Føremål og retningsliner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Føremål og retningsliner"

Transkript

1

2 Føremål og retningsliner IF skal, basert på frilynt folkehøgskole sine berande idear og tradisjonar, i tett dialog med skolane og NF, kontinuerleg bidra til å plassere frilynt folkehøgskole så høgt og tydeleg som mogeleg på dagsordenen i samfunnet og i medvitet til den enkelte samt motivere for tilboda til folkehøgskolane og gjere desse så tilgjengelege som mogeleg, slik at kapasiteten til dei tilslutta skolane blir utnytta fullt ut. Om IF sitt føremål - Informasjonskontoret for Folkehøgskolen har sin bakgrunn i den frilynte folkehøgskolerørsla og er eit samarbeidsorgan for folkehøgskolane. - Føremålet er å drive informasjonsarbeid til beste for dei skolane som er tilslutta. Frå retningslinene til IF: Verksemd utetter Informasjonskontoret for Folkehøgskolen (IF) si verksemd er retta utetter mot å skaffe elevar til dei folkehøgskolane som er tilslutta kontoret, og skal gjennom marknadsføring og samfunnskontakt arbeide for auka kunnskap om og forståing for den frilynte folkehøgskolen. Verksemd innetter Innetter skal kontoret vere bindeledd mellom skolane og verke som lyttepost i folkehøgskolelandskapet. IF deltek i arrangement og organ der det er naturleg og tenleg, og tek initiativ til informasjonsseminar, - konferansar og anna som styrkjer kommunikasjonen innetter i den frilynte folkehøgskolen.

3 Organisasjon Årsmøtet Rektorane ved IF-skolane Styret 2010: Brynjar Tollefsen (leiar) Bodil Nystad (nestleiar) Gry Husum (styremedlem) Hilde Njøs (styremedlem) Lars Sigve Meling (leiar av NF) -- Åsmund Røst (1. vara) Åsmund Mjelva (2. vara) Sekretariatet Marianne Vindspoll (informasjonssekretær permisjon frå 1. oktober 2009) Kyrre Goksøyr (informasjonskonsulent vikar frå 1. oktober 2009) Fredrik U. Hagen (kontor- og økonomisekretær i 40%) Øyvind Krabberød (informasjonsrådgivar) Marte Fougner Hjort (informasjonsrådgivar permisjon frå 24. september september 2010) Jorunn Sørlie Larsen (informasjonsrådgivar vikar frå 1. september september 2010) Borgny M. Underdal (økonomileiar - nestleiar) Dorte Birch (dagleg leiar)

4 Tal xxxx elevar Pr. 1. oktober er det registrert xxxx elevar på lange kurs ved IF-skolane. Dette er xx prosent meir enn året før. Totalt er det registrert xxxx elevar ved alle folkehøgskolane i landet. Delen gutar har auka til xx prosent. Fordelinga av elevar mellom skolane frå år til år viser store variasjonar. Godkjend internatkapasitet er i gjennomsnitt utnytta med xx prosent, men varierer frå cirka xx til xxx prosent. xx.xxx søknader Det er registrert xx.xxxx søknader ved IF-skolane dette året, ein framgang påxprosent frå i fjor. Kontakt Folkehøgskolekatalogen er trykt i eksemplar og blei distribuert gjennom utsending til vidaregåande skolar (til rådgivarar og andre kontaktpersonar), delt ut gjennom StudieStartturneen og på utdanningsmesser, ved skolebesøk og ved bestillingar til kontoret. E-post og SMS er i dag dei dominerande kanalane for bestilling. IF har saman med IKF motteke bestillingar på i alt brosjyrar frå 1. november 2009 til 27. september Dette er en auke på 4 prosent. Av desse stod Folkehøgskolekatalogen for Det blei bestilt skolebrosjyrar frå IF og IKF. 48 skolar I alt 48 skolar er tilknytt IF. Desse fordeler seg på 44 ordinære folkehøgskolar i Noreg, Nordnorsk Pensjonistskole, Norsk Senter for Seniorutvikling samt Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, Sverige. Det har åpnet en ny IF-skole høsten 2010 Setesdal folkehøgskule.

5 Informasjon, marknadsføring og PR Nytt av i år Restplasstorg I fjor sommar hadde vi ei stor utfordring i at mange ringde oss fordi dei ikkje fann ledige plassar på nokon folkehøgskolar. Då vi ikkje satt med meir informasjon enn den som var på våre nettsider, vart vi ofte svar skuldig. Vi gjekk ut i frå at mange potensielle elevar vart borte fordi dei rett og slett ikkje fann ei ledig linje. For å løyse dette problemet, og for å yte betre service overfor både skolane og dei potensielle elevane, valde vi i sommar å opne eit restplasstorg der ein enkelt kunne finne kvar einaste ledige plass på norske folkehøgskolar. Restplasstorget vart kvar veke oppdatert av skolane sjølv. Vi køyrde ein reklamekampanje for å gjere merksam om Restplasstorget. Reklamefilm Vi fekk eit godt tilbod frå TV2 om å vise reklamefilm i tidsrommet på ettermiddag då vår målgruppe har fjernkontrollen for seg sjølv. Reklamefilmen vart vist i romjula og rett på nyåret, eit tidspunkt der vi rekna med at målgruppa hadde tid til å tenke på framtida. Filmen fokuserte på bestilling av vår katalog, og gav ei stor auke i bestillingar i høve same tidsrom tidlegare år. Vedlegg i tre aviser I fjor hadde vi eit folkehøgkolevedlegg i Aftenposten. Det vart ein så stor suksess at vi valde å ha vedlegg også i Adresseavisen og Bergens Tidende. Vedlegget er utforma for spesielt å treffe foreldre og andre viktige påvirkarar - sjølvsagt i tillegg til målgruppa. Annonsering på nett I år har vi prøvd ut nye kanalar for våre nettannonser. Vi har annonsert på Facebook, Google ads (det vil seie annonser på bloggar og diskusjonsgrupper, ikkje på Googles eigne nettsider), på vg.no og dagbladet.no. Dette for å nå målgruppa der dei (også) er: på nett. Sosiale medium Vi har i år kasta oss ut i den sosiale medieverda ved å starte Facebook-side og Twitter-konto. I tillegg har IF starta blogg saman med NF..

6 Informasjon, marknadsføring og PR del 2 Som tidlegare år Informasjonsaktivitetane omfattar årleg produksjon av folkehøgskoleskatalogen, utvikling og vedlikehald av den felles nettportalen samt kampanjar og andre aktivitetar for å distribuere katalogen og nettadressa. Desse aktivitetane inkluderer utdanningsmesser, informasjonsturneen StudieStart, skolebesøk, plakatar, annonser og anna. IF sørgjer òg for at informasjon frå databasen på folkehogskole.no forsyner den nasjonale utdanningsportalen utdanning.no, og at folkehøgskolane er representert i ulike oppføringar og annonser på nettet. PR Kvar månad har vi sendt ut pressemeldingar om elevtal - søkjarar og stadfesta opptak. Pressemeldingane har ofte vorte skreddarsydd til lokalaviser og regionaviser, med kontaktpersonar og telefonnummer til skolane i dei enkelte avisers dekningsområde. IF har fått inn fleire større saker i Aftenposten, Underveis (reisemagasinet til NorWay bussekspress), StudMag, VG, NRK radio, diverse regionaviser i tillegg til ein kronikk i Klassekampen.

7 Ressurskontor for skolane Ta kontakt IF har vitja rundt 10 skolar i år og har hjulpe fleire på telefon eller e-post. IF har delteke på dei fleste distriktsmøte, vore på opning av ny folkehøgskole i Setesdal, delteke på informasjonsmøte for nye rektorar og på rektormøtet. Informasjonsseminaret IF arrangerte eit vellukka informasjonsseminar i Drammen i mai Sosiale medium, brosjyreproduksjon og informasjon til nordmenn med fjernkulturell bakgrunn var hovedtemaer. Elevar frå ein vidaregåande skole i Drammen var invitert inn for å gi deltakarane direkte kommentarar til brosjyrane. Informasjon til nordmenn med fjernkulturell bakgrunn IF har ønskt å arbeide meir med informasjon til denne gruppen og har alliert seg med Camilo Heredia som er leder for Gatekunstprosjektet i Oslo og aktiv i andre sammenhenger som også er interessante for oss. Han heldt foredrag på informasjonsseminaret og vi har hatt fleire samtaler med ham for å tankar og idear - ein av samtalane også med deltaking frå folkehøgskolar. Tanken er at IF kan vere eit bindeledd for skolane til å få kontakt med Camilo Heredia og dei gruppene han jobbar for/med. Fleire skolar har allereie involvert han i ulike prosjekt. Rundskriv og verktøykasse IF har sendt ut rundskriv til skolane omtrent kvar 3. veke i løpet av året. Desse rundskriva har, utover informasjon om IF si verksemd, også hatt råd og tips innanfor ulike sider av informasjonsverksemda. Questback IF har forhandlet fram en lavere pris for alle IF-folkehøgskoler som ønsker å bruke Questback som spørje- og analyseprogram

8 Miljø Samarbeid om miljø IF jobber sammen med NF, IKF, NKF og Folkehøgskolerådet med at kontoret i Øvre Vollgate 13, Oslo, skal bli miljøsertifisert i Reiser IF si reiseverksemd er stor og vi søkjer å reise mest mogeleg miljøvennleg. Arbeidsmiljø IF har til saman seks tilsette, mengda årsverk er 4,2. IF har eit godt arbeidsmiljø. IF har fleire aktivitetar for å sikra arbeidsmiljøet og ser på dette som viktig. Det har ikkje vore skader eller ulykker i verksemda.

9 PUF Pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole (PUF) sin hensikt er å bidra til å vidareutvikle norsk frilynt folkehøgskole som eit moderne og relevant skoletilbod for elevane, heve kompetansen hos dei som arbeider i folkehøgskolen og styrke fellesskapet innetter på skolane og mellom skolane. Mange tilsette i frilynt folkehøgskole har også i 2010 vore engasjert gjennom pedagogiske utviklingstiltak, PU-leiar har heldt opplegg på mange skolar i år, og det har gjennom året vorte produsert tekstmateriale som vil kunne styrke folkehøgskolen på sikt.. PUF blei for 2010 tildelt ,- kroner til pedagogisk utviklingsarbeid. I tillegg til dette fikk PUF sammen med NKF ,- kr til trykking av en 3D publikasjon. 3D rettleiing har no gått gjennom sluttfasen som pedagogisk utviklingsprosjekt. Heftet Veiledning av elever i norsk folkehøgskole er distribuert internt og eksternt. 3D rettleiing skaper framleis interesse og nysgjerrigheit både internt og eksternt. Styringsgruppa har no nye medlemmer frå IF, og medlemmene som sit i dag er Beate Fasting, Elin Evenrud, Tore Haltlie og Øyvind Brandt. Dei gjer ein god innsats for å sikre at PUF-tiltaka er av god kvalitet. Generelt har det vore god søkjing til og interesse for PUFtiltaka gjennom året. Pedagogisk utviklingsleiar, Rune Sødal, har fram til 1. august arbeida i 80% stilling. Frå 1. september vart Lena Sendstad tilsett som vikar i 50% stilling. Samarbeidet mellom PUF og NKF ved Odd Haddal går bra. PU-leiar har vore HMS-ansvarleg frå mars 2010 og møter fast på NF sine styremøte. Magasinet Folkehøgskolen er også i år brukt som ein fast informasjonskanal for PUF, og bloggen vil bli ein ny area for samspill.

10 Samarbeid med andre NF IF har hatt eit godt samarbeid med NF, og har både på studietur til Riga i april og på ei felles samling i september hatt gode og nyttige diskusjonar om personlege eigenskapar og samarbeid. Samtalane har vore på bakgrunn av personanalyser av den enkelte. IF og NF har samarbeida om bloggen og IF deltek på redaksjonsmøtene til NFs medlemsblad Folkehøgskolen. IF og NF har felles kontormøte og freistar å koordinere verksemda der den overlappar. NF har ein styrerepresentant i IFs styre og ein representant frå IF deltek som observatør på NFs styremøte. IKF IF og IKF samarbeidar om store delar av marknadsføringa, folkehøgskolekatalogen, nettportalen, utdanningsmesser, StudieStartturneane, skolebesøk, PRprosjekt og pressemeldingar og diverse kampanjar. Alt under ein felles folkehøgskolelogo. Samarbeidet med IKF er regulert i ein samarbeidsavtale. Tredjepartskostnader blir fordelt forholdsvis etter talet på tilskotselevar. IF har i år betalt xx prosent av utgiftene. Det er bitt holdt eitt felles styremøte mellom IF og IKF i løpet av perioden. I år har det framkome enkelte utfordringar i samarbeidet, og dagleg leiar i IF og IKF har hatt samtalar for å løyse desse. Ein ekstern arbeidslivspsykolog har vore involvert i prosessen. Nordisk Det årlege møtet mellom informasjonskontora i Norden blei arrangert av IKF og i våre felles lokaler i Øvre Vollgate 13. Fokus på møtet var sosiale medier og det var gode utvekslinger av erfaringar og løysingar. Dei nordiske møta vert opplevd som svært nyttige få vi ofte kan bruke kvarandre sine idear i eige arbeid.

11 Evaluering av informasjonstiltak har hatt besøkande frå 1. november til 29. september. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med tilsvarande periode året før. Desse har i gjennomsnitt besøkt 7 sider og har brukt i gjennomsnitt 7 minutt på sidene. 45 prosent av dei besøkande har ikkje vore på sidene før. Sidene våre hadde størst besøk frå årsskiftet og til midten av mars og så en topp i juli da vi hadde annonsering i forbindelse med at Samordna opptak sendte ut svar. Begge disse toppene er vesentlig større enn året før. Det har vært jobbet mye med søkemotoroptimalisering, både på innhald og sidenes tekniske tilstand, det siste året. Det ser ut som om dette har gitt gode resultater da det har vært en 75% økning i antall besøk via Google. Den største gruppe utlendinger som besøker våre nettsider er fortsatt amerikanere med nesten besøkende på et år. Dette er en økning i forhold til i fjor der det også var en kraftig økning frå året før. Antall svensker, briter, tyskere, nederlendere og russere som besøker våre sider, øker også. Det er bare antall dansker det er en nedgang i. Annonsering på nett Vi har i år annonsert på Facebook, Google bannerannonser, VG.no, Dagbladet.no og russ.no. De to førstnevnte er betal pr klikk og de andre har fast pris. Vi har fått godt med besøk frå alle disse, men det har spesielt vært Facebook som har gitt oss valuta for pengene. Over 5000 har kommet til våre nettsider frå en Facebook-annonse. Annonsene på vg.no og Dagbladet.no ga oss i underkant av 500 besøkende hver og kostet meir. Det meste av vår nett-annonsering har vært for å markedsføre enten katalogen (i vinter) eller erestplastorget (i sommar).

12 Evaluering av informasjonstiltak del 2 Vedlegg i Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende I fjor ga folkehøgskolene ut et bilag i Aftenposten og siden dette var en suksess, valgte vi å utvide til å også kjøre bilaget i Adresseavisen og Bergens Tidende i år. Nesten alle folkehøgskoler valgte å annonsere i dette bilaget, enten alene eller i fellesannonser med andre. Bilaget fikk høy oppmerksomhet i alle tre aviser, spesielt høy i Adresseavisen. Den var spesielt godt likt og lest av de helt unge og folk over 45 år hvilket er våre to hovedmålgrupper. Facebook og Twitter Folkehøgskolene har valgt å kaste oss ut i de sosiale mediene siden vår primærmålgruppe er der. Målet for Facebook-siden var å få meir enn 1000 likes før sommerferien og dette målet ble nådd i mai. Facebooksiden har nå nærmere 1500 likes og det er god aktivitet både frå skolene og frå oss sentralt i Oslo. Våren 2010 startet vi også opp en Twitter-side og har systematisk forsøkt å følgje alle nordiske folkehøgskolers Twitter-kontoer. Twitter-kontoen har ikkje helt funnet sin form enda, men med sosiale medier blir veien til mens man går. Kontoen har i skrivende stund 67 followers. TV-reklame I romjulen og i starten av januar kjørte folkehøgskolene en TV-reklame på TV2 som fokuserte på å bestille folkehøgskolekatalogen. Den, saman med Facebookannonser, resulterte i en eksplosjon i antall bestilte kataloger. De to første ukene i året fikk vi rundt en femdobling i antall bestilte folkehøgskolekataloger og en tredobling i antall bestilte skolekataloger, sammenlignet med same tidsrom året før. Spørreundersøkelser Vi sendte sommeren 2010 ut en spørreundersøkelse til alle som hadde bestilt katalog fra oss. 30 prosent av dem som svarte på undersøkelsen bestilte katalogen til andre enn seg selv, de aller fleste til deres barn eller barnebarn. 56 prosent av dem som bestilte til seg selv og 45 prosent av dem som fikk katalogen av andre, skal begynne på folkehøgskole til høsten. Av dem som ikke skal begynne på folkehøgskolen i år, svarte 50 prosent at de skal gå på folkehøgskole senere.

13 Nøkkeltall Total ramme/inntekter: kr Personalkostnader: 47% av totalramma Til informasjonsfremmende tiltak og markedsføring: 62% av totalramma Administrasjons- og andre kostnader: 38% av totalramma Forventa egenkapital pr kr

14

Danvik imponerte politikerne Side 8-9. Ingen dager er like Side 10-13. Seniorene en ressurs Side 21. på Sunnfjord Folkehøgskule Side 4-7

Danvik imponerte politikerne Side 8-9. Ingen dager er like Side 10-13. Seniorene en ressurs Side 21. på Sunnfjord Folkehøgskule Side 4-7 Nr. 3-2011 75. årgang på Sunnfjord Folkehøgskule Side 4-7 Danvik imponerte politikerne Side 8-9 Ingen dager er like Side 10-13 Seniorene en ressurs Side 21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Folkehøgskoledagen 4. november Side 20-21. NKF/IF-konferanser Side 5-9. Folkehøgskolelærernes korpsånd Side 11-14

Folkehøgskoledagen 4. november Side 20-21. NKF/IF-konferanser Side 5-9. Folkehøgskolelærernes korpsånd Side 11-14 Nr. 7-2010 74. årgang Folkehøgskoledagen 4. november Side 20-21 NKF/IF-konferanser Side 5-9 Folkehøgskolelærernes korpsånd Side 11-14 andakt Tormod Reiten tidlegare rektor på Høgtun Folkehøgskole innhold

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Aktuelt ved skolestart

Aktuelt ved skolestart Til NKFs tillitsvalgte Rundskriv L 13 2013 Oslo, 8. august 2013 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Til NKFs lokallag Rundskriv L 15-2012 Oslo, 13. august 2012 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter seg

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Årsmelding 2007 frå styret

Årsmelding 2007 frå styret Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsmelding 2007 frå styret Til handsaming på SKUP sitt årsmøte den 11. april 2008 «SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utvikling

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer