HØRINGSSVAR FRA SAFE PÅ FORSLAG OM ENDRING I ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE PÅ SOKKELEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSSVAR FRA SAFE PÅ FORSLAG OM ENDRING I ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE PÅ SOKKELEN"

Transkript

1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet, AID Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato SAK: HØRINGSSVAR FRA SAFE PÅ FORSLAG OM ENDRING I ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE PÅ SOKKELEN Innledning: Rammeforskriften er for arbeidstakerne på sokkelen den viktigste forskriften. Den siste tids uenighet og drakamper mellom industrien, Ptil og arbeidstakerne viser at selskapene ønsker å ha frihet til å bruke nattarbeid der de vil. Dette må sees i sammenheng med industriens manglende evne til å håndtere HMS utfordringer knyttet både til arbeidstid, men også til kjemisk helsefare, støy og generell utstøting på grunn av hardt og belastende arbeid. SAFE har i en årrekke påpekt behovet for at selskapene har egne styringssystem for å håndtere tretthet. Ofte kalt fatigue managment internasjonalt. Dette har vi ikke fått gehør for. Vi ser tvert imot ta selskapene er tydelige på at de vil flytte grensene for å kunne bruke mer nattarbeid, uten å måtte ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet og helse. Vi har også mottatt bekymringsmeldinger på disse forholdene. Blant annet

2 StatoilHydro, som står for 80% av aktivitetene på sokkelen, har uttalt i flere AMUer at de vil utfordre Ptil på bruken av nattarbeid. Bekymringsmeldingene viser også til at selskapene er blitt mer kreative for å kunne bruke nattarbeid. Flere oppgaver er nå blitt omdefinert og blir kalt revisjonsstans for å tilpasse seg regelverkets bruk av dette begrepet som gir åpning for bruk av nattarbeid. Viser til forståelsen av EUs arbeidstidsdirektiv. Dette er en minimumsdirektiv som er satt for å verne liv og helse. Det bli derfor være feil å ha funksjonelle krav på dette området. Det vil også være feil å ha detaljkrav som går under- og er lavere enn EUs minimumsdirektiv krever. Den pågående forhandlingene mellom StatoilHydro og arbeidstakernes tillitsvalgte i forbindelse med omorganiseringen i fusjonsprosessen mellom Statoil og Hydro, har vist at selskapet ønsker å innføre nye driftsformer. Blant annet bruk av kampanjevedlikehold. Dette vil føre til lugarmangel, samsoving, hotbedding, nattarbeid med de påfølgende helse og sikkerhetsproblem dette avler. En del uttalelser fra industrien i media og fra OLF sine hjemmesider i den siste tid, vil tydeliggjøre industriens eget syn på søvn-, tretthet, arbeidstidog nattarbeid: Samsoving og nattarbeid betyr ikke automatisk mangel på søvn og hvile : Full krig om nattarbeid OLF-retningslinjer for samsoving og nattarbeid :53 Tore Torvund i StatoilHydro:Rett i strupen på fagforeningene Publisert : Nattarbeid på helsa løs

3 Publisert fredag 06. juli 2007 Full strid om nattarbeid Nattarbeid påfører offshorepersonell søvnproblemer og gjør dem til storforbrukere av sovemidler Slit med søvnproblem: Nattarbeid påfører offshorepersonell søvnproblem og gjer dei til storforbrukarar av sovemiddel. Oljeselskapa avviser at nattskift aukar ulukkesrisikoen. fredag 06. juli 2007: Operatøren sitt ansvar Flere av disse linkene viser den store uenigheten som råder rundt nattarbeid, skiftarbeid og søvnkvalitet. OLF påstår at det er færre ulykker om natten og de hevder at de ikke trenger å søke om dispensasjon. De viser til Prof. Eivind Smith sin utredning, og sier klart fra i våre AMUer til arbeidstakernes representanter, at de ikke vil forholde seg til Ptil, men lytte til sine egne juridiske rådgivere og følge deres råd. Dermed er det klart for SAFE at kun et detaljregelverk med tydelig- og forutsigbar håndheving er det eneste som kan rydde opp i uenighetene rundt nattarbeid. Dersom AID vil ha dypere innsyn i industrien s forhold til regelverksetterlevelse, så kan vi vise til at StatoilHydro har planlagt utstrakt bruk av hotbedding på Visund i forbindelse med en revisjonsstans i år. Saken har vært oppe i Visund sitt K-AMU i møte Foreningene på Visund har uttrykt forundring over at selskapet ikke har tenkt å søke om dispensasjon selv om de har planer om å ta ombord mer enn 30 personer enn innretningen er sertifisert for og bruke hotbedding for disse, slik at to personer deler samme seng hele tiden, slik at sengen alltid er varm, og ikke rekker å tørke svette ut før neste mann legger seg.

4 Regelverket må også sørge for at de ansatte ikke kan avtale seg bort fra kravene. Vi har sett at det kan resultere at man blir satt til å måtte velge mellom to onder som samsoving og nattarbeid! Det blir et umulig valg. Det er også viktig å merke seg den uenighet som fremkommer at OLF påstår at det er mindre ulykker på natt! Ptil og andre aktører har de stikk motsatte tall. Spesifikke merknader til enkeltpunkter i høringsbrevet: Til pkt. 2.1: Høringsbrevet påpeker at Ptil mener at omfanget av nattarbeid ikke er i tråd med målsetting i regelverket.. SAFE deler denne oppfatningen, og vil i enda større enn Ptil grad påpeke behovet for å stramme inn dagens praksis. OLF har påstått at ved å bruke detaljerte krav i et funksjonelt regelverk, så bryter dette med prinsipper og skaper en uoversiktig regulering. SAFE vil vise til at både AML og petroleumsregelverket allerede er en blanding sv både spesifikke og funksjonelle krav. SFT sine bestemmelser i AF må kunne sees på som detaljkrav. Det samme gjelder AMLs bestemmelser om ansettelse og oppsigelse, som er meget detaljerte. Vi kan derfor ikke se at det vil være regelverksstridig å ha detaljerte krav knyttet til arbeidstid og nattarbeid. Dette vil særlig være avgjørende på områder med kampanjevedlikehold, nye driftsformer, nye grupper av arbeidstakere, og på områder der fagforeningene står svakere, eller er splittet i synet på hvilke arbeidstidsordninger de vil avtale med arbeidsgiver. Arbeidstakernes organisasjoner kan også bli satt under stort press fra egne medlemmer innen grupper som ønsker økt bruk av pendlerordninger og 12 timers dag. Da kan vil bli svært sårbare dersom presset blir stort fra flere hold samtidig. Et tydelig og detaljert regelverkt vil sikre at ikke grupper av arbeidstakere blir utsatt for et helseskadelig arbeidstidsregime. SAFE er derfor enig med departementet som i høringsbrevet skriver at nattarbeid ikke lenger er egnet for funksjonelle bestemmelser.

5 Til pkt Veiledninigen til AF eller RF bør utdypes for å hindre bruk av begrepet revisjonsstans på nye områder som åpenbart er vanlig drift og vedlikehold. Til pkt. 2.4 Departementet foreslår ingen endring i dagens adgang til å søke om adgang eller unntak etter RF 59. Som drøftet andre steder i dette brevet, vil SAFE understreke behovet for en innstramming og tydeliggjøring med bruk av et detaljert regelverk på dette området. Forskriftsteksten bør også understreke behovet for særskilt tilrettelegging av arbeidet ved nattarbeid og behovet for risikovurderinger knyttet til dette. Til pkt Nattetidspuntktet SAFE vil understreke at EUs arbeidsdirektiv også må sees i lys av at på sokkelen arbeides det 12 timer skift+ overtid. Det blir derfor for snevert å kun se på Til pkt Medvirkning og drøfting SAFE mener at RF må forsterkes med tanke på de tillitsvalgtes rett til medvirkning ved bruk av nattarbeid og ved innføring av arbeidstidsordninger. Til pkt. 3.5 Departementets vurderinger SAFE mener at EUs arbeidstidsdirektiv må følges! Vi kan ikke lempe på kravene til vern om sikkerhet og helse som følger av dette minimumsdirektivet fra EU. Vi vil også vise til at grupper av arbeidstakere kan pendle mellom ulike regelverksregimer, land, sokkel utland, skip osv. Dette må det tas hensyn til når rammene for arbeidstid og nattarbeid skal fastsettes.

6 Til pkt Begrensinger i arbeidstiden. SAFE er uenig i at departementet legger opp til å gjennomsnittsberegne i et helt år. Dette vil særlig ramme de grupper som jobber intensivt med revisjonsstanser om sommeren, for deretter å jobbe full tid på land eller under andre regelverksregimer. Man kan da jobbe med ekstreme belastninger i en kort intensiv periode over flere uker, der det er klart fare for helseskader. Dette vil heller ikke være i tråd med målsettingen i EUs arbeidstidsdirektiv. Det er heller ikke slik i dag at næringen tilrettelegger slik at de ungår tungt og belastende arbeid om natten. Viser også til tidligere merknader om manglende fatigue managment. Så reelt sett må de da innføres 8 timers skift for de som har nattarbeid med tungt og belastende arbeid. Her vil det være behov for utdyping i regelverket. Til enkelte paragrafer: SAFE vil se RF i sammenheng med det øvrige regelverket og antar at den kommende regelverkshøringen også vil åpne for flere konkrete merknader til RF. Til 53 Nattarbeid Det bør legges til et tilleggsmerknad til de tre punktene som sier at det også må gjennomføres særlig tilrettelegging for å redusere helseskader, som en utdyping og forsterking av pkt. b). Risikovurderinger må gjennomføres for å se nattarbeidet i lys av eksponeringer som følger av støy, kjemisk helsefare og tungt fysisk arbeid. SAFE er også enig i merknaden om at det må forbys at arbeid som ikke skal utføres om natten blir utført i timene utenom når man arbeider natt. *** SAFE vil avslutningsvis understreke behovet for et klart detaljregelverk knyttet til arbeidstid, skiftarbeid, nattarbeid og samsoving. Industriens

7 manglende vilje og evne til å håndtere funksjonelle krav på dette området, medfører behov for overtydelighet i regelverkskravene. Det vil også være behov for et eget tilsyn rettet mot industriens etterlevelse av regelverket, og hvordan de legger opp styringssystem rettet mot arbeidstid og håndtering av tretthet. Tilsynet må også rette seg mot hvordan nattarbeidet er tilrettelagt, og hvilken type oppgaver som utføres på natt. Hvordan selskapene kommuniserer sine målsettinger til arbeidstakerne er også et klart tegn på hvilken grad av etterlevelse de legger opp til. Med vennlig hilsen SAFE Roy Erling Furre 2. nestleder Kopi: Finn Berge Håland, YS Hilda Kjeldstad, Ptil- regelverksforum Vedlagt ligger internettressurser og en del annen informasjon som SAFE tidligere har lagt frem i et eget notat til Sikkerhetsforum: tressurser%20på%20skiftarbeid.doc Internettressurser Fatigue Risk Management. InterDynamics Pty Ltd

8 Australsk selskap som også er interessert i oljeindustrien i Nordsjøen. InterDynamics har utviklet et programverktøy som kalles Fatigue Audit Interdyne (FAID) for Fatigue Risk Management. Det er i tillegg til å være PC verktøy, også tilpasset PDA for personlig trøttshetsberegninger. Programvaren kan lastes ned til utprøving. Programmet er også beskrevet i artikkelen Dead Tired How you can win the fight against fatigue Større rapporter Extended Working Hours in Australia: Counting the Costs. Department of Industrial Relations. Professor Drew Dawson, Kirsty McCulloch & Dr Angela Baker. The Centre for Sleep Research, The University of South Australia REPORT MANUAL TIL BRUK FOR ULYKKESETTERFORSKNING A Guide for Investigating for Fatigue National Safety Board of Canada (NTSB) August Relativ grundig guide til bruk for ulykkesetterforskning for å avdekke om fatigue (trøtthet) har vært medvirkende årsak til ulykken. Union Pacific Railroads. Alertness Management. Reducing Fatigue in the Work Environment

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL VERNEOMBUDSORDNINGEN PÅ NORSK SOKKEL Kapittel I: FORORD VERNETJENESTEN SKAL I SAMARBEID MED LEDELSEN BIDRA TIL Å ETABLERE ET GOD ARBEIDSMILJØ, VIDEREUTVIKLE DETTE OG SKAPE EN SIKKER ARBEIDSPLASS. Vernetjenestens

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Høringssvar Desember 2011

Høringssvar Desember 2011 Høringssvar Desember 2011 Meldt. St. 29: Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv Regjeringen har gjort et betydelig arbeid for å få fram en samlet gjennomgang av arbeidsforhold, arbeidsmiljø

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2614 14/2874-22 440.01/NIKR Oslo, 22.09.2014 Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger

Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger Helse- og omsorgsdepartementet v/postmottak@hod.dep.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/142-2- TK 08.03.2014 Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger 1. Innledning Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Mastergradsoppgave JUS399 ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Pernille Brusdal Antall ord: 14 173 9. desember 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Industri Energis svar på Petroleumstilsynets høring for nytt: Felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg.

Industri Energis svar på Petroleumstilsynets høring for nytt: Felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg. Vår dato: Vår referanse: 06.11.2008 Vår saksbehandler : Deres dato: Deres referanse Einar Ellingsen Petroleumstilsynet Boks 599 4003 STAVANGER Norge Kopi til: Industri Energis svar på Petroleumstilsynets

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5 2002

SAFE Magasinet. Nr. 5 2002 SAFE Magasinet Nr. 5 2002 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 2 Engelsk klubbleder i fransk selskap i Norge Mette Møllerop Side 3 4 Helikopterulykken i britisk sektor skulle ikke Mette Møllerop ha

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Særlig om forholdet mellom 3-6 og 3-1; i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kandidatnr: 138307 Leveringsfrist:

Detaljer