Virksomhetsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2006"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2006 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens 1. Rapportering Landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og kompetansesentre Virksomhetsrapport 2006 Navn på funksjon/senter: Kort omtale av virksomheten som gir en beskrivelse av aktiviteten Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens 1. Analysevirksomhet, metodeutvikling og oppbygging av stammebank. 2. Nasjonal nettverks- og kompetanseoppbygging gjennom kurs (videre- og etterutdanning)- og formidlingsarbeid og nasjonale forskningsprosjekter 3. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid med blant annet ekstern finansiering (Helse Nord, NFR og EU) Driftsregnskap for 2006: Regnskap vedlegges vedlegg 1 Kapitalregnskap (utstyr og Regnskap vedlegges vedlegg 1og 2 investeringer) for 2006: Rapport som konsentrerer seg 1. Analysevirksomhet: Analysevolum er stabilisert og om aktiviteten i 2006: konsentrert om undersøkelse av Enterobacteriaceae med Her skal det inngå en kort omtale nedsatt følsomhet for oxyimino-cefalosporiner, av resultater innen karbapenemresistente P. aeruginosa og pasientbehandling*, forskning og vankomycinresistente enterokokker. Stammebank: Er undervisning samt omtale av hovedsakelig utvidet med egne referansestammer med veiledning, spredning, opplæring definerte resistensmekanismer fra våre publikasjoner i av kompetanse overfor andre Benyttes til kvalitetssikring av sykehus, helsepersonell m.m. resistensbestemmelser generelt og i Norsk overvåkingssystem for resistente mikrober (NORM) samt kursvirksomhet. 2. Nasjonal kompetanseoppbygging gjennom metodeutvikling/-evaluering og nasjonale resistensstudier. Arrangør av kurs for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin (Legers videre- og etterutdannelse TØ22354) november Deltakelse i grunn-, etter- og videreutdannelse, totalt 25 timer. 3. Forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale mikrobiologiske miljøer. Omtale av årsak til kvalitative og/eller kvantitative endringer i aktivitet i forhold til året før: Se vedlegg 3 for mer utfyllende beskrivelse. Analysevirksomheten er økt i senterets 5. driftsår. Se vedlegg 4. Oversikt over ev. publiserte I alt publikasjoner herunder 7 artikler, 6 abstrakts/ postere, 9

2 artikler i 2005: foredrag og 3 doktorgradsavhandlinger. Se vedlegg 5. Oversikt over hvilke forskningsprosjekter en har deltatt i 2006: Nøkkeltall for år 2006: Bemanning (antall årsverk) 1. Senteret koordinerer nasjonale studier: (i) Forekomst og mekanismer for makrolidresistens hos pneumokokker og gruppea streptokokker (avsluttet 2006). (ii) Forekomst og mekanismer for nedsatt følsomhet for oxyiminocefalosporiner hos Enterobacteriaceae. (iii) Plasmidmediert kinolonresistens hos norske kliniske E. coli-isolater. 2. Det pågår prosjekter i samarbeid med enkelte norske medisinske mikrobiologiske miljøer: (i) ESBL-studie (Ullevål sykehus). (ii) Karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa (Rikshospitalet). (iii) Molekylære studier av det første ESBL-utbrudd på norske sykehus (Stavanger Universitetssykehus). (iv) E. coli mutatorstudier (Rikshospitalet) 3. Forskning på basale mekanismer for: (i) Utvikling av sykdomsfremkallende, multiresistente enterokokker og stafylokokker. (ii) Antimikrobielle peptider mekanismer og resistensutvikling. (iii) Mekanismer for stabilisering og persistens av resistensgener i fravær av antibiotikaseleksjon. 4. Avsluttet deltakelse i EU-prosjekt i EUs 5RP (ARTRADI) og påbegynt deltakelse i nytt prosjekt i EUS 6RP (ACE). 5. Prosjektleder i NFR-prosjekt /V40. Totalt 14.2 årsverk: 10 årsverk finansiert ved egne midler fra Universitetssykehuset, Universitetet, Norges forskningsråd, separate forskningsmidler fra Helse Nord, EU + 4,2 årsverk finansiert ved øremerket tilskudd fra Helse Nord. Se vedlegg 6. Ikke aktuelt Ikke aktuelt Antall sykehusopphold* Omtale av liggetid, ev. gjennomsnittlig liggetid*: Antall polikliniske/-dagkirurgiske Ikke aktuelt konsultasjoner*: Annet: Referat fra møte med referansegruppen (vedlegg 7). Tromsø 31. januar 2007 Gunnar S Simonsen Avdelingsleder Avdelingsoverlege dr. med Arnfinn Sundsfjord, Daglig leder K- res, overlege Professor dr. med 1

3 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Avdeling for mikrobiologi og smittevern Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse NORD RHF 8038 BODØ 31. januar 2007 Vedlegg 3: Aktivitetsbeskrivelse 2006 Bakgrunn Det medisinsk mikrobiologiske miljø ved UNN og UiT søkte i 1997 om opprettelsen av et Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res). Senteret ble godkjent av Departementet i 2000 (Rundskriv I-8/2000). K-res er organisert som en egen seksjon under Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN, og er gjennom felles satsningsområder fagligfunksjonelt integrert med Universitetsavdeling (Avdeling for mikrobiologi og virologi, Institutt for medisinsk biologi, UiT). K-res har ansatt en overlege med professorkompetanse i deltidsstilling som daglig leder, en spesialbioingeniør, en overingeniør, en forsker med doktorgrad (dr scient) og en doktorgradsstipendiat. I tillegg er en rekke ansatte og studenter ved Universitetsavdelingen og andre seksjoner ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN, tilknyttet K-res gjennom prosjektarbeid. K-res har siden 2002 hatt årlige møter i sin referansegruppe med representanter fra alle helseregioner. K-res primære oppgaver er å: (i) Etablere, utvikle og utføre nærmere definerte fenotypiske og molekylære analyser for påvisning og karakterisering av antibiotikaresistente bakterier som en referansefunksjon for norske mikrobiologiske avdelinger. (ii) Drive nasjonal kompetanseoppbygging, kurs- og formidlingsvirksomhet om antibiotikaresistens i samarbeid med andre. (iii) Drive forskning på et høyt internasjonalt nivå på utvalgte områder. Beskrivelse av aktiviteten for Analysevirksomhet, metodeutvikling og oppbygging av stammebank (bakteriestammer med biokjemisk og genetisk veldefinerte resistensegenskaper). Her har vi per i dag et metode- og stammebankrepertoar innen klinisk viktige områder som: a. Glykopeptideresistente enterokokker og stafylokokker b. Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) c. Makrolidresistente Streptococcus pneumoniae og Streptococcus pyogenes d. Gram negative stavbakterier med nedsatt følsomhet for nyere betalaktamantibiotika. 2

4 Referansestammene er tilgjengelige for og har vært sendt til norske mikrobiologiske avdelinger til bruk i deres kvalitetsikringsarbeid, som kontrollstammer i NORM og til bruk i undervisning ved det nasjonale resistenskurset i regi av AFA. Metoder for påvisning og molekylær karakterisering av tilsendte kliniske isolater fra medisinske mikrobiologiske avdelinger er etablert og videreutvikles på definerte områder. Analysevirksomhet er stabilisert i antall i 2006, men har endret profil i henhold til endringer i prioriterte problemstillinger (se vedlegg 4). 2. Nasjonal nettverks- og kompetanseoppbygging. a. Samarbeid med Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) nasjonalt helseregister: Molekylære typingsanalyser av resistente mikrober. b. Samarbeid med Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) oppnevnt av SHdir: Skriftlig avtale om samarbeid i metodeevalueringer for påvisning av resistens og i arbeidet med å kvalitetssikre denne aktiviteten i norske mikrobiologiske laboratorier. K-res daglige leder er også leder av AFA. c. Samarbeid med Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt: Molekylære epidemiologiske studier av stammematerialer med S. pneumoniae, S. pyogenes og S. aureus (genotyping med multi-locus sekvensering). d. K-res arrangerte november 2006 i samarbeid med AFA et 3-dagers nasjonalt kurs i antibiotikaresistens for norske spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin med 20 deltakere. e. K-res daglige leder var med i programkomiteen for et svensk-norsk-dansk 2-dagers metodemøte om resistensbestemmelse i Gøteborg mai 2006 med deltakere fra de fleste norske mikrobiologiske laboratoriene. 3. Forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt a. Nasjonalt: K-res har koordinert/koordinerer flere nasjonale resistensstudier i samarbeid med de fleste norske mikrobiologiske avdelinger innsamlet gjennom NORM: (i) Makrolidresistente pneumokokker og gruppe A streptokokker. Arbeidet ble foreløpig avsluttet med Pia Littauers doktorgradsarbeid i juni (ii) Studier av ulike kliniske Enterobacteriaceae-species med nedsatt følsomhet for oxyiminocefalosporiner. (iii) Forekomst av plasmidmediert nedsatt kinolon-følsomhet hos Escherichia. coli med oppstart i Fra er det startet opp nye samarbeidsprosjekter med nasjonale partnere med henholdsvis Ullevål Universitetssykehus (molekylær epidemiologisk studie av ESBL-produserende Escherichia coli), Rikshospitalet (karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa), Stavanger Universitetssykehus (karakterisering av det første utbrudd med multiresistente ESBL-produserende E. coli på et norsk sykehus) og Rikshospitalet Universitetet i Oslo ved professor Tone Tønjum (mutatormekanismer i utviklingen av multiresistente E. coli). Molekylære bakteriologiske forskningsprosjekter med professor Ingolf Nes, Universitetet for Miljø og Biovitenskap blant annet gjennom et felles NFRfinansiert enterokokk-forskningsprosjekt med en ny postdoc-stilling i vårt fagmiljø (fra sept-2005). RNaseP-prosjekt i samarbeid med professor Steinar Johansen gruppe ved UiTø. 3

5 b. Internasjonalt: K-res har knyttet til seg senior lecturer Timothy R Walsh, PhD, fra Department of Microbiology, Cardiff University, UK, som ekstern fagkonsulent. Han er en internasjonalt anerkjent forsker innen antibiotikaresistens generelt og innen området betalaktamaser hos Gram-negative stavbakterier spesielt. Vi vil gjennom forskningssamarbeid og -opphold benytte oss av hans forskningsmiljø til kompetanseutvikling. Inntil høsten 2006 arbeidet Walsh ved Universitetet i Bristol og en av våre postdoktorer hadde et studieopphold der 8 måneder i Samarbeid med forskere fra England, Finland, Frankrike, Italia og Skottland gjennom partnerskap i et EU-finanisert forskningsprosjekt (ARTRADI Antimicrobial Resistance Transfer From and Between Gram-Positive Bacteria of the Digestive Tract and Consequences for Virulence) i EUs 5. rammeprogram. Prosjektet ble formelt avsluttet i desember 2005, men gjenstående publiseringsarbeid har pågått/vil pågå i Vi er også med som en av 12 partnere i en nytt EU-prosjekt (ACE Approaches to Control multi-resistant Enterococci: Studies on molecular ecology, horizontal gene transfer, fitness and prevention) i siste utlysning i det 6. rammeprogram med oppstart 1. februar Vi leder en av i alt 6 arbeidspakker som samler ulike studier av mobile genetiske elementer i Enterococcus faecium og E. faecalis. Dette er en naturlig forlengelse av molekylære bakteriologiske forskningsprosjekter med blant annet Rob Willems (Universitetet i Utrecht, Nederland) og Lars Bogø Jensen (Veterinærinstituttet i København, Danmark) som ble startet opp i Antibiotikaresistens hos vanlige sykdomsfremkallende bakterier fra Arkhangelsk i samarbeid med dr. med Vegard Skogen (UNN/UiTø), professor Tatiana Bashukova (Arkhangelsk, Russland) og dr. Magnus Unemo (Ørebro, Sverige). Tre av våre postdoktorer har hatt utenlandsopphold i (i) Ørjan Samuelsen (finansiert av Helse Nord) var 8 måneder ved dr. Walsh laboratorium i Bristol med hovedvekt på molekylære studier av metallobetalaktamaser fra kliniske P. aeruginosa-isolater. (ii) Anne-Merethe Hanssen (NFR) startet et 10-mndrs opphold i Elizabeth Grohmanns gruppe i Berlin med molekylære studier av Type- 4-lignende sekresjonssystemer i enterokokker i oktober-2006 med eksternt reisestipend. (iii) Eirik W. Lundblad (Helse Nord) startet et 11-måneders langt opphold i professor Sidney Altmanns gruppe, Yale i august 2006 (RNasePprosjektet) med eksternt reisestipend. 4. Forskningsformidling - publikasjoner (se vedlegg 5) a. Molekylære epidemiologiske studier av antibiotikaresistens: Doktorgrad 2, 5 og 6. Artiklene 7, 8, 9 og 11. Abstrakt 4 og 6. Foredrag 5, 6 og 8. b. Basalforskning: Artikkel 1 og 3 og bokkapittel 10. Abstrakt 1 og 5. Foredrag 1, 2, 3 og 7. c. Resistensmekanismer og diagnostikk: Artikkel 4. Abstrakt 2 og 3. Foredrag 6, 8 og Møte i Referansegruppen for K-res 6. november 2006 avviklet vi det 5. møtet i Referansegruppen for K-res med representanter for alle helseregioner. Referat er vedlagt (vedlegg 7). Professor Signe 4

6 Ringertz (Aker Universitetssykehus) ble i 2006 erstattet av professor Tone Tønjum (Rikshospitalet). 6. Hospitering, faglige symposier og prosjektsamarbeidsmøter ved K-res Vi arrangerte et internasjonalt enterokokk-forskningssymposium i april 2006 koblet opp til prosjektmøter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Ressurser De totale ressurser i vårt medisinsk mikrobiologiske miljø som ble brukt til forsknings- og utviklingsarbeid innen antibiotika og antibiotikaresistens var for 2006 anslått til kr (se vedlegg 6). Dette er sammensatt av to deler; (a) Interne eksisterende ressurser ved UNN og UiT; kr Dette inkluderer eksternt finansierte stillinger via NFR, EU og Toppforskningsmidler fra Helse Nord. (b) Eksterne ressurser som er tildelt fra Departementet via Helse Nord; kr Avsluttende kommentarer Kompetansesenteret har i det 6. driftsåret etablert en nasjonal funksjon på dette fagområdet. Dette er etablert i samråd med referansegruppen og i samarbeid med andre sentrale nasjonale aktører (NORM, AFA, Folkehelseinstituttet), og norske medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Samarbeid om nasjonale kurs- og kompetanseoppbygging og forskning er etablert. Nytt for 2006 er K-res som arrangør av kurs i antibiotikaresistens for spesialistkandidater (Legers videre- og etterutdannelse) i samarbeid med AFA. Vi har eksterne bevilgninger fra Norges forskningsråd for perioden og har et etablert internasjonalt nettverk blant annet gjennom partnerskap i EU-finansierte forskningsprosjekter og ansettelse av en ekstern fagkonsulent. Analysevirksomheten er stabilisert i antall fra Informasjon om K-res finnes på Internett ( Vi mener dette arbeidet er viktig i den nasjonale dugnad for å begrense etablering og spredning av antibiotikaresistente bakterier, av WHO definert som et folkehelseproblem. Det er derfor viktig at ekstern finansiering videreføres for å ivareta og videreutvikle våre nasjonale funksjoner og kompetanse. Med vennlig hilsen Gunnar S Simonsen Avdelingsleder Avdelingsoverlege dr.med Arnfinn Sundsfjord Daglig leder K-res Overlege, Professor dr. med 5

7 Vedlegg 2. Kapitalregnskap - utstyrsinvesteringer 2006 Det er investert i mindre laboratorie-/ikt-utstyr for totalt kr

8 Vedlegg 4 Analysevirksomhet norske kliniske isolater 2006: Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Undersøkelse Glykopeptidresistente enterokokker Makrolidresistente streptokokker Bredspektret betalaktamresistens host Gram negative stavbakterier Karbapenemresistente non-fermentative Gram-negative stavbakterier (Pseudomonas etc.) Antall Kommentar isolater 20 Funksjon fra oppstart Feno- og genotypisk undersøkelse av resistensmekanismer hos tilsendte kliniske isolater. En svak økning i antall prøver fra Funksjon fra Avviklet i løpet av 2004 fordi kompetansen er etablert lokalt/regionalt i det medisinske mikrobiologiske miljøet. 235 Funksjon fra 2003 for Enterobacteriaceae med nedsatt følsomhet for bredspektrede betalaktamantibiotika. Som ventet har antall ESBL-analyser gått ned (ca 70 analyserte prøver i 2006). Majoriteten av undersøkelsene har vært påvisning av forhøyet AmpC-produksjon hos E.coli. 50 Ny funksjon etablert i løpet av Tilsvarende aktivitet som i Feno- og genotypisk undersøkelse av resistensmekanismer hos tilsendte kliniske isolater. Diverse 6 Diverse stammer med mistanke om spesielle resistensmekanismer (herunder heteroresistente MRSA, BLNAR og med mistanke om nedsatt følsomhet for cefalosporiner hos meticillin-resistente gule stafylokokker) og til genotypisk species-identifisering. 7

9 Vedlegg 5. Antimikrobielle midler og antimikrobiell resistens: publikasjoner utgått fra det medisinsk mikrobiologiske miljø ved UNN og UiT, samt oversikt over undervisning, foredrag og informasjonsvirksomhet i 2006 Artikler (n= 6), doktorgrader (n=3) og bokkapittel (n=1) 1. Fiskaa, T; Lundblad, EW; Henriksen, J; Johansen, S; Einvik, C. RNA reprogramming of alphamannosidase mrna sequences in vitro by myxomycete group IC1 and IE ribozymes. FEBS Journal 2006; Grude, N. Urinary tract infections with emphasize on bacterial etiology, sensitivity, virulence and clonal distribution. Dr. scient. Thesis, University of Tromsø ISBN Hanssen, AM; Sollid, JUE. SCCmec in staphylococci: genes on the move. FEMS Immunology and Medical Microbiology 2006; Hjelmevoll, SO; Olsen, ME; Sollid, JUE; Haaheim, H; Unemo, M; Skogen, V. A fast real-time polymerase chain reaction method for sensitive and specific detection of the Neisseria gonorrhoeae pora pseudogene. Journal of Molecular Diagnostic 2006;8(5): Klingenberg, C. Coagulase-negative staphylococci and neonatal infections: Studies on epidemiology, antibiotic resistance, virulence factors and treatment. Dr. med. Thesis, University of Tromsø ISBN Littauer, P. Macrolide resistant Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes and Viridans Group of Streptococci in Norway: Phenotypes, Genotypes, Reservoirs and Population Structure. Dr. med. Thesis, University of Tromsø ISBN Littauer, P; Caugant, DA; Sangvik, M; Hoiby, EA; Simonsen, GS; Sundsfjord, A. Macrolideresistant Streptococcus pyogenes in Norway: Population structure and resistance determinants. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006;50(5): Palmieri, C; Vecchi, M; Littauer, P; Sundsfjord, A; Varaldo, PE; Facinelli, B. Clonal spread of macrolide- and tetracycline-resistant (erma teto) emm77 Streptococcus pyogenes isolates in Italy and Norway. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006;50(12): Sørum, M; Johnsen, PJ; Aasnæs, B; Rossvoll, T; Kruse, H; Sundsfjord, A; Simonsen, GS. Prevalence, Persistence, and Molecular Characterization of Glycopeptide-Resistant Enterococci in Norwegian Poultry and Polutry Farmers 3 to 8 years after the Ban on Avoparcin. Applied and Environmental Microbiology 2006;72(1): Werner G, Dahl KH, Willems RJL Composite elements encoding antibiotic resistance in Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis, p In N Kobayashi. (ed.), Drug Resistance of Enterococci: Epidemiology and Molecular Mechanisms. Research signpost, Kerala, India. ISBN: Vorobieva V, Firshova N; Abapkova T, Leniv I, Haldorsen BC, Unemo M;. Skogen V Antibiotic Susceptibility of Neisseria gonorrhoeae in Arkhangelsk, Russia. Sex Transm Infect Sep 13; [Epub ahead of print] Abstrakt 1. Dahl, KH; Bjørkeng, EK; Tadesse, GT; Butaye, P; Willems, RJ; Sollid, JUE; Sundsfjord, A. Dissemination of ccra- and ccrb-like in enterococci. 2nd FEMS Congress of European Microbiologists, Madrid; Haldorsen, B; Lundblad, EW; Aasnæs, B; Dahl, KH; Hanssen, AM; Simonsen, GS; Walsh, TR; Sundsfjord, A. Evaluation of an AmpC disk test and genetic detection of imported ampc-genes in 8

10 Norwegian clinical strains of E. coli. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice; Karlsen, J; Sollid, JUE; Hanssen, AM. Validation of modified multiplex Real-Time PCR detection of MRSA SCCmec types I-V. 2nd FEMS congress of European Microbiologists; Littauer, P; Haldorsen, BC; Kraemer, M; Aasnæs, B; Simonsen, GS; Sundsfjord, A. Macrolide resistant determinants are prevalent and readily selected for in viridans group streptococci among healthy Norwegian adults. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice; Rosvoll TS, H Sletvold, LB Jensen, PJ Johnsen, H Hasman, GS Simonsen, KM Nielsen, A Sundsfjord Molecular ecology of mobile genetic elements in Enterococcus faecium. Prevalence and diversity of plasmid-related PSK-systems and repa genes. 2 nd FEMS Congress of European Microbiologists, Madrid, Spain. 6. Unemo, M; Vorobieva, V; Firsova, N.; Ababkova, T.; Lenev, T.; Haldorsen, BC; Skogen, V. A view of the Neisseria gonorrhoeae population transmitted in Arkhangelsk, Russia: phenotypic and genetic characteristics. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; Foredrag 1. Bjørkeng, EK; Tadesse, G; Butaye, P; Willems, R; Sollid, JUE.; Sundsfjord, A; Dahl, KH. Dissemination of ccra- and ccrb-like in CC-17 of Enterococcus faecium. National Conference on Microbial Sciences and Technology, Oslo; Bjørkeng, EK; Tadesse, G; Butaye, P; Willems, R; Sollid, JUE; Sundsfjord, A; Dahl, KH. CcrA/B - a New Gene Capture System in E. faecium? CAMST seminar, Tromsø; Dahl KH. Down-regulation of gene expression in Gram-positive bacteria using ribonuclease P (RNase P). RNA minisymposium, The molecular biology of RNA group, Norwegian Costal Liner, March 1, Hjelmevoll S., M. Olsen, JUE Sollid, H. Haaheim, M. Unemo, K. Melby, H. Moi, V. Skogen Clinical validation of a real-time PCR detection of Neisseria gonorrhoeae pora vs cultivation based techniques. 22nd IUSTI-Europe conference on sexually transmitted infections. Versailles, France. 5. Naseer, U; Haldorsen, BC; Tofteland, S; Dahl, KH; Simonsen, GS; Walsh, TR.; Sundsfjord, A. Virulent clones of E. coli are associated with CTX-M type ESBL-production and multi-resistance in Norway. Årskonferansen 2006, Nasjonalt Folkehelseinstitutt; Klingenberg, C; Rønnestad, A; Abrahamsen, T; Sollid, JUE; Flaegstad, T. Persistent strains of coagulase negative staphylococci in a neonatal intensive care unit characterized by high levels of biofilm production and antibiotic resistance. 24th Annual meeting of the european society for paediatric infectious diseases - ESPID; Sundsfjord, A. The origin and spread of enterococcal resistance genes. Annual Meeting Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy, Uppsala; Sundsfjord, A. Mekanismer for karbapenemresistens i norske Pseudomonas aeruginosa isolater. Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt; Sundsfjord, A. Pseudomonas aeruginosa - en utfordring for oss alle. Vårmøte i klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Oslo;

11 Undervisning-, veiledning- og informasjonsvirksomhet overfor andre deler av helsetjenesten Representanter for K-res har gitt undervisning i antibiotikaresistens i grunnutdanningen for medisinerstudenter ved Universitetet i Tromsø (3 timer i 2006). Kurs i antibiotikaresistens for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin november 2006 i samarbeid med AFA (Legers videre- og etterutdannelse). Informasjon om K-res og dets tilbud og aktiviteter er tilgjengelig på Internett ( Diverse foredrag se over. Annet Forsker Kristin Hegstad Dahl: (i) Bistilling ved Avdeling for Mikrobiologi og Virologi, IMB, Universitetet i Tromsø (ii) Opponent ved 2 doktorgradsdisputaser. Daglig leder Arnfinn Sundsfjord: (i) Leder for AFA i (ii) Bistilling ved Divisjon for smittevern, Nasjonalt Folkehelseinstitutt tilknyttet rådgivning innen antibiotikaresistens. Avsluttet i (iii) Medlem av Antibiotikakomiteen, ledet av Direktøren for Divisjon for smittevern, for oppfølging av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens. (iv) I programkomiteen for antibiotikaresistensmøte Gøteborg mai 2006 (for danske, norske og svenske mikrobiologiske avdelinger). (v) Faglig medarbeider Tidsskrift for Den norske lægeforening. (vi) Editor Clinical Microbiology and Infection. (vi) Opponent ved 2 doktorgradsdisputaser. 10

12 Vedlegg 6. Oversikt over ressursbruk 2006: Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens De totale midler knyttet til fagmiljøet som arbeidet med antibiotikaresistens inkludert Kompetansesenteret var kr for år Dette beløpet er sammensatt av to deler; (A) Interne ressurser ved UNN og UiT, anslått til kr (B) Eksterne ressurser fra Departementet via Helse Nord som særskilt tilskudd kr A. Interne ressurser Følgende personalressurser og større vitenskapelig utstyr i det medisinske mikrobiologiske miljøet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) var direkte knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid innen antibiotikaresistens. Inkluderer eksterne midler fra NFR, EU og Toppforskningsmidler fra Helse Nord. Personell/ Kapitalkrevende vitenskapelig utstyr Antall/%-stilling 1000 kroner 1. Personell Faste topp-/mellomstillinger (UiT) 3/ Overlege i forskning og utviklingsarbeid (UNN) 0.5/ Stipendiat (UiT) 1/ Postdoc NFR (UiT) 1/ Postdoc Helse Nord (UNN) 2/ Stipendiat (UNN og Helse Nord) 1/ Teknikerstilling (UiT) 0.5/ Teknikerstilling (UNN) 0.5/ Teknikerstilling Helse Nord fra mai-05 (UNN) 1/ Totalt *, Nedskrevet verdi B. Budsjett Eksterne ressurser se regnskap vedlegg 1. Poster Tusen kroner Personale inkl sosiale utgifter Lønn ingeniør (x 2), stipendiat, forsker, daglig leder deltid og ekstern fagkonsulent Drift Drift analyser av tilsendte stammer og forskning: laboratoriereagenser, referansestammer, dyrkningsmedier etc. Reiser, utstyr, annet Tidsskrifter, faglige reiser, mindre laboratorieutstyr, representasjon Sum Totalt

13 Vedlegg 7. Referat fra møte i referansegruppen for K-res Onsdag kl , Radisson SAS Scandinavia Hotell, Oslo Tilstede: Asbjørn Digranes, Trond Jacobsen, Yngvar Tveten, Martin Steinbakk og Gunnar Skov Simonsen fra referansegruppa. Kristin Hegstad Dahl, Ørjan Samuelsen, Umaer Naseer, Bettina Aasnæs, Arnfinn Sundsfjord og Bjørg Haldorsen fra K-res. Forfall: Ørjan Olsvik og Tone Tønjum fra referansegruppa Agenda: 1. Referat fra møte Aktivitetsrapport 2005 til Helse-Nord 3. Gjennomgang av aktiviteter 2006 og satsningsområder for Kurs i resistensbestemmelse Nytt medlem i referansegruppen 6. Faglige innlegg 7. Eventuelt Ad 1 Referat fra møte Referatet fra møtet i referansegruppa i 2005 var allerede godkjent på sirkulasjon og ble kort gjennomgått. Ad 2 Aktivitetsrapport 2005 til Helse-Nord Aktivitetsrapporten for 2005 til Helse Nord ble gjennomgått uten merknader Ad. 3 Gjennomgang av aktiviteter for 2006 og satsingsområder for 2007 Kristin orienterte kort om RNAse P-prosjektet som er i gang for målrettet å kunne slå ut genuttrykk hos enterokokker. En mer omfattende gjennomgang av enterokokkforskningen vil bli gitt på møtet i referansegruppen i Satsingsområder innen definerte resistensmekanismer har i 2006 vært utvikling av fenotypiske metoder for påvisning av forhøyet AmpC-produksjon i Escherichia coli, genotypisk påvisning av plasmidmediert bla AmpC samt utvikling av biokjemisk assay for hydrolyse av imipenem/meropenem som er en gullstandard for påvisning av karbapenemaseproduksjon hos Pseudomonas aeruginosa. K- res har lyktes med dette og en nærmere orientering ble gitt under faglige innlegg. Kommentarer til hjemmesiden: Stort utviklingspotensial. Bør være et satsingsområde i Kommentarer til stammebank: Sertifisering av stammer - referansestammer fra K-res bør inneholde et utvalg av tester som bekrefter stammens særtrekk. Videre bør stammen undersøkes/kontrolleres ved ankomst laboratoriet. Sporbarhet viktig. Holdbarhet av stammer i fryseboks må avklares. Satsingsområdene for 2007 vil være: (i) Fortsatt utviklingsarbeid innen AmpC med blant annet utvikling av RealTime-PCR for kvantitering av mrna for den kromosomale bla AmpC hos E. coli. Videreføring av referanseundersøkelser på E. coli og Klebsiella pneumoniaestammer med AmpC-profil. (ii) Referanseundersøkelse av P. aeruginosa-stammer med mistanke om MBL-produksjon. (iii) Videreføring av en molekylær epidemiologisk studie av 12

14 plasmidmediert kinolonresistens hos E. coli (NORM-materialet + et større svensk materiale fra Gunnar Kahlmeters gruppe). Referansegruppen gav uttrykk for at K-res samlede aktiviteter var meget tilfredsstillende og sluttet seg til satsingsområdene for Ad 4 Kurs i resistensbestemmelse 2006 K-res skal i samarbeid med AFA arrangere et legers videre- og etterutdanningskurs om Antibiotikaresistens for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin i Tromsø november, Kursprogrammet ble gjennomgått. Ad 5 Nytt medlem av referansegruppen Professor Tone Tønjum, Rikshospitalet, har sagt seg villig til å bli medlem av referansegruppen etter at Signe Ringertz gikk ut. Ad 6 Faglige innlegg i henhold til agenda (i) Plasmidmediert AmpC v/ Bjørg Haldorsen, (ii) Molekylær epidemiologi av CTX-M positive E.coli v/ Umaer Naseer, (iii) Metallo-betalaktamaser v/ Arnfinn Sundsfjord, (iv) Biokjemisk assay for karbapenemaseaktivitet v/ Bettina Aasnæs, (v) Oppsummering av post-doc opphold i Bristol og informasjon om nytt forskningsprosjekt v/ Ørjan Samulesen Ad 7. Eventuelt Andre kommentarer fra referansegruppen: (i) K-res bør sende ut beskrivelse av borsyremetoden til påvisning av AmpC-produksjon hos E. coli og K. pneumoniae i forbindelse med halvårlig info-skriv i desember. (ii) K-res bør fortsette å videreutvikle metoderepertoaret. (iii) Det er positivt at K-res tar opp nye prosjekter og utvikler nye metoder. Mer rutinepregede analyser bør etter hvert overleveres til laboratoriene. (iv) K-res bør bidra med på å finne egnete stammer til Ring-testene. Referenter Bjørg Haldorsen og Arnfinn Sundsfjord 13

Virksomhetsrapport 2005

Virksomhetsrapport 2005 Virksomhetsrapport 2005 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens 1. Rapportering Landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og kompetansesentre Virksomhetsrapport 2005 Navn på funksjon/senter:

Detaljer

Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 01.

Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 01. Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Mikrobiologisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Årsrapport 2008 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens

Årsrapport 2008 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens Årsrapport 2008 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens BESKRIVELSE Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) ble godkjent av Departementet

Detaljer

3.1.3 Påvisning av antibiotikaresistens

3.1.3 Påvisning av antibiotikaresistens Nasjonalt kompetansesenter NK-UNN2: 3.1.3 Påvisning av antibiotikaresistens Ansvarlig: Gunnar Skov Simonsen (gunnar.skov.simonsen@unn.no), UNN Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

Detaljer

Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 26.

Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 26. Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Mikrobiologisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Den neste bølgen? Multiresistente Gramnegative staver Industriseminar 11. november 2008

Den neste bølgen? Multiresistente Gramnegative staver Industriseminar 11. november 2008 Den neste bølgen? Multiresistente Gramnegative staver Industriseminar 11. november 2008 Arnfinn Sundsfjord K-Res, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Universitetet i Tromsø 1 Agenda Forekomst Betalaktamaser

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2005

ÅRSMELDING FOR NORM 2005 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ÅRSMELDING FOR NORM 2005 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2006

ÅRSMELDING FOR NORM 2006 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ÅRSMELDING FOR NORM 2006 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Oppsummering. Aktiviteter. nordiske MRSA-presentasjonene på samme plattform. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse.

Oppsummering. Aktiviteter. nordiske MRSA-presentasjonene på samme plattform. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse. Oppsummering 2009 Nasjonalt Referanselaboratorium for Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) ivaretar landets mikrobiologiske karakterisering av MRSA på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Oppsummering. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse.

Oppsummering. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse. Oppsummering 2009 Nasjonalt Referanselaboratorium for Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) ivaretar landets mikrobiologiske karakterisering av MRSA på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Rapport kvartal 2/2013 Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Folkehelseinstituttet vil fremover publisere kvartalsvise rapporter om forekomst av infeksjon og bæreskap forårsaket av utvalgte

Detaljer

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Rapport kvartal 4/2013 Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Folkehelseinstituttet publiserer kvartalsvise rapporter om forekomst av infeksjon og bæreskap forårsaket av utvalgte resistente

Detaljer

Årsrapport 2010 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens

Årsrapport 2010 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens Årsrapport 2010 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens BESKRIVELSE Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) ble godkjent av Helse

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Prosjektrapport 3-2014 Mars 2014 Forekomst av ESBL M-C (plasmid-mediert AmpC) i Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae isolater

Detaljer

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016 Resistensrapport for Sykehuset Innlandet Rapportmalen er utarbeidet av Seksjon for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus, brukt med tillatelse fra seksjonsoverlege Silje Bakken Jørgensen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2008

ÅRSMELDING FOR NORM 2008 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ÅRSMELDING FOR NORM 2008 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 15 Brukerundersøkelsen 15 Gjennomført mai/juni 15 NORM-ansvarlig lege og bioingeniør v/ 22 medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge ble invitert til å delta spørsmål i Questback-format

Detaljer

Årsrapport 2011 - Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens

Årsrapport 2011 - Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens Årsrapport 2011 - Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens BESKRIVELSE Nasjonal kompetansetjeneste innen fenotypiske og molekylære analyser for påvisning

Detaljer

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Rapport kvartal 3/2013 Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Folkehelseinstituttet publiserer kvartalsvise rapporter om forekomst av infeksjon og bæreskap forårsaket av utvalgte resistente

Detaljer

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital 1 2 Works Progress Administration, 1936 From: Trends in Infectious Disease Mortality in

Detaljer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer Antibiotikaresistens og resistensmekanismer RELIS Fagseminar 290118 Overlege Hege Enger Avd. for medisinsk mikrobiologi St Olavs hospital Disposisjon Introduksjon Hva er antibiotikaresistens? Eksempler

Detaljer

Resistensutvikling og overvåking i Norge

Resistensutvikling og overvåking i Norge Resistensutvikling og overvåking i Norge Gunnar Skov Simonsen Bioingeniørdagen 29.3.217 Hva er resistens? Kliniker: Antibiotika virker ikke! Manglende effekt ut fra klinikk og erfaring Mikrobiolog: Endring

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

Trusselbildet oppdatering om forekomst av antimikrobiell resistens i befolkningen og i miljøet

Trusselbildet oppdatering om forekomst av antimikrobiell resistens i befolkningen og i miljøet Trusselbildet oppdatering om forekomst av antimikrobiell resistens i befolkningen og i miljøet Marianne Sunde Folkehelseinstituttet/Veterinærinstituttet Noen fakta om antibiotika og antibiotikaresistens

Detaljer

Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae

Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae NordicAST workshop 2012 Bjørg Haldorsen K-res Universitetssykehuset Nord-Norge Antibakteriell virkningsmekanisme Yttermembranen Erstatter Mg 2+ and Ca 2+ som

Detaljer

Muligheter og begrensninger med genotypisk påvisning av resistens DAGENS ARBEIDSFLYT. Whole genome sequencing (WGS) 19.11.2014

Muligheter og begrensninger med genotypisk påvisning av resistens DAGENS ARBEIDSFLYT. Whole genome sequencing (WGS) 19.11.2014 Muligheter og begrensninger med genotypisk påvisning av resistens TØ-28244 Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning Tromsø, 20.11.14 Arnfinn Sundsfjord

Detaljer

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr ARVE LUND OG MARIANNE SUNDE Veterinærinstituttet Innledning Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr,

Detaljer

Det store resistensbildet dyrehelse/mat

Det store resistensbildet dyrehelse/mat dyrehelse/mat Antibiotikaresistens i landbruket, 27. mai 2015 Yngvild Wasteson, NMBU Veterinærhøgskolen 1 2 1 Antibiotikabruk og spredning av antibiotikaresistens Antibiotikabehandling Antibiotikabehandling

Detaljer

MRSA referanselaboratorium 2008

MRSA referanselaboratorium 2008 Oppsummering 2008 var første året Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA, St. Olavs Hospital, Trondheim, systematisk og fortløpende fikk tilsendt isolater fra nyoppdagede MRSA positive personer fra alle

Detaljer

Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Klassiske metoder for resistensbestemmelse Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler Martin Steinbakk, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Fhi Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Detaljer

Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken

Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens: Endring av bakterier slik de

Detaljer

Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus

Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus Kristin Stenhaug Kilhus LIS, Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus 2 Enterokokker Gram positive

Detaljer

Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014

Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014 Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014 AMR - et globalt anliggende! Antibiotikaresistens hva er problemet? Antibiotika

Detaljer

ÅRSRAPPORT for 2012. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

ÅRSRAPPORT for 2012. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA ÅRSRAPPORT for 2012 fra Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgssons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2013

ÅRSMELDING FOR NORM 2013 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS ÅRSMELDING FOR NORM 2013 Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin Karianne Wiger Gammelsrud, kst overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål

Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin Karianne Wiger Gammelsrud, kst overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål Resistensproblemer og bruk av screeningprøver ved mistanke om resistente bakterier Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin Karianne Wiger Gammelsrud, kst overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi,

Detaljer

Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport

Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport 2015 1 Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: she@fhi.no www.fhi.no/tema/antibiotikaresistens FHI: Oliver Kacelnik, Elisabeth Astrup, Jørgen V. Bjørnholt

Detaljer

Oversikt over prosjekter som har mottatt forskningsmidler fra NORM

Oversikt over prosjekter som har mottatt forskningsmidler fra NORM Nr. Prosjekttittel Søker Institusjon Status for prosjekt 05_01 Spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus i Vest-Norge 1992-2005. Svein Ivar Fylkesnes 05_02 Fluorokinolon-resistens hos Escherichia

Detaljer

Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning

Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-30373 Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning 17-21. oktober 2016 Grunnleggende om AMR Arnfinn Sundsfjord arnfinn.sundsfjord@uit.no

Detaljer

Konsekvenser av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier

Konsekvenser av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier Klinisk betydning av antibiotikaresistens Kurs TØ-28224, 19. november 2014 Per Espen Akselsen Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Antibiotikaresistens i husdyrproduksjonen med hovedvekt på MRSA og ESBL hva vet vi? Marianne Sunde 29. januar 2015

Antibiotikaresistens i husdyrproduksjonen med hovedvekt på MRSA og ESBL hva vet vi? Marianne Sunde 29. januar 2015 Antibiotikaresistens i husdyrproduksjonen med hovedvekt på MRSA og ESBL hva vet vi? Marianne Sunde 29. januar 2015 Antibiotika stoffer som dreper eller inaktiverer bakterier http://lumibyte.eu/medical/antibiotic-resistance-timeline/

Detaljer

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB

Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB Transplantasjon Prematur Intensiv Kreft Protese Brannskade Antibiotikagrupper norske

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Saksbehandler: Ingvild Røe/Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 09/13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 33-2006/6 FORETRUKNE

Detaljer

Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus?

Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus? Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus? NORM-dagen 16.11.2010 Per Espen Akselsen Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene i Helse Vest Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

AFA-kurs 2013 6. November OUS-Rikshospitalet

AFA-kurs 2013 6. November OUS-Rikshospitalet ESBL A & ESBL M-C AFA-kurs 2013 6. November OUS-Rikshospitalet Ørjan Samuelsen, Forsker Kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Avd. for mikrobiologi og smittevern Universitetssykehuset

Detaljer

RESISTENSPROBLEMATIKK. Pål A. Jenum. september 2015

RESISTENSPROBLEMATIKK. Pål A. Jenum. september 2015 RESISTENSPROBLEMATIKK Pål A. Jenum september 2015 1 Hva er resistens? Motstandskraft mot ytre påvirkning Mikrober antibiotika desinfeksjonsmidler 2 Hva er naturlig resistens? Iboende egenskaper: Villtype

Detaljer

Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina Aasnæs og Arnfinn Sundsfjord*.

Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina Aasnæs og Arnfinn Sundsfjord*. Oppsummering og analysering av Enterobacteriaceae isolater med kromosomal (campc) eller plasmid-mediert AmpC (ESBLM-C) innsendt til K-res i perioden 21-212 Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina

Detaljer

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet CF-mikrober og resistens Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet Min bakgrunn 6 mnd v/ barneavd Ullevål Mange år som stipendiat ð ð ð ð Fulgte 37 barn med CF med gjentatte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadm. dir. Medisin Helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 59/2015 ANTIBIOTIKARESISTENS VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag

Detaljer

Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Multiresistent Acinetobacter baumannii

Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Multiresistent Acinetobacter baumannii Klinisk betydning av antibiotikaresistens AFA-kurs, 16. november 2017 Per Espen Akselsen AFA og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Overvåking og forekomst av antibiotikaresistens i Norge 623 7

Overvåking og forekomst av antibiotikaresistens i Norge 623 7 MEDISIN OG VITENSKAP Oversiktsartikkel Overvåking og forekomst av antibiotikaresistens i Norge 623 7 Oversiktsartikkel Sammendrag Bakgrunn. Fra 1970-årene har verden sett en økning i antibiotikaresistens

Detaljer

Aminoglykosidresistensi Enterobacteriaceae påvisning og molekylær epidemiologi

Aminoglykosidresistensi Enterobacteriaceae påvisning og molekylær epidemiologi Aminoglykosidresistensi Enterobacteriaceae påvisning og molekylær epidemiologi NORM-dagen 10. november 2011 Bjørg C. Haldorsen Innhold Aminoglykosider Aminoglykosidresistens Bakgrunn og formål Materiale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, ÅRSRAPPORT 2013 Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Bakgrunnsinformasjon Helse Midt-Norge RHF ved ble tildelt nasjonal referansefunksjon

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Olav B. Natås Stavanger 2013 Viktige kontrollstasjoner 1. Resistensmedium 2. Inokulum 3. Antibiotikadepoter 4. Avlesning Resistensmedium Tillages etter produsentens

Detaljer

Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling. Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016

Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling. Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016 Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016 Forbruk hos barn vs. voksne 80 000 70 000 Definerte døgndoser (DDD) 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Antibiotikabruk og antibioitkaresistens i humanpopulasjonen. v/martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet

Antibiotikabruk og antibioitkaresistens i humanpopulasjonen. v/martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Antibiotikabruk og antibioitkaresistens i humanpopulasjonen v/martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Noen fakta om antibiotika og antibiotikaresistens 2015 Utvikling av nye antibiotika stoppet

Detaljer

ÅRSRAPPORT for 2013 fra

ÅRSRAPPORT for 2013 fra ÅRSRAPPORT for 2013 fra Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgssons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

Detaljer

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner i almenpraksis Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner, UVI Ukompliserte UVI Sporadiske, nedre UVI hos friske, ikke gravide kvinner 15-55

Detaljer

Antibiotikabruk og mikrobielle økologiske effekter

Antibiotikabruk og mikrobielle økologiske effekter Antibiotikabruk og mikrobielle økologiske effekter Ragnhild Raastad Oslo universitetssykehus Disposisjon I. Introduksjon II. a. Hva er økologi? b. Normalflora Antibiotikabruk og resistens a. Internasjonalt

Detaljer

ESBL (ESBL A & ESBL CARBA )

ESBL (ESBL A & ESBL CARBA ) ESBL (ESBL A & ESBL CARBA ) Ørjan Samuelsen, Forsker Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Universitetssykehuset Nord-Norge Avd. mikrobiologi og smittevern 9038 Tromsø

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Smittevernkonferanse Stavanger 06.10.15 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern og infeksjonsovervåkning Folkehelseinstituttet

Detaljer

Resistensrapport for Ahus

Resistensrapport for Ahus Resistensrapport for Resistensrapport for Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeider årlig en rapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens hos noen utvalgte bakterier på Akershus Universitetssykehus.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2015

ÅRSMELDING FOR NORM 2015 ÅRSMELDING FOR NORM 2015 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) inkluderte i 2015 samtlige offentlige og private medisinsk mikrobiologiske

Detaljer

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 Pest eller kolera? Forsideillustrasjon v. Tore Lier ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 ANNE METTE ASFELDT og GUNNAR SKOV SIMONSEN

Detaljer

Ansvarlig for parallellsesjonen:

Ansvarlig for parallellsesjonen: Program for parallellsesjon 1 NORDOMRÅDESATSINGEN STORE AUD. MH-BYGGET Ansvarlig for parallellsesjonen: Anne C. Silviken, psykolog/ stipendiat, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern, Helse-Finnmark

Detaljer

Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere

Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere Gunnar Skov Simonsen Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler hos barn 25.10.2016 2 Stenger avdeling på UNN etter funn av MRSA-bakterie Påvist

Detaljer

Pest eller kolera. Smittevernoverlege UNN HF Torni Myrbakk Antibiotikamøte Gardermoen 2.september 2013

Pest eller kolera. Smittevernoverlege UNN HF Torni Myrbakk Antibiotikamøte Gardermoen 2.september 2013 Pest eller kolera Smittevernoverlege UNN HF Torni Myrbakk Antibiotikamøte Gardermoen 2.september 2013 2 Hvem hva hvordan Gunnar Skov Simonsen Avdelingsleder Avdeling for mikrobiologi og smittevern HN-IKT

Detaljer

Antibiotikaresistens et sammensatt trusselbilde fra et humant helseperspektiv. Martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet

Antibiotikaresistens et sammensatt trusselbilde fra et humant helseperspektiv. Martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Antibiotikaresistens et sammensatt trusselbilde fra et humant helseperspektiv Martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Noen fakta om antibiotika og antibiotikaresistens 2014 Utvikling av nye antibiotika

Detaljer

Agenda. Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-28224. Grunnleggende om antibiotikaresistens

Agenda. Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-28224. Grunnleggende om antibiotikaresistens Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-28224 Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning 17-21. november 2014 Grunnleggende om antibiotikaresistens Arnfinn Sundsfjord

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2012

ÅRSMELDING FOR NORM 2012 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS ÅRSMELDING FOR NORM 2012 Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Antibiotika og resistens

Antibiotika og resistens Antibiotika og resistens Brita Skodvin Overlege, regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Bergen, 27.10.14 1 2 Gram positive MRSA (Methicillin resistente gule stafylokokker) VRE (Vancomycinresistente

Detaljer

Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning

Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning Samt bærerskap av Klebsiella pneumoniae Masterprosjekt 2015-2017 Lotte Leonore Eivindsdatter Andreassen UiT(IMB)/UNN (K-res) Begrepsavklaring β-laktamase = enzym

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING 13.01.2017 SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD Dr. Zsuzanna Jakab; WHO-direktør for Europa: Våre pasienter er utsatt for resistente

Detaljer

Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen?

Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen? Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen? Per Espen Akselsen Overlege, faglig leder Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Haukeland universitetssykehus Solstrand 12.11.2012

Detaljer

SCREENING AV VRE OG ESBL

SCREENING AV VRE OG ESBL SCREENING AV VRE OG ESBL Laboratoriediagnostikk Anja Hannisdal Kvalitetskoordinator Sykehuset i Vestfold, Mikrobiologisk avdeling Anja Hvorfor screening av VRE? Forekomsten av vankomycinresistente enterokokker

Detaljer

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Basert på EUCAST version 1.3, 2011-01-05 Skandinavisk version, RAF-M, 2010-08-30 Innhold Side Ansvarlig

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Disposisjon EUCASTs lappediffusjonsmetode Resistensbestemmelse

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015 REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015 Til stede: Forfall: Sak 01 / 15 Dag Harald Skutlaberg (HUS), Martin Steinbakk (FHI), Anita Kanestrøm (SØF), Thea Bergheim (OUS, NITO), Aasmund Fostervold

Detaljer

Spesielle problembakterier begreper, forkortelser og smittevernmessig relevans

Spesielle problembakterier begreper, forkortelser og smittevernmessig relevans Spesielle problembakterier begreper, forkortelser og smittevernmessig relevans Nettundervisning for smittevernpersonell i Helse Sør 15.september 2010 Per Bjark,smittevernlege,Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2011

ÅRSMELDING FOR NORM 2011 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS ÅRSMELDING FOR NORM 2011 Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Europeisk antibiotikadag 18.11.2014 100 mio. europeere er bærere av resistente bakterier

Detaljer

Rapport 2-2014 Mars 2014

Rapport 2-2014 Mars 2014 Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Rapport 2-2014 Mars 2014 Evaluering av Carba NP metoden for rask påvisning av ESBL CARBA hos Enterobacteriaceae og Pseudomonas

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA

Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA Resistensbestemmelse med agar-diffusjon Kort gjennomgang av metoden for

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika. Arnfinn Sundsfjord Tromsø 18. oktober 2016

Brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika. Arnfinn Sundsfjord Tromsø 18. oktober 2016 Brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika Arnfinn Sundsfjord arnfinn.sundsfjord@uit.no Tromsø 18. oktober 2016 Agenda Hva er brytningspunkter? Historikk, mer om MIC Kliniske, epidemiologiske,

Detaljer

Lost in Translation ESBL fra sykehus til kommune

Lost in Translation ESBL fra sykehus til kommune Lost in Translation ESBL fra sykehus til kommune Smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe Bærum kommune NSH Hamar 15.10.14 ESBL egenskap Extended-spectrum beta-lactamases Enzym som bryter beta-lactamring i penicillin

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Årsrapport 2006. Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

Årsrapport 2006. Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA Årsrapport 00 Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA Oppsummering St. Olavs Hospital (StO) ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM), ble høsten 00 oppnevnt som nasjonalt referanselaboratorium for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2014

ÅRSMELDING FOR NORM 2014 ÅRSMELDING FOR NORM 2014 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) inkluderte i 2014 samtlige medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge

Detaljer

Resistensepidemiologi nasjonalt og internasjonalt. Gunnar Skov Simonsen

Resistensepidemiologi nasjonalt og internasjonalt. Gunnar Skov Simonsen Resistensepidemiologi nasjonalt og internasjonalt Gunnar Skov Simonsen 2 Overvåking av antibiotikaresistens Antall enkelttilfeller eller andel av isolater med en gitt egenskap Antall enkelttilfeller kan

Detaljer

Antibiotikaresistente bakterier i sykehjem. Hva gjør vi?

Antibiotikaresistente bakterier i sykehjem. Hva gjør vi? Antibiotikaresistente bakterier i sykehjem. Hva gjør vi? Emnekurs i sykehjemsmedisin Stavanger 26.04.2016 Per Espen Akselsen Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten /

Detaljer

2O15 NORM NORM - VET. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway

2O15 NORM NORM - VET. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway 2O15 NORM NORM - VET Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway Utdrag: Hovedfunn fra NORM-VET 2015 Hovedfunn fra overvåkingsprogrammet NORM-VET 2015: Norge har

Detaljer

Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge

Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge Overlege Heidi C. Villmones, Mikrobiologisk avdeling, SiV Medlem av fagrådet i NORM Fastlege 2002-2012 Etablert som en del

Detaljer

Innovasjon i DnU. Per Einar Granum. Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Norges veterinærhøgskole

Innovasjon i DnU. Per Einar Granum. Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Norges veterinærhøgskole Innovasjon i DnU Per Einar Granum Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Norges veterinærhøgskole Vi trenger inntekter utover de kildene vi stort sett benytter i dag Vi må stimulere til å benytte

Detaljer