Årsberetning 2014 Nordkraft AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Nordkraft AS"

Transkript

1 Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet aktiv omstilling og parallelt jobbet med å etablere en helt ny og langsiktig forretningsplan. Nordkraft har historisk vært aktiv eier i flere selskape r utenfor kraftsektoren. Nye Nordkraft fremstår som et klassisk vertikalintegrert konsern med fokus på utbygging, produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. I 2014 er det foretatt grep for å styrke kjernevirksomheten til nye Nordkraft. Kraftmarkedet er utfordrende med økning i produksjonskapasiteten og liten endring i etterspørselen. Elsertifikatsystemet incentiverer til ny produksjon, og siden 2012 er det satt i drift i overkant av 11 TWh ny elsertifikatberettiget produksjon. Kraftprisen har falt fra 2013, med NO4 pris på 26,28 øre/kwh i 2014 mot 30,07 øre/kwh i Dagens forwardpriser indikerer at kraftprisen e de nærmeste årene ser ut til å holde seg på et lavt nivå, cirka 25 øre/kwh. Dette er utfordrende for Nordkraft, både med hensyn til å skape lønnsom drift og med hensyn til at vi står overfor betydelige investeringer i årene fremover. Nordkraft satte i gang krevende reorganiseringe r i 2013, som ble videreført inn i Nordkraft har redusert sine driftskostnader med omtrent 50 millioner kroner fra 2013 til 2014, som følge av nedbemanninge r og andre kostnadsreduserende tiltak. Til tross for betydelige kostnadsreduksjoner er det i dagens utfordrende marked fortsatt behov for ytterligere forbedring, samt styring. Nordkraft har gjennomført tiltak for å styrke kostnadskontroll og -styring, herunder gjenno m tilpasninger av, og etablering av rapporteringslinjer basert på, operativ struktur. I desember 2013 ble hoveddelen av Nordkrafts portefølje av fallrettigheter (107 prosjekter) skilt ut i et eget under - konser n for salg. Det nye underkonsernet viderefører Fjellkraft-navnet. Resterende del av det opprinnelig e Fjellkraft-konsernet videreføres under Nordkraft-navnet. Det lyktes ikke Nordkraft å selge selskape t med ansatte. Det ble derfor i mars 2014 vedtatt å avvikle driften i Fjellkraft, inkludert de 14 ansatte. Etter avviklingen overtok Clemens Kraft selskapet med virkning fra 28. mai Nordkraft tegnet 1. desember en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Finansieringen sikrer både god driftslikviditet og gjør det samtidig mulig å utvikle nye og lønnsomme prosjekter. Selv om den operative "krisen" kan sies å være over er gjeldssituasjonen fortsatt en stor utfordring. ««Linjestrekking på Seines en iskald novemberdag. Forsidefoto: Nedbygging av mastearrangement i Vassdalen. Økonomiske resultater Konsernets driftsinntekter for 2014 var på 448,1 millioner kroner. Dette er 9 millioner kroner lavere enn i Hoved årsaken til reduksjonen i driftsinntektene er fall i kraftpris fra 30,07 øre/kwh i 2013 til 26,28 øre/kwh i Driftsresultatet på 35,8 millioner kroner er en forbedring på 133,7 millioner kroner. Årsaken er i hovedsak at 2013 var belastet med ekstraordinære nedskrivninger på 108,3 millioner kroner mens det i 2014 er foretatt nedskrivninge r på 23,2 millioner kroner. Kostnadsreduserende tiltak, herunder nedbemanning, har redusert kostnadene med omtrent 50 millioner. Netto finanskostnader utgjorde 62,0 millioner kroner, 19,8 millioner kroner høyere enn i Avkastning på aksje r i form av salgsgevinst, aksjeutbytte og verdiendring utgjorde i ,4 millioner kroner mot 19,2 millioner kroner i Nordkraft refinansierte sin låneportefølje høsten 2014, da 88 % av langsiktige lån forfalt 1. desember Finansiell betjeningsevne er blitt svakere de tre siste årene, med den konsekvens at lånemarginene økte ved refinansieringen. Nøkkeltallet netto gjeld/ebitda var 22 i 2013, noe som er langt over bransjens snitt på under 5. Som en effekt av konsernets iverksatte kostnadsreduserende tiltak oppnådde Nordkraf t en forbedring i finansiell betjeningsevne og nøkkeltallet ble redusert til 14 i Resultat etter skatt for Nordkraft-konsernet ble -19,6 millioner kroner, en forbedring på 88,2 millioner kroner fra Resultatforbedringen reflekterer effekt fra operative driftsforbedringer samt iverksatte kostnadskutt. Resultatet påvirkes også i 2014 av nedskrivninger på 23,2 millioner kroner. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag. Kontantstrøm og kapitalforhold Konsernets bokførte totalkapital per 31. desember 2014 var 2.899,9 millioner kroner (2.956,2 millioner kroner), en reduksjon på 56,3 millioner kroner fra Bokført egenkapital var 769,0 millioner kroner (801,4 millioner kroner) og utgjorde 26,5 % (27,1 %) av bokført totalkapital. 3

2 4 Ledergruppa i Nordkraft: Jon Ingebrigtsen (prosjekt og ingeniørstøtte), Torkjell Lund (entreprenør), Anett Kristensen (økonomi), Marius Larsen (produksjon), Eirik Frantzen (adm. dir.), Sverre Mogstad (stab og eiendom) og Tage Karlsen (nett). Konsernets kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendring ble 59,9 millioner kroner (51,3 millioner kroner). Arbeidskapitalen var 120,4 millioner kroner (96,1 millioner kroner) ved utgangen av Økningen i arbeidskapitalen skyldes at det ikke er avsatt utbytte for Netto kontantstrøm fra driften ble på 33,8 millioner kroner (77,0 millioner kroner). Driftsresultatet før av- og nedskrivninger på 130,7 millioner kroner er 70,8 millioner kroner høyere enn netto kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendringer, og består av betaling av renter og skatt, samt salg av aksjer. Samlede drifts- og ekspansjonsinvesteringer i 2014 var 148,4 millioner kroner (241,5 millioner kroner), hvorav 93,2 millioner kroner relatert til utbygging av kraftverk og 28,1 millioner kroner i nettvirksomheten. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 50,0 millioner kroner (175,0 millioner kroner), mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 24,7 millioner kroner (48,9 millioner kroner). Virksomhetsområdene Nordkraft er et vertikalintegrert kraftkonsern med hovedvekt på utbygging, produksjon, omsetning og distribusjon av energi. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, med formål å dekke befolkningen i Narvik sitt behov for energi ved egen utbygging, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fire virksomhetsområder:» Produksjon» Prosjekt» Nett» Entreprenør Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet eier også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraf t AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %). Produksjon Virksomhetsområdet Produksjon har ansvaret for drift og vedlikehold av konsernets kraftverk, samt omsetning i de ulike kraftmarkedene. Nordkraft eier og driver 7 magasinkraftverk, 1 vindkraftverk og 13 småkraftverk, samt har medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsesjonskraftrettigheter i Narvik kommune. Nordkraft avgir konsesjonskraft til Tysfjord kommune. Total produksjon i 2014 er 1034,1 GWh, mens det i 2013 ble levert 939,9 GWh. Det ble magasinert noe vann i magasinene ved at inngangsfylling var 340 GWh, og utgangs fylling var 350 GWh. Tilsiget til magasinverkene var omtrent normalt. Litt over normalt kom som snø, mens

3 det kom litt mindre sommer- og høstregn enn hva man kan forvente. Virksomhetsområdet er organisert med 7 stasjonsledere, som hver er operativt og økonomisk ansvarlig for sine kraftverk. I tillegg organiserer området teknisk og merkantil støtte til disse. Ut over dette baseres drift, vedlikehold og prosjektgjennomføring på innleie fra konsernet s entreprenør og prosjektavdeling. Året er gjennomført uten større driftsforstyrrelser i magasinkraftverkene. Den store moderniseringen av Sørfjor d kraftverk er fullført. Av andre større prosjekter er det bygget ny dam ved Nedstevann (Håkvik), det er fjellsikret i adkomsttunnel Sildvik, og rørtunnel på Nygård, og det er lagt fiber (sjøkabel) fra Kjøpsvik til Sørfjor d kraftverk. Forneselva kraftverk i Tromsø kommune ble satt i drift sommeren 2014, og er overtatt av seksjonen. Småkraftverken e er fortsatt tidlig i driftsfase, men man begynner nå å se mer stabil drift, og færre drifts - forstyrrelser var en tørr og varm sommer i nord. Dette gav rask snøsmelting, relativt store flomtap, og lite tilsig utover sommeren. Dette har preget produksjonen i året. Totalt har småkraftverkene produsert 78,2 GWh. Nygårdsfjellet vindkraftverk har levert sitt beste produksjons år etter utbyggingen i Mye vind tidlig på året ga god produksjon, mens det var en mer vindstille sommer og høst enn hva man kan forvente. Totalt ble det produsert 97,1 GWh i vindparken. Det ble byttet gearboks på en av turbinene i Prosjekter Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentli g eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 32 prosjekter. To småkraftverk, Fjelna og Hesjeberg er under bygging. Fjelna (17,3 GWh) er planlagt ferdigstilt i mars 2015, mens Hesjeberg (14,8 GWh) forventes ferdigstilt og satt i drift i 1. kvartal Forneselva ble ferdigstilt og satt i drift i juli Nordkraft mottok i 2013 endelig konsesjon for Ånstadblåhei a vindpark, og forprosjektering er fullført. Med dagens forwardpriser har Ånstadblåheia vindpark lønnsomhet lavere enn Nordkraft sitt avkastningskrav, samt at det er utfordringer med finansiering av utbygging. Videre utbygging vil vurderes når finansieringsmulighetene foreligger. Nordkraft fokuserer på tiltak for å øke lønnsomheten, både knyttet til utbyggingskost og strømlinjeforming av fremtidig drift. Nordkraft har mottatt konsesjon fra NVE for Sørfjord vindkraftverk, ca. 300 GWh, i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune. Konsesjonen er til behandlin g i OED. Nett Virksomhetsområdet Nett består av monopol - virksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Monopol - virksomheten er juridisk plassert i Nordkraft Nett AS. Det er et samfunnsansvar å sikre at produsert energi kommer fram til bedrifter og husholdninger uten vesentlig e avbrudd, med lavt energitap og til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Nettvirksomheten har hatt flere avbrudd i nettet i 2014 enn i de siste årene. KILEkostnaden for 2014 ble omtrent 4 millioner kroner, hvorav et voldsomt tordenvær 5. august forårsaket 1 million kroner. Nettapet i 2014 ble 27,3 GWh, 6,7 % av total innmating, og er en økning på 1,7 GWh fra Nordkraft har høyt fokus på tiltak for å snu utviklingen, herunder gjennom organisatoriske tilpasninger og drifts - forbedringer. Selskapets lønnsomhet er lavere enn styrets ambisjon. Kostnadsreduserende tiltak som nedbemanning og driftseffektiviserin g er iverksatt, og vil også i 2015 få høy fokus. Nettvirksomheten står ovenfor betydelige re- og nyinvesteringer, hvor installering av AMS-målere (automatisk e strømmålere) hos alle nettkunder blir den største enkeltinvesteringen. Forskrift om måling, avregnin g og fakturering stiller krav om at alle strømkunde r skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar AMS registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier og bedre informasjo n for kunden. Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringe r i rammevilkårene fra NVE. Krav til gjennom - fakturering og endring i tariffering vil kreve omlegging av rutiner og systemer. Endring i modell for fastsetting av kostnadsnorm kan få konsekvenser for inntektsrammen. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomhete n til endrede krav. Entreprenør I 2013 ble det vedtatt å slå sammen alle utførende enheter i Nordkraft-konsernet til en samlet enhet. Entreprenø r ble dannet med fagkompetanse fra magasinverk, vindkraft-, småkraftverk og nett virksomhet. Enheten er den avdelingen som teller flest ansatte i konserne t og teller i dag drøyt 40 medarbeidere. Entreprenørvirksomheten ivaretar drift og vedlikehold på Nordkrafts egne anlegg både innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og byggvedlikehold. De to største faggruppen e er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en 5

4 6 ingeniør/planleggingsstab på ca 10 medarbeidere. Entreprenør avdelingen har også ansvaret for deler av konsernets eksterne virksomhet. Herunder ligger drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet. Hovedfokus i tiden fremover er å videreutvikle en profesjonel l entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at kompetanseutvikling og rekruttering er viktig for oss. Entreprenøravdelingen har derfor tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å hele tiden bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet 5 lærlinger innenfor montør- og operatørfaget. Risikostyring og intern kontroll Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessige, finansielle, politiske og markedsmessig art. Risikovurderingen er en integrert del av konsernets forretnings virksomhet. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde og er en integrer t del av forretningsaktivitetene. Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen. Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto, daglige kontantstrømmer i euro veksles fortløpend e til norske kroner. Konsernet har for 2014 ingen sikring av valutarisiko knyttet til salg som foretas i henhold til sikringsstrategien, men oppgjøret foretas via egen bankkonto i euro. I 2015 har konsernet etablert rutiner for valutasikring, herunder etablert fullmakter og rammer for sikringshandelen. Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom rente - endringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swaprenten med kredittpåslag inngår i inntektsrammefastsettelsen for nettvirksomheten. I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikat markedet. Nordkraft tegnet 1. desember 2014 en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Alle langsiktige lån forfaller i 2016, hvorav 88 % forfaller 1. desember Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi. Arbeidsmiljø og personale Ansatte, organisering m.m. Som i 2013 har 2014 vært et omstillingsår, der nedbemannin g har stått sentralt. Ved inngangen til året var det 155 medarbeidere, og ved utgangen 128 medarbeidere, fordelt på 127,8 årsverk. Herav 5 lærlinger. I løpet av 2013 og 2014 har Nordkraft nedbemannet med i alt 62 årsverk. Det utgjør omtrent 1/3 av antall ansatte. 22 % av konsernets medarbeidere er kvinner. Nordkraft AS arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle forretningsområdene, og har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansemen t og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Konsernledelsen besto av 2 kvinner og 6 menn. Styret i Nordkraft AS består av 8 representanter, hvorav 2 er kvinner og 6 menn. Nordkrafts kompensasjonspolitikk er fra og med 2014 nedfelt i en såkalt kompensasjonspolicy. Den omfatter lønn, kollektive goder (pensjon, forsikring m m) og insentiver. Lønnsfastsettelsen er individuell og basert på kjente kriterier. Konsernet følger opp at lønnsforskjeller ikke er basert på diskriminerende grunnlag. Konsernet har i 2014 fortsatt arbeidet med reorganisering som en viktig del av omstillingen. Dette har resultert i endret konsernstruktur, endring i arbeidsoppgaver for mange medarbeidere, i tillegg til en reduksjon i antall medarbeidere. For å redusere ulempene i så stor grad som mulig, har det vært fokus på gode og forutsigbare prosesser. Dette er søkt løst ved å følge lover og regelverk, informasjon, inkludering og ikke minst tett samarbeid med konsernets tillitsvalgte og vernetjeneste. Både i 2013 og 2014 har Nordkraft derfor hatt særlig fokus på tiltak for ivaretakelse av ansattes trivsel, helse, arbeidsmiljø og medvirkning. I dette arbeidet vektlegges etablering av egnede strukturer i arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, interne rutiner samt sikre leveranser av tjenester fra eksterne samarbeidsparter, som blant annet bedriftshelsetjeneste. Som eksempel på et tiltak, har det på initiativ fra ansatte, blitt laget et eget treningssted Nordkraft Gym med frivillig innsats utenom arbeidstiden. Ett annet eksempel er at det på slutten av 2014 ble laget en egen «sosial kalender» for 2014 og 2015, som en del av arbeidet for økt trivsel og felles kultur. Det er utarbeidet en konsernstrategi. Med utgangspunkt i verdiene åpen, initiativrik, klok i lag, jobber vi kontinuerlig med en felles og positiv kultur. Riktig kompetanse vil alltid være en viktig faktor for fremtiden. Nordkraft følger derfor utviklings- og endringsbehove t framover.

5 7 Merking av master ved fjordspenn i Tysfjord. Sykefravær I 2014 var sykefraværet 8 %. Dette er en økning fra foregående år (5,6 %). Langtidsfraværet over 16 dager utgjorde 5,8 %, mens fravær inntil 16 dager utgjorde 2,2 %. Økningen i det totale fraværet for 2014 skyldes både økning i langtids- og korttidsfravær. Nærmere analyse er utført. Vi ser at størstedelen av fraværet er av en slik karakter at arbeidsgiver ikke direkte kan påvirke utviklingen. Nordkrafts mål er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Alle selskapene i konsernet arbeider i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med tett oppfølging av medarbeiderne under sykefravær og ved forebyggende tiltak. Dette vil fortsatt ha fokus. Nordkraft er tilknyttet bedriftshelsetjeneste (Stamina helse) og har helseforsikring for samtlige fast ansatte. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på god helse og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Konsernet har en web-basert HMS-portal for kommunikasjon av internkontrollsystem for arbeidsmiljø, brannvern, sikkerhet og forsyningsberedskap. HMS-systemet er under revidering, dette ble igangsatt høsten 2014, hvor målsettingen er å forenkle og forbedre tilgjengeligheten for brukerne. I løpet av 2015 vil det bli utarbeidet en HMS-policy som en del av virksomhetsstyringen. Nordkraft har fokus på innrapportering av uønskede hendelser, og får på denne måten et bedre grunnlag for skadeforebyggende arbeid har passert uten alvorlige ulykker eller varige mén på ansatte. Seks personskader er registrert, herav to strømrelaterte, to fallskader og to klemskader, ingen av disse var alvorlige. I avvikssystemet har 23 meldinger blitt behandlet i Avvikssystem for konsernet er implementert og ansvarlige på området er opplært. HMS-ansvaret i Nordkraft er plassert i linjen, understøttet av stab, som har system-ansvaret. HMS Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap på mennesker, miljø og anlegg. Samfunnsansvar Nordkraft har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

6 8 Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunns - aktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarli g og bærekraftig måte. Ytre miljø Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkraft sitt samfunnsansvar, og er et viktig middel for å sikre effekti v ressursutnyttelse og god drift. Kraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsa k gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstreknin g tatt hensyn til natur og miljø. Styrets arbeid Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styre - instruk s. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften. På ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2. september 2013 ble henholdsvis styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Hugo Storø valgt med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i Styret består av åtte personer, hvorav to personer er kvinner. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Overført til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Fremtidig utvikling Nordkraft sine økonomiske resultater påvirkes av strategiske, markedsmessige, regulatoriske, finansielle og operasjonelle forhold. Inntjeningen til produksjons - virksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen, mens inntjeningen innen nettvirksomheten i stor grad påvirkes av endringer i offentlige reguleringer. Konsernets fremtidige investeringsbehov vil preges av utbyggings takten innen småkraft, samt lovpålagte investeringer i AMS frem mot Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. De nærmeste årene forventes å preges av et kraftoverskudd i Norden, og de nordiske kraftprisene forventes å ligge på i underkant av 25 øre/kwh. Ordningen med elsertifikater har som mål å sikre utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh. Sertifikatprisen i markedet de nærmeste fem årene er for tiden i underkant av 15 øre/kwh. Dagens kraftmarked er preget av økt produksjon og liten endring i etterspørselen. Mer kraft inn i et marked med overskudd vil føre til ytterligere press på kraftprisene som allerede er på et lavt nivå. Det utfordrende markedet krever at Nordkraft har fokus på effektivitet og kostnadsreduserende tiltak for å danne grunnlaget for lønnsom drift. Videre krever gjeldsbyrden at Nordkraft iverksetter tiltak for en riktig kapitalstruktur. Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eirik Frantzen Adm. direktør

7 Magasinet Jernvann sett fra toppen av turbin 3 i Nygårdsfjellet vindpark. 9

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 Årsberetning Hovedtall Nøkkeltall Produksjon Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT 212 ÅRSRAPPORT ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft er et nordnorsk energikonsern etablert i 1898 som eies av henholdsvis Troms fylkeskommune med 6 prosent og Tromsø kommune med 4 prosent. Kjernevirksomheten

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT 214 ÅRSRAPPORT 1 ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft har sterke tradisjoner og en stolt historie. Vårt samfunnsoppdrag har gjennom generasjoner vært å gjøre vann om til strøm, og å sørge for trygg og stabil

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT 213 ÅRSRAPPORT ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft har sterke tradisjoner og en stolt historie. Vårt samfunnsoppdrag er stort og omfattende. Vi gjør vann til strøm og sørger for at strømmen kommer frem der

Detaljer

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef 2011 ÅRSRAPPORT et år i motvind 1477 GWh fornybar energi i 2011 1 GWh (gigawattimer) er lik 1 million kwh (kilowattimer). Dette er nok til å dekke årsforbruket til cirka 50 husstander. Troms Krafts produksjon

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder.

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder. ÅRSRAPPORT 4 God kraft. Godt klima. Agder Energi Postboks 63 Lundsiden, 466 Kristiansand Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 8, 463 Kristiansand Telefon: 38 6 7 Organisasjonsnummer: NO 98 95 34 Spiraltromma,

Detaljer

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømoppstilling... 12 Regnskapsprinsipper... 13 Noter til regnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 Ringeriks-Kraft satser på «resultatorientert ledelse under felles verdier». Dette skapes gjennom målrettet arbeid både internt og eksternt. Vi tar et ansvar for å

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2010 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2010 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer