Årsrapport Norsk Telegrambyrå AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Norsk Telegrambyrå AS 0

2 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2009 Nyhetsbyråets utvikling i 2009 har vært stabil, med en tilnærmet uendret kundesituasjon på nyhetstjenesten. I en meget krevende tid for mediebransjen har NTBs tjenester vært viktig for kundene og byrået har styrket sin posisjon gjennom Som følge av en vanskelig markedssituasjon og kraftig omsetningsfall i Scanpix og generell uro for konsekvensene av krisen i mediebransjen, er det i 2009 gjennomført tiltak og iverksatt prosesser for å forberede selskapet på nye utfordringer. Dette arbeidet vil fortsette i 2010 Arbeidet med å etablere nye aktiviteter og produkter er videreført i NTB Tema ble etablert 1. februar og leverer stoff innenfor kategoriene reportasje, tema-/spesialstoff og tilrettelagt innhold for en enkelt kunde eller en gruppe kunder. Utviklingen har vært meget positiv. NTB kjøpte i prosent av medieovervåkingsselskapet Retriever AB, med tilhørende datterselskaper i Norge og Sverige. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) kjøpte samtidig 66 prosent. Oppkjøpet gir NTB en solid posisjon i et for selskapet viktig marked. Retriever er et vekstselskap, som vil bidra med solid inntjening i årene som kommer. Felles eierskap mellom NTB og TT styrker det tette samarbeidet på nordisk nivå ytterligere. Konkurransetilsynet i Sverige har bedt TT melde inn transaksjonen for ordinær behandling. NTB har hovedkontor i Oslo, i moderne og gode lokaler i Akersgata 55. ØKONOMI NTBs årsregnskap inkluderer 51,11 prosent av det økonomiske resultatet i Nyhetsgrafikk.no AS, 50,1 prosent av resultatet i Universum AS og 49,9 prosent av resultatet i Scanpix Norge AS. Prosentvise andeler på dette nivået av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld er rapportert på egne linjer i regnskapet for NTB AS. I tillegg inkluderer regnskapet NTBs 34 prosents andel av Retriever AB, under finansinntekter. NTBs resultat i 2009 er summen av stabil utvikling i NTB, Universum og Nyhetsgrafikk. Sterk omsetningssvikt i Scanpix, kostnadsreduserende tiltak og ekstraordinære kostnader til omstillingsprogrammer. Selskapets resultat før skatt er kroner, mot kroner året før. Resultatet for nyhetsbyrået, eksklusiv tilknyttede virksomheter, er cirka 5 millioner kroner bedre i 2009 enn året før. Omsetningen økte med 7,2 prosent og passerte 100 millioner kroner. Det er ved årsskiftet 2010 fremforhandlet og vedtatt en ny pensjonsavtale for selskapet. Ytelsesordningen erstattes av en innskuddsbasert ordning, gjeldende for nyansatte medarbeidere fra Kjøpet av Retriever AB er finansiert med salg av aksjer i Scanpix Scandinavia, kontanter og lånefinansiering. Egenkapitalandelen etter oppkjøpet er 66 prosent. Faktisk innestående kontantbeholdning per er 22,8 millioner kroner. Likviditeten ansees som god for selskapet. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatt var på kroner, og foreslås disponert slik: overført fra fond for vurderingsforskjeller kroner overført fra annen egenkapital kroner Selskapets frie egenkapital per var kroner FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha lav risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Plasseringene i markedsbaserte aksjefond er eksponert for aksjemarkedsrisiko (generelle svingninger i aksjemarkedet). Selskapet er eksponert for renterisiko knyttet til eksternt lån og ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning og valutarisiko knyttet til investeringen i det svenske selskapet Retriever AB. FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn når årsregnskapet skal avlegges. 1

3 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Årsberetning 2009 ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 101 fast ansatte i selskapet. De utførte 90,5 årsverk. Inkludert 50,1 prosent av årsverksrammen i Universum AS, 49,9 prosent av årsverksrammen i Scanpix Norge AS og 51,11 prosent av årsverksrammen i Nyhetsgrafikk AS er det 140 ansatte i NTB AS. De utførte i årsverk. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Sykefraværet i selskapet holder seg lavt og var i 2009 på sykedager (1,5 prosent). Det har ikke forekommet eller blitt innrapportert arbeidsuhell eller ulykker i Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Styret vil takke de ansatte for god innsats og fin utvikling i LIKESTILLING Av NTBs 101 ansatte var 34 kvinner i Ledelsen består av ni personer hvorav tre er kvinner. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Overtidsjobbing blant kvinner og menn er likt fordelt. Følgende er nedfelt i lokalavtalen med de ansatte for å sikre best mulig kjønnsfordeling i bedriften: NTB ønsker å øke tallet på kvinner i selskapet og å rekruttere kvinner til ledende redaksjonelle stillinger. Så lenge kvinnene er underrepresentert i redaksjonen, vil bedriften bestrebe seg på at det ansettes minst like mange kvinner som menn som sommervikarer. Til faste stillinger skal kvinnelige søkere foretrekkes under ellers like vilkår. IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Styret mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk eller livssyn i selskapet. Forholdene er lagt til rette for funksjonshemmede. STYRET Styret i NTB AS har i 2009 hatt ni ordinære styremøter. Styret har etter generalforsamlingen i 2009 hatt følgende medlemmer: Jon Espen Lohne, A-pressen, styrets leder Stig Finslo, Edda Media, styrets nestleder Knut Falchenberg, Schibsted, styremedlem Grethe Gynnild Johnsen, NRK, styremedlem Tom Hetland, Stavanger Aftenblad, styremedlem Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten, styremedlem Anna Nesje, NTB, ansattes representant Ola Albech, NTB, ansattes representant Vararepresentanter: Lars Kise, Varden (fast møtende) Anne Ånstad, NTB (ansattes representant, fast møtende) Tove Nedreberg, Adresseavisen Jane Throndsen, Dagbladet Nils Inge Kruhaug, NTB, ansattes representant Hilde C. Kristiansen, NTB, ansattes representant Martin H. Andresen, NTB, ansattes representant FRAMTIDSUTSIKTER En stabil kundemasse gir et godt grunnlag for nyhetsbyråets videre utvikling. Underskuddet i nyhetsbyrået, uten tilknyttede virksomheter, er de siste årene redusert med mål om å utarbeide et budsjett i balanse i Det er i 2009 utarbeidet og vedtatt en plan for hvordan dette målet skal nås. Det knytter seg større usikkerhet til de resultatmessige bidragene fra datterselskaper og felleskontrollerte selskaper i årene som kommer. Det er derfor nødvendig å sikre en forsvarlig drift i nyhetsbyråets selvstendige økonomi. Det gir også det beste grunnlaget for fortsatt vekst og ekspansjon. Målet er fortsatt å knytte flere aktiviteter og virksomheter til NTB-gruppen innenfor definisjonen av kjernevirksomhet eller naturlig tilknyttet virksomhet. Ønsket om å utvikle partnerskap med kundene får økt oppmerksomhet i tiden som kommer. Gjennom NTB Tema utføres det i økende grad faste, rutinepregede oppgaver på vegne av kundene. NTB har få kunder og vesentlig lavere inntekter fra kunder i næringslivet og offentlig sektor enn nyhetsbyråer NTB samarbeider med. Det er derfor et mål å øke omsetningen på disse områdene. Nye målsettinger, nye produkter og orientering mot nye markeder krever et tettere strategisk og operasjonelt samarbeid med Scanpix og øvrige datterselskaper. Dette arbeidet vil få stor oppmerksomhet i tiden fremover. En gjennomgang av og drøftelser rundt selskapsstruktur er en naturlig del av disse vurderingene. 2

4 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Årsberetning 2009 Stig Finslo Knut Falchenberg Anna Nesje Grethe Gynnild Johnsen Hanna Relling Berg Tom Hetland Pål Bjerketvedt Ola Welle Albech Jon Espen Lohne NØKKELTALL KONSERN Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) -1,3 % 0,3 % 1,4 % Resultat finansposter Resultatmargin (res. etter finansposter/driftsinntekter) 0,2 % 2,9 % 3,6 % Resultat før skatt Årsresultat Totalrentabilitet (res. etter finansposter/totalkapital) 0,2 % 4,4 % 5,4 % Egenkapitalrentabilitet (res. etter finansp/egenkapital) 0,4 % 7,2 % 8,9 % Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) 55,2 % 61,8 % 60,7 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,48 1,71 1,73 3

5 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Resultatregnskap 2009 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note nr Nyhetstjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og sosiale kostnader 14, Innkjøpt stoff og fotos Andre driftskostnader 5, Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Andel driftskostnader felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnader Andre finanskostnader Nedskrivning anleggsaksjer Andel finansresultat felleskontrollerte selskaper RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT DISPONERINGER: Overført fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra annen egenkapital

6 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Balanse - eiendeler 2009 BALANSE EIENDELER Note nr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: EDB-utviklingsprosjekter Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: Feriehytte, ferieleilighet 5, EDB-utstyr, inventar mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i tilknyttede selskaper 6, Aksjer i andre selskaper Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmidler felleskontrollerte selskaper Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 15, Sum fordringer Investeringer: Markedsbaserte aksjer/fond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 12,16, Andel omløpsmidler felleskontrollerte selskaper Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Balanse egenkapital & gjeld 2009 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Andel avsetning forpliktelser felleskontrollerte selskaper Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontrollerte selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 22. mars 2010 I styret for Norsk Telegrambyrå AS Jon Espen Lohne Stig Finslo Knut Falchenberg Grethe Gynnild Johnsen Hanna Relling Berg Tom Hetland Anna Nesje Ola Welle Albech Pål Bjerketvedt Adm. dir./sjefred. 6

8 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens generelle vurderingsregler er benyttet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er lignende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. I den grad enkelte poster er vurdert etter andre regler, er dette redegjort for nedenfor. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning/påkostninger på leide lokaler avskrives over fremleiekontraktenes løpetid. Aksjer i felleskontrollert selskap Aksjer i felleskontrollert selskap rapporteres iht. bruttometoden i regnskapet. Scanpix Norge AS (eierandel 49,9 %), Universum AS (eierandel 50,1 %) og Nyhetsgrafikk.no AS (eierandel 51,11 %) er å anse som felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i disse selskaper er rapportert på egne linjer i regnskapet for NTB AS. Aksjer i tilknyttede selskap Investering i tilknyttede selskap rapporteres i ht. egenkapitalmetoden i regnskapet for NTB AS. Retriever AB (34% eierandel) er et tilknyttet selskap. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av nettoresultat i selskapet er rapportert i egen linje under Finansposter i resultatregnskapet og netto balanseverdi av selskapet i egen linje under Finansielle anleggsmidler i balansen. Aksjer i andre selskaper Andre anleggsaksjer vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsordning som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige ytelser (ytelsesplan). De sikrede pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. De sikrede pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto sikrede pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Endringer i forpliktelsene og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid etter særskilte regler. Selskapet har også usikrede pensjonsordninger i form av tariffestet/avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), samt direkte pensjoner som utbetales over driften. I balansen er sikrede og usikrede pensjonsforpliktelser presentert samlet under posten Finansielle anleggsmidler. Pensjonsberegningene foretas av aktuar. Fordringer Fordringer er vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt)og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet og skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller og 7

9 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet 2009 skattemessig underskudd til fremføring som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel oppføres som en eiendel i balansen i den grad de skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidige skattepliktig inntekt i selskapet. Utsatt skatt beregnes med nominell verdi. Finansielle omløpsmidler Børsnoterte aksjer, obligasjoner og fond som inngår i en handelsportefølje, dvs. som kjøpes og selges løpende, vurderes til virkelig verdi (børskurs på balanse dagen). Verdivurderingen av slike omløpsmidler foretas iht. porteføljeprinsippet, slik at verdivurderingen foretas for porteføljen samlet. Finansiell markedsrisiko Det er knyttet finansiell markedsrisiko (valutakursendringer) til investeringen i det tilknyttede selskapet Retriever AB. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er rapportert iht. den indirekte metoden. Likviditetsbeholdningen inkluderer bankbeholdninger og verdien av markedsbaserte omløpsaksjer. 2 NYHETSTJENESTEN/SPESIALTJENESTER Selskapets inntekter fra Nyhetstjenesten og Spesialtjenester knytter seg i all hovedsak til innenlandsk formidling av nyhets- og tilknyttede tjenester. 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Selskapets andre driftsinntekter knytter seg til leieinntekter, salg av diverse tjenester og inntekter fra Nynorsk Pressekontor. 4 LØNNSKOSTNADER Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Pensjoner Norsk Telegrambyrå AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Selskapet har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte i Storebrand Liv (en sikret ordning). Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at Norsk Telegrambyrå AS har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Forpliktelsene omfatter 101 ansatte og 51 nåværende pensjonister pr Selskapet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning. Denne ordningen omfatter 101 ansatte. I tillegg har NTB forpliktelser overfor 4 personer som ikke fullt ut er forsikringsmessig dekket. Aktuarberegning av de samlede pensjonsforpliktelsene i selskapet viser følgende tall: Netto pensjonskostnad 2009: Sikret Usikret Sum Nåverdi av pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen Periodisert arbeidsgiveravgift Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført endring pensjonssystem Resultatførte estimatendringer/avvik Netto pensjonskostnad

10 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet 2009 Netto pensjonsmidler pr Sikret Usikret Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Periodisert arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ planendringer Netto pensjonsmidler Netto pensjonsmidler pr Sikret Usikret Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Periodisert arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ Planendringer Netto pensjonsmidler Overfinansieringen i pensjonsordningen er oppført som en eiendel i balansen, da fremtidig bruk av de overskytende pensjonsmidlene er sannsynliggjort. Ved beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,40 % (2008: 6,00%) Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,70 % (2008: 6,50%) Lønnsregulering 4,25 % (2008: 4,25%) Pensjonsregulering 1,40 % (2008: 2,75%) G-regulering 4,25 % (2008: 4,25%) Turnover 2,50 % (2008: 2,50%) AFP-uttakstilbøyelighet år 10 % (2008: 10%) Som det fremgår av omtale under punktet Regnskapsprinsipper, blir virkningen av avvik i aktuarens beregningsforutsetninger (estimatavvik) iht. Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid (14 år) etter særskilte regler. Kostnadsførte estimatavvik i 2009 utgjør for selskapet kr Estimatavvik oppført i balansen pr for senere kostnadsføring utgjør kr EDB-UTVIKLINGSPROSJEKTER, MASKINER, INVENTAR, INNREDNING, FERIEHYTTER EDB-utviklingsprosjekter Maskiner, inventar innredning Feriehytter Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Sum ord. avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 3-10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei 9

11 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet 2009 Selskapet flyttet i 2006 sin virksomhet til nye lokaler i Akersgaten 55. Lokalene leies og leiekontrakten løper til mars 2013 med årlig leieregulering basert på konsumprisindeksen. Leiekostnaden for 2009 utgjorde kr Leiekontrakten for selskapets tidligere kontorlokaler løper til år 2026 med årlig leieregulering basert på 85% av konsumprisindeksen. Det er inngått fremleieavtale for storparten av lokalene. Leiekostnaden for 2009 utgjorde kr FELLESKONTROLLERTE SELSKAP/ TILKNYTTEDE SELSKAP Norsk Telegrambyrå investerte i 1999 i Scanpix Norge AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 49.9%. Norsk Telegrambyrå investerte i 2003 i Universum AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 50,1% og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 33,33%. Norsk Telegrambyrå investerte i 2008 i Nyhetsgrafikk.no AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 51,11% og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 51,11%. Norsk Telegrambyrå har ikke bestemmende innflytelse i Scanpix Norge AS, Universum AS og Nyhetsgrafikk.no AS. Disse felleskontrollerte selskaper er rapportert i ht. bruttometoden i selskapsregnskapet. Norsk Telegrambyrå investerte i 2009 i det svenske selskapet Retriever AB. Eierandel utgjør 34% og selskapsandelen er rapportert i ht. egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Selskap rapportert i ht. bruttometoden (nettoverdier)/egenkapitalmetoden: Scanpix Norge AS Universum AS Nyhetsgrafikk.no AS Retriever AB Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Immaterielle verdier Bokført verdi Kjøp andel i Resultatandel Utbytte for Bokført verdi Herav uavskrevet goodwill Herav uavskrevet øvrige immaterielle eiendeler Årets avskrivning goodwill Årets avskrivning øvrige immaterielle eiendeler Lineær avskrivning goodwill 10 år 10 år 10 år Lineære avskrivning forretningsnavn,varemerker,arkiv 25 år 25 år Kundedatabase/kundekontakter Software/teknologi Varemerke/brands Lineær avskrivning lisenser 15 år 5 år 10 år Evig Avskrivningstiden på 10 år vedr. goodwill er satt ut fra selskapenes sterke markedsposisjon og en forventning om at investeringene skal generere inntekter i minst 10 år framover. Universum AS har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning for enkelte av sine ansatte (sikret ordning). Forpliktelser i h.t. denne pensjonsforsikringsordningen er ikke balanseført i selskapets regnskap. Rapporteringen i Universum AS avviker dermed fra prinsippene for rapportering av pensjonsforpliktelser i NTB AS og Scanpix Norge AS. Da virkningen av denne prinsippforskjell er uvesentlig, er ikke Universums regnskapstall justert ved innarbeidelsen i NTBs regnskap. 10

12 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet AKSJER I ANDRE SELSKAPER Anleggsmidler: Eierandel Balanseført verdi pr Kostpris pr Innholdsutvikling AS 17,41 % Aksjene i Innholdsutvikling AS er nedskrevet med kr i Akkumulert nedskrivning pr utgjør kr Aksjene i Scanpix Scandinavia AB er solgt med en gevinst på kr i MARKEDSBASERTE AKSJER/FOND OMLØPSMIDLER Beholdningen består av andeler i aksjefond. I regnskapet pr er verdipapirene vurdert til samlet markedsverdi, kr (porteføljeprinsippet). Anskaffelsesverdi er kr Årets verdiøkning er inntektsført med kr SKATTER Skattekostnaden i resultatregnskapet i 2009 består av: Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt 0 Netto (kostnad) 0 Skattegrunnlag 2009 fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Andel skattekostnad felleskontrollerte/tilknyttede selskaper Resultat fra felleskontrollerte selskaper Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 28% av regnskapsmessig resultat før skatt Justert for resultat felleskontrollerte/tilknyttede selskap Effekt av permanente forskjeller Sum skattekostnad Ikke balanseført utsatt skattefordel Regnskapsført skattekostnad Utsatt skatt Endring Driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler Ubenyttet godtgjørelse aksjeutbytte Andre forskjeller Underskudd til fremføring Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 28% utsatt skatt

13 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet 2009 Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt i regnskapet. Utsatt skatt beregnes med grunnlag i forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skattefordel. Utsatte skattefordeler opparbeidet frem til er oppført som en eiendel i balansen i regnskapet. Begrunnelsen for balanseføring er at netto negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidige skattepliktige inntekter i selskapet. Verdien av opparbeidet utsatt skattefordel etter kr er ikke oppført i regnskapet. 10 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer á kr 500. Hver aksje har en stemme. Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Det foreligger begrensninger for hvem som kan eie aksjer og kjøp av aksjer krever samtykke fra styret. Videre har aksjeeierne etter særskilte bestemmelser forkjøpsrett til aksjer som frembys for salg. Selskapets 20 største aksjeeiere: Navn Eierandel Edda Media AS 25,5 % A-pressen ASA 14,2 % Aftenposten 11,1 % NRK 11,1 % Verdens Gang 10,7 % Adresseavisen 8,2 % Bergens Tidende 4,1 % Stavanger Aftenblad 2,7 % Østlendingen 2,1 % Harstad Tidende 1,7 % Hamar Media AS 1,3 % Dagbladet 0,9 % Asker og Bærums Budstikke 0,9 % Fædrelandsvennen 0,8 % Dagsavisen 0,6 % Lillehammer Medieinvestering AS 0,4 % Gudbrandsdølen Dagningen 0,3 % Agderposten 0,3 % Trønder-Avisa 0,3 % Halden Arbeiderblad 0,2 % 97,40 % Ingen av de ansattes styrerepresentanter eier aksjer i selskapet. 11 EGNE AKSJER Selskapet eier ved årets slutt 31 egne aksjer. Det er ikke kjøpt egne aksjer i KAUSJONSANSVAR/ GARANTIANSVAR Kausjonsansvar 0 0 Garantiansvar NTB har stilt garanti overfor Entra Eiendom AS på kr Dette beløpet tilsvarer tre måneders kontorleie og felleskostnader i Akersgt. 55. Som sikkerhet for NTBs garanti har DnB NOR avgitt en garanti overfor Entra Eiendom. Som sikkerhet for garantiavgivelsen har DnB NOR pant i NTBs særvilkårskonto i bank for et beløp tilsvarende kr ANTALL ÅRSVERK Det har i regnskapsåret blitt utført 90,5 årsverk i selskapet. 14 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V. Lønn til administererende direktør/sjefredaktør utgjorde for 2009 kr Andre ytelser utgjorde kr Administrerende direktør omfattes av selskapets generelle pensjonsordning og har en bonusavtale som etter nærmere fastsatte kriterier kan gi en årsbonus på inntil kr Bonus (for 2008) er utbetalt med kr i Betalt pensjonspremie vedr. administrerende direktør utgjorde for 2009 kr Det er i 2009 kostnadsført styrehonorarer med til sammen kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Honoraret fordeler seg med kr på revisjon og kr på andre tjenester utenfor revisjonen. 15 LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL ANSATTE Samlede utlån til ansatte utgjør kr Lånene er usikret og har en løpetid på mindre enn ett år. 12

14 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet BETALINGSMIDLER Bundne bankinnskudd FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. I forbindelse med oppkjøp av selskapet Retriever AB sammen med Tidningarnas Telegrambyrå, ble det tatt opp et lån i DnB NOR på kr Dette lånet har en løpetid på 5 år, med innfrielse 27. november Som sikkerhetsstillelse for dette lånet er avgitt pant i aksjene i Retriever AB. Aksjene har en bokført verdi på kr pr Det er avgitt pant i en andel av særvilkårskonto i bank på kr (jfr. note 12/16). Selskapets feriehytte er pantsatt med kr for pensjonsforpliktelser. Bokført verdi av eiendommen pr utgjør kr En bankkonto er også pantsatt for kr for de samme pensjonsforpliktelsene. 18 ANNEN EGENKAPITAL Annen Fond for egenkapital vurderingsforskjeller Pr Underskudd Regulering Fond for vurderingsforskjeller Pr NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet har betydelige forretningsmessige avtaler med eiere, felleskontrollerte og tilknyttede selskap. Avtalene baseres på markedsmessige betingelser Fordringer på nærstående parter Gjeld til nærstående parter Salg til nærstående parter Kjøp fra nærstående parter KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet (1) Endring kortsiktige fordringer, kortsiktig gjeld, lager Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i immaterielle eiendeler/varige driftsmidler Salg av anleggsaksjer

15 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet 2009 Investert i anleggsaksjer Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld Kjøp av egne aksjer Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr (1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Endring utsatt skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler Resultat selskap rapportert i h.t. Ek/ bruttometoden Nedskrivning anleggsaksjer Endring pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser

16 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Revisors beretning

17 Årsrapport

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Årsrapport 2007 2007

Årsrapport 2007 2007 Årsrapport 2007 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i 2007.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2003

Å R S R A P P O RT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2003 4 Nettet utfordrer nyhetstjenesten 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2002

Å R S R A P P O RT 2002 ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2002 4 Harde tak og nye muligheter 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN Årsrapport A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 3 Årsberetning for 2014 4 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12. 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning

Detaljer