K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006"

Transkript

1 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

2 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling av pengene som investeres etter fem år, det andre gir deg avkastningen til vår utvalgte hedgefond-indeks. Ved å investere i K-Bank Hedgefond obligasjon kan du forvente bra avkastning, høy sikkerhet og meget god risikospredning. K-Bank Hedgefond obligasjon har som mål å levere absolutt avkastning, det vil si positiv avkastning uansett hvordan markedene utvikler seg. Med hedgefond i porteføljen vil du oppnå god risikospredning på sparepengene. Hedgefond kan oppnå god avkastning selv i fallende aksjemarkeder. K-Bank Hedgefond obligasjon gir deg muligheten til å investere i "alle" aktivaklasser gjennom en og samme investering. Det investeres i aksjer, obligasjoner, råvarer og derivater samtidig og det benyttes en rekke ulike investeringsstrategier.

3 K- Bank Hedgefond obligasjon - en alternativ spareform K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 er strukturert som en vanlig indeksobligasjon. Det vil si at minimum investert beløp vil bli tilbakebetalt ved obligasjonens forfall, uansett hvordan den underliggende hedgefond-indeksen har utviklet seg. Avkastningen er knyttet til en eventuell positiv utvikling i hedgefond-indeksen. Ved forfall vil investor få utbetalt 105% av eventuell stigning i indeksen. Hedgefond-indeksen består i utgangspunktet av 25 utvalgte hedgefond. I motsetning til vanlige aksjefond kan hedgefond investere i flere ulike finansielle instrumenter, og dermed oppnå god avkastning uavhengig av utviklingen i aksjemarkedene. Forvaltere av hedgefond gis "frie" tøyler til å velge strategi for å oppnå sine avkastningskrav. Dermed kan forvalteren reagere raskt når muligheten byr seg. Tradisjonelle fond investerer i aksjer og obligasjoner, mens hedgefond benytter seg i tillegg av valuta, råvarer, konvertible obligasjoner, derivater og short-posisjoner. Absolutt i stedet for relativ avkastning En annen vesentlig forskjell mellom aksjefond og hedgefond er relativ og absolutt avkastning. Et hedgefond har som mål å gi en viss absolutt avkastning, vanligvis 1-1,5 prosent per måned, uansett om børser og renter går opp eller ned. Et aksjefond derimot, forholder seg som regel til en referanseindeks som de skal prøve å slå. I en periode med generell nedgang i globale aksjemarkeder kan forvaltere av tradisjonelle aksjefond være "fornøyd" selv om de har tapt mye penger, så lenge fondet har gjort det relativt bedre (falt mindre) enn sin referanseindeks. For å oppnå absolutt avkastning benytter hedgefondene seg av en rekke såkalte alternative investeringsstrategier. De mest brukte investeringsstrategiene er beskrevet nedenfor: Alternative investeringsstrategier Long/Short aksjer Ved å benytte seg av denne strategien tar forvalteren posisjoner begge veier i aksjemarkedet. Han går "long" i (kjøper) aksjer som forventes å stige og går "short" i (selger) aksjer som forventes å falle. Når en forvalter short-selger aksjer, selger han aksjer med fremtidig leveranse. På et senere tidspunkt må han da kjøpe aksjene for å kunne levere dem. Har aksjene frem til dette tidspunktet falt i verdi vil han tjene på handelen. Arbitrasje Ved arbitrasjehandel utnytter forvalteren seg av feilprising mellom to relaterte finansielle instrumenter. Strategien går ut på å kjøpe de underprisede og selge de overprisede instrumentene. Prisskjevhetene er ofte midlertidige, og hedgefond forventer å tjene penger på kort tid når de avvikler sine posisjoner. Arbitrasjehandel kan gi svært høy avkastning på kort tid i forhold til risikoen som tas. 3

4 Hendelsesdrevet investeringsstrategi Hendelsesdrevet investeringsstrategi, eller Event-driven, går ut på å posisjonere seg i markedet med sikte på å tjene på spesielle begivenheter. Slike situasjoner oppstår ofte ved omstrukturering av selskaper, for eksempel ved fusjoner og fisjoner. Forvalteren vil typisk kjøpe aksjer i selskaper som er oppkjøpskandidater dersom de forventes å stige, og selge aksjer i selskaper som foretar oppkjøp, dersom de forventes å falle. Nøytralt aksjemarked Markedsnøytral-strategien går ut på å fjerne eller redusere markedsrisiko ved å kombinere short- og long posisjoner i verdipapirer med samme utsteder eller fra samme sektor. Denne strategien bidrar til vesentlig redusert risiko i hedgefondet. Grundig aksjeanalyse og aksjeplukking er viktig i denne strategien for å oppnå gode resultater. Fond som benytter denne strategien har vanligvis ingen eller lav samvariasjon med det generelle aksjemarkedet. Råvarer I tillegg til aksjer, rentepapirer og valuta, kan hedgefond investere i råvarer. De kan posisjonere seg i futures markedet, for eksempel i råolje markedet. Dersom forvalteren har en formening om at oljeprisen skal ned, kan han selge oljekontrakter med fremtidig leveranse. Andre råvarer som handles aktivt er edle metaller og jordbruksprodukter. Hvorfor investere i K-Bank Hedgefond obligasjon? Hedgefondobligasjoner er en ny spareform i Norge, men i utlandet har de eksistert i lengre tid. Investeringer knyttet til hedgefond har generelt sett gitt høy og stabil avkastning over tid. 4

5 Nettopp på grunn av den absolutte og stabile avkastningen som hedgefond investeringer kan vise til, vil det være fornuftig å plassere en del av spareporteføljen i investeringer knyttet til hedgefond. I tillegg til bolig og bankinnskudd, er det mest vanlig for privatpersoner å spare i forsikringsordninger og aksjerelaterte sparealternativer. Som vi har sett i løpet av det siste året, kan aksjemarkedet svinge voldsomt. Risikoen ved å satse alle sparepengene i aksjemarkedet kan dermed være stor. Historisk har investeringer knyttet til hedgefond svingt mindre enn aksjemarkedet, men samtidig gitt en avkastning på prosent årlig. Hedgefond har med andre ord lav samvariasjon med aksjebørser fordi det investeres i andre verdipapirer enn bare aksjer. Ved å investere noe av spareporteføljen i hedgefond-obligasjoner vil risikoen på den totale porteføljen reduseres uten at forventet avkastning blir lavere. drevet investeringsstrategi, og long/short aksjer. Fordelingen per juli 2001 illustreres i diagrammet nedenfor. Investorene vil ved obligasjonens forfall motta 105% av eventuell stigning i indeksen, samtidig som de vil få tilbakebetalt minimum investert beløp ved forfall dersom indeksen har falt i verdi gjennom obligasjonens løpetid. GAM ble etablert i 1983 og har tilbudt investorer hedgefond i over 15 år. De kan vise til utmerket avkastning på sine hedgefond, noe som har gitt dem et godt omdømme på deres område. GAM administrerer midler for over 12 milliarder dollar fra 11 kontorer over hele verden, bl. a. London, New York og Bermuda. I 1999 ble GAM kjøpt opp av UBS (United Bank of Switzerland), og er i dag en del av UBS Asset Management. Beskrivelse av K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 er en indeksobligasjon hvor avkastningen er knyttet til utviklingen i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Denne indeksen vedlikeholdes av Global Asset Management (se eget felt for beskrivelse av GAM), som er en av de største og mest respekterte forvalterene i hedgefondbransjen. GAM har satt sammen en indeks som følger utviklingen i 25 høykvalitets hedgefond 1. Dette gir investor muligheten til å ta del i noen av de beste hedgefondene i markedet i dag, med minimal risiko. Hedgefondindeksen konsentrerer seg om de alternative investeringsstrategiene som er beskrevet ovenfor - arbitrasje, råvarehandel, nøytral aksjemarked, hendelses- Sammensetning i Hedgefond-indeksen Nøytralt aksjemarked Råvarer Hendelsesdrevet investeringsstrategi Long/Short aksjer Arbitrasje 24% 12% 30% 14% 20% 1 Antallet hedgefond i hegdefondindeksen vil normalt sett være 25, men vil kunne variere mellom 20 og 30. 5

6 Hedgefond-indeksens historiske utvikling 1 Historisk har en investering i Hedgefond-indeksen gitt meget god avkastning i forhold til Verdensindeksen (MSCI) og Oslo Børs (Totalindeksen). Tabell 1 50% 40% Som tabell 1 viser, kan til tider avkastningen i aksjemarkedet være høyere enn i hedgefond-indeksen - men sett over flere år har hedgefond-indeksen historisk vært vinneren. Hedgefondindeks Verdensindeks MSCI Oslo Børs 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Juli 96 - juli 97 Juli 97 - juli 98 Juli 98 - juli 99 Juli 99 - juli 00 Juli 00 - juli 01 Tabell 2 viser at Hedgefond-indeksen har vist meget jevn og god avkastning uavhengig av hvordan aksjemarkedet generelt har utviklet seg. I perioder med Tabell 2 120% 100% Hedgefondindeks Verdensindeks MSCI Oslo Børs (Totalindeks) positive aksjemarkeder har Hedgefondindeksen fulgt utviklingen i aksjemarkedet samtidig som den har hatt sterk utvikling i den siste tids fallende aksjemarkeder. 80% 60% 40% 20% 0% -20% jul-96 okt-96 jan-97 apr-97 jul-97 okt-97 jan-98 apr-98 jul-98 okt-98 jan-99 apr-99 jul-99 okt-99 jan-00 apr-00 jul-00 okt-00 jan-01 apr Utviklingen i Hedgefond-indeksen er beregnet på bakgrunn av proforma-tall da flere av fondene i Hedgefondindeksen ikke har eksistert i hele den viste 5 års perioden.

7 Hvordan beregnes avkastningen? Avkastningen beregnes ut fra eventuell verdistigning i Hedgefondindeksen, fra oktober 2001 til fastsettelse av sluttverdien. Sluttverdien blir beregnet som gjennomsnittet av indeksens verdi hvert kvartal gjennom de siste 1,5 årene av obligasjonens løpetid (7 noteringspunkter). Denne gjennomsnittsberegningen av sluttverdien sikrer stabilitet i indeksen og skjermer investorer for eventuelle plutselige markedsendringer mot slutten av investeringsperioden. Forvaltningskostnader til GAM på 2% årlig blir trukket fra Hedgefond- indeksens markedsverdier, i tillegg til forvaltningshonorar i de fondene det investeres i. Eventuell positiv verdistigning i Hedgefond-indeksen blir utbetalt i tillegg til obligasjonens hovedstol på forfallsdagen 20. desember Tabell 3 viser hva kroner investert i K-Bank Hedgefond obligasjon kan gi i avkastning under fem ulike avkastningscenarier. Tabell 3 Hedgefondindeksen Opp 150% Opp 100% Opp 50% Uforandret Faller 50% Pålydende beløp Brutto avkastning Skatt Netto avkastning Netto Avkastning pr. år (før skatt) 19,7% 14,7% 8,4% 0,0% 0,0% Netto Avkastning pr. år (etter skatt) 15,5% 11,3% 6,3% 0,0% 0,0% 7

8 Det engelske ordet "hedge" betyr gardering eller sikring. Betegnelsen "hedgefond" stammer fra begynnelsen av 1950-tallet og karakteriserte fond som spesialiserte seg på å kombinere to investeringsstrategier; lånefinansierte aksjekjøp og "short" salg av aksjer (forvalteren låner aksjer og selger de med sikte på å kjøpe de tilbake til en lavere kurs før aksjene blir levert tilbake til utlåneren). Ved å short-selge en kurv av aksjer sikrer forvalteren seg mot et generelt fall i aksjemarkedet og samtidig tjener på lånefinansierte kjøp av aksjer som han anser for underpriset. Dermed har hedgefondet "sikret" sin posisjon og kan oppnå positiv avkastning uansett hvilken vei aksjemarkedet flytter seg. Herav ordet hedge.

9 Høy grad av sikkerhet gir interessante lånemuligheter Normalt bør man være forsiktig med å lånefinansiere aksjeinvesteringer. Det spesielle med indeksobligasjoner er imidlertid at risikoen er svært lav. Når spareperioden forfaller, vil investor få tilbakebetalt det investerte beløpet som går til innfrielse av lånet. God sikkerhet gjør at K-Bank kan gi deg gunstige lånevilkår med både fast og flytende rente. Det du risikerer å tape er de månedlige rentekostnadene samt tegningsomkostninger. Siden et hedgefond har som mål å gi en absolutt og stabil avkastning, vil man normalt sett ikke være utsatt for like kraftige svingninger som aksjemarkedet kan by på. Derfor vil lånefinansiering av hedgefond innebære normalt sett mindre risiko enn en lånefinansiert investering direkte i aksjemarkedet. "frigjøre" midler som kan brukes til å investere i andre aktiva med sannsynlig god avkastning. Hva med å forlenge boliglånets nedbetalingstid, noe som reduserer det månedlige terminbeløpet? Differansen kan nemlig brukes til å spare i K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006. Lånefinansierer du for kr til en fastrente på 7,80% vil det månedlige rentebeløpet før skatt utgjøre kr Etter skattefradrag på 28% blir netto rentekostnad kr I tabell 4 på neste side vises hvordan man kan tjene på å lånefinansiere forutsatt en årlig indeksstigning på 12%. I eksempelet har vi forutsatt en investering på kr , med 95% lån til en fastrente på 7,80% p.a. over 5 år. Nordmenn har i dag har i dag store deler av sin formue bundet opp i fast eiendom. Vi tilbyr nå en mulighet for å 9

10 Tabell 4 Egenkapital (5% av hovedstol + tegningsomkostninger) + Lånebeløp = Total investering Rentekostnad 7.80%* (14 820,- årlig, 1 235,- månedlig i 5 år og 3 mnd) - Skattefradrag 28% = Netto rentekostnad Verdiøkning på indeks (Sluttverdien på Hedgefond obligasjon 2001/ 2006, forutsatt at indeksen stiger 12 % årlig. Avregnes mot gjennomsnittet av kvartalsvise observasjoner siste 1,5 år) + Hovedstol = Totalverdi etter 5 år Skatt på avkastning Netto renteutgift Lånebeløp = Netto utbetalt (etter skatt og rentekostnader) Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på: 232% (etter skatt og rentekostnader) *Renten vil avhenge av markedsforholdene på investeringstidspunktet og av ditt kundeforhold til K-Bank Hva koster det å lånefinansiere? Tabell 5 viser hva månedlig rentekostnad vil være ved ulike lånebeløp til en fastrente på 7,80%. Fastrenten er avhengig av markedsforholdene på innbetalingstidspunktet og ditt kundeforhold i K-Bank. Lån med flytende rente kan også tilbys. Tabell 5 Total investering Skattefradrag Netto Herav tegnings (lån + EK + Månedlig på betalte rente- Pålydende beløp Lånebeløp Egenkapital -omk tegningsomk) rentekostnad renter kostnad

11 Generell informasjon Risikoforhold Risikoen for investor er begrenset til tap av tegningsomkostninger og alternativ avkastning på investert beløp i perioden. Den alternative avkastningen går du glipp av ved alle investeringer da man alltid kunne plassert pengene et annet sted. Dersom du har lånefinansiert investeringen må man også ta rentekostnadene i betraktning. I tillegg har man kredittrisiko på K-Bank som utsteder av obligasjonen i lånets løpetid. Dette betyr at dersom K-Bank misligholder lånet, får man krav i boet på linje med andre kreditorer. Investorer gjøres oppmerksom på at de underliggende hedgefondene kan legges ned før obligasjonen forfaller. Dersom dette skjer, vil det bli fastsatt en verdi på fondsandelene umiddelbart etter at fondet legges ned. Dette beløpet, inkludert renter, vil bli utbetalt til investorer på obligasjonens opprinnelige forfallsdag. Se nærmere om terminering i tegningsinnbydelsen. Omsetning av K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/ hvor langsiktig er investeringen? I utgangspunktet er obligasjonens løpetid 5 år og 3 måneder og egner seg best for investorer med tilsvarende horisont for sine plasseringer. K-Bank vil imidlertid kunne stille tilbakekjøpspriser under obligasjonens løpetid basert på obligasjonens markedsverdi. Ved kjøp og salg i annenhåndsmarkedet vil det bli beregnet kurtasje på 1,0 % av obligasjonens pålydende. For investorer som holder obligasjonen til forfall vil investert beløp pluss et eventuelt tilleggsbeløp tilbakebetales uten kurtasje. Ved store svingninger i hedgefondet har forvalteren muligheten til å ta ut midler av de underliggende hedgefondene og plassere pengene i ordinære rentebærende papirer. Når markedet har normalisert seg vil forvalteren gå inn i hedgefondet igjen. Ved å ha denne muligheten kan forvalteren redusere risikoen for store tap i hedgefond-indeksen. Valutarisiko I motsetning til tradisjonelle utenlandsfond (aksjefond) har man ingen valutarisiko ved å investere i K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006. Alle beløp er avregnet i norske kroner, og man ser kun på hedgefondindeksens utvikling. 11

12 Dersom man ønsker å selge obligasjonen før forfall vil markedsverdien være avhengig av utviklingen i aksjemarkedene, rentenivået i Norge og de land som inngår i de respektive indeksene, samt valutakursen mellom landene i investeringsperioden. Markedskursen på obligasjonen gjennom løpetiden vil derfor kunne være høyere, lik eller lavere enn på tegningstidspunktet. Investor må varsle K-Bank/Nordea Markets senest 13 dager før siste dag i måneden for å få gjennomført et salg med oppgjør fra neste månedsslutt. Investor vil motta oppgjøret 20 dager etter dette tidspunktet. Den lange oppgjørsfristen skyldes de frister som gjelder for omsetning i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Skatt K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 medfører ingen rett til årlig rente og således heller ingen løpende inntektsbeskatning gjennom obligasjonens løpetid. Obligasjonens eventuelle tilleggsbeløp ved forfall er skattepliktig på linje med andre kapitalinntekter. Ved salg av obligasjonen før forfall vil en eventuell gevinst være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget. Dersom obligasjonen er lånefinansiert får en 28% skattefradrag på betalte renter. Markedsverdien på obligasjonen vil fremgå på investors årsoppgave fra VPS og vil inngå i formuesgrunnlaget med 100 % av markedsverdien ved hvert årsskifte. Denne vurdering av skattereglene er bekreftet av Finansdepartementet gjennom uttalelse av 3. juli Vi gjør oppmerksom på at skattereglene til enhver tid kan forandres i obligasjonens løpetid og kan ha tilbakevirkende kraft. Enkelte skatteytere kan være i en situasjon som vil gi en annerledes behandling og bør søke råd hos sin skatterådgiver for å avklare eventuelle spesielle forhold som kan gjelde for vedkommendes skattesituasjon. Tegningsomkostninger, som betales ved etablering, er etter dagens skatteregler fradragsberettiget på innløsningstidspunktet (ved salg av obligasjonen eller på forfallstidspunktet). Løpetid på investeringen Plasseringen løper i 5 år og 3 måneder, fra 2. oktober 2001 til 20. desember Tegningsperiode K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 kan tegnes i perioden 27. august til 21. september Minimumsbeløpet er kr Bindende tegning skjer ved å fylle ut vedlagte tegningsblankett og må være K-Bank ved Nordea Markets i hende 12

13 senest 21. september klokken 16:00. Innbetalingsdato vil være den 2. oktober Tildeling i tilfelle overtegning vil skje ved proratarisk avkorting. VPS-Registrering K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/ 2006 vil bli registert hos Verdipapirsentralen i Norge med K-Bank som kontofører. Tilbakebetaling av investert beløp og eventuell avkastning vil skje via VPS. VPS Kostnader Investorer som har plassert penger i verdipapir registrert på VPS-konto vil kunne bli belastet et årlig gebyr, avhengig av i hvilken bank kontoen er opprettet og hvor stort beløpet er. Dersom VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for lånefinansiering av obligasjonen vil det i tillegg påløpe et rettighetshavergebyr på kr. 250,- Børsnotering K-Bank vil søke om å få obligasjonen tatt opp til notering på Oslo Børs. Tegningsomkostninger Tegningsomkostningene beregnes av pålydende beløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 3,0 % NOK = 1,5 % NOK eller høyere = 0,5 % Det påløper ingen forvaltningshonorarer i løpetiden eller kurtasje ved forfall. Informasjon Se vedlagte tegningsmateriell for ytterligere informasjon om K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 eller kontakt Nordea Markets på telefon

14 Du kan også ta kontakt med nærmeste K-Bank kontor. Informasjon om hedgefond-obligasjonen samt kurs- og indeksutvikling på våre tidligere indeksobligasjoner finnes på vår hjemmeside Ansvarsfraskrivelser / Tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i dette dokument er rettighetshaverne for indeksen uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningene, påtar seg noen form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av indeksen. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningene, påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante indeksen. 14

15 ISIN: NO TEGNINGSINNBYDELSE HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 Minimum NOK Åpent lån, inntil NOK Minimums tegningsbeløp: NOK Tegningsperiode: 27. august september 2001 Innbetaling: 2. oktober 2001 Ovennevnte lån legges ut til offentlig tegning hos Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets og K-Banks kontorer i perioden fra 27. august 2001 til 21. september 2001 til følgende betingelser: Dokumenter: Før beslutning om tegning/kjøp foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning/kjøp i lånet, herunder tegningsinnbydelse/lånebeskrivelse, låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og evt. annen informasjon utgitt av låntaker. Dokumentene kan fås på forespørsel hos låntaker. I tillegg vil denne informasjonen være tilgjengelig på følgende internettadresse: Låneavtale: Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom låntaker og Tillitsmann som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Lånekontrakten vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i låneavtalen. Lånets tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Kopi av låneavtalen kan også fås ved henvendelse til tillitsmannen. Ved eventuell motstrid mellom tegningsinnbydelsen/lånebeskrivelsen og låneavtalen går låneavtalens bestemmelser foran. Låntaker: Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Lånebeløp: Åpent lån med emisjonsramme NOK Lånet åpnes Første transje minimum NOK , maksimum NOK Lånet lukkes senest Låntageren kan - med skriftlig samtykke fra Tillitsmannen - beslutte å utvide lånerammen for Lånet. En eventuell utvidelse av lånerammen skal meddeles obligasjonseierne via VPS. Obligasjonsstørrelse: Andeler à NOK 1.000,-. Lånet vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS) senest innen innbetalingsdato. Nominell rente: 0 % p.a. i lånets løpetid. Emisjonskurs: 100 %. Eventuelle senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til forskrift om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v. av 20. april

16 Forfall: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til pari kurs. Innløsning: Hovedstol og eventuelt tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirsentralen (VPS) på forfallsdatoen den Tilleggsbeløp: I tillegg til pålydende beløp skal obligasjonseieren på forfallsdatoen motta et eventuelt tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i de gjeldende indeksene. Beregning av tilleggsbeløpet (T) skjer etter følgende formel: ( ) ( HFI slutt - HFI start ) Tilleggsbeløp = Max 0, HFI start. Pålydende. Avkastningsfaktor Dersom det ikke foreligger en positiv verdiøkning på Hedgefond-indeksen vil obligasjonseierne ved forfall få tilbakebetalt 100 % av pålydende beløp. HFI start HFI slutt Verdien på Hedgefond-indeksen den 31. oktober 2001, melding om tilhørende andelsverdi ved oppstart vil bli meddelt skriftlig til Oslo Børs gjennom VPS snarest mulig etter 31. oktober 2001 Det aritmetiske gjennomsnitt av Hedgefond-indeksen den siste virkedag i kvartalet i perioden fra og med mai 2005 til november 2006 (7 observasjoner) Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktor er fastsatt til 105% Hedgefond-indeksen: Hedgefond-indeksen er en indeks som er knyttet direkte opp til og skal gjenspeile utviklingen i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Verdien av GAM 25 SM Prime Euro indeksen beregnes siste virkedag i hver måned og kan fåes ved henvendelse til Nordea Markets, direkte på eller på hjemmesiden til GAM, Fastsettelsen av verdien av indeksen, herunder HFI start og HFI slutt kan etter regler i indeksens vedtekter utsettes og suspenderes dersom det inntreffer markedsforstyrrelser eller lignende, jfr. vedlegg til låneavtalen. GAM 25 SM Prime Euro indeksen var inndelt per juli 2001 i følgede investeringsstrategier: Nøytralt aksjemarked: 12% Råvarer: 20% Hendelsesdrevet investeringsstrategi: 14% Long/ short aksjer: 30% Arbitrasje: 24% GAM 25 SM Prime Euro investerer i hovedsak i ulike hedgefond og administeres av Global Asset Management (GAM). GAM ble etablert i 1983, og ble i 1999 kjøpt opp av UBS (United Bank of Switzerland), og er i dag en del av UBS Asset Management. Hedgefondindeksen belastes - i tillegg til forvaltningshonorar i de fond det investeres i - med honorar etter nærmere regler fastsatt i fondets vedtekter og statutter, herunder administrasjon av fondet 2% pr år. Honorarene er hensyntatt ved fastsettelse av verdien av en andel i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Terminering: Kalkulasjon av GAM 25 SM Prime Euro indeksen kan termineres. Dersom indeksen termineres under løpetiden på obligasjonen skal kalkulasjonsagenten for Hedgefond-indeksen (GAM), etter oppfordring fra utregningsagenten, fastsette verdi på indeksen umiddelbart etter at denne er terminert. Utregningsagenten skal kalkulere et kontantbeløp, basert på siste indeksanslag, som vil bli utbetalt til investorene på obligasjonens oprinnelige forfallsdag. Ved terminering vil investorene bli informert om størrelsen på kontantbeløpet og hvilken måte kontantbeløpet vil bli forrentet frem til forfall. Utregningsagent: Utregningsagent vil være Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets. VPS/Kontofører: For å eie obligasjoner eller aksjer er det lovbestemt at investor må disponere VPS-konto. Kontofører kan ta seg betalt for denne tjenesten. 16

17 Låntakers erverv av egne obligasjoner: Låntaker har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner ervervet kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskriving av lånet ved sletting i Verdipapirsentralen (VPS). Låneformål: Lånets formål er generell finansiering av låntakers virksomhet. Lånets prioritet og sikkerhet: Lånet etableres uten særskilt sikkerhet og skal ha samme prioritet som låntakers andre ordinære innlån og gjeldsforpliktelser. Tegning: Tegning i perioden finner sted hos Nordea Markets og K-Banks kontorer. Minimum tegningsbeløp er NOK ,-. Eventuelle utvidelser i lånet vil skje gjennom Nordea Markets. Tegningsomkostninger: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 3,0 % NOK = 1,5 % NOK eller høyere = 0,5 % K-Banks K-Plusskunder og ansatte i K-Bank vil få halve tegningsomkostninger. Ved samtidig tegning av K-Bank Olje Energi 2001/2004 vil tegningsomkostninger bli beregnet samlet. Overtegning: I tilfelle overtegning over NOK vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Innbetaling: Betaling av tildelte obligasjoner finner sted Dersom det ikke er dekning på den oppgitte konto på belastningsdag, forbeholder tilrettelegger seg retten til å annullere tegningen eller selge de tildelte obligasjonene for tegnerens regning og risiko. Ved for sen innbetaling beregnes 12% p.a. etterskuddsrente. Tilrettelegger: Tillitsmann: Kontofører Utsteder: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets. Norsk Tillitsmann AS, Postboks 1470 Vika, 0106 Oslo. Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Verdipapirservice. ISIN: NO Organisasjonsnummer: Avgifter: Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner bæres av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Eventuelle skatter pålagt obligasjonseier bæres likeledes av obligasjonseierne. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Tillatelser/ godkjennelser: Fullmakt om låneopptaket er gitt til administrasjonen i styremøte hos låntaker Tegningsmaterialet er kontrollert av Oslo Børs. Låntaker har fått delvis fritak for plikten til å utarbeide prospekt. Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Kreditkassen vil imidlertid kunne stille kjøpsog, hvis mulig, salgspris innenfor 5 års perioden som tilsvarer markedsverdien av lånet minus en kurtasje på inntil 1,0% av obligasjonspostens pålydende verdi. 17

18 Vilkår for gjennomføring: Dersom det tegnede beløp blir mindre enn NOK har Christiania Bank og Kreditkasse ASA rett, men ingen plikt til å innstille emisjonen. Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom det i tiden fram til inntrer en av følgende omstendigheter: (i) det inntreffer en markedsforstyrelse som etter Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets vurdering gjør det vanskelig å fastsette Hedgefondindeksens startverdi, (ii) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivå, valutakurser og/eller volatiltetsnivå i aksjemarkedet, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter for Hegdefondindeksen. For mer utfullende beskrivelse av markedsforstyrrelser, se Låneavtalen Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets vil informere tegningstedene om en innstilt emisjon. Dersom det er foretatt tegning og/eller innbetaling vil tegneren/obligasjonseieren bli informert direkte. Dersom emisjonen innstilles etter at innbetaling har funnet sted vil obligasjonseierne få det innbetalte beløp (inklusive tegningsomkostninger) tilbakebetalt fullt ut med tillegg av en rente tilsvarende lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med innbetalingsdato til betaling skjer. Tilbakebetaling skal skje så snart som mulig og senest den Børsnotering: Lånet vil bli søkt tatt opp til notering på Oslo Børs gitt at lånets volum overstiger NOK Oslo, 15. august 2001 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA NORDEA MARKETS 18

19 ISIN: NO TEGNINGSBLANKETT HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 Minimums tegningsbeløp: NOK Tegningsperiode: 27. august september 2001 Innbetaling: 2. oktober 2001 Spesifikasjon av tegning (bruk blokkbokstaver): Navn A) Pålydende beløp (minimum NOK ) Adresse B) Tegningsomkostninger 1,3 Postnummer/-sted Samlet beløp til belastning (A+B) Telefon (dagtid) Telefon (kveldstid) Fax Personnummer/Organisasjonsnummer (11 siffer) FINANSIERINGSPLAN (ta kontakt med K-Bank) Egenkapital VPS-konto: (Må utfylles) 2 Lån 1 Tegningsomkostninger beregnes av pålydende beløp: NOK = 4,0 % NOK = 3,0 % NOK = 1,5 % NOK eller høyere = 0,5 % Senternummer salgssted (kun for bruk i K-Bank) AC nummer: Saksbehandler kreditt Lån bevilget: Rente: Pant i obligasjon: Ja Fast Ja Nei Flytende Nei K-Pluss kunde: Ja K-Bank ansatt: Ja Ved samtidig tegning av K-Bank Olje-Energi 01/04 vil tegningsomkostninger bli beregnet samlet. Jeg gir med dette engangsfullmakt til K-Bank til å belaste min bankkonto for tegningsbeløpet den (P.g.a. dekningskontroll må beløpet være tilgjengelig på kontoen senest ) I henhold til ovennevnte finansieringsplan gir jeg K-Bank fullmakt til å overføre det totale tegningsbeløp til Nordea Markets per oppgjørsdato. Beløp utover lånebeløp overføres fra oppgitt konto. Bankkonto nr. (11 siffer)*: - - I henhold til tegningsinnbydelse av tegner undertegnede seg, på de vilkår som gjelder for K-Bank Hedgefond 2001 / Tegningen er bindende. *Konti i Gjensidige/NOR som begynner med 83.., eller konti i Skandiabanken kan ikke benyttes for belastning. Det samme gjelder for aksjefond o. l. Tegningssted og dato Forpliktende underskrift Blanketten sendes til Nordea Markets, Strukturerte Produkter v/ Nicolai Woxholt eller John Reidar Hoel, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller på faks nr / DENNE BLANKETT MÅ VÆRE TEGNINGSSTEDET I HENDE SENEST KL. 16:00 DEN FOR Å KOMME I BETRAKTNING. 2 For å tegne må De ha opprettet en verdipapirkonto (VPS-konto). Opprettelse av VPS-konto må, under henvisning til nye forskrifter, foretas med personlig fremmøte medbringende legitimasjon hos en kontofører som kan være en bank eller autorisert meglerforetak. 3 For nærmere spesifisering se punkt Tegningsomkostninger i tegningsinnbydelsen.

20 Nordea Markets P.B Sentrum 0107 Oslo Tlf.: Createurene.no

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000.

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000. ISIN NO 0022521-2 Prospekt OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente Åpent Lån Låneramme NOK 500.000.000 Første transje NOK 250.000.000 Innbetalingsdato: 27.mai 2004 Lånet vil bli søkt børsnotert og

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000

Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000 Verdipapirdokument 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 26. august 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010715931 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0715931 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere:

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer