Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer"

Transkript

1 Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer 20. mars 2012 Janne Gunn Helle og Arild Stene Lyse Produksjon as

2 Innhold Introduksjon av Lyse-konsernet Kort om Flørlis historie Etablering av Vassleia og bygging av dam Viervkev (krigsårene) Damsikkerhet i dag Bakgrunnen for forsterkningen dam Vierkvev Praktiske gjennomføring av prosjektet utfordringer og erfaringer

3 Lyse interkommunal eierstruktur Stavanger 43,68 % Sandnes 19,53 % Sola 8,74 % Time 5,83 % Klepp 4,23 % Hå 3,79 % Randaberg 3,28 % Eigersund 2,95 % Strand 2,53 % Rennesøy 1,15 % Hjelmeland 0,99 % Gjesdal 0,93 % Finnøy 0,91 % Lund 0,71 % Bjerkreim 0,51 % Kvitsøy 0,23 %

4 Lyse Energi AS Energi Marked Infrastruktur Telekommunikasjon Lyse Produksjon AS Lyse AS Lyse Infra AS Altibox AS Lyse Handel AS Lyse Elnett AS Lyse Fibernett AS Lyse Neo AS Lyse Fiberinvest AS Skangass AS Lyse IT AS Omsetning mill. kroner Driftsresultat mill. kroner Årsresultat 257 mill. kroner Årsverk 902 El-produksjon GWh Naturgass/fjernvarme 796 GWh kunder elnett, ca kunder bredbånd Noralarm AS

5 Lyse som kraftprodusent Vannkraft kjernevirksomhet i over 100 år Lyse er den 6. største kraftprodusenten/-leverandøren i Norge har gjennom sin magasinkapasitet en andel i Europas grønne batteri Kraftproduksjon (el) på ca. 6 TWh pr år, det tilsvarer strømforbruket til husstander 11 heleide kraftverk samt eierskap i Sira-Kvina, Ulla-Førre og Jørpeland Kraft Andre energiformer: Vindkraft: Lyses mål er vindprosjekter som vil gi 400 GWh Fjernvarme ( tonn avfall/år, planlegges kapasitetsutvidelse) LNG/naturgass; Skangass i Risavika Biogass fra avløpsvann som drivstoff /varme fyllestasjoner/fjernvarmenett

6 Vannkraftverk i regionen, Lyse-eide Lyse heleide kraftverk Sira-Kvina kraftselskap Lyse eier 41,1% Statkraft Ulla-Førre Lyse eier 18 % Jørpeland Kraft Lyse eier 66,7 %

7 Prinsippet for et vannkraftverk Bestemmende for hvor mye energi/kraft/strøm vannkraftverket kan lage: 1. Fall / trykkhøyde (meter vannsøyle [m]) 2. Vannføring (mengde vann per tidsenhet, [m3/s])

8 Lysefjorden kjerneområde vannkraft Flørli Lysebotn Tjodan.

9 Flørli / Flørlifjellet

10 Flørli kraftverk - vannmagasin Vassleia

11 Flørli tidlig 1900-tallet AS Flørli Kraft & Elektrosmelteverk (juni 1916) Etablere elektrosmelteverk med kraft fra Flørlivassdraget Opprustningen i Europa; Store vanskeligheter med materialanskaffelse, stor prisstigning Da kraftverket nærmet seg fullførelse så en ikke lenger noen mulighet for å kunne utnytte kraften til elektrosmelteverk som planlagt. Stavanger kommune inngår i årskontrakt om leie av strøm Flørlikontrakten opphørte 1927, medførte fare for konkurs 1927: Flørli kraftverk kjøpt av Stavanger kommune etter intense forhandlinger

12 Flørli kraftverk utvidelse 1930/-40 tallet 1937/38: Hogganvatn overføres 1941/42: Vassleia overføres Ordføreren gjør vedtak om Vassleia-overføringen og bevilger 1,5 mill kr 1942 (april til oktober): sprengning av 500 m tunnel 1943 (oktober): kanal mellom Tverrvatn og Myrvatn ferdig (11. oktober): dam Vierkvev bygges, Vassleia demmes opp Arbeidene utføres av Betongbygg A/S. Men byggingen av dammen skulle bli mer utfordrende enn forutsatt

13 Anlegget på Vassleia 1940-tallet; damsted, mellomlager for stein, trallebane fra steinbrudd, messe, brakker

14 Arbeid i steinbruddet

15 Pause i arbeidet, På det meste var 50 mann og ei kokke engasjert på fjellet

16 Bygging av murseksjoner. Massive tverrsnitt av mur med inspeksjonsganger

17 Dam nærmer seg ferdigstilling. Tetning på vannside (15 cm tykk betongplate) etablert

18 Dam Vierkvev, 1952

19 Damsikkerhet i Norge

20 NVE-krav til damsikkerhet sikkerhetsvurdering av dam Vierkvev Iht. NVEs krav skal alle damanlegg revurderes hvert 15. år Fornyelse av dammer i all hovedsak initiert av krav i regelverk. Dam Vierkvev en høykonsekvensklasse dam (kl 3) Revurdering av dam Vierkvev viser at den ikke tilfredsstiller gjeldende krav til stabilitet dvs. murdeler må stabiliseres/forsterkes Alternativer for forsterkning: Spennstag gjennom dam. Arbeid kan gjøres på fullt magasin Oppstrøms påstøp av dam. Arbeid forutsetter tømming av magasin I tillegg ble dam forhøyet 0,5m og flomavledning snudd til å ledes inn i kraftverksfeltet (tidligere gikk flom mot Espedalen i Forsand)

21 Forsterkning av dam Vierkvev vha oppspente stag Prosjektgjennomføringen Prosjektleder: Lyse Arild Stene Byggeleder: Prosjektil as Reidar Ravndal Kontrollør oppspenning Erstad og Lekveen AS Cato Vikerbø HMS-koordinator prosjektering: Lyse Produksjon AS Janne Gunn Helle Byggteknisk konsulent: Norconsult AS Thomas Konow Utførende entreprenør ECO Bygg as Anleggsleder Håvard Haukom HMS-koordinator gjennomføring: Erstad og Lekveen AS Cato Vikerbø

22 Arbeidsomfang oppspenning av dam Etablere borhull gjennom damkropp og ca 9 meter ned i fjell Vanntapsmåle borhull Sette stag i borhull Gyse stagene fast i fjell Spenne opp, prøvelast opp mot 100 tonn

23 Utfordringer ved arbeidet HMS Kommunikasjon tlf/it: ingen mobildekning, ingen internett Kommunikasjon transport/logistikk til/fra anlegget (pers., materiell) Betongarbeid (lokal produksjon - helitransport - flåtetransport) Jevn vannstand i magasinet (toleranse +/- 1 meter, tappeluke med liten kapasitet Overnattingsmulighet ved damsted i beredskap ved dårlig vær

24 Rigging - logistikk Veiløst: alt utstyr/materiell/personell fraktet med ferje inn Lysefjorden (Flørli) og videre med bil i bratt tunnel (stigning 1:5), vei på fjellet/over dam Flørlivatn og båt/lekter på Vassleia frem til dammen. Veien fra Flørlibygda har samlet lengde 7 km Vassleia 4 km lang Fløting flåte sertifisert for 52 tonn (sentrert last) Personellfrakt daglig til/fra dam m/småbåter over Vassleia (17 ) Mannskapsmesse i Flørli

25 Ferdig rigget juni/juli 2010

26 Kjerneborring før borring for strekkstag

27 Boring av hull for spennstag Robbit : Skjær på foringsrør. Borkrone inne i foringsrøret som knuser kjernen Installasjon av 22 spennstag Boransett maks 0,7 m fra oppstrøms kant, toleransekrav til avvik stagakse 4 mm foringsrør, senere 8 mm Borlengde: damhøyde samt 7-9 m i fjellfundament

28

29

30 Betongarbeid Rivearbeid Riving av eksisterende betongkonstruksjoner Forskriftsmessig håndtering av masser (armert betong og armering fraktet til godkjent mottak Støpearbeid Bjelke (drager) for forankring av låsanker til stag Gangbro med pillarer Erosjonssikring av tappeløp (luftside) Overløpsterskel Tilbud/opprinnelig plan: tvangsblander på stedet, ferdigblanding i storsekker (0,5 m3/blande)

31 Betongarbeid Retur av bigbags Fuktinnhold i storsekkene medfører at herdeprosessen starter i sekken; klumping, redusert fremdrift og redusert kvalitet Støping av første 6 m bjelke tar en dag øke fremdrift)

32

33 Betongarbeid (forts.) Tiltak for å holde fremdriften: ferdigbetong til vanns og i lufta med Biler fulle av ferdigbetong (ca 6 m3) tilsatt størkningsretarderende stoff tas inn via Flørli, kjøres opp tunnel (stigning 1:5) til fjellet. Tilsatt SP-stoff (superplasifiserende) etter tunneltransport. Videre på flåtetransport over Vassleia. Overfart 1 time hver vei. Flåte sertifisert for 52 tonn sentrert last. Betongbil ca 30 tonn full last

34 Betongarbeid (forts.) Støping av betongbjelke for innfesting/ kraftfordeling av stagkrefter

35 Betongarbeid (forts.) Støping av bjelke på dam Vierkvev

36 Forsterkning av dam - oppsummering HMS Prosjekt gjennomført med 0 skader. Krevende HMS; personell, utstyr og materiell fraktet fra Flørli og fløtet over Vassleia Fremdrift Opprinnelig plan om fullføring ila 2010-sesongen måtte revideres sfa. kort sesong (sen vår og tidlig vinter i 2010) samt boretekniske utfordringer hos boreentreprenør Revidert plan om ferdigstillelse 2011 var sluttført primo oktober Kostnad Sluttoppgjør ikke endelig. Arbeid over to sesonger medførte økte kostnader ift. opprinnelige planer. Arbeidene har imidlertid initiert en lekkasje gjennom dammen som forutsetter ytterligere tiltak

37 Dam Vierkvev august 2011 Klargjøring for oppspenning Forskaling av pillarer til gangbro

38 Dam Vierkvev oktober 2011 Dam ferdig oppspent Gangbro etablert Anlegg rigget ned

39 Erosjonssikring i tappeløp - betongpåstøp

40 Overløpsterskel nordenden av Vassleia

41 Anbudstegning

42 Alternativ utførelse -hvelvdam

43 Valgt utførelsesmetode/design

44 Takk for oppmerksomheten

45 Tilsyn ved damanlegg Klassifisering i fareklasse 1 til 4 som reflekterer konsekvenser ved brudd Klasse Berørte boenheter > <1 Ubetydelige konsekvenser Klassifiseringen har betydning for konstruktive krav, robusthet, grad av overvåkning, kvalifikasjonskrav til driftsorganisasjon mv. Tilsyn Periodisk tilsyn (1-2 g/år, visuell kontroll, sjekklister Hovedtilsyn (hvert 5. år, utvidet periodisk tilsyn, flere aktører Revurdering (hvert 15. år, fullstendig gjennomgang av konstruksjonen og dens last-/materialkapasitet) Kontinuerlig vannstandsovervåkning Lekkasjeovervåkning Deformasjonsovervåkning Istrykksmåling

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS Risikostyring i et helhetlig styringssystem Egil Johansen Lyse Energi AS Innhold Presentasjon av Lyse konsernet Helhetlig styringssystem = Helhetlig risikostyring Utfordringer, erfaring og mål Energi &

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 01. mars 2011 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 21.03.11. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien: Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 Formannskapet 07.12.10 sak 151/10 vedlegg 1 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av. bystyre/kommunestyre den xx.xx.xx. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien:

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Landskap- og miljøplan Fornying av Svorkaanleggene. Andersvassdammen og Bævervassdammen

Landskap- og miljøplan Fornying av Svorkaanleggene. Andersvassdammen og Bævervassdammen Landskap- og miljøplan Fornying av Svorkaanleggene. Andersvassdammen og Bævervassdammen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn kort om dagens situasjon og behov for tiltak 3 1.2 Beliggenhet 3

Detaljer

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014 høgamork KRAFTVERK Informasjonsbrosjyre i forbindelse med konsesjonssøknad mars 2014 Tverrslag Inntak Riggeplass Massedeponi Inntaksområdet ved Madlandsvatnet LYSE Produksjon AS Heleid datterselskap av

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Kundemagasin fra istad Driv! L Ø N N S O M L O K A L D R I V K R A F T 90 år1918-2008 N r. 2 / 2 0 0 8 Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Hva driver Istad med? Mange forbinder Istad

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2014

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2014 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2014 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Ord og handling Lyses oppdrag fra eierne

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

OPPFINNELSEN AV GLØDELAMPEN

OPPFINNELSEN AV GLØDELAMPEN Kraftproduksjon I Telemark bor det rundt 163 000 mennesker. Det er i underkant av fire prosent av landets befolkning. Likevel blir omtrent ti prosent av Norges el-kraft produsert i vårt fylke. Det gjør

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft Årsrapport 2009 grønn Vi leverer kraft 1 Kort historikk Høydepunkter 2009 1919 Elektrisitet Forsyningen i Buskerud ble etablert. 1955 Beslutning om kjøp av fallrettigheter for Mykstufoss kraftverk. 1962-1967

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp Sira-Kvina kraftselskap Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp rao4n 2008-01-23 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn for skisseprosjektet... 4 1.2 Utarbeide tegninger for skisseprosjektet...

Detaljer

Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme

Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme Årsrapport 2008 strøm telefoni bredbånd naturgass varme Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2008 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning, forretningsåret 2008 7 Resultatregnskap

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3. Konsernsjefens forord: Et krevende år 4. Geografisk plassering av virksomheten 6

Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3. Konsernsjefens forord: Et krevende år 4. Geografisk plassering av virksomheten 6 Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord: Et krevende år 4 Geografisk plassering av virksomheten 6 Viktigste hendelser 2011 6 Konsernledelse og organisasjon 7 Visjon, verdier, forretningsprinsipper

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2010 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2010 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer