Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer"

Transkript

1 Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET Sigrund Hestdal Nestleder Nordreisa kommune Lidvart A. Jakobsen Medlem Nordreisa kommune Henrik Henriksen Gaup Medlem SAMETINGET Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Sagelv MEDL Troms Fylkeskommune Karin Karlsen Vara Troms Fylkeskommune Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rune Benonisen Nasjonalparkforvalter Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr ST 3/14 Referatsaker 2003/5716 RS 1/14 Varsel om pålegg - Retting av tiltak i Raisduottarhaldi - varsel om tvangsmulkt. 2013/2524 RS 2/14 Ng søknad om støtte til bruk av helikopter 2013/3256 RS 3/14 Første utvalgsrunde av piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker 2014/1330 RS 4/14 Riksrevisjonens administrative rapport nr /1617 RS 5/14 Vedlikehold av åpne hytter 2013/629 ST 4/14 Årsmelding for Reisa nasjonalparkstyre /1722 ST 5/14 Disponering av tiltaksmidler i /5800 ST 6/14 Søknad om tillatelse til bruk av ATV for transport av personer og utstyr i sammenheng med forskningsprosjekt i sørlig del av Reisa NP 2014/1843

3 NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre 4/ Årsmelding for Reisa nasjonalparkstyre 2013 Vedlegg 1 Årsmelding for Reisa nasjonalparkstyre Vedlegg- tiltaksrapport Vedlegg-Årsmelding Fjelltjenesten 4 Vedlegg-Ferdsel i RNP-RLVO 2013 Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre Behandling Enstemmig Vedtak Reisa nasjonalparkstyre godkjenner Årsmelding for 2013 med tilføyelse; Dato for konstituering av styret rettes opp. Forvalteren utarbeider et kapittel som beskriver utfordringer og prioriteringer for Forvalters innstilling Reisa nasjonalparkstyre godkjenner Årsmelding for 2013

4 Saksopplysninger Styrets årsmelding er en oppsummering av styrets arbeid og forvalterens arbeid i forvaltningen av Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde for Til årsmeldingen er det også vedlagt en oversikt på registrert ferdsel i områdene, samt oppsynets årsrapport. Vurdering Viser til årsmeldingen

5 NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre 5/ Disponering av tiltaksmidler i 2014 Vedlegg 1 Samlet tiltaksplan Driftskostnader 2014 Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre Behandling Enstemmig Vedtak Reisa NP styre vedtar følgende disponering av tiltaksmidler for 2014; 1-14: Opprusting av rasteplass Mollis og Sieimma Kr ,- Oppdraget utføres av Fjelltjenesten som videreføring av oppdrag/tiltak fra : Informasjonstiltak Kr ,- Nasjonalparkmagasinet kr ,- Arrangement Ovi Raishiin kr ,- Informasjonsmatriell kr ,- 3-14: Restaurering av kjørespor/driftsveier Kr ,- Det forutsettes at styrets bidrag inngår som andel i et større samarbeidsprosjekt sammen med reindriften. Hvis ikke det lar seg gjøre, så vil styret vurdere omdisponering til andre tiltak. Forvalteren tar kontakt med distriktene for å utarbeide en plan for arbeidet. 4-14: Toalett ved Reisavannet Kr ,-

6 Det forutsettes en avklaring med grunneier mht drift og investering. Hvis ikke det lar seg gjøre vil styret vurdere omdisponering til andre tiltak. 6-14: Tilrettelegging sti Kaÿraniva Sieimma Kr ,- Oppdraget utføres av Fjelltjenesten i kombinasjon med B-oppdrag fra Statens naturoppsyn. Driftsutgifter Kr ,- Reisa NP styre sin andel inngår i Fjelltjenestens SNO-oppdrag. Det forutsettes at styret og Fjelltjenesten/Statskog inngår en langsiktig driftsavtale fra 2015 som synligjør den enkeltes bidrag og avklarer ytelser og forpliktelser på drift og vedlikehold. Forvalters innstilling Reisa NP styre vedtar følgende disponering av tiltaksmidler for 2014; 1-14: Opprusting av rasteplass Mollis og Sieimma Kr ,- Oppdraget utføres av Fjelltjenesten (videreføring) 2-14: Informasjonstiltak Kr ,- Nasjonalparkmagasinet kr ,- Arrangement Ovi Raishiin kr ,- Infomatriell kr ,- 3-14: Restaurering av kjørespor/driftsveier Kr ,- Det forutsettes at styrets bidrag inngår som andel i et større samarbeidsprosjekt sammen med reindriften. Hvis ikke det lar seg gjøre, så vil styret vurdere omdisponering til andre tiltak. 4-14: Toalett ved Reisavannet Kr ,- Det forutsettes en avklaring med grunneier mht drift og investering. Hvis ikke det lar seg gjøre vil styret vurdere å omdisponering til andre tiltak. 6-14: Tilrettelegging sti Kaÿraniva Sieimma Kr ,- Oppdraget utføres av ( ) Driftsutgifter Kr ,- Reisa NP styre sin andel inngår i Fjelltjenestens SNO-oppdrag. Det forutsettes at styret og Fjelltjenesten/Statskog inngår en langsiktig driftsavtale fra Saksopplysninger Reisa nasjonalparkstyre har i brev av fått tildelt hhv Kr ,- til tiltak i verneområder og Kr ,- til forvaltningsplanarbeid.

7 Tildelingen er basert på innmelding av behov fra styret ( ) som ble behandlet i styremøte den og drøftet i faglig rådgivende utvalg den Styret ba om tiltaksmidler tilsvarende Kr ,- for Statens naturoppsyn sentralt (SNO-S) er ansvarlig for tildelingen, og har i sin oversendelse gjort vurdering av styrets forslag. SNO sin vurdering er veiledende og gir styret mulighet til å disponere tildelte midler innenfor visse rammer. SNO har tildelt årets bevilgning som en rammetildeling. Styret må nå gjøre en ny prioritering eller disponering basert på de midler som er til rådighet. Vurdering Med grunnlag i styrets prioritering fra gir forvalteren følgende anbefaling til disponering av tiltaksmidler for 2014; Tiltak uten merknader fra SNO-S i tildelingen 1-14: Opprusting av rasteplass Sieimma og Mollis Styret har bedt om Kr ,- for sluttføring av påbegynt tiltak. De midlene som ble bevilget i 2013 var ikke tilstrekkelig for å gjøre prosjektet ferdig. Årsaken er først og fremst underbudsjettering i forhold til de reelle kostnadene. I 2013 var det fjelltjenesten direkte som fikk tildelt midler fra SNO. For 2014 er det naturlig og lurt at det samme personellet fortsetter jobben som skal gjøres. Tiltaket er for så vidt startet allerede da det var behov for å gjør unna transport av materialer på god elveis i januar-februar. 2-14: Nasjonalparkmagasin og arrangement Ovi Raishiin Begge tiltakene ble gjennomført i 2013 også- med godt resultat. Magasinet er en veldig god informasjonskanal for styrets arbeid. Arbeidet med NP magasinet ledes av Nordreisa kommune, og hvor NP styret og flere bidrar med innhold og finansiering. Magasinet har en kostnad på mlm kr (avhengig av antall og distribusjon). Det innstilles da på at Nasjonalparkstyret bidrar med Kr ,- i Videre anbefales det at det settes av Kr ,- til samarbeidsarrangement ved Ovi Raishiin. I 2014 er det mest aktuelt å ha et arrangement i sammenheng med åpningen av den nye utstillingen på anlegget. Videre settes det av Kr 13000,- til info-materiell. Fortrinnsvis til bruk ved Mollis og ved Ovi Raishiin. 6-14: Tilrettelegging sti fra Kaÿraniva Sieimma Mariell til klopping av sti er allerede innkjøp med finansiering fra Nordreisa kommune. Det gjenstår frakt av materiell samt selve arbeidet med kloppingen og noe rydding av stien. Tiltaket i seg selv er ikke komplisert, men krever at utfører er satt opp med utstyr og personell for å kunne gjøre jobben, samt erfaring med denne typen oppdrag. Det er tre mulige alternativer;

8 1. Oppdraget inngår som del av de oppdrag som Fjelltjenesten gjør for forvaltningsmyndigheten. I dette ligger kombinasjon med oppsynsoppdrag. Det betyr økt tilstedeværelse i området. 2. Oppdraget inngår som del av nasjonalparksenteret sitt opplegg «naturveileder/grønt oppsyn»- (NPS signaliserer at det er uklart pt om det er kapasitet til dette i år). 3. Oppdraget lyses ut lokalt blant lag- og foreninger. Nødvendig med særskilte dispensasjoner ifht motorferdsel mv. Styret må ta stilling til hvilke løsning som anses som best. Til de overnevnte tiltakene er det disponert i alt Kr ,-. Resterende midler skal fordeles på ett eller flere av de andre tiltakene nevnt under. Tiltak med merknader fra SNO-S 3-14: Restaurering av kjørespor på lokalitet mellom Raisjavri og Saitejavri i Reisa NP SNO har i tildelingen en merknad til dette prosjektet; «Må diskuteres med reindrifta med tanke på ansvar og kostnadsdeling». I dette ligger at SNO-S anser at reindriften som bruker av disse driftsveiene/kjøresporene må ta sin del av ansvaret for tiltaketsamt at det må avklares hvordan ansvar skal fordeles mellom partene på utførelse, drift og vedlikehold. Dette må gjøres gjennom konkrete drøftinger med de berørte distriktene og med reindriftsforvaltningen før det tas avgjørelse på om prosjektet skal gjennomføres helt eller delvis. Vi har beregnet at kostnaden for reparasjon av ca 200 meter er på Kr ,- Med bakgrunn i de bevilgningene vi har nå- så er det ikke mulig å få til. Det vi kan jobbe mot er å redusere omfanget av prosjektet samt å gjøre det klart at NP styret sin andel inngår som del av finansieringen. Det anbefales at styret setter av Kr ,- til dette tiltaket. Hvis det ikke lar seg gjøre å få på plass et prosjekt med samfinansiering mellom reindrifta og verneområdestyretså må styret ta stilling til annen disponering. Dette bør gjøres i møtet i juni. 4-14: Toalett ved to lokaliteter ved Reisavann SNO har i tildelingen en merknad til dette prosjektet; «Forutsetter plan for investeringsog driftsmidler». Det tolkes som at SNO-S stiller vilkår om at det gjøres en avklaring mellom verneområdestyret, Statskog som grunneier og evnt andre partnere på hvem som skal investere i infrastrukturen og hvordan dette skal driftes fremover. Selv om det er gjort henvendelser til bla Statskog, så er det pr nå ikke avklart hvordan en ser for seg fordeling av ansvar for drift av den infrastrukturen som er i dag og den som evnt kommer fremover. En viktig del av diskusjonen vil knytte seg til hvem som naturlig skal bære ansvaret for tiltakene når de står ferdige- som igjen avhenger av hvem som har «nytte» av tiltaket. Behovet for toalett ved Reisavann er først og fremst knyttet til at området brukes til jakt i høstsesongen. Antallet brukere varierer med rypebestanden. For 2013 er det registrert om lag 120 jaktdøgn i sonene rundt Reisavann. Det tilsier at behovet for tilrettelagte toalett på visse lokaliteter er nødvendig. Gjennomføring forutsetter imidlertid en avklaring mot Statskog som grunneier på ansvar for drift og vedlikehold.

9 Det anbefales at styret setter av Kr ,- for gjennomføring av deler av prosjektet (en rasteplass i stedet for 2). Det forutsettes enighet om investering og drift med grunneier og andre aktører innen styrets møte i juni. 5-14: Samle og utvikle kunnskapsgrunnlaget kulturminner i VO SNO har i tildelingen en merknad til dette prosjektet; «Kartlegging av kulturminner skal primært dekkes av annen myndighet». I dette prosjektet var det ment å ha et samarbeid med Nord-Troms museum primært på fortolkning av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget- ikke kartlegging. Resultatet av prosjektet er bedre oversikt på hva som faktisk finnes av historisk grunnlag og dermed bedre kvalitet på forvaltning og informasjon. Dette er beskrevet i grunnlaget for prosjektet. Det er satt i gang en rekke prosesser som knytter seg til bygging av utstilling i det nye Halti bygget. Det betyr at alt som har med informasjon og veiledning- også på kulturminner skal gjennomgås og planlegges i samarbeid mellom flere parter. Ut fra dette anses det som fornuftig å avvente konklusjon fra disse arbeidene før en går videre med dette prosjektet. Det anbefales at tiltak 5-14 ikke prioriteres i : Kunnskapsstatus for naturmangfoldet i VO På samme måte som for kulturminner så er det satt i gang arbeider på flere nivåer i foraltningen knyttet til dette tema. Vi bør derfor avvente videre arbeid til vi har større klarhet i veien videre. Det anbefales at tiltak 7-14 ikke prioriteres i Driftstiltak 2014 Forvaltningsmyndigheten for Reisa NP har over flere år finansiert en del av driftsoppgavene for det åpne og tilgjengelige friluftstilbudet i Reisa NP, spesielt knyttet til vedkjøring til hytter og rasteplasser. Statens naturoppsyn finansierer også en betydelig del tilsyn, løpende vedlikehold og renovasjon over den såkalte B-lista. Dette er såkalte skjøtselsoppgaver som kombineres med oppsyn av Fjelltjenesten/SNO når de er ute. Styret har en viss mulighet til å påvirke hvordan Fjelltjenesten/SNO bruker sine B-liste timer. Dette drøftes gjennom bestillingsdialogen. Statskog har også et visst bidrag gjennom sin rolle som grunneier. Noe av Fjelltjenestens timer i felt er finansiert over deres interne budsjett- såkalte LMD midler. Det er pr nå ikke klart hvor mye LMD midler som puttes inn i Det er også noen driftsoppgaver som finansieres av private- eks ved til Naustihytta og Nedrefosshytta og noe arbeid knyttet til vedlikehold av Nordkalottruta i Reisa NP. Dette er ikke tatt med i denne beregningen av driftskostnader. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt på driftskostnader i Reisa NP som er basert på erfaringstall. Det viser et totalt ressursforbruk på om lag Kr ,- pr år. Disse kostnadene fordeles på tre parter; Nasjonalparkstyret, Statskog (LMD) og SNO gjennom B-listetiltak.

10 Hogst og kjøring av ved til åpne hytter og rasteplasser i Reisadalen- Sieimma til Arthurgammen, har et arbeidsomfang på om lag 140 timer. Normalt ca 100 timer på vinteren (januar-februar) og 40 timer på høsten (hogst av ved til neste år). Dette tilsvarer en kostnad på om lag Kr ,-. Fordelingen av kostnad bør drøftes, men for 2014 er det satt opp 85% på styret og 15% på Statskog. Mye av veden som brukes er i tilknytning til fiske i Reisaelva- så det bør kanskje også vurderes om Reisa elvelag bør inviteres til å bidra med finansiering. Kjøring og hogst av ved til grensehyttene har et arbeidsomfang på om lag 60 timer. Her foreligger en avtale mellom Statskog, eier og andre rettighetshavere til hyttene, på drift og bruk. Forvaltningsmyndigheten er ikke en part i den saken formelt sett. Tilkjøring av ved til Somashytta er service til både reindrift, vandrere/fiskere og lokale scooterbrukere. Det synes å ligge godt innenfor styrets «mandat» å sikre slik service til allmennheten. For de andre hyttene er det stort sett bruk til reindrift. Det blir da et spørsmål om styret skal bruke av midler til tilrettelegging for næringsbruk alene. Basert på det overnevnte anbefales at styret bidrar med om lag 50% og at andre får finansiere det øvrige behovet. Tilsyn og løpende vedlikehold av hytter og rasteplasser (med videre) er en stor post som omfatter alt det arbeidet som Fjelltjenesten/SNO gjør særskilt til skjøtsel eller i kombinasjon med andre oppdrag. Dette oppdraget finansieres i sin helhet over SNO tjenestekjøpet (B-tiltak). Over år så har dette oppdraget hatt en ramme på om lag 55 timer. Det anses som lavt. Noen år er antall timer vært opp mot 90 timer (høyt). Vi regner i det videre med at et moderat tidforbruk for dette oppdraget ligger på om lag 65 timer. Det har en kostnad på ca Kr ,- Vedlikehold og rydding av Nordkalottruta er beregnet til å ligge på om lag 40 timer pr år (gjennomsnitt). Det tilsvarer en kostnad på ca Kr ,-. Tidligere har disse oppgavene vært gjort av Troms Turlag (på dugnad), men har ikke vært gjort de siste årene. Det er behov for både rydding av sti og gjøre små reparasjoner hvert år. Det er håp om å få dette oppdraget løst gjennom årets bestillingsdialog (B-liste), men da på bekostning av andre viktige oppdrag. Ut over dette legges det ikke opp til finansiering i 2014 til dette. Vi beregner at det er behov for om lag Kr ,- pr år (gjennomsnitt) til diverse utstyr. Sager, økser, verktøy og annet forbruksmateriell. Det anbefales en fordeling på hhv 60% på styret og 40% på Statskog. Alt i alt anbefales det at styret går inn med Kr ,- over årets budsjett til driftstiltak. Øvrige kostnader må dekket inn av andre parter eller at oppdrag ikke utføres. For 2014 er det allerede gjennomført det aller meste av driftsoppgaver mht vedkjøring. Det måtte gjøres når det var forhold for det i januar-februar. Fjelltjenesten utførte oppdraget på egen regning, men med tillit til en kostnadsdekning fra styret og SNO slik det har vært tidligere år. Dette var eneste mulige utfall i år. Styret får ikke sine bevilgninger før i mars, og det er aldri mulig å vite hvor mye styret får bevilget i forkant. Det var derfor ikke mulig å be andre (evnt private) om å gjennomføre oppdraget på så uklare vilkår. I 2014 har ikke dette vært vurdert som mulighet praktisk sett.

11 Det er et viktig poeng her at Fjelltjenesten, gjennom sin rolle som SNO, har mulighet til å kombinere ulike oppdrag som ingen andre private har. Forvaltningsmyndigheten vil ved å bruke Fjelltjenesten alltid få tilstedeværelse og oppsynsmyndighet i tillegg til skjøtselsoppdrag- og slikt sett mye igjen for hver krone. Dette selv om timesprisen de opererer med er relativt høy. I tillegg har Fjelltjenesten et HMS system og en profesjonalitet på denne typen oppdrag som få eller ingen private aktører kan vise til. Det anbefales derfor at Reisa NP styre inngår en særskilt driftsavtale med Fjelltjenesten som forplikter styret på en viss andel eller sum (alltid med forutsetning om finansiering) hvert år. I en slik avtale ligger også spesifisert Fjelltjenesten/Statskog sine bidrag til drift. Det spesifikke omfanget av driftsoppgaver avklares i sammenheng med tiltaksplanene og bestillingsdialogen hvert år. Et slikt regime vil være hensiktsmessig for alle parter og bygge videre på de systemer vi har hatt i mange år og som vi vet virker.

12 NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre 6/ Søknad om tillatelse til bruk av ATV for transport av personer og utstyr i sammenheng med forskningsprosjekt i sørlig del av Reisa NP Vedlegg 1 Expedition_routes Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre Behandling Enstemmig Vedtak Reisa nasjonalparkstyre viser til søknad av ang tillatelse til transport av personell og utstyr med ATV i Reisa nasjonalpark i sammenheng med forskningsprosjekt. Søknaden om motorferdsel avslås med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark pkt 4.1. Formålet med transporten, dvs frakt av personell og/eller leirutstyr, anses ikke som «annen nødvendig transport» etter forskriftens pkt 4.3. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å innvilge søknaden. Reisa NP styre kan ikke se at forskningsaktiviteten som sådan er i strid med verneformålet eller at det er nødvendig med særskilt tillatelse for denne aktiviteten. Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom verneområdestyret.

13 Forvalters innstilling Reisa nasjonalparkstyre viser til søknad av ang tillatelse til transport av personell og utstyr med ATV i Reisa nasjonalpark i sammenheng med forskningsprosjekt. Søknaden avslås med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark pkt 4.1. Formålet med transporten, dvs frakt av personell og/eller leirutstyr, anses ikke som «annen nødvendig transport» etter forskriftens pkt 4.3. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å innvilge søknaden. Reisa NP styre kan ikke se at forskningsaktiviteten som sådan er i strid med verneformålet. Saksopplysninger Reisa nasjonalparkstyre har mottatt søknad fra Umeå Universitet og Svensk institutt for romfysikk, om tillatelse til bruk av ATV til transport av personell og utstyr fra kjørbar vei ved Reisavannet til leteområde vest for Saitejavri. Det omfatter en strekning på om lag 20km innenfor Reisa nasjonalpark. På telefon er det opplyst at det søkes om transport av 8 personer tur/retur med inn til 4 ATV. Det betyr inn til 4 turer. Formålet med transporten er å gjennomføre leting etter metoritten som sprengtes over området den 7. juni Leteområdet er avmerket i kart vedlagt. Arbeidet skal foregå i perioden juli Vurdering I verneforskriften for Reisa nasjonalpark (FOR nr 2112) er det ikke gitt spesifikke hjemler til transport som omsøkt. I forskriftens pkt 4.3 er det angitt at forvaltningsmyndigheten (Reisa NP styre) kan gi tillatelse til «motorferdsel i forbindelse med annen nødvendig transport». I så fall må saken vurderes etter bestemmelsene i naturmangfoldloven 48. I tillegg er det gitt en generell hjemmel i pkt 8 «forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernereglene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser (.) når dette ikke er i strid med formålet med nasjonalparken. Annen nødvendig transport I forarbeidet til forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark er det gjort en fortolkning av hva som er «nødvendig transport». Beskrivelsen er ikke utfyllende, men det fremgår at det normalt ikke omfatter transport av utstyr til leirplasser, ren persontransport eller transport av bagasje og utstyr. Dette er også slik det er formulert i Motorferdselsloven. Det fremgår heller ikke av søknaden om transporten anses som nødvendig for å kunne gjennomføre forskningsprosjektet, dvs om det er utstyr som skal tas inn i området som er for tungt å frakte på annen måte.

14 Avstanden fra indre del av Reisavannet (hvor det er tillatt å bruke motorbåt) er på det lengste om lag 18 km. Det legges her til grunn at hverken avstand eller formål med transporten er å anse som «nødvendig». På dette grunnlaget må søknaden avslås. Vitenskapelige undersøkelser Unntaksparagrafen i forskriften som angår vitenskapelige undersøkelser berører forskningsaktiviteten som sådan. Vi anser ikke at aktiviteten slik den er beskrevet, dvs leting etter meteoritt til fots, er i strid med verneforskriften.

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Utkast fra Fylkesmannen i Troms og arbeidsutvalget «Reisagruppa»,

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 26.03.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer