1:500 Dato m bodø r,11 I r\1 E Side 60 Kertore,eey, eorr, k eves ved cdeetney ev mendomme,. skaf bvt Nes skefdig hos kownenee.

18 f f -t Leilighetskomplekset Prosjektet har engasjert sivilarkitekt Thorbjørn Slik det fremgår av tegningen, er det lagt stor Rodahl, som har tegnet Bodø Svømmehall. Han vekt på å harmonisere bygningene til hverandre, har i tillegg tegnet mange betydelige bygninger i for å skape en arkitektonisk helhet. I tillegg er Bodø, så som Aspåsen skole, SAS-hotellet m.m. det, etter ønske fra administrasjonen i Bodø kommune, inntegnet en «gate» mellom byggene for å skape rom for lys og kommunikasjon. Side 61

19 lassermg og utforming Bygningen er utformet på en slik måte at det dekker eksisterende parkeringsplass, dette for å oppnå en maksimal utnyttelse av tomten. Det vil bli etablert parkeringskjeller med cirka 100 plasser som er tilpasset hele tomtearealet, og som gir parkeringsmuligheter for alle som etablerer seg i Mulighetenes Hus. Næringsaktiviteter vil bli anlagt i 1. etasje, samt deler av andre etasje. I utformingen av leilighetener det lagt vekt på fleksibilitet og mulighet for individuelle tilpassinger. fl MifIETWIG KJØKKeP.1 RESTAUAANT Side 62

20 f t t f f Rensåsparken Nærheten til Rensåsparken er byggets kanskje største aktivum.brukenav Rensåsen synes å være i stadig utvikling, og vi håpermulighetenes Hus kan få sin naturlige plass i fremtidigearrangementer. Samtidig vil parken «mellom slagene» kunnetilby beboere og arbeidstakere i Mulighetenes Hus bade rekreasjon og mosjon. Side 63

21 Oppsummering av prosjektet og vare visjoner For Bodø vil drift av Næringshave og klubbhotell oppfattes positivt. Senteret skal fremsta som et godt tilbud, hvor det legges til rette for skapertrang og kreativitet. Dette vil frembringe viktige rammebetingelser for et vellykket næringsog kulturutvikling for kommunen. Vi ønsker, med en totalrenovering og utbygging av eksisterende bygningsmasse, å skape plass for de som til nå har slitt med dårlige og til dels kostbare lokaler i Bodø. Følgende arealer er planlagt utnyttet: Deter nødvendig å etabler et bærekraftig forretningssenter og en fornuftig boligdel for å subsidiere totalrenoveringen av den gamle svømmehallen. Skissen til disposisjonsplan går på å føre volum og konstruksjonsprofil fra svømmehallen og langs Sivert Nilsnes gate, for deretter å brekke denne inn mot Rensåsen. Dermed vil en oppnå et stort parkrom som vender inn mot åsen. I underetasjen planlegges 100 parkeringsplasser, videre disponeres 1. etasje til forretningsformål. Over dette plasseres 60 leiligheter i fem etasjersom ikke overstiger høyden på den gamle svømmehallen. Gamle svømmehall ca m2 Nye næringslokaler under tribuner svømmhall ca 300 m2 Parkeringsarealer ca m2 Næringsarealer nybygg ca rn2 Leiligheter ca m2 Side 64

22 I 1 Egne notater Side 65

23 Side 66

24 pok., ANS Anderson - Postboks BODØ Bodo kommune vl Silje Jansen Rydmark_ Bodo, den Vedrørende videre utvikling av svømmehallen og inngåelse av endelig avtale jfr opsjonsavtale Det vises til tidligere korrespondanse i saken samt dokumenter som er utarbeidet de siste ukene i anledning et eventuelt kjøp/overtagelse av svømmehallen og tilliggende tomt VI har nå fått sett pa og vurdert taksten som er rekvirert av Bodø kommune, Summene som fremkommer av rapporten er langt høyere enn det som vi tidligere har diskutert med Dere. Vi eritvil om taksten tar hensyn til rapporten som ble utarbeidet i , som da viste et utbedringsbehov på ca. kr 45 millioner på svommehallen Forfallet er neppe blitt mindre siden den tid, og vi er ikke tvil om at denne summen er høyere i dag enn i Dog har vi en forståelse av at vi kan diskutere prisen med Dere, og vi ønsker derfor å legge frem et alternativt forslag. Forutsetningen for våre tidligere planer for å kunne finansiere rehabilitering av Svømmehallen var en vesentlig boligutbygging av parkeringsplassen Videre var dette nødvendig for å legge til rette for et fremtidig bruk som en møteplass for Bodøs kulturliv. Vi setter pris på at denne muligheten fortsatt er til stede. Kostnadene med en rehabilitering av svømmehallen er vesentlige, men vi ønsker fortsatt å ta vare på det vi mener er en perle i Bodøs by-bilde. Det viktigste med en omregulering av tomten rundt svømmehallen, er å ta vare på en viktig del av etterkrigshistoriens viktigste bygg i Bodø. Samtidig kan vi med grunnlag i utarbeidet takst rapport konkludere med at kostnadene med a overta eiendommen er vesentlig høyere enn tidligere forespeilet Dette ma vi ta hensyn til vår videre prosjektutforming. En direkte konsekvens av dette er a legge omsorgsleiligheter større grad innisvømmehallen. Vi vil også måtte gjøre justeringer på kulturinnholdet Dette gjøres også pa bakgrunn av den interessen som foreligger fra foreninger og lignende Vi ønsker a starte reguleringen av eiendommen så snart som mulig for å fa en avklaring pa om våre planer er trad med Deres ønske om utvikling av eiendommen. Vi har en stor skapertrang og ser at potensialet rundt denne eiendommen er betydelig Vi foreslår følgende innhold i ny og endelig kjøpsavtale: Reguleringsplan på eiendommen startes med sikte på å utvikle en eiendom som skal inneholde bolig og nænng, samt private helsetjenester. Vi utarbeider reguleringsforslag Alle kostnader rundt dette dekkes av kjøper. Vi kan garantere for en viss fremdrift, men ma naturligvis overholde de frister som er fastsatt lovmessig. Side 67

25 Pris for svømmehallen, tomt: kr 1,7 Pris for Svømmehall, bygningsmasse: kr 1,8 mill Pris for bolig- og ny næringsdel som 'n lan * kr 11 5 mill um I f r ien om e kr 150 mill *) Summen forutsetter antall kvadratmeter bolig og næring nybygg som fremkommer av prospektet Mulighetenes Hus og som er diskutert tidligere Oppgjør for eiendommen foretas så snart bygging er igangsatt. Dette ønsker vi skal skje sa snart som mulig etter godkjent regulering. Forøvrig vil vi understreke at prosjektgruppen allerede har jobbet med interessenter for næringsdelen av bygget, og vi ser med glede frem til eventuelt å utvikle eiendommen videre Det er overraskende mange lokale næringsdrivende som har behov for nye og skreddersydde lokaler, og dette er noe vi vet vi kan tilpasse og tilby. Mulighetene er derfor mange for eiendommen. Vi har allerede lagt ned betydelige ressurser i forprosjekteringen av eiendommen og dens utviklingsmuligheter, og vi vil nå ha noe håndfast for å forsvare videre investeringer i prosjektet. Vi håper derfor på en snarlig tilbakemelding hvor konkret kjøpsavtale også er inkludert L, ÅM 6ve hilsen ' / 7 A derson 'Tel Side 68

26 00/(9 Lf ANS Anderson - PB BODØ Bode kommune v / Shje J. Rydmark Bode. den til v 1 utvi v v Det vises til samtate og vi oversender med dette en presisering av den økonomiske kompensasjon som Bode kommune tilbys. Vi forutsetter i vårt blbud at planiagt bygg er det som fremkomrner av prospekt utarbeidet av prosjektgruppe, og vi legger til grunn de nevnte areater. Pris for svemmehallen, tomt kr Pns for svertnmehalten. byggningsmasse kr (fast) (fast) Pris for bohg og rty neeringsdel kr *) Prisen forutsetter 4750 kvm BRA bolig, dette gir en sum på ca kr per kvm BRA som bebygges Øvrige arealer hoides utenfor. Dersom det bygges mindre blir kjøpesummen tilsvarend mindre målt i forhold th BRA. Oppgjør for etendommen som ticifigere nevnt i brev av Ta gjeme kontakt om du har ytterkgere spørsmål Med veriniip Side 69

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech AS

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38862/2013 2012/6545 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/122 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2014 470/2014 2013/3551 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/73 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2012 35318/2012 2012/3309 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/109 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra eiendommen gnr. 37/6

Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra eiendommen gnr. 37/6 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2013 61812/2012 2012/744 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/161 Formannskapet 25.09.2013 Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra

Detaljer

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19769/2014 2011/1918 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12726/2010 2010/3447 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/44 Formannskapet 24.03.2010 M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Sammendrag

Detaljer

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2012 35602/2012 2012/3363 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/106 Formannskapet 27.06.2012 12/139 Bystyret 13.09.2012 Mulig erverv av boligeiendommer

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Maskinering AS - fastsettelse av tomtepris mv.

Maskinering AS - fastsettelse av tomtepris mv. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2012 44083/2012 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/141 Formannskapet 05.09.2012 Maskinering AS - fastsettelse av tomtepris mv.

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2014 67069/2014 2012/4237 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/212 Formannskapet 19.11.2014 Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 -

Detaljer

Oversikt over eiendommer som kan legges ut for salg umiddelbart

Oversikt over eiendommer som kan legges ut for salg umiddelbart Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2012 44271/2012 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet 05.09.2012 Oversikt over eiendommer som kan legges

Detaljer

Søknad om erverv av kommunal eiendom - Kjerringøy Båtforening

Søknad om erverv av kommunal eiendom - Kjerringøy Båtforening Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.06.2012 34977/2012 2012/2747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/108 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om erverv av kommunal eiendom - Kjerringøy

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Tilleggsareal til Hunstadringen 10 - Gunvald Johansen bygg AS

Tilleggsareal til Hunstadringen 10 - Gunvald Johansen bygg AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21806/2012 2010/13311 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/72 Formannskapet 02.05.2012 Tilleggsareal til Hunstadringen 10 - Gunvald Johansen

Detaljer

Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Rensåsen Park AS

Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Rensåsen Park AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.07.2014 47641/2014 2014/2032 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/150 Formannskapet 03.09.2014 Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.05.2016 34093/2016 2016/1163 138/4683 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/40 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger Mørkvedlia - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger Mørkvedlia - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.02.2012 7270/2012 2012/913 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/19 Formannskapet 22.02.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.06.2012 34902/2012 2010/15440 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/114 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 - gnr 32 bnr 777 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 - gnr 32 bnr 777 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.07.2012 42781/2012 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/147 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS

Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64811/2013 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/215 Formannskapet 27.11.2013 Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2014 57818/2014 2014/2006 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/54 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/163 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet.

Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet. inn: ;:s)}%ié3 5lé; Alstahaug kommune I é i. Strandgata 52 Ã$MA*Zlm å i-1-'e 3.[' 623?l 8800Sandnessjøen i; i j. l Att: Det faste utvalg for plansaker Sandnessjøen/ Oslo 21.05.2014 Det vises til møte mellom

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37489/2013 2011/146 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/124 Formannskapet 26.06.2013 Knerten barnehage - forlengelse av festetid for

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

Prinsipper og kriterier for salg av tilleggsarealer.

Prinsipper og kriterier for salg av tilleggsarealer. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02. 2014 11276/2014 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.03.2014 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 Prinsipper

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2011 26216/2011 2010/10229 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/84 Formannskapet 01.06.2011 Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø Freeride Team

Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø Freeride Team Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2222/2014 2013/7121 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/11 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.11.2012 63988/2012 2012/6545 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/183 Formannskapet 21.11.2012 Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika Sammendrag

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/99 Arkivsaksnr: 2011/3934-9 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/99, Husbyvegen 31A, 7500 Stjørdal - dispensasjon fra maksimal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 08/106-13 Dato: 26.05.08 110/188, GRØNLAND 68, NYBYGG HOTELL, BOLIGER -AVKLARING AV RAMMER FOR VIDERE BEHANDLING INNSTILLING TIL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 16/1826 Godkjenning av utbyggingsavtale for Blåfjell boligfelt, Ørnes Rådmannens innstilling: 1. Det er fremforhandlet en utbyggingsavtale

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer