Olgunn Ransedokken Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olgunn Ransedokken Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA"

Transkript

1 Olgunn Ransedokken Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

2 Administrasjon og fag: Med- eller motspillere? Hva er administrasjon? Hva er fag? Vi hvem er vi? som gjør drøm til virkelighet for studiesøkende Hvem er vi som er drømmeoppfyllerne for unge og godt voksne mennesker vi som ved eksamen representerer selve sannhetens øyeblikk for studentene? vi som for noen oppfyller deres drømmer mens vi for andre legger drømmer i grus Er vi oss bevisst at vi for studenter framstår som: «dem dere de ansatte høgskolen universitetet»?

3 Hva gjør vi, sett fra studentenes ståsted? Underviser Legger til rette - Svarer på spørsmål Veileder Vurderer Studentene forventer at vi har fakta- og detaljkunnskap har oversikt! Administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte jobber alle med fag. Den jobben vi gjør sammen, skal sikre våre studenter en trygg framtid Skal sikre institusjonen kvalitet på våre leveranser, utdanning og forskning Fra våre kunder og samarbeidspartnere og fra vår eier, ses vi på som ett det tas for gitt at vi spiller på lag at vi har samme mål Hvordan ser vi på oss selv innenfra? Er det «Vi de» eller oss? Har vi fokus på helhet og sammenheng eller lar vi alt flyte? Spiller vi hverandre gode? Er vi på lag? Hvordan er dette på din institusjon? 2 min med sidemannen!

4

5

6 Hverdagen for en ansatt eller for en student er travel Alle er opptatt av å levere best mulig i forhold til egen funksjon. Blir litt «nærsynte» i hverdagen. Forventer vitenskapelig ansatte at administrasjonen «bare» skal legge til rette og serve eller er det gjensidig respekt og samspill mellom administrasjon og fag? Føler de administrativt ansatte at de alltid må mase og mase og kanskje ikke en gang blir hørt? Får ikke svar Føler de vitenskapelig ansatte at administrasjonen stadig maser og dytter på og «må ha» uttalelser og dokumentasjon? Hvordan blir vi gode sammen? For det må vel være et ønske? - 2 min med sidemann

7 Hvorfor blir det ofte Vi De?? Vitenskapelig ansatte «eier» begrepet Fag, produserer resultater innen Utdanning og Forskning Administrativt ansatte produserer og «eier» Forskrifter, Retningslinjer og Rutiner. Forvalter Lover og Regler. Utfordringer: Være løsningsorientert versus å være regelstyrt Finne muligheter heller enn å være opptatt av begrensninger Hvordan kan ansatte i administrasjonen være såkalt proaktive? Har dere konkrete eksempler? - 2 minutter!

8 Litt fra egne erfaringer hva kan fungere og hvorfor Bakgrunn: De vitenskapelig ansatte hadde evaluert administrasjonen Resultat etter noen berg- og dalbaner i begge leire: Bevisstgjøring! - Bl. a. på hvorfor resultatet ble som det ble Byråkrati Tung forvaltningskompetanse - Maktspill - Konflikt Viktig: Fokusere på sak ikke på personer, selv om samspill er personavhengig og lederavhengig > kultur for samspill Administrasjonen ble omorganisert etter prinsipp om tjenesteleveranse/brukerorientering/brukerinvolvering «Hvem er våre kunder»? Innad og utad Hvem er vi til for? Definerte ulike leveranser og hvem som skulle involveres i de ulike leveranser etter kompetanse og funksjon Gjenskape tillit! Ha felles mål! Ha gode dialoger Felles språk!

9 Suksessfaktorer for samhandling på tvers Prosess like viktig som resultat målet er høy kvalitet Gjensidig respekt for hverandres faglighet Være løsningsorienterte, se muligheter og lytte til hverandre «ikke bare høre på» Sette sammen team på tvers, «faste» ad hoc-team Ha forutsigbarhet i hvem som kontaktes når - åpenhet Ikke bare sende et spørsmål videre, ta imot og ta det med til den du vet har kompetanse til å finne svar Viktig å ikke ha en kontrollerende atferd, men opptre støttende - (ikke støtende) ta folk på alvor Bruk av makt kan skape avmakt og avstand > konflikt og låsing Avdekke uenighet før en går fra hverandre

10 Noen eksempler Tjenester som krever brukerinvolvering og kompetanse på tvers: Rekruttering (studenter) markedsføring opptak Studiepoengproduksjon, fra oppstart til rapportering og prognoser Kurs- og etter- og videreutdanning, eksternfinansiert FoU-produksjon publisering rapportering bibliotek Kompetansekartlegging -heving og rekruttering (ansatte) Lønn innkjøp SAP risikovurdering økonomirapportering Mye mer Endte opp med to «sorteringer» i administrasjonen: Produksjonssøyla: Studier og FoU (Stu, IKT, FoU/Bibl, Int., Komm.) Felles drifts- og tjenesteleveranser; økonomi, personal, drift

11 Eks på ad-hoc-grupper Vedr. oppretting av studier, være proaktive, ha representanter fra følgende kompetanseområder: Faglig-vitenskapelig ansvarlige, studieadministrative, økonomi, IKT, internasjonalisering, FoU-adm. Dedikerte representanter fra ulike kompetanseområder inn mot hver av de respektive fagavdelingene fra fellesadministrasjonen Ha ett årshjul som alle/hele institusjonen «eier» og må forholde seg til, være lojale mot når de ulike prosesser må startes for å komme i mål med forventet resultat til forventet tidspunkt, mht når saker må opp i ulike råd, utvalg og styrer/høgskolestyret. Lage tentative fremdriftsplaner fra starten av en prosess, med navn på hvem som har ansvar for å følge opp.

12 Våre forestillinger kan låse oss i å se løsninger Noen nøyer seg meg motforestillinger uten å ha opplevd forestillinger Noen nøyer seg med å være til stede i sine egne forestillinger. De hører ikke etter når en kollega snakker til dem, men lytter til sin egen forestilling om hva vedkommende forventer av den som snakker. Vi danner oss en forestilling om at slik er ting, forholder oss derfor til forestillingen og ikke til hvordan saken egentlig er. Det er viktig å bryte ned forestillinger og heller åpne opp for nye inntrykk, være nysgjerrig og utforskende.

13 Kommunikasjon er vanskelig, i alle fall en utfordring Språk oppstår i relasjon, både kroppsspråk og verbalt språk Torkjell Berulfsen har sagt: «Språket er det eneste vi har, alt annet er støttefunksjoner.» Leger har utviklet et språk for å stille diagnoser, lærere/undervisere har et språk for å undervise, saksbehandlere har et språk for å forvalte, jurister har et eget språk for å forvalte lover og regler, økonomer Hvordan bryte våre språklige barrierer for å oppnå god kommunikasjon og dermed bedre samhandling på tvers av fag og administrasjon? 2 minutter!

14 Samfunnsrelevans Læringsutbytte Utdanning Undervisere Må ha nødvendig kompetanse Studentmedvirkning! FoU-basert utdanning Ledelse Legger strategi Studenter Skal gis muligheter Samfunnsrelevans! Praksis! FoU Ansatte og studenter Må ha kompetanse Publisere og Formidle Administrasjon Tilrettelegger Eksterne samarbeidspartnere Avtakerne (RSA)

15 Godt samspill spille hverandre gode - veilede Marit Hartviksen og Kjartan Skogly Kversøy bruker formuleringen Å ville vel, i boka Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak (SØT-modellen) - I det legger de å ville den andre vel, spille på lag for å gjøre hverandre gode - De presenterer ulike strategier, verktøy, holdninger og tankemønstre som kan bidra til et fruktbart samarbeid på arbeidsplassen - Viktig å lede og strukturere samarbeid i et utvidet perspektiv - Være i prosesser, etter en problemløsningsmetode; case - Ha mulighetsfokus ikke bare se begrensninger, men rammer - Bedrive trygghetsskapende aktiviteter

16

17 SØT-modellen (Hartviksen, Kversøy) brukt ved HiAk Først fokuseres på dagens situasjon (S). Når denne er kartlagt gjennom en grundig prosess, der alle tas på alvor i gruppesamtaler Beskrive ønsker (Ø) om hvordan situasjonen burde være. Her vil forfatterne at vi skal ta i litt. Dette er arenaen for å drømme. «Vi trenger ikke realisere alle våre drømmer, men her skal vi bruke tid på å synliggjøre dem. Ønskene skal bidra til å utvide vår forståelse av mulighetene.» Videre diskuteres mulige tiltak (T) I gapet mellom Situasjonen nå og Ønskene finnes mulighetene, derfor viktig å ha gjennomførbare Tiltak.

18 Samhandling for å ville vel «Når mennesker bringes til å beskrive nåsituasjon og ønsker på en strukturert måte etter spilleregler de er enige om, blir de nødt til å lytte til hverandre. Det kan åpne for en forståelse for andres situasjon og forutsetninger - og til et fruktbart klima for sammen å finne frem til tiltak.» (H&K) Forfatterne understreker at verktøyet kan bli et våpen som kan skade. Derfor poengterer de at vi hele tiden må stille oss det viktige spørsmålet: Vil jeg vel med det jeg gjør nå, og er det til gagn? De etiske sidene ved samarbeid betones sterkt: Jeg er ikke alene. Jeg samhandler med andre, og det er viktig at jeg vil dem vel. Det gir oss også større muligheter for å lykkes.

19 Drømmer forstått som ønsker skaper virkelighet Bare en drøm, sier snusfornuften. Da har den glemt at drøm skaper virkelighet. Slik vi ønsker å ha det. Vi mennesker kan ikke leve uten drømmer. Vi trenger drømmer slik vi trenger luft for å puste. «Vi drømmer om natten og vi drømmer om dagen, og likevel burde vi drømme mye mer, for vi har bruk for drømmer som visjoner for våre liv.» Det sier tidligere biskop Rosemarie Köhn. «Dine daglige gjøremål er hellige seremonier i livets tempel.» (Stephen C. Paul i Inneractions)

20 Hva kjennetegner en arbeidsplass der det er godt å være? (Isachsen og Høydal) - Gode samarbeidsforhold - God sosial kontakt mellom kolleger og ledere - Åpenhet, trygghet og anerkjennelse - Medvirkning, ansvar og myndighet - Selvstendighet og egenkontroll i arbeidet - Varierte arbeidsoppgaver - Interessante, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver - Følelse av mestring og delaktig engasjement - Kjennskap til resultater av arbeidet - Mulighet for faglig og personlig læring og utvikling Sardinia 2011 OR

21 Hva er viktigst? (iflg. Isachsen og Høydal) Mulighet for selvstendighet og egenkontroll, og at det sosiale klima er preget av samspill i en arbeidsgruppe. Dette handler også om Dannelse: Dannelse er evnen til å se seg selv som medlem av et større fellesskap, lokalt, nasjonalt og globalt, og erkjennelsen av at ens egne krefter og talenter står i tjeneste for et større, felles gode. («Dannelsesutvalget» v. Inga Bostad mfl.)

22 Sammen skal vi legge grunnlag for verdiskapning i samfunnet gjennom å legge til rette for gode resultater i utdanning og forskning Samhandling i endringskulturer er en utfordring for mange. Vi må stå trygt i oss selv og tørre å kjenne på at det er spennende å være med å påvirke. Lao-Tzu (f. 604 f.kr. Taoismens far) sier: Å forstå andre er intelligens Å kjenne seg selv er sann visdom Å styre andre er styrke Å mestre seg selv er sann kraft

23 Flerkulturalitet, mangfold og internasjonalisering En av utfordringene dagens studenter står overfor, er å være medborgere i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Etisk og akademisk dannelse skal ivaretas i all høyere Gahr utdanning, Støre sier uavhengig i boka «Å av gjøre fagområde. en forskjell»: - Integrering av «Vi det må flerkulturelle ha en verdiforankring. og mangfolds- Men aspektet vi må også er et krav i ha akademisk en kurs, handle utdanning slik at innenfor vi kan nå alle våre fagfelt. mål.» Dette dreier seg ikke bare om kulturell dannelse, men må relateres Vi til er kjernen alle avhengige i dannelsesbegrepet av hverandre for i høyere å få fram utdanning. det beste for og i oss selv, for å gjøre en forskjell. Vi må ville vel! Takk for meg!

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

En profesjonell yrkesutøver

En profesjonell yrkesutøver KAPITTEL 1 Helsefagarbeiderens oppgaver og roller Kan jeg? 1 Hva er helsefagarbeiderens daglige arbeid? 2 Hvor kan helsearbeideren arbeide? 3 Hvem samarbeider helsefagarbeideren med? 4 Hva er en kompetanseplattform?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse BORGE skole 18.05.2010 1 FORORD Formålsparagrafen for skolen sier i 1-1 blant annet: Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer