Virksomhetsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2006"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2006 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens 1. Rapportering Landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og kompetansesentre Virksomhetsrapport 2006 Navn på funksjon/senter: Kort omtale av virksomheten som gir en beskrivelse av aktiviteten Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens 1. Analysevirksomhet, metodeutvikling og oppbygging av stammebank. 2. Nasjonal nettverks- og kompetanseoppbygging gjennom kurs (videre- og etterutdanning)- og formidlingsarbeid og nasjonale forskningsprosjekter 3. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid med blant annet ekstern finansiering (Helse Nord, NFR og EU) Driftsregnskap for 2006: Regnskap vedlegges vedlegg 1 Kapitalregnskap (utstyr og Regnskap vedlegges vedlegg 1og 2 investeringer) for 2006: Rapport som konsentrerer seg 1. Analysevirksomhet: Analysevolum er stabilisert og om aktiviteten i 2006: konsentrert om undersøkelse av Enterobacteriaceae med Her skal det inngå en kort omtale nedsatt følsomhet for oxyimino-cefalosporiner, av resultater innen karbapenemresistente P. aeruginosa og pasientbehandling*, forskning og vankomycinresistente enterokokker. Stammebank: Er undervisning samt omtale av hovedsakelig utvidet med egne referansestammer med veiledning, spredning, opplæring definerte resistensmekanismer fra våre publikasjoner i av kompetanse overfor andre Benyttes til kvalitetssikring av sykehus, helsepersonell m.m. resistensbestemmelser generelt og i Norsk overvåkingssystem for resistente mikrober (NORM) samt kursvirksomhet. 2. Nasjonal kompetanseoppbygging gjennom metodeutvikling/-evaluering og nasjonale resistensstudier. Arrangør av kurs for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin (Legers videre- og etterutdannelse TØ22354) november Deltakelse i grunn-, etter- og videreutdannelse, totalt 25 timer. 3. Forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale mikrobiologiske miljøer. Omtale av årsak til kvalitative og/eller kvantitative endringer i aktivitet i forhold til året før: Se vedlegg 3 for mer utfyllende beskrivelse. Analysevirksomheten er økt i senterets 5. driftsår. Se vedlegg 4. Oversikt over ev. publiserte I alt publikasjoner herunder 7 artikler, 6 abstrakts/ postere, 9

2 artikler i 2005: foredrag og 3 doktorgradsavhandlinger. Se vedlegg 5. Oversikt over hvilke forskningsprosjekter en har deltatt i 2006: Nøkkeltall for år 2006: Bemanning (antall årsverk) 1. Senteret koordinerer nasjonale studier: (i) Forekomst og mekanismer for makrolidresistens hos pneumokokker og gruppea streptokokker (avsluttet 2006). (ii) Forekomst og mekanismer for nedsatt følsomhet for oxyiminocefalosporiner hos Enterobacteriaceae. (iii) Plasmidmediert kinolonresistens hos norske kliniske E. coli-isolater. 2. Det pågår prosjekter i samarbeid med enkelte norske medisinske mikrobiologiske miljøer: (i) ESBL-studie (Ullevål sykehus). (ii) Karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa (Rikshospitalet). (iii) Molekylære studier av det første ESBL-utbrudd på norske sykehus (Stavanger Universitetssykehus). (iv) E. coli mutatorstudier (Rikshospitalet) 3. Forskning på basale mekanismer for: (i) Utvikling av sykdomsfremkallende, multiresistente enterokokker og stafylokokker. (ii) Antimikrobielle peptider mekanismer og resistensutvikling. (iii) Mekanismer for stabilisering og persistens av resistensgener i fravær av antibiotikaseleksjon. 4. Avsluttet deltakelse i EU-prosjekt i EUs 5RP (ARTRADI) og påbegynt deltakelse i nytt prosjekt i EUS 6RP (ACE). 5. Prosjektleder i NFR-prosjekt /V40. Totalt 14.2 årsverk: 10 årsverk finansiert ved egne midler fra Universitetssykehuset, Universitetet, Norges forskningsråd, separate forskningsmidler fra Helse Nord, EU + 4,2 årsverk finansiert ved øremerket tilskudd fra Helse Nord. Se vedlegg 6. Ikke aktuelt Ikke aktuelt Antall sykehusopphold* Omtale av liggetid, ev. gjennomsnittlig liggetid*: Antall polikliniske/-dagkirurgiske Ikke aktuelt konsultasjoner*: Annet: Referat fra møte med referansegruppen (vedlegg 7). Tromsø 31. januar 2007 Gunnar S Simonsen Avdelingsleder Avdelingsoverlege dr. med Arnfinn Sundsfjord, Daglig leder K- res, overlege Professor dr. med 1

3 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Avdeling for mikrobiologi og smittevern Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse NORD RHF 8038 BODØ 31. januar 2007 Vedlegg 3: Aktivitetsbeskrivelse 2006 Bakgrunn Det medisinsk mikrobiologiske miljø ved UNN og UiT søkte i 1997 om opprettelsen av et Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res). Senteret ble godkjent av Departementet i 2000 (Rundskriv I-8/2000). K-res er organisert som en egen seksjon under Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN, og er gjennom felles satsningsområder fagligfunksjonelt integrert med Universitetsavdeling (Avdeling for mikrobiologi og virologi, Institutt for medisinsk biologi, UiT). K-res har ansatt en overlege med professorkompetanse i deltidsstilling som daglig leder, en spesialbioingeniør, en overingeniør, en forsker med doktorgrad (dr scient) og en doktorgradsstipendiat. I tillegg er en rekke ansatte og studenter ved Universitetsavdelingen og andre seksjoner ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN, tilknyttet K-res gjennom prosjektarbeid. K-res har siden 2002 hatt årlige møter i sin referansegruppe med representanter fra alle helseregioner. K-res primære oppgaver er å: (i) Etablere, utvikle og utføre nærmere definerte fenotypiske og molekylære analyser for påvisning og karakterisering av antibiotikaresistente bakterier som en referansefunksjon for norske mikrobiologiske avdelinger. (ii) Drive nasjonal kompetanseoppbygging, kurs- og formidlingsvirksomhet om antibiotikaresistens i samarbeid med andre. (iii) Drive forskning på et høyt internasjonalt nivå på utvalgte områder. Beskrivelse av aktiviteten for Analysevirksomhet, metodeutvikling og oppbygging av stammebank (bakteriestammer med biokjemisk og genetisk veldefinerte resistensegenskaper). Her har vi per i dag et metode- og stammebankrepertoar innen klinisk viktige områder som: a. Glykopeptideresistente enterokokker og stafylokokker b. Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) c. Makrolidresistente Streptococcus pneumoniae og Streptococcus pyogenes d. Gram negative stavbakterier med nedsatt følsomhet for nyere betalaktamantibiotika. 2

4 Referansestammene er tilgjengelige for og har vært sendt til norske mikrobiologiske avdelinger til bruk i deres kvalitetsikringsarbeid, som kontrollstammer i NORM og til bruk i undervisning ved det nasjonale resistenskurset i regi av AFA. Metoder for påvisning og molekylær karakterisering av tilsendte kliniske isolater fra medisinske mikrobiologiske avdelinger er etablert og videreutvikles på definerte områder. Analysevirksomhet er stabilisert i antall i 2006, men har endret profil i henhold til endringer i prioriterte problemstillinger (se vedlegg 4). 2. Nasjonal nettverks- og kompetanseoppbygging. a. Samarbeid med Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) nasjonalt helseregister: Molekylære typingsanalyser av resistente mikrober. b. Samarbeid med Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) oppnevnt av SHdir: Skriftlig avtale om samarbeid i metodeevalueringer for påvisning av resistens og i arbeidet med å kvalitetssikre denne aktiviteten i norske mikrobiologiske laboratorier. K-res daglige leder er også leder av AFA. c. Samarbeid med Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt: Molekylære epidemiologiske studier av stammematerialer med S. pneumoniae, S. pyogenes og S. aureus (genotyping med multi-locus sekvensering). d. K-res arrangerte november 2006 i samarbeid med AFA et 3-dagers nasjonalt kurs i antibiotikaresistens for norske spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin med 20 deltakere. e. K-res daglige leder var med i programkomiteen for et svensk-norsk-dansk 2-dagers metodemøte om resistensbestemmelse i Gøteborg mai 2006 med deltakere fra de fleste norske mikrobiologiske laboratoriene. 3. Forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt a. Nasjonalt: K-res har koordinert/koordinerer flere nasjonale resistensstudier i samarbeid med de fleste norske mikrobiologiske avdelinger innsamlet gjennom NORM: (i) Makrolidresistente pneumokokker og gruppe A streptokokker. Arbeidet ble foreløpig avsluttet med Pia Littauers doktorgradsarbeid i juni (ii) Studier av ulike kliniske Enterobacteriaceae-species med nedsatt følsomhet for oxyiminocefalosporiner. (iii) Forekomst av plasmidmediert nedsatt kinolon-følsomhet hos Escherichia. coli med oppstart i Fra er det startet opp nye samarbeidsprosjekter med nasjonale partnere med henholdsvis Ullevål Universitetssykehus (molekylær epidemiologisk studie av ESBL-produserende Escherichia coli), Rikshospitalet (karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa), Stavanger Universitetssykehus (karakterisering av det første utbrudd med multiresistente ESBL-produserende E. coli på et norsk sykehus) og Rikshospitalet Universitetet i Oslo ved professor Tone Tønjum (mutatormekanismer i utviklingen av multiresistente E. coli). Molekylære bakteriologiske forskningsprosjekter med professor Ingolf Nes, Universitetet for Miljø og Biovitenskap blant annet gjennom et felles NFRfinansiert enterokokk-forskningsprosjekt med en ny postdoc-stilling i vårt fagmiljø (fra sept-2005). RNaseP-prosjekt i samarbeid med professor Steinar Johansen gruppe ved UiTø. 3

5 b. Internasjonalt: K-res har knyttet til seg senior lecturer Timothy R Walsh, PhD, fra Department of Microbiology, Cardiff University, UK, som ekstern fagkonsulent. Han er en internasjonalt anerkjent forsker innen antibiotikaresistens generelt og innen området betalaktamaser hos Gram-negative stavbakterier spesielt. Vi vil gjennom forskningssamarbeid og -opphold benytte oss av hans forskningsmiljø til kompetanseutvikling. Inntil høsten 2006 arbeidet Walsh ved Universitetet i Bristol og en av våre postdoktorer hadde et studieopphold der 8 måneder i Samarbeid med forskere fra England, Finland, Frankrike, Italia og Skottland gjennom partnerskap i et EU-finanisert forskningsprosjekt (ARTRADI Antimicrobial Resistance Transfer From and Between Gram-Positive Bacteria of the Digestive Tract and Consequences for Virulence) i EUs 5. rammeprogram. Prosjektet ble formelt avsluttet i desember 2005, men gjenstående publiseringsarbeid har pågått/vil pågå i Vi er også med som en av 12 partnere i en nytt EU-prosjekt (ACE Approaches to Control multi-resistant Enterococci: Studies on molecular ecology, horizontal gene transfer, fitness and prevention) i siste utlysning i det 6. rammeprogram med oppstart 1. februar Vi leder en av i alt 6 arbeidspakker som samler ulike studier av mobile genetiske elementer i Enterococcus faecium og E. faecalis. Dette er en naturlig forlengelse av molekylære bakteriologiske forskningsprosjekter med blant annet Rob Willems (Universitetet i Utrecht, Nederland) og Lars Bogø Jensen (Veterinærinstituttet i København, Danmark) som ble startet opp i Antibiotikaresistens hos vanlige sykdomsfremkallende bakterier fra Arkhangelsk i samarbeid med dr. med Vegard Skogen (UNN/UiTø), professor Tatiana Bashukova (Arkhangelsk, Russland) og dr. Magnus Unemo (Ørebro, Sverige). Tre av våre postdoktorer har hatt utenlandsopphold i (i) Ørjan Samuelsen (finansiert av Helse Nord) var 8 måneder ved dr. Walsh laboratorium i Bristol med hovedvekt på molekylære studier av metallobetalaktamaser fra kliniske P. aeruginosa-isolater. (ii) Anne-Merethe Hanssen (NFR) startet et 10-mndrs opphold i Elizabeth Grohmanns gruppe i Berlin med molekylære studier av Type- 4-lignende sekresjonssystemer i enterokokker i oktober-2006 med eksternt reisestipend. (iii) Eirik W. Lundblad (Helse Nord) startet et 11-måneders langt opphold i professor Sidney Altmanns gruppe, Yale i august 2006 (RNasePprosjektet) med eksternt reisestipend. 4. Forskningsformidling - publikasjoner (se vedlegg 5) a. Molekylære epidemiologiske studier av antibiotikaresistens: Doktorgrad 2, 5 og 6. Artiklene 7, 8, 9 og 11. Abstrakt 4 og 6. Foredrag 5, 6 og 8. b. Basalforskning: Artikkel 1 og 3 og bokkapittel 10. Abstrakt 1 og 5. Foredrag 1, 2, 3 og 7. c. Resistensmekanismer og diagnostikk: Artikkel 4. Abstrakt 2 og 3. Foredrag 6, 8 og Møte i Referansegruppen for K-res 6. november 2006 avviklet vi det 5. møtet i Referansegruppen for K-res med representanter for alle helseregioner. Referat er vedlagt (vedlegg 7). Professor Signe 4

6 Ringertz (Aker Universitetssykehus) ble i 2006 erstattet av professor Tone Tønjum (Rikshospitalet). 6. Hospitering, faglige symposier og prosjektsamarbeidsmøter ved K-res Vi arrangerte et internasjonalt enterokokk-forskningssymposium i april 2006 koblet opp til prosjektmøter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Ressurser De totale ressurser i vårt medisinsk mikrobiologiske miljø som ble brukt til forsknings- og utviklingsarbeid innen antibiotika og antibiotikaresistens var for 2006 anslått til kr (se vedlegg 6). Dette er sammensatt av to deler; (a) Interne eksisterende ressurser ved UNN og UiT; kr Dette inkluderer eksternt finansierte stillinger via NFR, EU og Toppforskningsmidler fra Helse Nord. (b) Eksterne ressurser som er tildelt fra Departementet via Helse Nord; kr Avsluttende kommentarer Kompetansesenteret har i det 6. driftsåret etablert en nasjonal funksjon på dette fagområdet. Dette er etablert i samråd med referansegruppen og i samarbeid med andre sentrale nasjonale aktører (NORM, AFA, Folkehelseinstituttet), og norske medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Samarbeid om nasjonale kurs- og kompetanseoppbygging og forskning er etablert. Nytt for 2006 er K-res som arrangør av kurs i antibiotikaresistens for spesialistkandidater (Legers videre- og etterutdannelse) i samarbeid med AFA. Vi har eksterne bevilgninger fra Norges forskningsråd for perioden og har et etablert internasjonalt nettverk blant annet gjennom partnerskap i EU-finansierte forskningsprosjekter og ansettelse av en ekstern fagkonsulent. Analysevirksomheten er stabilisert i antall fra Informasjon om K-res finnes på Internett (www.antibiotikaresistens.no). Vi mener dette arbeidet er viktig i den nasjonale dugnad for å begrense etablering og spredning av antibiotikaresistente bakterier, av WHO definert som et folkehelseproblem. Det er derfor viktig at ekstern finansiering videreføres for å ivareta og videreutvikle våre nasjonale funksjoner og kompetanse. Med vennlig hilsen Gunnar S Simonsen Avdelingsleder Avdelingsoverlege dr.med Arnfinn Sundsfjord Daglig leder K-res Overlege, Professor dr. med 5

7 Vedlegg 2. Kapitalregnskap - utstyrsinvesteringer 2006 Det er investert i mindre laboratorie-/ikt-utstyr for totalt kr

8 Vedlegg 4 Analysevirksomhet norske kliniske isolater 2006: Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Undersøkelse Glykopeptidresistente enterokokker Makrolidresistente streptokokker Bredspektret betalaktamresistens host Gram negative stavbakterier Karbapenemresistente non-fermentative Gram-negative stavbakterier (Pseudomonas etc.) Antall Kommentar isolater 20 Funksjon fra oppstart Feno- og genotypisk undersøkelse av resistensmekanismer hos tilsendte kliniske isolater. En svak økning i antall prøver fra Funksjon fra Avviklet i løpet av 2004 fordi kompetansen er etablert lokalt/regionalt i det medisinske mikrobiologiske miljøet. 235 Funksjon fra 2003 for Enterobacteriaceae med nedsatt følsomhet for bredspektrede betalaktamantibiotika. Som ventet har antall ESBL-analyser gått ned (ca 70 analyserte prøver i 2006). Majoriteten av undersøkelsene har vært påvisning av forhøyet AmpC-produksjon hos E.coli. 50 Ny funksjon etablert i løpet av Tilsvarende aktivitet som i Feno- og genotypisk undersøkelse av resistensmekanismer hos tilsendte kliniske isolater. Diverse 6 Diverse stammer med mistanke om spesielle resistensmekanismer (herunder heteroresistente MRSA, BLNAR og med mistanke om nedsatt følsomhet for cefalosporiner hos meticillin-resistente gule stafylokokker) og til genotypisk species-identifisering. 7

9 Vedlegg 5. Antimikrobielle midler og antimikrobiell resistens: publikasjoner utgått fra det medisinsk mikrobiologiske miljø ved UNN og UiT, samt oversikt over undervisning, foredrag og informasjonsvirksomhet i 2006 Artikler (n= 6), doktorgrader (n=3) og bokkapittel (n=1) 1. Fiskaa, T; Lundblad, EW; Henriksen, J; Johansen, S; Einvik, C. RNA reprogramming of alphamannosidase mrna sequences in vitro by myxomycete group IC1 and IE ribozymes. FEBS Journal 2006; Grude, N. Urinary tract infections with emphasize on bacterial etiology, sensitivity, virulence and clonal distribution. Dr. scient. Thesis, University of Tromsø ISBN Hanssen, AM; Sollid, JUE. SCCmec in staphylococci: genes on the move. FEMS Immunology and Medical Microbiology 2006; Hjelmevoll, SO; Olsen, ME; Sollid, JUE; Haaheim, H; Unemo, M; Skogen, V. A fast real-time polymerase chain reaction method for sensitive and specific detection of the Neisseria gonorrhoeae pora pseudogene. Journal of Molecular Diagnostic 2006;8(5): Klingenberg, C. Coagulase-negative staphylococci and neonatal infections: Studies on epidemiology, antibiotic resistance, virulence factors and treatment. Dr. med. Thesis, University of Tromsø ISBN Littauer, P. Macrolide resistant Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes and Viridans Group of Streptococci in Norway: Phenotypes, Genotypes, Reservoirs and Population Structure. Dr. med. Thesis, University of Tromsø ISBN Littauer, P; Caugant, DA; Sangvik, M; Hoiby, EA; Simonsen, GS; Sundsfjord, A. Macrolideresistant Streptococcus pyogenes in Norway: Population structure and resistance determinants. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006;50(5): Palmieri, C; Vecchi, M; Littauer, P; Sundsfjord, A; Varaldo, PE; Facinelli, B. Clonal spread of macrolide- and tetracycline-resistant (erma teto) emm77 Streptococcus pyogenes isolates in Italy and Norway. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006;50(12): Sørum, M; Johnsen, PJ; Aasnæs, B; Rossvoll, T; Kruse, H; Sundsfjord, A; Simonsen, GS. Prevalence, Persistence, and Molecular Characterization of Glycopeptide-Resistant Enterococci in Norwegian Poultry and Polutry Farmers 3 to 8 years after the Ban on Avoparcin. Applied and Environmental Microbiology 2006;72(1): Werner G, Dahl KH, Willems RJL Composite elements encoding antibiotic resistance in Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis, p In N Kobayashi. (ed.), Drug Resistance of Enterococci: Epidemiology and Molecular Mechanisms. Research signpost, Kerala, India. ISBN: Vorobieva V, Firshova N; Abapkova T, Leniv I, Haldorsen BC, Unemo M;. Skogen V Antibiotic Susceptibility of Neisseria gonorrhoeae in Arkhangelsk, Russia. Sex Transm Infect Sep 13; [Epub ahead of print] Abstrakt 1. Dahl, KH; Bjørkeng, EK; Tadesse, GT; Butaye, P; Willems, RJ; Sollid, JUE; Sundsfjord, A. Dissemination of ccra- and ccrb-like in enterococci. 2nd FEMS Congress of European Microbiologists, Madrid; Haldorsen, B; Lundblad, EW; Aasnæs, B; Dahl, KH; Hanssen, AM; Simonsen, GS; Walsh, TR; Sundsfjord, A. Evaluation of an AmpC disk test and genetic detection of imported ampc-genes in 8

10 Norwegian clinical strains of E. coli. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice; Karlsen, J; Sollid, JUE; Hanssen, AM. Validation of modified multiplex Real-Time PCR detection of MRSA SCCmec types I-V. 2nd FEMS congress of European Microbiologists; Littauer, P; Haldorsen, BC; Kraemer, M; Aasnæs, B; Simonsen, GS; Sundsfjord, A. Macrolide resistant determinants are prevalent and readily selected for in viridans group streptococci among healthy Norwegian adults. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice; Rosvoll TS, H Sletvold, LB Jensen, PJ Johnsen, H Hasman, GS Simonsen, KM Nielsen, A Sundsfjord Molecular ecology of mobile genetic elements in Enterococcus faecium. Prevalence and diversity of plasmid-related PSK-systems and repa genes. 2 nd FEMS Congress of European Microbiologists, Madrid, Spain. 6. Unemo, M; Vorobieva, V; Firsova, N.; Ababkova, T.; Lenev, T.; Haldorsen, BC; Skogen, V. A view of the Neisseria gonorrhoeae population transmitted in Arkhangelsk, Russia: phenotypic and genetic characteristics. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; Foredrag 1. Bjørkeng, EK; Tadesse, G; Butaye, P; Willems, R; Sollid, JUE.; Sundsfjord, A; Dahl, KH. Dissemination of ccra- and ccrb-like in CC-17 of Enterococcus faecium. National Conference on Microbial Sciences and Technology, Oslo; Bjørkeng, EK; Tadesse, G; Butaye, P; Willems, R; Sollid, JUE; Sundsfjord, A; Dahl, KH. CcrA/B - a New Gene Capture System in E. faecium? CAMST seminar, Tromsø; Dahl KH. Down-regulation of gene expression in Gram-positive bacteria using ribonuclease P (RNase P). RNA minisymposium, The molecular biology of RNA group, Norwegian Costal Liner, March 1, Hjelmevoll S., M. Olsen, JUE Sollid, H. Haaheim, M. Unemo, K. Melby, H. Moi, V. Skogen Clinical validation of a real-time PCR detection of Neisseria gonorrhoeae pora vs cultivation based techniques. 22nd IUSTI-Europe conference on sexually transmitted infections. Versailles, France. 5. Naseer, U; Haldorsen, BC; Tofteland, S; Dahl, KH; Simonsen, GS; Walsh, TR.; Sundsfjord, A. Virulent clones of E. coli are associated with CTX-M type ESBL-production and multi-resistance in Norway. Årskonferansen 2006, Nasjonalt Folkehelseinstitutt; Klingenberg, C; Rønnestad, A; Abrahamsen, T; Sollid, JUE; Flaegstad, T. Persistent strains of coagulase negative staphylococci in a neonatal intensive care unit characterized by high levels of biofilm production and antibiotic resistance. 24th Annual meeting of the european society for paediatric infectious diseases - ESPID; Sundsfjord, A. The origin and spread of enterococcal resistance genes. Annual Meeting Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy, Uppsala; Sundsfjord, A. Mekanismer for karbapenemresistens i norske Pseudomonas aeruginosa isolater. Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt; Sundsfjord, A. Pseudomonas aeruginosa - en utfordring for oss alle. Vårmøte i klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Oslo;

11 Undervisning-, veiledning- og informasjonsvirksomhet overfor andre deler av helsetjenesten Representanter for K-res har gitt undervisning i antibiotikaresistens i grunnutdanningen for medisinerstudenter ved Universitetet i Tromsø (3 timer i 2006). Kurs i antibiotikaresistens for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin november 2006 i samarbeid med AFA (Legers videre- og etterutdannelse). Informasjon om K-res og dets tilbud og aktiviteter er tilgjengelig på Internett (www.antibiotikaresistens.no). Diverse foredrag se over. Annet Forsker Kristin Hegstad Dahl: (i) Bistilling ved Avdeling for Mikrobiologi og Virologi, IMB, Universitetet i Tromsø (ii) Opponent ved 2 doktorgradsdisputaser. Daglig leder Arnfinn Sundsfjord: (i) Leder for AFA i (ii) Bistilling ved Divisjon for smittevern, Nasjonalt Folkehelseinstitutt tilknyttet rådgivning innen antibiotikaresistens. Avsluttet i (iii) Medlem av Antibiotikakomiteen, ledet av Direktøren for Divisjon for smittevern, for oppfølging av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens. (iv) I programkomiteen for antibiotikaresistensmøte Gøteborg mai 2006 (for danske, norske og svenske mikrobiologiske avdelinger). (v) Faglig medarbeider Tidsskrift for Den norske lægeforening. (vi) Editor Clinical Microbiology and Infection. (vi) Opponent ved 2 doktorgradsdisputaser. 10

12 Vedlegg 6. Oversikt over ressursbruk 2006: Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens De totale midler knyttet til fagmiljøet som arbeidet med antibiotikaresistens inkludert Kompetansesenteret var kr for år Dette beløpet er sammensatt av to deler; (A) Interne ressurser ved UNN og UiT, anslått til kr (B) Eksterne ressurser fra Departementet via Helse Nord som særskilt tilskudd kr A. Interne ressurser Følgende personalressurser og større vitenskapelig utstyr i det medisinske mikrobiologiske miljøet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) var direkte knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid innen antibiotikaresistens. Inkluderer eksterne midler fra NFR, EU og Toppforskningsmidler fra Helse Nord. Personell/ Kapitalkrevende vitenskapelig utstyr Antall/%-stilling 1000 kroner 1. Personell Faste topp-/mellomstillinger (UiT) 3/ Overlege i forskning og utviklingsarbeid (UNN) 0.5/ Stipendiat (UiT) 1/ Postdoc NFR (UiT) 1/ Postdoc Helse Nord (UNN) 2/ Stipendiat (UNN og Helse Nord) 1/ Teknikerstilling (UiT) 0.5/ Teknikerstilling (UNN) 0.5/ Teknikerstilling Helse Nord fra mai-05 (UNN) 1/ Totalt *, Nedskrevet verdi B. Budsjett Eksterne ressurser se regnskap vedlegg 1. Poster Tusen kroner Personale inkl sosiale utgifter Lønn ingeniør (x 2), stipendiat, forsker, daglig leder deltid og ekstern fagkonsulent Drift Drift analyser av tilsendte stammer og forskning: laboratoriereagenser, referansestammer, dyrkningsmedier etc. Reiser, utstyr, annet Tidsskrifter, faglige reiser, mindre laboratorieutstyr, representasjon Sum Totalt

13 Vedlegg 7. Referat fra møte i referansegruppen for K-res Onsdag kl , Radisson SAS Scandinavia Hotell, Oslo Tilstede: Asbjørn Digranes, Trond Jacobsen, Yngvar Tveten, Martin Steinbakk og Gunnar Skov Simonsen fra referansegruppa. Kristin Hegstad Dahl, Ørjan Samuelsen, Umaer Naseer, Bettina Aasnæs, Arnfinn Sundsfjord og Bjørg Haldorsen fra K-res. Forfall: Ørjan Olsvik og Tone Tønjum fra referansegruppa Agenda: 1. Referat fra møte Aktivitetsrapport 2005 til Helse-Nord 3. Gjennomgang av aktiviteter 2006 og satsningsområder for Kurs i resistensbestemmelse Nytt medlem i referansegruppen 6. Faglige innlegg 7. Eventuelt Ad 1 Referat fra møte Referatet fra møtet i referansegruppa i 2005 var allerede godkjent på sirkulasjon og ble kort gjennomgått. Ad 2 Aktivitetsrapport 2005 til Helse-Nord Aktivitetsrapporten for 2005 til Helse Nord ble gjennomgått uten merknader Ad. 3 Gjennomgang av aktiviteter for 2006 og satsingsområder for 2007 Kristin orienterte kort om RNAse P-prosjektet som er i gang for målrettet å kunne slå ut genuttrykk hos enterokokker. En mer omfattende gjennomgang av enterokokkforskningen vil bli gitt på møtet i referansegruppen i Satsingsområder innen definerte resistensmekanismer har i 2006 vært utvikling av fenotypiske metoder for påvisning av forhøyet AmpC-produksjon i Escherichia coli, genotypisk påvisning av plasmidmediert bla AmpC samt utvikling av biokjemisk assay for hydrolyse av imipenem/meropenem som er en gullstandard for påvisning av karbapenemaseproduksjon hos Pseudomonas aeruginosa. K- res har lyktes med dette og en nærmere orientering ble gitt under faglige innlegg. Kommentarer til hjemmesiden: Stort utviklingspotensial. Bør være et satsingsområde i Kommentarer til stammebank: Sertifisering av stammer - referansestammer fra K-res bør inneholde et utvalg av tester som bekrefter stammens særtrekk. Videre bør stammen undersøkes/kontrolleres ved ankomst laboratoriet. Sporbarhet viktig. Holdbarhet av stammer i fryseboks må avklares. Satsingsområdene for 2007 vil være: (i) Fortsatt utviklingsarbeid innen AmpC med blant annet utvikling av RealTime-PCR for kvantitering av mrna for den kromosomale bla AmpC hos E. coli. Videreføring av referanseundersøkelser på E. coli og Klebsiella pneumoniaestammer med AmpC-profil. (ii) Referanseundersøkelse av P. aeruginosa-stammer med mistanke om MBL-produksjon. (iii) Videreføring av en molekylær epidemiologisk studie av 12

14 plasmidmediert kinolonresistens hos E. coli (NORM-materialet + et større svensk materiale fra Gunnar Kahlmeters gruppe). Referansegruppen gav uttrykk for at K-res samlede aktiviteter var meget tilfredsstillende og sluttet seg til satsingsområdene for Ad 4 Kurs i resistensbestemmelse 2006 K-res skal i samarbeid med AFA arrangere et legers videre- og etterutdanningskurs om Antibiotikaresistens for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin i Tromsø november, Kursprogrammet ble gjennomgått. Ad 5 Nytt medlem av referansegruppen Professor Tone Tønjum, Rikshospitalet, har sagt seg villig til å bli medlem av referansegruppen etter at Signe Ringertz gikk ut. Ad 6 Faglige innlegg i henhold til agenda (i) Plasmidmediert AmpC v/ Bjørg Haldorsen, (ii) Molekylær epidemiologi av CTX-M positive E.coli v/ Umaer Naseer, (iii) Metallo-betalaktamaser v/ Arnfinn Sundsfjord, (iv) Biokjemisk assay for karbapenemaseaktivitet v/ Bettina Aasnæs, (v) Oppsummering av post-doc opphold i Bristol og informasjon om nytt forskningsprosjekt v/ Ørjan Samulesen Ad 7. Eventuelt Andre kommentarer fra referansegruppen: (i) K-res bør sende ut beskrivelse av borsyremetoden til påvisning av AmpC-produksjon hos E. coli og K. pneumoniae i forbindelse med halvårlig info-skriv i desember. (ii) K-res bør fortsette å videreutvikle metoderepertoaret. (iii) Det er positivt at K-res tar opp nye prosjekter og utvikler nye metoder. Mer rutinepregede analyser bør etter hvert overleveres til laboratoriene. (iv) K-res bør bidra med på å finne egnete stammer til Ring-testene. Referenter Bjørg Haldorsen og Arnfinn Sundsfjord 13

ÅRSMELDING FOR NORM 2011

ÅRSMELDING FOR NORM 2011 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS ÅRSMELDING FOR NORM 2011 Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi - 1 - Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 1.1 OPPNEVNING OG ARBEIDSFORM... 3 1.2 MANDAT... 3 1.3 SAMMENDRAG... 3 2. FAGET MEDISINSK MIKROBIOLOGI... 6 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008 Avdeling for medisinsk mikrobiologi Å r s r a p p o r t 2008 2005 1. Forord...3 Mål...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...5 5. IKT...5 6. Kvalitetssikring og HMS...6 7. Aktivitet...7

Detaljer

2. Avdelingens funksjoner

2. Avdelingens funksjoner Innhold 2005 1. Forord...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...4 5. Datasystem...4 6. Aktivitet...5 6.1 Seksjon bakteriologi og prøvemottak...5 6.2 Seksjon for virologi og

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Høydepunkter 2010 4. Bemanning 5. Forskningsprosjekter 6. Infrastruktur og intern fagutvikling 7. Nettverksarbeid

Detaljer

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Innhold GenØk - Senter for biosikkerhet Hvordan er vi organisert Ansatte og styret pr. 31.12.13 GenØk i 2013 Forskning Rådgivning De etiske utfordringene

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2006 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) FORORD... 3 KORT HISTORIKK... 4 MÅLSETTING... 4 VIRKSOMHETENS ART... 4 ORGANISASJON OG LEDELSE... 5 PASIENTER

Detaljer

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser 5.årsoppgave, Profesjonsstudiet i Medisin, UiT Norges arktiske universitet Student: Eeva-Liisa Angell,

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2008 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Prosjekter 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2009 6. Infrastruktur og intern fagutvikling

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF

Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 26.06.2013 Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: 1. Fremlagte utkast til strategi for internasjonal aktivitet for

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2004 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1. INNLEDNING...2 1.1 KORT HISTORIKK...2 1.2 VIRKSOMHETENS ART...2 1.3 OPPSUMMERING AV KOMPETANSESENTERFUNKSJONEN

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo Årsmeldingen er utarbeidet av Siri Evju Janssen og Jørund

Detaljer

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009 Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Fire viktige resultater 6 Organisering og personell 8 Finansiering 11 Forskning 12 Forskningsprosjekter

Detaljer

ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING

ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING 0 Senter for leseforsking 2000 Sats: Senter for leseforsking Trykk: Randaberg Trykk AS Forsidefoto: Fra Aba, Nigeria Ingolv Austad, 1999 1 INNHOLD FORORD Del I.

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl. 13-17 (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

Faglig rapportering 2012

Faglig rapportering 2012 H Faglig rapportering 2012 Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten, UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN. Innhold 1 Den faglige rapporteringen...

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Årsrapport 2005 - 1 -

Årsrapport 2005 - 1 - Årsrapport 2005-1 - Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for 2005. Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt

Detaljer

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Forskningsgrupper ved Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte 1-2006 - 23. februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007 Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester Faglig rapportering 2007 Revidert utgave 2008 Side Forord... 2 DEL 1 Infrastruktur 1.1 Infrastruktur for forskning 1.1.1 Klinisk forskningssenter (KFS)...

Detaljer

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN Vedlegg 1: Kvantitativ analyse, spørreundersøkelser og intervjuer med nøkkelpersoner Dette material er utviklet av Sirona AB (org. nr. 556804-5487). Materialet

Detaljer