BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN rettsakten. 24. april juli november november 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1997. rettsakten. 24. april 1997. 18. juli 1995. 29. november 1995. 29. november 1995"

Transkript

1 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang januar 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/28/EF om forbrenningsegenskapene til materialer som benyttes til innvendig innredning av visse grupper motorvogner februar 1997 om endring av vedlegg VI (Trygd). Rekommandasjon nr. 20 om bedre behandling og avregning av gjensidige refusjonskrav for trygd for vandrearbeidere mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). Kommisjonsvedtak 95/290/EF om felles tekn. forskrifter med omsyn til mottakskrava til eit offentleg jordbasert europeisk personsøkjarsystem (Ermes). Kommisjonsvedtak 95/525/EF om felles tekn. forskrifter med omsyn til tilkoplingskrava til eit terminalutstyr for den delen av digital europeisk trådlaus telekommunikasjon (DECT) som er offentleg tilgjengeleg (PAP). Kommisjonsvedtak 95/526/EF om felles tekn. forskrifter med omsyn til tenesteintegrerte 24. april mars februar januar mars mars juli april juli november november 1995 Merket angir hvilken skal være

2 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. digitale telenett (ISDN); 3,1 khz telefoniteneste, tilkoplingskrav for teleterminalutstyr med handsett mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). Kommisjonsvedtak 96/139/EF om endring av lista over nasjonale standardiseringsorgan i vedlegg II til rådsdirektiv 83/89/EØF mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi). Rådsforordning (EF) nr. 2964/95 om registrering av import og leveransar av råolje i Fellesskapet. 25. januar juli april desember juli april 1997 Meddelelse etter artikkel 103 ventes fra Norge februar 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 96/35/EF om utpeking av og faglige kvalifkasjoner for sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods med jernbane på vei eller innlands vannvei mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 96/86/EF om tilpassing til den tekn. utviklinga av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 94/72/EF og 96/47/EF om endring av direktiv 91/439/EØF 31. desember juli mars 1997 Gjennomføring notifisert 13. oktober januar juli april januar 1995 og 1. juli juli april 1997 Merket angir hvilken skal være

3 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. om førerkort mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 96/87/EF om tilpassing til den tekn. utviklinga av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jernbanetransport av farleg gods mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 96/39/EF om endring av rådsdirektiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller forurensende last mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 96/40/EF om utarbeiding av ein felles modell for identitetskort for inspektørar som utfører hamnestatskontroll mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse). Kommisjonsforordning (EF) nr. 240/96 om anvendelse av traktatens art. 85 nr. 3 på visse grupper av teknologioverføringsavtaler mars 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak. 1. januar juli april juni juli april februar juli april april juli april juli april 1997 Kommisjonsforordning (EF) nr. 3384/94 om 1. mars 1995 Merket angir hvilken skal være

4 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. gjennomføring av meldingene, fristene og høringene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger. Kommisjonsforordning (EF) nr. 3385/94 om form, innhold og andre enkeltheter i forbindelse med anmodninger og meldinger fastsatt i rådsforordning nr mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). Rådsdirektiv 95/61/EF om endring av vedlegg II til direktiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). 1. mars oktober juli april juli 1997 Kommisjonsforordning (EF) nr. 142/97 om oversending av opplysningar om visse eksisterande stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93. Kommisjonsforordning (EF) nr. 143/97 om den 28. januar januar april 1997 Merket angir hvilken skal være

5 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. tredje lista over prioriterte stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/ mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). Europaparlaments- og rådsvedtak 3052/95/EF om innføring av en framgangsmåte for utveksling av informasjon om nasjonale tiltak som fraviker prinsippet om fritt varebytte innen Fellesskapet mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 96/26/EF om adgang til yrket som godstransportør og persontransportør på vei og om gjensidig godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis med sikte på å lette slike transportørers faktiske utøvelse av etableringsadgangen i innenlandsk og internasjonal transportvirksomhet mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1. januar juli april 1997 Meddelelse etter artikkel 103 ventes fra Island juli april desember juli april Direktivet er en konsolidert versjon av en rekke direktiver på dette området som allerede er en del av EØS-avtalen, og forutsettes derfor å være gjennomført i medlemslandene innen de frister som er satt i disse direktivene. For Norge er gjennomføringsfristen derfor den samme som EØS-avtalens s; 1. januar Merket angir hvilken skal være

6 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. 2176/96 om tilpasning av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 til den vitenskaplige og tekniske utvikling mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsdirektiv 94/51/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer mars 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/134/EF om endring av vedtak 91/448/EØF om retningslinjer for klassifisering omtalt i art. 4 i rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer mai 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordninger (EF) nr. 1441/95, 1442/95 og 1798/95 om endring av vedlegg til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse april 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner). Kommisjonsdirektiv 95/43/EF om endring av rådsdirektiv 30. april juli april januar juli april august august september mai 1997 Gjennomføring notifisert 19. mars oktober mai 1997 Faktisk 1. juli 1997 Merket angir hvilken skal være

7 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. 92/51/EØF om annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning april 1997 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). 1. mai Rådsforordning (EF) nr. 2819/95 Rådsforordning (EF) nr. 2254/96 Kommisjonsforordning (EF) nr. 2326/96 Kommisjonsforordning (EF) nr. 2310/96 Rådsforordning (EF) nr. 1356/96 Rådsforordning (EF) nr. 2255/96 Rådsdirektiv 96/50/EF Rådsdirektiv 96/75/EF om innlands vannveier mai 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 96/53/EF om 7. desember november desember desember august desember april januar september mai Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger er påkrevet, da Norge ikke har innlands vannveier med den type transportmidler som reguleres av disse e. Merket angir hvilken skal være

8 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet april 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog april 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/703/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmerket til kjøleskap. 8. april mai mai 1997 Gjennomføring notifisert 8/ april 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning. 30. oktober april 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 16. mars mai mai 1997 Gjennomføring notifisert: 9. mai 2000 og 22. april Norsk meddelelse iht. art desember 1997 Faktisk 1. mars Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger er påkrevet, da miljømerkeordn. er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter. Merket angir hvilken skal være

9 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. (Miljø). Rådsdirektiv 96/59/EF om disponering av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl juni 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/16/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om heiser. 1. januar juni 1997 Kommisjonsrekommandasjon 95/216/EF om forbedring av sikkerheten til eksisterende heiser juni 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 2796/95 og (EF) nr. 2804/95 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse juni 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr februar februar juni april juni Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet. Merket angir hvilken skal være

10 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. 281/96 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse juni 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/96 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse mai 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 96/96/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere mai 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). 15. april juni mars oktober juni oktober juni 1997 Kommisjonsdirektiv 91/322/EØF om fastsettelse av veiledende grenseverdier i henhold til rådsdirektiv 80/1107/EØF om vern 31. desember 1993 Merket angir hvilken skal være

11 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i arbeidet. Kommisjonsdirektiv 96/94/EF om fastsetjing av ei liste over rettleiande grenseverdiar i medhald av rådsdirektiv 80/1107/EØF om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i arbeidet mai 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Rådsrekommandasjon 96/694/EF om likevekt mellom kvinners og menns deltaking i beslutningsprosessen mai 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 95/511/EF om dei spørjeskjema som er fastsette i rådsdirektiv 80/779/EØF, 82/884/EØF, 84/360/EØF og 85/203/EØF juni 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Rådsvedtak 96/664/EF. Fellesskapets program for å fremme språklig mangfold i informasjonssamfunnet (MLIS)). 1. juni desember oktober juni juli oktober juni november 1996 (dekker en 3-års periode) Gjennomføring notifisert 1. oktober juli 1997 Norsk meddelelse iht. art desember 1997 Faktisk 5 Som fotnote 3. Merket angir hvilken skal være

12 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang juni 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Rådsvedtak 97/15/EF. Fellesskapets program ( ) for små og mellomstore bedrifter). 1. januar 1997 til 31. desember februar juli 1997 Norsk meddelelse iht. art desember 1997 Faktisk 1. februar juli 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Rådsforordning (EF) nr. 1544/95 om endring av forordning (EØF) nr. 822/87 om den felles markedsordning for vin juni 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Rådsforordning (EF) nr. 3011/95 om endring av forordning (EØF) nr. 823/87 om fastsettelse av særlige bestemmelser om kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder juli 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Rådsforordning (EF) nr. 1547/95 om endring av forordning (EØF) nr. 2332/92 om musserende viner produsert i Fellesskapet og forordning (EØF) nr. 4252/88 om framstilling og markedsføring av sterkviner produsert i 30. juni oktober august januar oktober juli september oktober august 1997 Merket angir hvilken skal være

13 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. Fellesskapet juli 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/96 1. januar oktober august 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastse ttelse av felles analysemetoder for vin juli 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 2603/95 om endring av forordning (EØF) nr. 16. november oktober august /90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost juli 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/96 om endring av forordning (EØF) nr. 25. april oktober august /90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost juli 1997 om endring av Protkoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 693/96 om 25. april oktober august 1997 fjerde endring av forordning (EØF) nr. 586/93 om unntak fra visse bestemmelser om innhold av flyktig syre i visse viner juli 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om 23. oktober august 1997 Merket angir hvilken skal være

14 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/95 om annen endring av forordning (EØF) nr. 586/93 om unntak fra visse bestemmelser om innhold av flyktig syre i visse viner. 4. juni 1995 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1278/95 om tredje endring av forordning (EØF) nr. 586/93 om unntak fra visse bestemmelser om innhold av flyktig syre i visse viner juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1712/95 om endring av forordning (EØF) nr. 1014/90 om gjennomføringsregler med hensyn til definisjon av, betegnelse på og presentasjon av alkoholsterke drikker juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 2626/95 om endring av forordning (EØF) nr. 1014/90 om gjennomføringsregler med hensyn til definisjon av, betegnelse på og presentasjon 1. januar juli oktober august november oktober august 1997 Merket angir hvilken skal være

15 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. av alkoholsterke drikker juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi). Endring av tilpasningstekster til kommisjonsvedtak 77/190/EØF, rådsdirektiv 90/547/EØF og rådsdirektiv 91/296/EØF juni 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/989/EØF om farlig avfall juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Rådsdirektiv 96/32/EF om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker og vedlegg II til direktiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker, samt om fastsettelse av en liste over maksimumsverdier juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 23. oktober august januar juli april november august april november august Ingen nasjonal gjennomføring påkrevet, da beslutningen ikke berører innholdet av eksisterende forpliktelser. Merket angir hvilken skal være

16 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. sertifisering). Rådsdirektiv 96/33/EF om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og næringsmidler av animalsk opprinnelse juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/11/EF 1. januar november august 1997 om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1935/95 om endring av forordning (EØF) nr. 12. august november august /91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 418/96 om endring av vedlegg VI til forordning 15. mars november august 1997 (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik anvendelse på landbruksprodukter og næringsmidler juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 12. februar november august 1997 Merket angir hvilken skal være

17 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/3/EF om unntak fra visse bestemmelser i rådsdirektiv 93/43/EØF om næringsmiddelhygiene for sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer i bulk juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/8/EF om næringsmiddel meinte for bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap juli 1997 om endring av vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/12/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter. 30. september mars november august november august 1997 Kommisjonsdirektiv 96/46/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter juli 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett). Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1610/96 om innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for 30. april februar november august 1997 Norsk meddelelse iht. art februar Anv. fra i land som pr ikke tillot patentering av plantefarmasøytiske produkter. Merket angir hvilken skal være

18 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. plantefarmasøytiske produkter oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/27/EF om beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved sidekollisjon og om endring av direktiv 70/156/EØF oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/44/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/37/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/408/EØF om innvendig utrustning i motorvogner (setenes og setefestenes styrke) oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/38/EF om tilpassing til den tekniske utviklinga av 20. mai februar desember desember februar desember desember februar desember desember februar desember 1997 Faktisk 1.april 1998 Merket angir hvilken skal være

19 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. rådsdirektiv 76/115/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om festepunkter for bilbelter i motorvogner oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Rådsdirektiv 96/21/EF om endring av kommisjonsdirektiv 94/54/EF om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i rådsdirektiv 79/112/EØF oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Nittande kommisjonsdirektiv 96/41/EF om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Sjuende kommisjonsdirektiv 96/45/EF om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). 1. juli februar oktober juni februar oktober september februar oktober februar oktober 1997 Merket angir hvilken skal være

20 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. Kommisjonsvedtak 96/577/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til fastmonterte brannsløkkingsanlegg. Kommisjonsvedtak 96/578/EF om framgangsmåten for samsvarsattestsering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sanitærutstyr. Kommisjonsvedtak 96/579/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til fast vegutstyr. Kommisjonsvedtak 96/580/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til påhengsvegger. Kommisjonsvedtak 96/581/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 25. juni 1996 Merket angir hvilken skal være

21 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. geotekstilar. Kommisjonsvedtak 96/582/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til limte glaskonstruksjonar og metallankerboltar til bruk i betong oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/58/EF om endring av direktiv 89/686/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om personlig verneutstyr oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsforordning (EF) nr. 543/97 om ednring av forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte til transport med jernbane, på vei og innlands vannvei oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene (maritim kabotasje). 1. januar februar oktober mars februar november januar februar oktober 1997 Norsk meddelelse iht. art juni 1998 Faktisk 8 Anv. fra Merket angir hvilken skal være

22 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) - (Avfall). Kommisjonsvedtak 96/302/EF om fastsetjing av eit skjema for framlegging av opplysningar i samsvar med art. 8 nr. 3 i rådsdirektiv 91/689/EØF oktober 1997 endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). 18. april oktober oktober august 1998 Kommisjonsvedtak 94/721/EF om tilpasning i samsvar med artikkel 42 nr. 3 av vedlegg II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap. 24. oktober 1994 Kommmisjonsvedtak 96/660/EF om tilpasning i samsvar med artikkel 42 nr. 3 av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap oktober 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 102/97/EF om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram for å førebyggje narkotikamisbruk i samband med innsatsen for folkehelsa ( ) november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøver og sertifisering). 14. november oktober februar oktober 1997 Norsk meddelelse iht. art mars 1998 Faktisk 1. mai 1998 Merket angir hvilken skal være

23 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. Europaparlaments- og råsddirektiv 96/69/EF om endring av direktiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av avgasser fra motorvogner november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/64/EF om endring av direktiv 77/389/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om slepeinnretninger for motorvogner november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/36/EF om endring av direktiv 77/541/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/63/EF om endring av direktiv 76/432/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1140/96, 1147/96, 1311/96, 1312/96, 1433/96 1. oktober februar desember februar oktober februar august august september september november 1997 Merket angir hvilken skal være

24 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. og 1742/96 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/68/EF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsvedtak 96/71/EF om en felles teknisk forskrift om tilgang til offentlige pakkesvitsjede datanett (PSDN) med grensesnitt som definert i CCITTs X.25- rekommandasjon november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi). Rådsvedtak 97/8/EF om oppheving av rådsdirektiv 75/405/EØF om begrensninger i bruken av petroleumsprodukter i kraftstasjoner november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Revisjon av vedlegg VI. 23. september november august november november januar november januar november mai november oktober 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 97/15/EF om vedtaking av Eurocontrol-standarder og om 1. desember november 1997 Merket angir hvilken skal være

25 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. endring av direktiv 93/65/EØF om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikk november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1582/97 om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr og 26. august november /83 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av hhv. enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv kjøpsplikt november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV 31. desember november 1997 (Statsstøtte). Rådsforordning (EF) nr. 3094/95 om støtte til skipsbyggingsindustrien, som endret ved rådsforordning (EF) nr. 1904/ oktober 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om 1. november 1997 samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i et forsøksprogram for europeisk frivillig tjeneste for unge i budsjettåret desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 3. september desember 1997 Gjennomføring 9 Får først anvendelse fra den OECD-avtalen om anvendelse av normale konkurransevilkår innen kommersiell skipsbyggings- og verkstedindustri trer i kraft. 10 Gjennomføres innen denne, og får anvendelse innen 3. september Merket angir hvilken skal være

26 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. sertifisering) og vedlegg IV (Energi). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF om energieffektivitetskrav til elektriske hushaldskjøleskap- og frysarar og kombinasjoner av slike desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/70/EF om endring av 28. oktober desember 1997 rådsdirektiv 80/777/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utnyttelse og markedsføring av naturlig mineralvann desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 345/97 om endring av artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 207/93 om fastsettelse av innholdet i vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 29. mars desember /91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler, og om gjennomføringen av bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 i nevnte forordning desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 23. november desember 1997 notifisert: 30. september 1999 Norsk meddelelse iht. art. 103: 14. juni 1999 Faktisk 1. juli 2000 Merket angir hvilken skal være

27 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. sertifisering). Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 om fastsetjing av ein framgangsmåte i Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller som er mente for bruk i eller på næringsmiddel desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Fire kommisjonsforordninger som alle endrer vedlegg til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/96 Kommisjonsforordning (EF) nr. 2034/96 Kommisjonsforordning (EF) nr. 17/97 Kommisjonsforordning (EF) nr. 270/ desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/56/EF om endring av direktiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer. 22. desember desember mars april januar desember desember november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 29. januar desember 1997 Merket angir hvilken skal være

28 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. (Tekn. sertifisering). Kommisjonsvedtak 97/129/EF om fastsetjing av identifikasjonssystemet for emballasjemateriale i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsvedtak 97/138/EF om fastsetjing av skjemaa med databaseopplysningar i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Rådsdirektiv 69/493/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om krystallglass november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Rekommandasjon nr. 21 om gjennomføringa av artikkel 69 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 med omsyn til arbeidslause i følgje med ektefelle som er sysselsett i ein annan medlemsstat enn den kompetente staten. 4. februar desember juni desember april desember 1997 Merket angir hvilken skal være

29 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer. 12. desember 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Rådsavgjerd nr. 95/468/EF om fellesskapsstøtte til telematisk datautveksling mellom administrasjonar i Fellesskapet (IDA). 9. desember 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske handelshindringer for handel med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/96 om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2061/96, om endring av forordning (EØF) nr. 1601/91 om alminnelige regler om definisjon av, betegnelse 3. februar desember desember juni desember november desember Renummerering av tidl. besl. nr pga. manglende behandling i Rådet av tidl. besl. nr. 97/97 (dir. 95/62/EF, ONP, Telekommunikasjonstjenester), som derfor må besluttes på nytt i januar Som fotnote Som fotnote 11 Merket angir hvilken skal være

30 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. på og presentasjon av aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte cocktails av vinprodukter desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 2215/96 om fastsetjing av unntakstiltak for Glühwein desember 1997 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. 28. november desember desember 1997 Gjennomføring notifisert 22. oktober 1999 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1128/96 Rådsforordning (EF) nr. 1426/96 Rådsforordning (EF) nr. 1427/96 Rådsforordning (EF) nr. 1428/96 Rådsforordning (EF) nr. 1429/96 Rådsforordning (EF) nr. 1592/96 Rådsforordning (EF) nr. 1594/96 Rådsforordning (EF) nr. 1915/ desember 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Rådsresolusjon 96/C 376/01 om nye politiske prioriteringar i samband med informasjonssamfunnet desember 1997 om endring av vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) og vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsdirektiv 1. januar juli juli juli juli september september oktober desember oktober desember 1997 Merket angir hvilken skal være

31 Gjennomførings for gjørings Fastsatt for ang. 95/51/EF om endring av direktiv 90/388/EØF med hensyn til avskaffelse av restriksjoner på bruk av kabelfjernsynsnett for levering av teletjenester som allerede er åpnet for konkurranse desember 1997 om endring av vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) og vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsdirektiv 96/2/EF om endring av direktiv 90/388/EØF med hensyn til mobil- og personkommunikasjon desember 1997 om endring av vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) og vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsdirektiv 96/19/EF med hensyn til innføring av fri konkurranse på telekommunikasjonsmarkedene februar 1998 om endring av vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsforordning (EF) nr. 2236/97 om endring av forordning (EØF) nr. 417/85 og (EØF) nr. 418/85 om bruk av artikkel 85 nr. 3 i traktaten på grupper av høvesvis spesialiseringsavtaler og forskings- og utviklingsavtaler. 15. november 1996/ 1. januar desember april desember desember februar 1998 Merket angir hvilken skal være

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN rettsakten

BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN rettsakten Gjennomførings Offentliggjørings om / 1 30. januar 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og XIX (Forbrukervern). Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF om pengeoverførsler

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/22/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 22 8. årgang 26.4.2001 EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/42/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 42 7. årgang 21.9.2000 EØS-komiteens beslutning nr. 48/2000

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 1/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 13. årgang 19.10.2006 2006/EØS/52/01 2006/EØS/52/02 2006/EØS/52/03 2006/EØS/52/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 8. årgang 6.12.2001 2001/EØS/60/01 2001/EØS/60/02 2001/EØS/60/03 2001/EØS/60/04

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/7/01 EØS-KOMITEEN ISSN 1022-9310 EØS-komiteens beslutning nr. 1/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 169/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 33 16. årgang 25.6.2009 2009/EØS/33/01 2009/EØS/33/02 2009/EØS/33/03 2009/EØS/33/04

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 2016/EØS/8/42 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF. av 13. desember 2011

Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF. av 13. desember 2011 Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF 2017/EØS/4/29 av 13. desember 2011 om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 13. årgang 30.3.2006 2006/EØS/17/01 2006/EØS/17/02 2006/EØS/17/03 2006/EØS/17/04

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency NOR/305R1905.00T OJ L 304/05, p. 1-9 Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 15. årgang 21.2.2008 Melding til leserne.......................................................

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007 Nr. 16/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/16/22 av 2. oktober 2007 om fastsettelse av et felles format for framlegging av data og opplysninger i henhold til europaparlaments-

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om endring av

EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om endring av NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/27/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 27 EØS-komiteens beslutning nr. 25/2000 av 31. mars 2000 om

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006 Nr. 63/207 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF 2009/EØS/63/47 av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF

Detaljer

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000 Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2013/31721 Dato: 27.05.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009 25.8.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/29 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF 2016/EØS/47/03 av 13. juli 2009 om speil for jordbruks- eller skogbrukstraktorer (kodifisert

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000 Nr. 12/171 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000 2002/EØS/12/21 av 15. september 2000 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997 Nr. 27/66 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

Detaljer

NOR/306R T OJ L 360/2006, p

NOR/306R T OJ L 360/2006, p NOR/306R1877.00T OJ L 360/2006, p. 133-136 COMMISSION REGULATION (EC) No 1877/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 12. årgang 24.11.2005 2005/EØS/60/01 2005/EØS/60/02 2005/EØS/60/03 2005/EØS/60/04

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT OM TILTREDELSESVILKÅRENE FOR REPUBLIKKEN BULGARIA OG ROMANIA OG TILPASNINGEN AV DE TRAKTATER

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 9. årgang 25.4.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002

Detaljer

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 16 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 42 EØS-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 42 EØS-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 98/EØS/42/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 42 EØS-komiteens beslutning nr. 1/98 av 30. januar 1998 om endring

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997 Nr. 16/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF av 29. juli 1997 om annen endring av rådsdirektiv 82/711/EØF om fastsettelse av nødvendige

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997 Nr.6/245 KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonstrevarer og tilhøyrande

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2009

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2009 - vedr. 1 05.02.2009 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære hold) Kommisjonsordning (EF) nr. 1500/2007 om godkjenning av ny bruk av 6-fytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) som tilsetningsstoff

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/335 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007 2012/EØS/5/51 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 27 EØS-ORGANER. 5. årgang 9.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 27 EØS-ORGANER. 5. årgang 9.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 98/EØS/27/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 27 5. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 50/97 av 27. juni 1997

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer