Ål kommune Oversikt folkehelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ål kommune Oversikt folkehelse"

Transkript

1 Ål kommune Oversikt folkehelse Foto: Dagfinn Ystad Vedtak Kommunestyret , Sak 53/14 1

2 Innhald 1. Innleiing Folkehelsegoder i Ål Datagrunnlag med vurderingar... 5 I. Befolkningssamansetting... 5 II. Oppvekst og levekårsforhold... 6 III. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø... 7 IV. Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidel, fysisk aktivitet)... 8 V. Helse og sjukdom Forslag til handlingsplan for folkehelsearbeid Ål kommune

3 1. Innleiing Folkehelsearbeid handlar om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, førebygge sjukdom og skader, og å utvikle eit samfunn som legg til rette for sunne levevanar, beskyttar mot helsetruslar, og som fremjar fellesskap, tryggheit, inkludering og deltaking. Det er gitt tre nivå for tiltak i folkehelsearbeidet: - Befolkningsretta tiltak - Grupperetta tiltak mot undergrupper av befolkninga - Individuelle tiltak Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) set krav til at kommunen skal identifisere sine folkehelseutfordringar ( 5), fastsette mål og strategiar ( 6), og iverksette nødvendige tiltak ( 7). Ein skal vere særs merksam på trekk ved utviklinga som kan skape eller oppretthalde sosiale helsemessige problem, eller sosiale helseforskjellar ( 5). Kommunen skal fremje folkehelse innan dei oppgåver og med dei verkemiddel kommunen er tillagt ( 4). Innsatsen i folkehelsearbeidet skal vere tverrfagleg, der alle sektorar skal bidra til helsefremjande 1 og førebyggande 2 tiltak innanfor sine ansvarsområde. Denne oversikta er eit fyrste utkast til oversiktsarbeidet. Folkehelsegruppa Hallingdal har blitt einige om å bruke mal som Nord-Gudbrandsdalen har. Nytt oppsett og ny versjon av folkehelseoversikta vil vere tilgjengeleg våren Dette oversiktsdokumentet er sett opp etter følgjande tredeling: 1. Kort skildring av kva for goder og tiltak som allereie finst i Ål som er viktig i det store bilete når det gjeld folkehelse. 2. Gjennomgang av tal og fakta som ligg til grunn for oversikta over helseutfordringar med framlegg til tiltak. 3. Ein overordna handlingsdel Datagrunnlaget som er nytta er mellom anna profilen frå folkehelseinstituttet (fhi), erfaringar i kommunen, og nasjonal og regional statistikk. Nokre tal frå Ungdataundersøkinga i Ål i juni (2013) er også teke med. Ål kommune har dei siste åra jobba tverrfagleg for ei felles forståing av folkehelsearbeidet. I kommunale delplanar er det i stor grad teke omsyn til folkehelseperspektivet. 1 Helsefremjande arbeid er tiltak som skal gi betre livskvalitet, trivsel og mogelegheit til å mestre dei utfordringar og belastningar ein vert utsett for i kvardagen. 2 Førebyggande arbeid er tiltak som skal føre til mindre sjukdom, skader, sosiale problem, dødelegheit og risikofaktorar. Illustrasjon: Det ein fyller opp i helsekaret kan stenge for sjukdom og sosiale pbl. Etter som åra går dryp noko likevel ut. 3

4 Figur: Faktorar som påverkar hesle (Dahlgren og Whithead 1991, henta frå regjeringen.no) 2. Folkehelsegoder i Ål Satsing på kultur. Ål vart rangert som nr. 2 på kulturindeksen for 2013 (TF (Telemarkforskning). Var nr. 5 i 2012, og nr. 4 i Naturen kring oss med turstigar og turmål (t.d. Ål52) og preparerte skiløyper. I Ål har vi til saman over 650 km turveg, turstig, gangvegar og skiløyper. Frukt- og grønt i skule og barnehage. God kvalitet på drikkevatnet. Trivsel i skulen og lite mobbing. Godt etablert skulehelseteneste. Psykisk helsevern med låg terskel for kontakt. Mangfald i fritidstilbod til barn og unge. Aktive lag og organisasjonar for både barn, unge og vaksne. Dei siste åra har Ål kommune satsa breitt når det gjeld førebyggande arbeid: Ål kommune har over fleire år prioritert samfunnsmedisinsk stilling (kommuneoverlege). I samarbeid med dei andre kommunane i Hallingdal har det vore ei mangeårig satsing på miljøretta helsevern. «Felles løft for tidleg innsats» som del av tiltak i planen «Betre læring» MOT- kommune. Eit programtiltak for å auke bevisstheit om ansvar for eigne val. «Familiens Hus» for å samle tenester, og ha betre samhandling for dei med samansette tenestebehov. Ungdomskonsulent Frisklivssentral. Eit lågterskeltiltak for hjelp til å endre levevanar. Dokumentert effekt, særleg relatert til psykisk helse og sosial deltaking Fall-førebyggande grupper for heimebuande eldre. 4

5 Oppsøkande-team i helse- og omsorgstenesta. Som del av tidleg avdekking av demens, men også ei kartlegging av behov for andre tiltak eller tenester. Frivilligsentral (mai 2011) Folkehelsekoordinator (august 2011) Idretts- og arrangements koordinator (januar 2012) Regional kulturkoordinator (felles for Hallingdal) (2013) I tråd med samhandlingsreforma og vekt på interkommunalt samarbeid, inngår mellom anna nettverk for Frisklivssentralane. Det er etablert ei gruppe for folkehelsesamarbeid knytt til prosjektet Hallingdal lokalmedisinske tenester (http://www.hallinghelse.no/). 3. Datagrunnlag med vurderingar I tråd med forskrift til Folkehelseloven 3 skal kommunen utarbeide ei oversikt som skal innehalde vurderingar av følgjande: I. Befolkningssamansetning II. Oppvekst- og levekårsforhold (økonomi, bo- og arbeidsforhold, utdanning) III. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø IV. Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidler, fysisk aktivitet) V. Helsetilstand I. Befolkningssamansetting Status ut frå folkehelseprofilen På landsnivå for forventa levealder for kvinner Tal på eldre over 80 år er høgare enn landssnittet På landsnivå for ein-personhushald Under landsnivå i andel innvandrarar Framskrive befolkningsutvikling tilseier at Ål innan 2050 får ei dobling av tal eldre. Stabile alderskull for barn- og ungdomsgruppa Lågare andel innvandrar samanlikna med landet og nabokommunar Ål har i fleire år hatt ein høgare andel eldre enn landet. Andelen eldre over 67 år utgjorde 16,3 prosent av befolkninga pr Tilsvarande tal for fylket og landet var hhv. 13,7 prosent og 13,1 prosent. Det har vore ein gradvis auke i tal på flyktningar og innvandrarar i Ål. Det kan vere store helsemessige forskjellar mellom grupper av innvandrarar og mellom innvandrarar og etnisk norske. Forskjellen omhandlar både fysisk og psykisk helse, i tillegg til helseåtferd. Ål kommune har statleg asylmottak på Torpo. Asylantar er ikkje medrekna i innvandrarstatistikken, men fødslar vert registrert. Utfordringar Høg andel eldre vil innebere både ressurstilgang (frivillige eldre), men også auka kostnadar knytt til pleie- og omsorgstenesta. Kompetanse om helse i innvandrar- gruppene/ tilpassa helsetilbod til nye landsmenn 5

6 II. Oppvekst og levekårsforhold Status ut frå folkehelseprofilen Lågare arbeidsløyse enn landsgjennomsnittet Uføretrygda under 45 år ligg litt over landsnivået (tendens til nedgang) Færre barn med einslege forsørgjarar enn landsnivået. Fleire med låg inntekt enn landet Omtrent på landssnittet for ulikheit i inntekt På landsnivå med andel som har vidaregåande eller høgare utdanning På landsnivå med fråfallet i vidaregåande skule Betre enn landsgjennomsnittet når det gjeld mobbing i 10- klasse Trivsel blant 10.-klassingar omtrent som landsgjennomsnittet o Ungdata Ål 2013 (8-10 klasse): 95 % trivast nokså godt eller svært godt Arbeid og inntekt Ål har ein høg andel barn som veks opp i familiar med låg inntekt. Men talet for inntektsulikheit er ikkje spesielt høgt. Det kan tyde på at Ål ikkje har store sosiale skilnadar, sjølv om andel med låg inntekt er høgare enn landsnivået. Tal frå Ungdata- undersøkinga viser at 96 % opplever at familien har god (77 %), eller korkje god eller dårleg (19 %) råd. 4 % har oppgitt «stort sett, eller alltid dårleg råd». Det er ein direkte samanheng mellom økonomiske ressursar og helse fordi privatøkonomien påverkar mogelegheiter til helsefremjande livsstil og forbruk. Det er grupper med lågast inntekt som vil ha størst helseeffekt av auka inntekt 3. Ål ligg høgt i høve gradert sjukemelding, og arbeidsløysa i Ål har, over tid, vore lågare enn gjennomsnittet for landet, Buskerud fylke og nabokommunar. Det er likevel grupper i befolkninga som har vanskar med å finne seg til rette i det tradisjonelle arbeidslivet. Mellom anne er det ei utfordring med jobb for busette flyktningar (ref. Inger Magnum sin rapport for flyktningetenesta). NAV og andre som har kontakt med utsette grupper meiner ein bør vere meir medveten om «rause arbeidsplassar». Utfordring: Inkludering i arbeidslivet for utsette enkeltpersonar eller grupper Skule Utdanning i seg sjølv er viktig for god helse og sosial utjamning av helseforskjellar. Ein gjennomgang av forskingslitteratur frå seinare år tyder på at personar som ikkje har fullført vidaregåande utdanning er meir utsette for levekår- og helseproblem samanlikna med dei som tar meir utdanning etter fullført ungdomsskule 4. Tiltak for å redusere utdanningsforskjellar kan bidra til å redusere helseforskjellar. Satsing på «tidleg innsats for betre læring» 5 og «ny giv» 6 er meint å bidra til dette. Skulen er også ein arena for å drive haldningsskapande arbeid knytt til levevaneområda tobakk og rus, kosthald, psykisk helse og fysisk aktivitet. I handlingsplanen «Betre læring i Ål kommune» er 60 minutt dagleg fysisk aktivitet eitt av tiltak. 3 Folkehelsemeldinga 2013 s Utdanning og helseulikheter. Problemstillinger og forskningsfunn. Helsedirektoratet Ål kommune har eigen strategi- og handlingsplan for oppvekst (Betre læring i Ål, ). Hovudinnsats hittil har vore «tidleg innsats» for å avdekke behov for tilpassa opplæring på eit tidleg stadium. 6 «ny giv» er namn på nasjonalt tiltak for å få fleire elevar til å gjennomføre vidaregåande opplæring. Samarbeid mellom stat, fylkeskommunar og kommunar. 6

7 Buforhold Ål har varierte bustadstyper med både fleirmannsbustader, einebustader og gardsbruk. Det er eit mål å ha byggeklare kommunale tomter både i sentrum og grendene. Kommunale tomter opparbeidast til sjølvkost. Kommunen har ansvar for utleigebustader til dei som treng det. Det er viktig å sikre god standard, godt inneklima og godt bumiljø i utleigebustadene. Utfordring: Bustad tilpassa etterspurnad og behov Kultur Både folkehelsepolitikken og kulturpolitikken skal bidra til å auke tilgjenge til opplevingar. Forsking viser at dei som brukar kulturtilbod opplev betre helse, er meir nøgd med livet og har mindre angst og depresjon enn andre deler av befolkninga 7. Tilgjengeleg kulturtilbod handlar både om fysisk tilrettelegging gjennom universell utforming, avstand og pris. Ål er ein kultur- og helsekommune. I 2012 var Ål nummer 5 på kulturindeksen, i 2013 nummer 2 (Telemarkforskning). I 2014 vart det ein 4.de plass. Det syner breidda i kulturtilbodet og bruk av midlar på kulturtiltak. Utfordring: Universell utforming og mogelegheit for deltaking i kulturtilbod for alle III. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø I Ål kommune er det godt utvikla stig- og løypenett både sommar og vinter. Delar av turstig-nettet er også for terrengsykling. Dei fleste i Ål har tilgang til sommarstig nær der dei bur. Preparerte skiløyper er i hovudsak på Liatoppen (skianlegg) og i fjell-/hytteområda. Det er lysløype i Leveld og på Torpo, men manglar i Ål sentrum-området. Det har vore utbetring og opparbeiding av gang- og sykkelstigar dei siste åra. Det er fortsatt område som må utbetrast (sjå plan for trafikktryggleik i Ål). «Grøne lunger» og areal til frileik og opphald som naturlege sosiale møteplassar er viktig i oppretting av nye bustadfelt. Det same gjeld sikring av trygge gang- og sykkelvegar i bustadområde. Alle skulane har nærmiljøanlegg, men Nedre-Ål skule har fortsatt eit uteområde etter tals standard. Skulepark-området på andre sida av vegen for Nedre- Ål er eigna for meir frileik. Skader og ulukker Det er ulike nasjonale register for skader og ulykker. Statens vegvesen har oversikt over trafikkulukkene. Kostra tal viser mellom anna innlegging og behandling i sjukehus. Utfordring: Manglar lokal oversikt over kor skader skjer Biologisk- og kjemisk miljø Vasskvaliteten er god. 97 % av private og kommunale vassverk har tilfredstillande E.coli prøver (Fhi, vedlegg 1). Ål er på landsnivået når det gjeld dekningsgraden på vaksinasjon av 6 åringar. (vedlegg 1) 7 HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), referert i Folkehelsemeldinga 2013 s. 59 7

8 Andelen boligar i Ål som ligg over maksgrensa for Radon-nivå er høgare enn landssnittet (25 % vs. 18 %). Det er retningsliner for tiltak ved høge Radonnivå (Miljøretta helsevern i Hallingdal, Ål har ein oppdatert smittevernplan. Som turistkommune midt i Hallingdal, er Ål utsett for epidemiar. I samband med asylmottaket vil Ål ha utfordringar både når det gjeld typer og alvorsgrad av smittsame sjukdommar. Trafikk på Riksveg 7 er største hovudkjelde til trafikkstøy i Ål kommune. Det er ikkje andre store støykjelder. Tilrettelegging av industri som kan gi støy er ivareteke slik at Ål kommune har få eller ingen område som gir vesentlege helseutfordringar for befolkninga. Når det gjeld bilbruk, vil det i eit grendesamfunn som Ål med lange avstandar, alltid vere behov for bil. Som for små bygdesamfunn generelt er det likevel rimeleg å anta at bilbruken til daglege gjeremål er i høgaste laget i sentrumsnære område. Sosialt miljø og møteplassar Deltaking i frivillige lag og organisasjonar skaper tilhøyre og gjer at folk trivst. I Ål er over 1000 registert i eitt eller fleire lag/ organisasjonar. Det er stor aktivitet i idrettslaga, og eit mangfald av tilbod både i sentrum og i grendene. Kårstugu (Kårfolket) og Nigardsstugu har eit breitt aktivitetstilbod for pensjonistar. I sentrum er Ålingen kjøpesenter og Myren møteplass. Tre symjebassenga i Ål har ope delar av året, og er ein stad for å treffe folk i tillegg til aktiviteten i seg sjølv. Skuleparken ved Ål ungdomsskule med sykkel- og skatepark, klatretårn mv har blitt ein møteplass for barn og unge og familiar. Ball- løkker og leikapparat er også døme på møteplassar i nærmiljøet. Biblioteket ligg sentralt plassert i sentrum og er ein møteplass i tillegg til å vere eit kulturtilbod. I tillegg til tradisjonelt bok, magasin og avisutlån, er biblioteket med fleire ulike tilstellingar og temadagar ein viktig formidlar og samlingsstad for både fastbuande og turistar. Kulturhuset i Ål med kino, scene, Nesch- museet og Galleri syningen har stort mangfald, og breidde i tilbodet. Kulturhuset er også base for kulturskuleaktiviteten i Ål kommune. Utfordringar: Sosiale møteplassar Sentrumsnær lysløype Nærfriluftsliv Forslag til tiltak: Stimulere til fleire sosiale møteplassar eller meir aktivitet der det er etablerte møteplassar Viktig med vedlikehald av anlegg og område som innbyr til uformelle samlingar IV. Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidel, fysisk aktivitet) Kvar einskild har ansvar for sine val. Samfunnet skal legge til rette for å gjere sunne val enkle. Status frå folkehelseprofilen: 8

9 Langt færre kvinner røyker ved første svangerskapskontroll samanlikna med landet og fylket. Det er ikkje tal for resten av befolkninga. Ungdata 2013 viser at svært få ungdom (13-16 år) i Ål røyker eller snuser (91 % har aldri røkt 96 % har aldri brukt snus) Andel menn med overvekt skil seg ikkje eintydig frå landsnivået, vurdert ut frå andel med KMI > 25 kg/m² på sesjon. På landsnivå i forhold til kariesfrie barn og unge (BFK, 2012) Ungdata 2013 tyder på at ungdom i Ål er på landsnivå når det gjeld frukostinntak: 74 % et frukost kvar dag. 21 % 2-5 gonger i veka. Tala for menn inne til sesjon er basert på eit lite, selektert utval. Vi veit at overvekt er ei utfordring i samfunnet. Førebygging allereie frå barnehage- og småskulealder er viktig for å bremse utviklinga. Nyaste tal frå folkehelseinstituttet viser at 1 av 5 i 5.klasse er overvektig. Samansette tiltak er nødvendig. Tannhelse Det er som regel dei same faktorane som gir god helse som også gir god tannhelse. Dårleg tannhelse er assosiert med lågare sosial status. Andel utan karies, 2013 Ål Buskerud 3 åringar 94 % 96 % 5- åringar 89 % 86 % 12- åringar 70 % 65 % 18- åringar 44 % 41 % Forslag til tiltak: Forankre nasjonale retningsliner for mattilbod i skule og barnehagar Undervisning om tannhelse og ernæring i barnehagar Ernæring Generelt har nordmenn eit sunt kosthald, men det er rom for forbetringar, særleg når det gjeld inntak av grønsaker og frukt. Erfaringar tilseier at det er stor variasjon i kostvaner. Nasjonal innsats for å gjere sunne val enkle er mellom anna nøkkelholsmerking av matvarer. Ål som arrangementskommune har to store arrangement med sunn profil (Bendit alpinfestival, og Bendit skiskyttarfestival). Profilen med sunt mattilbod bør vidareførast til andre arrangement. Forslag til tiltak: Det bør vere eit minstekrav til servering/ tilbod om drikkevatn, frukt og grønt ved alle arrangement i Ål. Tilgang på kaldt drikkevatn i alle offentlege bygg og samlingslokale kan vere eit enkelt tiltak for å gjere eitt sunt val enkelt i Ål. Syte for alle skular og barnehagar følgjer nasjonale retningsliner for sunt kosthald (stadfesta i årsplanar i oppvekst) 9

10 Tobakk Sjølv om det er få som røyker ved første svangerskapskontroll (fhi-statistikken), er tidleg innsats for å unngå at ungdom starter med røyking, fortsatt viktig. FRI- programmet (Helsedirektoratet sitt program for tobakksførebygging) blir nytta i ungdomsskulen. Ut frå observasjonar i Frisklivssentralen kan ein rekne at andel vaksne som røyker ikkje skil seg vesentleg frå landet (17-20 %). Frisklivssentralen har tilbod om oppfølging av røykeslutt. Forslag til tiltak: Oppretthalde FRI programmet i skulen (implementert i oppvekst) Vidareføre MOT-satsinga (implementert i kultur og oppvekst) Tilby røykesluttkurs/rettleiing til dei som treng det (tilbod gjennom Friskliv) Rusmiddel Forskning viser at kommunenes bevillings- og kontrollmynde er blant dei mest effektive virkemidla vi har for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Ål har noko strengare alkoholpolitiske retningsliner enn nabokommunane. SLT 8 - koordinator for Hallingdal har eit overordna ansvar for rusog antidoping tiltak i Hallingdal. Det er fortsatt alkohol som er den største samfunnsutfordringa, men andre rusmidlar, og nye farlegare stoff kjem også til Hallingdal og kan verta ei dyrekjøpt erfaring. Ål blei «av og til» kommune i mars «av- og-til» er ein kampanjeorganisasjon med fokus på haldningsarbeid retta mot vaksne. Det er vaksne 40 +som står for det største alkoholinntaket, og det har vore auke i konsum siste åra. (kjelde: Sirus ) Forslag til tiltak: Følgje opp av-og-til satsinga (lokal handlingsplan for rusførebyggande tiltak) Oppretthalde FRI programmet i skulen (implementert i oppvekst) Vidareføre MOT-satsinga (implementert i Kultur og oppvekst) Fysisk aktivitet Inaktivitet er generelt ei utfordring i samfunnet. Landstal viser at berre 43 % av 15-årige jenter og 58 % av 15-årige gutar oppfyller rådet om minst 60 minutt fysisk aktivitet kvar dag. Den største utfordringa er stillesittande tv/ data tid, og låg kvardagsaktivitet som gå og sykle. I Ål kan køyring i buss til skulen i tillegg til ein relativt stillestittande skuledag vere ei utfordring. Tal frå Ungdata 2013 viser følgjande når det gjeld fysisk aktivitet blant 8-10 klasse elevar: 57 % sveitt/ andpusten minst 3 gonger per veke 35 % 1-2 gonger per veke 52 % er sjeldan eller aldri i idrettslag Det er ikkje mål på kor mange som er i aktivitet minst 60 minutt kvar dag. Tiltak: Tverrfagleg/ felles innsats for å nå målet i handlingsplan for betre læring om 60 minutt dagleg fysisk aktivitet Vidareføre arbeidet med Ål52 og tilrettelegging for bruk av turstig Kommunikasjon om snarvegar og turtilbod Støtte opp om frivillige som legg til rette for fysisk aktivitet Faste gå-til skulen aksjonar Uformelle møteplassar som innbyr til aktivitet (leikeplassar, skuleparken, turstig i nærmiljøet) 8 SLT står for samordning av lokale kriminalitetsførebyggande arbeid 10

11 Prøve ut tiltak med aktivitet for ungdom utan konkurransepreg (ungdomskonsulent mfl.) V. Helse og sjukdom Status ut frå folkehelseprofilen: Færre har psykiske symptom og lidingar samanlikna med landsnivået. Færre som brukar legemiddel mot psykiske lidingar, som blant anna angst og depresjon, samanlikna med resten av landet. Andelen med hjarte- og karsjukdom ser ut til å vere lågare enn landsnivået, vurdert etter innleggingar på sjukehus, men tala syner at Ål har ein høgare andel menn som dør av hjertekarsjukdom før 74 år enn landsgjennomsnittet. Type 2-diabetes på medikament ser ut til å vere lågare enn landsnivået, vurdert etter data frå fastlege og legevakt. Ein antar at mange går med uoppdaga diabetes type 2. Utbreiing av plagar og sjukdommar i muskel- skjellett skil seg ikkje eintydig frå landsnivået. Sjølv om Ål kjem godt ut, veit vi at både psykiske plager og lidingar er eit stort samfunnsproblem. Det same gjeld overvekt og diabetes type 2. Risiko for diabetes er knytt til levevanar og gener. Det er viktig å legge til rette for at dei «sunne val er enkle». Innsats/ tiltak i skulealder er viktig for å førebygge diabetes type 2 og overvekt. Sjølv om Ål ikkje har høge tal per no, bør det vere eit mål at færre må starte med medikament for diabetes type 2. Fysisk aktivitet og sunnare kosthald er godt dokumentert for å bremse og/eller hindre utvikling av diabetes type 2. Med ein forventa auke i andel eldre, er det auka risiko for fleir brotskadar. Tiltak som kan bidra til å fremje dei eldre si fysiske og mentale helse er viktig for å oppretthalde god funksjon. Tilrettelagte tiltak som kan styrke den einskilde til å ta vare på eiga helse er viktig del av intensjonen i samhandlingsreforma. Forslag til tiltak: Vidareutvikle Frisklivssentralen Vidareføring og vidareutvikling av skulehelsetenesta Oppretthalde fallførebyggande grupper for eldre Støtte opp om aktivitetstilbod som kan bidra sunne og friske pensjonistar Etablere eit lokalt skaderegister for å få betre oversikt, og kunne sette inn meir målretta tiltak 11

12 4. Forslag til handlingsplan for folkehelsearbeid Ål kommune Hovudinnsatsen bør vere: - Årleg gå gjennom folkehelseprofil og anna dokumentasjon for justering av tiltak. Dette skal ligge føre som innspel til strategikonferansane i dei ulike sektorar. - Tolke og bruke resultat frå «Ungdata» til vidare arbeid med barn og ung - Vurdere etablering av eit lokalt skaderegister - Felles løft for å auke fysisk aktivitet og sunne matvanar - Synleggjere at folkehelsearbeid er implementert i kommunale delplanar/ sektorplanar. Overordna tiltak Tiltak Ansvarleg Forankring Oversikt over helsetilstanden Folkehelsekoordinator med Rådmannsteam arbeidsgruppe, Systematisere folkehelse i kommunens planar Folkehelsekoordinator mfl Del av sjekkpunkt i planog sakshandsaming Vurdere system for Legekontor/ legevakt m.fl. Helse- og sosial registrering av skader. Interkommunalt folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Interkommunale prosjektgrupper Forslag til tiltak med forankring i ulike sektorar Forslag til tiltak Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Stimulere til fleire sosiale møteplassar eller meir aktivitet der det er etablerte møteplassar Vedlikehald av anlegg og område som innbyr til uformelle samlingar Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidel, fysisk aktivitet) - Ernæring Syte for at skular og barnehagar følgjer nasjonale retningsliner for sunt kosthald. T.d. forankre i årsplanar Undervisning om tannhelse og ernæring i barnehagar Det bør vere eit minstekrav til servering/ tilbod om drikkevatn, frukt og grønt ved alle arrangement i Ål Tilgang til kaldt drikkevatn i alle offentlege bygg og samlingslokale kan vere eit enkelt tiltak for å gjere sunne val enkelt i Ål - Tobakk og rusmidel Oppretthalde FRI-programmet i skulen Vidareføre MOT Tilby røykesluttkurs/ rettleiing til dei som treng det Følgje opp av-og-til- programmet - Fysisk aktivitet Tverrfagleg/ felles innsats for å nå målet i handlingsplan for betre læring om 60 minutt dagleg fysisk aktivitet Vidareføre arbeidet med Ål52 og tilrettelegging for bruk av turstig Kommunikasjon om snarvegar og turtilbod Støtte opp om frivillige som legg til rette for fysisk aktivitet Ansvarleg/ Forankring Drift og utvikling, kultur, oppvekst mfl Drift og utvikling Oppvekst Oppvekst i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, tannhelsetenesta Arrangørar Drift og utvikling Oppvekst Kultur og oppvekst Helse og sosial ved Frisklivssentralen Helse- og sosial og folkehelsekoordinator Oppvekst Drift og utvikling i samarbeid med blant anna Ål utvikling AS Folkehelsekoordinator med fleire Kultur 12

13 Faste gå til skulen- aksjonar Helse og sjukdom Vidareutvikle Frisklivssentralen Vidareføring og vidareutvikling av skulehelsetenesta Oppretthalde fallførebyggande grupper for eldre Støtte opp om aktivitetstilbod som kan bidra til sunne og friske pensjonistar Etablere eit lokalt skaderegister for å få betre oversikt, og kunne sette inn meir målretta tiltak Oppvekst og Frisklivssentralen Helse- og sosial Oppvekst Helse- og sosial Helse- og sosial, Frivilligsentralen Helse- og sosial ved kommunelegen 13

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben 1 :-) Attraktive Bømlo Foto: Jan Rabben Folkehelseprofil 2013 2 :-) Innhald 1.Innleiing 2.Kort om Bømlo kommune 3.Demografiske tilhøve 4.Fysiske og sosiale tilhøve 5.Næringsliv, utdanningsinstitusjonar

Detaljer

Utfordringsdokument 2015

Utfordringsdokument 2015 Hjelmeland Kommune Utfordringsdokument 2015 Folkehelseutfordringar i Hjelmeland kommune Folkehelseutfordringar i Hjelmeland 2015 Mestringsnivå i skulane Hjelmeland kommune kjem dårlegare ut på mestringsnivå

Detaljer

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Folkehelsesatsing for barn og unge Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Lov om folkehelsearbeid 24.06.11- Iverksett 01.01.12 Legg ansvaret på kommunen (ikkje helsetenesta)

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar 2013 Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale helseforskjellar

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging Koordineringsrådet, 03.12 2015 Levekår, livskvalitet og kartlegging «Det er viktig at kommunene aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, ny folkehelselov

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Kartlegging av folkehelsa

Kartlegging av folkehelsa Kartlegging av folkehelsa Helsetilstand, påverknadsfaktorar, folkehelseutfordringar og ressursar. Korleis kan ein sikre at god oversikt bidreg til eit meir effektivt folkehelsearbeid i kommunane? Folkehelselova

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

FRISKLIVSSENTRALAR. Nettverksamling for leiarar i kommunane sine helse- og omsorgstenestar, Skei

FRISKLIVSSENTRALAR. Nettverksamling for leiarar i kommunane sine helse- og omsorgstenestar, Skei FRISKLIVSSENTRALAR Nettverksamling for leiarar i kommunane sine helse- og omsorgstenestar, Skei 17.11.16 Astri Riiber Tenesteleiar helse og sosial, Sogndal kommune Synne Aafedt Liljedahl Helserådgjevar,

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Folkehelse er et nasjonalt satsingsområde og i forbindelse med at agderfylkene er blitt programfylker innen folkehelsearbeid er det spesielt fokus på folkehelsearbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN for FOLKEHELSE. Vindafjord Vindafjord kommune prioriterer folkehelsearbeid retta mot: Aktive og trygge lokalsamfunn.

HANDLINGSPLAN for FOLKEHELSE. Vindafjord Vindafjord kommune prioriterer folkehelsearbeid retta mot: Aktive og trygge lokalsamfunn. Vindafjord kommune prioriterer folkehelsearbeid retta mot: Aktive og trygge lokalsamfunn Psykisk helse Sunne levevanar HANDLINGSPLAN for FOLKEHELSE Vindafjord Vedtatt i kommunestyret 17.12.14 Saksnr. 099/14.

Detaljer

Offentleg helsearbeid i kommunehelsetenesta Leikanger, Synne Aafedt Liljedahl, helserådgjevar.

Offentleg helsearbeid i kommunehelsetenesta Leikanger, Synne Aafedt Liljedahl, helserådgjevar. Offentleg helsearbeid i kommunehelsetenesta Leikanger, 06.10.16 Synne Aafedt Liljedahl, helserådgjevar. synne.liljedahl@sogndal.kommune.no Kva er ein frisklivssentral? Film Kva er ein frisklivssentral?

Detaljer

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Sjumilsstegkonferansen 15.03.2017 Folkehelselova 4: Fremje helse

Detaljer

OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN

OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN 10.mars 2014 1 INNHALD. 1 BAKGRUNN... 3 2 BEFOLKNINGSSAMANSETTING... 4 3 OPPVEKST OG LEVEKÅR... 5 4 FYSISK, BIOLOGISK OG KJEMISK MILJØ... 7 5 HELSERELATERT ATFERD... 8 6 HELSETILSTAND...

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2012/2229 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 208.2012 Temaplan for folkehelsearbeidet Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet 009.2012 3/2012

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kommunal plan for folkehelse. Skjåk kommune 2012 2015

Kommunal plan for folkehelse. Skjåk kommune 2012 2015 Kommunal plan for folkehelse Skjåk kommune 2012 2015 Ordliste Helse Helse er ikkje berre at ein ikkje er sjuk, men også fysisk, psykisk og sosial velvære. Ei folkeleg forståing av helse blir ofte knytt

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Folkehelsearbeid. Kommunalsjef Jon Tvilde. Sogndal kommune

Folkehelsearbeid. Kommunalsjef Jon Tvilde. Sogndal kommune Folkehelsearbeid Kommunalsjef Jon Tvilde Innfallsvinkel Korleis me planmessig arbeider med folkehelse Det handlar om å få grep om folkehelsearbeidet Økonomiplan 2015-2018 «Vi skal utarbeide ein oversikt

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2011/466 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL I VOLDA KOMMUNE Administrasjonen si tilråding: Volda kommune

Detaljer

Flere gode leveår for alle gode boliger og bomiljø fremmer folkehelse

Flere gode leveår for alle gode boliger og bomiljø fremmer folkehelse Flere gode leveår for alle gode boliger og bomiljø fremmer folkehelse Programkonferanse ARBEID, HELSE, BOLIG Bergen 14. februar 2014 Else-Marie Brobakke Hordaland fylkeskommune Folkehelsearbeid «Samfunnets

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Arbeid med helseoversiktsdokument i 10 kommunar leia av Folkehelseavdelinga. Interkommunalt

Arbeid med helseoversiktsdokument i 10 kommunar leia av Folkehelseavdelinga. Interkommunalt Arbeid med helseoversiktsdokument i 10 kommunar leia av Folkehelseavdelinga Interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern, smittevern og samfunnsmedisinsk rådgjeving/folkehelse Avdelinga er etablert

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp gang. Ålesund 15. oktober 2009 Seniorrådgivar Asle Moltumyr Helsedirektoratet Disposisjon innlegg Ny plandel (plan- og bygningslov) i eit folkehelseperspektiv.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Høyringsframlegg 22. juni 2013 FORORD Planstrategi Kommunane har etter Plan- og bygningslova 10-1 plikt til å utarbeide og vedta

Detaljer

SLT-HANDLINGSPLAN

SLT-HANDLINGSPLAN SLT-HANDLINGSPLAN 2017-2019 Vindafjord Kommune Etne Vedteke i råd Oktober 2017 Rus, vald og kriminalitetsførebygging 1 Utsetje alkoholdebuten hjå ungdom. Meir medviten bruk av sosiale media og nett, samt

Detaljer

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet v/ane Bjørnsgaard & Arnfinn Pedersen Oppland fylkeskommune Stolpejaktforeningen Folkehelse: Definisjoner Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet MIDSUND KOMMUNE Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsplanen 2016 Innhold 1. Forankring i Nasjonale og regionale føringar... 2 2. Forankring i Midsund sine planar... 2 3. Rullering av Handlingsplan...

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Luster kommune Styre, råd og utval 11.04.2016. På lag med frisklivssentralen!

Luster kommune Styre, råd og utval 11.04.2016. På lag med frisklivssentralen! Luster kommune Styre, råd og utval 11.04.2016 På lag med frisklivssentralen! 1. Kva er ein frisklivssentral? 2. Kva syner forsking på frisklivsarbeid? 3. Kva er innholdet i frisklivsresepten? Hva er ein

Detaljer

OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16

OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16 OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16 Eit utgangspunkt www.ulvik.kommune.no ] Innhald OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16... 2 Innleiing... 2 Kva er folkehelsearbeid... 2 Status og utfordringar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN OG ANSVARLEG ALKOHOLHANDTERING (AHH) Førde, 4. november 2014

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN OG ANSVARLEG ALKOHOLHANDTERING (AHH) Førde, 4. november 2014 Ruspolitisk handlingsplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN OG ANSVARLEG ALKOHOLHANDTERING (AHH) Førde, 4. november 2014 Ansvarleg alkoholhandtering FOLKEHELSE Ruspolitisk handlingsplan Helsefremjing Førebygging

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Særskilde utfordringar for kommunane Demensomsorga Grethe Fosse, kommuneoverlege og sjukeheimslege, Radøy kommune Er vi klare for samhandling? Samhandler vi på eigen

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

Kven i kommunen skal passe på at helse blir vurdert?

Kven i kommunen skal passe på at helse blir vurdert? Kven i kommunen skal passe på at helse blir vurdert? Plannettverket 25. februar 2010 Laila Nordheim Alme Fylkemannen i Hordaland 1 Alltid konsekvensutgreiing av arealdelen Aktuelle vurderingstema (vedlegg

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida?

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Janne Mo 18.10.16 Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Framtid Eldre ønskjer å bu heime Mangel på helsepersonell Kompetansekrevjande samhandlingsreform Ny stor undersøking

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer