ÅRSPLAN Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015. Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum

2 Årsplan 2015 Denne versjonen av årsplanen 2015 er gjennomgått av ansatte på Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand Kanonmuseum JANUAR Internasjonale etiske regler ICOMs etiske regler skal være retningsgivende for Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand Kanonmuseum. Flere av museenes ansatte er personlige medlemmer i ICOM. Det skal i tillegg særlig legges vekt på: Omsorg for hverandre Respekt for mangfold, toleranse Ansvar for å utføre museets oppgaver, ansvar for et godt arbeidsmiljø Lojalitet til museet og kollegene Tillit og raushet i forhold til hverandre 1.2 Internkontroll Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand Kanonmuseum følger gjeldene lover og regler for internkontroll. 1.3 Helse, miljø, sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal fokuseres på som en kontinuerlig prosess. Manual for spesifisering av museets HMS er utarbeidet. ORGANISERING VEST-AGDER-MUSEET IKS Vest-Agder-museet gjennomførte i 2013 en omorganisering av museet. Vest-Agder-museet er nå delt i to geografiske regioner og en fagseksjon. Region vest: Region øst: Leder er Inge Eikeland. Avdelingene Lista museum, Flekkefjord museum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Mandal museum ligger under region vest. Leder er Birgitte Sørensen. Avdelingene Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum og Setesdalsbanen ligger under region øst, men Setesdalsbanens ansatte rapporterer inntil videre direkte til direktøren. 2

3 Fagseksjonen: Leder er Kathrin Pabst. Gunhild Aaby er formidlingsansvarlig og Nils Magne Håkegård er bygningsvernansvarlig. Øvrige medlemmer er konservatorene Mari Olafson Lundemo (permisjon 2015), Tonje Tjøtta (vikar for Lundemo 2015), Endre Wrånes, Thor Gunnar Hansen, Thorunn Lunde (permisjon), Jan Egil Hansen (vikar for Lunde til aug. 2015), Simon Mawdsley, rådgiver Klaus Olesen, designer Per Grimsgaard, fotograf Arve Lindvig, registrator Hege Alise Granøe Johansen (prosjektstilling), håndverker Vegard Svarstad (prosjektstilling). Administrasjonen består av direktør John Olsen, administrasjonssjef Gro Eikeland, prosjektansvarlig Agnete Kjellin og regnskapsansvarlig Janne Baugerød. Museets ledergruppe består av direktør, administrasjonssjef og lederne for region vest, region øst og fagseksjonen, totalt fem personer. Fagseksjonen legger egen årsplan, og denne årsplanen vil være koordinert i forhold til fagseksjonens planer ettersom det vil være flyt av arbeidskraft mellom regionene og fagseksjonen. 3

4 ÅRSPLAN 2015 VEST-AGDER-MUSEET KRISTIANSAND Vest-Agder-museet Kristiansands delmål er plassert under de enkelte punktene nedenfor. I årsplanen er også tatt inn enkelte prosjekter som går ut over planperioden. 1. Katalogisering Vest-Agder-museet Kristiansand skal legge opp arbeidet slik at tilveksten blir katalogisert. Uregistrert gjenstandsmateriale skal registreres. Registreringsrutinene skal gjennomgås med tanke på effektivisering og introduksjon av nye hjelpemidler. Vest-Agder-museet Kristiansand skal arbeide etter retningslinjene i VAMs samlingsforvaltningsplan Sak Tiltak lig Tidsp. 1.1 Inntak VAMK har en restriktiv inntakspolitikk 1.2 Tilvekst I Fortløpende registrering av nye og uregistrerte gjenstander og kontroll av katalogkort TT 1.3 Tilvekst II Fortløpende registrering av ny tilvekst av fotografier og restanser. 1.4 Bygningsdagbok Beskrivelse av fortløpende antikvariske bygningsarbeider. 1.5 Inntak Inntaksrom organiseres fortløpende og etter plan 1.6 Primus Kontroll av Primus TT 1.7 Bygningsregistrering Fortløpende registrering av bygningsdeler og materiale. 1.8 Skriftlig materiale Registrering av skriftlig materiale. Manuskripter o.a. TT NMH TT NMH TT 1.9 Ønske om kurs i rutiner og prosedyrer for hele museet tas opp i fagseksjonen. SM 4

5 1.10 Primus Oppfølging av bruk av primus i VAM TT 1.11 Dokumentasjonsrutiner SM/ NMH 2. Innsamling 1900-tallets gjenstands- og fotomateriale prioriteres med utgangspunkt i sentrale retningslinjer. Gjenstands- og fotomateriale produsert i eller tilknyttet Kristiansand og Vest-Agder er særlig interessant. VAMs samlingsforvaltningsplan er overordnet avdelingens plan. Faggruppenes prioritering kan ha innvirkning på den enkelte avdelings prioriteringer Sak Tiltak Hoved- Tidsp. ansvarlig 2.1 Inntak VAMK har en restriktiv TT inntakspolitikk Inntaksplan VAMK utarbeider plan for inntak SM/TT/BS Feb Inntak av gjenstander Magasinene er overfylte før organisering, helt spesielle gjenstander tas inn etter vurdering. Konservatorer 2.4 Magasin Utvikling av nytt magasin, vurdere magasinforhold Fagseksjonen 3. Sikring Det skal arbeides målrettet for å få bedre sikringsforhold i museet. Sikkerhets- og beredskapsrutiner skal defineres og ivaretas. Sak Tiltak lig Tidsp. 3.1 Hele museet Sikring Fortløpende oppfølging av eksisterende sikring. NMH/SM 5

6 Lage dokumentasjonsplan for internkontroll på bygninger (gå gjennom NMH 1. kvartal 2015 museet) Garasjen Alarm vurderes BS/NMH Alarm Kaldtlageret (avhengig av økonomiske BS/NMH 2015 midler) 3.5 HMS Oppfølging HMS-planen, AMU jobber med Verneombud/BS 2015 felles HMS-plan Førstehjelpskurs BS 2015 Kontakte Kløvertun ang. hjertestarter 3.6 Tonstadbua Sikring: Vinduer SM Bevaring / antikvarisk drift Det skal arbeides målrettet for å få bedre bevaringsforhold i museet. Museumshåndverkerne skal utføre forefallende håndverksoppgaver ved museets antikvariske bygnings- og gjenstandsmasse. Sak Tiltak Hoved- ansvarlig Tidsp. 4.1 Hele museet Faglig standard og rutiner i det NMH/BS 2015 antikvariske arbeidet på museet. Dokumentasjon 4.2 Hele museet Justering av prioritert plan for NMH 2015 vedlikeholdet på museet 4.3 Skrive rapport for restaurering av NMH 2015 Nomelandsloftet 4.4 Hele museet Samlingsplan. Tilstandsvurdering av SM 2015 utstilte gjenstander. Lage plan for rutiner for SM/TT Vår 2015 tilstandsvurdering av interiør i husene 4.5 Kartlegge/overvåke skadedyr og SM 2015 Skadedyrkontroll skadedyrmønster. Lage skjema 4.6 Bygnings- Etter prioritert plan NMH

7 restaurering 4.7 Fotobevaring Flytting og gjennomgang av fotosamling til Mabergåsen TT/AL Fagseksjon Foto Ferdige behandlede foto til Mabergåsen TT Magasin Organisere gjenstandene på Sagmyra SM/TT 4.10 Magasin Gjennomgang av magasinene på SM 2015 Kongsgård: Tekstilmagasin prioriteres 4.11 Kaldtlager Rydde/gjennomgå innerste del av SM kaldtlageret 4.12 Kurs Kurs i antikvarisk vedlikehold NMH/Fag Opprustning / vedlikehold (ikke antikvarisk)/ vaktmesterfunksjoner Museumshåndverkerne skal utføre forefallende håndverksoppgaver ved museets driftsog utstillingsbygninger slik at de holdes i god stand, både utvendig og innvendig. Museumshåndverkerne skal sette i stand rom for utstillinger og bidra under produksjon og ved montering av utstillinger. Vaktmestertjenester skal utføres. Sak Tiltak Hoved- ansvarlig Tids. 5.1 Boder 3 nye boder MB Okt-nov. 5.2 Dugnad Alle ansatte er med på dugnad i utearealene NMH april: ALLE 28. april: Flest mulig Dugnad, renhold hus, inne NN/SM 14. april 5.3 Rydding Rydding av skog på museumsområdet etter plan NMH 7

8 5.4 Toalett Bygaden- ventilasjon NMH "Hønsehuset" Rydde bygg, sikre tak, lage plan for bruk av bygg NMH/BS Vinter Verksted Varme rørlegger teknisk verksted SM Uteområdet Utvikling av området rundt BS Før inngangspartiet: Stoler og bord sesongen 5.8 Garasje Flere halvtak ved garasjen mot Bygaden NMH/CC Forskning og utredning Forskningsaktiviteten skal være av god kvalitet og kvalitetssikres internt. Den skal være med å styrke og utvikle kompetansen til de vitenskapelig ansatte. Den skal knyttes an til museets bygninger, utstillinger, gjenstandssamling og landsdelens kulturhistorie. Forskningen ses i sammenheng ned VAMs forskningsplan og VAMS faggruppe for forskning Forskningen ved Vest-Agder-museet Kristiansand blir administrert av Fagseksjonen Sak Tiltak lig Tidsp. 6.2 Årbok 2015: To artikler TT 6.3 Artikler knyttet til arbeid med antikvarisk vedlikehold (taktekking, Tonstadbua m.m.) 6.4 Tonstadbua TT 6.5 Nr. 111 TT TT, NMH 7. Formidling / Utadrettet virksomhet 8

9 Vest-Agder-museet Kristiansand skal gi et museumstilbud av god kvalitet som gir innsikt i Kristiansands og Agders kulturhistorie. Formidlingen skal stimulere interessen for kulturhistorie hos publikum. Det samlede museumstilbudet skal nå ut til et stadig bredere publikum. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Tekster og bilder tilknyttet museets samlinger skal legges ut på nettet tilknyttet museets hjemmeside. Formidlingen ses i sammenheng med VAMs formidlingsplan 7.1 Undervisning Sak Tiltak lig Tidsp Programmer Fornyelse og videreutvikling av museets TC 2015 individuelle undervisningsprogrammer Spesielle emner Tilbud til videregående skoler og høgskoler Ungdomskoler Foredrag, omvisning: Tonstadbua NMH/TT/TC 2015 Tilbud før skolestart OG tidlig høst Program for de Juletilbud for barnehagen TC yngste Den kulturelle Utarbeide tilbud til Kristiansand TC\Alle skolesekken kommune/vest-agder fylkeskommune Undervisning DKS, Kristiansand kommune: Byen vår TC Høst -15 DKS, VAF: Ikke avgjort pr TC Tilbud: Frigjøringsjubileet TC Program Julevandring Alle/TC Kriterier Utvikling av friluftsmuseet. Kriterier for interiør. BS 7.2 Utstillinger Sak Tiltak lig Tidsp Dyr Husdyr på Setesdalstunet. Sauer, geiter? NMH V.A-tunet Noe av gresset skal gro for å få en naturlig MB

10 eng. Hesjing. Gjødsling Poteter Sette poteter, organisere hypping, MB organisere opptak på familiedagen Vedrom Forprosjekt: Lage vedrom i rom ved siden MB 2015 av utedoen bak håndverkeren, med huggestabbe Montere seng SM 2015 Nomelandsloftet Utstilling Rosemaling i Vest-Agder i adm.bygg Utendørsutstilling om Kristiansands historie TT/SM/BS Innen 15. juni Lille Nodeviga Sette opp/klargjøre aktiviteter BS Juni 7.3 Temadager og publikumsaktiviteter Sak Tiltak lig Tidsp Årsberetning, regnskap m.m. Venneforeningen Venneforeningens årsmøte (Torsteinssal) Foredrag om Tonstadbua: TT? Gudstjeneste Friluftsgudstjeneste på Setesdalstunet i BS samarbeid med Oddernes og Lund menigheter Fellesarr. Alle museene i VAM. I år Lista museum BS Friluftsmuseet skal være klart 1.mai. BS Sesongåpning 15.mai hvis det er konserv.problemer. Åpent hver dag med guider fra 15. juni Familiedag Aktiviteter for voksne og barn. BS STOR FAMILIEDAG Venneforeningens dag BS?? Førjulshygge BS Skuespillere med barneaktiviteter BS Seminar Sak Tiltak lig Seminarer vil arrangeres i hovedsak av faggruppene Tidsp. 10

11 7.4.1 Agderseminaret 2015 VAM Oktober 8. Samarbeid med andre institusjoner Vest-Agder-museet Kristiansand skal være nettverksbygger nasjonalt Vest-Agder-museet Kristiansand skal kunne tilby kompetanse innen feltene bygningsvern, gjenstandskonservering, museumspedagogikk, fotobevaring og kulturhistorie til private og offentlige instanser. Vest-Agder-museet Kristiansand skal samarbeide med andre institusjoner (herunder andre museer, arkiv, bibliotek, kommune og fylkeskommune), organisasjoner og lag for å utvikle gode produkter. Sak Samarbeid med: Ansvar 8.1 Aust-Agder kulturhistoriske senter alle 8.2 Norsk Kulturråd 8.3 Norges Museumsforbund 8.4 Agder Naturmuseum og botanisk hage 8.5 Sørlandets Kunstmuseum 8.6 Universitetet i Agder 8.7 Statsarkivet i Kristiansand 8.8 Husflidskonsulenten i Vest-Agder 8.9 Fortidsminneforeningen 8.10 Agder Historielag 8.11 Markedsføringsforeningen 8.12 Visit Sørlandet 8.13 Søgne videregående skole 8.14 Kristiansand Husflidslag, Agder Motorhistoriske Klubb, Minibyggerne, Oddernes og Lund menigheter m.fl Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 8.16 Grimstad Bymuseum 8.17 Fylkeskonservatoren 8.18 Nasjonal Museumshavn 8.19 Nationalmuseet København 8.20 Naturexpo 8.21 Chilton Open Air museum 8.22 Byggnettverket Nettverksbygging 11

12 8.3.0 Forum for herregårdsmuseer TT Håndverksnettverk NMH Strikkeforum TC Nasjonalt nettverk for magasin og SM 2013 bevaringstjeneste Nordisk konservatorforbund SM Nasjonalt nettverk for bevaring og TT 2013 formidling av kulturhistorisk fotografi BRUDD (fagseksjonen) KP Nordisk slotts- og herregårdssymposium TT 9. Administrasjon Vest-Agder-museet Kristiansands administrasjon skal organisere og drive museet på en faglig god måte til styrets, de ansattes og publikums beste. Sak Tiltak lig Tidsp. 9.1 Budsjett og Få et godt og fruktbart samarbeid med BS regnskapsrutiner VAMIKS 9.2 Administrasjon Rutiner/Pålagt rapportering BS/EH 9.3 Stiftelsen VAF Serve styrets administrasjon BS 9.4 Årsplan 2015 Hele personalet. BS Sep Odderøya Videreutvikling av museumsområdet BS/AK/Fag 10. Markedsføring Tilgjengeligheten til informasjon om museets tilbud skal økes gjennom å ta i bruk nye kommunikasjonskanaler. Samarbeid med reiseliv og turistnæring skal utvikles. Samarbeid med andre museer i Kristiansand og Vest-Agder skal utvikles. Oppfølging av museets kvalitetskriterier. (Se eget hefte). 12

13 Sak Tiltak lig 10.1 Oppfølging av museets markedsføringsplan AK/VAMIKS Markedsføringsplan 10.2 Samarbeid med Visit Sørlandet/ European Markedsgruppa Cruiseturistene Cruise Service. Utvidelse av tilbudene. Arena m.fl. Usus 10.3 Profilering / Avis / TV / Radio BS Merkevarebygging 10.4 Publisering og videreutvikling IT-gruppa Hjemmesidene 10.5 Elektronisk Elektronisk markedsføring, facebook EH/Alle 10.6 Reiseliv event BS/EH 10.7 Sponsing Sponsing av hus og aktiviteter BS 10.8 Banner på museumsbygg MB/BS Tidsp. 11. Personale Vest-Agder-museet Kristiansand skal ha et personale som i størst mulig grad er i stand til å løse museets prioriterte oppgaver. Det skal stilles høye faglige krav. VAMK skal legge til rette for best mulig utnyttelse av de ansattes fagområder. Det skal arbeides for et godt arbeidsmiljø gjennom HMS-tiltak. Sak Tiltak lig Tidsp Kontakt Medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler BS Sep ledelse-ansatte Rutiner BS Personaladministrasjon 11.3 Hele museet Videreutvikle og forbedre HMS tiltak BS/MB Guidene Gi guidene god faglig kunnskap og BS-TT-SM-EH gode formelle rutiner. NMH Møte i forkant med SM ang hva kan vi og hva kan vi ikke 11.5 Guidene II Utvide guiderollen: - Vaske/henge opp etc - Kløyve ved Mars 2015 BS

14 - Bake - Hesje - Etc. 12. Kompetanseheving Vest-Agder-museet Kristiansand skal tilrettelegge for å gi de ansatte anledning til å videreutvikle og øke sin kompetanse. Kompetansen skal benyttes både internt på museet og i utadrettet virksomhet. Museet skal bygge opp museumshåndverksfaglige kvalifikasjoner for å sikre museets antikvariske bygninger en forsvarlig behandling og for å kunne gi råd og veiledning. Det vitenskapelige personalet skal bygge opp mest mulig kunnskap om museets samlinger, det samfunnet som gjenspeiles i samlingene og samtidsdokumentasjon og formidling. Sak Tiltak lig 12.1 Kurs Deltakelse på aktuelle kurs og seminarer vurderes fortløpende Tidsp. 14

15 Årsplan 2015 Vest-Agder-museet Gimle Gård Stiftelsen Gimle Gård eier Gimle Gård. Stiftelsen Gimle Gård er opprettet av Kristiansand kommune Siden 1985 har stiftelsen overlatt museumsdriften av Gimle Gård-museum til Vest-Agder-museet Kristiansand. Fra har Gimle Gård museum vært en del av Vest-Agder-museet under navnet Vest-Agder-museet Gimle Gård. Avdelingsleder på VAMK har møterett i stiftelsens styre. 1. Katalogisering. Det skal arbeides for at hele gjenstandsmassen blir katalogisert. Det skal innarbeides rutiner for innskriving i Primusprogrammet. Sak Tiltak lig Tidspunkt Planlegge Primus TT 2. Innsamling / Dokumentasjon Innsamling av muntlig kildemateriale omkring Vest-Agder-museet Gimle Gård Bygningsdokumentasjon fortløpende Sak Tiltak lig Tidspunkt 2.1 Digitalisering Digitalisering av foto DBVA/AL Sikring Sikringsforholdene på Gimle Gård skal ha høy prioritert Sak Tiltak lig Tidspunkt 3.1 Brannsikring Etterarbeid NMH/TT/SM Sluttrapport: SM/NMH/BS: 15

16 februar, skriveperiode? - Aspirasjonsboks, støy MB, innen sommer Retusjering av ledninger, bokser m.m. SM/MB, innen utganger av Påbegynnes arbeid i juni. - Kondens: Overvåkes kontinuerlig. - Gardin over inngangsdør: Kan ikke bruke det gamle. Kopi med isolerende effekt: SM. Februar-mars - Merking av ovner: NMH 3.2 Revidering av sikringsplan med tanke på ting som lyn, flom, lys etc. - NB: Trær og blomster BS Bevaring / antikvarisk drift De håndverksmessige vedlikehold og utbedringer på den antikvariske bygningsmasse skal ligge på et høyt faglig nivå. Det skal søkes faglig bistand ved større utbedringer. Sak Tiltak l ig Tidspunkt 4.2 Brukermanual (oppdatering) TT Kalkhvitting av mur Gjennomgang av søyler og MB 2015 fundamenter 4.5 Male trapp inn til Gimle MB Restaurere lem og vindu i mur MB Snor til bjelle MB/SM Forpakterboligen Vurdering av bruk av forpakterboligen/tilstandsvurdering - Råteskader sørlig vegg (mai og utover) - Konkret plan for bruk MB BS/TT/SM/MB

17 5. Opprustning / vedlikehold/ vaktmesterfunksjoner Det håndverksmessige vedlikeholdet skal ligge på et høyt faglig nivå Sak Tiltak lig Tidspunkt 5.1 Vedlikehold Rengjøring og vedlikehold av bygningen, innbo, skjøtsel og vedlikehold av uteområdene 5.2 Takrenner Kutting av greiner mot nordsiden av hovedbygningen, rensing av takrenner. 5.3 Verksted Formidlingsrom/forprosjekt: Vurdering av gjenstander NN, MB, SM 2015 MB i samarbeid med Kristiansand brannvesen/tredoktor MB, SM, TT, TC, BS 2015 Vår, høst 2015, høst 5.4 Loft Rydding SM 2015, høst 6. Forskning Hovedformål: Forskningsprosjektene på Vest-Agder-museet Gimle Gård skal være av høy kvalitet Sak Tiltak lig Tidspunkt Formidling Hovedformål: Øke forståelsen for den del av 1700-, og tallets kulturhistorie på Sørlandet som Gimle Gård representerer. Tilrettelegging for flere arrangement og økt publikumsbesøk. 7.1 Undervisning Sak Tiltak lig Tidspunkt Planarbeid Utarbeide undervisningsprogram TC Undervisning av videregående TC

18 Arkitektur/kulturhisto skoler og yrkesrettede skoler, UiA Høst rie Undervisning Jul på Gimle TC Nov/des Levendegjøring Skuespillere/musikere BS Omvisninger for skoleklasser Gimle Gård: 30 år som museum TC April, mai, juni Utstillinger Sak Tiltak lig Tidspunkt Fotoutstilling Kjeller: Fotoutstilling med gårdsliv TT/BS Innen 15. juni som tema Temadager og publikumsaktiviteter Sak Tiltak lig Tidspunkt Konserter I samarbeid med andre BS 2015 institusjoner og musikergrupper Museets Julearrangement BS Førjulsarrangement Teater/musikk Inger Helen Kilsti BS Omvisninger Sak Tiltak lig Tidspunkt Besøkende Omvisninger for grupper og EH + fortellere 2015 enkeltpersoner i og utenfor åpningstiden Film/foto Fremvisning for besøkende TT Kristiansand 1960-tallet: Foredragskveld, musikk, film, klær BS/TC/MOL Høst Samarbeid med andre institusjoner Hovedformål: Vest-Agder-museet Gimle Gård skal samarbeide med andre institusjoner innen forskning, dokumentasjon og formidling. 18

19 Sak Tiltak lig Tidspunkt 8.1 Utstillinger og Agder naturmuseum BS 2015 arrangementer 8.2 Formidling Museumspedagogene i Agder TC Markedsføring I Visit Sørlandet mm BS/AK Forskning Andre museer og forskningsinstitusjoner (bl.a. Sæbygaard) Nettverk Nordisk herregårdsnettverk BS/TT Møter Agder Vitenskapsakademi BS/EH Nettverk Forum for herregårdsmuseer BS/TT Nettverk Breidablikk BS/NMH Administrasjon (se VAMK) 10. Markedsføring Hovedformål: Det skal arbeides for at tilbudene på Vest-Agder-museet Gimle Gård gjøres bedre kjent gjennom dyktig markedsføring og bruk av nye kanaler Økt samarbeid mellom Agder naturmuseum, Visit Sør og reiselivsbransjen generelt i Norge Øke markedsføringen ovenfor næringslivet, «kulturpakke tilbud». Sak Tiltak lig Tidspunkt 10.1 Markedsplan for Oppfølging BS 2015 Gimle 10.2 Felles Samarbeid med Agder BS 2015 annonsering naturmuseum. videreutvikles 10.3 Hjemmeside Oppdatering EH m.fl Elektronisk EH 2015 markedføring 10.5 Postkort TT/EH Skilt. Infoskilt Ved porten PG/Agder Naturm Personale Det skal være et godt og positivt samarbeide på arbeidsplassen 19

20 Stillingsoversikt for Vest-Agder-museet Gimle Gård 2014: Fagarbeider 100% Morten B. Konserva tor 60% Simon M. Administrasjonsleder 25% Birgitte S. Konservator 25% Mari O. L. (permisjon 2015). Vikar Tonje Tjøtta Museumshåndverker 16%. (NMH) (lønnet VAMK) guider Sekretær 10% Eva M. H. Renholder 10% Nga N. Stillinger: 4 faste lønnede som utgjør 2,3 stillinger. I tillegg blir det utført arbeider av andre ansatte ved VAMK. Fortellere (midlertidig ansatte) utgjør 0,58 stilling. Totalt antall årsverk 2, Kompetanseheving Vest-Agder-museet Gimle Gård skal i samarbeide med Vest-Agder-museet Kristiansand legge til rette for de ansatte kan videreutvikle og øke sin kompetanse innen sine fagområder Kompetansebyggingen skal også ha som mål å øke de museumsfaglige og håndverksmessige kvalifikasjoner ut fra antikvariske prinsipper på Vest-Agder-museet Gimle Gård Sak Tiltak lig Tidspunkt 12.1 Deltar på kurs og seminarer 13. Økonomi Se VAM Kristiansand 20

21 KRISTIANSAND KANONMUSEUM 1. Katalogisering Kristiansand Kanonmuseum skal legge opp arbeidet slik at tilveksten blir katalogisert. Uregistrert gjenstandsmateriale skal registreres. Registreringsrutinene skal gjennomgås med tanke på effektivisering og introduksjon av nye hjelpemidler. Kristiansand Kanonmuseum skal arbeide etter retningslinjene i VAMs samlingsforvaltningsplan Sak Tiltak lig Tidsp. 1.1 Inntak VAMK har en restriktiv inntakspolitikk 1.2 Tilvekst I Særlig interessante gjenstander m.m. kan tas inn etter vurdering 2. Katalogisering. Det skal arbeides for at hele gjenstandsmassen blir katalogisert. Det skal innarbeides rutiner for innskriving i Primusprogrammet. Sak Tiltak lig Tidspunkt 2.1 Registrering av gjenstander i Primus EW 3. Bevaring / antikvarisk drift De håndverksmessige vedlikehold og utbedringer på den antikvariske bygningsmasse skal ligge på et høyt faglig nivå. Det skal søkes faglig bistand ved større utbedringer. Nasjonale festningsverk har ansvar for bygningene Ansvar for bevaring/vedlikehold ligger på flere 21

22 Sak Tiltak lig Tidspunkt 3.1 Avklare ansvar for magasinforhold Vurdere mulige magasin: Bunker 51 og 55: Endre tar kontakt med Bredalsholmen ang. rapport på betong i bunkerne Fag, SM/EW Opprustning / vedlikehold/ vaktmesterfunksjoner Det håndverksmessige vedlikeholdet skal ligge på et høyt faglig nivå Arild har vaktmesterfunksjon Sak Tiltak lig Tidspunkt 4.1 Vedlikehold Rengjøring og vedlikehold av bygningen, innbo, skjøtsel og vedlikehold av uteområdene 5. Forskning AA 2015 Hovedformål: Forskningsprosjektene på Kristiansand Kanonmuseum skal være av høy kvalitet Sak Tiltak lig Tidspunkt 5.1 Faggruppe forskning KP Dokumentasjon av Arilds kunnskap EW Formidling Hovedformål: Øke forståelsen for den 2. verdens krigs historie på Sørlandet som Kristiansand Kanonmuseum representerer. Sette Kristiansand Kanonmuseum inn Kristiansands militærhistoriske sammenheng Tilrettelegging for flere arrangement og økt publikumsbesøk. 22

23 6.2 Undervisning Sak Tiltak lig Tidspunkt DKS Søknadsfrist nov/des 2014 Gunhild/BS/AA Lage mindre Endre/Arild 2015 undervisningsopplegg 6.3 Utstillinger Sak Tiltak lig Tidspunkt Kartlegge utstillingsmuligheter på KM: Sambandsbunkeren? Bunker 55? AA/Gunhild/Fag Temadager og publikumsaktiviteter Sak Tiltak lig Tidspunkt Kanondag på Møvig - Boklansering (Stiftelsen) om boka er ferdig - Kjøring av kanon - Foredrag - Omvisning Stiftelsen/VAM Omvisninger Sak Tiltak lig Tidspunkt Besøkende Omvisninger for grupper og Arild 2015 enkeltpersoner i og utenfor åpningstiden Levere innhold til brosjyre BS/AA/PG Internasjonal Samarbeid med Visit Sørlandet BS/AG/VAM 2015 markedsføring Hjemmeside BS/EW Guidehjelp BS/AA Samarbeid med andre institusjoner Hovedformål: Kristiansand Kanonmuseum skal samarbeide med andre institusjoner innen forskning, dokumentasjon og formidling. 23

24 Sak Tiltak lig Tidspunkt 7.1 Samarbeid med Arkivet JO/AA/BS Administrasjon Kanonmuseets administrasjon skal organisere og drive museet på en faglig god måte til styrets, de ansattes og publikums beste. Sak Tiltak lig Tidsp. 9.1 Budsjett og Få et godt og fruktbart samarbeid med AA 2015 regnskapsrutiner VAMIKS 9.2 Administrasjon Rutiner/Pålagt rapportering AA Stiftelsen Serve styrets administrasjon AA/BS Årsplan 2015 Hele personalet BS Sep Markedsføring Hovedformål: Det skal arbeides for at tilbudene på Kristiansand Kanonmuseum gjøres bedre kjent gjennom dyktig markedsføring og bruk av nye kanaler Økt samarbeid med Visit Sørlandet og reiselivsbransjen generelt i Norge Øke markedsføringen ovenfor næringslivet, «kulturpakke tilbud». Sak Tiltak lig Tidspunkt 9.1 Facebook/hjemmeside/brosjyre IT-gruppa/adm Personale Det skal være et godt og positivt samarbeide på arbeidsplassen Stillingsoversikt for Kristiansand kanonmuseum

25 Det må utarbeides en stillingsoversikt for KK, hvor mange årsverk er det bruk for. 11. Kompetanseheving Kristiansand Kanonmuseum skal i samarbeide med Vest-Agder-museet Kristiansand legge til rette for at ansatte kan videreutvikle og øke sin kompetanse innen sine fagområder Kompetansebyggingen skal også ha som mål å øke de museumsfaglige og håndverksmessige kvalifikasjoner ut fra antikvariske prinsipper ved Vest-Agder-museet Sak Tiltak lig Tidspunkt 11.1 Kurs i førstehjelp BS 2015 VEST-AGDER-MUSEET KRISTIANSAND, GIMLE GÅRD OG KRISTIANSAND KANONMUSEUM PERSONALETS ARBEIDSOPPGAVER Navn Morten Bomann Museumshåndverker MB er ansatt på Gimle Gård, men har kontor på Kongsgård. Arbeidsområder Stillingsinstruks Gimle datadokumentasjon. Bygningsarbeider Gimle brannvernleder Gimle: Forpakterboligen Vedlikehold, ettersyn Gimle bygningsrestaurering Gimle. Gjenstandsrestaurering og møbelkonservering. Gimle. Skjøtsel og vedlikehold av uteområdene. Gimle. Flagging Gimle. Tekniske driftsoppgaver. Ansvar 25

26 Gimle. Tilkalling utenom arbeidstid. Gimle. Praktisk tilrettelegging av arrangementer Gimle. Løpende vedlikeholdsoppgaver Flagging KK i arbeidstiden KK. Vedlikeholdsarbeid, restaurering og flytting av bygninger. Brannvernleder KK/GG lig Dokumentasjon av utført arbeid lig Navn Tale Christiansen museumspedagog TC har arbeidsplass på Kongsgård og Gimle Gård og kontor på Kongsgård Arbeidsområde Stillingsinstruks Skoletjeneste: planlegging, utvikling, pedagogisk tilrettelegging og gjennomføring av museets tilbud Utarbeidelse av programhefte Planer og årsrapporter for skoletjenesten Publikumstjeneste, arrangementer og omvisninger Presentasjon for lærere Pedagogisk tilretteleggelse i nye utstillinger Gimle. Undervisningen og undervisningsopplegget Utvikle pedagogiske tilbud tilknyttet til utstilling Den kulturelle skolesekken Ansvar 26

27 Navn Nga Nguyen Renholder NN har hovedarbeidsplass på Kongsgård (50 %), men jobber også på Gimle (10 %) og Odderøya (10 %) Arbeidsområder Stillingsinstruks Rengjøring Antikvarisk renhold KK/GG Enkel kantinefunksjon Innkjøp til kafeen Innkjøp rengjøringsmidler Høstinntak og vårplassering av gjenstander i friluftsmuseet Blomsterstell ute Blomsterstell inne Posthenting Renovasjon. Tømming av søppel Skifting av lyspærer Renhold Gimle Gård Ansvar Navn Eva Høiby Konsulent EH har arbeidsplass og kontor på Kongsgård. Arbeidsområder Stillingsinstruks IT, Hjemmeside GG og KK Regnskap Markedsføring Guider, praktisk oppfølging Daglig drift kafé Rekvisita Arkiv Sentralbordpublikumshevendelser Daglige forespørsler KK /GG Post Referater. Mandagsmøter o.a. Arrangement Ansvar 27

28 Daglig drift: salg, resepsjon, billetter, økonomi knyttet til salg Nøkler, utdeling, kvittering, levering Navn Nils Magne Håkegård Museumshåndverker, avdelingsleder NMH har arbeidsplass og kontor på Kongsgård, men er en del av fagseksjonen Arbeidsområder Stillingsinstruks Vedlikehold, restaurering og flytting av antikvariske bygninger Skjøtsel og vedlikehold av uteområder Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak Vedlikehold av ikke antikvariske bygninger Vaktmesterfunksjoner Gjenstandskonservering Tilrettelegging og teknisk/praktisk gjennomføring av formidlingstiltak (arrangementer, undervisning, henvendelser) Formidling Brannvernleder Tilretteleggelse av arbeid for sesongarbeidere Gimle, bygningsrestaurering. Tilkalling utenom arbeidstid. (Securitas, brannvesen, museets guider). KK Oppmåling og planarbeid KK og GG Brannsikring KK Ansvar KK 28

29 Data-dokumentasjon. Dokumentasjon bygninger KK Dyrehold Tekniske installasjoner Minibygget Navn Christoffer Christensen museumshåndverker CC har arbeidsplass og kontor på Kongsgård Arbeidsområder Stillingsinstruks Vedlikehold, restaurering og flytting av antikvariske bygninger Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak Vedlikehold av ikke antikvariske bygninger Gjenstandskonservering Tilrettelegging og teknisk/praktisk gjennomføring av formidlingstiltak (arrangementer, undervisning, henvendelser) Tilretteleggelse av arbeid for sesongarbeidere Gimle, bygningsrestaurering, antikvarisk arbeid Brannsikring Data-dokumentasjon Tekniske installasjoner Praktisk gjennomføring av maling på museets bygninger Ansvar Navn Birgitte Sørensen Avdelingsleder Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand kanonmuseum Arbeidsområder Stillingsinstruks Ansvar 29

30 BS har kontor på Kongsgård Vest-Agder-museet Kristiansand og Vest-Agdermuseet Gimle Gård Venneforeningen Økonomi og regnskap Personaladministrasjon Markedsføring Daglig drift (salg, resepsjon, billetter, økonomien i salget etc.) Innkjøp av kontorrekvisita Arkiv Guider Sentralbord og publikumshenvendelser Års- og langtidsplanlegging Budsjett Helse-, miljø- og sikkerhetssaker (HMS) Gimle. Daglig forespørsler, personale, guider og omvisning, utleie og økonomi og markedsføring Saker til styremøter og årsmøter i stiftelsen VAF Formidling Minibyen Arrangement Overordnet ansvar I samarbeide med verneombud Navn Mari Olafson Lundemo Konservator (fagseksjonen) Permisjon 2015 vikar Tonje Tjøtta skjøtter hennes oppgaver TT arbeidsplass og kontor er på Kongsgård Arbeidsområder Stillingsinstruks Tilrettelegging og utvikling av friluftsmuseet. Ta initiativ til utvikling av museet. Fotosamlingen. Registrering, arkivering og katalogisering Ansvar 30

31 Tekstil- og draktsamlingen Forskning Gjenstandsregistrering, data og dokumentasjon Formidling, utstillinger Arrangementer Bibliotek Innsamling Temporære utstillinger Historiskfaglig ansvar GG Else Marie Jakobsen, oppfølging Telemuseet Malerisamlingen KK Legge inn på hjemmesiden Registrering og arkivering av skriftlig materiale Navn Simon Mawdsley (fagseksjonen) Konservator med ansvar for gjenstander SM har arbeidsplass og kontor på Kongsgård. 60 % av arbeidstiden er øremerket GG, 40% KM Arbeidsområder Stillingsinstruks Gjenstandskonservering og møbelkonservering Gimle. Rengjøring. Fremdriftsplan for restaurering og konservering av museenes gjenstander og gjennomføringen av denne. Formidling konservering Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak og arr. Alle magasiner Forebyggende konservering på museet. Ansvar sammen med konservator 31

32 Utforming av utstillinger Klargjøring for magasinering Tilkalling magasin Navn Arild Andersen Daglig leder Kristiansand kanonmuseum AA har stillingen sin på Kristiansand Kanonmuseum Arbeidsområder Stillingsinstruks Daglig drift, forespørsler og publikumshenvendelser Tekniske installasjoner Vedlikehold av bygninger Skjøtsel og vedlikehold av uteområdene Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak Vaktmesterfunksjoner Tilrettelegging og teknisk/praktisk gjennomføring av formidlingstiltak (arrangementer, undervisning, henvendelser) Tilretteleggelse av arbeid for sesongarbeidere Renhold Tilkalling utenom arbeidstid. (tyveri, brannvesen, museets guider). Kontakt med Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum Kontakt med venneforening Kontakt med Nasjonale Festningsverk Ansvar 32

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 9

å r s m e l d i n g 2 0 0 9 å r s m e l d i n g 2 0 0 9 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig.

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. INNHOLD FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET... 1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Mål

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Lista museums vaktmester gjennom 11 år, Sten Stålesen, gikk av med

Detaljer

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst.

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst. Statusrapport over den økonomiske situasjonen, jf. Rundskriv om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2016 og hjelpetekst. Det er plass til 3000 tegn eller ca. en side tekst. Statusrapporten skal inneholde

Detaljer

s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t

s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t samlingsforvaltningsplan 2008 s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t Faglig ansvarlig: Barbara De Haan, Collection Care & Magnagement Prosjektgruppe: Marianne

Detaljer

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14 Årsmelding2012 1 Innhold Året som gikk 2012 3 Mål, verdier og strategier 4 Nøkkeltall 4 Styret 2012 5 Bygningsvernet 6 Samfunnsminnet 9 Møtestedet 11 Regnskap og noter 14 Ansatte 2012 5 2 Året som gikk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM

ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM 1 Innhold Året som gikk side 3 Mål, verdier, strategi side 4 Nøkkeltall side 4 Styret side 5 Ansatte side 5 Bygningsvernet side 6 Samfunnsminnet side 8 Møtestedet side 10

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 3 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP 4 5 10 14 16 23 27

Detaljer

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

Notat - budsjettjustering

Notat - budsjettjustering Notat - budsjettjustering Styret fikk fremlagt utkast til budsjett for 2015, utformet med en forventet indeksregulering på 4,8 %. Estimatet var begrunnet i en lønnsvekst i 2014 på 3,9 %, samt erfaringene

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai 2013. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai 2013. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 22. mai 2013 Saksbehandler VAM, adm. Saksframlegg 1. De «nye» avdelingsnavnene uten prefixet «Vest-Agder-museet» er tatt i bruk

Detaljer

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004 Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 3 Administrasjonens beretning... s. 10 Regnskap 2004... s. 21 Resultatmål

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Året som gikk 2013 Side 3. Mål, verdier og strategi Side 4. Nøkkeltall Side 4. Styret Side 5. Ansatte Side 5. Bygningsvernet Side 6

Året som gikk 2013 Side 3. Mål, verdier og strategi Side 4. Nøkkeltall Side 4. Styret Side 5. Ansatte Side 5. Bygningsvernet Side 6 ÅRSMELDING 2013 T E L E M A R K M U S E U M NHOLD t som gikk 2013 Side 3 l, verdier og strategi Side 4 kkeltall Side 4 ret Side 5 atte Side 5 ningsvernet Side 6 funnsminnet Side 8 INNHOLD testedet Side

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009.

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009. Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomheten i 2001... s. 2 Regnskap 2001... s. 5 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2001... s. 13

INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomheten i 2001... s. 2 Regnskap 2001... s. 5 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2001... s. 13 INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomheten i 2001... s. 2 Regnskap 2001... s. 5 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2001... s. 13 2 VIRKSOMHETEN I 2001 26.05.01 kunne NTB melde: Gleden var stor og stemningen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. + 47 46 40 02 00. Vararepresentanter

Detaljer