Referat fra Energikonferansen september 2004 Pers Hotell, Gol. Se Felix sitt foredrag Hjemfall NOU (powerpoint)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Energikonferansen 27. - 29. september 2004 Pers Hotell, Gol. Se Felix sitt foredrag Hjemfall NOU (powerpoint)"

Transkript

1 1 Referat fra Energikonferansen september 2004 Pers Hotell, Gol. Oppstart: Kl 1440 Åpning v/vidar Hennum Forslag til dirigenter: Kjell Arne Andersen Leif Olsen Lars Paulsen Dirigent Referent : Kjell Arne Andersen : Lars Paulsen Valg av redaksjonskomité: Bjørn Fornes Geir Tore Mjønes Rolf Bersås Jarle Eide HJEMFALL FOR FALL V/forbundsleder Hans Felix Se Felix sitt foredrag Hjemfall NOU (powerpoint) Debatt/spørsmål: Alf Egil Solvang: *Hvorfor aksepteres det at EØS-regler/lov brytes Hans Felix oppsummering: *Hjemfallproblematikken er mer politikk enn jus. Det må derfor på den politiske dagsorden. *Vi må være oppmerksom på PIL og Kjemisk i denne forbindelse. *Industriens kraftkontrakter er ulovlig iflg ESA. *Tør noen ta opp dette før valget. *Stor usikkerhet i forhold til ESA behandling *Enstemmig utvalg vil sannsynligvis medføre vedtak i Stortinget. Et mindretall i en delt innstilling har derimot mulighet til å få støtte i Stortinget. *Mange interessenter kan komme til å stevne staten inn for ESA *Undersøkelser viser at 87 % ønsker offentlig kontroll over vannkraftproduksjonen i Norge.

2 2 *Det er ingen grunn til å legge seg flat for EØS *Utvalgsinnstillingen overleveres statsråden , det blir deretter en 3 mnd høringsrunde. Statsråden har sagt at hun ønsker behandling i Stortingets vårsesjon 2005, noe som virker lite sannsynlig. Det mest sannsynlige er behandling i høstsesjonen ER ENTREPRENØRDANNELSER IHT KONSESJONSLOVGIVNINGEN? V/Asle Selfors, NVE Se Selfors sitt foredrag NVE (powerpoint) Innledning V/Henning Solhaug, EL & IT Forbundet Henning Solhaug avsluttet med følgende spørsmål til Asle Selfors: # Er entreprenørselskaper ønskelig? # Hvordan takles flereide entreprenørselskaper med uklar styring? # Hva med flerfaglige entreprenørselskaper? # Er det tilstrekkelig med Bestillerkompetanse, eller er Utførerkompetanse nødvendig? Debatt - spørsmål til innlederne: Bjørn Fornes : * Hvilke minimumskrav stilles i forb. med konsesjonsbehandling? * Kan de gis avslag på konsesjonssøknad grunnet ikke-økonomisk forsvarlig drift? Alf Egil Solvang: * NVE går fra å være en regulator til å være et konkurransetilsyn. * NVE er i ferd med å bli en politisk aktør. * NVEs reguleringsregime er samfunnsfiendtlig. Vidar Hennum: Terje Olsson: * Det er en polarisering marked beredskap ift vaktordninger. * Undersøkelser i Sverige viser at dereguleringen ikke har gitt rimeligere kraft, tvert i mot har det i perioden hvor markedet har vært deregulert, vært en prisøkning på 80 % mens KPI (konsumprisindeks) for samme periode er på 12 %. Er det gjort tilsvarende undersøkelser i Norge? * Mangel på lokalkunnskap er et problem i større enheter. Hvilken

3 3 Steinar Rasmussen: myndighet har NVE til å vurdere størrelse/oppdeling i mindre enheter i forb. med konsesjonsbehandling? * Hvilke krav stilles til vaktordninger i forb. med utskilling av entreprenørselskaper? *Kan konsern selge ut entreprenørselskap uten å oppbemanne nettselskapet? Asle Selfors oppsummering i forhold til spørsmålstilling: # I konsesjonssøknader skal det beskrives hvem (entreprenør) nettselskaper har avtale med. # NVE kan ønske entreprenørdannelser, dette er imidlertid ikke kategorisk og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. # I forbindelse med entreprenørselskaper vurderes ikke eierforhold, kun selskapenes situasjon. # Flerfaglige selskaper er betenkelig, men ikke ulovlig. NVE kan kun gripe inn ved brudd på regelverk/forskrifter. #Det er krav til både bestillerkompetanse og kontrollkompetanse (teknisk) hos konsesjonsinnehaver. #NVE har ikke noe ønske om å drive med tolkning av regel/lovverk, og ønsker derfor helt klare retningslinjer/lovverk på området. #Det er laget en rapport i forbindelse med uværet på Østlandet i desember 2002, den viser klart at de store selskapene har/har hatt store problemer med å etablere en velfungerende beredskap. # Konsesjonsavslag grunnet økonomisk uforsvarlighet har så vidt vites ikke forekommet. I midleurtid er det gitt avslag ift økte inntektsrammer. #Reguleringsregimet er svær sammensatt, NVEs oppgaver er gitt i klare rammer. #NVE sender stadig bekymringsmeldinger til departementet uten å få aksept for forslag til lovendringer. #Vedrørende beredskap/vaktordninger (hjemmevakt ringelister) må det kunne dokumenteres hendelser/erfaringer før eventuelle tiltak kan iverksettes. #Det er ikke gjort undersøkelser i Norge mht prisvekst på kraft ift KPI på samme måte som i Sverige. Det er imidlertid på det rene at det i perioden 1990 til 2000 var liten prisvekst på kraft i Norge.

4 4 # Å reversere dannelsen av mastodontselskaper ligger utenfor NVEs mandat. Det er dessverre ikke anledning å bruke egne meninger/sunn fornuft ift lov og forskrifter. 28. september 2004 Kl:09.00 Dirigent: Kjell Arne Andersen Referent: Lars Paulsen ERFARINGER MED ENTREPRENØRSELSKAPER Svein Davidsen, BKK: Følgende problemstillinger ble berørt: *Etiske retningslinjer *Hvorfor entreprenørselskap som eget AS *Er det lettere å nedbemanne? *Større muligheter for å redusere lønns og arbeidsvilkår? Bedriftens syn/oppfatning ved eget entreprenørselskap: *Bedre ut fra bedriftsøkonomisk synspunkt *Klarere konkurransefokus *Klarere markedsprofil *Bedre kostnadskontroll *Mindre innblanding fra andre deler av selskapet *Får med seg både økonomi og arbeidsoppgaver Fordeler der hvor entreprenørvirksomhet ikke skilles ut som eget selskap: *Større/tyngre økonomisk ryggrad *Inngår i selskapets helhet *Bedre utviklings- og avansementsmuligheter *Større fleksibilitet ved prosjektgjennomføring *Større ressurser innenfor HMS Personal og fellestjenester *Større sikkerhet for arbeidsplassene Steinar Rasmussen, Agder Energimontasje: Utskillelse av Nett Konsulent Montasje forgikk mot ansattes stemmer. *Genererer større byråkrati *Krav til taushet lojalitet *Viktig med oppegående tillitsvalgte *Driver tradisjonell virksomhet i tillegg til å utvikle nye forretningsområder (Tele, fiber med mer) *Nedbemanning ca 15 % (ikke elektrofagfolk) *Stadig fokus på lønns- og arbeidsvilkår ift kostnader relatert til konkurransemarkedet. *Press mot pensjon - direkte oppmøte betalt spisepause

5 5 *Vaktordning halvert etablert påkallingsordninger *Press på reise diett overtid *HMS IA flagges av bedriften, dette virker mistenkelig *Press fra Nettselskapet på entrepriser *Generelt press på lov- og avtaleverk *Til tider oppleves en for passiv fagbevegelse *Fare for flere uorganiserte *Fare for økt innleie av arbeidskraft Vi må bli mer politisk aktive. Johnny Ranggjord, Fortum Service: *Historikken bak dagens situasjon *Kommersielt selskap, det skal være inntjening i alle ledd *Det fokuseres til enhver tid på lønnsomhet *Arbeidsområde Østfold Oslo Akershus Sverige *Det er svært tungt å drive tillitsvalgtarbeid *Entreprenørvirksomhet stiller klare krav til forbundets tariffarbeid *Lokale krav møtes gjerne med permitteringsspøkelset Se Sandbergs foredrag Hafslund (powerpoint) Terje Sandberg, Hafslund: Bransjen oppleves som: *Små og inneffektive enheter *Stor administrasjon og mange montører *El-verksjefer på hver sin tue *Krig mellom energiverkene *Skepsis til energiverkene i befolkningen Historikk: *Forslag om vertikalintegrerte elverk i hvert fylke *Sjefer og ansatte sloss i mot dette *Genererer utredning om ny Energilov *Det børe å være 5 enheter i Norge, dette vil gi: -Billigere strøm -Effektiv forvaltning *Kommunene selger seg ut, fylkene sitter i førersetet Resultat av entreprenørdannelser: *Full konkurranseutsetting fra første dag *Redusert fra 600 til 400 ansatte *Gode sluttpakker *Ny reduksjon med 100 ansatte fra 27/ *56+ fredes ift dette *Sluttpakker på 1 års lønn *Høyt press på lokale særavtaler *Nivået i bransjen oppleves som i en negativ spiral ift lønns- og arbeidsvilkår

6 6 Hafslund konkurrerer med vertikalintegrerte elverk hvor krysssubsidiering forekommer Landsomfattende entreprenøroverenskomst under EBL-avtalen må på plass. Leif Olsen Distr. Buskerud: *Flere entreprenørselskaper satser i det tradisjonelle installasjonsmarkedet *Paradoks når NEM (Norsk Energimontasje Drammen) arbeider i Oslo, mens Hafslund arbeider i Drammen *Montører i RIK arbeider uten avtale om oppmøte/reisetidsavtale, alt foregår på egen tid. *Montører er villig til å gå ned i lønn Det er fint at forbundet tar problemstillingen på alvor, det er også nødvendig med lokalt engasjement. Rasering av tariffbestemmelser har aldri generert flere arbeidsplasser. GRUPPEARBEID: Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Erik Bråten Trond Johansen Åge Nicolaysen Johnny Ranggjord Tommy Linder Erlend Teig Per Arne Lillehagen Nils Roar Brenna Geir Wamstad Alf Erik Hundstad Torbjørn Holøs Jonny Rolfsnes Uno Andersen Steinar Rasmussen Oddmund Årdal Geir Håkon Reitan Jarle Eide Bjørnar Dahle Karsten Tyse Per Storli Helge Wahl Rolf Fygle John Lindrupsen

7 7 Gruppe 4: Gruppe 5: Gruppe 6: Terje Sandberg Truls Wickholm Roger Andre Hansen Svend Arne Hagen Steinar Rønningstad Åge Andersen Rune Bæver Henning Elvekrok Roger W. Hansen Rolf Bersås Mona Søndenå Geir Bjarne Tveit Arthur Sjursen Svein Davidsen Morten Bildøy Arne Ytterhaug Svein Ose Geir Tore Mjønes Roger Fløtkjær Cato Lund Odd Stephansen Gunnar Nilsen Kåre Finjord Gruppe 7: Asgeir Norevik Jens Martin Lindbakken Fred Løvli Odd Harald Sverdrupsen Torill W. Johansen Hilmar Olsen Alf Egil Solvang Rapporter fra gruppearbeidet: Gruppe 1 v/erik Bråten: #Det spriker fra rent offentlig eiet selskap med divisjoner til rendyrket entreprenørselskap. #Det oppleves stort press på tillitsvalgte og på lønns og arbeidsvilkår #Tradisjonelle møteplasser for ansatte og tillitsvalgte splittes opp, det blir små muligheter til å få tatt opp saker #Stadige endringer i selskapets organisering, skifte av ledelse og eiere skaper stor usikkerhet mht arbeidsplassene #Manglende opplæring for tillitsvalgte og medlemmer er et problem #Store utfordringer ift innleie av arbeidskraft og utsetting av arbeid Erik Bråten presenterte en mal for hvordan innleieproblematikken skulle håndteres iht AML og tariffbestemmelser. Gruppe 2 v/torbjørn Holøs: #Opprettelse av entreprenørselskaper er et politisk spørsmål #Konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår skaper ikke flere arbeidsplasser. #Det må etableres en landsomfattende entreprenøravtale, spesielt ift reisebest. #Kile-kostnadene er for lave ift å holde investeringsbehovet oppe i nettselskapene.

8 8 #Inntektsrammesystemet bør premiere de som investerer/reinvesterer for å opprettholde nettkvaliteten. Vi som organisasjon må intensivere arbeidet ift at konsesjonsbestemmelsene i Energiloven blir håndhevet ut i fra forutsetningene de ble skapt på. Gruppe 3 v/geir Wamstad: Dagens situasjon: #Stort press på opparbeidede rettigheter, spes lønns/arbeidsvilkår. #På akkord med sikkerheten #Forbruker får høyere pris og dårligere service #Lokalkunnskapen har blitt borte #Sosialt nettverk forsvinner, dette påvirker også sykefraværet Tidligere sa energiverkene: Hva har vi råd til å utføre av vedlikehold? I dag sier de: Hva kan vi tjene på å la vedlikeholdet være, og hvor langt tør vi gå Hva må vi som tillitsvalgte/organisasjon gjøre: *Bevisstgjøre befolkningen ift dagens situasjon. *Få politikerne på lag uavhengig av partitilhørighet. *Forbundet må ha en felles strategi *Avtaler som bør være et godt verktøy for tillitsvalgte: -Landsomfattende tariffavtale for entr.virksomhet -Sterkere føringer for tillitsvalgte -Mer synlig forbund for tillitsvalgte *Danne nettverk for tillitsvalgte -Må baseres på ærlighet -Utveksle lokale særavtaler -Bevisstgjøre tillitsvalgte ift forhandling lokalt -Synliggjøre hvordan lokale avtaler ikke skal se ut. -Føringer fra forbundet hvordan lokale avtaler skal se ut -Bevisstgjøre ansatte i forb. sikkerhet (spes.hviletidbest.) *Bevisstgjøre eiere/politikere og befolkning i forhold til viktigheten av å bygge og drifte infrastruktur *Det er viktig med rekruttering til energimontøryrket Redaksjonskomiteen må utarbeide informasjon i 3 forskjellige format som skal rettes inn mot: Politikere Befolkningen via mediene Egne medlemmer

9 9 Gruppe 4 v/arne Ytterhaug: #Målet for eierne er et fritt deregulert marked #Vi må få på plass en entreprenøravtale #Vi må slutte å tenke kun egen bedrift #Det ser ut som vi ordner den sosiale dumpinga selv. #Gode kollektive avtaler Gruppe 5 v/svein Ose: #Alle kjenner seg igjen av beskrivelsen av entreprenørvirksomheten #Det er et politisk spill #Tillitsvalgte har ikke noe ansvar for den situasjonen bransjen er i #Vi må ha is i magen Hva gjør vi: #Ny tariffavtale #Sette ned et utvalg nå #Det kreves handling #Vi må samles oftere #Eller skal vi gi faen Gruppe 6 v/truls Wickholm: Erfaringer rundt entreprenørdannelsen: #Behov for et felles avtaleverk -Reise -Oppmøte #Dårlig oppfølging fra NVE og DSB #Netteierne setter premissene for utviklingen #Forbundet må ta et overordnet ansvar #Kravet til avkastning på investert kapital er styrende

10 10 Gruppe 7 v/alf Egil Solvang: # Hvor flinke har vi vært, og hvor god jobb har vi gjort? -Tusenvis av arbeidsplasser er borte -Bransjen har et overskudd på 11 milliarder kroner -Vi har vært med på dette hele veien # Vi ønsker ikke entreprenørselskaper # Hvordan skal vi kunne bli enige om et felles syn # Det er selskaper som i dag lukker eget nett for andre, mens de selv arbeider på andre nett. #Det er holdninger ute som: noen må knekkes for at vi kan berge våre arbeidsplasser Slike holdninger må bort. #Lojalitet mot eget selskap medfører at det gås på akkord med lønns- og avtaleverk pensjonsordninger/betingelser med mer. #Det foregår en formidabel konsulentvirksomhet i bransjen #Koordinering av vår virksomhet som tillitsvalgte er forbundets ansvar #Manglende tariffbestemmelser for bransjen er et stort problem #Sosial dumping er en del av vår hverdag #Vi har ikke greid å styre mye av utviklingen, vi har vært for lite flinke til å påvirke politiske vedtak. Hva kan vi gjøre med dette: # Endre Energilovens pkt # Politisk arbeid # Adhoc/bransjeutvalg som kan jobbe med dette inn mot LO-kongressen og valget

11 11 TARIFFPOLITISKE UTFORDRINGER I RELASJON TIL ENTREPRENØRDANNELSEN v/ Jan Olav Andersen: Debatt/kommentarer: Svend Arne Hagen: #Problemstillingen rundt ELKOM/Betonmast, dette er et firma som rettes mer og mer inn mot elektroinstallatørarbeid, Arb.mandsforbundet har overenskomsten. Geir Tore Mjønes: #Vi vil ha ordna lønns/avtalevilkår for våre medlemmer i energibransjen, dette er alle enige om. Det er utrolig mange utfordringer for å sikre dette i dagens avtaleverk. #Hvordan skal vi ta tak i problemene med at det til stadighet inngås lokale avtaler som blir dårligere og dårligere. #Vi må skaffe oss et verktøy til å få utført dette arbeidet #Solidaritet og samhold blir nøkkelord. #Det må et bredt sammensatt utvalg til, kanskje må vi også utenfor eget forbund for å få dette til. #Det må skapes en arena hvor dette arbeidet drives #Det må tariff-festes minstestandarder #Denne kampen må vi føre fram mot tariffoppgjøret 2006 #Alle nye satsingsområder innenfor entreprenørselskapene må følges nøye og vi må reagere raskt Kjell Arne Andersen: #Eierne har høstet godt de siste 5-6 år, dette er i stor grad uttak som bygger ned egenkapitalen. #Reduserte investeringer kan bli et problem, dette er imidlertid langt fra sikkert. Feilfrekvensen er ikke dramatisk endret. #Utbyttefokus forsterker kravet til økonomi/inntjening #Bestiller/utførerrollen synliggjør kostnadene på en helt annen måte. Bransjen en organisasjonsform som er vanlig ellers i næringslivet.

12 12 Hvilke utfordringer står vi over for? #Press på tillitsvalgte #Press på lov/avtaleverk #Kamp for å beholde goder/rettigheter #ALLU svekket stillingsvern, her må vi prioritere politiskarbeid. #Vi må gi de tillitsvalgte kompetanse og kunnskap til å klare disse utfordringene. Alf Egil Solvang: #Vi må ikke akseptere utviklingen fordi utviklingen er der. Vi har ikke greid å sikre arbeidsplasser med den strategien vi har fulgt. #Det er nye grupper ansatte som har kommet inn i bedriftene #Hvilken avtale skal vi prioritere som mål for en samlet bransje. #Vi opplever at alt selges i lokale forhandlinger, EBL har en et klart mål; minst mulig sentralt og mest mulig lokalt. Dette innebærer at vi må ha mer fokus på sentrale bestemmelser. #Tidligere var tidsstyrt vedlikehold gjennomgående praksis, nå benyttes badekarmodellen #Har vi vilje til å handle? Vi må få en avtale med streikerett Svein Davidsen: #Det stilles mange gode krav til forbundet, Forbundet er imidlertid oss. #Mye dreier seg om holdninger #Vi må finne grunnlaget å arbeide videre på #EBL vil ikke ha reise/oppmøtebestemmelser i sentral avtale #Energilovens bør prøves for rettssystemet #Vi må styrke avtaleverket for tillitsvalgte, alle sliter i dag. Vi må nedsette et utvalg til å arbeide med dette, deretter må det avholdes en ny konferanse. Torbjørn Holøs: #Vi må bli flinkere til å samarbeide om felles problemstillinger,

13 13 ikke holde kortene tett til brystet i enhver sammenheng. Vi har vært oss selv nærmest litt for lenge, for deretter å skrike på forbundet når vi føler at det brenner under beina våre. #Vi må bli tøffere som tillitsvalgte lokalt, vi må tørre å ta konflikter det vil si; vi må tviste avtalebestemmelser, både ift sentral avtale og lokale avtaler. #Vi må bli bedre på samarbeid, felles strategier og planer. #De fleste driver i dag en form for entreprenørvirksomhet, vi må sammen arbeide for å få på plass et avtaleverk som fanger opp denne virksomheten. Steinar Rasmussen: #Kontakt på tvers av bedriftene/distriktene er svært viktig #Det er vanskelig å snu den politiske utviklingen raskt. #Styrket avtaleverk er nødvendig, tillitsvalgtes rettigheter og tarifferte lønns og arbeidsvilkår som passer med hverdagen. #Medlemmene må vekkes politisk. Erik Bråten: #Tillitsvalgte tar på seg et alt for stort ansvar, vi må lære oss å bruke tvistemuligheten langt oftere. Både mht Hovedavtalene og Tariffavtalene. Geir Wamstad: #Alle i forbundet har en jobb å gjøre, verktøy for å utvikle gode lokale avtaler må på plass. #Vi må bygge nettverk og samarbeide mer. Jan Olav Andersen til oppsummering: # Det har vært en god debatt #Krav om å få forsterke arbeidet mot avtaleverket skal tas på alvor. #Bransjerådet (KS-EBL) skal involveres mer generelt også mot næringspolitikk #Intern diskusjon legges til bransjerådet, det etableres et bredere utvalg for å ta denne debatten videre, vi må kanskje involvere andre områder i forbundet. #Det er mulig at arbeidet med rammebaserte avtaler ikke er

14 % vellykket. Lokalt spillerom krever sterke tillitsvalgte, men også sterke sentrale avtaler. #Vi har et stort problem så lenge tillitsvalgte er villige til å inngå avtaler som bærer preg av sosial dumping for å skaffe arbeid. #For å bli sterke må vi samarbeide. #Det er viktig at arbeidet mot tariff-forhandlingene må starte lenge før forhandlingene starter. #Tvisten på Lyse/Skagerak ift utbetaling ved uenighet vil vise om bestemmelsen har realverdi, denne vil bli prøvd i arbeidsretten dersom den ikke løses før. #Resultater er viktig, men ikke for enhver pris. #Rett til tillitsvalgtarbeid. HAs bestemmelser om nødvendig tid kan med fordel benyttes dersom det ikke lar seg gjøre å forhandle frem en avtale om tidsbruk. Det er ikke bedriften som avgjør hva som er nødvendig tid. Kjell Arne Andersen: Bergenskonferansen er en arena hvor vi har god anledning til å fronte våre saker. Her er ofte den politiske delen av kraft/energibransjen til stede. Vi ønsker innspill i forhold til hvilke temaer vi skal ta inn i konferanseprogrammet Kl.0930 Dirigent: Leif Olsen Appell ved Rolf Bersås ift Heiskonflikten NETTREGULERINGSREGIMET STATUS FREMDRIFT v/bjørn Fornes Se Fornes sitt foredrag Nettregulering (powerpoint) Konferansen avsluttet kl.1100 Lars Paulsen/referent

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Energipolitiske utfordringer

Energipolitiske utfordringer Energipolitiske utfordringer Landstariffkonferansen energi 2005 Innledning Hans O. Felix Lysbilde nr.: 1 Eierskap Fakta: Ca 90 % offentlig eid 40 % kommuner og fylkeskommuner 50 % stat (direkte og indirekte)

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Forbundsleder Hans O. Felix EL & IT Forbundet Lysbilde nr.: 1 EL & IT Forbundet har medlemmer innen følgende områder: Ansatte innen elektroinstallasjon

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Referat Møte DLE Forum

Referat Møte DLE Forum Møtereferat DLE-Forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 2008-11-25 08/ /hepa Referent Deres dato Deres referanse Paul K. Hermansen, tlf. 55306966 Til (stede) Torbjørn Hofstad Oddmund Foss Kristine Aarvold

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Den oppsatte sakslisten har sak nr 71/05 til behandling. Saken er unntatt offentlighet.

Den oppsatte sakslisten har sak nr 71/05 til behandling. Saken er unntatt offentlighet. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Alf E Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Løvenskiold Open 2005

Løvenskiold Open 2005 file://c:\temp\2005_06_19_02020 Loevenskiold_Open.htm Stevnerapport Løvenskiold Open 2005 Side 1 av 8 / Løvenskiold Open 2005, 19-06-2004 Stevnenr: 02020 Arrangør : Oslo PK, Bærum PK, Oslo Sportsskyttere

Detaljer

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix PROTOKOLL Tilstede: Relacom AS: Hugo Maurstad Johan Ek Stein Martinsen Gunnar Lien Viggo Larsen NAVO: Lars Haukaas EL & IT Forbundet: Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne LO Stat/EL

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand Premieliste Beste individuelle skytter Emil Revhaug Olimb 49 0 97 46 3* Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune 48 0 96 44 3* Gjenstand 3 Ole Ramstad Weels betong 47 0 96 43 2* Gjenstand 4 Svend Bjerketvedt

Detaljer

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør Muligheter og trusler ved forskriften Sett fra entreprenør 17. april 2012 INNHOLD 1. Overordnet refleksjon 2. Nett AS 3. Vakt & Beredskap 4. Mulige utfordringer 5. Oppsummering Kort om Nettpartner.. Tjenester

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Referat oppsummering gruppearbeid

Referat oppsummering gruppearbeid Fork. Til stede Referat Referat oppsummering gruppearbeid Faveo Prosjektledelse AS Postboks 213 NO-9253 Tromsø www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Oppdrag: Kommuneplan Sak: Sted: Referent:

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 Lilland Hotell Tau Tilstede hele eller deler av samlingen: Kjell Vestly, Terje Nysted, Aase Fintland, Kjetil Krohn- Pettersen, Tommy Angeltveit, Elna

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Sammenligning for utvikling - Driftsavdelingens erfaringer med forskjellige BM-program. Jørn-Wiggo Bergquist Driftssjef, NTNU

Sammenligning for utvikling - Driftsavdelingens erfaringer med forskjellige BM-program. Jørn-Wiggo Bergquist Driftssjef, NTNU Sammenligning for utvikling - Driftsavdelingens erfaringer med forskjellige BM-program Jørn-Wiggo Bergquist Driftssjef, NTNU Driftsavdelingen 010114 Driftsavdelingen Jørn-Wiggo Bergquist Jens Petter Nygård

Detaljer

Fiberutbygging på Sunnmøre 03.11.2015

Fiberutbygging på Sunnmøre 03.11.2015 1 Fiberutbygging på Sunnmøre 03.11.2015 Ikke enkelt (men morsomt!) å bygge fiber på Sunnmøre. 2 TAFJORD med energi for fremtiden 3 4 Tafjord Marked AS To forretningsområder Strøm og fiberbasert bredbånd

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Delegater. Forbundsledelsen 1 Hans Olav Felix 2 Tore Steinar Gulbrandsen 3 Terje Olav Olsson 4 Tove Johansen 5 Jan Olav Andersen

Delegater. Forbundsledelsen 1 Hans Olav Felix 2 Tore Steinar Gulbrandsen 3 Terje Olav Olsson 4 Tove Johansen 5 Jan Olav Andersen Delegater Forbundsledelsen 1 Hans Olav Felix 2 Tore Steinar Gulbrandsen 3 Terje Olav Olsson 4 Tove Johansen 5 Jan Olav Andersen Forbundsstyret 6 Ove Gunnar Toska 7 Jarle Arnar Eide 8 Hilde Nyutstumoen

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 9488/16 Regdato:26.04.2016 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12645-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/LIVGRY Navn: Hamborgstrøm Bo og Servicesenter Dok.beskr: Vedtak om pålegg om retting av avvik

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/08692-004 Dato: 24.01.2003 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL AV KRAFTVERK INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet. Det Kongelige Arbeidsdepartement Vår dato 20.05.2010 Postboks 8019 Dep Deres dato 10.05.2010 0030 OSLO Vår referanse DM281113 Deres referanse Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Tekniske erfaringer med fellesføring

Tekniske erfaringer med fellesføring Tekniske erfaringer med fellesføring - Synspunkt fra en ekom-aktør Frank A. Olsen Telenor Norge, Network Engineering 7. februar 2012 Agenda 1. Telenor Norge - våre planer 2. Hvordan oppleves det enkelte

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene

TARIFFOPPGJØRET Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene TARIFFOPPGJØRET 2010 Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene 17. februar 2010 TEMAER Jeg vil ta for meg følgende: NNNs organisasjon og struktur Presentasjon av næringsmiddelarbeideren Tariffoppgjøret

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer