STATUS METODE PROSESS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS METODE PROSESS"

Transkript

1 Nasjonal faglig retningslinje for diabetes: Revisjon og digitalisering STATUS METODE PROSESS Prosjektleder Ingvild Felling Meyer, Helsedirektoratet Dagens Medisin Arena Fagseminar Diabetes type 2, Diakonhjemmet, 24. sept 2015

2 Disposisjon Rasjonale for utarbeidelse av retningslinjer og hvorfor behov for revisjon nå? Kunnskapsbasert praksis og styrke på anbefalingene (inkl GRADE- metodikken) Elektronisk publisering anbefalingene løues opp Status for arbeidet med innblikk i noen av de sentrale temaene Implementeringsstrategi og Vltak 2

3 Fra kunnskap ;l nasjonale faglige retningslinjer «Det er vik,g at ny kunnskap og forskningsresultater raskt fanges opp og integreres i nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, slik at disse er i tråd med kunnskapsfronten og kunnskapsbasert praksis.» s

4 Bakgrunn for revisjonen Faglig oppdatering nødvendig; gjeldende retningslinje avslu]et li]eratursøket i 2008 Større fokus på psykisk helse, innvandrerperspekvvet, organisering av tjenesten og henvisningsruvner Elektronisk publisering fra PDF Vl digital versjon Ny metodikk for kunnskapsbasert praksis (GRADE) med større vekt på transparente prosesser og pasientenes preferanser En mulighet for å møte klinikere og påvirke kvaliteten på diabetesomsorgen gjennom implementering 4

5 Verden før GRADE - metodikken 5

6 GRADE metodikken The Grading of RecommendaVons, Assessment, Development, and EvaluaVon Ikke bare vitenskapelig eller forskningsbasert kunnskap/li]eratur legges Vl grunn, men andre aspekter vurderes: Balansen mellom ønskede og uønskede effekter Pasientverdier- og preferanser Kost- nyfe av behandlingen Hele prosessen og vurderingene skal være transparent Utviklet gjennom + 10 år av en internasjonal arbeidsgruppe; The Grade Working Group h]p://www.gradeworkinggroup.org/ 6

7 Veien frem ;l en anbefaling Formulere presise forskningsspørsmål Li]eratursøk Vurdere funn ut i fra klinisk erfaring, brukerpreferanser og kostnader Lage anbefalinger Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 7

8 Presise spørsmål før liferatursøk Pasient- populasjon Intervensjon vs Comparator UMall Vellykket liferatursøk- og gjennomgang - Hvilke mennesker - Hvilke Vltak/ - Hvilke effekter - Hva er problemet? er aktuelle? behandling? - (testet mot hva?) 8

9 5 punkter for GRADEring av Systema;sk Oversiktsstudie (SR) Risiko for systema;ske feil (Risk of bias) seleksjon-, rapporterings-, ujørelses- og deteksjonsbias (vurdert per enkeltstudie) Konsistens/ heterogenitet (samsvar) hvor mye de inkluderte studiene spriker per ujall Appliserbarhet (indirectness) er pasientene, intervensjonen og ujallsmålene relevante for vår populasjon og hvordan vårt helsesystem fungerer? Presisjon hvor mye usikkerhet er kny]et Vl effektesvmatet (størrelsen på KI) og om effekten er klinisk relevant Andre faktorer: Publiserings- skjevhet 9

10 Veien frem ;l en anbefaling Formulere presise forskningsspørsmål Li]eratursøk Vurdere funn ut i fra klinisk erfaring, brukerpreferanser og kostnader Lage anbefalinger Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 10

11 Klinisk erfaring og pasientens ønsker og behov Klinisk betydning: intervensjonens effekt og gevinst se] i forhold Vl andre intervensjoner, kostnader, risikoer Kliniske erfaringer: bivirkninger, compliance etc. Brukerpreferanser og brukerkunnskap: Har brukerne erfaringer med intervensjonen som Vlsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres? Andre faktorer: Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? 11

12 Legekunst anno 2o15 Forskningsbasert kunnskap E]er Per Olav Vandvik, Kunnskapssenteret Kontekst Brukerkunnskap og brukermedvirkning Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 12

13 Veien frem ;l en anbefaling Formulere presise forskningsspørsmål Li]eratursøk Vurdere funn ut i fra klinisk erfaring, brukerpreferanser og kostnader Lage anbefalinger Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 13

14 Anbefalingens styrke Sterk anbefaling: fordelene veier klart opp for ulempene og vi antar at de fleste pasienter vil ønske, og ha ny]e av å følge anbefalingen Ordlyd: Vi anbefaler... Svak anbefaling: det er uklart om fordelene veier opp for ulempene. Ulike valg kan være rikvg for ulike pasienter, og klinikere må vurdere hva som er rikvg i den enkelte situasjon. Ordlyd: Vi foreslår... Styrken på anbefalingen: Indikerer i hvor stor grad vi har tro på at det å følge anbefalingen vil gjøre mer nybe enn skade Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 14

15 Digitalisering - drivere for en ny generasjon retningslinjer på ny] format Helsedirektoratets egne ne]sider Internasjonal retningslinjemetode Strukturert informasjon Database Retningslinjer Anbefalinger - Underliggende informasjon Andre Intrane] (eks. sykehus) Apper Brukeranalyser Lagres og vedlike- holdes e] sted EPJ Elektroniske pasientjounaler Print on demand Tilgjengliggjøres i mange flater og kanaler 15

16 16

17 9 arbeidsgrupper 70 arbeidsgruppemedlemmer Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 17

18 Status innblikk i vik;ge kliniske spørsmål umordringer Medikamentell blodsukkersenkende behandling: - Kan vi GRADE en behandlingsalgoritme? Diagnos;kk av diabetes og risikovurdering: - Kan HbA1c brukes for å finne de med «økt risiko for diabetes»? - Risikokalkulatorer Levevaner og behandling av overvekt og fedme: - Makronæringsstoffer eller sammensab kosthold hva er evidensen? - Overførbarhet fra LOOK AHEAD? 18

19 Forts. Status - UMordringer Nevropa; og Diabe;sk fot - Algoritme for smertebehandling av nevropa, - Monofilament,l å predikere fotsår (og for diagnos,kk av nevropa,)? Forebygging av makrovaskulære komplikasjoner - Forskjell på intervensjonsgrenser og behandlingsgrenser, hva er evidensen? - Sta,ner,l alle? Fra hvilken alder? Styringsparametre - behandlingsmål eller standarddose? Re;nopa; og øyescreening - Økt screeningintervall krav,l Screeningprogram? 19

20 Forts. Status - UMordringer Diabe;sk nefropa; og nyreskade - Nye definisjoner av albuminuri - Henvisningspraksis samarbeid primær og spesialisthelsetjenesten Psykiske lidelser og diabetes - Screening for depresjon? - Integrert behandling («stepped care») samarbeid soma,kk og psykiatri Svangerskapsdiabetes - Nye diagnos,ske kriterier - Overvekt, høyere alder è endret screeningkriterier? - Tidlig diagnos,kk av pre- gestasjonell diabetes med HbA1c? 20

21 Implementering Ny arbeidsprosess for retningslinjer og metode i Helsedirektoratet der implementering er et vikvg element For diabetesretningslinjen: Samlet innspill fra alle de rundt 70 fagfolk som er med i arbeidsgruppene. Grunnlaget i en STRATEGI for implementering; både konseptuelt, organisatorisk og med en rekke konkrete Vltak! è Sentralt er møtearenaer for interakvv læring 21

22 Overordnede implementerings;ltak Foredrag (både arrangert og som del av større arrangement Opplæring/Seminar/ Workshop/e- læring - bruk av NOKLUS- skjema - kasusvkker Informasjonsmateriell, Markedsføring, Media Målgruppe Fordeler Ulemper / umordringer Primær + Spesialist Primær Primær + Spesialist Stort omfang Detaljert, prakvsk bruk, fører Vl økt innrapportering, toveis- kommunikasjon Lite administrasjon Enveiskommunikasjon, overordnet Kostnadskrevende, stor administrasjon Mindre gjennomslagskrau, usikker effekt Samarbeid/Integrering i NEL Primær Stor gjennomslagskrau overfor fastlegene Hdir har ikke oversikt over bruken (eller effekten) Kortversjon, egne flowsheet med algoritmer med presentasjon av beh.mål Primær + (Spesialist) Stor gjennomslagskrau overfor fastlegene, kommunisere beh.mål, (vikvge som KI) Tidskrevende (å lage), usikkert hvilken visuell fremsvlling som gir størst effekt Pasientversjon av retningslinjen Pasienter og pårørende Tilre]elegger for bedre egenomsorg

23 UMordringer evaluering Hvem skal den sendes på høring Vl? Hvordan (og over hvilket intervall) holdes den oppdatert? Finnes det tall for baseline og hvordan måler vi effekten av anbefalingene? Presentasjonsform (elektronisk, tablets, app, kortversjoner, integrert i EPJ?) 23

24 Tidsplan planlagte høringer publisering Sept/Okt: 2 møter med ekstern referansegruppe Uke 43/44: Gjennomgang av innspill (fra ekstern ref.gr.) Uke 45: INTERN høring (3 ukers frist. Gjennomgang av innspill: 3-4 uker) Uke 51: EKSTERN høring (3 mnd frist. Gjennomgang av innspill: 6-8 uker) Mai 2016: PUBLISERING Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 24

25 og det skal markeres Takk for oppmerksomheten! Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 25

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 22. august 2014 Kl.: 09.00 til ca. 11.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 22. august

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Minstekrav for fagprosedyrer.

Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Klinikere trenger fagprosedyrer hver dag. Skal det være

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Fra handling til samhandling 2014 2019

Fra handling til samhandling 2014 2019 Fra handling til samhandling 2014 2019 Helse Nords diabetesplan Evaluering og revisjon av handlingsplan for diabetes 2008 2013 Rapport fra Helse Nords fagråd for diabetes 2013 Forord Helse Nords handlingsplan

Detaljer

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET The AGREE Collaboration / Sosial- og helsedirektoratet Juli 2003 COPYRIGHT OG KOPIERING Dette dokument er et resultat av et internasjonalt samarbeid.

Detaljer

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Det blåser en retningslinjevind over helsenorge. Helsedirektoratet utvikler Nasjonale retningslinjer og veiledere på løpende bånd, som et virkemiddel for å bringe

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på retningslinjene? Hva forteller retningslinjene? Kan retningslinjene være til hjelp i praksis? Under de

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Arbeidsgruppe 3 Ressursbruk og oppgavefordeling innen psykisk helsevern for barn og unge Mars 2012 2 1. Forord...

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer