Ål kommune Oversikt folkehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ål kommune Oversikt folkehelse"

Transkript

1 Ål kommune Oversikt folkehelse Foto: Dagfinn Ystad Vedtak Kommunestyret , Sak 53/14 1

2 Innhald 1. Innleiing Folkehelsegoder i Ål Datagrunnlag med vurderingar... 5 I. Befolkningssamansetting... 5 II. Oppvekst og levekårsforhold... 6 III. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø... 7 IV. Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidel, fysisk aktivitet)... 8 V. Helse og sjukdom Forslag til handlingsplan for folkehelsearbeid Ål kommune

3 1. Innleiing Folkehelsearbeid handlar om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, førebygge sjukdom og skader, og å utvikle eit samfunn som legg til rette for sunne levevanar, beskyttar mot helsetruslar, og som fremjar fellesskap, tryggheit, inkludering og deltaking. Det er gitt tre nivå for tiltak i folkehelsearbeidet: - Befolkningsretta tiltak - Grupperetta tiltak mot undergrupper av befolkninga - Individuelle tiltak Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) set krav til at kommunen skal identifisere sine folkehelseutfordringar ( 5), fastsette mål og strategiar ( 6), og iverksette nødvendige tiltak ( 7). Ein skal vere særs merksam på trekk ved utviklinga som kan skape eller oppretthalde sosiale helsemessige problem, eller sosiale helseforskjellar ( 5). Kommunen skal fremje folkehelse innan dei oppgåver og med dei verkemiddel kommunen er tillagt ( 4). Innsatsen i folkehelsearbeidet skal vere tverrfagleg, der alle sektorar skal bidra til helsefremjande 1 og førebyggande 2 tiltak innanfor sine ansvarsområde. Denne oversikta er eit fyrste utkast til oversiktsarbeidet. Folkehelsegruppa Hallingdal har blitt einige om å bruke mal som Nord-Gudbrandsdalen har. Nytt oppsett og ny versjon av folkehelseoversikta vil vere tilgjengeleg våren Dette oversiktsdokumentet er sett opp etter følgjande tredeling: 1. Kort skildring av kva for goder og tiltak som allereie finst i Ål som er viktig i det store bilete når det gjeld folkehelse. 2. Gjennomgang av tal og fakta som ligg til grunn for oversikta over helseutfordringar med framlegg til tiltak. 3. Ein overordna handlingsdel Datagrunnlaget som er nytta er mellom anna profilen frå folkehelseinstituttet (fhi), erfaringar i kommunen, og nasjonal og regional statistikk. Nokre tal frå Ungdataundersøkinga i Ål i juni (2013) er også teke med. Ål kommune har dei siste åra jobba tverrfagleg for ei felles forståing av folkehelsearbeidet. I kommunale delplanar er det i stor grad teke omsyn til folkehelseperspektivet. 1 Helsefremjande arbeid er tiltak som skal gi betre livskvalitet, trivsel og mogelegheit til å mestre dei utfordringar og belastningar ein vert utsett for i kvardagen. 2 Førebyggande arbeid er tiltak som skal føre til mindre sjukdom, skader, sosiale problem, dødelegheit og risikofaktorar. Illustrasjon: Det ein fyller opp i helsekaret kan stenge for sjukdom og sosiale pbl. Etter som åra går dryp noko likevel ut. 3

4 Figur: Faktorar som påverkar hesle (Dahlgren og Whithead 1991, henta frå regjeringen.no) 2. Folkehelsegoder i Ål Satsing på kultur. Ål vart rangert som nr. 2 på kulturindeksen for 2013 (TF (Telemarkforskning). Var nr. 5 i 2012, og nr. 4 i Naturen kring oss med turstigar og turmål (t.d. Ål52) og preparerte skiløyper. I Ål har vi til saman over 650 km turveg, turstig, gangvegar og skiløyper. Frukt- og grønt i skule og barnehage. God kvalitet på drikkevatnet. Trivsel i skulen og lite mobbing. Godt etablert skulehelseteneste. Psykisk helsevern med låg terskel for kontakt. Mangfald i fritidstilbod til barn og unge. Aktive lag og organisasjonar for både barn, unge og vaksne. Dei siste åra har Ål kommune satsa breitt når det gjeld førebyggande arbeid: Ål kommune har over fleire år prioritert samfunnsmedisinsk stilling (kommuneoverlege). I samarbeid med dei andre kommunane i Hallingdal har det vore ei mangeårig satsing på miljøretta helsevern. «Felles løft for tidleg innsats» som del av tiltak i planen «Betre læring» MOT- kommune. Eit programtiltak for å auke bevisstheit om ansvar for eigne val. «Familiens Hus» for å samle tenester, og ha betre samhandling for dei med samansette tenestebehov. Ungdomskonsulent Frisklivssentral. Eit lågterskeltiltak for hjelp til å endre levevanar. Dokumentert effekt, særleg relatert til psykisk helse og sosial deltaking Fall-førebyggande grupper for heimebuande eldre. 4

5 Oppsøkande-team i helse- og omsorgstenesta. Som del av tidleg avdekking av demens, men også ei kartlegging av behov for andre tiltak eller tenester. Frivilligsentral (mai 2011) Folkehelsekoordinator (august 2011) Idretts- og arrangements koordinator (januar 2012) Regional kulturkoordinator (felles for Hallingdal) (2013) I tråd med samhandlingsreforma og vekt på interkommunalt samarbeid, inngår mellom anna nettverk for Frisklivssentralane. Det er etablert ei gruppe for folkehelsesamarbeid knytt til prosjektet Hallingdal lokalmedisinske tenester (http://www.hallinghelse.no/). 3. Datagrunnlag med vurderingar I tråd med forskrift til Folkehelseloven 3 skal kommunen utarbeide ei oversikt som skal innehalde vurderingar av følgjande: I. Befolkningssamansetning II. Oppvekst- og levekårsforhold (økonomi, bo- og arbeidsforhold, utdanning) III. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø IV. Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidler, fysisk aktivitet) V. Helsetilstand I. Befolkningssamansetting Status ut frå folkehelseprofilen På landsnivå for forventa levealder for kvinner Tal på eldre over 80 år er høgare enn landssnittet På landsnivå for ein-personhushald Under landsnivå i andel innvandrarar Framskrive befolkningsutvikling tilseier at Ål innan 2050 får ei dobling av tal eldre. Stabile alderskull for barn- og ungdomsgruppa Lågare andel innvandrar samanlikna med landet og nabokommunar Ål har i fleire år hatt ein høgare andel eldre enn landet. Andelen eldre over 67 år utgjorde 16,3 prosent av befolkninga pr Tilsvarande tal for fylket og landet var hhv. 13,7 prosent og 13,1 prosent. Det har vore ein gradvis auke i tal på flyktningar og innvandrarar i Ål. Det kan vere store helsemessige forskjellar mellom grupper av innvandrarar og mellom innvandrarar og etnisk norske. Forskjellen omhandlar både fysisk og psykisk helse, i tillegg til helseåtferd. Ål kommune har statleg asylmottak på Torpo. Asylantar er ikkje medrekna i innvandrarstatistikken, men fødslar vert registrert. Utfordringar Høg andel eldre vil innebere både ressurstilgang (frivillige eldre), men også auka kostnadar knytt til pleie- og omsorgstenesta. Kompetanse om helse i innvandrar- gruppene/ tilpassa helsetilbod til nye landsmenn 5

6 II. Oppvekst og levekårsforhold Status ut frå folkehelseprofilen Lågare arbeidsløyse enn landsgjennomsnittet Uføretrygda under 45 år ligg litt over landsnivået (tendens til nedgang) Færre barn med einslege forsørgjarar enn landsnivået. Fleire med låg inntekt enn landet Omtrent på landssnittet for ulikheit i inntekt På landsnivå med andel som har vidaregåande eller høgare utdanning På landsnivå med fråfallet i vidaregåande skule Betre enn landsgjennomsnittet når det gjeld mobbing i 10- klasse Trivsel blant 10.-klassingar omtrent som landsgjennomsnittet o Ungdata Ål 2013 (8-10 klasse): 95 % trivast nokså godt eller svært godt Arbeid og inntekt Ål har ein høg andel barn som veks opp i familiar med låg inntekt. Men talet for inntektsulikheit er ikkje spesielt høgt. Det kan tyde på at Ål ikkje har store sosiale skilnadar, sjølv om andel med låg inntekt er høgare enn landsnivået. Tal frå Ungdata- undersøkinga viser at 96 % opplever at familien har god (77 %), eller korkje god eller dårleg (19 %) råd. 4 % har oppgitt «stort sett, eller alltid dårleg råd». Det er ein direkte samanheng mellom økonomiske ressursar og helse fordi privatøkonomien påverkar mogelegheiter til helsefremjande livsstil og forbruk. Det er grupper med lågast inntekt som vil ha størst helseeffekt av auka inntekt 3. Ål ligg høgt i høve gradert sjukemelding, og arbeidsløysa i Ål har, over tid, vore lågare enn gjennomsnittet for landet, Buskerud fylke og nabokommunar. Det er likevel grupper i befolkninga som har vanskar med å finne seg til rette i det tradisjonelle arbeidslivet. Mellom anne er det ei utfordring med jobb for busette flyktningar (ref. Inger Magnum sin rapport for flyktningetenesta). NAV og andre som har kontakt med utsette grupper meiner ein bør vere meir medveten om «rause arbeidsplassar». Utfordring: Inkludering i arbeidslivet for utsette enkeltpersonar eller grupper Skule Utdanning i seg sjølv er viktig for god helse og sosial utjamning av helseforskjellar. Ein gjennomgang av forskingslitteratur frå seinare år tyder på at personar som ikkje har fullført vidaregåande utdanning er meir utsette for levekår- og helseproblem samanlikna med dei som tar meir utdanning etter fullført ungdomsskule 4. Tiltak for å redusere utdanningsforskjellar kan bidra til å redusere helseforskjellar. Satsing på «tidleg innsats for betre læring» 5 og «ny giv» 6 er meint å bidra til dette. Skulen er også ein arena for å drive haldningsskapande arbeid knytt til levevaneområda tobakk og rus, kosthald, psykisk helse og fysisk aktivitet. I handlingsplanen «Betre læring i Ål kommune» er 60 minutt dagleg fysisk aktivitet eitt av tiltak. 3 Folkehelsemeldinga 2013 s Utdanning og helseulikheter. Problemstillinger og forskningsfunn. Helsedirektoratet Ål kommune har eigen strategi- og handlingsplan for oppvekst (Betre læring i Ål, ). Hovudinnsats hittil har vore «tidleg innsats» for å avdekke behov for tilpassa opplæring på eit tidleg stadium. 6 «ny giv» er namn på nasjonalt tiltak for å få fleire elevar til å gjennomføre vidaregåande opplæring. Samarbeid mellom stat, fylkeskommunar og kommunar. 6

7 Buforhold Ål har varierte bustadstyper med både fleirmannsbustader, einebustader og gardsbruk. Det er eit mål å ha byggeklare kommunale tomter både i sentrum og grendene. Kommunale tomter opparbeidast til sjølvkost. Kommunen har ansvar for utleigebustader til dei som treng det. Det er viktig å sikre god standard, godt inneklima og godt bumiljø i utleigebustadene. Utfordring: Bustad tilpassa etterspurnad og behov Kultur Både folkehelsepolitikken og kulturpolitikken skal bidra til å auke tilgjenge til opplevingar. Forsking viser at dei som brukar kulturtilbod opplev betre helse, er meir nøgd med livet og har mindre angst og depresjon enn andre deler av befolkninga 7. Tilgjengeleg kulturtilbod handlar både om fysisk tilrettelegging gjennom universell utforming, avstand og pris. Ål er ein kultur- og helsekommune. I 2012 var Ål nummer 5 på kulturindeksen, i 2013 nummer 2 (Telemarkforskning). I 2014 vart det ein 4.de plass. Det syner breidda i kulturtilbodet og bruk av midlar på kulturtiltak. Utfordring: Universell utforming og mogelegheit for deltaking i kulturtilbod for alle III. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø I Ål kommune er det godt utvikla stig- og løypenett både sommar og vinter. Delar av turstig-nettet er også for terrengsykling. Dei fleste i Ål har tilgang til sommarstig nær der dei bur. Preparerte skiløyper er i hovudsak på Liatoppen (skianlegg) og i fjell-/hytteområda. Det er lysløype i Leveld og på Torpo, men manglar i Ål sentrum-området. Det har vore utbetring og opparbeiding av gang- og sykkelstigar dei siste åra. Det er fortsatt område som må utbetrast (sjå plan for trafikktryggleik i Ål). «Grøne lunger» og areal til frileik og opphald som naturlege sosiale møteplassar er viktig i oppretting av nye bustadfelt. Det same gjeld sikring av trygge gang- og sykkelvegar i bustadområde. Alle skulane har nærmiljøanlegg, men Nedre-Ål skule har fortsatt eit uteområde etter tals standard. Skulepark-området på andre sida av vegen for Nedre- Ål er eigna for meir frileik. Skader og ulukker Det er ulike nasjonale register for skader og ulykker. Statens vegvesen har oversikt over trafikkulukkene. Kostra tal viser mellom anna innlegging og behandling i sjukehus. Utfordring: Manglar lokal oversikt over kor skader skjer Biologisk- og kjemisk miljø Vasskvaliteten er god. 97 % av private og kommunale vassverk har tilfredstillande E.coli prøver (Fhi, vedlegg 1). Ål er på landsnivået når det gjeld dekningsgraden på vaksinasjon av 6 åringar. (vedlegg 1) 7 HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), referert i Folkehelsemeldinga 2013 s. 59 7

8 Andelen boligar i Ål som ligg over maksgrensa for Radon-nivå er høgare enn landssnittet (25 % vs. 18 %). Det er retningsliner for tiltak ved høge Radonnivå (Miljøretta helsevern i Hallingdal, Ål har ein oppdatert smittevernplan. Som turistkommune midt i Hallingdal, er Ål utsett for epidemiar. I samband med asylmottaket vil Ål ha utfordringar både når det gjeld typer og alvorsgrad av smittsame sjukdommar. Trafikk på Riksveg 7 er største hovudkjelde til trafikkstøy i Ål kommune. Det er ikkje andre store støykjelder. Tilrettelegging av industri som kan gi støy er ivareteke slik at Ål kommune har få eller ingen område som gir vesentlege helseutfordringar for befolkninga. Når det gjeld bilbruk, vil det i eit grendesamfunn som Ål med lange avstandar, alltid vere behov for bil. Som for små bygdesamfunn generelt er det likevel rimeleg å anta at bilbruken til daglege gjeremål er i høgaste laget i sentrumsnære område. Sosialt miljø og møteplassar Deltaking i frivillige lag og organisasjonar skaper tilhøyre og gjer at folk trivst. I Ål er over 1000 registert i eitt eller fleire lag/ organisasjonar. Det er stor aktivitet i idrettslaga, og eit mangfald av tilbod både i sentrum og i grendene. Kårstugu (Kårfolket) og Nigardsstugu har eit breitt aktivitetstilbod for pensjonistar. I sentrum er Ålingen kjøpesenter og Myren møteplass. Tre symjebassenga i Ål har ope delar av året, og er ein stad for å treffe folk i tillegg til aktiviteten i seg sjølv. Skuleparken ved Ål ungdomsskule med sykkel- og skatepark, klatretårn mv har blitt ein møteplass for barn og unge og familiar. Ball- løkker og leikapparat er også døme på møteplassar i nærmiljøet. Biblioteket ligg sentralt plassert i sentrum og er ein møteplass i tillegg til å vere eit kulturtilbod. I tillegg til tradisjonelt bok, magasin og avisutlån, er biblioteket med fleire ulike tilstellingar og temadagar ein viktig formidlar og samlingsstad for både fastbuande og turistar. Kulturhuset i Ål med kino, scene, Nesch- museet og Galleri syningen har stort mangfald, og breidde i tilbodet. Kulturhuset er også base for kulturskuleaktiviteten i Ål kommune. Utfordringar: Sosiale møteplassar Sentrumsnær lysløype Nærfriluftsliv Forslag til tiltak: Stimulere til fleire sosiale møteplassar eller meir aktivitet der det er etablerte møteplassar Viktig med vedlikehald av anlegg og område som innbyr til uformelle samlingar IV. Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidel, fysisk aktivitet) Kvar einskild har ansvar for sine val. Samfunnet skal legge til rette for å gjere sunne val enkle. Status frå folkehelseprofilen: 8

9 Langt færre kvinner røyker ved første svangerskapskontroll samanlikna med landet og fylket. Det er ikkje tal for resten av befolkninga. Ungdata 2013 viser at svært få ungdom (13-16 år) i Ål røyker eller snuser (91 % har aldri røkt 96 % har aldri brukt snus) Andel menn med overvekt skil seg ikkje eintydig frå landsnivået, vurdert ut frå andel med KMI > 25 kg/m² på sesjon. På landsnivå i forhold til kariesfrie barn og unge (BFK, 2012) Ungdata 2013 tyder på at ungdom i Ål er på landsnivå når det gjeld frukostinntak: 74 % et frukost kvar dag. 21 % 2-5 gonger i veka. Tala for menn inne til sesjon er basert på eit lite, selektert utval. Vi veit at overvekt er ei utfordring i samfunnet. Førebygging allereie frå barnehage- og småskulealder er viktig for å bremse utviklinga. Nyaste tal frå folkehelseinstituttet viser at 1 av 5 i 5.klasse er overvektig. Samansette tiltak er nødvendig. Tannhelse Det er som regel dei same faktorane som gir god helse som også gir god tannhelse. Dårleg tannhelse er assosiert med lågare sosial status. Andel utan karies, 2013 Ål Buskerud 3 åringar 94 % 96 % 5- åringar 89 % 86 % 12- åringar 70 % 65 % 18- åringar 44 % 41 % Forslag til tiltak: Forankre nasjonale retningsliner for mattilbod i skule og barnehagar Undervisning om tannhelse og ernæring i barnehagar Ernæring Generelt har nordmenn eit sunt kosthald, men det er rom for forbetringar, særleg når det gjeld inntak av grønsaker og frukt. Erfaringar tilseier at det er stor variasjon i kostvaner. Nasjonal innsats for å gjere sunne val enkle er mellom anna nøkkelholsmerking av matvarer. Ål som arrangementskommune har to store arrangement med sunn profil (Bendit alpinfestival, og Bendit skiskyttarfestival). Profilen med sunt mattilbod bør vidareførast til andre arrangement. Forslag til tiltak: Det bør vere eit minstekrav til servering/ tilbod om drikkevatn, frukt og grønt ved alle arrangement i Ål. Tilgang på kaldt drikkevatn i alle offentlege bygg og samlingslokale kan vere eit enkelt tiltak for å gjere eitt sunt val enkelt i Ål. Syte for alle skular og barnehagar følgjer nasjonale retningsliner for sunt kosthald (stadfesta i årsplanar i oppvekst) 9

10 Tobakk Sjølv om det er få som røyker ved første svangerskapskontroll (fhi-statistikken), er tidleg innsats for å unngå at ungdom starter med røyking, fortsatt viktig. FRI- programmet (Helsedirektoratet sitt program for tobakksførebygging) blir nytta i ungdomsskulen. Ut frå observasjonar i Frisklivssentralen kan ein rekne at andel vaksne som røyker ikkje skil seg vesentleg frå landet (17-20 %). Frisklivssentralen har tilbod om oppfølging av røykeslutt. Forslag til tiltak: Oppretthalde FRI programmet i skulen (implementert i oppvekst) Vidareføre MOT-satsinga (implementert i kultur og oppvekst) Tilby røykesluttkurs/rettleiing til dei som treng det (tilbod gjennom Friskliv) Rusmiddel Forskning viser at kommunenes bevillings- og kontrollmynde er blant dei mest effektive virkemidla vi har for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Ål har noko strengare alkoholpolitiske retningsliner enn nabokommunane. SLT 8 - koordinator for Hallingdal har eit overordna ansvar for rusog antidoping tiltak i Hallingdal. Det er fortsatt alkohol som er den største samfunnsutfordringa, men andre rusmidlar, og nye farlegare stoff kjem også til Hallingdal og kan verta ei dyrekjøpt erfaring. Ål blei «av og til» kommune i mars «av- og-til» er ein kampanjeorganisasjon med fokus på haldningsarbeid retta mot vaksne. Det er vaksne 40 +som står for det største alkoholinntaket, og det har vore auke i konsum siste åra. (kjelde: Sirus ) Forslag til tiltak: Følgje opp av-og-til satsinga (lokal handlingsplan for rusførebyggande tiltak) Oppretthalde FRI programmet i skulen (implementert i oppvekst) Vidareføre MOT-satsinga (implementert i Kultur og oppvekst) Fysisk aktivitet Inaktivitet er generelt ei utfordring i samfunnet. Landstal viser at berre 43 % av 15-årige jenter og 58 % av 15-årige gutar oppfyller rådet om minst 60 minutt fysisk aktivitet kvar dag. Den største utfordringa er stillesittande tv/ data tid, og låg kvardagsaktivitet som gå og sykle. I Ål kan køyring i buss til skulen i tillegg til ein relativt stillestittande skuledag vere ei utfordring. Tal frå Ungdata 2013 viser følgjande når det gjeld fysisk aktivitet blant 8-10 klasse elevar: 57 % sveitt/ andpusten minst 3 gonger per veke 35 % 1-2 gonger per veke 52 % er sjeldan eller aldri i idrettslag Det er ikkje mål på kor mange som er i aktivitet minst 60 minutt kvar dag. Tiltak: Tverrfagleg/ felles innsats for å nå målet i handlingsplan for betre læring om 60 minutt dagleg fysisk aktivitet Vidareføre arbeidet med Ål52 og tilrettelegging for bruk av turstig Kommunikasjon om snarvegar og turtilbod Støtte opp om frivillige som legg til rette for fysisk aktivitet Faste gå-til skulen aksjonar Uformelle møteplassar som innbyr til aktivitet (leikeplassar, skuleparken, turstig i nærmiljøet) 8 SLT står for samordning av lokale kriminalitetsførebyggande arbeid 10

11 Prøve ut tiltak med aktivitet for ungdom utan konkurransepreg (ungdomskonsulent mfl.) V. Helse og sjukdom Status ut frå folkehelseprofilen: Færre har psykiske symptom og lidingar samanlikna med landsnivået. Færre som brukar legemiddel mot psykiske lidingar, som blant anna angst og depresjon, samanlikna med resten av landet. Andelen med hjarte- og karsjukdom ser ut til å vere lågare enn landsnivået, vurdert etter innleggingar på sjukehus, men tala syner at Ål har ein høgare andel menn som dør av hjertekarsjukdom før 74 år enn landsgjennomsnittet. Type 2-diabetes på medikament ser ut til å vere lågare enn landsnivået, vurdert etter data frå fastlege og legevakt. Ein antar at mange går med uoppdaga diabetes type 2. Utbreiing av plagar og sjukdommar i muskel- skjellett skil seg ikkje eintydig frå landsnivået. Sjølv om Ål kjem godt ut, veit vi at både psykiske plager og lidingar er eit stort samfunnsproblem. Det same gjeld overvekt og diabetes type 2. Risiko for diabetes er knytt til levevanar og gener. Det er viktig å legge til rette for at dei «sunne val er enkle». Innsats/ tiltak i skulealder er viktig for å førebygge diabetes type 2 og overvekt. Sjølv om Ål ikkje har høge tal per no, bør det vere eit mål at færre må starte med medikament for diabetes type 2. Fysisk aktivitet og sunnare kosthald er godt dokumentert for å bremse og/eller hindre utvikling av diabetes type 2. Med ein forventa auke i andel eldre, er det auka risiko for fleir brotskadar. Tiltak som kan bidra til å fremje dei eldre si fysiske og mentale helse er viktig for å oppretthalde god funksjon. Tilrettelagte tiltak som kan styrke den einskilde til å ta vare på eiga helse er viktig del av intensjonen i samhandlingsreforma. Forslag til tiltak: Vidareutvikle Frisklivssentralen Vidareføring og vidareutvikling av skulehelsetenesta Oppretthalde fallførebyggande grupper for eldre Støtte opp om aktivitetstilbod som kan bidra sunne og friske pensjonistar Etablere eit lokalt skaderegister for å få betre oversikt, og kunne sette inn meir målretta tiltak 11

12 4. Forslag til handlingsplan for folkehelsearbeid Ål kommune Hovudinnsatsen bør vere: - Årleg gå gjennom folkehelseprofil og anna dokumentasjon for justering av tiltak. Dette skal ligge føre som innspel til strategikonferansane i dei ulike sektorar. - Tolke og bruke resultat frå «Ungdata» til vidare arbeid med barn og ung - Vurdere etablering av eit lokalt skaderegister - Felles løft for å auke fysisk aktivitet og sunne matvanar - Synleggjere at folkehelsearbeid er implementert i kommunale delplanar/ sektorplanar. Overordna tiltak Tiltak Ansvarleg Forankring Oversikt over helsetilstanden Folkehelsekoordinator med Rådmannsteam arbeidsgruppe, Systematisere folkehelse i kommunens planar Folkehelsekoordinator mfl Del av sjekkpunkt i planog sakshandsaming Vurdere system for Legekontor/ legevakt m.fl. Helse- og sosial registrering av skader. Interkommunalt folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Interkommunale prosjektgrupper Forslag til tiltak med forankring i ulike sektorar Forslag til tiltak Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Stimulere til fleire sosiale møteplassar eller meir aktivitet der det er etablerte møteplassar Vedlikehald av anlegg og område som innbyr til uformelle samlingar Helserelatert åtferd (ernæring, tobakk, rusmidel, fysisk aktivitet) - Ernæring Syte for at skular og barnehagar følgjer nasjonale retningsliner for sunt kosthald. T.d. forankre i årsplanar Undervisning om tannhelse og ernæring i barnehagar Det bør vere eit minstekrav til servering/ tilbod om drikkevatn, frukt og grønt ved alle arrangement i Ål Tilgang til kaldt drikkevatn i alle offentlege bygg og samlingslokale kan vere eit enkelt tiltak for å gjere sunne val enkelt i Ål - Tobakk og rusmidel Oppretthalde FRI-programmet i skulen Vidareføre MOT Tilby røykesluttkurs/ rettleiing til dei som treng det Følgje opp av-og-til- programmet - Fysisk aktivitet Tverrfagleg/ felles innsats for å nå målet i handlingsplan for betre læring om 60 minutt dagleg fysisk aktivitet Vidareføre arbeidet med Ål52 og tilrettelegging for bruk av turstig Kommunikasjon om snarvegar og turtilbod Støtte opp om frivillige som legg til rette for fysisk aktivitet Ansvarleg/ Forankring Drift og utvikling, kultur, oppvekst mfl Drift og utvikling Oppvekst Oppvekst i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, tannhelsetenesta Arrangørar Drift og utvikling Oppvekst Kultur og oppvekst Helse og sosial ved Frisklivssentralen Helse- og sosial og folkehelsekoordinator Oppvekst Drift og utvikling i samarbeid med blant anna Ål utvikling AS Folkehelsekoordinator med fleire Kultur 12

13 Faste gå til skulen- aksjonar Helse og sjukdom Vidareutvikle Frisklivssentralen Vidareføring og vidareutvikling av skulehelsetenesta Oppretthalde fallførebyggande grupper for eldre Støtte opp om aktivitetstilbod som kan bidra til sunne og friske pensjonistar Etablere eit lokalt skaderegister for å få betre oversikt, og kunne sette inn meir målretta tiltak Oppvekst og Frisklivssentralen Helse- og sosial Oppvekst Helse- og sosial Helse- og sosial, Frivilligsentralen Helse- og sosial ved kommunelegen 13

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn v/britt V. Hauge prosjektleiar (Konsulent, interkomm. SLT koordinator, folkehelsekoordinator)

Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn v/britt V. Hauge prosjektleiar (Konsulent, interkomm. SLT koordinator, folkehelsekoordinator) Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn v/britt V. Hauge prosjektleiar (Konsulent, interkomm. SLT koordinator, folkehelsekoordinator) Prosjektorganisering OPPDRAGSGIVAR Kommunestyra i Leikanger,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.04.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 Arkivsak.-/jpostnr.: 12/85-6, 27.08.2013 AURLAND KOMMUNE Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhold Forord... 2 1. Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025 Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 1 Innhold 1 Innleiing... 4 1.1 Medverknad og organisering av planarbeidet... 5 1.2

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

MASTEROPPGÅVE Ernæring, helse- og miljøfag 2009

MASTEROPPGÅVE Ernæring, helse- og miljøfag 2009 MASTEROPPGÅVE Ernæring, helse- og miljøfag 2009 Gratis frukt og grønsaker i skulen Eit tilbod som fremjar helse og sosial samhandling? Av Gry Tokvam Høgskolen i Akershus Avdeling for yrkesfaglærerutdanning,

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer