HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den 15.04.2010 og 09.06.2010."

Transkript

1 Servicetorget Utval: Rådet for funksjonshemma Møtedato: 26. oktober 2010 Stad: Luster rådhus, kommunestyresalen Møtet starta: kl Møtet slutta: kl HOVUDUTSKRIFT Desse medlemane møtte: Hermund Alme, Hildegunn Ø. Hansen, Ella Teigen, Berit Heltne og Odd Atle Stegegjerdet. Desse varamedl. møtte: Forfall: Andre som var tilstades: Sekretær Liv Helen Nystuen. SAKLISTE Saksnr: Tittel: 15/10 Godkjenning av innkalling og sakliste. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den og /10 Skriv og meldingar. 18/10 Høyrsels- og synskontakt. Drøfting. 19/10 Ymse. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Hovudutskrift er sendt til: Medlemane, varamedlemane, brukarorganisasjonane, rådmann, ordførar, Luster arbeidssenter A/S, NAV Luster, ergoterapeut Kari Ødegård, Fylkesrådet for funksjonshemma, biblioteka og Sogn avis. ADRESSE: TELEFON: TELEFAX E-POST ADRESSE: ORGANISASJONSNR. Rådhuset Sentralbord: GAUPNE Bankgiro:

2 side 2 15/10 Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjent. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den og Godkjenning av møtebøkene vert utsett til neste møte. 17/10 Skriv og meldingar. a) Landbruk- og naturforvaltninga, - Svar Gjeld Løyve til bruk av snøscooter. b) Nordmøre folkehøgskole, - informasjon om at folkehøgskulen også i år arrangerar aktivitetsferie for funksjonshemma. c) Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane, - invitasjon til dagskonferanse onsdag 13. oktober 2010 kl på Skei hotell, Skei. Påmeldingsfrist: 20. september d) NTNU Studieavdelingen tilbyr kurs i Universell utforming. Kurset vert køyrd med to korte samlingar hausten 2010, hhv oktober og november. Søknadsfrist er 1. september e) Magasinet Selvsagt! Funksjonshemmede mot diskriminering nr f) ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse, - årsrapport g) Giktspretten nr h) FASIT, - Utlegging av planprogram til offentleg ettersyn og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid bustadområde på Neshøgdi, Luster kommune. Frist for merknader/innspel 7. september i) Fylkesrådet for funksjonshemma, - invitasjon til dagskonferanse på Skei onsdag 13. oktober 2010 kl j) Rådmannen plan, - reguleringsplan Beheim 2, Hafslo. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for merknader/innspel 4. oktober k) Norges handicapforbund, - NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Sendt på høuring , med frist 15. oktober l) Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè, - invitasjon til nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemma på Gardermoen november m) Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè, - invitasjon til Landsstevnet i svømming i Hokksund oktober n) Luster kommune si heimside, - Varsel om oppstart samt kunngjering om planprogram for reguleringsplan for eigedomen 159/1 i Mollandsmarki i Luster kommune. Frist for innspel er 26. oktober. o) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - invitasjon til kurs i bruk av musikk, aktivitetar og teater for utviklingshemma på Stryn Arbeidssenter tysdag 23. november p) NAKU, - Utvikling september q) Norges idrettsforbund, - invitasjon til kurs i trening for psykisk utviklingshemma på Skei oktober r) Anita Bjørk Ruud, - Informasjon om budsjett 2011 og framlegg til høyringsfrist. Rådmannen skal legge fram sitt framlegg til budsjett 2011, økonomiplan og planleggingsprogram i møte i kommunestyret den 28. oktober, og vil føreslå at formannskapet sender framlegget på høyring med frist 12. november s) Hermund Alme, - Re: Forslag til uttale frå kommunale råd for funksjonshemma vedk. NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. t) Frivilligsentralen, - referat frå møte der føremålet med møtet var å diskutera ev. felles syns og hørselskontakt i denne regionen.

3 side 3 Skriv framlagt i møtet: u) STOP diskrimineringa, - tilbod om opplæring i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Rådet for funksjonshemma hadde ikkje merknader til skriv og meldingar pkt. a) - h) j) m) og o) u). Vedk. pkt. i) Invitasjon til dagskonferanse for dei kommunale råda på Skei onsdag 13. oktober Hermund Alme og Ella Teigen deltok på konferansen. Vedk. pkt. n) Varsel om oppstart samt kunngjering om planprogram for reguleringsplan for eigedomen 159/1 i Mollandsmarki i Luster kommune. Rådet for funksjonshemma vedtok å sende fylgjande standard innspel: Utdrag frå vedtektene til rådet 2: Rådet skal vera eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som vedkjem dei funksjonshemma sine behov og interesser. Rådet skal arbeida for størst mogeleg grad av integrering av funksjonshemma på alle område. Rådet skal arbeida for full likestilling for dei funksjonshemma i Luster kommune. Rådet for funksjonshemma vil påpeike viktigheita av Tilgjenge for alle og at dette må bli ivareteken i plansaka/føresegner, spesielt med tanke på tilkomst (sti/gangveg) til / i friområde for å sikre barn, vaksne og funksjonshemma like vilkår for tilgjenge til rekreasjonsareal. Vidare vil rådet påpeike at stiar/gangvegar ikkje bør vera brattare enn 1:10, og må ha fast og plant underlag som ein med lettheit kan gå ev. køyra med rullestol på. 18/10 Høyrsels- og synskontakt. Sak til drøfting. Framlagde dokument: Referat frå møte i Sogndal der leiarar for kommunale råd i indre og midtre Sogn var tilstades. Leiar starta med å orientere frå møtet i Sogndal. Hovudmålet med møtet var å diskutere ev. felles syns- og høyrselskontakt i regionen. Ordførar Torodd Urnes var invitert, sidan han er Sogn Regionråd sin representant i kommunen, og ergoterapeut Kari Ødegård. Ordførar måtte diverre melde forfall. Ergoterapeut Kari Ødegård orienterte rådet om prinsippa for hjelpemiddelformidling i samband med syns- og høyrselsproblematikk, (same prinsipp i alle kommunar i fylket), og sa eindel om kva hjelpemiddelgrupper som finst og korleis utstyret kan vera til hjelp for brukarane. Det er på eit vis to system å ta omsyn til. Briller og høyreapparat (kroppsborne hjelpemiddel) går via lege og sjukehus. Andre hjelpemiddel som lupelampe og varslingssystem får ein dekka av folketrygda via NAV-Hjelpemiddelsentralen (ikkje alarm). Syn: Augelege og / eller optikar, sjukehus: Briller, linser og augesjukdomar. Høyrsel: Høyresentralen på sjukehuset / Bergen: Høyreapparat, øyresjukdomar. Bør alltid kontakta lege før ein tek i bruk høyreapparat/ briller for å sjekka årsaka til funksjonstapet. Lege må henvisa til augelege eller høyresentralen.

4 Side 4 Samarbeidsavtale mellom Høyresentralen og Luster kommune underskreven den av Knut Cotta Schønberg og Kari Ødegård. Høyrselkontakt: Kari Ødegård Tove Molland Tove Molland støyper proppar. Alle høyrselskontaktar kan ta feilsøking og utvida vedlikehold. Dagleg vedlikehold bør brukar/pårørande ta seg av om mogeleg. For nokre år sidan hadde me høyrselskontaktar i alle soner i kommunen, dette har glidd ut pga stillingsendringar og omorganisering. Vil arbeida med å få innatt fleire høyrselkontaktar når omorganiseringa i pleie og omsorg har gått seg til. Høyrselkontakt (HK)får melding om ein del av brukarane som får høyreapparat på Førde sjukehus (FS), om brukar ønskjer det. Brukar får informasjon om kven dei kan kontakta i kommunen om dei får problem med apparatet, eller få informasjon om bruk. Har ikkje kapasitet til å oppsøka brukarar. HK hjelper til med feilsøking og meir omfatande vedlikehald som problem med vokspropp, stive slangar. Lydjustering osv må gjerast på Høyresentralen, det er datastyrt. NAV HMS: Synshjelpemiddel: Lys, luper, kikkertar, lesetv. OBS strenge krav for å få støtte til synshjelpemiddel, visus 0,3 Høyrselhjelpemiddel: Varslingshjelpemiddel (ikkje alarm), lyttehjelpemiddel som IR-anlegg eller teleslynge, samtaleforsterkarar. Samarbeidsavtale, sist underskriven av rådmann Tore Eriksen den Kontaktinstans: Knut Schønberg Kontaktperson: Kari Ødegård Fagkontakt: Rørsle: Kari Ødegård Kognitiv: Kari Ødegård og Ellen Melheim Syn: Kari Ødegård Høyrsel: Kari Ødegård, Tove Molland og Steinar Teigen Data: Ellen Melheim + Kari Ødegård Rådet drøfta etter dette ulike sider ved saka, og vil koma med følgjande uttale: Rådet for funksjonshemma ber Sogn Regionråd v. leiaren setja fokus på tenesta for syns- og høyrslehemma i regionen, og særleg på tenesta som vert utførd av syns- og høyrslekontaktane i kommunane. Fokus må setjast både på systemnivå og på det konkrete tilbodet til brukarane i heile regionen. Rådet vil vidare understreka at slik tenesta er organisert i dag er dette i hovudsak kommunane og spesialisthelsetenesta sitt ansvar. Rådet registrerer at det er store innbyrdes skilnader på tenestene i dei ulike kommunane, og vil oppmoda både kommunane og spesialisthelsetenesta om å prioritera opplæring og oppfølging av sine kontaktar, til beste for brukarane.

5 Side 5 19/10 Ymse. Brannvernveka 2010 Luster brannvesen hadde open dag på brannstasjonen i Gaupne laurdag 25. september Hildegunn Øygard Hansen orienterte om arbeidet i prosjektet Saman for barn og unge (BUFA) og at det no er invitert til ein spennande fagdag med fokus på tverrfagleg samarbeid fredag 29. oktober på Hafslo. Tema vil vere eit el. fleire case der det er noko med barnet. Så skal ein sjå på korleis dei ulike faggruppene/einingane ser problemet og korleis ein kan løyse dette. I tillegg vil det bli gitt ein kort attendemelding på kva som kom ut av spørjeundersøkingane om tverrfagleg samarbeid dei hadde i vår, blant brukarar og tilsette. Neste møte i rådet: måndag 8. november og måndag 13. desember Møta skal vera på rådhuset og startar kl

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Side 2

MØTEPROTOKOLL. Side 2 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Møtestad: Luster rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 17. januar 2013. Start kl. 12.45 Slutt kl. 15.55 Til stades på møtet: Medl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014.

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014. Rådmannen - servicetorget Julie Hatlevoll, 6875 Høyheimsvik Borghild Prestegård, 6868 Gaupne Lasse Hærum, 6872 Luster Erling Bjørnetun møter til sak 19 28, frå kl. 16.15. 26.03.2014 Arkivsak: 14/950 Løpenr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN : 15.01.2008 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer