Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 2014 EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415"

Transkript

1 NOR0214 NOR0215 NOR EIN SMAK AV NOREG Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 Margrethe Moe Sandven 11. november 2014 Innlegg på eksamenskurs Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole 1

2 Fra elevpenn Det er vanskelig å ha eit talespråk når vi ungdommar sliter med matte. Tankemåten blir mindre når du ser eller høyrer teksten på bokmål eller på nynorsk. Sidan det eigentleg ikkje går ann å lese bokmål og nynorsk, så er det utdraget som er skrevet på dialekt mykje lettare for oss å les. Sidan bokmål er skriftspråket vi har i Bergen og har etter kvert blitt hovudmålet vi har i landet, er nynorsken blitt satt meir på sida. Her blir eg til «æ», og vi kan derfor konkludere med at denne dialekta ikkje kjem frå austlandet eller Molde. Eg er ikkje så flink med dialekter, men eg trur den dialekten kom frå Fredrikstad eller kanskje Stavanger. 2

3 Fra elevpenn «Men det at språket har mykje av det vi kallar nynorsk og bokmål. Det er sikkert og visst.» 2014 eksamenskurs Bergen kommune 3

4 Reviderte læreplaner Margrethe Moe Sandven 11. november 2014 eksamenskurs Bergen kommune reviderte læreplaner : med veiledninger, knyttet opp mot vfl-prinsippene med veiledende kjennetegn på måloppnåelse for standpunkt: 4

5 Nyttig om skriving: Bruk Skrivesenterets sider: 5

6 F.eks. effekt på skrivekompetanse: (fra s. 4 i materiellet om god skriveopplæring) strategier for å planlegge, revidere og ferdigstille tekster (meget høy effekt på tekstkvalitet) å oppsummere kortere tekster som er lest (svært høy effekt på evnen til å formulere seg konsistent og presist) klare mål og formål (meget høy effekt på kvalitet på tekster som skrives) bruk av pc, samskriving, kombinere setninger, tenkeskrivingsaktviteter, undersøkende skriving, prosessorientert skriving, modellering og skriving for å lære

7 Ulike typer tekster skrive enkle beskrivende og fortellende tekster (2. trinn) skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og andre kilder for skriving (2. trinn) skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster (4. trinn) skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre tekster, OG tilpasse til formål og mottaker (+ eksperimentere med skriving på sidemål) (7. trinn) skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder (10. trinn) skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium (10. trinn) 7

8 Ny eksamensform - norskeksamen 2014 Hvorfor? Prøve en større del av læreplanen, gi elevene muligheter til å vise bredere fag- og skrivekompetanse Hvordan? To deler: én del med utgangspunkt i vedlagt tekst, én del med oppgaver til valg Forberedelse til eksamen 2015? Validitet Vurderte eksamenssvar fra 2014 i hovedmål og sidemål er publisert: trinn.pdf 8

9 Eksamen 2014 En dag forberedelse en del av elevens eksamen Mindre materiell, innlest/talesyntese Veiledning ikke undervisning 93 % av sensorene er «Helt enig» / «Enig» i at veiledningsmateriellet til eksamen var nyttig for sensureringen Samme struktur videreføres Del A én eller to obligatoriske oppgaver og utgangspunkt i vedlagt tekst Del B med oppgaver til valg 95 % av sensorene er «Helt enig» / «Enig» i at det er godt samsvar mellom kompetansemålene i LK06 og oppgavene til eksamen og at oppgavene lar seg løse på ulike nivå Samme struktur videreføres

10 Eksamen 2014 noen innspill og tall «Dette er det beste oppgavesettet siden jeg var sensor første gang for seks år siden, elevene får vist sin kompetanse på mange ulike felt. De får vist sin evne til å resonnere, engasjere og fortelle. De får vist sitt talent enten de liker best å la fantasien blomstre i ei fortelling eller legge ut sine faktakunnskaper i en sakprega tekst. Flott!» «Positivt med meir vekt på mottakarmedvit og at sjangergrensene ikkje lenger er så skarpe.» A-delen vanskelig, spesielt for NOR1415-kandidater :

11 Progresjon formalia 2. trinn: setninger, store og små forbokstaver og punktum 4. trinn: skrive sammenhengende 7. trinn: mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsoppbygging og funksjonell tegnsetting (+ eksperimentere med sidemål) 10. trinn: variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding (hm og sm) 11

12 Progresjon tekstrevisjon Eleven skal kunne lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster (4. trinn) gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger (7. trinn) planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst (10. trinn) Konsekvenser for eksamen, for opplæringa? 12

13 Kompetanse Hva er kompetanse, hvordan vises kompetanse? Hvordan vurdere kompetanse (underveis og til slutt)? Hvilke konsekvenser har en kompetansebasert læreplan, som LK06, vs. f. eks. L97, for vurderingen? Hvordan lage oppgaver som får elever til å vise kompetanse? 13

14 Læreplankompetanse «alfa og omega» Formål med faget retning Hovedområder utfyller hverandre og må sees i sammenheng Muntlig kommunikasjon (reseptive og produktive ferdigheter) Skriftlig kommunikasjon (reseptive og produktive ferdigheter) Språk, litteratur og kultur felles for muntlig og skriftlig Grunnleggende ferdigheter på fagets premisser og med progresjon Kompetansemål progresjon fra 2. Vg3/påbygg Vurdering i faget standpunkt, eksamen (sentralt/lokalt gitt) 14

15 Vurdering Underveisvurdering for å fremme læring Sluttvurdering NB: basert på LP og gjelder alle kompetansemål t.o.m. 10. trinn standpunkt (tre karakterer) eksamen (sentralt gitt: to dager: hovedmål og sidemål, ev. 2xhovedmål + ev. lokalt gitt muntlig) NB: gjelder all vurdering frem til fastsetting av standpunkt på 10. trinn! 15

16 Om sluttvurdering i forskrift til opplæringslova 3-3/4-11 (Gjeld all sluttvurdering, også eksamen ) Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket. 3-25/4-18 Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket [ ] Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. 16

17 En gyldig og pålitelig eksamen? Reliabilitet Validitet validitet/gyldighet er om eksamen måler det den er ment å måle forutsetter at eksamensmateriell og oppgaver er i tråd med lov, forskrift og læreplan reliabilitet/pålitelighet er om resultatene blir sammenfallende forutsetter likeverdige forhold avhengig av sensorkompetanse og holdninger 17

18 om gjennomføring om kilder om vurdering om oppgaveformuleringer basert på reviderte læreplaner med kjennetegn på måloppnåelse med vurderingsskjemaer NB: revideres hvert år, publiseres for vår 2015 i jan./feb. 18

19 Norskeksamen 2014 Ein smak av Noreg Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet Margrethe Moe for Sandven kunst, arkitektur 11. november og design 19

20 Norskeksamen 2014 Forberedelse én dag, fra kl og mindre omfang universell utforming talesyntese og innlest lærer skal veilede, ikke undervise Eksamen hovedmål, NOR0214 og sidemål NOR0215, ev 2xhm NOR1415 del A med utgangspunkt i vedlagt tekst og del B med oppgaver til valg Oppgaveformuleringer basert på revidert LP ikke sjangerbestillinger Elevene/deltakerne skal lese, vise tekstforståelse og fagkunnskap, og skrive ulike typer tekster tilpasset mottaker, formål og medium 20

21 Norskeksamen 2014 Oppgaveformuleringer basert på revidert LP Elevene skal lese, vise forståelse og fagkunnskap, og skrive tekster tilpasset mottaker, formål og medium Hvordan: forberedelse for å sikre en viss felles tekstramme skrive ulike typer tekster på både hovedmål og sidemål (d.v.s. ikke ren sakpreget og skjønnlitterær skrivedag) to deler Del A med vedlagt tekst for å knytte lesekompetansen til skrivingen - og for å gi eleven mulighet til å vise forståelse og fagkunnskap til eksamen Del B med oppgaver til valg Eksamensveiledning blir publisert i januar 2014

22 Vurdering Hva slags kompetanse viser del A vs. Del B? fagkunnskap tekstkomposisjon leseforståelse Ikke overordnet lengdekrav i A/B; eleven må fordele tida, gjøre valg Oppgaveformuleringene er styrende Hovedmål på sidemål => «lågaste karakter» Nynorsk overgangsordning t.o.m. eksamen 2014 (NB 2015!). Bruk digital ordliste (sprakradet.no) Vurdere SAMLA kompetanse som er vist på eksamen! 22

23 Kjenneteikn på måloppnåing for eksamen 2014 Kar. 2 3 og 4 5 og 6 Førsteinntrykk kommuniserer til ein viss grad som svar på oppgåvene kommuniserer som svar på oppgåvene kommuniserer tydeleg og presist som svar på oppgåvene Innhald og ev. bruk av kjelder har innhald som til ein viss grad er svar på oppgåvene viser noko tekstforståing viser noko fagleg kunnskap har innhald med ei viss utvikling viser bruk av kjelder når oppgåvene ber om det har innhald som er svar på oppgåvene viser tekstforståing viser fagleg kunnskap har eit utvikla innhald viser bruk av relevante kjelder har innhald som er relevante svar på oppgåvene viser god tekstforståing viser god fagleg kunnskap har eit innhald med perspektiv og tydeleg utvikling viser sjølvstendig bruk av relevante kjelder Oppbygging har ein viss tematisk samanheng og formål har ein enkel struktur inneheld skrivehandlingar som fortel, informerer, beskriv, reflekterer, argumenterer og/eller grunngir til ein viss grad tilpassa teksttype og formålet med tekstane har tematisk samanheng og etter måten eit klart formål har klar form og struktur inneheld skrivehandlingar som fortel, informerer, beskriv, reflekterer, argumenterer og/eller grunngir tilpassa teksttype og formålet med tekstane har tydeleg tematisk samanheng og eit klart formål har klar og formålstenleg ytre form og indre struktur inneheld skrivehandlingar som fortel, informerer, beskriv, reflekterer, argumenterer og/eller grunngir godt tilpassa teksttype og formålet med tekstane 23

24 Språk og stil har forståeleg språkføring tilpassa innhald, formål, mottakar og medium har innslag av fagspråk og språklege verkemiddel har eit enkelt eller lite variert ordforråd har forståeleg setningsbygning og enkel tekstbinding har språkføring som stort sett er tilpassa innhald, formål, mottakar og medium viser bruk av fagspråk og ulike språklege verkemiddel har stort sett eit klart og variert ordforråd har variert og korrekt setningsbygning og tekstbinding har gjennomført og formålstenleg språkføring tilpassa innhald, formål, mottakar og medium viser relevant bruk av fagspråk og språklege verkemiddel har eit presist og variert ordforråd viser at eleven meistrar variert setningsbygning og ulike former for tekstbinding Formelle ferdigheiter har korrekt ortografi i høgfrekvente ord og i teiknsetjing som er nødvendig for kommunikasjonen viser at eleven meistrar dei mest sentrale reglane i formverket viser til einskilde kjelder som er brukte, anten integrert i svaret eller i ei kjeldeliste har stort sett korrekt ortografi og teiknsetjing viser at eleven stort sett meistrar reglane i formverket viser at eleven stort sett kan integrere, referere, sitere og oppgi kjelder som er brukte, på ein etterprøvbar måte har korrekt ortografi og variert og funksjonell teiknsetjing viser at eleven i hovudtrekk meistrar reglane i formverket viser at eleven kan integrere, referere og sitere kjelder som er brukte, på ein etterprøvbar måte Karakteren 1 uttrykkjer at tekstene viser svært låg måloppnåing, ei lågare måloppnåing enn det som er beskrive ovanfor. Samla vurdering Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. nokså god kompetanse i faget. Margrethe Karakteren Moe 4 Sandven uttrykkjer 11. at november eleven har god 2014 kompetanse eksamenskurs i faget. Bergen kommune Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har 24 framifrå kompetanse i faget.

25 Opplæringsloven 3-4/4-4. Karakterar i fag Berre heile talkarakterar skal brukast Dei enkelte karaktergradane har dette innhaldet: Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 25

26 Som sensor må du kjenne til rammeverket for eksamen: Forskrift til opplæringslov, spesielt kap.3 (elever)/4 (voksne): 3-1/4-1 Rett til vurdering 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag 3-4/4-4 Karakterbeskrivelser 3-25/4-18 Eksamen Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) må du bruke eksamensveiledningen 2014 må du begrunne karakterer med utgangspunkt i læreplanen og kjennetegn på måloppnåelse må du være lojal mot tolkningsfellesskapet bør du gi tilbakemeldinger i PAS kan du bruke plagiatkontroll, Ephorus 26

27 Som sensor må du kjenne til hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen vite hva som defineres som fusk til eksamen: vite hvordan du håndterer mistanke om fusk vite hva som er på forskjellen mellom fusk og plagiat vite litt om konsekvensene av fusk vite at du som sensor uansett skal vurdere det du får være trygg på målet for sensorskoleringer: En rettferdig og pålitelig nasjonal sensur ikke en snill, streng eller vill sensur Rettferdighet 27

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2009

Vurderingsveiledning 2009 Vurderingsveiledning 2009 ENG1002/ENG1003 Engelsk Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2009 Denne

Detaljer

Eksamen og vurdering i finsk som andrespråk Tromsø 9. oktober 2014 v/ Matilda Burman, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 2

Eksamen og vurdering i finsk som andrespråk Tromsø 9. oktober 2014 v/ Matilda Burman, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 2 Eksamen og vurdering i finsk som andrespråk Tromsø 9. oktober 2014 v/ Matilda Burman, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 2 Informasjonsmateriell om nasjonale minoriteter på udir.no http://www.udir.no/spesielt-for/nasjonale-minoriteter/informasjonsmateriell/

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Dag Fjæstad, NAFO, medlem av fagnemnda i norsk Disposisjon Nytt 2010 / 2011 Tankene bak norskeksamen i Kunnskapsløftet Eksamensoppgavene våren 2010

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer