K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006"

Transkript

1 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

2 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling av pengene som investeres etter fem år, det andre gir deg avkastningen til vår utvalgte hedgefond-indeks. Ved å investere i K-Bank Hedgefond obligasjon kan du forvente bra avkastning, høy sikkerhet og meget god risikospredning. K-Bank Hedgefond obligasjon har som mål å levere absolutt avkastning, det vil si positiv avkastning uansett hvordan markedene utvikler seg. Med hedgefond i porteføljen vil du oppnå god risikospredning på sparepengene. Hedgefond kan oppnå god avkastning selv i fallende aksjemarkeder. K-Bank Hedgefond obligasjon gir deg muligheten til å investere i "alle" aktivaklasser gjennom en og samme investering. Det investeres i aksjer, obligasjoner, råvarer og derivater samtidig og det benyttes en rekke ulike investeringsstrategier.

3 K- Bank Hedgefond obligasjon - en alternativ spareform K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 er strukturert som en vanlig indeksobligasjon. Det vil si at minimum investert beløp vil bli tilbakebetalt ved obligasjonens forfall, uansett hvordan den underliggende hedgefond-indeksen har utviklet seg. Avkastningen er knyttet til en eventuell positiv utvikling i hedgefond-indeksen. Ved forfall vil investor få utbetalt 105% av eventuell stigning i indeksen. Hedgefond-indeksen består i utgangspunktet av 25 utvalgte hedgefond. I motsetning til vanlige aksjefond kan hedgefond investere i flere ulike finansielle instrumenter, og dermed oppnå god avkastning uavhengig av utviklingen i aksjemarkedene. Forvaltere av hedgefond gis "frie" tøyler til å velge strategi for å oppnå sine avkastningskrav. Dermed kan forvalteren reagere raskt når muligheten byr seg. Tradisjonelle fond investerer i aksjer og obligasjoner, mens hedgefond benytter seg i tillegg av valuta, råvarer, konvertible obligasjoner, derivater og short-posisjoner. Absolutt i stedet for relativ avkastning En annen vesentlig forskjell mellom aksjefond og hedgefond er relativ og absolutt avkastning. Et hedgefond har som mål å gi en viss absolutt avkastning, vanligvis 1-1,5 prosent per måned, uansett om børser og renter går opp eller ned. Et aksjefond derimot, forholder seg som regel til en referanseindeks som de skal prøve å slå. I en periode med generell nedgang i globale aksjemarkeder kan forvaltere av tradisjonelle aksjefond være "fornøyd" selv om de har tapt mye penger, så lenge fondet har gjort det relativt bedre (falt mindre) enn sin referanseindeks. For å oppnå absolutt avkastning benytter hedgefondene seg av en rekke såkalte alternative investeringsstrategier. De mest brukte investeringsstrategiene er beskrevet nedenfor: Alternative investeringsstrategier Long/Short aksjer Ved å benytte seg av denne strategien tar forvalteren posisjoner begge veier i aksjemarkedet. Han går "long" i (kjøper) aksjer som forventes å stige og går "short" i (selger) aksjer som forventes å falle. Når en forvalter short-selger aksjer, selger han aksjer med fremtidig leveranse. På et senere tidspunkt må han da kjøpe aksjene for å kunne levere dem. Har aksjene frem til dette tidspunktet falt i verdi vil han tjene på handelen. Arbitrasje Ved arbitrasjehandel utnytter forvalteren seg av feilprising mellom to relaterte finansielle instrumenter. Strategien går ut på å kjøpe de underprisede og selge de overprisede instrumentene. Prisskjevhetene er ofte midlertidige, og hedgefond forventer å tjene penger på kort tid når de avvikler sine posisjoner. Arbitrasjehandel kan gi svært høy avkastning på kort tid i forhold til risikoen som tas. 3

4 Hendelsesdrevet investeringsstrategi Hendelsesdrevet investeringsstrategi, eller Event-driven, går ut på å posisjonere seg i markedet med sikte på å tjene på spesielle begivenheter. Slike situasjoner oppstår ofte ved omstrukturering av selskaper, for eksempel ved fusjoner og fisjoner. Forvalteren vil typisk kjøpe aksjer i selskaper som er oppkjøpskandidater dersom de forventes å stige, og selge aksjer i selskaper som foretar oppkjøp, dersom de forventes å falle. Nøytralt aksjemarked Markedsnøytral-strategien går ut på å fjerne eller redusere markedsrisiko ved å kombinere short- og long posisjoner i verdipapirer med samme utsteder eller fra samme sektor. Denne strategien bidrar til vesentlig redusert risiko i hedgefondet. Grundig aksjeanalyse og aksjeplukking er viktig i denne strategien for å oppnå gode resultater. Fond som benytter denne strategien har vanligvis ingen eller lav samvariasjon med det generelle aksjemarkedet. Råvarer I tillegg til aksjer, rentepapirer og valuta, kan hedgefond investere i råvarer. De kan posisjonere seg i futures markedet, for eksempel i råolje markedet. Dersom forvalteren har en formening om at oljeprisen skal ned, kan han selge oljekontrakter med fremtidig leveranse. Andre råvarer som handles aktivt er edle metaller og jordbruksprodukter. Hvorfor investere i K-Bank Hedgefond obligasjon? Hedgefondobligasjoner er en ny spareform i Norge, men i utlandet har de eksistert i lengre tid. Investeringer knyttet til hedgefond har generelt sett gitt høy og stabil avkastning over tid. 4

5 Nettopp på grunn av den absolutte og stabile avkastningen som hedgefond investeringer kan vise til, vil det være fornuftig å plassere en del av spareporteføljen i investeringer knyttet til hedgefond. I tillegg til bolig og bankinnskudd, er det mest vanlig for privatpersoner å spare i forsikringsordninger og aksjerelaterte sparealternativer. Som vi har sett i løpet av det siste året, kan aksjemarkedet svinge voldsomt. Risikoen ved å satse alle sparepengene i aksjemarkedet kan dermed være stor. Historisk har investeringer knyttet til hedgefond svingt mindre enn aksjemarkedet, men samtidig gitt en avkastning på prosent årlig. Hedgefond har med andre ord lav samvariasjon med aksjebørser fordi det investeres i andre verdipapirer enn bare aksjer. Ved å investere noe av spareporteføljen i hedgefond-obligasjoner vil risikoen på den totale porteføljen reduseres uten at forventet avkastning blir lavere. drevet investeringsstrategi, og long/short aksjer. Fordelingen per juli 2001 illustreres i diagrammet nedenfor. Investorene vil ved obligasjonens forfall motta 105% av eventuell stigning i indeksen, samtidig som de vil få tilbakebetalt minimum investert beløp ved forfall dersom indeksen har falt i verdi gjennom obligasjonens løpetid. GAM ble etablert i 1983 og har tilbudt investorer hedgefond i over 15 år. De kan vise til utmerket avkastning på sine hedgefond, noe som har gitt dem et godt omdømme på deres område. GAM administrerer midler for over 12 milliarder dollar fra 11 kontorer over hele verden, bl. a. London, New York og Bermuda. I 1999 ble GAM kjøpt opp av UBS (United Bank of Switzerland), og er i dag en del av UBS Asset Management. Beskrivelse av K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 er en indeksobligasjon hvor avkastningen er knyttet til utviklingen i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Denne indeksen vedlikeholdes av Global Asset Management (se eget felt for beskrivelse av GAM), som er en av de største og mest respekterte forvalterene i hedgefondbransjen. GAM har satt sammen en indeks som følger utviklingen i 25 høykvalitets hedgefond 1. Dette gir investor muligheten til å ta del i noen av de beste hedgefondene i markedet i dag, med minimal risiko. Hedgefondindeksen konsentrerer seg om de alternative investeringsstrategiene som er beskrevet ovenfor - arbitrasje, råvarehandel, nøytral aksjemarked, hendelses- Sammensetning i Hedgefond-indeksen Nøytralt aksjemarked Råvarer Hendelsesdrevet investeringsstrategi Long/Short aksjer Arbitrasje 24% 12% 30% 14% 20% 1 Antallet hedgefond i hegdefondindeksen vil normalt sett være 25, men vil kunne variere mellom 20 og 30. 5

6 Hedgefond-indeksens historiske utvikling 1 Historisk har en investering i Hedgefond-indeksen gitt meget god avkastning i forhold til Verdensindeksen (MSCI) og Oslo Børs (Totalindeksen). Tabell 1 50% 40% Som tabell 1 viser, kan til tider avkastningen i aksjemarkedet være høyere enn i hedgefond-indeksen - men sett over flere år har hedgefond-indeksen historisk vært vinneren. Hedgefondindeks Verdensindeks MSCI Oslo Børs 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Juli 96 - juli 97 Juli 97 - juli 98 Juli 98 - juli 99 Juli 99 - juli 00 Juli 00 - juli 01 Tabell 2 viser at Hedgefond-indeksen har vist meget jevn og god avkastning uavhengig av hvordan aksjemarkedet generelt har utviklet seg. I perioder med Tabell 2 120% 100% Hedgefondindeks Verdensindeks MSCI Oslo Børs (Totalindeks) positive aksjemarkeder har Hedgefondindeksen fulgt utviklingen i aksjemarkedet samtidig som den har hatt sterk utvikling i den siste tids fallende aksjemarkeder. 80% 60% 40% 20% 0% -20% jul-96 okt-96 jan-97 apr-97 jul-97 okt-97 jan-98 apr-98 jul-98 okt-98 jan-99 apr-99 jul-99 okt-99 jan-00 apr-00 jul-00 okt-00 jan-01 apr Utviklingen i Hedgefond-indeksen er beregnet på bakgrunn av proforma-tall da flere av fondene i Hedgefondindeksen ikke har eksistert i hele den viste 5 års perioden.

7 Hvordan beregnes avkastningen? Avkastningen beregnes ut fra eventuell verdistigning i Hedgefondindeksen, fra oktober 2001 til fastsettelse av sluttverdien. Sluttverdien blir beregnet som gjennomsnittet av indeksens verdi hvert kvartal gjennom de siste 1,5 årene av obligasjonens løpetid (7 noteringspunkter). Denne gjennomsnittsberegningen av sluttverdien sikrer stabilitet i indeksen og skjermer investorer for eventuelle plutselige markedsendringer mot slutten av investeringsperioden. Forvaltningskostnader til GAM på 2% årlig blir trukket fra Hedgefond- indeksens markedsverdier, i tillegg til forvaltningshonorar i de fondene det investeres i. Eventuell positiv verdistigning i Hedgefond-indeksen blir utbetalt i tillegg til obligasjonens hovedstol på forfallsdagen 20. desember Tabell 3 viser hva kroner investert i K-Bank Hedgefond obligasjon kan gi i avkastning under fem ulike avkastningscenarier. Tabell 3 Hedgefondindeksen Opp 150% Opp 100% Opp 50% Uforandret Faller 50% Pålydende beløp Brutto avkastning Skatt Netto avkastning Netto Avkastning pr. år (før skatt) 19,7% 14,7% 8,4% 0,0% 0,0% Netto Avkastning pr. år (etter skatt) 15,5% 11,3% 6,3% 0,0% 0,0% 7

8 Det engelske ordet "hedge" betyr gardering eller sikring. Betegnelsen "hedgefond" stammer fra begynnelsen av 1950-tallet og karakteriserte fond som spesialiserte seg på å kombinere to investeringsstrategier; lånefinansierte aksjekjøp og "short" salg av aksjer (forvalteren låner aksjer og selger de med sikte på å kjøpe de tilbake til en lavere kurs før aksjene blir levert tilbake til utlåneren). Ved å short-selge en kurv av aksjer sikrer forvalteren seg mot et generelt fall i aksjemarkedet og samtidig tjener på lånefinansierte kjøp av aksjer som han anser for underpriset. Dermed har hedgefondet "sikret" sin posisjon og kan oppnå positiv avkastning uansett hvilken vei aksjemarkedet flytter seg. Herav ordet hedge.

9 Høy grad av sikkerhet gir interessante lånemuligheter Normalt bør man være forsiktig med å lånefinansiere aksjeinvesteringer. Det spesielle med indeksobligasjoner er imidlertid at risikoen er svært lav. Når spareperioden forfaller, vil investor få tilbakebetalt det investerte beløpet som går til innfrielse av lånet. God sikkerhet gjør at K-Bank kan gi deg gunstige lånevilkår med både fast og flytende rente. Det du risikerer å tape er de månedlige rentekostnadene samt tegningsomkostninger. Siden et hedgefond har som mål å gi en absolutt og stabil avkastning, vil man normalt sett ikke være utsatt for like kraftige svingninger som aksjemarkedet kan by på. Derfor vil lånefinansiering av hedgefond innebære normalt sett mindre risiko enn en lånefinansiert investering direkte i aksjemarkedet. "frigjøre" midler som kan brukes til å investere i andre aktiva med sannsynlig god avkastning. Hva med å forlenge boliglånets nedbetalingstid, noe som reduserer det månedlige terminbeløpet? Differansen kan nemlig brukes til å spare i K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006. Lånefinansierer du for kr til en fastrente på 7,80% vil det månedlige rentebeløpet før skatt utgjøre kr Etter skattefradrag på 28% blir netto rentekostnad kr I tabell 4 på neste side vises hvordan man kan tjene på å lånefinansiere forutsatt en årlig indeksstigning på 12%. I eksempelet har vi forutsatt en investering på kr , med 95% lån til en fastrente på 7,80% p.a. over 5 år. Nordmenn har i dag har i dag store deler av sin formue bundet opp i fast eiendom. Vi tilbyr nå en mulighet for å 9

10 Tabell 4 Egenkapital (5% av hovedstol + tegningsomkostninger) + Lånebeløp = Total investering Rentekostnad 7.80%* (14 820,- årlig, 1 235,- månedlig i 5 år og 3 mnd) - Skattefradrag 28% = Netto rentekostnad Verdiøkning på indeks (Sluttverdien på Hedgefond obligasjon 2001/ 2006, forutsatt at indeksen stiger 12 % årlig. Avregnes mot gjennomsnittet av kvartalsvise observasjoner siste 1,5 år) + Hovedstol = Totalverdi etter 5 år Skatt på avkastning Netto renteutgift Lånebeløp = Netto utbetalt (etter skatt og rentekostnader) Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på: 232% (etter skatt og rentekostnader) *Renten vil avhenge av markedsforholdene på investeringstidspunktet og av ditt kundeforhold til K-Bank Hva koster det å lånefinansiere? Tabell 5 viser hva månedlig rentekostnad vil være ved ulike lånebeløp til en fastrente på 7,80%. Fastrenten er avhengig av markedsforholdene på innbetalingstidspunktet og ditt kundeforhold i K-Bank. Lån med flytende rente kan også tilbys. Tabell 5 Total investering Skattefradrag Netto Herav tegnings (lån + EK + Månedlig på betalte rente- Pålydende beløp Lånebeløp Egenkapital -omk tegningsomk) rentekostnad renter kostnad

11 Generell informasjon Risikoforhold Risikoen for investor er begrenset til tap av tegningsomkostninger og alternativ avkastning på investert beløp i perioden. Den alternative avkastningen går du glipp av ved alle investeringer da man alltid kunne plassert pengene et annet sted. Dersom du har lånefinansiert investeringen må man også ta rentekostnadene i betraktning. I tillegg har man kredittrisiko på K-Bank som utsteder av obligasjonen i lånets løpetid. Dette betyr at dersom K-Bank misligholder lånet, får man krav i boet på linje med andre kreditorer. Investorer gjøres oppmerksom på at de underliggende hedgefondene kan legges ned før obligasjonen forfaller. Dersom dette skjer, vil det bli fastsatt en verdi på fondsandelene umiddelbart etter at fondet legges ned. Dette beløpet, inkludert renter, vil bli utbetalt til investorer på obligasjonens opprinnelige forfallsdag. Se nærmere om terminering i tegningsinnbydelsen. Omsetning av K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/ hvor langsiktig er investeringen? I utgangspunktet er obligasjonens løpetid 5 år og 3 måneder og egner seg best for investorer med tilsvarende horisont for sine plasseringer. K-Bank vil imidlertid kunne stille tilbakekjøpspriser under obligasjonens løpetid basert på obligasjonens markedsverdi. Ved kjøp og salg i annenhåndsmarkedet vil det bli beregnet kurtasje på 1,0 % av obligasjonens pålydende. For investorer som holder obligasjonen til forfall vil investert beløp pluss et eventuelt tilleggsbeløp tilbakebetales uten kurtasje. Ved store svingninger i hedgefondet har forvalteren muligheten til å ta ut midler av de underliggende hedgefondene og plassere pengene i ordinære rentebærende papirer. Når markedet har normalisert seg vil forvalteren gå inn i hedgefondet igjen. Ved å ha denne muligheten kan forvalteren redusere risikoen for store tap i hedgefond-indeksen. Valutarisiko I motsetning til tradisjonelle utenlandsfond (aksjefond) har man ingen valutarisiko ved å investere i K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006. Alle beløp er avregnet i norske kroner, og man ser kun på hedgefondindeksens utvikling. 11

12 Dersom man ønsker å selge obligasjonen før forfall vil markedsverdien være avhengig av utviklingen i aksjemarkedene, rentenivået i Norge og de land som inngår i de respektive indeksene, samt valutakursen mellom landene i investeringsperioden. Markedskursen på obligasjonen gjennom løpetiden vil derfor kunne være høyere, lik eller lavere enn på tegningstidspunktet. Investor må varsle K-Bank/Nordea Markets senest 13 dager før siste dag i måneden for å få gjennomført et salg med oppgjør fra neste månedsslutt. Investor vil motta oppgjøret 20 dager etter dette tidspunktet. Den lange oppgjørsfristen skyldes de frister som gjelder for omsetning i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Skatt K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 medfører ingen rett til årlig rente og således heller ingen løpende inntektsbeskatning gjennom obligasjonens løpetid. Obligasjonens eventuelle tilleggsbeløp ved forfall er skattepliktig på linje med andre kapitalinntekter. Ved salg av obligasjonen før forfall vil en eventuell gevinst være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget. Dersom obligasjonen er lånefinansiert får en 28% skattefradrag på betalte renter. Markedsverdien på obligasjonen vil fremgå på investors årsoppgave fra VPS og vil inngå i formuesgrunnlaget med 100 % av markedsverdien ved hvert årsskifte. Denne vurdering av skattereglene er bekreftet av Finansdepartementet gjennom uttalelse av 3. juli Vi gjør oppmerksom på at skattereglene til enhver tid kan forandres i obligasjonens løpetid og kan ha tilbakevirkende kraft. Enkelte skatteytere kan være i en situasjon som vil gi en annerledes behandling og bør søke råd hos sin skatterådgiver for å avklare eventuelle spesielle forhold som kan gjelde for vedkommendes skattesituasjon. Tegningsomkostninger, som betales ved etablering, er etter dagens skatteregler fradragsberettiget på innløsningstidspunktet (ved salg av obligasjonen eller på forfallstidspunktet). Løpetid på investeringen Plasseringen løper i 5 år og 3 måneder, fra 2. oktober 2001 til 20. desember Tegningsperiode K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 kan tegnes i perioden 27. august til 21. september Minimumsbeløpet er kr Bindende tegning skjer ved å fylle ut vedlagte tegningsblankett og må være K-Bank ved Nordea Markets i hende 12

13 senest 21. september klokken 16:00. Innbetalingsdato vil være den 2. oktober Tildeling i tilfelle overtegning vil skje ved proratarisk avkorting. VPS-Registrering K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/ 2006 vil bli registert hos Verdipapirsentralen i Norge med K-Bank som kontofører. Tilbakebetaling av investert beløp og eventuell avkastning vil skje via VPS. VPS Kostnader Investorer som har plassert penger i verdipapir registrert på VPS-konto vil kunne bli belastet et årlig gebyr, avhengig av i hvilken bank kontoen er opprettet og hvor stort beløpet er. Dersom VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for lånefinansiering av obligasjonen vil det i tillegg påløpe et rettighetshavergebyr på kr. 250,- Børsnotering K-Bank vil søke om å få obligasjonen tatt opp til notering på Oslo Børs. Tegningsomkostninger Tegningsomkostningene beregnes av pålydende beløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 3,0 % NOK = 1,5 % NOK eller høyere = 0,5 % Det påløper ingen forvaltningshonorarer i løpetiden eller kurtasje ved forfall. Informasjon Se vedlagte tegningsmateriell for ytterligere informasjon om K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 eller kontakt Nordea Markets på telefon

14 Du kan også ta kontakt med nærmeste K-Bank kontor. Informasjon om hedgefond-obligasjonen samt kurs- og indeksutvikling på våre tidligere indeksobligasjoner finnes på vår hjemmeside Ansvarsfraskrivelser / Tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i dette dokument er rettighetshaverne for indeksen uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningene, påtar seg noen form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av indeksen. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningene, påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante indeksen. 14

15 ISIN: NO TEGNINGSINNBYDELSE HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 Minimum NOK Åpent lån, inntil NOK Minimums tegningsbeløp: NOK Tegningsperiode: 27. august september 2001 Innbetaling: 2. oktober 2001 Ovennevnte lån legges ut til offentlig tegning hos Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets og K-Banks kontorer i perioden fra 27. august 2001 til 21. september 2001 til følgende betingelser: Dokumenter: Før beslutning om tegning/kjøp foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning/kjøp i lånet, herunder tegningsinnbydelse/lånebeskrivelse, låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og evt. annen informasjon utgitt av låntaker. Dokumentene kan fås på forespørsel hos låntaker. I tillegg vil denne informasjonen være tilgjengelig på følgende internettadresse: Låneavtale: Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom låntaker og Tillitsmann som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Lånekontrakten vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i låneavtalen. Lånets tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Kopi av låneavtalen kan også fås ved henvendelse til tillitsmannen. Ved eventuell motstrid mellom tegningsinnbydelsen/lånebeskrivelsen og låneavtalen går låneavtalens bestemmelser foran. Låntaker: Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Lånebeløp: Åpent lån med emisjonsramme NOK Lånet åpnes Første transje minimum NOK , maksimum NOK Lånet lukkes senest Låntageren kan - med skriftlig samtykke fra Tillitsmannen - beslutte å utvide lånerammen for Lånet. En eventuell utvidelse av lånerammen skal meddeles obligasjonseierne via VPS. Obligasjonsstørrelse: Andeler à NOK 1.000,-. Lånet vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS) senest innen innbetalingsdato. Nominell rente: 0 % p.a. i lånets løpetid. Emisjonskurs: 100 %. Eventuelle senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til forskrift om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v. av 20. april

16 Forfall: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til pari kurs. Innløsning: Hovedstol og eventuelt tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirsentralen (VPS) på forfallsdatoen den Tilleggsbeløp: I tillegg til pålydende beløp skal obligasjonseieren på forfallsdatoen motta et eventuelt tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i de gjeldende indeksene. Beregning av tilleggsbeløpet (T) skjer etter følgende formel: ( ) ( HFI slutt - HFI start ) Tilleggsbeløp = Max 0, HFI start. Pålydende. Avkastningsfaktor Dersom det ikke foreligger en positiv verdiøkning på Hedgefond-indeksen vil obligasjonseierne ved forfall få tilbakebetalt 100 % av pålydende beløp. HFI start HFI slutt Verdien på Hedgefond-indeksen den 31. oktober 2001, melding om tilhørende andelsverdi ved oppstart vil bli meddelt skriftlig til Oslo Børs gjennom VPS snarest mulig etter 31. oktober 2001 Det aritmetiske gjennomsnitt av Hedgefond-indeksen den siste virkedag i kvartalet i perioden fra og med mai 2005 til november 2006 (7 observasjoner) Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktor er fastsatt til 105% Hedgefond-indeksen: Hedgefond-indeksen er en indeks som er knyttet direkte opp til og skal gjenspeile utviklingen i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Verdien av GAM 25 SM Prime Euro indeksen beregnes siste virkedag i hver måned og kan fåes ved henvendelse til Nordea Markets, direkte på eller på hjemmesiden til GAM, Fastsettelsen av verdien av indeksen, herunder HFI start og HFI slutt kan etter regler i indeksens vedtekter utsettes og suspenderes dersom det inntreffer markedsforstyrrelser eller lignende, jfr. vedlegg til låneavtalen. GAM 25 SM Prime Euro indeksen var inndelt per juli 2001 i følgede investeringsstrategier: Nøytralt aksjemarked: 12% Råvarer: 20% Hendelsesdrevet investeringsstrategi: 14% Long/ short aksjer: 30% Arbitrasje: 24% GAM 25 SM Prime Euro investerer i hovedsak i ulike hedgefond og administeres av Global Asset Management (GAM). GAM ble etablert i 1983, og ble i 1999 kjøpt opp av UBS (United Bank of Switzerland), og er i dag en del av UBS Asset Management. Hedgefondindeksen belastes - i tillegg til forvaltningshonorar i de fond det investeres i - med honorar etter nærmere regler fastsatt i fondets vedtekter og statutter, herunder administrasjon av fondet 2% pr år. Honorarene er hensyntatt ved fastsettelse av verdien av en andel i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Terminering: Kalkulasjon av GAM 25 SM Prime Euro indeksen kan termineres. Dersom indeksen termineres under løpetiden på obligasjonen skal kalkulasjonsagenten for Hedgefond-indeksen (GAM), etter oppfordring fra utregningsagenten, fastsette verdi på indeksen umiddelbart etter at denne er terminert. Utregningsagenten skal kalkulere et kontantbeløp, basert på siste indeksanslag, som vil bli utbetalt til investorene på obligasjonens oprinnelige forfallsdag. Ved terminering vil investorene bli informert om størrelsen på kontantbeløpet og hvilken måte kontantbeløpet vil bli forrentet frem til forfall. Utregningsagent: Utregningsagent vil være Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets. VPS/Kontofører: For å eie obligasjoner eller aksjer er det lovbestemt at investor må disponere VPS-konto. Kontofører kan ta seg betalt for denne tjenesten. 16

17 Låntakers erverv av egne obligasjoner: Låntaker har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner ervervet kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskriving av lånet ved sletting i Verdipapirsentralen (VPS). Låneformål: Lånets formål er generell finansiering av låntakers virksomhet. Lånets prioritet og sikkerhet: Lånet etableres uten særskilt sikkerhet og skal ha samme prioritet som låntakers andre ordinære innlån og gjeldsforpliktelser. Tegning: Tegning i perioden finner sted hos Nordea Markets og K-Banks kontorer. Minimum tegningsbeløp er NOK ,-. Eventuelle utvidelser i lånet vil skje gjennom Nordea Markets. Tegningsomkostninger: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 3,0 % NOK = 1,5 % NOK eller høyere = 0,5 % K-Banks K-Plusskunder og ansatte i K-Bank vil få halve tegningsomkostninger. Ved samtidig tegning av K-Bank Olje Energi 2001/2004 vil tegningsomkostninger bli beregnet samlet. Overtegning: I tilfelle overtegning over NOK vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Innbetaling: Betaling av tildelte obligasjoner finner sted Dersom det ikke er dekning på den oppgitte konto på belastningsdag, forbeholder tilrettelegger seg retten til å annullere tegningen eller selge de tildelte obligasjonene for tegnerens regning og risiko. Ved for sen innbetaling beregnes 12% p.a. etterskuddsrente. Tilrettelegger: Tillitsmann: Kontofører Utsteder: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets. Norsk Tillitsmann AS, Postboks 1470 Vika, 0106 Oslo. Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Verdipapirservice. ISIN: NO Organisasjonsnummer: Avgifter: Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner bæres av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Eventuelle skatter pålagt obligasjonseier bæres likeledes av obligasjonseierne. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Tillatelser/ godkjennelser: Fullmakt om låneopptaket er gitt til administrasjonen i styremøte hos låntaker Tegningsmaterialet er kontrollert av Oslo Børs. Låntaker har fått delvis fritak for plikten til å utarbeide prospekt. Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Kreditkassen vil imidlertid kunne stille kjøpsog, hvis mulig, salgspris innenfor 5 års perioden som tilsvarer markedsverdien av lånet minus en kurtasje på inntil 1,0% av obligasjonspostens pålydende verdi. 17

18 Vilkår for gjennomføring: Dersom det tegnede beløp blir mindre enn NOK har Christiania Bank og Kreditkasse ASA rett, men ingen plikt til å innstille emisjonen. Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom det i tiden fram til inntrer en av følgende omstendigheter: (i) det inntreffer en markedsforstyrelse som etter Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets vurdering gjør det vanskelig å fastsette Hedgefondindeksens startverdi, (ii) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivå, valutakurser og/eller volatiltetsnivå i aksjemarkedet, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter for Hegdefondindeksen. For mer utfullende beskrivelse av markedsforstyrrelser, se Låneavtalen Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets vil informere tegningstedene om en innstilt emisjon. Dersom det er foretatt tegning og/eller innbetaling vil tegneren/obligasjonseieren bli informert direkte. Dersom emisjonen innstilles etter at innbetaling har funnet sted vil obligasjonseierne få det innbetalte beløp (inklusive tegningsomkostninger) tilbakebetalt fullt ut med tillegg av en rente tilsvarende lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med innbetalingsdato til betaling skjer. Tilbakebetaling skal skje så snart som mulig og senest den Børsnotering: Lånet vil bli søkt tatt opp til notering på Oslo Børs gitt at lånets volum overstiger NOK Oslo, 15. august 2001 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA NORDEA MARKETS 18

19 ISIN: NO TEGNINGSBLANKETT HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 Minimums tegningsbeløp: NOK Tegningsperiode: 27. august september 2001 Innbetaling: 2. oktober 2001 Spesifikasjon av tegning (bruk blokkbokstaver): Navn A) Pålydende beløp (minimum NOK ) Adresse B) Tegningsomkostninger 1,3 Postnummer/-sted Samlet beløp til belastning (A+B) Telefon (dagtid) Telefon (kveldstid) Fax Personnummer/Organisasjonsnummer (11 siffer) FINANSIERINGSPLAN (ta kontakt med K-Bank) Egenkapital VPS-konto: (Må utfylles) 2 Lån 1 Tegningsomkostninger beregnes av pålydende beløp: NOK = 4,0 % NOK = 3,0 % NOK = 1,5 % NOK eller høyere = 0,5 % Senternummer salgssted (kun for bruk i K-Bank) AC nummer: Saksbehandler kreditt Lån bevilget: Rente: Pant i obligasjon: Ja Fast Ja Nei Flytende Nei K-Pluss kunde: Ja K-Bank ansatt: Ja Ved samtidig tegning av K-Bank Olje-Energi 01/04 vil tegningsomkostninger bli beregnet samlet. Jeg gir med dette engangsfullmakt til K-Bank til å belaste min bankkonto for tegningsbeløpet den (P.g.a. dekningskontroll må beløpet være tilgjengelig på kontoen senest ) I henhold til ovennevnte finansieringsplan gir jeg K-Bank fullmakt til å overføre det totale tegningsbeløp til Nordea Markets per oppgjørsdato. Beløp utover lånebeløp overføres fra oppgitt konto. Bankkonto nr. (11 siffer)*: - - I henhold til tegningsinnbydelse av tegner undertegnede seg, på de vilkår som gjelder for K-Bank Hedgefond 2001 / Tegningen er bindende. *Konti i Gjensidige/NOR som begynner med 83.., eller konti i Skandiabanken kan ikke benyttes for belastning. Det samme gjelder for aksjefond o. l. Tegningssted og dato Forpliktende underskrift Blanketten sendes til Nordea Markets, Strukturerte Produkter v/ Nicolai Woxholt eller John Reidar Hoel, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller på faks nr / DENNE BLANKETT MÅ VÆRE TEGNINGSSTEDET I HENDE SENEST KL. 16:00 DEN FOR Å KOMME I BETRAKTNING. 2 For å tegne må De ha opprettet en verdipapirkonto (VPS-konto). Opprettelse av VPS-konto må, under henvisning til nye forskrifter, foretas med personlig fremmøte medbringende legitimasjon hos en kontofører som kan være en bank eller autorisert meglerforetak. 3 For nærmere spesifisering se punkt Tegningsomkostninger i tegningsinnbydelsen.

20 Nordea Markets P.B Sentrum 0107 Oslo Tlf.: Createurene.no

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 ISIN: NO 001 030545.1 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Lånet løper fra 15. mars 2006 til 15. mars 2012. Dette verdipapirdokumentet

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 Tegningsperiode 19. februar - 30. mars 2001 Hva er 2001/2006? 2001/2006 ( DnB Hedgefond ) er en obligasjon uten løpende rente, hvor avkastningen er knyttet til utviklingen

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON

K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON 601407_Telecom_brosjyre_GPS 17-03-00 12:14 Side 1 K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON TELECOM 2000/2006 INFORMASJON For ytterligere informasjon om K-Banks Telecom 2000 / 2006 ta kontakt med Thomas Eitzen (22

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS TERM SHEET 9. mars 2017 [ ]% OBOS Forretningsbygg AS sikret obligasjonslån 2017/2022 ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: NO0010788979 OBOS Forretningsbygg AS Konsernet: Utsteder med datterselskap, jfr Lov

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.06.2014 ISIN: NO0010712847 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument. Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO 001 031374.5 Tilrettelegger: 4. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer for obligasjonslånet...3

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18.

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13 Viktig informasjon*

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand,

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand, Agder Energi AS, 17.06 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010711013 Verdipapirdokument 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010711013 Tilrettelegger: Kristiansand, 17.06 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder 03.12.2012 FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN NO 001 0665490 Utsteder: Type lån: Bien Sparebank AS Lånebeløp: NOK 25 000 000

Detaljer