Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008"

Transkript

1 1 Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo

2 2 Innledning Jorderosjon forekommer nesten over alt på jordoverflaten. Ordet erosjon kommer fra det latinske erosio som betyr avgnaging. I geologisk betydning er erosjon avgnaging av fjell og jord forårsaket av is, vann og vind. Erosjonen skjer ved mekanisk slit og ved kjemisk og mekanisk forvitring av berggrunnen. Løse partikler transporteres vekk, og landskapet vil etter hvert endre seg. Denne naturlige eller "geologiske" erosjonen kan være svært kraftig i områder med aktive isbreer. I lavlandet er den geologiske erosjonen som regel langsom, og det er en balanse mellom fjerning av løsmateriale og nydanning av jord ved forvitring og oppbygging av humus. Vegetasjonsdekket beskytter jorda mot erosjon. Når vegetasjonene fjernes, får erosjonskreftene virkning på den ubeskyttede jorda. I jordbruksområder kan derfor erosjonen øke kraftig i forhold til den naturlige erosjonen. Dette betegnes som akselerert erosjon. Overbeiting, kraftig jordarbeiding og dyrking av vekster med kort vekstsesong, gjør jorda mindre beskyttet og fører til økt jorderosjon. Gradvis nedbryting av jordas humusinnhold og struktur virker i samme retning. Akselerert erosjon fører til at jordsmonnet tynnes ut og ødelegges. Minst 20 % av verdens arealer av dyrka jord er allerede ødelagt på denne måten, og ødeleggelsene fortsetter i raskt tempo. Dette manuskriptet gir en oversikt over erosjonsprosesser i elveløp og på jordbruksarealer og beskriver de ulike tiltak som gjøres for å hindre eller begrense erosjonen. Det er ment å være spesielt relevant for Østlandsområdet og er skrevet som en veiledning for arbeidet med tiltak i Vannområdet Morsa og Vannområde Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen. Manus bygger på boka Erosjon i Norge. Landbruksforlaget 1993.

3 3 Innhold Innledning... 2 Innhold... 3 Skadevirkninger av jorderosjon... 5 Hva er akseptabel erosjon?... 6 Tap av jord og plantenæring... 6 Vann i landskapet... 9 Infiltrasjon Overflateavrenning Lateral vannstrøm Drensgrøfter Grunnvann Hydrograf Varighetskurve Terrengform og vannkvalitet Erosjonsprosesser langs et vassdrag Skråningsprosesser Tiltak mot erosjon i elveløpet Vertikal løpserosjon, bunnsenking Løpserosjon i yttersvinger Jordsig Måling av jorderosjon Erosjonskrefter i vann Virkning av regn Virkning av rennende vann Snøsmelting Kartlegging av erosjonsrisiko Jordart og erosjonsfare Terrengform og erosjonsfare Hellingsgraden Hellingslengden Hellingsformen Tiltak mot erosjon på jordbruksarealer Jordarbeiding Organisk materiale Jordstruktur Jorddekke Konturdyrking og stripedyrking Plantekultur Dekkvekster, fangvekster Tekniske tiltak Beregning av vannmengder Den rasjonelle formel Avskjæringsgrøfter Kontrollert overflateavrenning... 47

4 4 Grasdekte vannveger Terrasser/voller Forsinking av avrenningen Stabilisering og forsterking Drenering Vegetasjonssoner Litteratur... 53

5 5 Skadevirkninger av jorderosjon Erosjonen har økt som følge av omlegginger i jordbruksproduksjonen. De største sammenhengende jordbruksområdene har vi i lavlandet på Sør Østlandet og i Trøndelag. I disse områdene har det vært en kraftig økning i korndyrking og en tilsvarende nedgang i melkeproduksjon og dyrking av flerårig eng og beite. Dette har gjort at jorda blir liggende ubeskyttet og utsatt for erosjonskrefter utenom den korte vekstsesongen. Utviklingen i trekkraft og jordarbeiding etter 1950 var også med på øke faren for erosjon. Kraftigere traktorer, samt muligheter for tidligere høsting gjorde at høstpløying etter hvert ble gjort på nesten alt kornarealet. Gradvis ble man klar over at høstpløying førte til en mye større fare for jorderosjon. Omleggingen til spesialisert åkerbruk har ført til økte erosjonsproblemer. Jorderosjon var likevel ikke noe ukjent fenomen for bønder før i tida: "...I telefri jord kan stor vinternedbør vaske ut mer fra pløyd enn fra upløyd jord. I slike vintrer vil også jorda sette seg så hardt igjen at høstpløyinga har gjort forholdsvis liten nytte (Kystbygdene). I bratt lende kan flomvann grave mer i høspløyd enn i upløyd jord høst og vår, hvis det er mye regn på ufrossen mark" Sitatet er fra "Jordbrukslære" av Haakon Boysen, Som jordbrukslærer og rektor på Akershus landbruksskole var Boysen opptatt av fordelene med høstpløying, men advarte også mot faren for jorderosjon. Sitatet har fortsatt gyldighet. I korndyrkingsområdene, hvor en svært stor del av arealet blir høstpløyd, bør vi nå være mer opptatt av erosjonsfaren, enn av positive virkninger av høstpløyinga. Nils Ødegaard, direktør ved Norges landbrukshøgskole og redaktør av Landbruksboken, 1919, skriver: "I bratte bakker der det er høstpløid har finjorden let for at flømme væk i stærke regnskyl, og især i snesmeltningen om vaaren. Det er vistnok mest av denne grund det blir saa litet høstpløid i vore fjeldbygder og paa Vestlandet. Derimot er det litet sandsynlig at det virkelig utvaskes (søkker ned) mere plantenæring paa høstpløid jord, naar aakeren er flat. Bortflømning av fin jord paa høstpløid aaker i bakket terræng prøver vi at undgaa ved flomveiter (grøfter, min anm.) skraas over aakeren i passelig stor avstand. Disse flomveiter maa være oppløid og ha passelig fald, saa vandet ikke graver i dem. Og saa maa vi passe paa dem om vaaren, saa det ikke ligger sne og is i dem naar flomvandet løsner; for er de ikke aapne alle steder, saa er det værre end intet, idet de gjør at vandet samler seg og render

6 utover bakken i sterk strøm paa sine steder". 6 Hva er akseptabel erosjon? Vi kan ikke hindre all jorderosjon, men et utgangspunkt kan være å forsøke å holde erosjonen på samme størrelse som nydanningen av jordsmonn. En nydanning på 0,1 mm jord pr. år kan være et noenlunde riktig tall i våre jordbruksområder. Dette tilsvarer om lag kg jord pr. dekar. Tilsvarende størrelser er angitt som akseptabelt jordtap for leirjordområder i andre Nordeuropeiske land. I mange deler av verden er det urealistisk å holde erosjonen så lavt som nydanningen av jord. I bratte, nedbørrike områder og i områder med tykke jordavsetninger tillates et betydelig høyere jordtap, opptil 1500 kg pr. dekar årlig. Kriteriet kan være at jordas produksjonsevne ikke skal gå vesentlig ned i løpet av overskuelig framtid. På lengre sikt vil et erosjonstap som er større enn nydanningen av jord føre til et tynnere og mindre produktivt matjordlag som krever mer gjødsel, vann og energi for å gi samme avling. Den naturlige erosjonen er stor i områder med aktive isbreer, men svært liten i de skogkledde moreneområdene som dekker mye av landet. I leirjordsområdene er den naturlige erosjonen relativt høy, ofte kg pr. dekar. I oppdyrkede, nylig bakkeplanerte leirjordområder kan erosjonen stedvis være av samme størrelse som isbreområdene, kg pr. dekar og år. Tap av jord og plantenæring Et årlig jordtap på opp til 500 kg pr. dekar er ikke dramatisk på kort sikt, dersom det ikke er svært grunt jordsmonn. Det vil gå mange år før all matjorda er skylt vekk. Erosjonen vil imidlertid øke etter hvert som strukturen i jorda blir dårligere. Jordtapet akselererer. Likevel behøver er ikke konsekvensene for jordbruksdrifta være store på kort sikt. Vi kan tenke oss ei mineraljord med et matjordlag på 30 cm. Vanlig volumvekt for ei slik jord er 1,3 tonn/m 3. På ett dekar har vi da en jordmasse på 390 tonn, når vi bare regner med de øverste 30 cm. 500 kg er bare ca. 0,1 % av den totale jordmassen. Et vanlig innhold av nitrogen og fosfor i slik jord er henholdsvis 0,1 og 0,25 % av jordas tørrvekt. Dette vil si at 500 kg jord inneholder omlag 0,5 kg fosfor og 1,25 kg nitrogen. I forhold til det totale innholdet i jorda er heller ikke dette noe stort tap. Når jord og næringsstoffer kommer ut i vassdrag og hav, kan det likevel skape forurensing. Tapet skaper altså større problemer utenfor gården enn på gården Mange av våre vassdrag og nære havområder er påvirket av avrenning fra landbruket, i tillegg til at de er påvirket av forurensing fra andre kilder. I denne sammenhengen regnes jorderosjon som en betydelig kilde

7 7 til fosfortilførselen til vann. Dersom vi reduserer erosjonen, blir også tapene av fosfor og nitrogen mindre. Jorda inneholder jo disse stoffene. Sammenhengen er likevel ikke helt enkel. Det vil alltid renne av vann fra jordbruksarealene, enten gjennom drenering eller som overflatevann. Dette vannet tar med seg mer eller mindre av næringsstoffer. I forsøk er det vist at det er langt mindre jordtap på pløyd enn på upløyd åker. I enkelte tilfelle kan likevel tapet av fosfor være høyere fra upløyd enn fra pløyd mark. Dette skyldes at overflatevannet tar med seg fosfor som løses lett fra planterester og gjødsel på jordoverflaten. Tabell 1 Tabell. Tap av jord og fosfor fra et felt med siltig mellomleire i Ås. År Høstpløying Redusert jordarbeiding Jord Kg/daa Fosfor g/daa Jord Kg/daa Fosfor g/daa Det fosfortapet som skjer ved erosjon, kan også variere med jordas fosforinnhold, og det blir bestemt av hvordan erosjonen foregår. Ved liten avrenning er det målt en høyere konsentrasjon av fosfor enn ved intens avrenning. Dette skyldes at det relativt sett er mest av de fineste mineral og humuspartiklene som eroderer ved liten avrenning. Disse partiklene har et høyere innhold av fosfor enn de grovere partiklene. Ødelagt jordstruktur Erosjonsprosessene bryter ned strukturen i jorda, vasker vekk finmateriale og anriker jorda på grovere partikler. Det blir behov for mer gjødsel, og de fysiske forhold for plantevekst blir dårligere. Næringsstoffene kan erstattes ved gjødsling, men de fysiske forholda i jorda, særlig evnen til å lagre vann, kan bli varig svekket. Det er mange rapporter om lavere avlinger på jord som har vært utsatt for erosjon i lengre tid. Tabell 2 Fordeling av sand, silt og leir i jord på feltet og i fordelingen i jord som er vasket vekk og sedimentert utenfor i oppsamlingskar nedenfor feltet. Forsøksfelt Øsaker, Sarpsborg Sammensetning av jord på forsøksfeltet % Sammensetning av jord som har erodert fra feltet Sand Silt Leire Sand Silt Leire

8 8 Bjørnebekk, Ås Tallene viser at den jorda som har rent vekk er anriket på leire i begge feltene. Siltinnholdet er lite forandret, mens det er lite sand i det som renner av i forhold til i den opprinnelige jorda. Skader på hydrotekniske anlegg Tette kummer, ødelagte grøfteutløp, utrasinger i kanaler og jordekanter er ikke uvanlige syn. Forurensingsloven gir hjemmel for at eieren av arealet kan bli pålagt å reparere slike skader. Dette kan bety store investeringer. Figur 1 Store erosjonsskader ved grøfteutløp.

9 9 Figur 2 Store skader etter regn på nyplanert leirjord. Vann i landskapet Norge har et fuktig klima, og vannet spiller en hovedrolle i erosjonsprosessene. Vannet bidrar til forvitring av fjellgrunn og mineralpartikler i jorda. Vannet løsriver, og det kan transportere materiale enten i kjemisk oppløsning eller som partikler. Vannet kommer som nedbør, enten regn eller snø. Vannet fanges opp av vegetasjonen eller trenger ned i grunnen. I løpet av et år vil det gå omtrent like mye vann ut av landskapet som det som har kommet inn i form av nedbør. En del av vannet finner vegen ut som avrenning gjennom vassdragene. En del går også tilbake til atmosfæren som damp, enten som evaporasjon, som er fordamping fra jord og vannflater, eller som transpirasjon, som er fordampingen fra plantene. I skogen er landskapet dekket med en trær og en matte med vegetasjon som fanger opp nedbøren. Vi kaller dette intersepsjon. Ved lett regn kan vegetasjonen fange opp alt vannet. Den virker som en svamp som fuktes. Vannet vil fordampe tilbake til atmosfæren igjen. Regner det mer, vil etter hvert vegetasjonen mettes, vannet begynner å trenge gjennom og finner veg ned i jorda. Intersepsjonen i jordbruksvekster avhenger av bladmassen, men kan utgjøre 1 3 mm nedbør.

10 10 Infiltrasjon En del av nedbøren vil etter hvert infiltrere i grunnen. Hvor raskt det infiltrerer og hvor mye vann som kan infiltrere, avhenger av porevolum og porestørrelse i bakken. Dette gjelder både for fjellgrunn og for jord. Som eksempel på hvordan disse størrelsene varierer, viser vi jordartene sand og leire. Porevolumet er større i leire enn i sand. Denne jorda kan ha et porevolum på mer enn 50 %, dvs. at under halvparten av jorda består av faste partikler. Porene i leire er imidlertid svært små. De fleste er så små at vannet ikke vil renne gjennom, men i stedet binde seg til jordpartiklene. Vannet adsorberes. Vi opplever leire som tettere enn sand, selv om sand kan ha lavere porevolum enn leire. Sand har større porer hvor vannet kan strømme lettere gjennom. Sand er lettere gjennomtrengelig for vann. Vi uttrykker denne gjennomtrengeligheten som permeabilitet, hvor mye vann som strømmer gjennom et bestemt tverrsnitt av jorda pr. tidsenhet. Ved fri drenering i vannmettet jord, vil vannet kunne synke i størrelsesorden 0,5 meter/time i grov sandjord og mindre enn 1 millimeter/time i tett leire. I jord finner vi også store tørkesprekker, markganger og porer etter røtter. Dyp jordarbeiding etterlater også sprekker. Slike store sprekker og porer kalles makroporer. Disse makroporene gjør at permeabiliteten i leirjord kan øke betraktelig. Infiltrasjonen er altså avhengig av jordas porevolum og porestørrelse. I tillegg varierer infiltrasjonen med vanninnholdet i jorda. Når jorda er tørr, er infiltrasjonen rask, fordi jorda suger til seg vann som et trekkpapir. Etter hvert som jorda blir fuktet, blir dette suget svakere. Porene fylles gradvis, og til slutt blir infiltrasjonen bestemt av hvor mye vann som kan strømme gjennom jorda. I åkerjord er det som regel gode forhold for infiltrasjon i det øverste jordlaget, mens jorda under pløyelaget kan være mye tettere. Ved langvarig regn er det dette tette laget som hindrer vannstrømmen, og det øverste laget kan bli helt vannmettet. Jordas ledige lagringskapasitet bestemmer derfor også om det blir overflateavrenning. Ved regn om vinteren på bar mark er det som regel svært liten infiltrasjonsevne i jorda, og det blir kraftig overflateavrenning. Overflateavrenning Overflateavrenning forekommer ofte på åker, men skjer i langt mindre grad på skogsmark eller grasmark. Når jorda ikke kan infiltrere alt regnet, vil vannet samle seg i forsenkinger på overflata. I hellende terreng vil det deretter renne av som overflateavrenning. Nederst i hellinger kan vi ha områder som holder seg fuktige på grunn av utstrømmende grunnvann og lateral vannstrøm i jordlaget. Her kan små nedbørsmengder føre til overflateavrenning.

11 11 Overflateavrenning kan også forekomme selv om jorda er relativt tørr, nemlig ved kraftige regnskyll på jord med lav infiltrasjonsevne. Åkerjord uten eller med lite utviklet plantedekke, og særlig leirjord med lav permeabilitet, er utsatt for overflateavrenning som følge av kraftig regnskurer. En tett skorpe på jordoverflaten vil også øke faren for overflateavrenning. Overflateavrenning finner raskt vegen til bekker og elver. I skogsmark forekommer det sjelden overflateavrenning. Unntak kan være der fjellgrunnen delvis ligger i dagen. Vannet i skogsmark finner vegen til vassdragene gjennom vegetasjonen og jorda. Dette går langsommere, og en del vann kan lagres. Det blir derfor raskere flommer i områder der skogen er erstattet med åker. Figur 3 Vinteren 2008 var det ekstremvær og mye overflateavrenning. Fra Ski. Lateral vannstrøm En del av det vannet som infiltrerer i løpet av vekstsesongen, vil bli tatt opp av vegetasjonen. Vannet vil ellers fortsette nedover i jorda under påvirkning av tyngdekraften. Når vannet møter fjellgrunn eller tettere lag av undergrunnsjord, vil det følge hellingen i terrenget og strømme mer eller mindre parallelt med jordoverflata. Lateralstrøm er brukt som

12 12 betegnelse på denne delen av vannstrømmen i jorda. Vannet strømmer gjennom jorda eller gjennom et system av større eller mindre underjordiske ganger ("pipes"). Denne vannstrømmen kan bruke flere dager på å nå vassdraget, mens overflateavrenning når fram på timer eller minutter. Drensgrøfter På mye av jordbruksarealene er det lagt drensrør. Disse røra fanger opp en del av vannet i jorda. Vannet strømmer letteste veg til en drensgrøft. På grunn av det hydrostatiske trykket, vil vannet i grunnvannssonen også kunne strømme oppover til grøfta. Det er lavere trykk i grøfta. I leirjord følger vannet sprekker og store porer og kan komme raskt ned til grøftene. Dette gjelder særlig der grøftene er relativt nyanlagt. Når vannet strømmer raskt, kan det også rive med seg partikler og transportere dem ut gjennom grøftene. Grunnvann Noe av nedbørsvannet siger videre, også forbi drensgrøftene. Det perkolerer ned til et dyp hvor alle porer i jorda eller bergrunnen er mettet med vann. Dette er grunnvannssonen. Grunnvannet er utsatt for trykk av de overliggende masser, og det strømmer sakte i retning av vassdragene. Selv om vi ikke alltid kan se at det strømmer ut, ser vi at bekker blir større og større nedstrøms, selv der det ikke er sidebekker eller overflateavrenning. Utstrømmingsområder forekommer ofte i daldrag og forsenkinger. Disse områdene samler også overflatevann. Det kan ofte oppstå erosjonsskader i slike områder. Nedslagsfelt Vannmengden i et vassdrag avhenger av størrelsen på det arealet som forsyner vassdraget med vann og av nedbøren som faller på dette arealet. Arealet kalles nedbørfeltet eller nedslagsfeltet. Nedbørfeltet kan vi finne fra et kart. Grensen for feltet, vannskillet, følger toppen på alle hellinger sett fra det punktet i elva eller bekken der vi ønsker å måle. På et kart vil grensen krysse alle høydekurver i rett vinkel. Innenfor et stort nedbørfelt kan vi som regel finne flere mindre nedslagsfelter; delfelter. Hydrograf Målinger av vannføring i elva viser hvordan den reagerer på en nedbørsperiode. Økningen i vannføring kommer litt forsinket i forhold til nedbøren. Først øker den raskt, på grunn av overflateavrenning og nedbør direkte i vassdraget. Denne flomtoppen faller raskt når nedbøren slutter, men det vil fortsatt komme vann gjennom jorda, slik at det vil ta

13 13 lengre tid før vannføringen har sunket ned til utgangspunktet igjen. Dette mønsteret kalles flomhydrograf. Det vil være forskjellig fra elv til elv, fordi bidragene fra vannets ulike veger er forskjellig i ulike nedbørfelt. Disse forskjellene betyr også at det er forskjeller i erosjonsprosessene i ulike nedbørfelt. I et felt hvor en stor andel av avrenningen skjer på overflaten, vil faren for erosjon være større enn i felter hvor mer av vannet finner veg til vassdraget gjennom jord og vegetasjon. Varighetskurve Når vi måler denne vannføringen over en lengre periode, får vi et mønster som vist i figuren. På grunnlag av denne kan vi sette opp en varighetskurve. Dette er et diagram som viser hvor stor del av tiden vannføringen har vært høyere enn et visst nivå. Terrengform og vannkvalitet Flomtopper i vassdrag skyldes bare delvis overflatevann fra jordbruksarealer. Det er vanlig å observere at vannføringen i bekker stiger nokså snart etter et regnvær, selv om det ikke er overflateavrenning. Her i Norden består bekkevannet ved flomtopper dels av regnvann som har falt på vannmettet jord, hydrologiske utstrømmingsområder, dels av grunnvann som strømmer fram til bekken som følge av infiltrasjon i nedslagsfeltets innstrømmingsområde. For å forklare bekkevannets kvalitet, må områdets hydrologi og topografi betraktes. Dette gjør også spørsmålet om avrenning fra jordbruket mer komplisert. Fordelingen mellom overflatevann og grunnvann i bekken vil variere med utbredelsen av de mettede områdene. Ved nedbør etter tørke vil flomtoppen være mer dominert av grunnvann enn når nedbøren faller på fuktig jord. En stor del av våre jordbruksområder ligger på leirjord lavt i terrenget. Dette er ofte typiske utstrømmingsområder. Ved grøfting er de oftest omdannet til umettede utstrømmingsområder. Grøftevannet kan bestå av grunnvann som er infiltrert i terrenget omkring, ofte skogkledde moreneområder, og av vann som er infiltrert på jordet. I våte perioder er grøftevannet hovedsakelig påvirket av jordbruksdrifta.

14 14 Figur 4. Det skjer også erosjon i skogsområder. Her vises erosjon i bekkeløp. Smedbølbekken i Ås. Erosjonsprosesser langs et vassdrag Vannet former landskapet. Materialtransporten i elver som renner gjennom jordbruksområder er delvis bestemt av naturlige erosjonsprosesser og delvis påvirket av akselerert erosjon. Langs et vassdrag foregår vertikal og lateral erosjon. Den vertikale erosjonen fører til senking av elvebunnen. Bunnen eroderer pga. vannets krefter og elvas evne til å transportere vekk løsrevet materiale. Elveløpet kan erodere fast fjell. Dette skyldes slag og sliping som oppstår på grunn av de faste partiklene som elva fører med seg. De store trykkforskjellene som oppstår der vannmassene treffer fast fjell, kan også føre til oppsprekking. Elveerosjonen er kraftig der elva får mye løsmateriale fra dalsidene og fra elveløpet, og der elva går i stryk eller foss. Jettegryter oppstår i slike kraftige virvler av vann som inneholder slipende partikler. I løsmasser vil elveløpene utvikle seg annerledes. Det foregår stadig løsriving, transport og avsetning av løsmassene. Dette avhenger av vannhastighet og partikkelstørrelser og fasthet i løsmassene. Erosjon foregår i de bratteste deler av elveløpet, mens avsetning foregår der vannhastigheten avtar; elvevifter og elvesletter dannes.

15 15 Like etter siste istid var landhevingen rask, og elvene rant gjennom områder med løsavsetninger som var lite beskyttet av vegetasjon. Elveerosjonen var kraftig. Etter hvert ble elveløpene mer stabile, og vegetasjonen beskyttet mer. Denne utviklingen av landskapet er likevel ikke avsluttet enda. Graving i bunnen avhenger av vannhastigheten og fastheten på bunnen. Når det er flom, vil elva grave. Når elva har lav vannføring, vil materiale bunnfelle. Som regel er det en viss balanse i dette. Bunnen og elvesidene stabiliserer seg, og elveløpene forandrer seg bare langsomt. Vi må likevel være oppmerksomme på at denne balansen kan forstyrres. Regulering av elveløpet vil endre vannhastigheten. Uttak av grus i elver er nokså vanlig. Dette forandrer bunnens stabilitet og kan føre til at erosjonen øker. Graving i yttersving blir sterkest der elvekantene er ustabile. Her renner elva gjennom et område med tykke lag av havavsatt silt og leire. Det er lett å grave i, og materiale raser ned etter hvert som kantene undergraves av elva. Elvas lengdeprofil De fleste elver er bratte i de øvre delene og blir gradvis slakere ut mot munningen. Generelt kan vi inndele vassdragets løp i tre: 1. En øvre del. Her er det bratte bekker. Det er en aktiv, vertikal erosjon. Sidene er v formet. 2. En midtre del. Her renner elva langsommere. Den laterale erosjonen er mer dominerende enn den vertikale. Det er en elveslette i dalbunnen som gradvis blir bredere. 3. En nedre del. Dette er en elveslette hvor elva meandrerer. Det som eroderer er i likevekt med det som sedimenterer. Dette er et generelt bilde. Lengdeprofilet består ofte av mange bratte og slakere deler ettersom det passerer fjellformasjoner.

16 16 Figur 5 Erosjon i yttersvinger i elveløp. Kråkstadelva. Skråningsprosesser Formen og hellingsvinkelen på skråninger i løsmasser er bestemt av hva slags løsmasser (jord) den består av, vegetasjonsdekket og de prosessene som virker i skråningen. Løsmaterialet kan være av forskjellig opprinnelse. Det kan være materiale som har kommet ned fra en fjellside ved ras og med bekker, det kan være elvemateriale, morene eller marin silt og leirjord. Skråningen holdes på plass av friksjon og kohesjon i jorda og av vegetasjon. Sand og steinmateriale holdes på plass av friksjonen mellom kornene. Leirjord holdes sammen ved kohesjon som virker mellom partiklene. Vegetasjonsdekket binder løsmaterialet sammen. Det er flere krefter og prosesser som gjør skråningen ustabil. Skråningsmaterialet er påvirket av tyngdekraften. Denne fører til massebevegelser, transport av løsmasser nedover i skråningen ved jordsig og ras. En bekk som renner i skråningsfoten vil grave i det tilførte materialet og forsterke massebevegelsene. Jordsig Når jorda blir oppbløtt, har den lettere for å sige nedover. I det øverste jordlaget er det stadig fukting og opptørking, frysing og tining. Prosessene fører til bevegelse i jorda. Tyngdekraften gjør at bevegelsene går langsomt nedover skråningen. Årlig kan det dreie seg om noen få centimeter. Dette jordsiget er særlig tydelig på silt og leirjord. Disse jordartene blir

17 17 lett overmettet med vann. Kohesjonen avtar, og jorda siger. Bevegelsen er størst i overflaten og avtar med dybden ned til omlag 1 m. I de bratte ravinedalene i de marine leirområdene vil bekkeløpene få en stadig tilførsel av jord fra sidene på grunn av dette jordsiget. Når hele jorddekket ikke siger like mye, oppstår det valker eller lange, smale terrasser eller "krøtterstier" Det naturlige jordsiget fører til at elveløpet kan se nokså rotete ut, med trestammer som stadig velter. Dette er et område med aktiv, naturlig erosjon. Jordsiget kan reduseres ved at skråningene plantes til med trær som armerer godt. Trærne må likevel ikke bli for store, da er det fare for rotvelt. Det har tidligere blitt plantet en del gran i slike områder. Dette er ikke det beste treslaget til armering av skråninger. Den bør i alle fall avvirkes på et tidlig stadium. Or etablerer seg raskt på slike skråninger. En blanding med trær som bjørk, rogn, selje, pil, kirsebær m.fl. er gunstig. Jordlaup, utglidninger På finkornet jord (leir, silt, fin sand) kan det trekkes opp mye vann til overflatelaget når jorda begynner å fryse. Den kapillære ledningsevnen er god. Når vann fryser i overflatelaget, dannes det et sug som trekker vann oppover. Når telen går om våren, kan jorda bli overmettet med vann. Større flak av jord kan skli ut, eller den oppbløtte jorda kan renne nedover som en velling. Slike utglidninger kan også forekomme på bunnmorene som ligger på fjellgrunn. Ved kraftig regnvær kan de underste delene bli mettet med vann og ustabile, slik at jorda over raser ut. Raviner De naturlige vannvegene er stort sett i likevekt med de vannmengdene de leder, selv om det i enkelte vassdrag kan være en aktiv, naturlig erosjon. Raviner dannes der vannvegen er i en ustabil situasjon. Vannvegen er ikke tilpasset den vannmengden den må lede. Slike situasjoner kan oppstå dersom vi øker vannmengdene i en bekk eller vannveg på overflaten. Samling av mye vann i grøfteutløp kan eksempelvis føre til ravinering, dersom utløpet ikke er sikret. Når vi endrer nedslagsfeltets størrelse, f.eks. ved bakkeplanering, kan vi også komme til å lede vannet inn i ustabile leier. Ved bakkeplanering eller nydyrking må derfor forandringene i vannmengder og vannveger planlegges nøye. Vi må skille mellom gamle raviner som hovedsakelig fikk sin form som følge av landhevingen, og nydannede raviner som kan utvikle seg i løpet av en flom eller noen få år. Jordbruksdrifta kan medføre slike nye raviner. De gamle ravinesystemene endrer seg langsomt. En erosjonsgrøft, "gully", forsterker seg selv og kan gjøre stor skade før den blir stabilisert.

18 18 Grunnvannserosjon Rask utstrømming av grunnvann kan føre til erosjon. Ved graving av kanaler eller senking av bekker kan grunnvannsspeilet i jorda omkring bli liggende høyere enn normalt i forhold til vannstanden i bekken eller kanalen. Dette fører til utstrømming av vann. Når et slik grunnvannsspeil kommer fram i en ubeskyttet skråning av finsand eller silt/leire, vil skråningen bli ustabil. Den kan rase ut, eller det kan oppstå erosjonsraviner. Når porevannstrykket blir stort på grunn av utstrømmende grunnvann, dannes en glideflate hvor strukturen i jorda er kollapset. Jorda over sklir på denne flaten i skalkformede ras. Det andre som kan skje er at grunnvannet vasker ut partikler der det kommer fram i dagen. Utvaskingen fører til at kanten over grunnvannsutsiget blir bratt og raser. Utrast masse transporteres vekk av vannstrømmen. Når jordarten er finkorning og velsortert, vil vannet fortsette å vaske ut partikler. Dersom det hoper seg opp grovere grus og stein som ikke kan vaskes ut med vannet, stopper prosessen. Etter hvert som grunnvannet renner ut, vil grunnvannsspeilet i sidekantene senkes. Skråningene tørker, og ravinen vil etter hvert stabilisere seg. Men der grunnvannsstrømmen konvergerer mot grunnvannsutløpet innerst i ravinen, vil grunnvannsspeilet holde seg høyt. Utvaskingen vil arbeide seg bakover. Grunnvannsraviner som dette fører ikke alltid bekker i bunnen. Er det sterkt vannførende lag like under grunnvannsspeilet, kan det oppstå en eroderende bekk i ravinen. På jordbruksarealer forekommer det også at overflatevann renner ned i slike raviner og forsterker erosjonen i dem. Ved grøfteutløp er det ofte tilløp til ravinering som er en mellomting mellom grunnvannsravine og virkning av overflatevann. Raviner av overflatevann Rene overflatevannsraviner har en spissere form enn grunnvannsravinene. Ravinen vil også vide seg ut ved at det graves i bunnen og raser og siger fra kantene, men dette går langsommere enn når grunnvannet undergraver skråningen. I leirterreng oppstår et typisk mønster med sterkt forgreinede raviner med liten helling. Overflatevannet dominerer utvaskingen, og materialet er så finkornet at det transporteres ut av ravinen.

19 19 Tiltak mot erosjon i elveløpet Vertikal løpserosjon, bunnsenking Når en elv eller en bekk graver i bunnen, vertikal løpserosjon, vil dette føre til at sidene blir ustabile. Det går ras og utglidninger, og erosjonsprosessene i sideskråningene forsterkes. Dette gjelder også for raviner og erosjonsgrøfter. I Leiravassdraget utgjør slik bunnsenking og erosjon i materiale som raser ut i elva 70 % av sedimenttilførselen. For å hindre at elveløpet graver seg ned, må bunnen forsterkes, og eller vannhastigheten reduseres. Dette gjelder også for en ravine som fører en bekk i bunnen. Langs jordekanter kan det være tilløp til dannelse av raviner på grunn av overflatevann fra jordet. Disse kan stoppes dersom vi kan hindre at vannet renner ut i dem. Bortledning av vann kan likevel skape tilsvarende problemer andre steder. Ofte er den enkleste løsningen å forsterke det punktet der ravinen begynner, med stein. For at ikke steinen skal undergraves, kan det legges en plastduk under. Denne må legges langt nok ut i ravinen. Ravinen må etter hvert stabiliseres på en mer varig måte. Vannets hastighet kan bremses ved å bygge stryk i åpne avløp og ved å lage dammer. Løpserosjon i yttersvinger Utglidninger og skred forekommer ofte i yttersvingene på et elveløp. Dette skjer særlig dersom skråningen undergraves. Jordsig Elvekanter og ravineskråninger stabiliseres av vegetasjon. Skog verner effektivt mot erosjon, men ikke alle trær egner seg like godt. I landskap som er preget av bakkesig må trærne ha et kraftig og dypt rotsystem som forankrer jorda. De må etablere seg og vokse raskt. De bør også slippe til nok lys, slik at det vokser opp en undervegetasjon som kan beskytte jordoverflata. Trærne bør heller ikke bli for store. Tyngden av store trær kan føre til ras. Det er flere aktuelle treslag som kan brukes som erosjonsvern. I ravinedalene i leirjordsområder er de mest aktuelle trærne gråor, svartor, osp, pil, vier, bjørk, selje. Disse etablerer seg og vokser raskt. Or etablerer seg raskt på rasmark. En viss skjøtsel kan være nødvendig for

20 20 å hindre at trærne blir for tunge og for å slippe inn lys til undervegetasjon. Hogst eller tynning med visse mellomrom er derfor aktuelt. Det er generelt en fordel med blandingsskog. Tynning eller planting kan være aktuelt for å få fram flere arter av trær. Det er plantet en del gran i ravineområder. Grana må avvirkes før den blir for høy for å unngå utrasinger og rotvelt. Figur 6. Kantsoner bør skjøttes. Her er det også satt igjen en upløyd buffersone. Vestby. Måling av jorderosjon Løsriving av jord, transport og sedimentasjon kan foregå vekselvis i hele nedbørfeltet. Måling av jorderosjon på små felter gir ikke et representativt bilde av situasjonen i et større område. Fra forsøksruter er det målt et jordtap på kg/daa og år. Det er sjelden mulig å finne små prøvefelter som kan være representative for et variert landskap. I små felter kommer dessuten bare en del av erosjonsprosessene til syne. Erosjonsmålinger fra små felter betegnes ofte som jordtap. Med dette mener vi jord som er erodert fra overflaten i løpet av et visst tidsrom (kg jord/m 2 og år). De minste forsøksfeltene er som regel ikke lange nok til at vannet får grave store furer. Når feltet blir større, er det også påvirket av andre prosesser. Jordtapet kan bli større dersom overflatevannet får grave furer. Jordtapet kan også bli mindre dersom feltet er slik at jorda sedimenterer før den renner ut av feltet.

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Forsvarsbygg Utvikling 2008. Oddmund Soldal. Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Innledning 4 Metoder for påvisning av blindgjengere

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra kapittel 1 1) Troposfæren er den nederste delen av atmosfæren der temperaturen faller med høyden. Tropopausen er området over troposfæren der

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 James E. Hansen Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 Sannheten om den kommende klimakatastrofen og vår siste sjanse til å redde menneskeheten Utvalgte kapitler oversatt av Sigbjørn Grønås

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier i Alvdal

Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier i Alvdal GRÅSTEINEN 4 SIDE 1 Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier i Alvdal Med kvartærgeologisk kommunekart i M 1: 60 000 Bjørn A. Follestad og Morten Thoresen GRÅSTEINEN 4 SIDE 2 Innhold

Detaljer

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag NINA Temahefte 52 Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører: Torbjørn Forseth og Atle Harby fornybar energi på lag med naturen Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører:

Detaljer

Jordtemperatur på Ås gjennom 100 år Homogenisering og analyse

Jordtemperatur på Ås gjennom 100 år Homogenisering og analyse Jordtemperatur på Ås gjennom 1 år Homogenisering og analyse Homogenizing and analysis of soil temperature measurements at Ås during the last 1 years Ingvild Antonsen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Detaljer

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer?

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer? Siri Svendgård-Stokke Siri Svendgård-Stokke: How does climate change affect agriculture? KART OG PLAN, Vol. 75, pp. 90 95, POB 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Annual precipitation and temperature are

Detaljer