Årsberetning 2014 Nordkraft AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Nordkraft AS"

Transkript

1 Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet aktiv omstilling og parallelt jobbet med å etablere en helt ny og langsiktig forretningsplan. Nordkraft har historisk vært aktiv eier i flere selskape r utenfor kraftsektoren. Nye Nordkraft fremstår som et klassisk vertikalintegrert konsern med fokus på utbygging, produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. I 2014 er det foretatt grep for å styrke kjernevirksomheten til nye Nordkraft. Kraftmarkedet er utfordrende med økning i produksjonskapasiteten og liten endring i etterspørselen. Elsertifikatsystemet incentiverer til ny produksjon, og siden 2012 er det satt i drift i overkant av 11 TWh ny elsertifikatberettiget produksjon. Kraftprisen har falt fra 2013, med NO4 pris på 26,28 øre/kwh i 2014 mot 30,07 øre/kwh i Dagens forwardpriser indikerer at kraftprisen e de nærmeste årene ser ut til å holde seg på et lavt nivå, cirka 25 øre/kwh. Dette er utfordrende for Nordkraft, både med hensyn til å skape lønnsom drift og med hensyn til at vi står overfor betydelige investeringer i årene fremover. Nordkraft satte i gang krevende reorganiseringe r i 2013, som ble videreført inn i Nordkraft har redusert sine driftskostnader med omtrent 50 millioner kroner fra 2013 til 2014, som følge av nedbemanninge r og andre kostnadsreduserende tiltak. Til tross for betydelige kostnadsreduksjoner er det i dagens utfordrende marked fortsatt behov for ytterligere forbedring, samt styring. Nordkraft har gjennomført tiltak for å styrke kostnadskontroll og -styring, herunder gjenno m tilpasninger av, og etablering av rapporteringslinjer basert på, operativ struktur. I desember 2013 ble hoveddelen av Nordkrafts portefølje av fallrettigheter (107 prosjekter) skilt ut i et eget under - konser n for salg. Det nye underkonsernet viderefører Fjellkraft-navnet. Resterende del av det opprinnelig e Fjellkraft-konsernet videreføres under Nordkraft-navnet. Det lyktes ikke Nordkraft å selge selskape t med ansatte. Det ble derfor i mars 2014 vedtatt å avvikle driften i Fjellkraft, inkludert de 14 ansatte. Etter avviklingen overtok Clemens Kraft selskapet med virkning fra 28. mai Nordkraft tegnet 1. desember en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Finansieringen sikrer både god driftslikviditet og gjør det samtidig mulig å utvikle nye og lønnsomme prosjekter. Selv om den operative "krisen" kan sies å være over er gjeldssituasjonen fortsatt en stor utfordring. ««Linjestrekking på Seines en iskald novemberdag. Forsidefoto: Nedbygging av mastearrangement i Vassdalen. Økonomiske resultater Konsernets driftsinntekter for 2014 var på 448,1 millioner kroner. Dette er 9 millioner kroner lavere enn i Hoved årsaken til reduksjonen i driftsinntektene er fall i kraftpris fra 30,07 øre/kwh i 2013 til 26,28 øre/kwh i Driftsresultatet på 35,8 millioner kroner er en forbedring på 133,7 millioner kroner. Årsaken er i hovedsak at 2013 var belastet med ekstraordinære nedskrivninger på 108,3 millioner kroner mens det i 2014 er foretatt nedskrivninge r på 23,2 millioner kroner. Kostnadsreduserende tiltak, herunder nedbemanning, har redusert kostnadene med omtrent 50 millioner. Netto finanskostnader utgjorde 62,0 millioner kroner, 19,8 millioner kroner høyere enn i Avkastning på aksje r i form av salgsgevinst, aksjeutbytte og verdiendring utgjorde i ,4 millioner kroner mot 19,2 millioner kroner i Nordkraft refinansierte sin låneportefølje høsten 2014, da 88 % av langsiktige lån forfalt 1. desember Finansiell betjeningsevne er blitt svakere de tre siste årene, med den konsekvens at lånemarginene økte ved refinansieringen. Nøkkeltallet netto gjeld/ebitda var 22 i 2013, noe som er langt over bransjens snitt på under 5. Som en effekt av konsernets iverksatte kostnadsreduserende tiltak oppnådde Nordkraf t en forbedring i finansiell betjeningsevne og nøkkeltallet ble redusert til 14 i Resultat etter skatt for Nordkraft-konsernet ble -19,6 millioner kroner, en forbedring på 88,2 millioner kroner fra Resultatforbedringen reflekterer effekt fra operative driftsforbedringer samt iverksatte kostnadskutt. Resultatet påvirkes også i 2014 av nedskrivninger på 23,2 millioner kroner. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag. Kontantstrøm og kapitalforhold Konsernets bokførte totalkapital per 31. desember 2014 var 2.899,9 millioner kroner (2.956,2 millioner kroner), en reduksjon på 56,3 millioner kroner fra Bokført egenkapital var 769,0 millioner kroner (801,4 millioner kroner) og utgjorde 26,5 % (27,1 %) av bokført totalkapital. 3

2 4 Ledergruppa i Nordkraft: Jon Ingebrigtsen (prosjekt og ingeniørstøtte), Torkjell Lund (entreprenør), Anett Kristensen (økonomi), Marius Larsen (produksjon), Eirik Frantzen (adm. dir.), Sverre Mogstad (stab og eiendom) og Tage Karlsen (nett). Konsernets kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendring ble 59,9 millioner kroner (51,3 millioner kroner). Arbeidskapitalen var 120,4 millioner kroner (96,1 millioner kroner) ved utgangen av Økningen i arbeidskapitalen skyldes at det ikke er avsatt utbytte for Netto kontantstrøm fra driften ble på 33,8 millioner kroner (77,0 millioner kroner). Driftsresultatet før av- og nedskrivninger på 130,7 millioner kroner er 70,8 millioner kroner høyere enn netto kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendringer, og består av betaling av renter og skatt, samt salg av aksjer. Samlede drifts- og ekspansjonsinvesteringer i 2014 var 148,4 millioner kroner (241,5 millioner kroner), hvorav 93,2 millioner kroner relatert til utbygging av kraftverk og 28,1 millioner kroner i nettvirksomheten. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 50,0 millioner kroner (175,0 millioner kroner), mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 24,7 millioner kroner (48,9 millioner kroner). Virksomhetsområdene Nordkraft er et vertikalintegrert kraftkonsern med hovedvekt på utbygging, produksjon, omsetning og distribusjon av energi. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, med formål å dekke befolkningen i Narvik sitt behov for energi ved egen utbygging, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fire virksomhetsområder:» Produksjon» Prosjekt» Nett» Entreprenør Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet eier også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraf t AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %). Produksjon Virksomhetsområdet Produksjon har ansvaret for drift og vedlikehold av konsernets kraftverk, samt omsetning i de ulike kraftmarkedene. Nordkraft eier og driver 7 magasinkraftverk, 1 vindkraftverk og 13 småkraftverk, samt har medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsesjonskraftrettigheter i Narvik kommune. Nordkraft avgir konsesjonskraft til Tysfjord kommune. Total produksjon i 2014 er 1034,1 GWh, mens det i 2013 ble levert 939,9 GWh. Det ble magasinert noe vann i magasinene ved at inngangsfylling var 340 GWh, og utgangs fylling var 350 GWh. Tilsiget til magasinverkene var omtrent normalt. Litt over normalt kom som snø, mens

3 det kom litt mindre sommer- og høstregn enn hva man kan forvente. Virksomhetsområdet er organisert med 7 stasjonsledere, som hver er operativt og økonomisk ansvarlig for sine kraftverk. I tillegg organiserer området teknisk og merkantil støtte til disse. Ut over dette baseres drift, vedlikehold og prosjektgjennomføring på innleie fra konsernet s entreprenør og prosjektavdeling. Året er gjennomført uten større driftsforstyrrelser i magasinkraftverkene. Den store moderniseringen av Sørfjor d kraftverk er fullført. Av andre større prosjekter er det bygget ny dam ved Nedstevann (Håkvik), det er fjellsikret i adkomsttunnel Sildvik, og rørtunnel på Nygård, og det er lagt fiber (sjøkabel) fra Kjøpsvik til Sørfjor d kraftverk. Forneselva kraftverk i Tromsø kommune ble satt i drift sommeren 2014, og er overtatt av seksjonen. Småkraftverken e er fortsatt tidlig i driftsfase, men man begynner nå å se mer stabil drift, og færre drifts - forstyrrelser var en tørr og varm sommer i nord. Dette gav rask snøsmelting, relativt store flomtap, og lite tilsig utover sommeren. Dette har preget produksjonen i året. Totalt har småkraftverkene produsert 78,2 GWh. Nygårdsfjellet vindkraftverk har levert sitt beste produksjons år etter utbyggingen i Mye vind tidlig på året ga god produksjon, mens det var en mer vindstille sommer og høst enn hva man kan forvente. Totalt ble det produsert 97,1 GWh i vindparken. Det ble byttet gearboks på en av turbinene i Prosjekter Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentli g eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 32 prosjekter. To småkraftverk, Fjelna og Hesjeberg er under bygging. Fjelna (17,3 GWh) er planlagt ferdigstilt i mars 2015, mens Hesjeberg (14,8 GWh) forventes ferdigstilt og satt i drift i 1. kvartal Forneselva ble ferdigstilt og satt i drift i juli Nordkraft mottok i 2013 endelig konsesjon for Ånstadblåhei a vindpark, og forprosjektering er fullført. Med dagens forwardpriser har Ånstadblåheia vindpark lønnsomhet lavere enn Nordkraft sitt avkastningskrav, samt at det er utfordringer med finansiering av utbygging. Videre utbygging vil vurderes når finansieringsmulighetene foreligger. Nordkraft fokuserer på tiltak for å øke lønnsomheten, både knyttet til utbyggingskost og strømlinjeforming av fremtidig drift. Nordkraft har mottatt konsesjon fra NVE for Sørfjord vindkraftverk, ca. 300 GWh, i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune. Konsesjonen er til behandlin g i OED. Nett Virksomhetsområdet Nett består av monopol - virksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Monopol - virksomheten er juridisk plassert i Nordkraft Nett AS. Det er et samfunnsansvar å sikre at produsert energi kommer fram til bedrifter og husholdninger uten vesentlig e avbrudd, med lavt energitap og til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Nettvirksomheten har hatt flere avbrudd i nettet i 2014 enn i de siste årene. KILEkostnaden for 2014 ble omtrent 4 millioner kroner, hvorav et voldsomt tordenvær 5. august forårsaket 1 million kroner. Nettapet i 2014 ble 27,3 GWh, 6,7 % av total innmating, og er en økning på 1,7 GWh fra Nordkraft har høyt fokus på tiltak for å snu utviklingen, herunder gjennom organisatoriske tilpasninger og drifts - forbedringer. Selskapets lønnsomhet er lavere enn styrets ambisjon. Kostnadsreduserende tiltak som nedbemanning og driftseffektiviserin g er iverksatt, og vil også i 2015 få høy fokus. Nettvirksomheten står ovenfor betydelige re- og nyinvesteringer, hvor installering av AMS-målere (automatisk e strømmålere) hos alle nettkunder blir den største enkeltinvesteringen. Forskrift om måling, avregnin g og fakturering stiller krav om at alle strømkunde r skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar AMS registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier og bedre informasjo n for kunden. Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringe r i rammevilkårene fra NVE. Krav til gjennom - fakturering og endring i tariffering vil kreve omlegging av rutiner og systemer. Endring i modell for fastsetting av kostnadsnorm kan få konsekvenser for inntektsrammen. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomhete n til endrede krav. Entreprenør I 2013 ble det vedtatt å slå sammen alle utførende enheter i Nordkraft-konsernet til en samlet enhet. Entreprenø r ble dannet med fagkompetanse fra magasinverk, vindkraft-, småkraftverk og nett virksomhet. Enheten er den avdelingen som teller flest ansatte i konserne t og teller i dag drøyt 40 medarbeidere. Entreprenørvirksomheten ivaretar drift og vedlikehold på Nordkrafts egne anlegg både innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og byggvedlikehold. De to største faggruppen e er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en 5

4 6 ingeniør/planleggingsstab på ca 10 medarbeidere. Entreprenør avdelingen har også ansvaret for deler av konsernets eksterne virksomhet. Herunder ligger drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet. Hovedfokus i tiden fremover er å videreutvikle en profesjonel l entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at kompetanseutvikling og rekruttering er viktig for oss. Entreprenøravdelingen har derfor tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å hele tiden bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet 5 lærlinger innenfor montør- og operatørfaget. Risikostyring og intern kontroll Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessige, finansielle, politiske og markedsmessig art. Risikovurderingen er en integrert del av konsernets forretnings virksomhet. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde og er en integrer t del av forretningsaktivitetene. Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen. Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto, daglige kontantstrømmer i euro veksles fortløpend e til norske kroner. Konsernet har for 2014 ingen sikring av valutarisiko knyttet til salg som foretas i henhold til sikringsstrategien, men oppgjøret foretas via egen bankkonto i euro. I 2015 har konsernet etablert rutiner for valutasikring, herunder etablert fullmakter og rammer for sikringshandelen. Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom rente - endringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swaprenten med kredittpåslag inngår i inntektsrammefastsettelsen for nettvirksomheten. I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikat markedet. Nordkraft tegnet 1. desember 2014 en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Alle langsiktige lån forfaller i 2016, hvorav 88 % forfaller 1. desember Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi. Arbeidsmiljø og personale Ansatte, organisering m.m. Som i 2013 har 2014 vært et omstillingsår, der nedbemannin g har stått sentralt. Ved inngangen til året var det 155 medarbeidere, og ved utgangen 128 medarbeidere, fordelt på 127,8 årsverk. Herav 5 lærlinger. I løpet av 2013 og 2014 har Nordkraft nedbemannet med i alt 62 årsverk. Det utgjør omtrent 1/3 av antall ansatte. 22 % av konsernets medarbeidere er kvinner. Nordkraft AS arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle forretningsområdene, og har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansemen t og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Konsernledelsen besto av 2 kvinner og 6 menn. Styret i Nordkraft AS består av 8 representanter, hvorav 2 er kvinner og 6 menn. Nordkrafts kompensasjonspolitikk er fra og med 2014 nedfelt i en såkalt kompensasjonspolicy. Den omfatter lønn, kollektive goder (pensjon, forsikring m m) og insentiver. Lønnsfastsettelsen er individuell og basert på kjente kriterier. Konsernet følger opp at lønnsforskjeller ikke er basert på diskriminerende grunnlag. Konsernet har i 2014 fortsatt arbeidet med reorganisering som en viktig del av omstillingen. Dette har resultert i endret konsernstruktur, endring i arbeidsoppgaver for mange medarbeidere, i tillegg til en reduksjon i antall medarbeidere. For å redusere ulempene i så stor grad som mulig, har det vært fokus på gode og forutsigbare prosesser. Dette er søkt løst ved å følge lover og regelverk, informasjon, inkludering og ikke minst tett samarbeid med konsernets tillitsvalgte og vernetjeneste. Både i 2013 og 2014 har Nordkraft derfor hatt særlig fokus på tiltak for ivaretakelse av ansattes trivsel, helse, arbeidsmiljø og medvirkning. I dette arbeidet vektlegges etablering av egnede strukturer i arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, interne rutiner samt sikre leveranser av tjenester fra eksterne samarbeidsparter, som blant annet bedriftshelsetjeneste. Som eksempel på et tiltak, har det på initiativ fra ansatte, blitt laget et eget treningssted Nordkraft Gym med frivillig innsats utenom arbeidstiden. Ett annet eksempel er at det på slutten av 2014 ble laget en egen «sosial kalender» for 2014 og 2015, som en del av arbeidet for økt trivsel og felles kultur. Det er utarbeidet en konsernstrategi. Med utgangspunkt i verdiene åpen, initiativrik, klok i lag, jobber vi kontinuerlig med en felles og positiv kultur. Riktig kompetanse vil alltid være en viktig faktor for fremtiden. Nordkraft følger derfor utviklings- og endringsbehove t framover.

5 7 Merking av master ved fjordspenn i Tysfjord. Sykefravær I 2014 var sykefraværet 8 %. Dette er en økning fra foregående år (5,6 %). Langtidsfraværet over 16 dager utgjorde 5,8 %, mens fravær inntil 16 dager utgjorde 2,2 %. Økningen i det totale fraværet for 2014 skyldes både økning i langtids- og korttidsfravær. Nærmere analyse er utført. Vi ser at størstedelen av fraværet er av en slik karakter at arbeidsgiver ikke direkte kan påvirke utviklingen. Nordkrafts mål er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Alle selskapene i konsernet arbeider i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med tett oppfølging av medarbeiderne under sykefravær og ved forebyggende tiltak. Dette vil fortsatt ha fokus. Nordkraft er tilknyttet bedriftshelsetjeneste (Stamina helse) og har helseforsikring for samtlige fast ansatte. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på god helse og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Konsernet har en web-basert HMS-portal for kommunikasjon av internkontrollsystem for arbeidsmiljø, brannvern, sikkerhet og forsyningsberedskap. HMS-systemet er under revidering, dette ble igangsatt høsten 2014, hvor målsettingen er å forenkle og forbedre tilgjengeligheten for brukerne. I løpet av 2015 vil det bli utarbeidet en HMS-policy som en del av virksomhetsstyringen. Nordkraft har fokus på innrapportering av uønskede hendelser, og får på denne måten et bedre grunnlag for skadeforebyggende arbeid har passert uten alvorlige ulykker eller varige mén på ansatte. Seks personskader er registrert, herav to strømrelaterte, to fallskader og to klemskader, ingen av disse var alvorlige. I avvikssystemet har 23 meldinger blitt behandlet i Avvikssystem for konsernet er implementert og ansvarlige på området er opplært. HMS-ansvaret i Nordkraft er plassert i linjen, understøttet av stab, som har system-ansvaret. HMS Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap på mennesker, miljø og anlegg. Samfunnsansvar Nordkraft har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

6 8 Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunns - aktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarli g og bærekraftig måte. Ytre miljø Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkraft sitt samfunnsansvar, og er et viktig middel for å sikre effekti v ressursutnyttelse og god drift. Kraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsa k gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstreknin g tatt hensyn til natur og miljø. Styrets arbeid Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styre - instruk s. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften. På ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2. september 2013 ble henholdsvis styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Hugo Storø valgt med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i Styret består av åtte personer, hvorav to personer er kvinner. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Overført til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Fremtidig utvikling Nordkraft sine økonomiske resultater påvirkes av strategiske, markedsmessige, regulatoriske, finansielle og operasjonelle forhold. Inntjeningen til produksjons - virksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen, mens inntjeningen innen nettvirksomheten i stor grad påvirkes av endringer i offentlige reguleringer. Konsernets fremtidige investeringsbehov vil preges av utbyggings takten innen småkraft, samt lovpålagte investeringer i AMS frem mot Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. De nærmeste årene forventes å preges av et kraftoverskudd i Norden, og de nordiske kraftprisene forventes å ligge på i underkant av 25 øre/kwh. Ordningen med elsertifikater har som mål å sikre utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh. Sertifikatprisen i markedet de nærmeste fem årene er for tiden i underkant av 15 øre/kwh. Dagens kraftmarked er preget av økt produksjon og liten endring i etterspørselen. Mer kraft inn i et marked med overskudd vil føre til ytterligere press på kraftprisene som allerede er på et lavt nivå. Det utfordrende markedet krever at Nordkraft har fokus på effektivitet og kostnadsreduserende tiltak for å danne grunnlaget for lønnsom drift. Videre krever gjeldsbyrden at Nordkraft iverksetter tiltak for en riktig kapitalstruktur. Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eirik Frantzen Adm. direktør

7 Magasinet Jernvann sett fra toppen av turbin 3 i Nygårdsfjellet vindpark. 9

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 Årsberetning Hovedtall Nøkkeltall Produksjon Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft

Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft 1 2 Markedskraft som forvalter i det nordiske kraftmarkedet 20 TWh forbruk 11 TWh produksjon Håndterer > 100 fysiske aktører

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017 REGNSKAP 1. Halvår 2017 VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR I første halvår ble konsernetableringsprosessen gjenopptatt, og eierkommunene har arbeidet med og er enige om felles eierstrategi for selskapet. Prinsippvedtak

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2017

Halvårsrapport 1. halvår 2017 Halvårsrapport 1. halvår 2017 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Driftsresultat på 56,0 mill., mot 69,7 mill. i 1. halvår 2016, en reduksjon på 13,7 mill. Resultat etter skatt på 30,9 mill er 19,7 mill bedre

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret slutter seg til finansstrategi for Helse Sør-Øst.

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen anlegg og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer