DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI. TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI. TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

2 Deltar fysioterapeuter i den offentlige debatten? Reportasje i avis om Hjerterehabilitering Reportasje i avis om tilbud på omsorgssenter Reportasje i avis om rehabilitering av idrettsfolk Reportasje i avis om det gode resultatet av slagrehabilitering, rehabilitering etter ulykker, traumer Hvem er det som står fram? Hvorfor deltar ikke fysioterapeutene i debatten?

3 Hvilket behov har du for å vite om dokumentasjon i fysioterapi? Å søke jobb Å dokumentere fysioterapeutens plass i samhandlingsreformen Å kunne dokumentere sin egen praksis Å kunne argumentere i innlegg, kronikker Andre?

4 DOKUMENTASJON I FYSIOTERAPI Faglig forsvarlighet Yrkesetiske retningslinjer Lov om Helsepersonell - Dokumentasjon av kunnskap Dokumentasjon av virksomheten Lov om Helsepersonell - Organisering av virksomheten - Journalføring

5 FAGLIG FORSVARLIGHET FRA YRKESETISKE RETNINGSLINJER 2.1. Fysioterapeuten skal holde seg oppdatert innen sine fagområder 2.2. Fysioterapeuten skal tilstrebe å holde en høy kvalitet i sin yrkesutøvelse. Høy kvalitet er allment aksepterte faglige normer på bakgrunn av vitenskap og velprøvd erfaring, pasientens opplevelse av kvalitet og de normer for kvalitet i helsetjenesten som myndighetene til enhver tid anbefaler. Ser du andre momenter som har betydning?

6 «Faglig oppdatering» DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI til 2002 Fysioterapi et et anerkjent behandlingstilbud med dokumentert medisinsk effekt på en rekke sykdommer og funksjonshemminger Arbeidsgruppe i Helsedepartementet i forbindelse med gjennomgang av hvilke behandlingsmetoder som skal inngå i egenandeltak 2. Fysioterapeuten nr. 8/2002

7 Departementet begrunnelse i 2002 Fysioterapi oppfylte kriteriene for ordningen med egenandeltak 2: Tjenesten skal ha dokumentert medisinsk effekt Det må foreligge en faglig og/administrativ vurdering av behov og kontrollgodkjenning av tilbudet Staten bestemmer eller medvirker til fastsetting av priser, egenandeler, refusjoner «Det er uaktuelt å ta utgifter til alternativ behandling med i takstordningen. De bryter med de oppsatte kriteriene. Også kiropraktorbehandling foreslås holdt utenom» Arbeidsgruppe i Helsedepartementet. Fysioterapeuten nr

8 FYSIOTERAPI ELLER MEDISIN? I undersøkelser av fysioterapi fant man statistisk signifikante effekter i materialer på bare pasienter. Få kirurgiske eller medikamentelle behandlingsmetoder kan oppvise liknende resultater Dr. med. Torgeir Bruun Wyller (Tidskr. Den Norske Lægeforen. Nr 24, 2001)

9 Fysioterapi eller medisin? Surgery versus Physical Therapy for a Meniscal Tear and Osteoarthritis New England Journal of Medicine March 26, 2013 I en studie publisert i New England Journal of Medicine fikk 352 middelaldrende eller eldre pasienter enten trening eller artroskopi ved meniskskade og kneleddsartrose. Etter seks måneder hadde pasientenes symptomer og funksjon blitt bedre i lik utstrekning i begge gruppene.

10 Fysioterapi eller medisin? «70 prosent er unødvendige operasjoner» (Dagens medisin ) Jens Ivar Brox viser til tre randomiserte studier fra ulike land, som tyder på at veiledet trening av fysioterapeut er like effektivt som skulderkirurgi. «Dette kan nok også gjelde rygg- og kneplager hos middelaldrende mennesker for eksempel skivedegenerasjon, korsbånd og menisker, som det også opereres mye av», sier Brox.

11 Forskning fra 1990-tallet. Områder hvor studier viser effekt av fysioterapi Clinical Review: Effective physiotherapy BMJ 2001;323:788 (Published 6 October 2001) Tidlig intervensjon ved LBP for å forhindre stillstand og fravær fra arbeid Kvinner og urininkontinens Slagrehabilitering Lungeprofylakse ifht postop. komplikasjon Pulmonal rehab. ifht astma og KOLS Trening reduserer falltendens hos eldre Massage og elektroterapi virker ikke på kroniske lidelser Hva vet vi i dag?

12 Studier i fysioterapi med dosert trening som gir god effekt ved skulderplager Audhild Bøhmer et al 1998 og 2008 Trening av skulderpasienter Håvard Østerås et al 2010 Subacromial skuldersmerte Holmgren et al 2012 Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: RCS

13 What do we know about neck pain? 2008 Neck cast, cortison injection or ergonomic intervention have no positive effect When it is no serious pathology, therapeutic methods that bring patient back to normal activity, helps There is a documentation that instruction videos, exercise with supevirsion and joint mobilization combined exercises are effective Do not intervent too early. It may extend the period of pain Article review: Spine, February 15, 2008, Volume 33, Issue 4S Supplement

14 Exercise: neck and back pain A systematic review of Hayden J et al. and Kay TM et al. and guidelines in the field of neck and back pain, support the use of therapeutic exercise for chronic back and /or neck pain. It had to be spesific individual supervised training and correct dose Hayden J, van Tulder MW, Malmivaara A, Koes BW. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. Kay TM, Gross A, Goldsmith CH, Hoving JL, Brønfort G. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub3.

15 Chiropractic spinal manipulation for neck pain is not more effective than traditional exercise therapy E Ernst : Chiropractic spinal manipulation for neck pain: a systematic review. Journal of Pain, 2003, Vol 4, Iss 8, pp Chiropractic spinal manipulation (CSM) is often used as a treatment for neck pain. However, its effectiveness is unclear. The aim of this article was to evaluate systematically and critically the effectiveness of CSM for neck pain. Six electronic databases were searched for all relevant randomized clinical trials. Four studies met the inclusion/exclusion criteria. None of the 4 trials convincingly demonstrated the superiority of CSM over control interventions. Conclusion: The notion that CSM is more effective than conventional exercise treatment in the treatment of neck pain was not supported by rigorous trial data.

16 Hvorfor er det like godt eller bedre resultat hos fysioterapeut enn hos kiropraktor? Grunnlaget for dagens tenkning ved rehabilitering av ryggplager Referanse til NORPOL UNN Pasienter med langvarige ryggsmerter som deltok i fysiske treningsopplegg hvor det samtidig ble fokusert på avdramatisering av plagene og med uttalt fokus på gjenvinning av funksjonsevne og arbeidsevne, fikk mindre smerte, bedre funksjonsevne og mer arbeidsførhet enn kontrollgruppen, som enten fikk tradisjonell behandling av leger og fysioterapeuter eller kun råd og veiledning for å avdramatisere plagene. Lindström I, Öhlund C, Eek C, Wallin L, Peterson LE, Fordyce WE et al. The effect of graded activity on patients with subacute low back pain: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach. Phys Ther 1992; 72(4): Klaber Moffett J, Torgerson D, Bell-Syer S, Jackson D, Llewlyn-Phillips H, Farrin A et al. Randomised controlled trial of exercise for low back pain: clinical outcomes, costs, and preferences. BMJ 1999; 319:

17 Low back pain intervention Clinical guidelines Stay active Multidisciplinary intervention, cognitive intervention Exercises and joint mobilization back school organizing at work, job rotation

18 Exercise therapy for bone and muscle health: an overview of systematic reviews Exercise therapy: a physical-activity program that involves the client undertaking voluntary muscle contraction and/or body movement with the aim of relieving symptoms or improving function, or of improving, retaining or slowing deterioration of health Undersøkt: Fibromyalgi, LBP, Neck pain, Shoulder pain, Osteoporosis, Osteoarthritis, RA, Mrb. Bechterew Konklusjon: «Solid dokumentasjon for at trening og treningsterapi har en gunstig effekt på de fleste muskelskjelettskader, sykdommer og plager. Med unntak av osteoporose, fant vi lite dokumentasjon for hvordan og hvorfor trening og treningsterapi virker» Kåre Birger Hagen. Fysioterapeuten 9/2013

19 Kunnskapsbasert praksis? Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Disse elementene påvirkes av konteksten, som kan være kultur, ressurser, kompetanse, etiske forhold og politikk. Derfor kan det være vanskelig å overføre kunnskap fra forskning til den enkelte pasient

20 Kunnskapsbasert praksis En allment akseptert definisjon på kunnskapsbasert praksis er å integrere forskningsbasert og øvrig erfaringsbasert kunnskap med pasientens preferanser i en gitt klinisk kontekst. Per Olav Vandvik Dagens Medisin

21 Evidence basert praksis? At ei medisinsk behandling er deklarert som evidensbasert, tyder dessutan enkelt sagt at ein på bakgrunn av gruppedesign kan seie at ho verkar for ein statistisk gjennomsnittspasient, uavhengig av kontekst. Men i klinisk praksis eller anna menneskebehandling møter ein ikkje gjennomsnittspasienten. Slike finst ikkje, dei er statistiske konstruksjonar. Derimot møter ein den individuelle variasjonen og subjektiviteten ein i gruppedesigna har sjalta ut som feilvarians. Fra Dagens medisin 2007/10/11 J.T. Ekeland

22 HVA ER GOD FAGUTØVELSE I FYSIOTERAPI? Dokumentasjon dikterer ingen bestemt handling, men representerer bare en av kildene til god fagutøvelse. Det er viktig å forbedre evnen til å kommunisere, forstå folk og situasjoner og fylle på med egne erfaringer (Jamtvedt, Hagen, Bjørndal. Kunnskapsbasert Fysioterapi. 2003)

23 Sak til Helsetilsynet Pasientens klage: daglige behandlinger av sequele distal handleddsfraktur, økt smerte, hardhendt, tok i liten grad på pasienten. Følte ble presset til å kjøpe kosttilskudd for å motvike beinskjørhet Fysioterapeutens redegjørelse for behandling: daglig i fire uker leddmobilisering, trening, instruksjon om hjemmeøvelser. Journal ført regelmessig, men upresise beskrivelser om bla leddutslag og endring. Anbefalt kjøp av TNS og treningsball til sammen 3500 kr. Mente å ikke ha en formidlingsrolle ved salg av kosttilskudd Hvordan ville du vurdert saken?

24 Helsetilsynets vurdering Vi har ikke funnet at du har brutt helsepersonellovens bestemmelser, men at din behandling på enkelte områder avviker fra god praksis. Vi forutsetter at du innretter deg etter vår veiledning og våre merknader i saken Hvordan vil du vurdere kunnskapsbasert praksis i denne saken?

25 Vurdering av Alternativ medisin (Aarbakkeutvalget NOU 1998) Gjelder dette i dag? Akupunktur, Aromaterapi, Healing, Kinesiologi, Osteopati, Soneterapi Generelt konkluderer utvalget med at alternativ medisinsk behandling ser ut til å ha et potensiale i behandlingen av en rekke sykdomstilstander utenom akuttmedisin, men at forskningen er kommet altfor kort eller har en retning som kanskje ikke er formålstjenelig

26 DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI Jeg håper at diskusjonen videre konsentreres om hvor når og hvordan fysioterapi kan brukes bedre, heller enn å diskutere på generelt grunnlag om fysioterapi kan være vitenskapelig dokumentert. Dette stadium er for lengst passert innen fysioterapiforskning Jan M. Bjordal i danske Ukeskrift læger 47/2003

27 DOKUMENTASJON Pedrobasen Random. kontr. studier. (RCT) 1299 Systematiske oversiktsartikler (SO) Kari Bø: Danske Fysioterapeuten nr 8 april 2006 Cochrane biblioteket Random. kontr. studier. (RCT) 367 Systematiske oversiktsartikler (SO) Jan M Bjordal: Fysioterapeuten nr. 3 mars

28 Fysioterapi og reduksjon av sykefravær Bruk kunnskapen når du skal argumentere for jobb!! Ljungren og medarbeidere (Spine 1997) fulgte ryggpasienter i to former for trening, slynge og MTT og så på endring i sykefravær. Lik effekt av treningsprogrammet. I begge gruppene ble sykefraværet redusert med %. Torstensen og medarbeidere (Spine 1998) sammenlignet effekten av medisinsk treningsterapi, tradisjonell benkebehandling og egenaktivitet som gå tur på 208 pasienter med kroniske ryggplager. Fysioterapi kom likt ut og betydelig bedre enn gå tur gruppen. Den siste gruppen hadde lengre sykemeldingsperiode. Besparelsen i kroner: tradisjonell fysioterapi i forhold til gå tur var på kr Lønn og medarbeidere (1999) laget en ryggskolegruppe og fulgte denne og en kontrollgruppe som skulle ta vare på seg selv over ett år. Signifikant færre nye ryggepisoder i fysioterapigruppa enn kontrollgruppen. Etter tre års oppfølging var det fortsatt en kraftig reduksjon i sykefraværet til fysioterapigruppen sammenlignet med kontrollgruppen Prosjektet ibedrift (Nordlys) 2012: Prosjekt ledet av fysioterapeuter på NORPOL viser til reduksjon av sykefravær på arbeidsplassen

29 Retningslinjer for behandling av kne - og hofteatrose Osteoarthr Cartil. 2008; 16: Den optimale behandlingen kombinerer ikke-farmakologisk og farmakologisk behandling Fysioterapi med spesifikke øvelser og instruksjon i hjemmetrening Livsstilforandring, trening, vektreduksjon, gående aktivitet og egenansvar for helse

30 Kliniske retningslinjer ved behandling av kneartrose Danske Sundhetsstyrelsen 2012 Pasientinformasjon og undervisning Veiledet trening; kondisjon og styrke 2-3 x uke i 6 uker Vektreduksjon Ved knealloplastikk Motorisk kontroll trening (event. telerehab, vannbasert). Anbefales ikke ergometersykling eller passive mobilisering

31 Bekkenrelaterte plager (tidskr. for Den norske lægeforening 2010) Det er dokumentert god og vedvarende effekt av individuelt tilpasset fysioterapi med fokus på kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening. Mange har liten nytte av generell trening og stabiliserende øvelser. Pasientene kan ha god nytte av betryggende informasjon basert på anamnese og klinisk undersøkelse. Det er holdepunkter for at det finnes ulike undergrupper av bekkenleddsplager som kan trenge forskjellige behandlingstilnærminger

32 Dokumentasjon av virksomheten FRA LOV OM HELSEPERSONELL Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter ( 16) Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet ( 17)

33 PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 13 Det er tre ubestridelige krav som skal oppfylles ved oppbevaring av persondata: - Konfidensialitet - integritet - tilgjengelighet Det betyr at det jevnlig skal tas back up av journalopplysninger

34 DOKUMENTASJONSPLIKT FRA LOV OM HELSEPERSONELL Den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere opplysninger i en journal for den enkelte pasient Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell I rettssak kan journal kreves lagt fram som bevis

35 MELDEPLIKTEN Hvem har ansvar? Når du melder i fra om din opplevelse - Tre eksempler - Kamp om driftstilskuddet - Ryddighet/renhet på instituttet - Faglig forsvarlighet i arbeidet Når du ikke melder fra om din opplevelse Alvoret ved å sitte med opplysninger som burde ha vært meldt

36 DOKUMENTASJON VED JOURNALFØRING En fysioterapeut med 10 års erfaring fra kommunehelsetjenesten med barn, voksne og eldre, fikk ei jente i ungdomskolen til behandling med diagnose på muskelsmerter rygg og nakke. Funn med vondter i kroppen og avvergereaksjon ved å bli palpert enkelte steder på kroppen fikk fram en følelse hos fysioterapeuten om at det kunne være noe mer underliggende problem. Med erfaring fra tidligere møte med og behandling av ungdom og misbruksproblematikk tok fysioterapeuten kontakt med helsesøster og lærer/skoleledelse. Her ble fysioterapeuten mistanke avvist bla med begrunnelse at jenta var så positiv, deltagende og flink på skolen. Jenta hadde imidlertid begynt å få mye fravær på skolen. Fysioterapeuten har en mistanke. Foreligger det meldeplikt? Ser du andre problemstillinger ved denne saken?

37 DOKUMENTASJON VED JOURNALFØRING En pasient klager på at hun må betale for behandlingsserie hos fysioterapeut, hvor hun opplevde økede smerter etter siste behandling. Hun oppsøker kiropraktor som antyder noe annen forklaring til plagene enn fysioterapeuten, og oppfordrer pasienten til å kreve penger tilbake, hvilket hun da gjorde. Pasienten ble heller ikke bra hos kiropraktor, men mener likevel at det var behandlingen hos fysioterapeut som gjorde situasjonen verre. Fysioterapeuten redegjør, med dokumentasjon i ryddig journalutskrift som kan følges, hvordan hun har gått fram i behandlingen. Spørsmål: Hvor lesbare er dine daglige journalnotater for pasienten, kolleger, Etisk utvalg, eller for Helsetilsynet i ditt fylke. De kan alle (i ulike situasjoner) ha behov for å lese dem. Hvordan bør journalføring være for å sikre fysioterapeuten dersom det kommer påstander om at behandlingen har gitt et uheldig resultat? Ser du andre problemstillinger ved denne saken?

38 DOKUMENTASJON VED JOURNALFØRING En ung kvinnelig pasient med nakke, thoracale og bekkenplager oppsøker fastlegen etter behandling hos fysioterapeut. Bakgrunnen for besøket var at det ikke var skjedd bedring i noen særlig grad. I tillegg får legen vite at hun har begynt å gjøre det dårlig på skolen og har sluttet med idrett. Pasienten opplyser at fysioterapeuten har palpert i vagina som et ledd i behandlingen. Legen melder derfor saken til Helsetilsynet som krever en redegjørelse fra fysioterapeuten. Fysioterapeuten skriver en lang og grundig redegjørelse og begrunner behandlingen med henvisning til nyere og kjente teorier for hvordan man kan forstå og behandle som gjort i dette tilfellet. Det vedlegges kopi av journal som viser dag til dag notater, men vanskelig å tolke for ikke helt spesielt kyndige fagpersoner. Det er ikke beskrevet vaginal palpasjon i journal. Hva er problemstillingen her?

DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI og hvilken nytte har du av det TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI og hvilken nytte har du av det TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI og hvilken nytte har du av det TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Hvilket behov har du for å vite om dokumentasjon i

Detaljer

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanseoppbygging i fysioterapi i Norge Bachelorutdanning 3 + 1 år turnustjeneste Fysioterapispesifikke

Detaljer

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter? Fjodor Dostojevsky skrev en gang at mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og abstrakte slutninger, at vi har en tendens til å overse sannheten. Denne artikkelen handler om at bruk av evidensbasert

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22 muskel skjelett Nummer 1/2009 24. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Side 12-15 Meld fra til NPE om skade Side 8 Manuellterapeuter må kunne undersøke

Detaljer

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8 www.fysioterapeuten.no f e b r u a r 2 0 0 6 å r g a n g 7 3 fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 2 Forskning: Må diskutere etikk,

Detaljer

SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN

SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN UFF viser til vedlagte konsekvensanalyse som viser at det vil være store fordeler med å la trygderefusjonen følge pasienten

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi MT-utdanning i utlandet Hjernerystelse Cochrane update Referat: Norsk forening for ryggforskning ISSN - NR. 0805-7230 NR. 3-2002 Lederen har ordet...

Detaljer

muskel skjelett Forhandlingsordningen endres Manipulasjon myter og fakta Vasseljen og Evensen vant i Trondheim Møter, kurs og seminarer se side 3

muskel skjelett Forhandlingsordningen endres Manipulasjon myter og fakta Vasseljen og Evensen vant i Trondheim Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Autorisasjonssaken mot løsning. Side 7 Forhandlingsordningen endres Norsk Manuellterapeutforening

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27 muskel skjelett Nummer 3/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Oslo kommune prioriterer barn og unge Side 8 Fem testklinikker trukket

Detaljer

skjelett Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien?

skjelett Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien? muskel skjelett Nummer 3/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien? Side

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag Mariann Mathisen Kvalitet på kunnskapsoppsummeringer i helsetjenesten En evaluering av søkestrategier i systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet Masteroppgave i bibliotek- og

Detaljer

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

skjelett Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6

skjelett Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6 muskel skjelett k Nummer 4/2004 19. årgang Utgiver: Faggruppen for manuell terapi Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6 Gode og dårlige nyheter Dr.philos.

Detaljer

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 muskel skjelett Nummer 2/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 Vi vil takke manuellterapeutene

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 muskel skjelett Nummer 2/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 Direktoratets autorisasjonsutredning

Detaljer

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 www.fysioterapeuten.no nr. 13 november 2002 årgang 69 fysio terapeuten Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 UFF er etablert, side 6 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 Økt velvære...

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Nordisk kongress Prekurs med O`Sullivan og Jones Har manuell terapi en plass i idrettsmedisinen? Referat: kollegabasert, Vetre hotell og Kvitfjell

Detaljer

Klassifisering av ryggsmerter. 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Skulderproblemer på juniornivå. Både jubel og kritikk. Viktigste krav innfridd

Klassifisering av ryggsmerter. 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Skulderproblemer på juniornivå. Både jubel og kritikk. Viktigste krav innfridd 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Klassifisering av ryggsmerter Viktigste krav innfridd Både jubel og kritikk Skulderproblemer på juniornivå Nulltoleranse for overgrep Bilferie med hotell LESERTILBUD

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9 muskel skjelett Nummer 3/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Kurs og seminarer, se side 3 Et gjennomarbeidet produkt Side 13 Seminar 2008: Differensialdiagnostikk et skritt videre

Detaljer

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6 muskel skjelett Nummer 1/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Klassifisering av rygglidelser Side 11-13 Ny definisjon av manuellterapeut Side 5-6 muskel skjelett Innhold Argusøyne

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

skjelett Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5

skjelett Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5 muskel skjelett Nummer 1/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5 tvers foto: Arild de Lange Nilsen Øvelsene

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken muskel skjelett Nummer 4/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Autorisasjon vil utvikle faget Side 8 Møter, kurs og seminarer se side 3 Manuellterapi av cervicalcolumna Side 16 Tverrfaglig

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer