ÅRSPLAN Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015. Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum

2 Årsplan 2015 Denne versjonen av årsplanen 2015 er gjennomgått av ansatte på Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand Kanonmuseum JANUAR Internasjonale etiske regler ICOMs etiske regler skal være retningsgivende for Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand Kanonmuseum. Flere av museenes ansatte er personlige medlemmer i ICOM. Det skal i tillegg særlig legges vekt på: Omsorg for hverandre Respekt for mangfold, toleranse Ansvar for å utføre museets oppgaver, ansvar for et godt arbeidsmiljø Lojalitet til museet og kollegene Tillit og raushet i forhold til hverandre 1.2 Internkontroll Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand Kanonmuseum følger gjeldene lover og regler for internkontroll. 1.3 Helse, miljø, sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal fokuseres på som en kontinuerlig prosess. Manual for spesifisering av museets HMS er utarbeidet. ORGANISERING VEST-AGDER-MUSEET IKS Vest-Agder-museet gjennomførte i 2013 en omorganisering av museet. Vest-Agder-museet er nå delt i to geografiske regioner og en fagseksjon. Region vest: Region øst: Leder er Inge Eikeland. Avdelingene Lista museum, Flekkefjord museum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Mandal museum ligger under region vest. Leder er Birgitte Sørensen. Avdelingene Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum og Setesdalsbanen ligger under region øst, men Setesdalsbanens ansatte rapporterer inntil videre direkte til direktøren. 2

3 Fagseksjonen: Leder er Kathrin Pabst. Gunhild Aaby er formidlingsansvarlig og Nils Magne Håkegård er bygningsvernansvarlig. Øvrige medlemmer er konservatorene Mari Olafson Lundemo (permisjon 2015), Tonje Tjøtta (vikar for Lundemo 2015), Endre Wrånes, Thor Gunnar Hansen, Thorunn Lunde (permisjon), Jan Egil Hansen (vikar for Lunde til aug. 2015), Simon Mawdsley, rådgiver Klaus Olesen, designer Per Grimsgaard, fotograf Arve Lindvig, registrator Hege Alise Granøe Johansen (prosjektstilling), håndverker Vegard Svarstad (prosjektstilling). Administrasjonen består av direktør John Olsen, administrasjonssjef Gro Eikeland, prosjektansvarlig Agnete Kjellin og regnskapsansvarlig Janne Baugerød. Museets ledergruppe består av direktør, administrasjonssjef og lederne for region vest, region øst og fagseksjonen, totalt fem personer. Fagseksjonen legger egen årsplan, og denne årsplanen vil være koordinert i forhold til fagseksjonens planer ettersom det vil være flyt av arbeidskraft mellom regionene og fagseksjonen. 3

4 ÅRSPLAN 2015 VEST-AGDER-MUSEET KRISTIANSAND Vest-Agder-museet Kristiansands delmål er plassert under de enkelte punktene nedenfor. I årsplanen er også tatt inn enkelte prosjekter som går ut over planperioden. 1. Katalogisering Vest-Agder-museet Kristiansand skal legge opp arbeidet slik at tilveksten blir katalogisert. Uregistrert gjenstandsmateriale skal registreres. Registreringsrutinene skal gjennomgås med tanke på effektivisering og introduksjon av nye hjelpemidler. Vest-Agder-museet Kristiansand skal arbeide etter retningslinjene i VAMs samlingsforvaltningsplan Sak Tiltak lig Tidsp. 1.1 Inntak VAMK har en restriktiv inntakspolitikk 1.2 Tilvekst I Fortløpende registrering av nye og uregistrerte gjenstander og kontroll av katalogkort TT 1.3 Tilvekst II Fortløpende registrering av ny tilvekst av fotografier og restanser. 1.4 Bygningsdagbok Beskrivelse av fortløpende antikvariske bygningsarbeider. 1.5 Inntak Inntaksrom organiseres fortløpende og etter plan 1.6 Primus Kontroll av Primus TT 1.7 Bygningsregistrering Fortløpende registrering av bygningsdeler og materiale. 1.8 Skriftlig materiale Registrering av skriftlig materiale. Manuskripter o.a. TT NMH TT NMH TT 1.9 Ønske om kurs i rutiner og prosedyrer for hele museet tas opp i fagseksjonen. SM 4

5 1.10 Primus Oppfølging av bruk av primus i VAM TT 1.11 Dokumentasjonsrutiner SM/ NMH 2. Innsamling 1900-tallets gjenstands- og fotomateriale prioriteres med utgangspunkt i sentrale retningslinjer. Gjenstands- og fotomateriale produsert i eller tilknyttet Kristiansand og Vest-Agder er særlig interessant. VAMs samlingsforvaltningsplan er overordnet avdelingens plan. Faggruppenes prioritering kan ha innvirkning på den enkelte avdelings prioriteringer Sak Tiltak Hoved- Tidsp. ansvarlig 2.1 Inntak VAMK har en restriktiv TT inntakspolitikk Inntaksplan VAMK utarbeider plan for inntak SM/TT/BS Feb Inntak av gjenstander Magasinene er overfylte før organisering, helt spesielle gjenstander tas inn etter vurdering. Konservatorer 2.4 Magasin Utvikling av nytt magasin, vurdere magasinforhold Fagseksjonen 3. Sikring Det skal arbeides målrettet for å få bedre sikringsforhold i museet. Sikkerhets- og beredskapsrutiner skal defineres og ivaretas. Sak Tiltak lig Tidsp. 3.1 Hele museet Sikring Fortløpende oppfølging av eksisterende sikring. NMH/SM 5

6 Lage dokumentasjonsplan for internkontroll på bygninger (gå gjennom NMH 1. kvartal 2015 museet) Garasjen Alarm vurderes BS/NMH Alarm Kaldtlageret (avhengig av økonomiske BS/NMH 2015 midler) 3.5 HMS Oppfølging HMS-planen, AMU jobber med Verneombud/BS 2015 felles HMS-plan Førstehjelpskurs BS 2015 Kontakte Kløvertun ang. hjertestarter 3.6 Tonstadbua Sikring: Vinduer SM Bevaring / antikvarisk drift Det skal arbeides målrettet for å få bedre bevaringsforhold i museet. Museumshåndverkerne skal utføre forefallende håndverksoppgaver ved museets antikvariske bygnings- og gjenstandsmasse. Sak Tiltak Hoved- ansvarlig Tidsp. 4.1 Hele museet Faglig standard og rutiner i det NMH/BS 2015 antikvariske arbeidet på museet. Dokumentasjon 4.2 Hele museet Justering av prioritert plan for NMH 2015 vedlikeholdet på museet 4.3 Skrive rapport for restaurering av NMH 2015 Nomelandsloftet 4.4 Hele museet Samlingsplan. Tilstandsvurdering av SM 2015 utstilte gjenstander. Lage plan for rutiner for SM/TT Vår 2015 tilstandsvurdering av interiør i husene 4.5 Kartlegge/overvåke skadedyr og SM 2015 Skadedyrkontroll skadedyrmønster. Lage skjema 4.6 Bygnings- Etter prioritert plan NMH

7 restaurering 4.7 Fotobevaring Flytting og gjennomgang av fotosamling til Mabergåsen TT/AL Fagseksjon Foto Ferdige behandlede foto til Mabergåsen TT Magasin Organisere gjenstandene på Sagmyra SM/TT 4.10 Magasin Gjennomgang av magasinene på SM 2015 Kongsgård: Tekstilmagasin prioriteres 4.11 Kaldtlager Rydde/gjennomgå innerste del av SM kaldtlageret 4.12 Kurs Kurs i antikvarisk vedlikehold NMH/Fag Opprustning / vedlikehold (ikke antikvarisk)/ vaktmesterfunksjoner Museumshåndverkerne skal utføre forefallende håndverksoppgaver ved museets driftsog utstillingsbygninger slik at de holdes i god stand, både utvendig og innvendig. Museumshåndverkerne skal sette i stand rom for utstillinger og bidra under produksjon og ved montering av utstillinger. Vaktmestertjenester skal utføres. Sak Tiltak Hoved- ansvarlig Tids. 5.1 Boder 3 nye boder MB Okt-nov. 5.2 Dugnad Alle ansatte er med på dugnad i utearealene NMH april: ALLE 28. april: Flest mulig Dugnad, renhold hus, inne NN/SM 14. april 5.3 Rydding Rydding av skog på museumsområdet etter plan NMH 7

8 5.4 Toalett Bygaden- ventilasjon NMH "Hønsehuset" Rydde bygg, sikre tak, lage plan for bruk av bygg NMH/BS Vinter Verksted Varme rørlegger teknisk verksted SM Uteområdet Utvikling av området rundt BS Før inngangspartiet: Stoler og bord sesongen 5.8 Garasje Flere halvtak ved garasjen mot Bygaden NMH/CC Forskning og utredning Forskningsaktiviteten skal være av god kvalitet og kvalitetssikres internt. Den skal være med å styrke og utvikle kompetansen til de vitenskapelig ansatte. Den skal knyttes an til museets bygninger, utstillinger, gjenstandssamling og landsdelens kulturhistorie. Forskningen ses i sammenheng ned VAMs forskningsplan og VAMS faggruppe for forskning Forskningen ved Vest-Agder-museet Kristiansand blir administrert av Fagseksjonen Sak Tiltak lig Tidsp. 6.2 Årbok 2015: To artikler TT 6.3 Artikler knyttet til arbeid med antikvarisk vedlikehold (taktekking, Tonstadbua m.m.) 6.4 Tonstadbua TT 6.5 Nr. 111 TT TT, NMH 7. Formidling / Utadrettet virksomhet 8

9 Vest-Agder-museet Kristiansand skal gi et museumstilbud av god kvalitet som gir innsikt i Kristiansands og Agders kulturhistorie. Formidlingen skal stimulere interessen for kulturhistorie hos publikum. Det samlede museumstilbudet skal nå ut til et stadig bredere publikum. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Tekster og bilder tilknyttet museets samlinger skal legges ut på nettet tilknyttet museets hjemmeside. Formidlingen ses i sammenheng med VAMs formidlingsplan 7.1 Undervisning Sak Tiltak lig Tidsp Programmer Fornyelse og videreutvikling av museets TC 2015 individuelle undervisningsprogrammer Spesielle emner Tilbud til videregående skoler og høgskoler Ungdomskoler Foredrag, omvisning: Tonstadbua NMH/TT/TC 2015 Tilbud før skolestart OG tidlig høst Program for de Juletilbud for barnehagen TC yngste Den kulturelle Utarbeide tilbud til Kristiansand TC\Alle skolesekken kommune/vest-agder fylkeskommune Undervisning DKS, Kristiansand kommune: Byen vår TC Høst -15 DKS, VAF: Ikke avgjort pr TC Tilbud: Frigjøringsjubileet TC Program Julevandring Alle/TC Kriterier Utvikling av friluftsmuseet. Kriterier for interiør. BS 7.2 Utstillinger Sak Tiltak lig Tidsp Dyr Husdyr på Setesdalstunet. Sauer, geiter? NMH V.A-tunet Noe av gresset skal gro for å få en naturlig MB

10 eng. Hesjing. Gjødsling Poteter Sette poteter, organisere hypping, MB organisere opptak på familiedagen Vedrom Forprosjekt: Lage vedrom i rom ved siden MB 2015 av utedoen bak håndverkeren, med huggestabbe Montere seng SM 2015 Nomelandsloftet Utstilling Rosemaling i Vest-Agder i adm.bygg Utendørsutstilling om Kristiansands historie TT/SM/BS Innen 15. juni Lille Nodeviga Sette opp/klargjøre aktiviteter BS Juni 7.3 Temadager og publikumsaktiviteter Sak Tiltak lig Tidsp Årsberetning, regnskap m.m. Venneforeningen Venneforeningens årsmøte (Torsteinssal) Foredrag om Tonstadbua: TT? Gudstjeneste Friluftsgudstjeneste på Setesdalstunet i BS samarbeid med Oddernes og Lund menigheter Fellesarr. Alle museene i VAM. I år Lista museum BS Friluftsmuseet skal være klart 1.mai. BS Sesongåpning 15.mai hvis det er konserv.problemer. Åpent hver dag med guider fra 15. juni Familiedag Aktiviteter for voksne og barn. BS STOR FAMILIEDAG Venneforeningens dag BS?? Førjulshygge BS Skuespillere med barneaktiviteter BS Seminar Sak Tiltak lig Seminarer vil arrangeres i hovedsak av faggruppene Tidsp. 10

11 7.4.1 Agderseminaret 2015 VAM Oktober 8. Samarbeid med andre institusjoner Vest-Agder-museet Kristiansand skal være nettverksbygger nasjonalt Vest-Agder-museet Kristiansand skal kunne tilby kompetanse innen feltene bygningsvern, gjenstandskonservering, museumspedagogikk, fotobevaring og kulturhistorie til private og offentlige instanser. Vest-Agder-museet Kristiansand skal samarbeide med andre institusjoner (herunder andre museer, arkiv, bibliotek, kommune og fylkeskommune), organisasjoner og lag for å utvikle gode produkter. Sak Samarbeid med: Ansvar 8.1 Aust-Agder kulturhistoriske senter alle 8.2 Norsk Kulturråd 8.3 Norges Museumsforbund 8.4 Agder Naturmuseum og botanisk hage 8.5 Sørlandets Kunstmuseum 8.6 Universitetet i Agder 8.7 Statsarkivet i Kristiansand 8.8 Husflidskonsulenten i Vest-Agder 8.9 Fortidsminneforeningen 8.10 Agder Historielag 8.11 Markedsføringsforeningen 8.12 Visit Sørlandet 8.13 Søgne videregående skole 8.14 Kristiansand Husflidslag, Agder Motorhistoriske Klubb, Minibyggerne, Oddernes og Lund menigheter m.fl Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 8.16 Grimstad Bymuseum 8.17 Fylkeskonservatoren 8.18 Nasjonal Museumshavn 8.19 Nationalmuseet København 8.20 Naturexpo 8.21 Chilton Open Air museum 8.22 Byggnettverket Nettverksbygging 11

12 8.3.0 Forum for herregårdsmuseer TT Håndverksnettverk NMH Strikkeforum TC Nasjonalt nettverk for magasin og SM 2013 bevaringstjeneste Nordisk konservatorforbund SM Nasjonalt nettverk for bevaring og TT 2013 formidling av kulturhistorisk fotografi BRUDD (fagseksjonen) KP Nordisk slotts- og herregårdssymposium TT 9. Administrasjon Vest-Agder-museet Kristiansands administrasjon skal organisere og drive museet på en faglig god måte til styrets, de ansattes og publikums beste. Sak Tiltak lig Tidsp. 9.1 Budsjett og Få et godt og fruktbart samarbeid med BS regnskapsrutiner VAMIKS 9.2 Administrasjon Rutiner/Pålagt rapportering BS/EH 9.3 Stiftelsen VAF Serve styrets administrasjon BS 9.4 Årsplan 2015 Hele personalet. BS Sep Odderøya Videreutvikling av museumsområdet BS/AK/Fag 10. Markedsføring Tilgjengeligheten til informasjon om museets tilbud skal økes gjennom å ta i bruk nye kommunikasjonskanaler. Samarbeid med reiseliv og turistnæring skal utvikles. Samarbeid med andre museer i Kristiansand og Vest-Agder skal utvikles. Oppfølging av museets kvalitetskriterier. (Se eget hefte). 12

13 Sak Tiltak lig 10.1 Oppfølging av museets markedsføringsplan AK/VAMIKS Markedsføringsplan 10.2 Samarbeid med Visit Sørlandet/ European Markedsgruppa Cruiseturistene Cruise Service. Utvidelse av tilbudene. Arena m.fl. Usus 10.3 Profilering / Avis / TV / Radio BS Merkevarebygging 10.4 Publisering og videreutvikling IT-gruppa Hjemmesidene 10.5 Elektronisk Elektronisk markedsføring, facebook EH/Alle 10.6 Reiseliv event BS/EH 10.7 Sponsing Sponsing av hus og aktiviteter BS 10.8 Banner på museumsbygg MB/BS Tidsp. 11. Personale Vest-Agder-museet Kristiansand skal ha et personale som i størst mulig grad er i stand til å løse museets prioriterte oppgaver. Det skal stilles høye faglige krav. VAMK skal legge til rette for best mulig utnyttelse av de ansattes fagområder. Det skal arbeides for et godt arbeidsmiljø gjennom HMS-tiltak. Sak Tiltak lig Tidsp Kontakt Medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler BS Sep ledelse-ansatte Rutiner BS Personaladministrasjon 11.3 Hele museet Videreutvikle og forbedre HMS tiltak BS/MB Guidene Gi guidene god faglig kunnskap og BS-TT-SM-EH gode formelle rutiner. NMH Møte i forkant med SM ang hva kan vi og hva kan vi ikke 11.5 Guidene II Utvide guiderollen: - Vaske/henge opp etc - Kløyve ved Mars 2015 BS

14 - Bake - Hesje - Etc. 12. Kompetanseheving Vest-Agder-museet Kristiansand skal tilrettelegge for å gi de ansatte anledning til å videreutvikle og øke sin kompetanse. Kompetansen skal benyttes både internt på museet og i utadrettet virksomhet. Museet skal bygge opp museumshåndverksfaglige kvalifikasjoner for å sikre museets antikvariske bygninger en forsvarlig behandling og for å kunne gi råd og veiledning. Det vitenskapelige personalet skal bygge opp mest mulig kunnskap om museets samlinger, det samfunnet som gjenspeiles i samlingene og samtidsdokumentasjon og formidling. Sak Tiltak lig 12.1 Kurs Deltakelse på aktuelle kurs og seminarer vurderes fortløpende Tidsp. 14

15 Årsplan 2015 Vest-Agder-museet Gimle Gård Stiftelsen Gimle Gård eier Gimle Gård. Stiftelsen Gimle Gård er opprettet av Kristiansand kommune Siden 1985 har stiftelsen overlatt museumsdriften av Gimle Gård-museum til Vest-Agder-museet Kristiansand. Fra har Gimle Gård museum vært en del av Vest-Agder-museet under navnet Vest-Agder-museet Gimle Gård. Avdelingsleder på VAMK har møterett i stiftelsens styre. 1. Katalogisering. Det skal arbeides for at hele gjenstandsmassen blir katalogisert. Det skal innarbeides rutiner for innskriving i Primusprogrammet. Sak Tiltak lig Tidspunkt Planlegge Primus TT 2. Innsamling / Dokumentasjon Innsamling av muntlig kildemateriale omkring Vest-Agder-museet Gimle Gård Bygningsdokumentasjon fortløpende Sak Tiltak lig Tidspunkt 2.1 Digitalisering Digitalisering av foto DBVA/AL Sikring Sikringsforholdene på Gimle Gård skal ha høy prioritert Sak Tiltak lig Tidspunkt 3.1 Brannsikring Etterarbeid NMH/TT/SM Sluttrapport: SM/NMH/BS: 15

16 februar, skriveperiode? - Aspirasjonsboks, støy MB, innen sommer Retusjering av ledninger, bokser m.m. SM/MB, innen utganger av Påbegynnes arbeid i juni. - Kondens: Overvåkes kontinuerlig. - Gardin over inngangsdør: Kan ikke bruke det gamle. Kopi med isolerende effekt: SM. Februar-mars - Merking av ovner: NMH 3.2 Revidering av sikringsplan med tanke på ting som lyn, flom, lys etc. - NB: Trær og blomster BS Bevaring / antikvarisk drift De håndverksmessige vedlikehold og utbedringer på den antikvariske bygningsmasse skal ligge på et høyt faglig nivå. Det skal søkes faglig bistand ved større utbedringer. Sak Tiltak l ig Tidspunkt 4.2 Brukermanual (oppdatering) TT Kalkhvitting av mur Gjennomgang av søyler og MB 2015 fundamenter 4.5 Male trapp inn til Gimle MB Restaurere lem og vindu i mur MB Snor til bjelle MB/SM Forpakterboligen Vurdering av bruk av forpakterboligen/tilstandsvurdering - Råteskader sørlig vegg (mai og utover) - Konkret plan for bruk MB BS/TT/SM/MB

17 5. Opprustning / vedlikehold/ vaktmesterfunksjoner Det håndverksmessige vedlikeholdet skal ligge på et høyt faglig nivå Sak Tiltak lig Tidspunkt 5.1 Vedlikehold Rengjøring og vedlikehold av bygningen, innbo, skjøtsel og vedlikehold av uteområdene 5.2 Takrenner Kutting av greiner mot nordsiden av hovedbygningen, rensing av takrenner. 5.3 Verksted Formidlingsrom/forprosjekt: Vurdering av gjenstander NN, MB, SM 2015 MB i samarbeid med Kristiansand brannvesen/tredoktor MB, SM, TT, TC, BS 2015 Vår, høst 2015, høst 5.4 Loft Rydding SM 2015, høst 6. Forskning Hovedformål: Forskningsprosjektene på Vest-Agder-museet Gimle Gård skal være av høy kvalitet Sak Tiltak lig Tidspunkt Formidling Hovedformål: Øke forståelsen for den del av 1700-, og tallets kulturhistorie på Sørlandet som Gimle Gård representerer. Tilrettelegging for flere arrangement og økt publikumsbesøk. 7.1 Undervisning Sak Tiltak lig Tidspunkt Planarbeid Utarbeide undervisningsprogram TC Undervisning av videregående TC

18 Arkitektur/kulturhisto skoler og yrkesrettede skoler, UiA Høst rie Undervisning Jul på Gimle TC Nov/des Levendegjøring Skuespillere/musikere BS Omvisninger for skoleklasser Gimle Gård: 30 år som museum TC April, mai, juni Utstillinger Sak Tiltak lig Tidspunkt Fotoutstilling Kjeller: Fotoutstilling med gårdsliv TT/BS Innen 15. juni som tema Temadager og publikumsaktiviteter Sak Tiltak lig Tidspunkt Konserter I samarbeid med andre BS 2015 institusjoner og musikergrupper Museets Julearrangement BS Førjulsarrangement Teater/musikk Inger Helen Kilsti BS Omvisninger Sak Tiltak lig Tidspunkt Besøkende Omvisninger for grupper og EH + fortellere 2015 enkeltpersoner i og utenfor åpningstiden Film/foto Fremvisning for besøkende TT Kristiansand 1960-tallet: Foredragskveld, musikk, film, klær BS/TC/MOL Høst Samarbeid med andre institusjoner Hovedformål: Vest-Agder-museet Gimle Gård skal samarbeide med andre institusjoner innen forskning, dokumentasjon og formidling. 18

19 Sak Tiltak lig Tidspunkt 8.1 Utstillinger og Agder naturmuseum BS 2015 arrangementer 8.2 Formidling Museumspedagogene i Agder TC Markedsføring I Visit Sørlandet mm BS/AK Forskning Andre museer og forskningsinstitusjoner (bl.a. Sæbygaard) Nettverk Nordisk herregårdsnettverk BS/TT Møter Agder Vitenskapsakademi BS/EH Nettverk Forum for herregårdsmuseer BS/TT Nettverk Breidablikk BS/NMH Administrasjon (se VAMK) 10. Markedsføring Hovedformål: Det skal arbeides for at tilbudene på Vest-Agder-museet Gimle Gård gjøres bedre kjent gjennom dyktig markedsføring og bruk av nye kanaler Økt samarbeid mellom Agder naturmuseum, Visit Sør og reiselivsbransjen generelt i Norge Øke markedsføringen ovenfor næringslivet, «kulturpakke tilbud». Sak Tiltak lig Tidspunkt 10.1 Markedsplan for Oppfølging BS 2015 Gimle 10.2 Felles Samarbeid med Agder BS 2015 annonsering naturmuseum. videreutvikles 10.3 Hjemmeside Oppdatering EH m.fl Elektronisk EH 2015 markedføring 10.5 Postkort TT/EH Skilt. Infoskilt Ved porten PG/Agder Naturm Personale Det skal være et godt og positivt samarbeide på arbeidsplassen 19

20 Stillingsoversikt for Vest-Agder-museet Gimle Gård 2014: Fagarbeider 100% Morten B. Konserva tor 60% Simon M. Administrasjonsleder 25% Birgitte S. Konservator 25% Mari O. L. (permisjon 2015). Vikar Tonje Tjøtta Museumshåndverker 16%. (NMH) (lønnet VAMK) guider Sekretær 10% Eva M. H. Renholder 10% Nga N. Stillinger: 4 faste lønnede som utgjør 2,3 stillinger. I tillegg blir det utført arbeider av andre ansatte ved VAMK. Fortellere (midlertidig ansatte) utgjør 0,58 stilling. Totalt antall årsverk 2, Kompetanseheving Vest-Agder-museet Gimle Gård skal i samarbeide med Vest-Agder-museet Kristiansand legge til rette for de ansatte kan videreutvikle og øke sin kompetanse innen sine fagområder Kompetansebyggingen skal også ha som mål å øke de museumsfaglige og håndverksmessige kvalifikasjoner ut fra antikvariske prinsipper på Vest-Agder-museet Gimle Gård Sak Tiltak lig Tidspunkt 12.1 Deltar på kurs og seminarer 13. Økonomi Se VAM Kristiansand 20

21 KRISTIANSAND KANONMUSEUM 1. Katalogisering Kristiansand Kanonmuseum skal legge opp arbeidet slik at tilveksten blir katalogisert. Uregistrert gjenstandsmateriale skal registreres. Registreringsrutinene skal gjennomgås med tanke på effektivisering og introduksjon av nye hjelpemidler. Kristiansand Kanonmuseum skal arbeide etter retningslinjene i VAMs samlingsforvaltningsplan Sak Tiltak lig Tidsp. 1.1 Inntak VAMK har en restriktiv inntakspolitikk 1.2 Tilvekst I Særlig interessante gjenstander m.m. kan tas inn etter vurdering 2. Katalogisering. Det skal arbeides for at hele gjenstandsmassen blir katalogisert. Det skal innarbeides rutiner for innskriving i Primusprogrammet. Sak Tiltak lig Tidspunkt 2.1 Registrering av gjenstander i Primus EW 3. Bevaring / antikvarisk drift De håndverksmessige vedlikehold og utbedringer på den antikvariske bygningsmasse skal ligge på et høyt faglig nivå. Det skal søkes faglig bistand ved større utbedringer. Nasjonale festningsverk har ansvar for bygningene Ansvar for bevaring/vedlikehold ligger på flere 21

22 Sak Tiltak lig Tidspunkt 3.1 Avklare ansvar for magasinforhold Vurdere mulige magasin: Bunker 51 og 55: Endre tar kontakt med Bredalsholmen ang. rapport på betong i bunkerne Fag, SM/EW Opprustning / vedlikehold/ vaktmesterfunksjoner Det håndverksmessige vedlikeholdet skal ligge på et høyt faglig nivå Arild har vaktmesterfunksjon Sak Tiltak lig Tidspunkt 4.1 Vedlikehold Rengjøring og vedlikehold av bygningen, innbo, skjøtsel og vedlikehold av uteområdene 5. Forskning AA 2015 Hovedformål: Forskningsprosjektene på Kristiansand Kanonmuseum skal være av høy kvalitet Sak Tiltak lig Tidspunkt 5.1 Faggruppe forskning KP Dokumentasjon av Arilds kunnskap EW Formidling Hovedformål: Øke forståelsen for den 2. verdens krigs historie på Sørlandet som Kristiansand Kanonmuseum representerer. Sette Kristiansand Kanonmuseum inn Kristiansands militærhistoriske sammenheng Tilrettelegging for flere arrangement og økt publikumsbesøk. 22

23 6.2 Undervisning Sak Tiltak lig Tidspunkt DKS Søknadsfrist nov/des 2014 Gunhild/BS/AA Lage mindre Endre/Arild 2015 undervisningsopplegg 6.3 Utstillinger Sak Tiltak lig Tidspunkt Kartlegge utstillingsmuligheter på KM: Sambandsbunkeren? Bunker 55? AA/Gunhild/Fag Temadager og publikumsaktiviteter Sak Tiltak lig Tidspunkt Kanondag på Møvig - Boklansering (Stiftelsen) om boka er ferdig - Kjøring av kanon - Foredrag - Omvisning Stiftelsen/VAM Omvisninger Sak Tiltak lig Tidspunkt Besøkende Omvisninger for grupper og Arild 2015 enkeltpersoner i og utenfor åpningstiden Levere innhold til brosjyre BS/AA/PG Internasjonal Samarbeid med Visit Sørlandet BS/AG/VAM 2015 markedsføring Hjemmeside BS/EW Guidehjelp BS/AA Samarbeid med andre institusjoner Hovedformål: Kristiansand Kanonmuseum skal samarbeide med andre institusjoner innen forskning, dokumentasjon og formidling. 23

24 Sak Tiltak lig Tidspunkt 7.1 Samarbeid med Arkivet JO/AA/BS Administrasjon Kanonmuseets administrasjon skal organisere og drive museet på en faglig god måte til styrets, de ansattes og publikums beste. Sak Tiltak lig Tidsp. 9.1 Budsjett og Få et godt og fruktbart samarbeid med AA 2015 regnskapsrutiner VAMIKS 9.2 Administrasjon Rutiner/Pålagt rapportering AA Stiftelsen Serve styrets administrasjon AA/BS Årsplan 2015 Hele personalet BS Sep Markedsføring Hovedformål: Det skal arbeides for at tilbudene på Kristiansand Kanonmuseum gjøres bedre kjent gjennom dyktig markedsføring og bruk av nye kanaler Økt samarbeid med Visit Sørlandet og reiselivsbransjen generelt i Norge Øke markedsføringen ovenfor næringslivet, «kulturpakke tilbud». Sak Tiltak lig Tidspunkt 9.1 Facebook/hjemmeside/brosjyre IT-gruppa/adm Personale Det skal være et godt og positivt samarbeide på arbeidsplassen Stillingsoversikt for Kristiansand kanonmuseum

25 Det må utarbeides en stillingsoversikt for KK, hvor mange årsverk er det bruk for. 11. Kompetanseheving Kristiansand Kanonmuseum skal i samarbeide med Vest-Agder-museet Kristiansand legge til rette for at ansatte kan videreutvikle og øke sin kompetanse innen sine fagområder Kompetansebyggingen skal også ha som mål å øke de museumsfaglige og håndverksmessige kvalifikasjoner ut fra antikvariske prinsipper ved Vest-Agder-museet Sak Tiltak lig Tidspunkt 11.1 Kurs i førstehjelp BS 2015 VEST-AGDER-MUSEET KRISTIANSAND, GIMLE GÅRD OG KRISTIANSAND KANONMUSEUM PERSONALETS ARBEIDSOPPGAVER Navn Morten Bomann Museumshåndverker MB er ansatt på Gimle Gård, men har kontor på Kongsgård. Arbeidsområder Stillingsinstruks Gimle datadokumentasjon. Bygningsarbeider Gimle brannvernleder Gimle: Forpakterboligen Vedlikehold, ettersyn Gimle bygningsrestaurering Gimle. Gjenstandsrestaurering og møbelkonservering. Gimle. Skjøtsel og vedlikehold av uteområdene. Gimle. Flagging Gimle. Tekniske driftsoppgaver. Ansvar 25

26 Gimle. Tilkalling utenom arbeidstid. Gimle. Praktisk tilrettelegging av arrangementer Gimle. Løpende vedlikeholdsoppgaver Flagging KK i arbeidstiden KK. Vedlikeholdsarbeid, restaurering og flytting av bygninger. Brannvernleder KK/GG lig Dokumentasjon av utført arbeid lig Navn Tale Christiansen museumspedagog TC har arbeidsplass på Kongsgård og Gimle Gård og kontor på Kongsgård Arbeidsområde Stillingsinstruks Skoletjeneste: planlegging, utvikling, pedagogisk tilrettelegging og gjennomføring av museets tilbud Utarbeidelse av programhefte Planer og årsrapporter for skoletjenesten Publikumstjeneste, arrangementer og omvisninger Presentasjon for lærere Pedagogisk tilretteleggelse i nye utstillinger Gimle. Undervisningen og undervisningsopplegget Utvikle pedagogiske tilbud tilknyttet til utstilling Den kulturelle skolesekken Ansvar 26

27 Navn Nga Nguyen Renholder NN har hovedarbeidsplass på Kongsgård (50 %), men jobber også på Gimle (10 %) og Odderøya (10 %) Arbeidsområder Stillingsinstruks Rengjøring Antikvarisk renhold KK/GG Enkel kantinefunksjon Innkjøp til kafeen Innkjøp rengjøringsmidler Høstinntak og vårplassering av gjenstander i friluftsmuseet Blomsterstell ute Blomsterstell inne Posthenting Renovasjon. Tømming av søppel Skifting av lyspærer Renhold Gimle Gård Ansvar Navn Eva Høiby Konsulent EH har arbeidsplass og kontor på Kongsgård. Arbeidsområder Stillingsinstruks IT, Hjemmeside GG og KK Regnskap Markedsføring Guider, praktisk oppfølging Daglig drift kafé Rekvisita Arkiv Sentralbordpublikumshevendelser Daglige forespørsler KK /GG Post Referater. Mandagsmøter o.a. Arrangement Ansvar 27

28 Daglig drift: salg, resepsjon, billetter, økonomi knyttet til salg Nøkler, utdeling, kvittering, levering Navn Nils Magne Håkegård Museumshåndverker, avdelingsleder NMH har arbeidsplass og kontor på Kongsgård, men er en del av fagseksjonen Arbeidsområder Stillingsinstruks Vedlikehold, restaurering og flytting av antikvariske bygninger Skjøtsel og vedlikehold av uteområder Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak Vedlikehold av ikke antikvariske bygninger Vaktmesterfunksjoner Gjenstandskonservering Tilrettelegging og teknisk/praktisk gjennomføring av formidlingstiltak (arrangementer, undervisning, henvendelser) Formidling Brannvernleder Tilretteleggelse av arbeid for sesongarbeidere Gimle, bygningsrestaurering. Tilkalling utenom arbeidstid. (Securitas, brannvesen, museets guider). KK Oppmåling og planarbeid KK og GG Brannsikring KK Ansvar KK 28

29 Data-dokumentasjon. Dokumentasjon bygninger KK Dyrehold Tekniske installasjoner Minibygget Navn Christoffer Christensen museumshåndverker CC har arbeidsplass og kontor på Kongsgård Arbeidsområder Stillingsinstruks Vedlikehold, restaurering og flytting av antikvariske bygninger Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak Vedlikehold av ikke antikvariske bygninger Gjenstandskonservering Tilrettelegging og teknisk/praktisk gjennomføring av formidlingstiltak (arrangementer, undervisning, henvendelser) Tilretteleggelse av arbeid for sesongarbeidere Gimle, bygningsrestaurering, antikvarisk arbeid Brannsikring Data-dokumentasjon Tekniske installasjoner Praktisk gjennomføring av maling på museets bygninger Ansvar Navn Birgitte Sørensen Avdelingsleder Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand kanonmuseum Arbeidsområder Stillingsinstruks Ansvar 29

30 BS har kontor på Kongsgård Vest-Agder-museet Kristiansand og Vest-Agdermuseet Gimle Gård Venneforeningen Økonomi og regnskap Personaladministrasjon Markedsføring Daglig drift (salg, resepsjon, billetter, økonomien i salget etc.) Innkjøp av kontorrekvisita Arkiv Guider Sentralbord og publikumshenvendelser Års- og langtidsplanlegging Budsjett Helse-, miljø- og sikkerhetssaker (HMS) Gimle. Daglig forespørsler, personale, guider og omvisning, utleie og økonomi og markedsføring Saker til styremøter og årsmøter i stiftelsen VAF Formidling Minibyen Arrangement Overordnet ansvar I samarbeide med verneombud Navn Mari Olafson Lundemo Konservator (fagseksjonen) Permisjon 2015 vikar Tonje Tjøtta skjøtter hennes oppgaver TT arbeidsplass og kontor er på Kongsgård Arbeidsområder Stillingsinstruks Tilrettelegging og utvikling av friluftsmuseet. Ta initiativ til utvikling av museet. Fotosamlingen. Registrering, arkivering og katalogisering Ansvar 30

31 Tekstil- og draktsamlingen Forskning Gjenstandsregistrering, data og dokumentasjon Formidling, utstillinger Arrangementer Bibliotek Innsamling Temporære utstillinger Historiskfaglig ansvar GG Else Marie Jakobsen, oppfølging Telemuseet Malerisamlingen KK Legge inn på hjemmesiden Registrering og arkivering av skriftlig materiale Navn Simon Mawdsley (fagseksjonen) Konservator med ansvar for gjenstander SM har arbeidsplass og kontor på Kongsgård. 60 % av arbeidstiden er øremerket GG, 40% KM Arbeidsområder Stillingsinstruks Gjenstandskonservering og møbelkonservering Gimle. Rengjøring. Fremdriftsplan for restaurering og konservering av museenes gjenstander og gjennomføringen av denne. Formidling konservering Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak og arr. Alle magasiner Forebyggende konservering på museet. Ansvar sammen med konservator 31

32 Utforming av utstillinger Klargjøring for magasinering Tilkalling magasin Navn Arild Andersen Daglig leder Kristiansand kanonmuseum AA har stillingen sin på Kristiansand Kanonmuseum Arbeidsområder Stillingsinstruks Daglig drift, forespørsler og publikumshenvendelser Tekniske installasjoner Vedlikehold av bygninger Skjøtsel og vedlikehold av uteområdene Håndverkstjenester og teknisk hjelp til utstillinger og øvrige formidlingstiltak Vaktmesterfunksjoner Tilrettelegging og teknisk/praktisk gjennomføring av formidlingstiltak (arrangementer, undervisning, henvendelser) Tilretteleggelse av arbeid for sesongarbeidere Renhold Tilkalling utenom arbeidstid. (tyveri, brannvesen, museets guider). Kontakt med Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum Kontakt med venneforening Kontakt med Nasjonale Festningsverk Ansvar 32

STYRESAK 25/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 15. mai 2014. Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg

STYRESAK 25/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 15. mai 2014. Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg STYRESAK 25/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Utstillingen "I fyr og flamme" åpnet i byens nye Rådhuskvartal 8. februar.

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Referat fra ledermøte 03. februar 2015

Referat fra ledermøte 03. februar 2015 Referat fra ledermøte 03. februar 2015 Tid: 3. februar 2015 Sted: Odderøya 17 Innkalles: Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 17.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 Deltakere: Fagseksjon Forfall: (permisjon t.o.m. 30.11.) og Klaus. (ferie) 1. GJENNOMGANG SISTE REFERAT Ingen innspill/rettelser 2. GENERELL INFO/OPPDATERING

Detaljer

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND»

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg «Prinsipper for museumsutviklingen i

Detaljer

Ledermøte 8. april 2015

Ledermøte 8. april 2015 Ledermøte 8. april 2015 Tid: 8. april 2015 Sted: Odderøya 17 Innkalles: Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 54.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent Dagsorden godkjennes

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

STYRESAK 27/17 EVALUERING SAMARBEIDSAVTALE VAM -VAF

STYRESAK 27/17 EVALUERING SAMARBEIDSAVTALE VAM -VAF STYRESAK 27/17 EVALUERING SAMARBEIDSAVTALE VAM -VAF 2015-2017 Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Bakgrunn Samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014 STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 25. februar 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014 REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 2. april 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Fagseksjonsmøte

Fagseksjonsmøte Fagseksjonsmøte 20.04.2016 Tid: 09:00 11:00 Sted: Innkalles: Forfall: Kopi: Lasaretthøyden,,, Jan Egil, Thorunn, Endre, Per, Arve, Magnhild, Eirin, Birgitte, Simon, Ledergruppa, avd. ledere Dagsorden Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 21 JUNI 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 21 JUNI 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 21 JUNI 2010 Møtested Nordberg Fort Til stede Terje Damman, Eva Tove Fuglestveit (vara for Åse Marie Bue), Antje Dahlgren (vara for ), Aslak Wegge, Harald

Detaljer

STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING

STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. mai 2017 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Vest-Agder-museets strategiske plan gjelder

Detaljer

Utvidet ledermøte 15. september 2015

Utvidet ledermøte 15. september 2015 Utvidet ledermøte 15. september 2015 Tid: 15. september 2015 11.30 15.00 Sted: Innkalles: Sylvi, Tom) Andorsengården Ledergruppa (Arild J., Birgitte, Gro, Gunhild, Janet, Kathrin, Nils Magne, Forfall:

Detaljer

Årsplan Arbeidet ved institusjonen skal følge de hovedmål og delmål som er vedtatt av institusjonen.

Årsplan Arbeidet ved institusjonen skal følge de hovedmål og delmål som er vedtatt av institusjonen. Årsplan 2002 1. Hovedmål og delmål Arbeidet ved institusjonen skal følge de hovedmål og delmål som er vedtatt av institusjonen. 2. Formål Museets formål fremgår av museets vedtekter 2.1 Formålsformuleringer

Detaljer

05/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ORIENTERINGER

05/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ORIENTERINGER 05/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ORIENTERINGER Går til Representantskapets medlemmer Representanskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg Nedenunder følger orienteringer vedrørende:

Detaljer

42/12 STYRESAK ORIENTERINGER FRA DRIFTEN

42/12 STYRESAK ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 42/12 STYRESAK ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Formidler Janet Seppola ved Vest-Agder-museet Lista har turnert skolene

Detaljer

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Lista museums vaktmester gjennom 11 år, Sten Stålesen, gikk av med

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai 2013. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai 2013. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 22. mai 2013 Saksbehandler VAM, adm. Saksframlegg 1. De «nye» avdelingsnavnene uten prefixet «Vest-Agder-museet» er tatt i bruk

Detaljer

39/10 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN

39/10 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN 39/10 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31 august 2010 Saksbehandler Marianne Nielsen, Morten Westvik Saksfremlegg Nedenunder følger en orientering om følgende saker

Detaljer

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl.

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. STYRESAK 03/15 ÅRSMELDING 2014 INKL. REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august 2014 for alle avdelingene i VAM og for fagseksjonen og administrasjonen.

Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august 2014 for alle avdelingene i VAM og for fagseksjonen og administrasjonen. STYRESAK 45/14 REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2014 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 25 NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 25 NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 25 NOVEMBER 2010 Møtested Setesdalsbanen Til stede Terje Damman, Åse Marie Bue, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Berit Eide Johnsen, Inge Eikeland, Aslak Wegge,

Detaljer

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl.

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. REPRESENTANTSKAPSSAK 04/15 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2014 Går til Representantskapets medlemmer Styremøte 12. mars 2015 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Referat fra ledermøte 3. mai 2016

Referat fra ledermøte 3. mai 2016 Referat fra ledermøte 3. mai 2016 Tid: 3. mai 2016 09.30 Sted: Tilstede: Forfall: Kopi: Andorsengården Ledergruppa (Arild J., Gro, John, Kathrin, Stan) Ingen Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 44/16

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 Går til Styrets medlemmer Styremøte 2. oktober 2012 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (8 stk.) pr. august 2012

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015 ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015 Måned Januar Haugalandmuseene Forvaltning f.eks. gjenstander/bygninger/ katalogisering/bevaring Prosjekt Prioritering av samlingene Magasinvurderinger Tilstandsvurdering

Detaljer

Vest-Agder-museet IKS:

Vest-Agder-museet IKS: Vest-Agder-museet Vest-Agder-museet IKS: Kommunene 50% og fylkeskommunen 50% 45 ansatte 42 mill. i årlig omsetning 250 000 historiske fotografier 99 antikvariske bygninger 15 000 m² bygningsmasse 70 000

Detaljer

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

32/10 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRIFTEN

32/10 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRIFTEN 32/10 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31 august 2010 Saksbehandler Morten Westvik, Marianne L Nielsen, Svein Såghus og avd. lederne, Saksfremlegg Nedenunder følger

Detaljer

Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet på Odderøya

Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet på Odderøya Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet på Odderøya Vest-Agder-museet, i korte trekk Vest-Agder-museet Flekkefjord museum Lista museum Sjølingstad Uldvarefabrik Mandal museum og Vigeland hus Kristiansand

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Saksbehandler John Olsen, i samarbeid med bl.a. Simon Mawdsley.

Saksbehandler John Olsen, i samarbeid med bl.a. Simon Mawdsley. 29/16 NYTT MAGASIN Går til Styrets medlemmer Styremøte 07. september 2016 Saksbehandler John Olsen, i samarbeid med bl.a. Simon Mawdsley. Saksfremlegg Vest-Agder-museet forvalter ca. 60 000 gjenstander,

Detaljer

ÅRSPLAN for Haugalandmuseene 2012

ÅRSPLAN for Haugalandmuseene 2012 Måned Forvaltning f.eks. gjenstander/bygninger/ katalogisering/bevaring ÅRSPLAN for Haugalandmuseene 2012 Forskning f. eks. artikler/foredrag Januar Haugalandmuseene Restaureringsplan for Tonjer fyr. Hefte

Detaljer

STYRESAK 20/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 23. april 2015. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 20/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 23. april 2015. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 20/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 23. april 2015 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. For tiden arbeider Flekkefjord museum med innvending maling av krambua.

Detaljer

STYRESAK 36/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 24. september Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 36/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 24. september Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 36/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 24. september 2013 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Søndag 25. august arrangerte Vest-Agder-museet regatta for klassiske

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

14/12 STYRESAK REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011

14/12 STYRESAK REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011 14/12 STYRESAK REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011 Går til Styrets medlemmer Styremøte 17. april 2011 Saksbehandler Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget følger 1. Regnskap 2011 med noter 2. Utkast

Detaljer

49/12 STYRESAK - ORGANISASJONSGJENNOMGANG, FORSLAG TIL VIDERE PROSESS OG DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET

49/12 STYRESAK - ORGANISASJONSGJENNOMGANG, FORSLAG TIL VIDERE PROSESS OG DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET 49/12 STYRESAK - ORGANISASJONSGJENNOMGANG, FORSLAG TIL VIDERE PROSESS OG DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2018-2020 Går til Styrets medlemmer Styremøte 18. oktober 2016 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag til budsjett 2017

Detaljer

STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019 2021 Går til Styrets medlemmer Styremøte 18. oktober 2017 Saksbehandler Tore Martin Herland, Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN 2014 2017 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 24. september 2013 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg

Detaljer

Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (9 stk.) pr. 31. juli 2013 for alle avdelingene i VAM og for

Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (9 stk.) pr. 31. juli 2013 for alle avdelingene i VAM og for STYRESAK 31/13 REGNSKAP PR. 31. JULI 2013 Går til Styrets medlemmer Styremøte 24. september 2013 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (9 stk.) pr. 31. juli

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig.

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. INNHOLD FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET... 1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Mål

Detaljer

Årsplan for Norsk vegmuseum ----------------------------------------------------------------------------------------------

Årsplan for Norsk vegmuseum ---------------------------------------------------------------------------------------------- Årsplan for Norsk vegmuseum 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0. Verdier, visjon, formål og fokusområder Verdier Vi vil: ta ansvar og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning.

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 05/14 Strategidokument 2015-2018 Vedlagt strategidokument

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 3. april 2013

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 3. april 2013 REPRESENTANTSKAPSSAK 05/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 3. april 2013 Saksbehandler Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget følger: 1.

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 2011-2014 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

43/12 STYRESAK VIRKSOMHETS- OG SAMLINGSKRITISKE UTFORDRINGER I VEST-AGDER-MUSEET

43/12 STYRESAK VIRKSOMHETS- OG SAMLINGSKRITISKE UTFORDRINGER I VEST-AGDER-MUSEET 43/12 STYRESAK VIRKSOMHETS- OG SAMLINGSKRITISKE UTFORDRINGER I VEST-AGDER-MUSEET Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Styret i Vest-Agder-museet ba

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN 2014-2017 Går til Styrets medlemmer Styremøte 24. september 2013 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

STYRESAK 59/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 9. desember 2014. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 59/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 9. desember 2014. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 59/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. desember 2014 Saksbehandler VAM, adm Saksfremlegg 1. Lista museums vaktmester gjennom 11 år, Sten Stålesen, gikk av med pensjon

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 15/16 NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 1.

REPRESENTANTSKAPSSAK 15/16 NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 1. REPRESENTANTSKAPSSAK 15/16 NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 1. desember 2016 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Vest-Agder-museet har hatt planer

Detaljer

STYRESAK 03/16 ÅRSMELDING 2015 MED REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 24. februar 2016

STYRESAK 03/16 ÅRSMELDING 2015 MED REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 24. februar 2016 STYRESAK 03/16 ÅRSMELDING 2015 MED REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 24. februar 2016 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m. fl. Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

HAUGALANDMUSEENE ÅRSHJUL 2014

HAUGALANDMUSEENE ÅRSHJUL 2014 HAUGALANDMUSEENE ÅRSHJUL 2014 Måned Forvaltning f.eks. gjenstander/bygninger/ katalogisering/bevaring Januar 2014 Prioritering av samlingene Inntaksrutiner for Primus Statistikk, årsmelding,styremøte,

Detaljer

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN 03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. januar 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Styret har tidligere gitt sin tilslutning til intensjonsavtale om konsolidering

Detaljer

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen Bevaring i samlingsforvaltning Douwtje van der Meulen 3 BA Kulturarv og bevaringskunnskap Undervisningsplan KUBE 1. semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Introduction to conservation

Detaljer

STYRESAK 24/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 11. juni 2015. Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg

STYRESAK 24/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 11. juni 2015. Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg STYRESAK 24/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 11. juni 2015 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Mandal kommune mottok avslag på søknaden til Kulturminnefondet om støtte

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 13/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 OG ØKONOMIPLAN

REPRESENTANTSKAPSSAK 13/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 OG ØKONOMIPLAN REPRESENTANTSKAPSSAK 13/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019 2021 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 24. november 2017 Saksbehandler Tore Martin Herland, Gro Eikeland

Detaljer

Brannsikringen ved Gimle gård. Nils Magne Håkegård

Brannsikringen ved Gimle gård. Nils Magne Håkegård Brannsikringen ved Gimle gård Nils Magne Håkegård Gimle gård Gimle gård: litt historikk Lystgård utenfor Kristiansand sentrum Bygget i to etapper i tidsrommet ca. 1797 1807 Senere helårsbolig Sørlandsk

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad 1 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Innhold: Innledende ord Utstillinger og prosjekt Arrangement o.l. Kurs, møter o.l. Sommersesongen/åpningstider

Detaljer

Styremøtekart Møte nr: 3/2008

Styremøtekart Møte nr: 3/2008 Tid: Mandag 12. mai 2008 Klokken: 19.00 Sted: Grovane stasjon, 2 etasje Styremøtekart Møte nr: 3/2008 Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708 eller hpf@setesdalsbanen.no) Sakskart Sak

Detaljer

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Overordnete mål og oppgaver: (Vedtekter for Bergen Museum 1994): - Drive forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling innenfor de fagfelt som virksomheten omfatter

Detaljer

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum KINGS BAY AS Ny-Ålesund by- og gruvemuseum Rapport fra gjennomført arbeid 2011 og 2012 Inga Vea og Andrine Kylling Arbeid med registrering av museumsgjenstander. Svalbards miljøvernfond, prosjektnummer

Detaljer

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst.

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst. Statusrapport over den økonomiske situasjonen, jf. Rundskriv om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2016 og hjelpetekst. Det er plass til 3000 tegn eller ca. en side tekst. Statusrapporten skal inneholde

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 24. SEPTEMBER UTKAST

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 24. SEPTEMBER UTKAST PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 24. SEPTEMBER 2013 - UTKAST Møtested: Kristiansand museum, Kongsgård Tilstede: Thor Jørgen Tjørhom, Åse Marie Bue, Aslak Wegge, Tobias Oftedal, Per Sigurd

Detaljer

FORSKNINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET IKS

FORSKNINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET IKS 1 Forslag til forskningsplan fra faggruppe forskning. Oppdatert 31.01.2011 FORSKNINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET IKS Hva er forskning? GRUNNFORSKNING er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært

Detaljer

03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN Går til Representantskapets medlemmer

03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN Går til Representantskapets medlemmer 03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN 2012-2015 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 27. juni 2012 Saksbehandler Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlagt

Detaljer

Organisasjonskartet: Selv om direktør skal ha et lederteam rundt seg, må direktør være en egen boks på organisasjonskartet.

Organisasjonskartet: Selv om direktør skal ha et lederteam rundt seg, må direktør være en egen boks på organisasjonskartet. Innspill på høringsutkast til strategiplan for Vest-Agder-museet gitt av medlemmer av Forskerforbundet Vest-Agder-museet. Organisasjonskartet: Selv om direktør skal ha et lederteam rundt seg, må direktør

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007-2008) Oppfølging av Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Bakgrunn Dokument nr. 3:9 (2002-2003):

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet Et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt Vest-Agder-museet, 2016 1 PROSJEKTBESKRIVELSE KORT SAMMENFATNING Hvordan har fattigdom blitt sett

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Vest-Agder fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Vest-Agder fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Vest-Agder fylkeskommune 2015 2017 1. Avtalen parter Avtalen inngås mellom Vest-Agder-museet og Vest-Agder fylkeskommune. Avtalen gjelder for tre år (2015-2017),

Detaljer

Vest-Agder-museet har hatt to store prosjekter på gang dette året, for det første en ny organisasjonsplan og en utviklingsplan for Odderøya.

Vest-Agder-museet har hatt to store prosjekter på gang dette året, for det første en ny organisasjonsplan og en utviklingsplan for Odderøya. INNLEDNING Vest-Agder-museet har hatt to store prosjekter på gang dette året, for det første en ny organisasjonsplan og en utviklingsplan for Odderøya. Fylkeskommunen bevilget penger til prosjektering

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016

FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016 FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016 Vedtatt av styret i Stiftelsen Nordmøre museum 10. desember 2014 Innholdsfortegnelse Samlingsplan Stiftelsen Nordmøre museum... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND. FDV-modulen som den nye bygningsantikvaren vil bruke i sitt daglige virke.

Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND. FDV-modulen som den nye bygningsantikvaren vil bruke i sitt daglige virke. BEVARE MEG VEL Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND Kvalitet i samlingsforvaltningen N yhetsbrevet denne gang inneholder noen korte presentasjoner av den nyansatte bygningsantikaren for

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

09/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ÅRSBERETNING 2010 SAMT REGNSKAP 2010

09/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ÅRSBERETNING 2010 SAMT REGNSKAP 2010 09/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ÅRSBERETNING 2010 SAMT REGNSKAP 2010 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 25 mai 2011 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie Prosesskartlegging Samling hos NTNU 12.-13. februar 2014 Kulturhistorie Deltakere Espen Uleberg, UiO Wenche Brun, UiS Ellen Johanne Grav Ellingsen, NTNU Torkel Johansen, NTNU Steivor Bjarghov, NTNU Hva

Detaljer

Notat - budsjettjustering

Notat - budsjettjustering Notat - budsjettjustering Styret fikk fremlagt utkast til budsjett for 2015, utformet med en forventet indeksregulering på 4,8 %. Estimatet var begrunnet i en lønnsvekst i 2014 på 3,9 %, samt erfaringene

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer