Årsrapport Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s

2 Årsrapport 2010 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for Direktørens ord 4 Senterets virksomhet 5 Formål og oppgaver 5 Forskning 5 Veiledning 9 Formidling 9 Annet 12 Organisasjon 15 KATALOG 18 Forsknings- og utviklingsprosjekter 18 Publikasjoner og presentasjoner 34 Styret Årsberetning Årsregnskap med noter 52 Revisors beretning 66 1

3 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Om senteret Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble stiftet 17. november Selskapet er et datterselskap av UNIRAND AS, som er heleid av Universitetet i Oslo. Oppdraget for senteret gis av Helsedirektoratet på vegne av fire departementer som står bak og i hovedsak finansierer driften: Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og politidepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forsvarsdepartementet Senterets formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Oppgavene er: Forskning og utviklingsarbeid Utdanning Formidling Veiledning og rådgivning Arbeidet har et tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv og omfatter helsemessige og sosiale, kulturelle, rettslige, biologiske og psykologiske forhold og tilnærminger. Virksomheten skal ha et internasjonalt akademisk nivå og være internasjonalt orientert. Senteret driver ikke klinisk virksomhet, men har forankring i praksisfeltet. 2

4 Årsrapport 2010 Noen nøkkeltall for Omsetning i MNOK 39,4 38,6 Totalt antall ansatte pr Antall FoU-ansatte pr Antall prosjektansatte pr Antall årsverk utført 43,4 42,8 Antall FoU-årsverk utført Antall FoU-prosjekter Rapporter og internettpublikasjoner 8 6 Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering Bøker og bokkapitler, artikler i tidsskrift uten fagfellevurdering Presentasjoner på internasjonale konferanser Presentasjoner på nasjonale konferanser

5 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Direktørens ord Forskning på sensitive temaer Mange av våre forskningsprosjekter dreier seg om menneskers erfaringer på områder som er sensitive vold, seksuelle- og andre overgrep, krig, forfølgelse, fengsling, tortur og katastrofer. Denne forskningen reiser viktige etiske spørsmål om forholdet mellom hensynet til de personene som deltar i forskningen og den samfunnsnytten forskningen har. Disse avveiningene hjelper de forskningsetiske komiteene oss med. Takket være omfattende forskning nasjonalt og internasjonalt vet vi i dag mye om vold og traumer både hos voksne og hos barn og unge om omfang, avdekking, konsekvenser, forebygging og intervensjoner. Denne forskningsbaserte kunnskapen gir mot til å se og trygghet til å handle. Det avdekkes vold og overgrep i familier og traumer hos enslige mindreårige asylsøkere. Det gjennomføres dommeravhør av barn og samtaler med barn i barnevernet med forskningsbaserte metoder. Vi har kunnskap om hvilke behandlingsmetoder og intervensjoner som har effekt og under hvilke betingelser. Vi vet hvilke konsekvenser det å utsettes for traumer, kan ha. Denne forskningen har latt seg gjennomføre fordi de etiske avveiningene har konkludert med at samfunnsnytten tillegges avgjørende vekt, samtidig som deltakerne kunne ivaretas på en god måte i prosjektene. Mange forskningsprosjekter har imidlertid ikke latt seg gjennomføre, fordi man har konkludert med at hensynet til deltakerne i forskningen er viktigere enn samfunnsnytten. Kan det å delta i forskning på sensitive temaer og fortelle om sine opplevelser, virke retraumatiserende? Den forskningen som foreligger om dette, viser ikke en slik sammenheng. Men forskning på sensitive tema krever spesiell omtanke og tilrettelegging av forskningsmetoder som best mulig tar vare på informanten. Selv om de som intervjues om traumatiserende opplevelser, kan få sterke følelser i forbindelse med dette, gir de ofte uttrykk for at de opplever det som betydningsfullt at noen får kjennskap til det de har opplevd. Det etableres også ordninger for dem som trenger oppfølging etter å ha deltatt i forskningen. Det er viktig å forske på sensitive temaer. Vi må fortsette å stille de vanskelige spørsmålene og skaffe oss et enda bedre grunnlag for å handle. Med den store landsrepresentative undersøkelsen om vold og overgrep i nære relasjoner som NKVTS skal gjennomføre i 2011/2012, vil de etiske avveiningene igjen bli satt på prøve. NKVTS vil legge til rette for ordninger som ivaretar informantene på best mulig måte både i intervjusituasjonen og etterpå. Jeg vil takke alle ansatte på NKVTS for formidabel innsats også i Takk til styret for godt samarbeid og god støtte, og til oppdragsdepartementene for god dialog og utfordrende oppdrag. Og takk for samarbeidet til deltakere i våre forskningsprosjekter, samarbeidsparter i forskning, i praksisfeltet og RVTS-ene. Inger Elise Birkeland 4

6 Årsrapport 2010 Senterets virksomhet Formål og oppgaver NKVTS skal utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap og kompetanse som kan bidra til å forebygge vold og traumatisk stress og til å redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene av fenomener som vold og traumatisk stress. Senteret arbeider med forskning på flyktningehelse og tvungen migrasjon, stressmestring, katastrofer, vold, familievold og seksuelle overgrep. Vi har et spesielt ansvar for barn og unge innenfor disse temaene, og skal ivareta kunnskapsutvikling i forhold til både ofre og overgripere. Målet med forskningen er å avdekke omfang, årsaker og konsekvenser av vold og traumer i befolkningen, og å få økt forståelse av vold og traumer som sosiale feno mener, samt hvordan de lar seg forebygge. NKVTS skal ivareta sitt mandat gjennom å drive forskning, undervisning og veiledning, samt formidling. Forskning NKVTS har prioritert arbeidet med å publisere nasjonalt/internasjonalt i Målet har vært å utvikle og markere institusjonen nasjonalt og internasjonalt gjennom forskningsbidrag på et høyt faglig nivå. Det ble produsert 29 artikler i tidsskrift med fagfellevurdering i 2010, hvorav 24 i utenlandske/internasjonale tidsskrift. Det er også publisert 15 kapittelbidrag i nasjonale og utenlandske/internasjonale antologier. Senteret har i 2010 lagt økt vekt på å utvikle samarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt er dette særlig oppnådd gjennom eksterne bevilgninger fra Norges forskningsråd og Gjensidigestiftelsen. Begge bevilgninger bidrar til et konkret samarbeid mellom NKVTS og Institutt for klinisk medisin ved det Medisinsk fakultet, Universitet i Oslo og Akuttmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Internasjonalt har det vært arbeidet målrettet med å knytte tettere bånd til forsknings miljøer særlig i USA. Dette gjelder særlig for vår bruk av TF-CBT modellen og omfangsstudier. I tillegg inngår NKVTS i samarbeid med cirka 13 internasjonale forsker nettverk, hvor forskerne bidrar både faglig og organisatorisk. Se side 11 for nærmere oversikt. Både Helsedirektoratet og Justisdepartementet, gjennom Utenriksdepartementet, har i 2010 lagt til rette for flere internasjonale relasjoner på våre områder. Helsedirektoratet gjennom WHO og Violence Prevetion Alliance (VPA) som arbeider med råd og policyutvikling for WHO. Justisdepartementet, og Utenriksdepartementet, har bedt NKVTS være programpartner for området Domestic and Genderbased Violence innenfor rammen av EØS-ordningen. For NKVTS vil begge de to 5

7 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress innsatsområdene bidra til å få styrke innsats og kunnskap om europeiske forhold og til økt kontakt med europeisk forskning og forskningsmiljøer. På bakgrunn av forespørsel fra oppdragsdepartementene har NKVTS arbeidet med to overordnede dokumenter med betydning for vår faglige strategi på feltet «traumatiserte flyktninger og asylsøkere» og «Belastningsskader hos militært personell etter tjenester i utenlandsoperasjoner.» For begge områdene foreslås det studier som gjør det mulig å følge de ulike gruppene over tid, for å kunne undersøke hvordan deres erfaringer og opplevelser påvirker deres helse og får betydning for deres levekår og livskvalitet i et lengre tidsforløp. Det ble gjennomført flere faglige seminarer i løpet av 2010 hvor blant andre RVTSene ble invitert. Det ble også arrangert et eget seminar bare for RVTS-ene og NKVTS. Erfaringsutveksling og samarbeid mellom RVTS-ene og NKVTS ansees som svært viktig for å kunne ivareta ansvar for formidling av forskning til praksisfeltet, men også for å få erfaring og kunnskap om utfordringer i praksisfeltet som har betydning for vår forskning. Epidemiologisk forskning Med epidemiologisk forskning forstår vi forskning som har som formål å fremskaffe kunnskap om forekomst, årsaker, fordelinger i befolkningen og om hvilke konsekvenser de fenomenene vi studerer har for den enkeltes helse, fungering og velvære. NKVTS videreførte i 2010 sitt samarbeid med Folkehelseinstituttet (Fhi) og NTNU om epidemiologisk forskning. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT og UNG-HUNT), Mor- Barn-undersøkelsen og Ung-Hubro brukes i til sammen fire forskningsprosjekter om barn, mødre og ungdom: kjennetegn ved små barn utsatt for skade eksponering for potensielt traumatiserende hendelser hos gravide og unge mødre forekomst av potensielt traumatiserende hendelser hos ungdom sammenheng med sosiale forhold og fysisk og psykisk helse. Det er i 2010 gjennomført forberedelser til Omfangsundersøkelsen av vold i nære relasjoner. Klinisk orientert forskning/intervensjonsforskning Med intervensjonsforskning forstår vi forskning som har som formål å beskrive, utprøve, og/eller vurdere tiltak overfor personer og grupper som rammes av vold og andre traumatiserende hendelser. Intervensjonsforskningen ved NKVTS består av prosjekter som har utgangspunkt i tilbud og tiltak innen helse, sosialomsorg og rettsvesen. Forskningen rommer prosjekter vedrørende forebygging og behandling, der barn, familier og voksne er målgrupper, med fokus både på innhold og organisering av tilbudene eller tiltakene. 6

8 Årsrapport 2010 Et større prosjekt vedrørende traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn (TF- CBT) pågår med finansiering fra Helsedirektoratet, NFR og Helse og rehabilitering. Studien er et randomisert kontrollert forsøk og undersøker kort- og langtidseffektene av traumefokusert kognitiv atferdsterapi på barn. En prospektiv studie om effekt av behandlingen ved Alternativ til vold er i gang med innhentning av data og to stipendiater er knyttet til prosjektet. Behandlingsprosjektene gjennomføres i kontraktfestet samarbeid med praksisfeltet, først og fremst poliklinikker i psykisk helsevern. Forskning på katastrofer De fleste av prosjektene i forskningsprogrammet om Tsunamikatastrofen er avsluttet. En doktorgradsstipendiat under programmet skal disputere vår 2011, ytterligere tre stipendiater skal levere sine avhandlinger i Forskning på innsatspersonell På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har senteret i 2010 gjennomført to prosjekter; ett om oppfølging av etterlatte og ett om kunnskapsstatus om psykiske belastningsskader hos forsvarspersonell og veteraner. NKVTS oversendte i 2010 et innspill til Forsvarsdepartementet om et forskningsprogram om belastningsskader hos militært personell etter tjeneste i utenlandsoperasjoner. Forskning på vold mot funksjonshemmede og eldre En kunnskapsstatus om vold og overgrep mot kvinner med nedsatt fysisk funksjonsevne ble publisert i Lansering av rapporten ble gjort i samarbeid med BLD. Et prosjekt om eldre ble igangsatt i Målet med prosjektet er å legge grunnlaget for en større studie om vold mot eldre. Forskning på flyktninger Flere prosjekter pågår: Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger. Behandlings- og forløpsstudie av traumatiserte flyktninger i korttidsterapi ved poliklinikker eller langtidsterapi hos privatpraktiserende terapeuter. Vekt på individuelle forskjeller og implikasjoner for behandling og forløp over tid. Doktorgradsprosjekt. Det er i 2010 videreført flere prosjekter om enslige mindreårige asylsøkere: Enslige mindreårige flyktningers helse, erfaringer og hjelpebehov. Kartlegging av traumeerfaringer samt behov for hjelpetiltak hos enslige mindreårige asylsøkere 0 15 år i barnevernets omsorgssentre. Enslige mindreårige flyktninger tidlig intervensjon for nyankomne gutter i asylmottak. Utprøving og implementering av intervensjonsmodellen Expressive Arts in Transition (EXIT) for nyankomne gutter år for å forebygge psykiske problemer og bedre fungeringsevnen. 7

9 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen med fokus på utdannings- og skolesituasjonen. Pilot gjennomført i Doktorgradsprosjekt ble igangsatt i Vold i nære relasjoner NKVTS har videreført flere prosjekter på dette området. Et prosjekt om barns erfaringer og opplevelser med vold i hjemmet er videreført på bakgrunn av prosjektet «Barn på krisesenter». Det nye prosjektet har fokus på barns handlingsstrategier før, under og etter voldsepisoden. Det gjøres en kunnskapsgjennomgang av forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien. Formålet er å gi grunnlag for videre forskning på de problemer og utfordringer minoritetsbarn står overfor. Det er igangsatt et arbeid med å lage en veileder for helsepersonell for å styrke kunnskapen om skader, symptomer og hendelser som bør vekke mistanke om barnemishandling, slik at muligheten for avdekking øker. Det er gjennomført et idéseminar om unge som begår seksuelle overgrep. RVTS-ene og andre relevante fagmiljøer deltok ved dette seminaret. Det er gjort en kunnskapsgjennomgang på dette feltet som er publisert på NKVTS hjemmesider på internett. Forskning og utviklingsarbeid om kjønnslemlestelse (KJØLL) NKVTS er tildelt flere oppgaver tilknyttet handlingsplanen mot kjønnslemlestelse Tiltak 5 består i å opprette en nasjonal kompetansefunksjon rettet mot kjønnslemlestelse. Oppgavene består i forsknings- og utviklingsarbeid, tilrettelegging og formidling av kunnskap, kompetanseutvikling, rådgivning samt veiledning og nettverksbygging. Kunnskapsstatus er utarbeidet i samarbeid med Kunnskapssenter for helsetjenesten. Forskning om kjønnslemlestelse i Norge er under arbeid, datainnsamling avsluttet og utskriving påbegynt. Det er etablert samarbeidsrelasjoner/ nettverk med berørte og ansatte i feltet. Det er gjennomført tre studiereiser til Afrika, seks kurs om kjønnslemlestelse mot berørte, fire todagers International Child Development Program (ICDP)-kurs i samarbeid med Bufdir, samt holdt en pionerkonferanse med 150 deltagere fra berørte miljøer i samarbeid med Pan African Woman s Association (PAWA) og Stiftelsen Amathea. Det er holdt rådgivningsgruppemøter og referansegruppemøter med innlegg fra KJØLL-gruppen. Det er skrevet tre kronikker og presentert tre paper på internasjonale konferanser. Det er holdt fellesseminar med RVTS-ene. 8

10 Årsrapport 2010 Kartlegging av hvem som jobber med kjønnslemlestelse og deres kompetansebehov (tiltak 6). Rapporten er klargjort for publisering i Kartleggingen ble avsluttet første halvår 2010, men arbeidet videreføres med fokus på tiltak og metoder i skolen. Utvikling og tilpasning av informasjonsmateriell (tiltak 25). Nettside er etablert. Informasjonsbrosjyre (norsk, engelsk, somali, fransk, ahmarisk og tigrinja) er ferdigstilt, veileder og film er under utarbeiding. Det ble gjennomført to større konferanser i samarbeid med Nasjonal kompetanse enhet for minoritetshelse (NAKMI), Stiftelsen Amathea og African Youth. I tillegg er det gjennomført seminar med RVTS-ene om et samarbeid i forhold til kjønnslemlestelse. Det skal i 2011 gjennomføres et samarbeid hvor målgruppen er relevante trossamfunn. Veiledning Forskningsveiledning I løpet av 2010 har forskere ved senteret vært veiledere og biveiledere for 28 doktorgradsstipendiater. De er tilknyttet ulike universiteter og høyskoler, som Psykologisk Institutt, Diakonhjemmets sykehus og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Journalisthøyskolen i Oslo, Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen, Rättssociologiska enheten ved Lunds Universitet, og Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet. Studentveiledning Det er også gitt veiledning til 10 master- og hovedfagsstudenter, blant annet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for offentlig rett, Institutt for spesialpedagogikk, Psykologisk Institutt, og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, alle ved Universitetet i Oslo, og avdeling for Helse og sosialfag ved Høgskolen i Telemark, samt forskningsinstituttet ved Modum Bad. Formidling NKVTS har i 2010 hatt en utstrakt nasjonal- og internasjonal formidlingsvirksomhet gjennom publiseringer, nettbasert formidling, medieeksponering, undervisning, seminarer og konferanser og bibliotekvirksomhet. Det er i 2010 utgitt seks NKVTS-rapporter, og én rapport i samarbeid med NOVA. Arbeidet med å videreutvikle NKVTS internettsider er prioritert, og det arbeides med å utvikle webbaserte fora med RVTS-ene og de nasjonale sentrene Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) og NAKMI. 9

11 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress For å øke internasjonalisering er sentrale sider på nettsiden oversatt til engelsk. NKVTS prioriterer også å formidle kunnskap og delta i samfunnsdebatten ved å være tilgjengelig og aktivt bidragende i media. NKVTS er i 2010 blitt selvstendig medlem i Forskning.no. Prioriterte undervisningsaktiviteter er vår egen masterutdanning; «Master i psykososialt arbeid- selvmord, rus, vold og traumer», og undervisning til universiteter og høgskoler. 25 av senterets ansatte har undervist på masterutdanningen i I tillegg har 11 ansatte undervist ved andre universiteter og høgskoler. Fire forskere har bistillinger ved Universitetet i Oslo, og én ved Universitetet i Tromsø. NKVTS prioriterer også samarbeid om undervisningsaktiviteter med RVTS-ene, NSSF, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), NAKMI og Regionsentra for barn og unges psykiske helse (R-bup). Forskere ved NKVTS har blant annet undervist på utdanningen «Trygge Traumeterapeuter» i regi av RVTS Øst, og de nevnte sentrene har bidratt med undervisning på vår egen masterutdanning. I tillegg bidrar forskere med formidling av fagstoff gjennom veiledning på doktor- og mastergrads nivå, og ved sensurarbeid. NKVTS mottar mange henvendelser med ønske om fagbistand fra studenter fra ulike institusjoner. Disse blir i høy grad betjent ved hjelp av bibliotektjenesten. Det er utvik let informasjons- og undervisningsmateriell, vesentlig gjennom kjønnslemlestelsesprogrammet, og filmprosjektet «Hjemme Verst» i samarbeid med Redd barna. Videre er formidlingsaktiviteten prioritert gjennom deltakelse på nasjonale- og internasjonale konferanser. NKVTS har avholdt et seminar om kvalitative forskningsmetoder. Videre er det avholdt et seminar for samarbeidspartnere om unge som begår seksuelle overgrep, og en ledergruppesamling med RVTS-ene, NAKMI og NSSF hvor nyere forskning ved NKVTS ble formidlet. NKVTS personalseminar 2010 var viet temaet formidling. Det er gjennomført intern opplæring i presentasjonsteknikk. Undervisning I samsvar med strategisk plan har senterets undervisning vært rettet mot universiteter, høgskoler, oppdragsgivere/myndigheter og spesielle målgrupper. Til sammen har det vært gjennomført 140 undervisningsoppdrag, av kortere eller lengre varighet. Under er en grafisk fremstilling av antall undervisningsoppdrag vi gjennomførte i 2010, fordelt på ulike målgrupper. 10

12 Årsrapport 2010 Antall undervisningsoppdrag i 2010 fordelt på målgrupper Dir Dep Etat Universitet Høgskoler Interessegrupper Sykehus RVTS BUP NGO Andre Masterutdannelsen Senteret har i løpet av 2010 mottatt en rekke henvendelser som er avslått på grunn av manglende kapasitet eller vurdert som utenfor våre prioriterte målgrupper. Noen av disse er videreformidlet til RVTS eller andre samarbeidspartnere. Masterprogrammet «Psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer» Masterprogrammet «Psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer» er et samarbeid mellom NKVTS, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSFF). Programmet er forankret ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo og startet opp høsten studenter har valgt vold og traumatisk stress som fagspesifikk studieretning. Alle studentene som ble tatt opp høsten 2009, har i 2010 gjennomført fordypningsemnet. I 2010 er det gjennomført fire undervisningsuker hvorav tre uker i fagspesifikk studieretning «Vold og traumatisk stress». 25 av senterets ansatte har gjennomført 39 forelesninger av ulik lengde på masterutdanningen i Det har vært foretatt en løpende evaluering av studenter og av tilsynssensor Are Holen. Biblioteket NKVTS har et spesialbibliotek som dekker senterets fagområder. I tillegg til betjening av interne brukere ytes det bibliotektjenester og formidling av faglitteratur også til eksterne brukere gjennom utlån, samt veiledning og hjelp til litteratursøk. Bibliotekskatalogen er tilgjengelig for søk på senterets hjemmeside. Media I 2010 opptrådte ansatte ved NKVTS i media ved 137 ulike tilfeller. Under vises en fordeling over type oppslag for

13 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Medieeksponering 2010 fordelt på type Nyhetssendinger i radio og TV Debattprogrammer i TV og radio 16 4 TV-intervjuer Radiointervjuer Avis- og magasinintervjuer Kronikker og skriftlige debattinnlegg 63 Annet Annet Konferanser og seminarer arrangert av NKVTS I februar arrangerte NKVTS en ledergruppesamling med RVTS-ene, NAKMI og NSFF, der nyere forskning fra NKVTS ble presentert. I september 2010 arrangerte NKVTS et seminar; Kvalitative metoder, utfordringer, muligheter og dilemmaer, rettet mot forskere som anvender kvalitative metoder innenfor barne- og ungdomsforskningsfeltet. Hovedinnleder var Jaber Gubrium, professor i sosiologi ved University og Missouri. I oktober inviterte vi sentrale fagpersoner til en idédugnad for videre satsning på feltet unge som begår seksuell overgrep. Cecilia Kjellgren, Dr. med. vet og sosionom ved Lunds Universitet og spesialist i klinisk sexologi, dr. art. Knut Hermstad fra RVTS Midt og NTNU, var invitert som hovedinnledere. Utmerkelser Sverre Varvin er æresmedlem i DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft) og æresmedlem i Belgrade Psychoanalytic Society. Han er også tildelt stipend fra Askevolds legat. Verv, råd og utvalg Flere av senterets forskere bidrar aktivt på ulike arenaer i samfunnet. Blant annet er en forsker representert i en arbeidsgruppe i Justisdepartementet, som skal gjennomgå regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede. En forsker er medlem av Regional etisk komité, REK, og en annen er nestleder i Nasjonal forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (NESH). 12

14 Årsrapport 2010 To forskere er varamedlemmer i Helse og Rehabiliterings fagutvalg for forskning Senteret er også representert med et medlem i Klagenemda for film og videogram, Medietilsynet, nedsatt av kulturdepartementet for perioden For sjette året på rad er en av senterets forskere oppnevnt av Justisdepartementet til å sitte i Erstatningsnemda for voldsofre. Forskere ved senteret har også vært medlemmer i vitenskapelige komitéer ved forskningskonferanser i året Blant annet kan nevnes NFBO Conference on Child Abuse and Neglect, København mai 2010 og ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, som avholdes I September En av senterets forskere sitter som norsk redaktør for Nordic Psychology. En forsker er styreleder for Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK). En forsker ved senteret bidrar også med halvårlige konsultasjoner til redaksjonen i Supernytt, Barneavdelingen, NRK. Flere forskere har også vært opponenter og komitemedlemmer for vurdering av doktorgradsarbeider og professorkompetanse. En forsker sitter i styret for European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). For øvrig deltar senterets forskere i en rekke internasjonale forskernettverk og flere innehar lederverv: Nordisk nettverk for barn og unge utsatt for vold FOKO nettverket (Nordisk nettverk for forskning om kvinnelig omskjæring). Working Group on Trauma, European psychoanalytic Federation (EPF) International Psychoanalytic Association (IPA) Nordic Network for Research on Refugee Children International Migration and Ethnic Relations, Nordic IMER European Association for Research on Learning and Instructuction, EARLI Vitenskapelig råd for Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift. Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO) European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Daphnesekritariatet I 2009 opprettet NKVTS et sekretariat for EU programmet Daphne III. For å fremme søkere til programmet har NKVTS i 2010 arrangert et nasjonalt informasjonsmøte/ miniseminar angående Daphne-programmet, samt informert om Daphne-programmet ved Høyskolen i Harstad. Hovedkanalen for informasjon om programmet har vært internett og jevnlige nyhetsbrev på e-post. Sekretariatet har i tillegg knyttet kontakter i relevante miljøer for å nå bredere ut med informasjon om programmet, bl.a. 13

15 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress de regionale Europakontorene, Internasjonalt kontor i Oslo Kommune, forskningsrådet og nettavisen «Kilden informasjonssenter for kjønnsforskning». I 2010 fikk to søkere (en bydel og en frivillig organisasjon) tett oppfølging i søknadsprosessen, hvorav en av søkerne har fått innvilget midler til et utviklingsprosjekt. Høringsinstans NKVTS leverte i 2010 høringsuttalelse til NOU 22:2009 «Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge» og til NOU 2010:3 «Drap i Norge i perioden ». Påbegynte doktorgradsstillinger I 2010 ble tre nye doktorgrader påbegynt ved senteret. Fagfellevurdering Forskere ved senteret har foretatt fagfellevurdering for en rekke ulike tidsskrift i Blant disse kan nevnes New England Journal of Medicine, British Medical Journal, British Journal of Psychiatry, Journal of Traumatic Stress, International Journal of Behavioural Medicine, Journal of Mental Health, Scandinavian Journal of Psychology, European Journal of Psychotraumatology, Body and Society, Tidsskrift for psykisk helse, Tidsskrift for Norsk psykologforening, European Journal of Psycho logy of Education (EJPE), International Journal of Circumpolar Health, Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, og Norsk Epidemiologi Norwegian Journal of Epidemiology. Eksterne stillinger Fem av senterets medarbeidere har omfattende studentundervisning, veiledning, sensur og eksaminasjon som del av tillagte oppgaver i bistillinger ved universiteter. For 2010 gjelder dette Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø ved følgende institutter: Institutt for Psykiatri, Universitetet i Oslo Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Institutt for Offentlig Rett, Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø 14

16 Årsrapport 2010 Organisasjon Ansatte pr 31. desember 2010 Direktør: Inger Elise Birkeland Administrativ stab Leder: Eva Fannemel Stilling i % Eva Chr. Fannemel stabsleder Cand.philol. (historie) 100 Ida Karin Håbrekke * administrasjonskonsulent adjunkt 60 Inger-Lise Johnsrud sekretær 100 *Fra 1. oktober Stab for formidling og undervisning Leder: Åse Langballe Stilling i % Anne Lie Andreassen undervisningskoordinator Psykiatrisk sykepleier 50 Runhild Grønlie kommunikasjonsrådgiver Cand. mag. 100 Åse Langballe forsker II Dr. polit. (spesialpedagogikk) 100 Britta Karolin Martens webredaktør Cand. mag og spesialbibliotekar 100 Hege Eriksen Oswald spesialbibliotekar spesialbibliotekar 100 Gunn Kristin Tjoflot * Prosjektmedarbeider Cand. Polit (statsvitenskap) 50 *Tjoflot er ansatt ved avdeling for helse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, men har hatt sitt arbeidssted ved NKVTS i 50 prosent siden mai Forskningsstab Leder: Arnfinn Jomar Andersen Stilling i % Arnfinn Jomar Andersen Forsker II Dr. polit. (sosiologi) 100 Anne Lie Andreassen forskningskoordinator Psykiatrisk sykepleier 50 Tore Indregard IT-rådgiver Cand. Polit.(antropologi) 100 Solveig Laugerud programkoordinator M.A. (rettssosiologi) 100 Tore Wentzel-Larsen* Forsker II (statistikk) Cand. real. 50 *fra 1. august 15

17 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Seksjon for barn og unge Leder: Kristin Skjørten Stilling i % Geir Øyvind Borgen forsker III Cand.med. (spes. pediatri) 100 Sofie Haug Changezi* stipendiat M. phil. 100 Ingeborg Dittmann** prosjektmedarbeider Cand. psychol. 100 Grete Anita Dyb forsker II/ 1. am II Dr. med.(spes. barnepsykiatri) 100 Karina Egeland prosjektkoordinator Master i psykologi 100 Lene Beate Granly*** Psykologspesialist Cand. psychol. 50 Mona-Iren Hauge forsker II Ph.D.(psykologi) 100 Sanne Hofman**** prosjektmedarbeider Master of Laws 100 Tonje Holt stipendiat Cand. psychol. 100 Live Hoaas psykologspesialist Cand. psychol. 100 Silje Sommer Hukkelberg forsker II/post.doc. Dr. psychol. 100 Tine Kristin Jensen forsker II/ 1.am II Dr. psychol. (spes. klinisk psykologi) 100 Anja Emilie Kruse***** prosjektmedarbeider Stud. polit (kriminologi) 100 Inger-Lise Lien forsker I Dr. polit. (antropologi) 100 Mia Cathrine Myhre stipendiat Cand.med. (spes. pediatri) 70 Egil Nygaard****** stipendiat Cand. psychol 100 Silje Mørup Ormhaug stipendiat Cand. psychol. 100 Hilde Pape******* forsker II Dr. psychol. 100 Lutine de Wal Pastoor forsker II Dr. polit. (antropologi) 100 Jon-Håkon Schultz forsker II/ 1.am II Dr. polit.(spesialpedagogikk) 100 Kristin Skjørten forsker I/ professor II Dr. philos. (kriminologi) 100 Synne Øyen Stensland******** stipendiat Cand. med. 100 Carolina Øverlien forsker II Fil. dr. (sosiologi) 100 *fra 1.juni **Fra 9. august ***fra 17. august ****fra 1. oktober *****fra 1. september ******fra 8. juni ******* fra 30. august ******** fra 18. august Grete Dyb og Tine Jensen har bistilling som førsteamanuensis ved henholdsvis Institutt for psykiatri og Psykologisk institutt, UiO. Kristin Skjørten har bistilling som professor ved Institutt for offentlig rett, UiO. Jon-Håkon Schultz bar bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. 16

18 Årsrapport 2010 Seksjon for voksne Leder: Ole Kristian Hjemdal Stilling i % Helene Aakvaag * prosjektmedarbeider Cand. psychol. 100 Ingunn Rangul Askeland stipendiat Cand.psychol. 60 Yngvil Grøvdal stipendiat Cand.polit. (kriminologi) 100 Trond Heir forsker II Dr. scient.(spes. psykiatri) 100 Per Moum Hellevik prosjektkoordinator M. sociol. 50 Ole Kristian Hjemdal forsker II Cand. sociol. 100 Ajmal Hussain stipendiat Cand.med. 40 Marianne Jakobsen stipendiat Cand.med. (spes. psykiatri) 100 Wenche Jonassen forsker II Cand.polit.(sosiologi) 100 Pål Kristensen stipendiat Cand.psychol. 20 Liv Berit Nyblin Løken** prosjektkoordinator Kunst- og uttrykksterapeut 50 Bente Lømo*** stipendiat M. psych.. 70 Melinda Ashley Meyer forsker II Ph.D.(Expressive Arts Therapy) 50 Marianne Opaas stipendiat Cand.psychol. 100 Randi Saur forsker III M.A.(sosialt arbeid) 100 Siri Thoresen forsker II Dr. psychol. 100 Odd Arne Tjersland Prosjektleder/ professor Dr. philos.(psykologi) 20 Arnfinn Tønnessen forsker II Dr.philos.(psykologi) 20 Sverre Varvin forsker II Dr.philos.(spes. psykiatri) 50 Lars Weisæth forsker I/ professor II Dr. med. (spes. psykiatri) 100 *Fra 16. august **Fra 23. august ***fra 8. november Lars Weisæth er ansatt i forsvaret, men har NKVTS som sitt arbeidssted. Han er også professor i bistilling ved Institutt for psykiatri, UiO. 17

19 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress KATALOG Forsknings- og utviklingsprosjekter Epidemiologisk forskning Epidemiologi: Kartlegging av psykisk helse hos asylsøkere i mottak Prosjektleder: Nora Sveaass Forskere: Marianne Jakobsen og Lars Erik Eide Johansen Medarbeider: Elin Skogøy Periode: Mål: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse i hos nyankomne asylsøkere. Metode: Valideringsstudie. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Epidemiologi: Mor-barn. Pilot Prosjektleder: Siri Thoresen Forskere: Carolina Øverlien Periode: Mål: Undersøke akseptabilitet og forståelighet om traumatisk eksponering. Metode: Anonym Web-studie til kvinner i Oslo. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Epidemiologi: Overgrep mot mor. Konsekvenser for mor og barn Prosjektleder: Siri Thoresen Medarbeider: Grete Dyb Samarbeid: FHI Periode: Mål: Kartlegge eksponering for potensielt traumatiserende hendelser hos gravide og hos unge mødre, samt å analysere effekter på mors psykiske helse og livskvalitet, og effekter på psykisk helse og tilpasning hos barnet. Metode: Analyse av spørreskjemadata fra Folkehelseinstituttets, FHI, Mor og Barnundersøkelse. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Epidemiologi: Små barn utsatt for skade Prosjektleder: Grete Dyb Forskere: Mia C. Myhre, Siri Thoresen Samarbeid: Folkehelseinstituttet Periode:

20 Årsrapport 2010 Mål: Identifisere risikofaktorer for at små barn blir utsatt for skade. Arbeidet inngår i en dr gradsavhandling ved Det medisinske fakultet, UiO. Metode: Analyser av epidemiologiske data fra Den norske Mor og Barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Epidemiologi: Traumatiske hendelser hos ungdom Prosjektleder: Grete Dyb Forskere: Synne Øien Stensland, Siri Thoresen Samarbeid: Periode: Mål: Målsetningen med denne studien er å undersøke betydningen av posttraumatiske stressreaksjoner i forhold til somatiske helseproblemer og risikoatferd hos ungdom utsatt for traumer. I tillegg undersøkes om sosial støtte fra nær familie og venner og selvfølelse har betydning for psykiske reaksjoner på traumer. Resultatene vil gi ny kunnskap om hva som kjennetegner ungdommer som er spesielt utsatt for å få somatiske helseplager og utvikle risikoatferd etter traumer, og vil peke på resiliensfaktorer som kan hindre negativ utvikling. Metode: Innsamlede data fra HUNT-3, den tredje Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag benyttes. I ungdomsdelen av HUNT ble 9880 ungdommer i alderen år invitert til å delta og foreløpige tall for deltagelse er 8553 ungdommer (86.6 %). Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Epidemiologi: Vold, traumer og helse hos voksne gjennomgang av helseundersøkelser Prosjektleder: Ole Kristian Hjemdal Periode: Mål: Forekomsten av vold, overgrep og andre negative livshendelser i befolkningen i Oslo og Hordaland. Sammenhengen mellom utsatthet og ulike sosiodemografiske, økonomiske og livsstilsmessige faktorer. Sammenhengen mellom å ha vært utsatt for vold og risiko for helseproblemer. Metode: Prosjektet består av en gjennomgang av aktuelle data fra de regionale helse undersøkelsene. Relevante data er funnet i HUSK (helseundersøkelsen fra Hordaland) og HUBRO (helseundersøkelsen fra Oslo). Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Epidemiologi: Voldsutsatt ungdom i Norge resultater fra helseundersøkelser i seks fylker Prosjektleder: Grete Dyb Forskere: Line Schou, Siri Thoresen Periode: Mål: Analyser av forekomst av vold og seksuelle overgrep mot ungdom i Norge. Metode: Kvantitative analyser av Folkehelseinstituttets ungdomsundersøkelser. Status: Prosjektet er avsluttet. 19

21 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Out of work. Life adversities and health behaviour in 15-year-olds as predictors of marginalisation from the labour market ten years later. Prosjektleder: Siri Thoresen Forskere: Grete Dyb, Ole Kristian Hjemdal, Ida Frugård Strøm Samarbeid: Klinikk for psykisk helse og rusavhengighet, Seksjon for allmennmedisin, R-BUP, Dean Kilpatrick, Carl-Gøran Svedin Periode: Mål: Kartlegge betydningen av vold og andre livsbelastninger i ungdomstiden for langsiktig integrering i arbeidslivet. Metode: Spørreskjemadata om ungdommer vil kobles til registerdata som følger hver persons utdannings- og arbeidsløp i 10 år, fra 15 år til 25 år. Status: Prosjektet er i prosjektbeskrivelsesfasen. Klinisk orientert forskning/intervensjonsforskning Analyser av traumatiske drømmer, ATD Prosjektleder: Sverre Varvin Samarbeid: Vladimir Jovic IAN (International Aid Network, Beograd) Mediann, Sverre Varvin, NKVTS, Oslo Bent Rosenbaum, University of Copenhagen Stephan Hau, University of Linkøping, Sweden Tamara Fischman, Sigmund Freud Institut, Frankfurt. Periode: Mål: Kunnskap om drømmer hos PTSD-pasienter; struktur, grad av symbolisering relatert til søvnfase og pasientkarakteristika. Metode: deltagere er i søvnlaboratorium. EEG og biologiske mål blir foretatt. Drømmer blir registrert om natta og ved oppvåkning. To metoder for analyse av drømmer blir brukt: 1. Moser metoden 2. Untigelses analyse Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. ATVT- prosjektet: En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold. Prosjektleder: Odd Arne Tjersland Forskere: Ingunn Rangul Askeland, Trond Heir, Bente Lømo Koordinator: Per Moum Hellevik Periode: Mål: Det overordnede formålet med prosjektet er å vurdere effekten av den behandlingen som gis til klienter som søker behandling for voldsproblemer ved ATV. Metode: Studien er en naturalistisk, prospektiv og eksplorerende studie av prosess og utfall. Den utføres ved fem ATV kontorer på ulike steder i landet og inkludere personer. Komparentopplysninger fra ektefeller eller samboere søkes også innhentet. Status: Prosjektet er i datainnsamlingsfasen. 20

22 Årsrapport 2010 Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT Prosjektleder: Tine Jensen Forskere: Tonje Holt, Live E. C. Hoaas, Silje Sommer Hukkelberg, Silje Mørup Ormhaug, Shirley Dowers Stormyren Koordinator: Karina Egeland Periode: Mål: Studien har tre mål: 1. gi terapeuter opplæring i en traumefokusert terapimodell 2. implementere denne modellen i vanlige poliklinikker 3. studere hvorvidt denne terapimodellen virker bedre i forhold til traumatiserte barn og unge enn vanlig poliklinisk praksis Metode: Studien vil være en randomisert, kontrollert studie og utføres i vanlige poliklinikker i Norge. Status: Prosjektet er i datainnsamlingsfasen. Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger Prosjektleder: Sverre Varvin Forsker: Marianne Opaas Samarbeid: UiO Psykologisk institutt, psykiatriske poliklinikker, privatpraktiserende psykologer og psykiatere. Periode: Mål: Øke kunnskap om virkninger av ekstrem traumatisering Evaluere behandling og rehabilitering. Utvikle en behandlings- og rehabiliteringsmodell for anvendelse i helsevesenet, som bygger på tilgjengelig kunnskap og den kunnskapen som utvikles i prosjektet. Metode: En naturalistisk, kvalitativ og kvantitativ, longitudinell studie. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Evaluering av sinnemestringsprogrammet ved Brøset Prosjektleder: Stilling utlyst Forskere: Stilling utlyst Medarbeidere: Ole Kristian Hjemdal og Trond Heir Samarbeid: St.Olavs Hospital, avd. Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, NTNU Periode: Mål: Å undersøke om de som gjennomgår gruppeterapi etter sinnemestringsmodellen i større grad vil avstå fra senere voldsbruk enn de som bare får støttesamtaler. Metode: Studien er lagt opp som en randomisert, kontrollert behandlingsstudie med pre og posttester. Status: Prosjektbeskrivelse foreligger. 21

23 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Implementering av TF-CBT Prosjektleder: Tine K. Jensen Medarbeider: Karina Egeland Periode: Mål: Å forstå mer om hvordan evidensbaserte metoder kan implementeres i psykisk helsevern for barn og unge. Metode: Gi opplæring i en evidensbasert intervensjon (TF-CBT) og implementere denne i noen utvalgte poliklinikker. Implementeringsprosessen studeres ved hjelp av prosessmål og intervjuer, samt kartleggingsskjema. Status: Prosjektet er i idéfasen. Posttraumatisk stress og nevrobiologiske forandringer etter trafikkulykker Prosjektleder: Trond Heir Samarbeid: Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Kings College London Periode: Mål: Hensikten er å undersøke om det på et tidlig stadium kan påvises nevrobiologiske forandringer på pasienter som senere vil få diagnose PTSD sammenlignet med dem som ikke gjør det, om forskjeller utvikler seg over tid, og hvordan utviklingen er i forhold til symptomforløp og kjente risikofaktorer for PTSD. Metode: Prosjektet følger pasienter etter trafikkulykker fra de kommer inn til undersøkelser og behandling, Ullevål, og noen måneder fram i tid. Status: Prosjektet er i datainnsamlingsfasen. Forskning på katastrofer Posttraumatisk vekst Prosjektledere: Trond Heir og Tine K. Jensen Forskere: Kristin Glad, Egil Nygaard, Gertrud Sofie Hafstad og Johan Siqveland Periode: Mål: Å lære mer om hvordan man kan forstå at noen kan oppleve positive sider ved det å oppleve en eller flere traumatiske hendelser. Metode: Kliniske intervju og spørreskjema. Analyser av eksisterende database. Status: Prosjektet er i analysefasen. Tsunamiprogrammet Del 1: Opplevelser og reaksjoner hos de som var der. Barn Prosjektleder: Grete Dyb Forsker: Tine K. Jensen Periode: Mål: Undersøke psykiske helsekonsekvenser av katastrofeeksponering (2004 tsunami) hos barn 6 måneder etter katastrofen. Foreldre til barn i alderen 6-18 år rapporterte traumatiske hendelser og reaksjoner hos barna i eget screeninginstrument. 22

24 Årsrapport 2010 Metode: Spørreundersøkelse 6 mnd. etter katastrofen Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Tsunamiprogrammet Del 1: Opplevelser og reaksjoner hos de som var der. Voksne Prosjektleder: Trond Heir Forskere: Ajmal Hussain, Arnfinn Tønnessen, Lars Weisæth Periode: Mål: Undersøke psykiske helsekonsekvenser av katastrofeeksponering (2004 tsunami) hos voksne, særlig langtidseffekter og symptomforløp. Identifisere prediktorer for alvorlig psykiske problemer etter tsunamien. Etablere prevalens av forskjellige katastroferelaterte psykiske sykdomstilstander. Undersøke psykometriske egenskaper ved de norske versjonene av psykiatriske selvrapporteringsinstrumenter. Metode: Spørreskjemaundersøkelse, et halvt år og to år etter katastrofen. Dybdeintervjuer av de som var i Khao Lak, 2 ½ år etter katastrofen. Dybdeintervjuer av de som var i Khao Lak og de som mistet nære familiemedlemmer, 6 år etter katastrofen. Status: Prosjektet er publiseringsfasen. Tsunamiprogrammet Del 2: Berørte barn og foreldre Prosjektleder: Tine K. Jensen Forskere: Grete Dyb, Gertrud Sofie Hafstad, Egil Nygaard Medarbeidere: Camilla Egeland, Ane Buer Ellestad, Beate Nilsen, Ingrid Nyhus, Tove Iglebæk, Katinka Evensen, Maria Elisabet Saugstad Periode: Mål: Målsettingen er å forstå mer av langtidseffekter naturkatastrofer kan ha på barn, deres foreldre og familien. Metode: Ny intervjuundersøkelse blant barn og voksne som opplevde tsunamien, etter 2 1/2 år. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Tsunamiprogrammet Del 7: De etterlatte Prosjektleder: Lars Weisæth Forsker: Pål Kristensen Medarbeider: Trond Heir Periode: Mål: Målsettingen med studien er å kartlegge forekomst av psykiske og fysiske plager ca. 2 1/2 år etter tsunamien, vurdere betydningen av sosial støtte og opplevelsen av forebyggende / terapeutiske tiltak som ble iverksatt av offentlige myndigheter i etterkant av katastrofen i Metode: Det vil bli benyttet både spørreskjema og intervju i studien. Datainnsamlingen startet i mars/april Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. 23

25 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Forskning på innsatspersonell Etterlatte etter Vassdalenulykken Prosjektleder: Lars Weisæth Forsker: Pål Kristensen Medarbeider: Trond Heir Periode: Metode: I Vassdalenulykken i 1986 omkom 16 soldater. De 32 foreldrene ble undersøkt og fulgt opp de første årene av Pål Herlofsen i et militært forskningsprosjekt ledet av Lars Weisæth. 23 år etter ulykken ble de etterlatte foreldrene kontaktet og undersøkt ved personlige intervjuer og diverse psykometriske måleinstrumenter. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Kunnskapsstatus om psykiske belastningsskader hos veteraner fra internasjonale operasjoner Prosjektleder: Lars Weisæth Forsker: Ajmal Hussain, Trond Heir Periode: 2010 Mål: Økt kunnskap om psykiske belastningsskader/stress-skader hos hos veteraner fra internasjonale militære operasjoner: FNs forskjellige operasjoner (observatøroppdrag, fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner), NATO og internasjonale allianser. Forekomst og typer av stress-skader, risiko- og beskyttelsesfaktorer, effekt av primær, sekundær og tertiær forebygging. Spesiell vekt ble lagt på de nyere kriger som Afghanistan- og Irak-krigene. Reløevansen av den internasjonale forskningen for norske forhold ble diskutert. Status: Rapporten ble levert Forsvarsdepartementet i november Påvisningen av manglende kunnskap om norske veteraners psykiske helse og arbeidskarriere ble brukt til å utforme en søknad om støtte til et omfattende forskningsprogram. Virkning av brå, unaturlig død Prosjektleder: Lars Weisæth Forsker: Pål Kristensen Medarbeider: Trond Heir Periode: 2010 Metode: Med midler fra Forsvarsdepartementet er det gjort en gjennomgang av forskningslitteraturen om etterlatte etter brå og unaturlig død. Et overraskende funn var at det knapt fantes studier av etterlatte av falne i krig. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. 24

26 Årsrapport 2010 Forskning på flyktninger Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen med fokus på utdannings- og skolesituasjonen, FUS Prosjektleder: Lutine de Wal Pastoor Forsker: Sofie Haug Changezi Periode: Mål: Økt kunnskap om eksisterende utdannings- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i bosettingskommunene, samt å få bedre forståelse av unge enslige flyktningers egne erfaringer, behov og ønsker angående skole/utdanning og bo-/omsorgstilbud i bosettingsfasen. Å få belyst hvilke tilbud/tiltak som kan fremme eller hemme flyktningeungdommenes muligheter for å gjennomføre et utdanningsløp, samt å øke de involverte fagpersonenes bevissthet om unge enslige flyktningers mangfoldige og sammensatte faglige og psykososiale behov. Metode: Feltarbeid, observasjon, intervju og dokumentstudier. Status: Prosjektet er i datainnsamlingsfasen. EXIT, tidlig intervensjonsstudie/oppfølgingsstudie for nyankomne enslige mindreårige gutter år ved ankomst/transittmottak Prosjektleder: Melinda Ashley Meyer Forskere: Trond Heir, Marianne Jakobsen Koordinator: Liv Berit Løken Samarbeid: Hvalstad v/liv Berit Løken (prosjektkoordinator 1/9/09 1/2/10), Gunnar Reinsborg, terapeut, Siv Lotherington, terapeut, Karin Holt, prosjektmedarbeider og Lars Erik Eide Johansen, prosjektmedarbeider Periode: Mål: Studien har tre mål: 1. gi terapeuter opplæring i en tidlig intervensjonsmodell 2. å implementere denne modellen i vanlige transitt og ordinære mottak 3. å studere hvorvidt denne intervensjonsmodellen virker bedre enn den vanlige aktivitetspraksis ved transittmottak for å forbygge psykiske problemer og bedre fungering i hverdagen Metode: Studien er designet som et randomisert, kontrollert forsøk. Forsøkspersonene randomiseres til to grupper: en gruppe som får EXIT (Expressive arts in transition), intervensjonsmodellen som skal utprøves og en gruppe som kun mottar det ordinære aktivitets- og helsetilbudet i transittmottaket. Status: Prosjektet er i datainnsamlingsfasen. Kartlegging av enslige mindreårige asylsøkere traumeerfaringer og psykisk helse Prosjektleder: Tine K. Jensen Medarbeider: Lene Beate Granly Koordinator: Ingeborg Dittmann Periode:

27 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Mål: Studien har to siktemål. Det første siktemålet er å få mer kunnskap om hvilke potensielt traumatiserende opplevelser unge enslige asylsøkere som kommer til Norge har erfart. Det neste er å få mer kunnskap om hvilke psykiske vansker de har. Metode: Semistrukturert intervju og kartlegging av PTSD, traumeerfaringer og generell psykisk helse. Status: Prosjektet er i datainnsamlingsfasen. Mottaksforhold for asylsøker- og flyktningbarn i Norden en norsk kartlegging. Prosjektleder: Lutine de Wal Pastoor (NKVTS) i samarbeid med Ketil Eide (RBUP) Samarbeid: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP (Øst og Sør); Nordic Network for Research on Refugee Children, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, i Gøteborg. Periode: Mål: Å kartlegge og å sammenligne hvordan asylsøker- /flyktningbarn mottas i de nordiske land i forhold til helse-, omsorgs- og utdanningstilbud. De innsamlede data muliggjør å se nærmere på mottaksforholdene i Norge så vel som i Norden generelt fra et komparativt perspektiv. Metode: Data samles inn gjennom litteratur- / rapportstudier, gjennomgang av offentlige dokumenter (f.eks. Utlendingsloven, Opplæringsloven, osv.), henvendelser til relevante institusjoner/direktorater/departementer om opplysninger (f.eks. UDI, Bufdir, BLD, KD), samt samtaler med utvalgte fagpersoner. Status: Prosjektet er i publiseringsfasen. Vold i nære relasjoner Barn som deltakere i utlendingssaker Prosjektleder: Åse Langballe Samarbeid: Elisabeth Gording Stang, HIO Periode: Mål: Styrke barns stilling i asylsaker i tråd med menneskerettighetene. Utvikle mer kunnskap om saksbehandlingen hos utlendingsmyndighetene, for enslige mindreårige asylsøkere. Metode: Dokumentanalyse og intervjuer. Status: Prosjektet er i prosjektbeskrivelsesfasen. Barnekonvensjonen og norsk rettspraksis Prosjektleder: Kristin Skjørten Samarbeid: Professor Kirsten Sandberg og Stipendiat Julia Köhler-Olsen, Institutt for offentlig rett Periode:

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger Få med deg høydepunktene av vår nyeste forskning på katastrofe- og flyktningefeltet. 18. og 19.

Detaljer

Forskningsetiske betraktninger

Forskningsetiske betraktninger Utøyastudien Forskningsetiske betraktninger Grete Dyb Kristin Alve Glad Gertrud Sofie Hafstad Prosjektgruppen Grete Dyb, Associate professor/dr.med. (NKVTS/UiO) Tine Jensen, Associate professor/ dr. psychol

Detaljer

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Psykologiens Dag 2012 Psykologi - hjelper det? Hva virker, for hvem og på hvilken måte? «Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Tine K. Jensen Psykologisk

Detaljer

Forskningsprogram etter 22/7. Koordineringsgruppa 28.september 2012 Inger Elise Birkeland

Forskningsprogram etter 22/7. Koordineringsgruppa 28.september 2012 Inger Elise Birkeland Forskningsprogram etter 22/7 Koordineringsgruppa 28.september 2012 Inger Elise Birkeland Tsunamiforskningen 2005-2012 8 prosjekter Opplevelser og reaksjoner hos dem som var der Berørte barn og familier

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2009. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2009 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2009 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2009 3 Direktørens ord 4 Senterets virksomhet 6 Forskning

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2011. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2011 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2010 3 Direktørens ord 4 Senterets virksomhet 5 Formål

Detaljer

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009 Tine K. Jensen Hvorfor bør vi være opptatt av barns traumer? Barn utvikler også alvorlige symptomer Ca. 25 % barn vil utsettes

Detaljer

Årsrapport 2008. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2008. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2008 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Innhold Om senteret 1 Noen nøkkeltall for 2008 2 Direktørens ord 3 Styret 5 Styrets beretning 2008 6 Senterets virksomhet

Detaljer

En oversikt over tilgjengelige ressurser

En oversikt over tilgjengelige ressurser Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag En oversikt over tilgjengelige ressurser Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD.

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet Avdeling for forskning og utvikling og Senter for psykisk helse barn og ungdom NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Forståelse og behandling av traumatiserte barn

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2013. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2013 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2013 Innhold Om senteret... 2 Noen nøkkeltall for 2013... 3 Direktørens ord... 4 Introduksjon til virksomheten...

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12

Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12 Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12 Turid Suzanne Berg-Nielsen, Dr. Philos. faglig leder av RBUP Midt førsteamanuensis

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Seniorrådgiver Gro Saltnes Lopez, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

IMDis FoU-prosjekter om enslige mindreårige flyktninger i 2010

IMDis FoU-prosjekter om enslige mindreårige flyktninger i 2010 IMDis FoU-prosjekter om enslige mindreårige flyktninger i 2010 1 Metodeutprøving: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger på folkehøgskole i Skånland kommune 10 enslige mindreårige flyktninger skulle

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

Hvordan kan NKVTS bidra på feltet flyktninghelse og tvungen migrasjon. NSH Konferanse, Mai 2004 Nora Sveaass, NKVTS

Hvordan kan NKVTS bidra på feltet flyktninghelse og tvungen migrasjon. NSH Konferanse, Mai 2004 Nora Sveaass, NKVTS Hvordan kan NKVTS bidra på feltet flyktninghelse og tvungen migrasjon NSH Konferanse, Mai 2004 Nora Sveaass, NKVTS Vold et alvorlig helseproblem Voldens kultur - er den nødvendig? Violence can be prevented

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Betydningen av å endre uhensiktsmessige tanker

Betydningen av å endre uhensiktsmessige tanker Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents 23-24-Sept. Oslo, Norway Traumefokusert behandling virker - men hvorfor? Viktige endringsmekanismer i TF-CBT for barn og unge

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Kristin Margrete Heggen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: 2017/4525 Vedlegg: Nedleggelse av masterprogrammet i psykososialt arbeid

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 1-1. Lovens formål

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Avd. for minoritetshelse og rehabilitering 1 Bakgrunn for regjeringens vedtak St. meld. nr.49 Mangfold gjennom

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Psykologer som hjelper flyktninger 09.11.15 Hanne Rosten hanne.rosten@bufetat.no Tlf 46616009 Leder Enhet for psykologressurser, Bufetat region

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen BUP SJØVEGAN Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Sjøvegan en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Eget flyktningteam.

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Hver fjerde nordmann blir psykisk syk. Noen blir det allerede som små barn, andre

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Sørlandet Sykehus NONEMI 10 år Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer 22.11.2016 2006 Samarbeid mellom Psykososialt team sør og medisinsk avdeling Sørlandet

Detaljer

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent Om foredragsholderne; Anne Lindboe Anne Lindboe er barnelege og har vært barneombud juni 2012. Hun er det første ombudet ansatt på åremål for seks år uten mulighet for forlengelse. Nytt var det også at

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Barn av flyktninger risiko eller suksess? Bup-dagene 2011 8.4.11 Aina Basilier Vaage overlege BUP-Sandnes, SUS

Barn av flyktninger risiko eller suksess? Bup-dagene 2011 8.4.11 Aina Basilier Vaage overlege BUP-Sandnes, SUS Barn av flyktninger risiko eller suksess? Bup-dagene 2011 8.4.11 Aina Basilier Vaage overlege BUP-Sandnes, SUS 1 Psykisk helse hos vietnamesiske flyktninger Perspektiv over tid og generasjoner 2 Bakgrunn

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Hva gjør terroren med oss? Siri Thoresen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Litteraturhuset 14. juni 2013

Hva gjør terroren med oss? Siri Thoresen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Litteraturhuset 14. juni 2013 Hva gjør terroren med oss? Photo: Jan Greve, Scan-Foto Siri Thoresen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Litteraturhuset 14. juni 2013 Hvor var du da du fikk vite om det? Reaksjoner

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie.

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Sverre Varvin og Marianne Opaas NKVTS JUBILEUMSSEMINAR, 19. november 2014: Et bedre liv for flyktninger i Norge

Detaljer

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt Nasjonal Konferanse - Samarbeid og Samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS.

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Gunn Heatta og Anne Silviken Tromsø 3. juni 2015 Samisk nasjonal

Detaljer

Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon

Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon Ove K. Lintvedt, Cand. Psychol., Pd.D. stipendiat Institutt for psykologi Det Helsevitenskapelige fakultet,

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer 01.10.09 90/09 Saksbeh: Henrik A. Sandbu Arkivkode: Saksmappe: 2009/29 Forslag

Detaljer

BROBYGGING MELLOM FORSKNING OG PRAKSIS - EN VEDVARENDE REISE. Tine K. Jensen TF-CBT implementeringskonferanse januar 2018

BROBYGGING MELLOM FORSKNING OG PRAKSIS - EN VEDVARENDE REISE. Tine K. Jensen TF-CBT implementeringskonferanse januar 2018 BROBYGGING MELLOM FORSKNING OG PRAKSIS - EN VEDVARENDE REISE Tine K. Jensen TF-CBT implementeringskonferanse 22-23 januar 2018 Hvordan man kan hente kunnskap fra praksisfeltet Studere effekt formidle kunnskapen

Detaljer

Hvordan går det med ungdommene fra Utøya? Nøkler til endring Psykologikongressen 2015 3 & 4 september. Tine K. Jensen

Hvordan går det med ungdommene fra Utøya? Nøkler til endring Psykologikongressen 2015 3 & 4 september. Tine K. Jensen Hvordan går det med ungdommene fra Utøya? Nøkler til endring Psykologikongressen 2015 3 & 4 september Tine K. Jensen Professor i psykologi Psykologisk Institutt UiO Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT 2018-2022 2 Innledning Om NAKMI Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å frembringe

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Rett til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger. 9. November 2015 Bente E. Moe, avdelingsdirektør for minoritetshelse og rehabilitering

Rett til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger. 9. November 2015 Bente E. Moe, avdelingsdirektør for minoritetshelse og rehabilitering Rett til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger 9. November 2015 Bente E. Moe, avdelingsdirektør for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratet Visjon God helse gode liv Verdier Faglig styrke

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Intervensjon mot kjønnslemlestelse Erfaringer fra tilbudet "Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser

Intervensjon mot kjønnslemlestelse Erfaringer fra tilbudet Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser Intervensjon mot kjønnslemlestelse Erfaringer fra tilbudet "Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser NKVTS rapport 2/2012 Inger-Lise Lien, Jon-Håkon Schultz, Geir Borgen Rundskriv I- 5/2009 Det skal

Detaljer

Ungdomsmedisin. Operasjon selvstendighet. Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus. BUP dagene 4.april 2014

Ungdomsmedisin. Operasjon selvstendighet. Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus. BUP dagene 4.april 2014 Ungdomsmedisin Operasjon selvstendighet Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus BUP dagene 4.april 2014 Presentasjonen Film 4 minutter Prosjekt ungdomsmedisin Utfordringsbildet generelt Transisjonsprogram

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang KOMMUNE FYLKE REGION STAT «Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge 0 24 år» Justis-

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer