Saksfremlegg. Saksnr.: 08/ Arkiv: C55 Sakbeh.: Jan H. Pettersen Sakstittel: STORNAUST I HJEMMELUFT FORMINNEOMRÅDE FERDIGSTILLELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4377-5 Arkiv: C55 Sakbeh.: Jan H. Pettersen Sakstittel: STORNAUST I HJEMMELUFT FORMINNEOMRÅDE FERDIGSTILLELSE"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 08/ Arkiv: C55 Sakbeh.: Jan H. Pettersen Sakstittel: STORNAUST I HJEMMELUFT FORMINNEOMRÅDE FERDIGSTILLELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av ferdigstillelse av trinn 1 for Stornaustet innenfor bevilget kostnadsramme for Videre ferdigstillelse av Stornaustet vil bli vurdert i økonomiplanen og påfølgende økonomiplanperioder. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Framdriftsforslag innredning Alta museum Naust (tegn.nr. 476/1) Andre saksdok.(ikke vedlagt): Ateliér 2 kostnadsoverslag vedr. trinnvis ferdigstillelse dat , samlet kostnadsoverslag fra ARK, Kostnadsoverslag fra RIE, RIB og RIE, samt notat fra befaring. Bakgrunn: Verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS utbyggingsbehov Oppbyggingen av Stornaustet i Hjemmeluft var en videreføring av tidligere planer om tre tun i fjærasonen: sjøsamisk tun, steinalder tun og naust med utstilling fjordfiske / museets båter (jamfr. Skisser/fotos Atelier2) I 1993 ble prosjektet med Stornaustet iverksatt som sysselsettingstiltak. Bygningen er ikke ferdig innredet og årsaken har vært manglende finansiering for å få prosjektet fullført. Bygningen står uferdig og forfaller midt i et verdensarvområde og passeres daglig av besøkende i Hjemmeluft. Fra 1995 kom Finnmark Fylkeskommune med en museumsplan som vektla å fordele tema etter en modell med ansvarsmuseer i Finnmark. Fra 2002 iverksatte Staten en nasjonal museumsreform i tett dialog og samarbeid med fylkeskommunene. Alta museum ble gjennom konsolideringsprosessen definert som ansvarsmuseum og gitt ansvaret også for bergkunst.

2 I prosessen ble derfor Alta Museum et interkommunalt selskap fra og gitt navnet: Verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS (VAM). Finnmark Fylkeskommune og Alta Kommune er eiere med like eierandeler. Selskapet har et eget driftsstyre og eierstyre. Selskapsavtalens formål er: 1. Selskapet skal arbeide med bevaring, dokumentasjon og formidling av bergkunst i Finnmark. Selskapet skal utføre forvaltningsoppgaver iht. kulturminneloven etter delegerte fullmakter i verdensarvområdet i Alta, og være et ressurssenter både nasjonalt og internasjonalt for bergkunstarbeid. 2. Selskapet skal være kompetansesenter for bergkunst. Selskapet skal også være et kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak. 3. Selskapet skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturog naturhistorie i Alta kommune. I denne sammenheng skal selskapet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Selskapet skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet. 4. Selskapet skal drive salg av suvenirer, drift eller utleie av kafé og lokaler, samt andre salgsaktiviteter knyttet til selskapets primærformål. Ideen om et fjordfiske-tun med utstilte båter er derfor ikke lengre aktuelt som satsingsområde for formidling av museet i Alta. Tida og ikke minst endringene i muséets ansvar og organisering har gjort at muséets styret har gått gjennom de opprinnelige planene for Stornaustet. Muséets styre ønsker å utvikle Stornauset gjennom en trinnvis ferdigstillelse som er tilpasset dagens krav og oppgaver. Styret for VAM ønsker en fysisk markering av den nye institusjonen med utvidete arealer for administrasjon, forvaltning og formidling. Det ble utviklet et forprosjekt, og før detaljering og kostnadsberegningen og fullstendig søknad til KKD ble iverksatt, hadde Alta kommune problemer med å forplikte seg til nye friske investeringsmidler. VAMs behov for flere kontorer, plass til bergkunstarkiv, lagerplass, magasin, bedre publikumsarealer: kafé, butikk, resepsjon, garderober og nye utstillinger måtte styret for VAM finne mulige løsninger til. Alternativ utbygging Styret for VAM har derfor kommet fram til en alternativ rehabilitering og nybyggs-plan. Stornaustet bør ferdigstilles trinnvis og hvert trinn må kunne tas i bruk etter hvert som de ferdigstilles. Ved å ferdigstille naustet for bruk i 4 trinn vil arealer i hovedbygget bli frigjort og en mindre utbygging med nytt administrasjonsbygg vil dermed redusere tidligere byggeplaner. En slik trinnvis ferdigstillelse gjør at bevilgningene kan tas over flere år og ikke nødvendigvis hvert år fortløpende.

3 Planen er at i blir trinn 1 (rød og blå skravering på tegning): utenomhusarbeid og ramper til innganger iverksatt, samt innredning av rom for lager og for teknisk anlegg som ventilasjon og aggregat. Museet frigjør dermed arealet som leies i Øvre Alta pr. i dag til boklager og større museale gjenstander. I tillegg vil rekvisita; materialer i forbindelse med temporære utstillinger fjernes fra magasin, korridorer og lignende i hovedbygget blir trinn 2 (fiolett skravering på tegning): undervisningsrom og framføring av tekniske anlegg ferdigstilt i Stornaustet. I dag gjennomfører museet to steinalderuker i september med undervisning til grunnskolen. I dag har museet ikke mulighet til å videreutvikle dette prosjektet. Vi mangler undervisningsrom og lagringsmuligheter for steinalderukene. Ved et undervisningsrom med publikumsfasiliteter som toalett vil det gi museet større utviklingspotensialer for utvikling av våre tilbud til den kulturelle skolesekken. Dette vil også være med på å øke museets egeninntjening blir trinn 4 (orange skravering på tegning) : innredning av arealene i Stornaustet slik at museet kan planlegge og produsere temporære utstillinger som i første omgang er åpne for publikum i vår, sommer og høst månedene blir trinn 5 (grønn skravering på tegning): utstilling del 2. Selv om museet har vært et attraktivt besøksmål, er det behov for nyskapning og utvikling for å stabilisere et høyt antall besøkende i sommersesongen og øke besøkstallet i vintersesongen. Erfaringer fra 18 års drift tilsier at museet må ha gode arbeidsforhold for å være dynamisk og spennende i formidling av forskning og forvaltning. Det må være arealer for å skape utstillinger, lagre, ta i mot varer osv. Arbeidsforholdene er viktig for å skape et godt miljø og for å holde seg innenfor gjeldende regler for arbeidslivet (HMS). Det er først da museet kan oppnå et godt internt samarbeidsklima, med plassdannelse for samkvem, nærhet, god intern kommunikasjon mellom det interne areal (administrasjon og drift) og det eksterne areal (publikum). Museet er samtidig en kundeinnstilt kunnskapsbank som skal gi opplevelses- og kunnskapsrike utstillinger i et tidsriktig areal. Da må også publikumsarealer som vestibyle, butikk, kafe, sanitæranlegg, auditorium og undervisningsrom være kundeorienterte. VAM har behov for bedre logistikk i publikumsarealene med ny butikk, skranke, interiør i kafeen og auditoriet, samt lagerkapasitet i umiddelbar nærhet. VAM har samtidig behov for å fornye utstillingsarealene og øke kontorkapasiteten og personalfasiliteter som møterom, spiserom og felles arbeidsrom. Det er behov for større lagerkapasitet til rekvisita og redskaper, og det er behov for arealer til bergkunstarkiv og undervisning. Finnmark har en rik forhistorie som har blitt dokumentert siden arkeologiens framvekst i Norge og fram til i dag. De siste årene har kunnskapen økt med store arkeologiske utgravningsprosjekter i Vest-Finnmark i forbindelse med Statoil/Hydros gassprosjekt. Den økte kunnskapen om fortida i Finnmark er ikke tilgjengelig som helhetlig basisutstilling i museene i Finnmark. Verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum planlegger ei ny basisutstilling. Basisutstillingen skal fungere som en kunnskapsport til verdensarven som vil øke opplevelsen av museet som et verdensarvsenter for bergkunst. Utstillingen vil ha fokus på det mangfoldet av bergkunst som finnes i Alta, mens kunnskapen om forhistorien i Finnmark og i

4 nordområdene og sammenhengen mellom fortidsmenneskers kultur og forhold til naturen danner bakteppe for formidlingsideen. Den offentlige museumspolitikken stiller krav til museene om å gå aktivt inn i vår egen samtid. Det krever endringer. Utstillinger er et av museets viktigste formidlingsgrep og må utvikle seg i takt med tiden. Utstillinger bør være et utrykk for en helhetlig formidlingside, synliggjort gjennom form og design, med vektlegging av en pedagogisk metode som appellerer til sansene og intellektet. I tillegg ønsker VAM en mindre utvidelse mot vest slik at museet kan etablere nye kontorer og felles arbeidsrom på første plan, samt sikrere rom for servere, adgangskontroll, arkiv og forbedring av magasinet. De totale kostnadene er stipulert til: 1. Eksisterende bygg med skranke, butikk osv Ny basis utstilling Utvidelse bygg mot vest Ferdigstillelse Stornaust Totalt Finansieringsplan Alta Kommune Finnmark Fylkeskommune KKD RA/MD Egenandel Totalt ======== Finnmark fylkeskommune har avsatt i sine budsjett 10 mill. kr. til ombygginga av museet. Det arbeides for å få bruke disse midlene til nødvendige ombygginger av hovedhuset og at Alta kommune av sine lovede 8 mill. kr. ferdigstiller Stornaustet slik det er redegjort for. Signalene fra fylkeskommunen er positive. Rådmannen forutsetter at kommunens finansiering av fullføring av Stornaustet kr ,- vil være kommunens andel av totalprosjektet og at fylkeskommunens andel forutsettes å være kr ,-. Stornaustet: For å sette Stornaustet i tidsmessig og driftsmessig stand er dette totalt kostnadsberegnet til kr ,- inkl. mva. Alta kommune har fått utarbeid et skisseprosjekt med kostnadsoversalg i forhold til en trinnvis ferdigstilling. Det er forutsatt følgende trinnvise ferdigstillelse, jfr. tegninger rev (nr. 476/1) dagens kostnadsnivå. Trinn 1: tegnet rødt, utenomhusarbeider med ramper, innganger tegnet blått, lager og rom for teknisk anlegg, tilførsel el.

5 Kr ,- Trinn 2: tegnet fiolett, undervisning med framføring av tekniske anlegg Kr ,- Trinn 4: tegnet orange, utstillingsdel 1, 1. og 2. etg. Kr ,- Trinn 5: tegnet grønt, utstilling del 2 Kr ,- Til sammen Kr inkl. mva. På inneværende års budsjett er det satt av 1.5 mill. kr. til opprusting av naustet. I tillegg disponerer vi en ubrukt bevilgning på kr ,-., til sammen ,-. Økonomiske konsekvenser: For inneværende år er det bevilget kr ,- til prosjektet. I tillegg har vi ubrukt tidligere bevilget/lånemidler med kr ,-, til sammen Kr ,-. Det vil derfor være behov for låneopptak med kr ,00 avrundet til 6.5 mill. kr. for fullføring etter dagens plandokument. Vurdering: Rådmannen er enig i at det er nødvendig å ferdigstille Stornaustet. Det helhetlige behovet i forhold til ferdigstillelse av naustet er neppe kommet helt klart fram før nå. Rådmannen legger derfor hele saken fram for kommunestyet slik at kommunestyret får anledning til å vurdere helheten i saken. Rådmannen vil ikke iverksette bruk av årets bevilgning før kommunestyret har gjort sitt vedtak. I forberedelse av saken har det vært en klar forutseting at løsningen må forutsette at de ulike trinn i ferdigstillelsen må kunne taes i bruk etter hvert som de ferdigstilles. Det betyr at om trinn 1 ferdigstilles, vil kommunestyret stå fritt til å bestemme at de øvrige trinn skal komme senere.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Kultur- og landbrukssektoren Bjørn-Atle Hansen Rådmann Jan H. Pettersen Leder

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak S T Y R E S A K Styremøte - 28. februar 2012 Saksnr.: 10/12 ORIENTERING OM EVALUERING AV BYGGETRINN 2 - STATUS Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 21.02.12 Saksbehandler: Seksjonssjef Jan Myhr Seksjon for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE RAPPORT NAMSOS KOMMUNE OG ROCK CITY Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE 20.02.2013 FORORD Denne undersøkelsen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kommunestyret i Namsos kommune.

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time).

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time). Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTE NR.: 07/3 TID: 24.04.2007 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 57 40 60).

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. + 47 46 40 02 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken RAPPORT: Fra fjøs til forskningspark Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken Utstillingen: Et liv i lys og is Prosjektleder: Gerd Johanne Valen Referansegruppe: Eva Fuglei, Jørgen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Møtet settes kl. 12.45. Kommunestyret inviteres til lunsj fra kl. 12 i kantina. Det vil bli 2 orienteringer

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Orientering Saksnr.: O-1 Journalnr. 2013/1029 Møtedato: 04. april 2013 Saksansvarlige: Rogstad Sakstittel: NHMs

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Saksfremlegg Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer