Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/103 Formannskapet Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson Sammendrag Svømmehallen i Rensåsparken foreslås solgt med betingelser til ANS Anderson ved Ragnvald Anderson for realisering av prosjektet som formannskapet tidligere har tatt stilling til i forbindelse med etterbruken av svømmehallen i samt Ragnvald Anderson presenterer prosjektet en kulturbasert næringshage- klubbhotell. Saksopplysninger Bakgrunn ANS Anderson ved Ragnvald Anderson har svømmehallen håndgitt fram til , jf vedtak fattet av formannskapet samt Formannskapet fattet følgende vedtak (sak 09/6915) 1. Svømmehallen håndgis til ANS Anderson frem til for en videre bearbeiding av prosjektet kulturbasert næringshage- klubbhotell. 2. Håndgivelsen kan forlenges etter i ytterligere ett år, etter politisk behandling, hvor fremdriften i saken vurderes. 3. Håndgivelsen omfatter kun bygget og parkeringsplassen. 4. Det fastsettes ikke håndgivelsespenger. 5. Et eventuelt salg skal skje til markedspris etter taksering etter omregulering. 6. Kommunen legger ikke ned ressurser for å ivareta bygget i håndgivelsesperioden. 7. Håndgivelsen er rent privatrettslig og innebærer ingen forhåndsbinding av kommunens offentligrettslige myndighet etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk. Håndgivelsen ble forlenget til , jf vedtak fattet av formannskapet Anderson søkte i brev av om opsjon på å utvikle og deretter kjøpe svømmehallen, jf vedlagte søknad (dok 1). Ragnvald Anderson var en av to søkere som i 2005 søkte om å utvikle og kjøpe svømmehallen, etter at formannskapet i vedtak av (sak 05/18) vedtok å arbeide videre med etterbruk av svømmehallen med sikte på salg. Side 44

2 Ragnvald Anderson var den gang i kompaniskap med Torkel Johnsen og Tim Ringberg. Tord Kolstad og Geir Are Jensen var den andre interessegruppen som fikk håndgitt svømmehallen for videre bearbeiding av prospektet ARTIC kunsthall. Formannskapet fattet den følgende vedtak (sak 06/68): 1. Etterbruk av Svømmehallen frikobles fra spørsmålet om boligbygging i Rensåsen. 2. Svømmehallen håndgis ut 2006 til interessegruppen Kolstad/ Jensen for en videre bearbeiding av prospektet ARTIC kunsthall. 3. En økonomisk medvirkning fra Bodø kommunes side i etablering og drift av en kunsthall av internasjonal klasse vurderes i forbindelse med langtidsbudsjettet. Det ble ikke aktuelt for Kolstad/ Jensen å realisere ARTIC kunsthall. Forutsetningen for kunsthallen var at prosjektet ble finansiert ved boligbygging. Bystyret vedtok den kommunedelplan for sentrum og vedtok særskilt at det ikke åpnes for boligbygging i Rensåsparken. Konseptet som Ragnvald Anderson nå presenterer er i utgangspunktet det samme som i 2005 når det gjelder kulturdelen, men i tillegg er dagens utviklingsplaner basert på nærings- og boligutvikling, jf. vedlagte prospekt (dok 2). Innholdet i søknaden Idèkonseptet til Ragnvald Anderson er å utvikle en kulturbasert næringshage- klubbhotell. Planene for eiendommen er å utvikle en kulturdel, næringsdel og boligdel. 1. Kultur Søker ønsker å samlokalisere virksomheter innenfor blant annet kulturell og kreativ næring. Videre tilby Bodøs lag og foreninger innenfor kunst, idrett mv et klubbhotell som innebærer felles kontorplass, møterom, resepsjon, regnskapsførsel, salgsareal, nettverk mv. 2. Næringsdel Søker ønsker å utvikle en næringsdel i eksisterende bygg, samt anvende parkeringsplassen til et nytt næringsbygg. Næringsdelen vil være ett av to fundament for å finansiere prosjektet. Søker ønsker å få inn kolonial, regnskapskontor og revisjon i næringsdelen. Søker ser også for seg å knytte følgende aktiviteter til næringsdelen; legesenter, hjertespesialist, kiropraktor, osteopat, fysioterapeut, hjemmehjelp, treningssenter/helseklinikk og barnehage. Det er sannsynlig at det vil bli lagt inn omsorgsboliger i svømmehallen for å bidra til finansierig av prosjektet. 3. Bolig Det andre vesentlige økonomiske fundamentet vil være en boligdel som vil bli ny bebyggelse på eksisterende parkeringsplass. Anderson mener at svømmehallen er et signalbygg i Bodø. Han ønsker i størst mulig grad å bevare bygget og dens arkitektur, men gjøre endringer i byggets interiør. Søker har et sterkt ønske om å ta vare på, samt gi Bodøs befolkning et bygg å være stolt av. Det er også ønskelig fra søkers side å ivareta Rensåsparken, og blant annet inngå samarbeid med Parkenfestivalen om bruk av lokaler. Side 45

3 ANS Anderson søker i brev datert (dok 3) samt presisjon av tilbud i brev datert (dok 4) om å få en endelig avtale i forhold til svømmehallen for å få en avklaring om deres planer er i samsvar med Bodø kommune sitt ønske om utvikling av eiendommen. Videre er det sagt i søknaden at det allerede er lagt ned betydelige ressurser i prosjektet, det ønskes på den bakgrunn å få til en endelig avtale om kjøp av eiendommen slik at det blir forsvarlig med videre investeringer i prosjektet. Forhold til planverk Kommunens tomt med svømmehallen er i henhold til kommunedelplan for sentrum (vedtatt av bystyret ) regulert til friområde. Av plankartet er svømmehallen merket av som et selvstendig bygg som ikke omfatter parkeringsplassen. Bygget er regulert til allmennyttig formål. Parkeringsplassen og tilhørende tomt er regulert til friområde. Svømmehallen oppfattes som en del av Rensåsparken. Det er i bystyrets vedtak av punkt 10 uttalt eksplisitt: Det åpnes ikke for boligbygging i Rensåsparken. Kommuneplanens arealdel (vedtatt av bystyret ) 1-9 lyder: Alle grøntområder i byutviklingsområdet skal bevares, og det er ikke tillatt med nedbygging av slike områder. Forslag om bruk av grøntarealer til andre formål, krever utarbeidelse av ny reguleringsplan og utbygger må dokumentere at det foreligger tungtveiende grunner for omdisponering. Grøntområder over 100 m² skal ha et særlig vern. Korridorer mellom bebyggelsen og grøntområder og bebyggelsen og marka skal opprettholdes. Andre uttalelser Byplankontoret har kommet med uttalelse til søknaden om opsjon i Byplankontoret er negativ til vanlig næring i bygget (butikk, kontor ol) begrunnet med byggets beliggenhet og atkomst. Videre er byplankontoret i utgangspunktet skeptisk til ytterligere utbygging i området, inkludert utbygging av området som i dag benyttes til parkering. Dette med bakgrunn i bystyrets vedtak om omregulering av friområde og mangel på friareal i sentrum. Det uttales at dersom det blir aktuelt å vurdere bebyggelse på dagens parkeringsareal, vil plassering og utforming bli avgjørende. Så fremt krav til utomhusareal ikke løses med å privatisere parkareal, bør det kunne vurderes å omregulere dagens bygning til boligformål. Byplankontoret er forøvrig av den mening at også riving av den gamle svømmehallen bør vurderes, for å tilbakeføre området i sin helhet til friområdeformål i Rensåsparken. Til tross for at bygget har klare arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, er det ikke satt av til bevaring. Det betyr at endringer av bygget, inkludert riving, er ansett som en mulighet Dersom bygget beholdes, bør hoveduttrykket ivaretas. Det betyr at inngrep, herunder nye vinduer mv, anses kurant. Det innebærer også at det anses lite aktuelt å utforme et boligprosjekt oppe på taket. Dersom boligutvikling likevel skulle godkjennes, mener byplankontoret at eventuell bolig må utgjøre maks en etasje som er godt tilbaketrukket for å understreke form. Pris Det foreligger nå en takst på den aktuelle tomten. Taksten er basert på utnyttelsesgrad etter omregulering. Side 46

4 Takst for svømmehall, tomt: kr ,- Takst for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Takst for ny bolig- og næringsdel: kr 2 700,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4700 kvm. Markedsverdien er satt til kr ,-. Etter takst kom det inn et tilbud fra Anderson. Pris for svømmehall, tomt: kr ,- Pris for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Pris for ny bolig- og næringsdel: kr 2 000,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4700 kvm. Dette gir en pris på ca ,-. Etter forhandlinger er nytt og gjeldene tilbud fra Anderson: Pris for svømmehall, tomt: kr ,- Pris for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Pris for ny bolig- og næringsdel: kr 2 421,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4750 kvm. Dette gir en pris på ca ,-. Anderson søker nå om å få kjøpe svømmehallen, for å kunne komme videre i realisering av prosjektet. Vurderinger Bodø kommune bør ta en beslutning om salg og i så tilfelle til hvilken pris. Bodø kommune står ovenfor følgende valg: 1. Ikke salg 2. Salg i et åpent marked 3. Salg til søker etter takst 4. Salg til søker basert på tilbud Når det gjelder alternativet å ikke selge så anses det som lite aktuelt. Bygget har over lengre tid stått til forfall og kostnadene med oppgradering er store. Det er et alternativ å rive bygningen og utvikle Rensåsparken og friområdet. Byplankontoret mener dette er en aktuell problemstilling. Selv om det ligger muligheter for å utvide parkområdet, er riving forbundet med kostnader. Det er tidligere blitt anslått at rivekostnadene vil beløpe seg til rundt 5 millioner kroner. Administrasjonen mener at det er en bedre ressursutnyttelse å selge bygget fremfor riving. Det andre alternativ er å forsøke å annonsere og selge svømmehallen i et åpent marked. En utlysning i et åpent marked må basere seg på klare forutsetninger, og vil kreve en ny prosess som kommunen allerede har vært gjennom, i tillegg til en forutgående regulering av Bodø kommune. Ved en slik fremgangsmåte vil det være en risiko for at det nedlegges mye ressurser uten at kommunen er garantert å få gjennomført et salg av bygget. Rådmannen anser det derfor mest hensiktsmessig å benytte seg av muligheten ved at det er kommet en konkret søknad. Det som skiller Anderson fra andre eventuelle interessenter er at hans idékonsept er tidligere vurdert av formannskapet og ansett som interessant. Anderson presenterer et prosjekt som kan skape et positivt innhold i bygningsanlegget. Rådmannen anser det derfor riktig at vedkommende kan få sjansen til å utvikle sitt prosjekt ettersom den andre interessenten ikke gjennomførte sitt prosjekt. Side 47

5 Prosjektet er avhengig av en omregulering. Det understrekes at det i denne omgang ikke tas stilling til den reguleringsmessige statusen ved bygget. Det er bystyret som eventuelt må ta stilling til om det skal tillates boligbygging og næringsutvikling i og ved svømmehallen. Rådmannen konstaterer at byplankontoret er skeptisk til ordinær næring og ytterligere utbygging i området. For å ivareta EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte til næringslivet må et eventuelt salg av svømmehallen basere seg på markedspris etter taksering etter omregulering. Det står også i vedtaket vedtatt i formannskapsmøte samt Taksten er basert på at det blir omregulert til nærings- og boligbebyggelse. Konseptet til Anderson tar utgangspunkt i at det også skal være klubbhotell og en kulturdel. Taksten baserer seg på at det kun skal bygges ren nærings- og boligbebyggelse. Anderson har i sitt tilbud forklart at for at prosjektet skal være gjennomførbart må han i tillegg til det tidligere fremlagt prospektet legge inn omsorgsboliger i svømmehallen. Rådmannen mener at Bodø kommune kan selge under takst på det grunnlag at det ikke skal bygges ren næring, men at det i tillegg skal være et klubbhotell og en kulturdel. Det anses ikke som like innbringende og vil således gi grunnlag for prisreduksjon. I en eventuell kjøpekontrakt, må det inngås betingelser for salg. En betingelse for å gjennomføre salget vil være at området blir omregulert. Konklusjon og anbefaling Rådmannen vil innstille på at ANS Anderson ved Ragnvald Anderson gis rett til kjøp av svømmehallen. Et eventuelt salg med de betingelser som er skissert i saken innebærer at Bodø kommune tillater bolig-, nærings- og kulturutbygging i det omsøkte området. Det er bare selve bygget og parkeringsplassen som omfattes av salget. Parkområdet som ligger omkring bygget skal ikke selges. Kjøper tar på seg risikoen for at området blir omregulert og dekker således alle kostnader rundt dette. Kostnadene dekkes av kjøper selv om det ikke blir gjennomført et salg. Det tas ikke håndpenger frem til kjøpekontrakt da kjøper allerede har hatt store utlegg for utvikling av prosjektet samt at kjøper dekker kostnader forbundet med omregulering. Forslag til vedtak I henhold til delegasjonsreglementet pkt tilrår jeg formannskapet å gjøre følgende vedtak: 1. Svømmehallen selges til ANS Anderson for realisering av prosjektet kulturbasert næringshage- klubbhotell med boligdel. 2. Salget er betinget av at omregulering blir godkjent. Side 48

6 3. Det må være annonsert oppstart for reguleringsplan for det omsøkt området innen 6 måneder fra vedtaksdato. 4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide betinget kjøpekontrakt. 5. Salget omfatter kun bygget og parkeringsplassen. 6. Prisen er variabel, Pris for svømmehall, tomt: kr ,- Pris for svømmehall, bygningsmasse: kr ,-. Pris for ny bolig- og næringsdel: kr 2 421,- pr kvm BYA som blir godkjent i ny reguleringsplan, det er tatt utgangspunkt i at det blir omregulert til ca 4700 kvm. Dette gir en pris på ca ,-. 7. Salget er rent privatrettslig og innebærer ingen forhåndsbinding av kommunens offentligrettslige myndighet etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk. Saksbehandler: Silje Jansen Rydmark Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: Dok 1, søknad datert Dok 2, prospekt Dok 3, søknad datert Dok 4, presisering av tilbud i brev datert Utrykte vedlegg: Side 49

7 Do), 1 ANS ANDERSON Moloveien 18 Bode T oktober 2009 Kristine Trondsen Etendomskontoret Bodø kommune ve e e Viser til tidligere møter og korrespondanse vedrørende en fremtidig utvikling av eiendommen svømmehallen. Dette brev er ment som en kort redegjørelse fra vår side om hvilken planer vi kan ha dersom vi får en opsjon på eiendommen. Planene er meget omfatende og vi ber derfor om forståelse for at dette er en enkel fremstilling av våre ideer. I tillegg ønsker vi å holde deler av våre planer for oss selv, da vi anser at noen av disse ideene representerer en verdi også for andre parter. Motivasjonen for prosjektet "svømmehallen" er å åpne svømmehallen på nytt for Bodøs befolkning. I tillegg til dette er det et sterkt ønske fra vår side å ta vare på å bygge videre på et bygg som vi mener er et av Bodøs mest særegne og spesielle eiendom i positiv forstand. Arkitekturen er, etter vårt syn, særegen og tidløs, og kan uten problemer videreføres til noe spennende med moderne arkitektur i samråd med 60-tallets spesielle stil. Beliggenhetsmessig fortjener også Rensåsparken et spesielt bygg som Bodøs befolkning kan være stolt av. Svømmehalien er i dag under sterkt forfal1, og dette vil vi gjøre noe med. Som jeg sa innledningsvis er dette en enkel fremstilling av våre ideer. Vi ønsker først å gå gjennom punktvis hva vi mener bygget kan inneholde, så en kort gjennomgang av hva vi tror Bodø kommune kan bidra med i prosessen. For øvrig viser vi til vedlagte presentasjon av våre tanker og ideer, som også tidiigere har vært lagt frem for dere. Side 50

8 Stikkord her er en treenighet mellom bolig, kultur og næring som er kompletterende overfor hverandre. Kultur: Kultur kan være en kostbar affære, både for det offentlig, ildsjeler og privat næringsliv. I mange år har flere institusjoner i Bodø slitt økonomisk, mye pga praktiske forhold. I tillegg vet vi med erfaring fra andre byer at idrettslag, foreninger o.i har et behov for samkjøring av regnskap, møterom, lager etc. Det er viktig at løsningene for disse forksjellige foreningene, som faktisk har veldig like behov, skreddersys på en enkel og effektiv måte. Vi ønsker å kunne tilby følgende til Bodøs lag og foreninger, både innenfor kunst, idrett og andre lignende segmenter: Klubbhotell Et samlingssted for deler av Bodøs kulturliv som til nå har slitt med å finne passende lokaler. Samkjøring av flere kulturinstitusjoner med f. eks felles back-office funskjoner, resepsjon, utstillingssted. samlingspunkter. Vi kan også si at på dette punktet har vi konkrete ideer som vi mener er av meget god karakter og gjennomførbarhet. Dog er de vanskelige å avsløre, da andre kan "stjele" dette fra oss før vi eventuelt får en håndgivelse av eiendommen. Næring: en næringsdel i dette bygget vil være en del av et nytt tilbygg ved dagens bygningsmasse (dagens p-plass). Næringsbiten vil være ett av to viktige fundament for økonomien i prosjektet, og lansiktige leiekontrakter her vil kunne gi forutsigbarhet for resten av bygget. Hvilken type næringsaktivitet som er ønskelig, ønsker vi foreløpig ikke å gå inn på, men det må være noe attraktivt, noe som trekker folk og/eller har et sterkt merkevarekonsept, samt er kompletterende for byggets øvrige innhold. Bolig: Det andre vesentlige økonomiske fundamentet vil være en boligdel som kan legges på taket av eksisterende byggningsmasse eller over ny bebyggelse på eksisterende p-plass.. Hvor høyt og hvor stort er ikke videre vurdert men må ses på sammen med Byplankontoret og Planutvalget i Bodø kommune. Det eneste vi kan love er: å presentere spennende tanker og ideer som vi tror vil stå i smak med resten av bygget. Pago 2 Side 51

9 Som vi tidligere har diskutert, er det fiere forhold som er avgjørende for at vi kan konkretisere våre planer. Vi ønsker for det første en håndgivelse (opsjon) på å kunne overta eiendommen når disse forhold er avklart. Det viktigste med denne håndgivelsen er at den er tilstrekkelig lang, slik at man ikke risikerer å måtte overta byggningsmassen før vesentlige forhold er avklart. Det viktigste forholdet slik vi ser det er reguleringen. Reguleringsarbeidet er tidkrevende og kostnadskrevende, men det vil være en risiko som vi selv bærer. Vi ønsker derfor å kunne vente med å overta eiendommen inntil ett år etter ferdigstilt regulering, dog ha mulighet til å overta tidligere dersom vesentlige inngrep skjer på eiendommen. Når reguleringen er fullført, vil vi kunne ta en avgjørelse som er basert på faktiske muligheter med eiendommen, og ikke potensielle muligheter. I tillegg vil vi med en løpende diskusjon med administrasjon og politikere kunne avsløre tidlig i prosessen om våre planer er forenelig med Bodø kommunes ønske for eiendommen. Dersom en håndgivelse gis, kan man på et tidlig tidspunkt (kanskje før igangsetting av konkrete planer) diskutere våre ideer med spesielt administrasjonen på Byplankontoret. Dersom ideer og planer ikke er forenelig med kommunens ønsker vil man spare kommune og oss selv for betydelig investert tid og kapital. Vi ønsker heller ikke å påbegynne arbeidet med å kontakte aktører som vi mener passer i prosjektet, ei heller påbegynne arkitektarbeider, før en håndgivelse foreligger. Fra vår side er det et betydelig økonomisk beløp som må investeres før man vet om prosjektet kan realiseres. Det er derfor viktig at vi ikke pådrar oss noen kostnader før man faktisk må. Et annet viktig moment er at kommunen tar ansvar for byggningsmassen i perioden frem til en eventuell overtagelse. Dvs at forfallet må stoppes, og eiendommen må kunne sperres av slik at vandalisering og hærverk blir stoppet. Det er ønskelig fra vår side og ha tilgang til eiendommen, ikke minst for å kunne starte detaljeplanlegging på et så tidlig tidspunkt som mulig. Potesialet på eiendommen er enormt, og skal vi lykkes med å få med aktørene som vi tror passer inn, er det nødvendig å kunne ta de med inn i bygget for å iilustrere våre "visjoner". Vi håper og tror at denne korte presentasjon av hva vi ønsker å gjøre med bygget er forenelig med politikernes ønsker for eiendommen. Vi vil ikke bare å finne noe passende å bruke eiendommen til, men å utnytte hele dens potensiale. Nøkkelord for vår virksomhet er innovativ tenking, et ønske om å overraske og prinsippet om å tørre å tenke nytt og stort, selv i en liten by som Bodø. Ragnvaki Anderson Side 52

10 Side 53

11 u ig e ene Ivlulighetenes Hus for alle Med dette prosjektetønsker vi å få gjenåpne dette kulturhistoriske bygningskomplekset for hele Bodøsbefolkning. Heltsiden bygget ble ferdigstillet for40 år siden, har svømmehallen vært et møtested for befolkningen. Da denne ble nedlagt i 2003, mistet Bodø et sentrumsnært tilbud. Sammen med kommunaletater og andre innovative aktører ønsker vi å tilretteleggefor enhelhetlig løsning der vi bevarer fasadeuttrykk, og samtidig skaper sosiale møteplasser for ulike organisasjoner og næringsliv. Som eksempel kan nevnes: Kontor- og klubbhotell med felles møterom Atelierer og produksjonslokaler for kunstnere og relaterte virksomheter. Visnings- og utstillingslokaler Lydstudio øvningslokaler Lagerlokaler og arkiv Aktivitetssenter for barn og ungdom Kulturcaf Foråfå prosjektet realisert, må bygningsmassen oppgraderes og innhold videreutvikles. Det er på høy tid at en får utnyttet kvatratmeter som i lengre tid har stått å forfalle. Det kulturhistoriske bygget må rehabiliteres slik at arealene igjen blir en attraksjon for Bodøs befolkning. Side 54

12 f, - Vi ønsker å få muligheten til å lokaliseren utstilling av ulike nordlandsbåter av kulturhistorisk verdi samarbeid med Salten Museum. Side 55

13 z II *.01.11/11. På baksiden kan det etableres kulturcafe for byensinnbyggere og byggets ansatte. Dette blir en naturlig møteplass fordesom jobber her, og et fint og spennende alternativ til byens befolkning. Side 56

14 Kontorfelleskapinæringshage kunnskapsintensive og kreative næringer. Ved å bygge opp et større totalmiljø, som består av flere små virksomheter, dannes det et grunnlag for samarbeid, og et faglig og sosialt miljø som er mindre avhengig av enkeltpersoner. Dessuten vil felles fysisk infrastruktur og samarbeid som f.eks. resepsjon, sentralbord, sekretærtjenester og regnskapstjenester være kostnadssparende. I svømmehallen skal det skapes en kulturbasert virksomhet. Dette er Norgesterkest voksende næring. Endelig kommer Bodø på kartet, og vil da bli den første i sitt slag i Nordland. Grunni&en er å samlokalisere virksomheter som driver innen Hvilke bedrifter som skal inn i en slik næringshageavgjøresav lokale forhold. Det handler ikke bareom de såkalte nye næringer (IT/telekommunikasjon), men også om mer tradisjonelle baserte virksomheter som har utviklingspotensiale og som har behov for kontakt med eller integrasjon i større kompetansemiljø. Side 57

15 1.--./ Side 58

16 11 de Tilleggsarealer Leilighetene Målet for prosjektet er derfor å skape hjem av høy teknisk standard tilpasset alle livsfaser. Det For å få realisert prosjektet med renovering av svømmehallen, må finansieringen av dette delvis dekkes gjennom bidrag fra salg av leiligheter og næringsarealer. Itillegg til god beliggenhet må leilighetene inneholde kvaliteter som er attraktive. vil bli lagt stor vekt på trygghet og nærhet til ulike tjenester innenfor helse og omsorg. Vi ønsker å skapet godt bomiljø ved utnytte tilstøtende felles utearealer. Hovedtanken er at alle leiligheter skal være velegnet så vel for eldre og bevegelseshemmede, som for barnefamilier. Bygget vilinneholde lett tilgjengelige heiser fra innendørs garasjeanlegg til leilighetene. Samtlige leiligheter vil ha livsløpstandard med tilpassede bad og kjøkken - et miljøsertifisert bygg med lave drifts- og vedlikeholdskostnader Prosjektet vil legge vekt på å utarbeide muligheten til å etablere takflaten slik at den fremstår som en stor takterrasse med sitteplasser og grønt områdesom ertilgjengelig for alle. Sol- og utsiktsforhold vil bli helt perfekte. Boligkomplekset er utformet med skrå fasader som gir etarkitektonisk særpreg, og bidrar til atlysforholdene blir mest mulig optimalisert. Leilighetene er gruppert rundt lett tilgjengelige trappero med adkomst til takterrasse, garasje og boder. Alle leiligheter har inntrukne terrasser på cirka 10 m2som gir ly mot innsyn og vind. Fasaden vil være utarbeidet med tilsynelatende samme struktur og farge som den gamle Svømmehallen, og vilsåledes danneetslektskap til den eksisterende arkitektur. Side 59

17 ~111111~1 i Svømme- Næringsdelen vil plasseres dels i tilknytning til innbygging av underetasjen hallen med cirka 300m2, samt å benytte første etasje og delerav andre etasje på boligkompleksitet til dette formål. Vi tenker oss følgende næringsaktiviteter: Kolonial Regnskapskontor Revisjon skalfremstå som attraktive for alle, tenker vi å knytte følgende aktiviteter til næringsdelen: For at leilighetene Legesenter Hjertespesialist Kiropraktor Osteopat Nybygg Fysioterapaut Hjemmehjelp Treningssenter/helseklinikk Barnehage Grunnkart 1411estokle 1:500 Dato m bodø r,11 I r\1 E Side 60 Kertore,eey, eorr, k eves ved cdeetney ev mendomme,. skaf bvt Nes skefdig hos kownenee.

18 f f -t Leilighetskomplekset Prosjektet har engasjert sivilarkitekt Thorbjørn Slik det fremgår av tegningen, er det lagt stor Rodahl, som har tegnet Bodø Svømmehall. Han vekt på å harmonisere bygningene til hverandre, har i tillegg tegnet mange betydelige bygninger i for å skape en arkitektonisk helhet. I tillegg er Bodø, så som Aspåsen skole, SAS-hotellet m.m. det, etter ønske fra administrasjonen i Bodø kommune, inntegnet en «gate» mellom byggene for å skape rom for lys og kommunikasjon. Side 61

19 lassermg og utforming Bygningen er utformet på en slik måte at det dekker eksisterende parkeringsplass, dette for å oppnå en maksimal utnyttelse av tomten. Det vil bli etablert parkeringskjeller med cirka 100 plasser som er tilpasset hele tomtearealet, og som gir parkeringsmuligheter for alle som etablerer seg i Mulighetenes Hus. Næringsaktiviteter vil bli anlagt i 1. etasje, samt deler av andre etasje. I utformingen av leilighetener det lagt vekt på fleksibilitet og mulighet for individuelle tilpassinger. fl MifIETWIG KJØKKeP.1 RESTAUAANT Side 62

20 f t t f f Rensåsparken Nærheten til Rensåsparken er byggets kanskje største aktivum.brukenav Rensåsen synes å være i stadig utvikling, og vi håpermulighetenes Hus kan få sin naturlige plass i fremtidigearrangementer. Samtidig vil parken «mellom slagene» kunnetilby beboere og arbeidstakere i Mulighetenes Hus bade rekreasjon og mosjon. Side 63

21 Oppsummering av prosjektet og vare visjoner For Bodø vil drift av Næringshave og klubbhotell oppfattes positivt. Senteret skal fremsta som et godt tilbud, hvor det legges til rette for skapertrang og kreativitet. Dette vil frembringe viktige rammebetingelser for et vellykket næringsog kulturutvikling for kommunen. Vi ønsker, med en totalrenovering og utbygging av eksisterende bygningsmasse, å skape plass for de som til nå har slitt med dårlige og til dels kostbare lokaler i Bodø. Følgende arealer er planlagt utnyttet: Deter nødvendig å etabler et bærekraftig forretningssenter og en fornuftig boligdel for å subsidiere totalrenoveringen av den gamle svømmehallen. Skissen til disposisjonsplan går på å føre volum og konstruksjonsprofil fra svømmehallen og langs Sivert Nilsnes gate, for deretter å brekke denne inn mot Rensåsen. Dermed vil en oppnå et stort parkrom som vender inn mot åsen. I underetasjen planlegges 100 parkeringsplasser, videre disponeres 1. etasje til forretningsformål. Over dette plasseres 60 leiligheter i fem etasjersom ikke overstiger høyden på den gamle svømmehallen. Gamle svømmehall ca m2 Nye næringslokaler under tribuner svømmhall ca 300 m2 Parkeringsarealer ca m2 Næringsarealer nybygg ca rn2 Leiligheter ca m2 Side 64

22 I 1 Egne notater Side 65

23 Side 66

24 pok., ANS Anderson - Postboks BODØ Bodo kommune vl Silje Jansen Rydmark_ Bodo, den Vedrørende videre utvikling av svømmehallen og inngåelse av endelig avtale jfr opsjonsavtale Det vises til tidligere korrespondanse i saken samt dokumenter som er utarbeidet de siste ukene i anledning et eventuelt kjøp/overtagelse av svømmehallen og tilliggende tomt VI har nå fått sett pa og vurdert taksten som er rekvirert av Bodø kommune, Summene som fremkommer av rapporten er langt høyere enn det som vi tidligere har diskutert med Dere. Vi eritvil om taksten tar hensyn til rapporten som ble utarbeidet i , som da viste et utbedringsbehov på ca. kr 45 millioner på svommehallen Forfallet er neppe blitt mindre siden den tid, og vi er ikke tvil om at denne summen er høyere i dag enn i Dog har vi en forståelse av at vi kan diskutere prisen med Dere, og vi ønsker derfor å legge frem et alternativt forslag. Forutsetningen for våre tidligere planer for å kunne finansiere rehabilitering av Svømmehallen var en vesentlig boligutbygging av parkeringsplassen Videre var dette nødvendig for å legge til rette for et fremtidig bruk som en møteplass for Bodøs kulturliv. Vi setter pris på at denne muligheten fortsatt er til stede. Kostnadene med en rehabilitering av svømmehallen er vesentlige, men vi ønsker fortsatt å ta vare på det vi mener er en perle i Bodøs by-bilde. Det viktigste med en omregulering av tomten rundt svømmehallen, er å ta vare på en viktig del av etterkrigshistoriens viktigste bygg i Bodø. Samtidig kan vi med grunnlag i utarbeidet takst rapport konkludere med at kostnadene med a overta eiendommen er vesentlig høyere enn tidligere forespeilet Dette ma vi ta hensyn til vår videre prosjektutforming. En direkte konsekvens av dette er a legge omsorgsleiligheter større grad innisvømmehallen. Vi vil også måtte gjøre justeringer på kulturinnholdet Dette gjøres også pa bakgrunn av den interessen som foreligger fra foreninger og lignende Vi ønsker a starte reguleringen av eiendommen så snart som mulig for å fa en avklaring pa om våre planer er trad med Deres ønske om utvikling av eiendommen. Vi har en stor skapertrang og ser at potensialet rundt denne eiendommen er betydelig Vi foreslår følgende innhold i ny og endelig kjøpsavtale: Reguleringsplan på eiendommen startes med sikte på å utvikle en eiendom som skal inneholde bolig og nænng, samt private helsetjenester. Vi utarbeider reguleringsforslag Alle kostnader rundt dette dekkes av kjøper. Vi kan garantere for en viss fremdrift, men ma naturligvis overholde de frister som er fastsatt lovmessig. Side 67

25 Pris for svømmehallen, tomt: kr 1,7 Pris for Svømmehall, bygningsmasse: kr 1,8 mill Pris for bolig- og ny næringsdel som 'n lan * kr 11 5 mill um I f r ien om e kr 150 mill *) Summen forutsetter antall kvadratmeter bolig og næring nybygg som fremkommer av prospektet Mulighetenes Hus og som er diskutert tidligere Oppgjør for eiendommen foretas så snart bygging er igangsatt. Dette ønsker vi skal skje sa snart som mulig etter godkjent regulering. Forøvrig vil vi understreke at prosjektgruppen allerede har jobbet med interessenter for næringsdelen av bygget, og vi ser med glede frem til eventuelt å utvikle eiendommen videre Det er overraskende mange lokale næringsdrivende som har behov for nye og skreddersydde lokaler, og dette er noe vi vet vi kan tilpasse og tilby. Mulighetene er derfor mange for eiendommen. Vi har allerede lagt ned betydelige ressurser i forprosjekteringen av eiendommen og dens utviklingsmuligheter, og vi vil nå ha noe håndfast for å forsvare videre investeringer i prosjektet. Vi håper derfor på en snarlig tilbakemelding hvor konkret kjøpsavtale også er inkludert L, ÅM 6ve hilsen ' / 7 A derson 'Tel Side 68

26 00/(9 Lf ANS Anderson - PB BODØ Bode kommune v / Shje J. Rydmark Bode. den til v 1 utvi v v Det vises til samtate og vi oversender med dette en presisering av den økonomiske kompensasjon som Bode kommune tilbys. Vi forutsetter i vårt blbud at planiagt bygg er det som fremkomrner av prospekt utarbeidet av prosjektgruppe, og vi legger til grunn de nevnte areater. Pris for svemmehallen, tomt kr Pns for svertnmehalten. byggningsmasse kr (fast) (fast) Pris for bohg og rty neeringsdel kr *) Prisen forutsetter 4750 kvm BRA bolig, dette gir en sum på ca kr per kvm BRA som bebygges Øvrige arealer hoides utenfor. Dersom det bygges mindre blir kjøpesummen tilsvarend mindre målt i forhold th BRA. Oppgjør for etendommen som ticifigere nevnt i brev av Ta gjeme kontakt om du har ytterkgere spørsmål Med veriniip Side 69

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTE NR.: 07/3 TID: 24.04.2007 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 57 40 60).

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JFØ-14/18866-4 51994/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 Stavanger

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 18.03.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer