'!567895::';'!<89=''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "'!567895::';'!<89=''"

Transkript

1 "#$%&'(%)*&)+,(-#.*(%&),/%0*$%'-*.%#&*(%( *&(*(-(('1"#'/%(#"0%-2&(%)"0"$*'"$',.%3('$%"14&*))' ' ' ' ' ' ' ' ::';'<89='' + TordAasenAugestadogJohanSommerstenEspelid ' (/$'BCBD',(-#$,&& Trondheim,14.november2008

2 Innhold Innledning...1 Detnorskegassmarkedet...2 Marked,aktøreroginfrastruktur...2 Transportsektoren...2 Industri...3 Gasstiloppvarming...3 Gasskraftverk...3 Leverandører...4 Infrastruktur...5 Naturgassklyngene...5 FremtidsutsikterforgassiNorge...7 Konsekvenseravglobalisering...7 Næringsutvikling...7 Vekstavhengeravinfrastruktur...7 Hvilkemarkedervilvokse?...8 Skanled...9 Diskusjonogkonklusjon...10 Kilder...11 Tabeller...12 Figurer...12 Vedlegg...13 ii

3 Sammendrag Denne rapporten tar for seg naturgassmarkedet i Norge i dag, og belyser aktuelle utfordringer og problemstillinger for å ta i bruk mer naturgass innenlands. Første del av oppgaven presenterer dagensmarkedogaktører,mensdeltoprøverågietinnblikkifremtiden. I løpet av de siste årene har det blitt et sterkere fokus på naturgassens rolle i den norske energiforsyningen.mangerapporterogpolitiskevisjonererlaget,likevelerdetrelativtfåresultater åvisetil.hovedårsakenekanoppsummeresifølgende 1 : Mangelpålandbasertgassinfrastruktur(myegrunnettopografi) Prisnivåetpågassrelativttilelektrisitetogandreenergibærere(lavetterspørselettergass) Mangelpåindustrielleaktører Litenpolitiskhandlingsvilje Mangelpåenhelhetligenergistrategipånasjonaltplan SterktfokuspåCO 2 problematikk,mindrepålokalforurensing Noe av årsaken kan også tilskrives hønen og egget prinsippet, da med tanke på infrastruktur og marked.deterfåeventuellebrukeresomvilforpliktesegtilågåovertilnaturgassutenatdeer sikker på at infrastrukturen kommer på plass, samtidig som at det vanskelig å bygge infrastruktur utenat man ersikkerpå atmarkedet viltaimotgassen.detteharmedførten standby holdning overlangtid,noesomnåholderpååendreseg. DetkonkluderestilsluttmedatNorgeharetbetydeligpotensialogressursgrunnlagforåbruke naturgasssombrobyggermotfremtidensenergisamfunn,somtroligvilværepregetavhydrogenog fornybareenergiressurser. 1 Kilde:Karlsen&Quale(2003),EconPöyry(2008) iii

4 Innledning "Norgeslitermedåtanaturgassenibruk Påbegynnelsenav1900"talletblebygassutkonkurrertavvannkraftsomenergikildeiNorge.Rikelig tilgangpåvannkrafttilåproduserebilligelektrisitetvarenvesentligårsaktilindustrioppbygningeni landet, men førte også til at alternative energikilder ble neglisjert. Dette formet Norge som energinasjon, men i de senere år har imidlertid en presset kraftsituasjon gjort andre energikilder aktuell igjen, også naturgass. Samtidig har videreforedling av naturgassen blitt et viktig tema i energidebatten. NorgeerEuropasdesidertstørsteprodusentogeksportøravnaturgass,menlikevelanvendervibare caenprosentavgassenselv blantdelavesteieuropa.oppgjennomdesiste10årenehardetblitt produsertmangerapporteromhvilketpotensialenorgeharforåøkeutnyttelsenavdenneressursen bedre. Flere politiske styringsplaner viser også initiativ til en mer aktiv bruk av naturgass, og Soria Moriaerklæringensierblantannet: Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser må en større del av naturgassen som utvinnes på norsk sokkel tas i bruk innenlands til industri", energi" og transportformål. Regjeringens mål er at Norgeskalbliverdensledendeimiljøvennligbrukavgass. DennerapportentarforsegmarkedetiNorgeidag,ogserpåfremtidsutsikterogmuligheterforbruk avnaturgassinorge.rapportenerbegrensettil30%vektavfagettpg4140,ogavdettevildet naturligfølgeendelbegrensninger.særligvilvifremheveatmarkedetogutviklingenfremoverer kompleks,ogatdennerapportenikkeharsommålåforklaredenneprosessenfulltut,menhellergi etforklarendebildeavsituasjonen. 1

5 Detnorskegassmarkedet Marked,aktøreroginfrastruktur Naturgasseridagdenraskestvoksenderåvareniverden(Solemetal.2007).Norgeerenavverdens størstegasseksportørerogprodusertei200789,7mrd.sm 3 naturgass,avdetteblebareomlagen prosentbenyttetinnenlandstilenergiformålogsområstoff 2.Nettoinnenlandssluttforbrukfor2007 var på 306 mill. Sm 3 (SSB, 2008), hvorav 72,6 prosent ble brukt i industri og bergverksdrift. Den største økningen finner man imidlertid innen tjenesteytende næringer, da spesielt sjøfart og transport.lngøkermest,dasomsmåskala.figur1viserøkningeniinnenlandsgassbrukfra1994og framtil2007(ekskludertnaturgassbruktsområstoffvedblantannettjeldbergoddenoggrenland). Naturgass benyttes hovedsaklig som en substitutt for olje og kullprodukter (Enova, 2003). Bruksområdene er mange; fra råstoff i plastproduksjon, som drivstoff innen skipsfart og til oppvarmingavhusholdningerogsykehus. Figur1 " Nettosluttforbrukavnaturgass1994"2007Kilde:SSB Transportsektoren Innentransportsektorenerdetbetydeligemiljøgevinsteråhentevedovergangtilnaturgass(Karlsen &Quale,2003).I2007stodsektorenfor15,5prosentavgassforbruket.Deterflereskipogferger somidaggårpålngsliksomfjord1sinegassfergerimøreogromsdalogpåstrekningenbergen Stavanger. I Trondheim, Bergen og Haugsund brukes CNG i stadig større grad som drivstoff for busser,ogforskningviserathverenkeltcngbusskanredusereårligehelsekostnadermedca kr(Marhaug,2008).Bilerkanogsåombyggestilåbenyttegass,mendeterforeløpigbegrenset medfyllstasjoner(stenersen,2005).lyseenergiåpnetdenførstefyllestasjonenirogalandjuni Kilde:NVE 2

6 Industri De to største brukerne av naturgass innenlands er metanolproduksjonen på Tjeldbergodden (tørrgass 810 MSm 3 ), og den petrokjemiske industrien i Grenland (våtgass 1150 ktonn) hvor gassen brukes som råstoff 3. Yara bruker gass i sin gjødselproduksjonmenshydropolymersogborealis videreforedlergasstilplaststoffer. Resten av industrien er også storforbruker av gass med en andel på 72,6 prosent, gassen brukes hovedsakeligsomenergikilde.fordenkraftintensive industrien på Vestlandet er naturgass svært godt egnet. Her finner man brukere som Hydro Aluminium, Norzink, Eras Metal og Elkem Aluminium. Figur 2 viser ilandføringssteder og gassaktivitetinorge. Figur2 " GassaktivitetiNorgeKilde:NVE Gasstiloppvarming Gassbrukestiloppvarmingavboligerognæringsbygg,entenvedrørnettdirektetilbygningeneller via eksterne gasstanker. En av fordelene med naturgass er at det gir hurtig varmeregulering. I Bergen, Haugesund"området og på Nord"Jæren distribueres gass til industri og private gjennom rørnett, LNG og CNG. Kundegruppen her er mangfoldig og representert ved meierier, teglverk, trykkerier,sykehus,veksthus,hotelloghusholdninger. Gassen nyttiggjøres ved bruk avgasskaminer, vannbårne varmeanlegg eller strålevarme. Bruk av naturgass i privatboliger er fortsatt relativt begrenset og utgjør kun to prosent i 2008 (Marhaug, 2008).TallfraNorskGassenterviseratdetinstalleresgassica3000boligerårlig.Ihusholdningerhar gassenmangebruksområdersliksomkoking,oppvarming,peis,grillogterrassevarmere. Gasskraftverk Igasskraftverkbenyttesnaturgasstilåprodusereelektrisitetogvarme.Devanligstekraftverkeneer gassturbinverk,combinedcyclegasturbin(ccgt)ogkogenereringsanlegg(karlsen&quale,2003). Gasskraftverkeneeravhengigavensikkerogjevntilførselavstoregassvolum. 3 Kilde:NVE 3

7 Gassturbinverk benyttes hovedsakelig ved faste installasjoner i Nordsjøen og på Melkøya. Elektrisiteten produseres ved hjelp av en gassturbin koblet til en generator, disse verkene har en virkningsgradpåomlag30"40prosent. CCGT er kombinerte gasskraftverk hvor elektrisitet først blir produsert i en gassturbin, avgass fra denneprosessenføresvidereiendampturbinslikatyterligereelektrisitetkanutvinnes,nyttegraden (#)erpåca60prosent(bolland,2008).naturkrafthardennetypenkraftverkpåkårstømedenytelse på 420 MW. StatoilHydro har fått konsesjon til å bygge CCGT gasskraftverk i forbindelse med metanolfabrikkenpåtjeldbergodden,detteanleggetvilhaenytelsepåomlag900mw. Kogenereringsanlegg produserer både elektrisitet og varme. Varmtvannet som produseres kan benyttes til oppvarming av hus og næringsbygg gjennom fjernvarmeanlegg. Energiutnyttelsen kan kommeheltoppi90prosent(bolland,2008).gasskraftverketpåmongstaderavdennetypen,og elektrisitet herfra benyttes i gassbehandlingsanlegget på Kollsnes og på Troll A"plattformen. Det er flerekraftselskapogaktøreriindustriensomharbygget mindrekogenereringsanleggsomførstog fremst dekker lokale energibehov. Eksempler på aktører er BKK, Haugaland Kraft, Gasnor og Sund Energi. Tabellenunderviserselskapersomharfåttkonsesjontilbyggingavgasskraftverk. Tabell1"GasskraftverkmedkonsesjonKilde:NVE Lokalisering Selskap Ytelse"MW Skogn IndustrikraftMidt" 800 NorgeAS Tjeldbergodden StatoilHydro 920 Reservekraft StatnettSF 150 Tjeldbergodden ReservekraftNyhamna StatnettSF 150 Leverandører IdetNorskegassmarkedeterdetidagtrestoregassleverandører 4 tilinnenlandsbruk;gasnor,lyse Gass og StatoilHydro. Utover disse finnes det også en rekke lokale og regionale aktører, slik som Naturgass Grenland og Naturgass Møre (se vedlegg A). Gasnor og Lyse Gass er konkurrenter på gassleveranserirogaland.lyseharenlng"fabrikkunderbyggingisolakommune,ognårdennestår ferdig vil den ha en kapasitet på tonn/år. Dette er over det dobbelte av Gasnors LNG kapasitet. 4 Kilde:NorskGassenterogNVE 4

8 Gasnor Norgesledendedistributør Leverte178,4mill.Sm 3 naturgassi2007 LevererfraKollsnesogSnurrevarden 100kmrørnettpåHaugalandet CNGleveranseriBergen LyseGass NeststørstedistributøriNorge Leverte45mill.Sm 3 naturgassi kmrørnettpåNord"Jæren LevererfraKårstø Infrastruktur Bruken av naturgass i Norge knytter seg hovedsakelig til områdene rundt ilandføringsstedene og områder med kraftintensiv industri (Husebye & Tangen, 2008). Det er flere steder etablert næringsklyngerderindustrienhartilgangpånaturgass. Fra Tjeldbergodden distribueres LNG med tankbil til industri og bussdrift i Sør"Trøndelag, samt Norgesførstegassdrevneferge,Glutra.PåNord"JærenharLyseGassbygdet400kmgassrørnettfor distribusjon til industri og husholdninger. Fra Kårstø fraktes våtgass til industrien i Grenland med skip.naturgassgrenlandlevererlnglokalttilregionenvedbrukavtankbilerfratremottaksanleggi Skien,PorsgrunnogTønsberg,dissemottarLNGmedtankbilfraVestlandet 5. I Bergensområdet driver Gasnor utbredt distribusjon av CNG med tankbil til kunder som benytter gassen i busser og fyringssentraler slik som ved Haukeland sykehus. På Haugalandet tilbyr Gasnor naturgassgjennomet100kmlangtrørgassnett,hydroaluminiumogkarmsundfiskerihavnerviktige kunder her. Gasnor disponerer også 30 mottaksterminaler for LNG flere steder langs kysten fra MosjøeninordtilOsloiøst(sevedleggB).HitfraktesLNGtypiskmeddetLNGdrevneskipetPioneer Knutsenogvideredistribuereslokaltviarørnettellermedtankbil. Naturgassklyngene Flere steder i landet er det bygget opp, eller planlegges det, såkalte naturgassklynger (Karlsen& Quale,2003).Disseklyngeneertenktåfungeresomnæringsparker,hvorbedrifterkannyttiggjøre seg av tilgang på naturgass i relativt store volum. De fleste av de etablerte klyngene er etablert i umiddelbar nærhet til ilandføringsterminalene for naturgass fra sokkelen. Rasjonalet bak slike klyngedannelser er skalafordeler i form av at de ulike aktørene deler de relativt høye investeringskostnadene i infrastruktur mellom seg (Econ Pöyry, 2008). Andre fortrinn kan være bredere kompetansemiljø, økt utnyttelse av infrastruktur og nærhet til nøkkelkunder (markedstilgang)ellerandrestrategiskeleverandører. 5 Kilde:NaturgassGrenland 5

9 Klyngenekangjernedelesito;engruppehvormåleteråutnyttenaturgassendirekte(utviklingav turbiner, brenselceller, oppvarming) og en gruppe hvor man videreforedler naturgassen til andre produkter(petrokjemi).underpresenteresdeulikeklyngeneinorgeogderesvirkeområde. Tjeldbergodden(foredler) Består av metanolfabrikk, gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk og en mindre LNG"produksjonsenhet. Metanolfabrikken er verdens 5. største, og er landets største forbruker av naturgass (ca 800 mill. Sm3).Fabrikkenharenproduksjonskapasitetpåca900000tonnmetanolårlig.Luftgassfabrikkener Skandinaviasstørste,ogprodusereroksygen,nitrogenogargon.LNG"produksjonenblirtransportert medtankbiltilulikekunderitrøndelagsområdet.(karlsen,2007) KollsnesNæringspark(direktebruk) Næringsparken er separat fra resten av prosessanlegget på Kollsnes, men har både LNG og CNG produksjonigasnorsinregi.bkkharetablertetkogenereringsanleggforåutnyttespillgassfralng" produksjonen, og noe av varmen produsert her går til et yngleanlegg like ved. I tillegg har GE en testriggforturbinerher,ogshellenteststasjonforbrenselceller. Kårstø(direktebruk) DeterplanlagtennæringsparkiTysværkommunesomskalhatilgangpånaturgassforåleggetil rette for industriutvikling. Foruten dette har Naturkraft bygget et gasskraftverk på 420 MW på Kårstø. Grenland(foredler) I Grenlandsområdet benyttes det ca 1150 ktonn våtgass årlig i petrokjemisk industri og til ammoniakkproduksjon.deviktigste bedriftenei klyngenidagerineos,noretylogyaraporsgrunn. NaturgassGrenlandbleoppretteti2002oglevererLNGiområdet,primærttilindustri. RisavikaEnergipark(direktebruk) RisavikaEnergiparkutenforStavangeråpnetoffisielti2008ogskalværeettestsenterforforskning, utviklingogkommersialiseringavnyenergi"ogmiljøteknologi,medhovedvektpåmiljøvennligbruk avnaturgass.arbeideterstøttetavbådeirisoguis.eiereershell,statoilhydrooglyse.områdetfår blantannetetegetlokaltgassnett.itilleggbyggerlysegassenlng"fabrikklikeinærheten. 6

10 FremtidsutsikterforgassiNorge Konsekvenseravglobalisering I en teoretisk tilnærming vil tilbud og etterspørsel i et fritt marked bestemme prisen. I Norge eksistererdetikkeetsliktfrittmarked,noesommedføreratmanbaserersegpåenestimertprispå bakgrunn av alternativer og transportkostnader. Dette er i ferd med å endre seg, og de siste års utviklinginnenfornaturgassmarkedet(usa,europaogasiaprimært)viseratgassgårmotåblien globalhandelsvare(solemetal.,2007).prognoserviserengjennomsnittligvekstietterspørselpåca 2prosentpr.åriperiodenfremtil2030.Denneprisutviklingengirenklarindikasjontilutjevningav prisen for naturgass ettersom at man får et friere marked. Dette vil bidra til at prisen på råstoff (naturgass)vilhaenmindrebetydningforlokaliseringavgassbasertindustriettersomatderegionale prisenevilværelike.fornorgesindelkandettemedføreatdengeografiskeulempenmanharidag vilbliredusert(econpöyry,2008). Denneutviklingen,sammenmedstigendeetterspørseletterpetrokjemiskeprodukterglobaltsett,vil kunneginorgefleremuligheterforverdiskapninginnenforgassbasertindustri. Næringsutvikling Vekstavhengeravinfrastruktur Infrastruktur gir industriell tilknytning og er en grunnleggende forutsetning for en vekst i etterspørselenavnaturgass.iderapportenesomerskrevetdesisteårenehargassirør,lngogcng vært vurdert. Kort oppsummert er transport av gass i rør kjennetegnet ved høye, irreversible investeringskostnader.rørløsningergirdermedøkonomiskeskalafordelersominnebæreratøkende volumgirlavereenhetspriser.lngogcngkantransporteresvedhjelpavbil,båtellertogogkrever mindre, dels reversible investeringer, men har høyere variable kostnader. Disse løsningene bærer dermedpregavmindreskalafordeler,ogkandermedvedstørrevolumikkekonkurreremedrør. Dilemmaet ved etablering av infrastruktur er at etterspørsel er avgjørende, samtidig som eksisterende infrastruktur er avgjørende for etterspørselen ( hønen og egget ). Etterspørselsberegningene er derfor sentrale, og kanskje det mest utfordrene, i etablering av ny gassinfrastruktur. Hvilken transportløsning som velges bør vurderes ut ifra industri" og befolkningstetthet. Områder i Midt" og Sør"Norge med høy industri" og befolkningstetthet bør det vurderes rørløsninger, mens i andreområdermedmindrevolumbehovbørdetvurdereslngellercng. 7

11 Deterenrekkeforholdsompåvirkerlønnsomhetenforåinvestereiinfrastrukturogselgenaturgass tilbrukereinorge(nve,2004): Gassmarkedetsstørrelseogbetalingsvillighet Kostnaderfortransportogdistribusjon Rammebetingelser med tanke på statlig støtte, avgifter, priser på andre energibærere og CO 2 "kvoter. Innkjøpsprisforgass Hvilkemarkedervilvokse? Fyring og oppvarming: Denne delen av markedet er relativt lite i dag (6%) og har heller ikke potensialetilåblistort,myepågrunnavsterkesesongvariasjonerogbegrensetvolumbehov.myeav den lavthengendefrukten erdessutenbyggetut. Transport: Denne sektoren har vokst mest de siste årene, og ifølge Gasnor(Marhaug, 2008) vil det ogsåværetilfelletforårenesomkommer.gassfergerogskipbasertpålngogbusserpåcngvil væredestørstekundene.dennesektorenerhardestrammetav hønenogegget,ettersomatden erheltavhengigavenfungerendeinfrastruktur. Industri:Detstørsteverdiskapningspotensialetfornaturgassantasåliggeinnenforpetrokjemi.Dette begrunnes med høy etterspørsel etter sluttprodukter og store skalafordeler. Som nevnt over vil globale endringer i gassmarkedet kunne ha en positiv effekt for norsk industri. Foredling av gass til annetråstoffkanleggegrunnlagfornyvirksomhet,ogeretområdenorgeliggerlangtfremmepå internasjonalt(karlsen&quale,2003).detopetrokjemiskeklyngenepåtjeldbergoddenoggrenland har gode forutsetninger for vekst, gitt at infrastruktur kommer på plass. Dette gjelder spesielt for Grenland,somidagfårvåtgasstransportertmedskip. Figur3"EstimatavsalgsverdiavprodukterbasertpånaturgassKilde:NorgesForskningsråd 8

12 Enutviklingavnaturgassbasertindustrivilogsåkunnevirkeinnpådeandrebruksområdenetidligere beskrevet. Petrokjemi og annen industri vil typisk etterspørre store gassvolumer, noe som kan forsvarestørreinvesteringeriinfrastruktur.denneinfrastrukturenkandaogsåutnyttesavdeandre mindre forbrukerne, og på denne måten utvide markedet for naturgass i Norge. Dette vil være tilfelletomskanledblirbygget. I tillegg til overnevnte vil etterspørselen av naturgass være påvirket av prisen på substitutter som elektrisitetogolje.særligelektrisitetspriseniskandinavia(ogeuropa)vilkunneendrenaturgassens vilkår, ettersom elektrisitet er det sterkeste substituttet for naturgass i Norge i dag. I tilegg vil elektrisitetsprisenværeavstorbetydningforutbyggingavgasskraftmedco 2 håndtering. Skanled I 2005 fikk Gassco i oppdrag å undersøke om det var kommersielt grunnlag for en gassrørledning (med etan innblandet) fra Kårstø til Grenland, og videre til Sverige, Danmark og Polen. Skanled"prosjektet er i utgangspunktet et transportsystem for eksport av gass, men vil føre til relativt store endringer for bruk og potensiale for bruk av naturgass i Norge. Ca 1/7 av kapasiteten på 7 mrd. Sm 3 vil bli brukt i Norge,restenvilblieksportert(Therkelsen, Figur4 " SkanledrørtraseKilde:Gassco 2008).VedleggClisterbrukereinvolvertiprosjektetper1.Juni

13 Diskusjonogkonklusjon Etterspørselen etter naturgass i Norge er sterkt økende, særlig innenfor transport og industri. Forbruketidagmålikevelsiesåværebeskjedentiforholdtildettotaleenergiforbruketilandet(ca1 %),noesomiutgangspunktetburdegigrobunnforenvekstnæring. De positive virkningene naturgass kan ha for norsk verdiskapning er diskutert over. Noen hevder derimotatnaturgassikkeeretråstofftilbrukiindustrien,det erførstogfremstetferdigprodukt. Argumentasjonen bygger på at Norge har tilgang på et marked med god betalingsvilje via rørledningertileuropa.denneargumentasjonenholderenstundtil,mensomvisttidligerevildette endresegnårgassmarkedetfårmervisibilitetogblirmeråpent.davilmanfåmarkedspriserpågass, noesomvilkunneginorgeetkonkurransefortrinn,særlighvisskanledblirbygget. Næringsklyngenesomernevntirapportenerihovedsaketablertforåfåfartiinnovasjonsprosesser ogbrukavnaturgass,mendetkandiskuteresomdetteertilstrekkeligforåfåigangnokmomentum foråutviklefullverdigeklyngerilikhetmeddetvikanvisetilinnenforeksempelskipsfart(karlsen, 2007).Flereavklyngeneharfåttoffentligstøttetildettearbeidet,mendetermuligensfortidligåsi noeomresultateneogeffekteneavdettearbeidet. LNGogCNGtenderermotåblitransportnæringensogdenavsidesliggendeindustriensvalg.Medet mer liberalisert marked vil man nok også her kunne se en oppblomstring av mottaksanlegg langs kysten. Noe av årsaken til at forbruket er relativt lite kan nok tilskrives et sterkt fokus på CO 2 i media og energipolitikken. Undertegnede vil påstå at CO 2 "debatten har formet nordmenns oppfattelse av naturgasssometstegifeilretning.naturgassensfordeleriforholdtiloljemedtankepåreduksjoni NO x, SO 2 og partikler har kommet lite frem. Dette er et paradoks, ettersom at det er disse komponentenesomharstørstbetydningforfolkshelseognærmiljøpåkortsikt.samtidigharmanet potensialeforåredusereco 2 "utslippprenergienhetmedinntil25%vedkonverteringfraolje. Samletmenerviatdettegirgrunnlagforåpåståatnaturgassergodtegnetsomenbrobyggermot fremtidens energi"norge. Norsk energiforsyning er i dag særdeles lite diversifisert, noe naturgassen harpotensialettilåendre.resultatetvilværeenmersikkerogfremtidsrettetenergiforsyning,som åpnermuligheterforfornybareenergikildernårdisseermoden. 10

14 Kilder Bolland,O.(2008).Lecture18/9:Gasfiredpowergeneration. EconPöyry.(2008).Globalisering"nyemuligheterforgassbasertindustriiNorge. Enova.(2003).Landbasertbrukavnaturgass"distribusjonsløsninger.Enova. Gasnor.(u.d.).Hentetoktober2008frahttp://ny.gasnor.no/1001/Side.aspx Gassco.(2008).Skanled"medkursmotøst.Hentetoktober2008fra virksomhet/prosjekter/skanled/skanled Husebye,J.&Tangen,G.(2008).MiljøkonsekvenseravøktindustriellnaturgassforedlingiNorge"En innledendestudie.sintefenergiforskningas. Karlsen,J.E.(2007).Energikonferansen2007. Karlsen,J.E.&Quale,C.(2003).Forstudie"Øktutnyttelseavgassinnenlands.SNDRogaland. LyseAS.(2006).Lyse"naturgass.Hentetoktober2008fra Marhaug,L.A.(2008).Lecture23/10:NaturalgastousersinNorway.Gasnor. NaturgassGrenland.(2005).Førrørtransport.Hentetoktober2008fra NorgesForskningsråd.(2006).Gassmaks"Utredningavbehovfornasjonalsatsingpåforskningfor øktverdiskapningfranaturgassgjennomindustriellforedling. NorskGassenter.(2006).Distribusjon.Hentetoktober2008fra NVE.(2004).GassiNorge"Vurderingeravalternativeløsningerforfremføringavgasstil innenlandskebrukere. NVE.(u.d.).GassbrukiNorge.Hentetoktober2008fra NVE.(u.d.).Naturgass.Hentetoktober2008fra NVE.(2004).Naturgass"engenerellinnføring. NVE.(u.d.).NVE:Varmekraft"oggassrørledningsprosjektiNorge.Hentetoktober2008fra Solemetal.(2007).Verdensnaturgassmarkeder"Globaliseringogintegreringavderegionale markedene? 11

15 SSB.(2008,april).Statistisksentralbyrå"Naturgassinnenlandsforbruk.Hentetoktober2008fra Stenersen.(2005).Hvorfornaturgassitransportsektoren?Marintek. Therkelsen,T.(2008).Mailkorrespondanse.StatoilHydro. Tabeller Tabell1"GasskraftverkmedkonsesjonKilde:NVE...4 Figurer Figur1"Nettosluttforbrukavnaturgass1994"2007Kilde:SSB...2 Figur2"GassaktivitetiNorgeKilde:NVE...3 Figur3"EstimatavsalgsverdiavprodukterbasertpånaturgassKilde:NorgesForskningsråd...8 Figur4"SkanledrørtraseKilde:Gassco...9 ' 12

16 Vedlegg VedleggA Distributøreravnaturgass Kilde:nettside"http://gass.no/page.aspx?MenuId=9&PageId=9lest *BarentsNaturgass *NaturgassNord *SFENaturgass *Gasnor *HaugalandGass *LyseGass VedleggB"MottaksterminalerforLNGiNorge: *NaturgassGrenland *NaturgassHelgeland *NaturgassMøre *NaturgassSør *NaturgassØst *LNGNorge Kilde:Gasnorpresentasjon18.September2008+nettside *Bodø *Mosjøen *Trondheim *Sunndalsøra *Molde *Florø *Høyanger *Ågotnes *Skien *Tønsberg *Stavanger *Bryne *Nærbø *Vigrestad *Sirevåg *Oltedal *Sokndal *Farsund *Lista *Porsgrunn VedleggC BrukereiSkanledpr.1.juni2007 Kilde:Rapport InformasjonomSkanledrørledningsprosjekt 5BA9862C1F11/0/ESBOnotifikasjonver25_06_07.pdf *Bergen *Halhjem *Odda *Aksdal *Husnes *Brattvåg *Tresfjord *Ålesund *Vedde *Drammen Kerling Borealis Yara StatoilHydro Energinet.dk PGNiG E.ONRuhrgas GöteborgEnergi PreemPetroleum PerstorpOxo SIGC Consortium 13

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Natur- og biogass tar nye markedsandeler styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Disposisjon Forbruk av gass i Norge Distribusjon av gass i Norge Gasskraftverk Biogassanlegg i Norge Gass i transportsektoren

Detaljer

NORSK GASS. v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet

NORSK GASS. v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet NORSK GASS v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet Soria Moria Innenlands bruk av naturgass Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser må en større del av naturgassen som

Detaljer

Miljøvennlig bruk av gass i Norge

Miljøvennlig bruk av gass i Norge Miljøvennlig bruk av gass i Norge Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Gasskonferansen 2007 Bergen 25. april Norge som miljøvennlig energinasjon Naturgass - en viktig del av et miljøvennlig og diversifisert

Detaljer

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Miljøregnskap for naturgass Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Innhold Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Status for naturgass i Norge i dag Hvordan

Detaljer

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Sikkerhetsdagene 13 14 oktober 2008 Roald Eliassen HMS-sjef GASNOR Gasnor AS etablert 20.12.1989 Gasnor AS har 50 ansatte med kontorer på Karmøy, i Bergen,

Detaljer

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Statssekretær Anita Utseth Enovas naturgasseminar 30. oktober 2006 Norge som miljøvennlig energinasjon Naturgass en viktig del av et miljøvennlig og diversifisert

Detaljer

Hvilke kompetanseutfordringer gir bruk av naturgass som drivstoff?

Hvilke kompetanseutfordringer gir bruk av naturgass som drivstoff? Hvilke kompetanseutfordringer gir bruk av naturgass som drivstoff? Innhold > Bakgrunn for foredraget > Utfordringer knyttet til naturgass som drivstoff > Utviklingen i markedet > Konsekvenser for utdanningen

Detaljer

Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april

Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april Anita Utseth - statssekretær, Olje- og energidepartmentet EUs import av naturgass ¼ av det europeiske energiforbruket basert på naturgass

Detaljer

Naturgass status t og utviklingsplaner. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen

Naturgass status t og utviklingsplaner. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen Naturgass status t og utviklingsplaner styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen Ilandføring av naturgass i Norge Hammerfest 2007 Tjeldbergodden 1997 Aukra 2007 Kollsnes 1996 Kårstø 1985 Stavanger

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med bruk av naturgass i Norge i dag?

Hvor langt er vi kommet med bruk av naturgass i Norge i dag? Hvor langt er vi kommet med bruk av naturgass i Norge i dag? styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen innlegget legges ut på: www.gasskonferansen.com Ilandføring av naturgass i Norge Tjeldbergodden

Detaljer

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Næringspolitisk verksted,

Detaljer

LNG og LNG-distribusjon

LNG og LNG-distribusjon LNG og LNG-distribusjon Energi direkte fra Barentshavet, enklere enn mange tror Gudrun B. Rollefsen Adm. direktør Barents NaturGass AS Novemberkonferansen 2012 Tema: Litt om Barents NaturGass Litt om naturgass

Detaljer

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Dir. Svein Sundsbø, Norsk Industri Kort disposisjon Rammebetingelser for bruk av gass, intensjoner og lovverk Politisk vilje kommunikasjon

Detaljer

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Industriell bruk av gass i Norge 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Gassvisjon Romsdal Næringsplan for Aukra kommune, 2006 Kollsnes prosessanlegg for gass lokalisert i Øygarden Kommune utenfor

Detaljer

Gassbusser en løsning som åpner mange muligheter

Gassbusser en løsning som åpner mange muligheter Norsk Gassforums Gassbusseminar 7. november 2007 Rica Hotel Gardermoen Gassbusser en løsning som åpner mange muligheter Aksel Skjervheim rådgiver, Gasnor AS Gasnors eiere Haugaland Kraft 13,4 % Shell 4,1

Detaljer

Mangel på infrastruktur Erik Brinchmann

Mangel på infrastruktur Erik Brinchmann Gasnor ASA Med gass fra naturen Mangel på infrastruktur Erik Brinchmann Noen mål/utfordringer i Norsk Energiforsyning Norge går mot økende behov for import av elektrisk kraft. Det haster med en omlegging

Detaljer

Gassforedling som alternativ til gasseksport. 28. mai 2009 John Magne Skjelvik

Gassforedling som alternativ til gasseksport. 28. mai 2009 John Magne Skjelvik Gassforedling som alternativ til gasseksport 28. mai 2009 John Magne Skjelvik Innhold Om oppdraget Grunnlaget for videreforedling av gass i Norge Videreforedlingsalternativer Samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk

Detaljer

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Samarbeidsseminar DN-NVE 18. november

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten Et sammendrag av KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Selv med et svært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, var den internasjonale omsetningen av varer og tjenester på nær 100 milliarder

Detaljer

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon Naturgass til alminnelig forsyning - Rogaland Leiv Arne Marhaug Gasnor AS Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund Gasnor ASA Etablert 1989 Operativ 1994 Eies

Detaljer

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass?

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Molde 20. juli 2011, Ola Nestaas Regjeringen ønsker å legge til rette for økt industriell bruk av gass i Norge Petroleumsmeldingen

Detaljer

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE 1 UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA NTNU, 5. September 2002 En oppsummering av gassbasert virksomhet på land i Norge 2 NORGE, EN ENERGISTORMAKT Norges andel av energiproduksjon

Detaljer

Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Erik Brinchmann, Gasnor AS

Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Erik Brinchmann, Gasnor AS Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Erik Brinchmann, Gasnor AS Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Vår konklusjon: Et (forsiktig) Ja. Ja fordi:

Detaljer

HR konferansen 2008 Klima for utvikling. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR konferansen 2008 Klima for utvikling. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR konferansen 2008 Klima for utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.direktør, EBL HR konferansen, 5.2.2008 Ny giv for rekrutteringsarbeidet til bransjen Ny

Detaljer

Innst. S. nr. 167. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 9 (2002-2003)

Innst. S. nr. 167. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 9 (2002-2003) Innst. S. nr. 167 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 9 (2002-2003) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om innenlands bruk av naturgass mv. Til Stortinget

Detaljer

Energi direkte fra Barentshavet

Energi direkte fra Barentshavet Energidrevet industrialisering - Renere energi inntar markedet: Energi direkte fra Barentshavet Gudrun B. Rollefsen Adm. direktør Barents NaturGass AS Tema: Oppstarten av BNG Naturgass, egenskaper og bruksområder

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK Gasskraftverk -utfordringer og muligheter Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK BKK - Vestlandets eget kraftselskap Tema Litt om BKK Gasskraftverk i Norge Betydelig omfang! Utfordringer

Detaljer

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012 Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Bergen 26. juni 2012 STORTINGSMELDING OM ØKT VERDISKAPING I NATURGASSKJEDEN Norsk Gassforum er opptatt av

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Naturgass og biogass -status og utviklingsplaner. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen

Naturgass og biogass -status og utviklingsplaner. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen Naturgass og biogass -status og utviklingsplaner styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen Disposisjon Egenskaper for naturgass og biogass Potensiale Distribusjonsselskaper Utvikling av biogassanlegg

Detaljer

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning SINTEF/NTNU 22. april 03 Statsråd Einar Steensnæs Forskning små oppdagelser - store muligheter Energi prognosene

Detaljer

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Disposisjon Energigassene Naturgass LPG Biogass Biopropan Hydrogen Utvikling Disposisjon Energigassene Naturgass

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie En oppsummering av gassbasert virksomhet på land i Norge TPG4041 Naturgass NTNU, 11. november 2005 Kilde: OD/OED 1 NORGE, EN ENERGISTORMAKT Norges andel av

Detaljer

FJERNVARME OG NATURGASS

FJERNVARME OG NATURGASS GASS Konferansen i Bergen 23. 24. april 2003 FJERNVARME OG NATURGASS Innhold 1. Fjernvarme Status, rammebetingsler og framtidig potensiale 2. Naturgass i Midt-Norge Status, rammebetingsler og framtidig

Detaljer

Energibransjens bidrag til å redusere norske klimagassutslipp. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energibransjens bidrag til å redusere norske klimagassutslipp. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energibransjens bidrag til å redusere norske klimagassutslipp EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Dag Christensen, EBL Energiutnyttelse av avfall 10.9.2008 Energi er Norges klimautfordring

Detaljer

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package»

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Til Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no Avaldsnes 5.3.2013 Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Norsk Energigassforening/Energigass Norge vil berømme departementet

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Regulering av parallelle infrastrukturer. Gasskonferansen i Bergen 2006 Ved Åsmund Jenssen, ECON Analyse

Regulering av parallelle infrastrukturer. Gasskonferansen i Bergen 2006 Ved Åsmund Jenssen, ECON Analyse Regulering av parallelle infrastrukturer Gasskonferansen i Bergen 2006 Ved Åsmund Jenssen, ECON Analyse Om prosjektet I Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvordan monopol- og konkurranseregulering

Detaljer

Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.04.2014 v/audun Aspelund, Lyse Neo

Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.04.2014 v/audun Aspelund, Lyse Neo Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.4.214 v/audun Aspelund, Lyse Neo Innhold Noen påstander Hva er riktig pris for biogass del 1 Infrastruktur

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning

Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning Fjernvarmedagene 22 september 2009, Tanumstrand Jon TVeiten Norsk Energi Eksisterende energiutnyttelse av avfall ca 1,1 mill tonn/år Energileveranse

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing

BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing BKK utreder gasskraftverk tilrettelagt for CO2-rensing Informasjon om BKKs melding til NVE om et gasskraftverk som mulig løsning for å styrke kraftsituasjonen i BKK-området. www.bkk.no/gass Melding til

Detaljer

Konferanse om bærekraftig utvikling

Konferanse om bærekraftig utvikling Konferanse om bærekraftig utvikling Finansdepartementet 20.2.03 Adm.dir. Per Terje Vold Prosessindustriens Landsforening (PIL) Bærekraftig økonomisk utvikling (2) Oljefond Olje Verdigap Trad. industri

Detaljer

Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge?

Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge? Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge? Gasskonferansen i Bergen 4. mai 2006 Konserndirektør Ingelise Arntsen, Statkraft Hva er status for bruk av gass i Norge? Kilde: OED 11.05.2006

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Norsk Gassforum - Gasskonferansen i Bergen - Norsk Energigassforening, 2009 Audun Aspelund, Forretningsutvikler Lyse Neo Presentasjonens innhold Naturgass

Detaljer

KONKLUSJONER STØ. Institutt for forebyggende miljøvern

KONKLUSJONER STØ. Institutt for forebyggende miljøvern KONKLUSJONER TILFØRSEL AV NATURGASS TIL ØSTFOLD På bakgrunn av det kartlagte startmarkedet*, anbefales det at tilførsel av naturgass til Østfold bør skje i form av LNG på skip: til dekking av et startmarked

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Hvorfor vi satt i gang? Østnorsk Gassenter startet arbeidet med

Detaljer

NATURGASS I INDUSTRI

NATURGASS I INDUSTRI NATURGASS I INDUSTRI RÅVARER TIL BRUK I PRODUKSJONEN HOS KARMSUND FISKEMELFABRIKK, KARMØY. 1 2 3 Erfaringene er svært gode. Gassen er billigere enn olje og dessuten er virkningsgraden høyere i kjelen.

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2003

Gasskonferansen i Bergen 2003 Gasskonferansen i Bergen 2003 1 LNG er antagelig den mest effektive distribusjonsform for naturgass i Norge Terje Lillebjerka og Driftsdirektør Mo Industripark AS Hans Næss Olstad Vice President Norgas

Detaljer

Regjeringens målsetting. Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007

Regjeringens målsetting. Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007 Regjeringens målsetting for CO 2 -fangst og -deponering Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007 Ambisiøse mål i energi- og miljøpolitikken Regjeringen vil opprettholde verdiskapingen i olje-

Detaljer

GASSEN KOMMER TIL NORGE

GASSEN KOMMER TIL NORGE GASSEN KOMMER TIL NORGE Kårstø Kollsnes Tjeldbergodden Nyhamna Melkøya Snurrevarden Risavika 1970+: Stortinget bestemmer at gassen skal ilandføres i Norge Friggfeltet åpner sept 1977 1987: Brundtland-kommisjonen

Detaljer

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020 23.4.213 Klima- og miljøregnskap energigass Målsetning og definisjoner Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi! Den norske gasskonferansen 213 Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007. Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no

Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007. Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007 Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no Gasnor AS Status oktober 2007 Etablert 1989 49 ansatte Gasnor AS, Trondheim Gassalg 2007: 190 mill. Sm³

Detaljer

NATURGASS I YRKESBYGG

NATURGASS I YRKESBYGG NATURGASS I YRKESBYGG HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE I HAUGESUND - BRUKER NATURGASS OGSÅ I OPPLÆRINGEN. 2 3 2 1 Lavere pris per kwh omregnet fra naturgass, gir oss store besparelser på driftsbudsjettet og

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Innspill til Energiutvalget Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Om Norsk solenergiforening - En ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider

Detaljer

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE 1 UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA En oppsummering av gassbasert virksomhet på land i Norge TPG4140 Naturgass NTNU, 26. august 2004 2 INTERCONSULT ASA Interconsult ASA er

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Gassindustriutvikling på fastlands Norge

Gassindustriutvikling på fastlands Norge Gassindustriutvikling på fastlands Norge Kraftverk metanolutvidelse Tjeldbergodden (PMT) Energiverk Mongstad (EVM) Gasskonferansen i Bergen 2005 Grieghallen 3. 4. mai Egil Sæl Direktør Energiprosjekter

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Klimaforliket 1. Forurenser betaler (avgift og kvoter) 2. Kostnadseffektivitet 3. Andre virkemidler kan vurderes, men skal som hovedregel unngås

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Gass i Norge Vurderinger av alternative løsninger for fremføring av gass til innenlandske brukere

Gass i Norge Vurderinger av alternative løsninger for fremføring av gass til innenlandske brukere Gass i Norge Vurderinger av alternative løsninger for fremføring av gass til innenlandske brukere Birger Bergesen Pål Tore Svendsen Asle Selfors 10 2004 R A P P O R T Rapport nr 8-2004 Gass i Norge Utgitt

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE

UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE NORSKEKYSTEN LNG PROSJEKT NORSKEKYSTEN LNG UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE En gjennomgang av status og utviklingstrekk i markedet for LNG som drivstoff med vekt på tilgjengelighet

Detaljer

Gass til Sørøstlandet og Sverige + Danmark

Gass til Sørøstlandet og Sverige + Danmark Gass til Sørøstlandet S og Sverige + Danmark med landfall i Grenland Gasskonferansen i Bergen 2007 Anne M. Blaker, Telemark Gassforum Stortingets mål: m Økt bruk av norsk gass innenlands God grunn til

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

Biogass for industriell bruk

Biogass for industriell bruk Presentasjon Biogass for industriell bruk Gasskonferansen i Bergen 26. april 2007 Innhold Biogass Produksjonsanlegg Økonomi Biogassterminal i Odda (forprosjekt) Biogass - produksjon To hoved typer kontrollert

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Biogass og naturgass status og utviklingsplaner. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen

Biogass og naturgass status og utviklingsplaner. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen Biogass og naturgass status og utviklingsplaner styreleder Per Kragseth Gasskonferansen i Bergen Disposisjon Egenskaper for naturgass og biogass Potensiale Distribusjonsselskaper Utvikling av biogassanlegg

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energi og vassdrag i et klimaperspektiv EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Næringspolitisk Direktør, EBL Vassdragsdrift og mjløforhold 15.10.2008 Vi må bruke mindre energi

Detaljer

Småskala LNG i Norge

Småskala LNG i Norge Semesteroppgave TPG4140 Naturgass Småskala LNG i Norge Sigurd Jevne Rigmor Dahle Hilde-Kristin Sæter NTNU Trondheim 28.11.2003 Sammendrag Selv om Norge lenge har hatt stor gassproduksjon har det tradisjonelt

Detaljer

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Naturgass i et klimaperspektiv Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Skal vi ta vare på isbjørnen, må vi ta vare på isen 2 3 Energiutfordringen 18000 Etterspørsel

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

Hvordan ser EBL på klimautfordringen? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Hvordan ser EBL på klimautfordringen? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hvordan ser EBL på klimautfordringen? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Næringspolitikk Produksjon og miljø, EBL Transes Workshop 27. mars 2008 Energi er Norges

Detaljer

Energiproduksjon og energibruk i Rogaland fram mot 2020

Energiproduksjon og energibruk i Rogaland fram mot 2020 Energiproduksjon og energibruk i Rogaland fram mot 2020 14.01.2010 Erlend Randeberg, IRIS erlend.randeberg@iris.no Innhold Innspill til Regionalplan for energi og klima Statusbeskrivelse for energiproduksjon

Detaljer

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Innledning Kort oversikt over historisk utvikling Scenarier

Detaljer

Statssekretær Brit Skjelbred. Naturgass i Mittnorden, 4. des 2002

Statssekretær Brit Skjelbred. Naturgass i Mittnorden, 4. des 2002 Statssekretær Brit Skjelbred Den norske Regjeringens syn på energiforsyning - anvendelse av naturgass som energibærer og industriell råvare i et Midtnordisk samarbeide og utvikling Naturgass i Mittnorden,

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE

ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE Energiutredning 2009-Kvalsund 1 ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE Foto: Terje Aksberg Energiutredning 2009-Kvalsund 2 1 Beskrivelse av utredningsprosessen:... 3 2 Forutsetninger for utredningsarbeidet:...

Detaljer

Kraftkrise i Hordaland

Kraftkrise i Hordaland Classification: Statoil internal Status: Draft Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? Energiforum, 15. november 2006 Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet

Detaljer

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth Ordførerkonferansen 2005 8. mars 2005 Behov for mer elektrisk kraft.. Forbruksvekst 160 Økt bruk av gass 140 120 125 119 60 Mer fornybar

Detaljer