Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015"

Transkript

1 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding om suppleringskvoter for korn. Prognosen bygger på registrert kvantum avrekna korn for landet til og med utgangen av april. Det gjenstår normalt berre mindre kvanta som vil bli levert i sesongen. Norske Felleskjøp gir følgjande prognose for tilgangen av norsk korn til engrosmarknaden i kornåret: Tilgang norsk korn (tonn) Gjennomsnitt Prognose 2014 Prognose ifht siste 5 år Prognose ifht siste år Matkveite % 125 % Fôrkveite % 571 % Kveite i alt % 185 % Matrug % 267 % Fôrrug/rughvete % 756 % Rug i alt % 302 % Bygg % 105 % Havre % 128 % Korn totalt % 130 % Erter % 210 % Oljefrø % 160 % Korn inkl proteinvekstar % 131 % Matandel kveite 50 % 87 % 59 % Matandel rug 47 % 93 % 82 % (Kjelde historiske data: Landbruksdirektoratet) Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å skape balanse i kornmarknaden i Norge. Norske Felleskjøp skal legge til rette for at alt norsk korn kan bli brukt best mogleg i samsvar med kvaliteten på kornet. Sentrale verkemiddel er tiltak mot periodiske overskott og tilrådingar om PROGNOSE MAI 2015.DOCX 1

2 nødvendig import av råvarer. Prognosen er grunnlaget for gjennomføringa av desse tiltaka og tilrådingane. Fordeling av tilgangen til mat og fôr Tabellen under gir oversikt over bruken av norsk korn til ulike formål: Fordeling norsk korn (tonn) Korn- Tilgang Forbruk Overskott Korn i alt slag ny avling matkorn av matkorn til fôr Kveite Rug Bygg Havre Totalt I desember og mars er det godkjent tilbod for priskompensasjon for tonn matrug og tonn matkveite for omdisponering til fôr. Norske Felleskjøp legg til grunn at møllene kjøper all tilgjengeleg vare av matkveite klasse 1, 2 og 3. Dette er vurdert til tonn. Det gjenstår eit overskot av matkveite av klasse 4 og 5 på om lag tonn som vil bli lagt ut for innhenting av tilbod om prisnedskriving i mai. Fordeling på proteinklasser Under er vist prognosert klassefordeling for tilgangen av norsk korn i sesongen basert på registrerte leveransar hos Landbruksdirektoratet så langt. Tabellen viser den forventa fordelinga mellom proteinklasser: Klassefordeling av tilgang (kvantum i tonn): Fordeling Fordeling Prognose Prognose Prognosert Kvantum (tonn) Klasse 1 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 200 Klasse 2 27,6 % 18,8 % 17,3 % 16,3 % Klasse 3 70,6 % 68,5 % 53,5 % 58,0 % Klasse 4 1,1 % 9,2 % 24,9 % 21,6 % Klasse 5 0,6 % 3,2 % 4,2 % 4,0 % I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Forbruksprognoser Matkorn Forbruket av matkorn i Norge har gått ned dei siste åra. Nedgangen gjeld først og fremst matkveite. Prognosen er basert på medianendring siste fem år. Tabellen under viser forbruket dei siste sesongane, og prognose: PROGNOSE MAI 2015.DOCX 2

3 Matkornforbruk pr kornsesong (tonn) Sesong Kveite Rug Bygg Havre Sum 2009/ / / / / Prognose 14/ (Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet) Kraftfôr Forbruksprognosane for fôrkorn baserer seg på registrert sal av kraftfôr og produksjons- og salsprognosar frå prognoseutvala for mjølk, kjøtt og fjørfe. Reduksjonen i omsetninga av kylling er no fanga opp i prognosen frå Landbruksdirektoratet. Forventa forbruk i perioden oktober 2014 september 2015 er prognosert under: Kraftfôrsalg per kornsesong (tonn) Drøvtyggar Svin Fjørfe Anna Sum 4K09-3K K10-3K K11-3K K12-3K K13-3K K14-3K15* Endring 2,5 % 1,3 % -7,1 % -0,7 % -0,1 % (Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet) Utviklinga av lager i matkornbransjen Aktørane i bransjen har eigne, forretningsmessige lager av både matkorn, fôrkorn, matmjøl og kraftfôr til ei kvar tid. Desse lagera dekkjer varierande tilgang og sal gjennom året. Kommersielle lager er bransjen sitt eige ansvar, men marknadsbalanseringa har som føresetnad at tilgangen av korn og andre karbohydratråvarer i kvar sesong skal vere tilstrekkeleg til å oppretthalde overgangslagera mellom sesongane. Supplerande import varierer difor med tilgangen av norsk korn og med endringar i forbruk. Data frå Landbruksdirektoratet viser at matkornbransjen sine lager er redusert over tid. I prinsippet kan dette vere utslag av meir effektiv varehandtering i bransjen, men kan også vere påverka av at prognosar og utlyste kvoter ikkje opererer med påslag for praktiske vanskar med å oppnå full kvoteutnytting kvart år. Prognosane blir difor revidert eitt år i etterkant og eventuelle avvik vurdert som grunnlag for korreksjonar i kvotetildeling dette påfølgjande året. Norgesmøllene AS har varsla at deira lager no er under det som bør vere minimum for å ha tilgang til vare til ordinært kostnadsnivå i starten av neste sesong. Tidlegare har kvotetildelinga teke omsyn til tilsvarande problem for Lantmännen AS. Utviklinga for matkornsektoren er illustrert i figuren under: PROGNOSE MAI 2015.DOCX 3

4 Tonn Lager av matkorn og -mjøl pr. 2. og 3. kvartal (Landbruksdirektoratet) kvartal 3. kvartal Landbruksdirektoratet sine data omfattar korn både hos bønder og andre og ferdig mjøl hos møllene. Tala er kvartalsvise og figuren over viser at lager pr. 30. juni gir betre uttrykk for overgangslageret enn data pr. tredje kvartal, dvs. 30. september. I tredje kvartal vil kvantumet vere påverka av varierande avlingar mellom år, som slår tungt inn i dette kvartalet. Tala for 2. kvartal viser ein klar tendens mot mindre overgangslager. Import av kornråvarer for å supplere tilgangen av norsk korn Prognosane for suppleringsimport kan vurderast i etterkant og Norske Felleskjøp har dei siste åra gjennomført slike evalueringar og gjort korrigeringar i etterfølgjande års kvoter. For å ha mest mogleg endeleg talgrunnlag, vert evalueringa gjort ved slutten av etterfølgjande sesong, i mai. I dei fleste åra har registrert avvik vore så lite at korreksjonar ikkje har blitt gjort. Evaluering - prognoserte importkvoter (tonn) 2008/ / / / / /14 Prognosert Kvote matkorn Revidert prognose Overprognosert Ubrukt kvote Kvote karbo Prognosert Revidert prognose Overprognosert Ubrukt kvote Importkvotene for karbohydratråvarer i sesongen 2013/2014 vart sett til i alt tonn. Dette ville i etterkant blitt sett om lag tonn høgare og kvotane for inneverande sesong kan aukast tilsvarande for å motverke reduserte overgangslager hos aktørane. For matkorn vart importkvotene sett tonn høgare enn dei ville blitt i etterkant, men registrerte unytta kvoter indikerer at denne PROGNOSE MAI 2015.DOCX 4

5 overprognoseringa ikkje er brukt til å utvide importen utover det som er suppleringsbehov. Norske Felleskjøp foreslår difor ikkje å trekke tilbake overprognosert importkvote for matkorn. Importbehov matkorn Importkvoten for matkorn vert gitt som ei samla kvote som normalt vert fordelt mellom auksjonar i august, november og mai. Denne sesongen er det også tildelt ein del av samla kvote i mars. Resten av den samla importkvota vert fordelt på auksjon i mai. Som grunnlag for tilråding om den samla importkvoten er dei enkelte kornslaga vurdert for seg. Det har vore nødvendig å opne for import av økologisk grynhavre. Ut frå prognosert totalt forbruk av matkorn og prognosert tilgang av norskprodusert matkorn, vil det vere trong for følgjande supplerande import av matkorn i kvoteåret: Importbehov matkorn (tonn) Kveite Rug Bygg Havre Sum Forbruksprognose Norsk korn Importbehov Forslag om importkvote for matkorn Ved fastsetting av kvote for import med redusert toll må det takast omsyn til import frå land industrien kan importere frå tollfritt og til særskilt avtalte kvoter med andre land. Det er ikkje søkt om GSP-lisensar for import av matkorn. Det er lagt til grunn at importkvoter for durumkveite blir utnytta i tråd med kjøpte lisensar. Prognosen gir følgjande grunnlag for tilråding om suppleringsimport av matkorn ved auksjonen i mai: Prognosert suppleringsimport matkorn, mai 2015 (tonn) Prognosert suppleringsimport sesongen Import under kvoter for durumkveite 2015 (2 000) Suppleringsimport inklusive MUL-import Tildelt importkvote i august (50 000) - Tildelt importkvote i november (17 000) - Tildelt importkvote i desember (26 000) - Tildelt importkvote i mars (13 000) Importbehov inklusive MUL-import (3 000) Korreksjon for kvotetildeling forrige sesong Lisensiert nulltollimport frå MUL-land - Prognosert importkvote med administrert toll Norgesmøllene har over dei siste tre åra bygd ned overgangslageret av importert korn og ber om at importkvota i mai vert utvida med tonn for å kunne bygge opp igjen lageret i tillegg til at andre aktørar også vil ta sin del av samla kvote. Norske Felleskjøp vil foreslå å utvide kvota for matkorn i mai med tonn til i alt tonn. Importbehov for fôrkorn (karbohydratråvarer) Prognosert omsetning av kraftfôr er grunnlaget for importbehovet. PROGNOSE MAI 2015.DOCX 5

6 Karbohydratandelen for prognoseperioden er sett til 71,7 % med bakgrunn i førebelse data frå Landbruksdirektoratet: Det gir følgjande behov for suppleringsimport for karbohydratråvarer til kraftfôr: Importbehov karbo (tonn) Forbruk Kraftfôrsal tonn Andel karbohydratråvare 71,7 % Kjøp av karbohydratråvarer Forbruk av norsk kli Karboråvarer eksklusiv kli Tilgang tonn Norsk korn til kraftfôr etter svinn *) Importbehov karbohydratråvare *) Svinn 1,0 % Avtalte importkvoter For import frå GSP-land er det fri tilgang til importlisensar. Denne importen skjer uavhengig av tollkvotetildelinga og må takast omsyn til ved utlysing av auksjon av kvote med redusert toll. Lisensane gjeld til 31. juli og nye importkvotar for ordinær import med redusert tollsats blir fordelt i auksjon i august og er tilgjengelege 1. september. Avviket er ein månad og blir ikkje teke omsyn til i prognosen. I perioden er det registrert importert knapt tonn karbohydratråvarer på slike tollfrie lisensar. For perioden er det gitt nye lisensar for import tonn. Tilgjengeleg kvote for auksjon av korn med redusert tollsats vert difor redusert med tonn som følgje av import utan toll. Mindreforbruk i forhold til gitte lisensar i resten av sesongen vert korrigert i august. Det er inngått avtale med EU om tilgang til tollfri import til Norge av inntil tonn mais og maisgrits. Kvotane gjeld for kalenderåret. Norske Felleskjøp ventar at desse vil bli utnytta fullt ut og reduserer nødvendig kvantum suppleringsimport med redusert toll. Det er lagt til grunn at kvota på tonn sukkermelasse til dyrefôr vil bli utnytta fullt ut. PROGNOSE MAI 2015.DOCX 6

7 Forslag om importkvote for fôrkorn Prognosen, med korreksjon etter den førre sesongen, gir grunnlag for følgjande forslag om importkvote for kvoteauksjon i mai: Prognosert suppleringsimport karbohydrat, mai 2015 (tonn) Prognosert importbehov, sesong Kvoter for mais og maisgrits (20 000) - Kvote for sukkermelasse (40 000) Ubrukte MUL-lisensar i siste kvoteår Suppleringsimport inklusive MUL-import Tildelt importkvote i august ( ) - Tildelt importkvote i november ( ) Importbehov mai inklusive MUL-import før korreksjon /- korreksjon for kvotetildeling forrige sesong MUL; import og lisensar august-juli (7 000) Forslag til importkvote med administrert toll Strand Unikorn AS har meldt at dei har om lag tonn havre av tilgangen etter hausten 2014 som dei ikkje får brukt i sesongen og som ingen andre aktørar meiner det er mogleg å bruke i resten av sesongen. Norske Felleskjøp legg til grunn at i den oppståtte situasjonen, vil det ikkje vere mogleg å bruke dette kvantumet i inneverande sesong sjølv om vår vurdering er at det oppståtte mindreforbruket ikkje utgjer eit overskott som skal handterast av marknadsreguleringa. Kraftfôrbransjen opplyser vidare at overgangslagera av fôrkorn er lave. Norske Felleskjøp vil difor foreslå å gi eit tillegg til importkvota på tonn for å unngå råvaremangel for kraftfôr i den inneverande sesongen. I lys av at overgangslagera er lave, bør ikkje dette tillegget redusere kjøpsinteressa for norsk korn i neste sesong. PROGNOSE MAI 2015.DOCX 7

8 VEDLEGG: Tilgang korn (tonn) Hvete Rug Mat Fôr Total Mat Fôr Total 1998/ / / / / / / / / / / / / / / / august september november desember mars Prognose Tilgang korn (tonn) Bygg Havre Sum korn Erter Oljefrø 1998/ / / / / / / / / / / / / / / / august september november desember mars Prognose Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet PROGNOSE MAI 2015.DOCX 8

9 Arealfordeling (dekar) Endring frå Med denne prognosen og registrert areal, er avling (inklusive leigerens m.m.) rekna ut til å vere: Avling, kg/dekar Haustkveite Vårkveite Kveite Rug, rugkveite Bygg ( ) Havre Korn Erter, åkerbønner Oljevekstar Korn/oljevekstar Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet/Søknad om produksjonstilskudd. Kornslag Progn Diff 2013 Kveite % Rug % Bygg % Havre % Totalt korn % Oljefrø % Vi har sett på korleis dei ulike vurderingane av kornareal frå august slo til: Arealfordeling etter ulike kjelder, august ,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Haustkveite Vårkveite Kveite Rug, rugkveite Bygg Havre FK-såkorn 5,2 % 15,7 % 20,9 % 2,4 % 53,0 % 22,6 % Bioforsk 5,9 % 16,7 % 22,6 % 1,7 % 51,2 % 23,3 % LD-uttrekk 11/8-14 6,8 % 18,6 % 25,4 % 1,7 % 44,4 % 27,5 % Aug-progn 5,7 % 16,5 % 22,2 % 2,1 % 51,0 % 23,7 % Resultat 7,2 % 20,4 % 27,6 % 2,1 % 43,9 % 24,9 % PROGNOSE MAI 2015.DOCX 9

10 Kor treffsikre har prognosene vore? Avvik mellom prognose og endelege kvanta - snitt (prosent) 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Korn Kraftfôr Matkorn Tilgang Forbruk Forbruk Augustprognose Snitt 11,1 % -1,4 % -1,0 % Novemberprognose Snitt -1,8 % -0,5 % -0,7 % April/maiprognose Snitt -0,2 % 0,3 % -0,9 % Positive tal betyr at prognosen overestimerer. PROGNOSE MAI 2015.DOCX 10

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45 Page 56 Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

-utslepp: Stor vekst i utslepp frå forbruk. Framtidige CO 2. Annegrete Bruvoll

-utslepp: Stor vekst i utslepp frå forbruk. Framtidige CO 2. Annegrete Bruvoll Økonomiske analyser 5/2006 Framtidige CO 2 -utslepp: Annegrete Bruvoll Norske utslepp av klimagassar er dels knytte til produksjonsaktivitetar, dels til konsumaktivitetar i Norge. Mykje av det vi produserer

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer