Referat fra Energikonferansen september 2004 Pers Hotell, Gol. Se Felix sitt foredrag Hjemfall NOU (powerpoint)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Energikonferansen 27. - 29. september 2004 Pers Hotell, Gol. Se Felix sitt foredrag Hjemfall NOU (powerpoint)"

Transkript

1 1 Referat fra Energikonferansen september 2004 Pers Hotell, Gol. Oppstart: Kl 1440 Åpning v/vidar Hennum Forslag til dirigenter: Kjell Arne Andersen Leif Olsen Lars Paulsen Dirigent Referent : Kjell Arne Andersen : Lars Paulsen Valg av redaksjonskomité: Bjørn Fornes Geir Tore Mjønes Rolf Bersås Jarle Eide HJEMFALL FOR FALL V/forbundsleder Hans Felix Se Felix sitt foredrag Hjemfall NOU (powerpoint) Debatt/spørsmål: Alf Egil Solvang: *Hvorfor aksepteres det at EØS-regler/lov brytes Hans Felix oppsummering: *Hjemfallproblematikken er mer politikk enn jus. Det må derfor på den politiske dagsorden. *Vi må være oppmerksom på PIL og Kjemisk i denne forbindelse. *Industriens kraftkontrakter er ulovlig iflg ESA. *Tør noen ta opp dette før valget. *Stor usikkerhet i forhold til ESA behandling *Enstemmig utvalg vil sannsynligvis medføre vedtak i Stortinget. Et mindretall i en delt innstilling har derimot mulighet til å få støtte i Stortinget. *Mange interessenter kan komme til å stevne staten inn for ESA *Undersøkelser viser at 87 % ønsker offentlig kontroll over vannkraftproduksjonen i Norge.

2 2 *Det er ingen grunn til å legge seg flat for EØS *Utvalgsinnstillingen overleveres statsråden , det blir deretter en 3 mnd høringsrunde. Statsråden har sagt at hun ønsker behandling i Stortingets vårsesjon 2005, noe som virker lite sannsynlig. Det mest sannsynlige er behandling i høstsesjonen ER ENTREPRENØRDANNELSER IHT KONSESJONSLOVGIVNINGEN? V/Asle Selfors, NVE Se Selfors sitt foredrag NVE (powerpoint) Innledning V/Henning Solhaug, EL & IT Forbundet Henning Solhaug avsluttet med følgende spørsmål til Asle Selfors: # Er entreprenørselskaper ønskelig? # Hvordan takles flereide entreprenørselskaper med uklar styring? # Hva med flerfaglige entreprenørselskaper? # Er det tilstrekkelig med Bestillerkompetanse, eller er Utførerkompetanse nødvendig? Debatt - spørsmål til innlederne: Bjørn Fornes : * Hvilke minimumskrav stilles i forb. med konsesjonsbehandling? * Kan de gis avslag på konsesjonssøknad grunnet ikke-økonomisk forsvarlig drift? Alf Egil Solvang: * NVE går fra å være en regulator til å være et konkurransetilsyn. * NVE er i ferd med å bli en politisk aktør. * NVEs reguleringsregime er samfunnsfiendtlig. Vidar Hennum: Terje Olsson: * Det er en polarisering marked beredskap ift vaktordninger. * Undersøkelser i Sverige viser at dereguleringen ikke har gitt rimeligere kraft, tvert i mot har det i perioden hvor markedet har vært deregulert, vært en prisøkning på 80 % mens KPI (konsumprisindeks) for samme periode er på 12 %. Er det gjort tilsvarende undersøkelser i Norge? * Mangel på lokalkunnskap er et problem i større enheter. Hvilken

3 3 Steinar Rasmussen: myndighet har NVE til å vurdere størrelse/oppdeling i mindre enheter i forb. med konsesjonsbehandling? * Hvilke krav stilles til vaktordninger i forb. med utskilling av entreprenørselskaper? *Kan konsern selge ut entreprenørselskap uten å oppbemanne nettselskapet? Asle Selfors oppsummering i forhold til spørsmålstilling: # I konsesjonssøknader skal det beskrives hvem (entreprenør) nettselskaper har avtale med. # NVE kan ønske entreprenørdannelser, dette er imidlertid ikke kategorisk og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. # I forbindelse med entreprenørselskaper vurderes ikke eierforhold, kun selskapenes situasjon. # Flerfaglige selskaper er betenkelig, men ikke ulovlig. NVE kan kun gripe inn ved brudd på regelverk/forskrifter. #Det er krav til både bestillerkompetanse og kontrollkompetanse (teknisk) hos konsesjonsinnehaver. #NVE har ikke noe ønske om å drive med tolkning av regel/lovverk, og ønsker derfor helt klare retningslinjer/lovverk på området. #Det er laget en rapport i forbindelse med uværet på Østlandet i desember 2002, den viser klart at de store selskapene har/har hatt store problemer med å etablere en velfungerende beredskap. # Konsesjonsavslag grunnet økonomisk uforsvarlighet har så vidt vites ikke forekommet. I midleurtid er det gitt avslag ift økte inntektsrammer. #Reguleringsregimet er svær sammensatt, NVEs oppgaver er gitt i klare rammer. #NVE sender stadig bekymringsmeldinger til departementet uten å få aksept for forslag til lovendringer. #Vedrørende beredskap/vaktordninger (hjemmevakt ringelister) må det kunne dokumenteres hendelser/erfaringer før eventuelle tiltak kan iverksettes. #Det er ikke gjort undersøkelser i Norge mht prisvekst på kraft ift KPI på samme måte som i Sverige. Det er imidlertid på det rene at det i perioden 1990 til 2000 var liten prisvekst på kraft i Norge.

4 4 # Å reversere dannelsen av mastodontselskaper ligger utenfor NVEs mandat. Det er dessverre ikke anledning å bruke egne meninger/sunn fornuft ift lov og forskrifter. 28. september 2004 Kl:09.00 Dirigent: Kjell Arne Andersen Referent: Lars Paulsen ERFARINGER MED ENTREPRENØRSELSKAPER Svein Davidsen, BKK: Følgende problemstillinger ble berørt: *Etiske retningslinjer *Hvorfor entreprenørselskap som eget AS *Er det lettere å nedbemanne? *Større muligheter for å redusere lønns og arbeidsvilkår? Bedriftens syn/oppfatning ved eget entreprenørselskap: *Bedre ut fra bedriftsøkonomisk synspunkt *Klarere konkurransefokus *Klarere markedsprofil *Bedre kostnadskontroll *Mindre innblanding fra andre deler av selskapet *Får med seg både økonomi og arbeidsoppgaver Fordeler der hvor entreprenørvirksomhet ikke skilles ut som eget selskap: *Større/tyngre økonomisk ryggrad *Inngår i selskapets helhet *Bedre utviklings- og avansementsmuligheter *Større fleksibilitet ved prosjektgjennomføring *Større ressurser innenfor HMS Personal og fellestjenester *Større sikkerhet for arbeidsplassene Steinar Rasmussen, Agder Energimontasje: Utskillelse av Nett Konsulent Montasje forgikk mot ansattes stemmer. *Genererer større byråkrati *Krav til taushet lojalitet *Viktig med oppegående tillitsvalgte *Driver tradisjonell virksomhet i tillegg til å utvikle nye forretningsområder (Tele, fiber med mer) *Nedbemanning ca 15 % (ikke elektrofagfolk) *Stadig fokus på lønns- og arbeidsvilkår ift kostnader relatert til konkurransemarkedet. *Press mot pensjon - direkte oppmøte betalt spisepause

5 5 *Vaktordning halvert etablert påkallingsordninger *Press på reise diett overtid *HMS IA flagges av bedriften, dette virker mistenkelig *Press fra Nettselskapet på entrepriser *Generelt press på lov- og avtaleverk *Til tider oppleves en for passiv fagbevegelse *Fare for flere uorganiserte *Fare for økt innleie av arbeidskraft Vi må bli mer politisk aktive. Johnny Ranggjord, Fortum Service: *Historikken bak dagens situasjon *Kommersielt selskap, det skal være inntjening i alle ledd *Det fokuseres til enhver tid på lønnsomhet *Arbeidsområde Østfold Oslo Akershus Sverige *Det er svært tungt å drive tillitsvalgtarbeid *Entreprenørvirksomhet stiller klare krav til forbundets tariffarbeid *Lokale krav møtes gjerne med permitteringsspøkelset Se Sandbergs foredrag Hafslund (powerpoint) Terje Sandberg, Hafslund: Bransjen oppleves som: *Små og inneffektive enheter *Stor administrasjon og mange montører *El-verksjefer på hver sin tue *Krig mellom energiverkene *Skepsis til energiverkene i befolkningen Historikk: *Forslag om vertikalintegrerte elverk i hvert fylke *Sjefer og ansatte sloss i mot dette *Genererer utredning om ny Energilov *Det børe å være 5 enheter i Norge, dette vil gi: -Billigere strøm -Effektiv forvaltning *Kommunene selger seg ut, fylkene sitter i førersetet Resultat av entreprenørdannelser: *Full konkurranseutsetting fra første dag *Redusert fra 600 til 400 ansatte *Gode sluttpakker *Ny reduksjon med 100 ansatte fra 27/ *56+ fredes ift dette *Sluttpakker på 1 års lønn *Høyt press på lokale særavtaler *Nivået i bransjen oppleves som i en negativ spiral ift lønns- og arbeidsvilkår

6 6 Hafslund konkurrerer med vertikalintegrerte elverk hvor krysssubsidiering forekommer Landsomfattende entreprenøroverenskomst under EBL-avtalen må på plass. Leif Olsen Distr. Buskerud: *Flere entreprenørselskaper satser i det tradisjonelle installasjonsmarkedet *Paradoks når NEM (Norsk Energimontasje Drammen) arbeider i Oslo, mens Hafslund arbeider i Drammen *Montører i RIK arbeider uten avtale om oppmøte/reisetidsavtale, alt foregår på egen tid. *Montører er villig til å gå ned i lønn Det er fint at forbundet tar problemstillingen på alvor, det er også nødvendig med lokalt engasjement. Rasering av tariffbestemmelser har aldri generert flere arbeidsplasser. GRUPPEARBEID: Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Erik Bråten Trond Johansen Åge Nicolaysen Johnny Ranggjord Tommy Linder Erlend Teig Per Arne Lillehagen Nils Roar Brenna Geir Wamstad Alf Erik Hundstad Torbjørn Holøs Jonny Rolfsnes Uno Andersen Steinar Rasmussen Oddmund Årdal Geir Håkon Reitan Jarle Eide Bjørnar Dahle Karsten Tyse Per Storli Helge Wahl Rolf Fygle John Lindrupsen

7 7 Gruppe 4: Gruppe 5: Gruppe 6: Terje Sandberg Truls Wickholm Roger Andre Hansen Svend Arne Hagen Steinar Rønningstad Åge Andersen Rune Bæver Henning Elvekrok Roger W. Hansen Rolf Bersås Mona Søndenå Geir Bjarne Tveit Arthur Sjursen Svein Davidsen Morten Bildøy Arne Ytterhaug Svein Ose Geir Tore Mjønes Roger Fløtkjær Cato Lund Odd Stephansen Gunnar Nilsen Kåre Finjord Gruppe 7: Asgeir Norevik Jens Martin Lindbakken Fred Løvli Odd Harald Sverdrupsen Torill W. Johansen Hilmar Olsen Alf Egil Solvang Rapporter fra gruppearbeidet: Gruppe 1 v/erik Bråten: #Det spriker fra rent offentlig eiet selskap med divisjoner til rendyrket entreprenørselskap. #Det oppleves stort press på tillitsvalgte og på lønns og arbeidsvilkår #Tradisjonelle møteplasser for ansatte og tillitsvalgte splittes opp, det blir små muligheter til å få tatt opp saker #Stadige endringer i selskapets organisering, skifte av ledelse og eiere skaper stor usikkerhet mht arbeidsplassene #Manglende opplæring for tillitsvalgte og medlemmer er et problem #Store utfordringer ift innleie av arbeidskraft og utsetting av arbeid Erik Bråten presenterte en mal for hvordan innleieproblematikken skulle håndteres iht AML og tariffbestemmelser. Gruppe 2 v/torbjørn Holøs: #Opprettelse av entreprenørselskaper er et politisk spørsmål #Konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår skaper ikke flere arbeidsplasser. #Det må etableres en landsomfattende entreprenøravtale, spesielt ift reisebest. #Kile-kostnadene er for lave ift å holde investeringsbehovet oppe i nettselskapene.

8 8 #Inntektsrammesystemet bør premiere de som investerer/reinvesterer for å opprettholde nettkvaliteten. Vi som organisasjon må intensivere arbeidet ift at konsesjonsbestemmelsene i Energiloven blir håndhevet ut i fra forutsetningene de ble skapt på. Gruppe 3 v/geir Wamstad: Dagens situasjon: #Stort press på opparbeidede rettigheter, spes lønns/arbeidsvilkår. #På akkord med sikkerheten #Forbruker får høyere pris og dårligere service #Lokalkunnskapen har blitt borte #Sosialt nettverk forsvinner, dette påvirker også sykefraværet Tidligere sa energiverkene: Hva har vi råd til å utføre av vedlikehold? I dag sier de: Hva kan vi tjene på å la vedlikeholdet være, og hvor langt tør vi gå Hva må vi som tillitsvalgte/organisasjon gjøre: *Bevisstgjøre befolkningen ift dagens situasjon. *Få politikerne på lag uavhengig av partitilhørighet. *Forbundet må ha en felles strategi *Avtaler som bør være et godt verktøy for tillitsvalgte: -Landsomfattende tariffavtale for entr.virksomhet -Sterkere føringer for tillitsvalgte -Mer synlig forbund for tillitsvalgte *Danne nettverk for tillitsvalgte -Må baseres på ærlighet -Utveksle lokale særavtaler -Bevisstgjøre tillitsvalgte ift forhandling lokalt -Synliggjøre hvordan lokale avtaler ikke skal se ut. -Føringer fra forbundet hvordan lokale avtaler skal se ut -Bevisstgjøre ansatte i forb. sikkerhet (spes.hviletidbest.) *Bevisstgjøre eiere/politikere og befolkning i forhold til viktigheten av å bygge og drifte infrastruktur *Det er viktig med rekruttering til energimontøryrket Redaksjonskomiteen må utarbeide informasjon i 3 forskjellige format som skal rettes inn mot: Politikere Befolkningen via mediene Egne medlemmer

9 9 Gruppe 4 v/arne Ytterhaug: #Målet for eierne er et fritt deregulert marked #Vi må få på plass en entreprenøravtale #Vi må slutte å tenke kun egen bedrift #Det ser ut som vi ordner den sosiale dumpinga selv. #Gode kollektive avtaler Gruppe 5 v/svein Ose: #Alle kjenner seg igjen av beskrivelsen av entreprenørvirksomheten #Det er et politisk spill #Tillitsvalgte har ikke noe ansvar for den situasjonen bransjen er i #Vi må ha is i magen Hva gjør vi: #Ny tariffavtale #Sette ned et utvalg nå #Det kreves handling #Vi må samles oftere #Eller skal vi gi faen Gruppe 6 v/truls Wickholm: Erfaringer rundt entreprenørdannelsen: #Behov for et felles avtaleverk -Reise -Oppmøte #Dårlig oppfølging fra NVE og DSB #Netteierne setter premissene for utviklingen #Forbundet må ta et overordnet ansvar #Kravet til avkastning på investert kapital er styrende

10 10 Gruppe 7 v/alf Egil Solvang: # Hvor flinke har vi vært, og hvor god jobb har vi gjort? -Tusenvis av arbeidsplasser er borte -Bransjen har et overskudd på 11 milliarder kroner -Vi har vært med på dette hele veien # Vi ønsker ikke entreprenørselskaper # Hvordan skal vi kunne bli enige om et felles syn # Det er selskaper som i dag lukker eget nett for andre, mens de selv arbeider på andre nett. #Det er holdninger ute som: noen må knekkes for at vi kan berge våre arbeidsplasser Slike holdninger må bort. #Lojalitet mot eget selskap medfører at det gås på akkord med lønns- og avtaleverk pensjonsordninger/betingelser med mer. #Det foregår en formidabel konsulentvirksomhet i bransjen #Koordinering av vår virksomhet som tillitsvalgte er forbundets ansvar #Manglende tariffbestemmelser for bransjen er et stort problem #Sosial dumping er en del av vår hverdag #Vi har ikke greid å styre mye av utviklingen, vi har vært for lite flinke til å påvirke politiske vedtak. Hva kan vi gjøre med dette: # Endre Energilovens pkt # Politisk arbeid # Adhoc/bransjeutvalg som kan jobbe med dette inn mot LO-kongressen og valget

11 11 TARIFFPOLITISKE UTFORDRINGER I RELASJON TIL ENTREPRENØRDANNELSEN v/ Jan Olav Andersen: Debatt/kommentarer: Svend Arne Hagen: #Problemstillingen rundt ELKOM/Betonmast, dette er et firma som rettes mer og mer inn mot elektroinstallatørarbeid, Arb.mandsforbundet har overenskomsten. Geir Tore Mjønes: #Vi vil ha ordna lønns/avtalevilkår for våre medlemmer i energibransjen, dette er alle enige om. Det er utrolig mange utfordringer for å sikre dette i dagens avtaleverk. #Hvordan skal vi ta tak i problemene med at det til stadighet inngås lokale avtaler som blir dårligere og dårligere. #Vi må skaffe oss et verktøy til å få utført dette arbeidet #Solidaritet og samhold blir nøkkelord. #Det må et bredt sammensatt utvalg til, kanskje må vi også utenfor eget forbund for å få dette til. #Det må skapes en arena hvor dette arbeidet drives #Det må tariff-festes minstestandarder #Denne kampen må vi føre fram mot tariffoppgjøret 2006 #Alle nye satsingsområder innenfor entreprenørselskapene må følges nøye og vi må reagere raskt Kjell Arne Andersen: #Eierne har høstet godt de siste 5-6 år, dette er i stor grad uttak som bygger ned egenkapitalen. #Reduserte investeringer kan bli et problem, dette er imidlertid langt fra sikkert. Feilfrekvensen er ikke dramatisk endret. #Utbyttefokus forsterker kravet til økonomi/inntjening #Bestiller/utførerrollen synliggjør kostnadene på en helt annen måte. Bransjen en organisasjonsform som er vanlig ellers i næringslivet.

12 12 Hvilke utfordringer står vi over for? #Press på tillitsvalgte #Press på lov/avtaleverk #Kamp for å beholde goder/rettigheter #ALLU svekket stillingsvern, her må vi prioritere politiskarbeid. #Vi må gi de tillitsvalgte kompetanse og kunnskap til å klare disse utfordringene. Alf Egil Solvang: #Vi må ikke akseptere utviklingen fordi utviklingen er der. Vi har ikke greid å sikre arbeidsplasser med den strategien vi har fulgt. #Det er nye grupper ansatte som har kommet inn i bedriftene #Hvilken avtale skal vi prioritere som mål for en samlet bransje. #Vi opplever at alt selges i lokale forhandlinger, EBL har en et klart mål; minst mulig sentralt og mest mulig lokalt. Dette innebærer at vi må ha mer fokus på sentrale bestemmelser. #Tidligere var tidsstyrt vedlikehold gjennomgående praksis, nå benyttes badekarmodellen #Har vi vilje til å handle? Vi må få en avtale med streikerett Svein Davidsen: #Det stilles mange gode krav til forbundet, Forbundet er imidlertid oss. #Mye dreier seg om holdninger #Vi må finne grunnlaget å arbeide videre på #EBL vil ikke ha reise/oppmøtebestemmelser i sentral avtale #Energilovens bør prøves for rettssystemet #Vi må styrke avtaleverket for tillitsvalgte, alle sliter i dag. Vi må nedsette et utvalg til å arbeide med dette, deretter må det avholdes en ny konferanse. Torbjørn Holøs: #Vi må bli flinkere til å samarbeide om felles problemstillinger,

13 13 ikke holde kortene tett til brystet i enhver sammenheng. Vi har vært oss selv nærmest litt for lenge, for deretter å skrike på forbundet når vi føler at det brenner under beina våre. #Vi må bli tøffere som tillitsvalgte lokalt, vi må tørre å ta konflikter det vil si; vi må tviste avtalebestemmelser, både ift sentral avtale og lokale avtaler. #Vi må bli bedre på samarbeid, felles strategier og planer. #De fleste driver i dag en form for entreprenørvirksomhet, vi må sammen arbeide for å få på plass et avtaleverk som fanger opp denne virksomheten. Steinar Rasmussen: #Kontakt på tvers av bedriftene/distriktene er svært viktig #Det er vanskelig å snu den politiske utviklingen raskt. #Styrket avtaleverk er nødvendig, tillitsvalgtes rettigheter og tarifferte lønns og arbeidsvilkår som passer med hverdagen. #Medlemmene må vekkes politisk. Erik Bråten: #Tillitsvalgte tar på seg et alt for stort ansvar, vi må lære oss å bruke tvistemuligheten langt oftere. Både mht Hovedavtalene og Tariffavtalene. Geir Wamstad: #Alle i forbundet har en jobb å gjøre, verktøy for å utvikle gode lokale avtaler må på plass. #Vi må bygge nettverk og samarbeide mer. Jan Olav Andersen til oppsummering: # Det har vært en god debatt #Krav om å få forsterke arbeidet mot avtaleverket skal tas på alvor. #Bransjerådet (KS-EBL) skal involveres mer generelt også mot næringspolitikk #Intern diskusjon legges til bransjerådet, det etableres et bredere utvalg for å ta denne debatten videre, vi må kanskje involvere andre områder i forbundet. #Det er mulig at arbeidet med rammebaserte avtaler ikke er

14 % vellykket. Lokalt spillerom krever sterke tillitsvalgte, men også sterke sentrale avtaler. #Vi har et stort problem så lenge tillitsvalgte er villige til å inngå avtaler som bærer preg av sosial dumping for å skaffe arbeid. #For å bli sterke må vi samarbeide. #Det er viktig at arbeidet mot tariff-forhandlingene må starte lenge før forhandlingene starter. #Tvisten på Lyse/Skagerak ift utbetaling ved uenighet vil vise om bestemmelsen har realverdi, denne vil bli prøvd i arbeidsretten dersom den ikke løses før. #Resultater er viktig, men ikke for enhver pris. #Rett til tillitsvalgtarbeid. HAs bestemmelser om nødvendig tid kan med fordel benyttes dersom det ikke lar seg gjøre å forhandle frem en avtale om tidsbruk. Det er ikke bedriften som avgjør hva som er nødvendig tid. Kjell Arne Andersen: Bergenskonferansen er en arena hvor vi har god anledning til å fronte våre saker. Her er ofte den politiske delen av kraft/energibransjen til stede. Vi ønsker innspill i forhold til hvilke temaer vi skal ta inn i konferanseprogrammet Kl.0930 Dirigent: Leif Olsen Appell ved Rolf Bersås ift Heiskonflikten NETTREGULERINGSREGIMET STATUS FREMDRIFT v/bjørn Fornes Se Fornes sitt foredrag Nettregulering (powerpoint) Konferansen avsluttet kl.1100 Lars Paulsen/referent

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Dagsprotokoll. Onsdag 27. november 2002. EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte

Dagsprotokoll. Onsdag 27. november 2002. EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte Dagsprotokoll Onsdag 27. november 2002 EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte Møtet startet opp onsdag 27.11.02, kl. 09 10 med Terje Aaberg som dirigent, og sangen De unge slekter. Dirigenten redegjorde

Detaljer

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2008 Årgang 13 100-års Jubileumsfest 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Fagforbundet etablert i fylkene

Fagforbundet etablert i fylkene INFORMASJONSBLAD TIL TILLITSVALGTE DESEMBER NR. 1 03 ÅRGANG 1 Alle fylkene har nå avviklet fellesorganene, avholdt årsmøter og etablert Fagforbundet. Her er fra en av de mange avstemmingene på årsmøtet

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling halden 2007. foto: dag johansen Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer