REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 27. november REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin Komitémedlem Trond Johansen Lekrepresentasjon Komitémedlem Geir Olav Hjortland Nestleder medisin Komitémedlem Ellen Beccer Brandvold Pasientorganisasjon Komitémedlem Stein Andersson Psykologi Komitémedlem Hilde Wøien Sykepleie Komitémedlem Anne Raustøl Etikk Vara Tobias Mahler Jus personvern Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem Ellen Beccer Brandvold Pasientorganisasjon Komitémedlem Ragnar Akre-Aas Pasientorganisasjon Vara Nye søknader 2013/1908 Se og Hør meg - vilken betydning har en individuell plan for erfaringer av delaktighet i planlegging og genomföring av rehabilitering Dokumentnummer: 2013/1908-1, 2013/ Prosjektsøknad, Annet/Generell henvendelse Prosjektleder: Ann-Britt Johansson Göteborgs Universitet, Eikholt Formålet med prosjektet er å undersøke om individuell plan (IP) kan være et verktøy for å styrke personer med ervervet døvblindhets forutsetninger for og muligheter til delaktighet i sin rehabilitering. Prosjektet er en del av et doktorgradsprosjekt, som også omfatter to andre studier. Prosjektet har et kvalitativt forskningsdesign og skal benytte seg av semistrukturerte forskningsintervjuer samt deltagende observasjon. Intervjuene vil tas opp på lydbånd og eventuelt på video. Fem personer med ervervet døvblindhet som har en individuell plan skal rekrutteres til studien. Deltakerne rekrutteres blant personer som har deltatt på kurs på Eikholt, Nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

2 Komiteens vurdering Komiteen ønsker utfyllende opplysninger om prosjektet før den kan treffe et endelig vedtak. De punktene komiteen ønsker utfyllende opplysninger om er: - Rekruttering: rekrutteringsprosedyren er relativt grundig beskrevet i søknaden, men komiteen ønsker likevel utfyllende opplysninger om hvordan kommunikasjonen med deltagerne vil skje, og hvordan prosjektleder vil sikre seg om at de har forstått all informasjonen. Prosjektleder skriver at i analysen av intervjuene kan det være aktuelt å involvere en tolk; i lys av dette ønsker komiteen prosjektleders vurdering av om det også kan være ønskelig å ha mulighet for å få hjelp av tolk i rekrutteringssituasjonen. - Informasjonsskrivet: det vedlagte informasjonsskrivet er svært kort og tilfredsstiller ikke de krav som normalt stilles til et informert samtykke. Komiteen ber om at informasjonsskrivet revideres med utgangspunkt i malen som finnes på REKs hjemmeside. Revidert informasjonsskriv sendes til komiteen. - Anonymisering: prosjektleder påpeker at det er en mulighet for at det ikke er mulig å fullt ut anonymisere materialet før publikasjon, men at deltakerne er blitt informert om at de kanskje kan identifiseres. I lys av at det dreier seg om en liten gruppe, ber komiteen om nærmere opplysninger om muligheten for identifisering av deltagere ved publikasjon og om hvilke tiltak som treffes for å minimere sannsynligheten for identifisering. Komiteen vil også påpeke at i det vedlagte samtykkeskrivet er muligheten for identifisering ikke nevnt. Komiteen ber om at dette tas med i det reviderte informasjonsskrivet. - Datasikkerhet: prosjektleder skriver at alt materialet oppbevares i et innelåst skap hjemme hos prosjektleder. Komiteen anser at dette ikke er en forsvarlig måte å oppbevare sensitive data på, og ber om at materialet oppbevares i regi av forskningsansvarlig institusjon. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes i påvente av prosjektleders tilbakemelding til komiteens merknader. Komiteen tar stilling til søknaden etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /2030 Kliniske forløp hos pasienter i privat fysioteraipraksis Prosjektsøknad Prosjektleder: Nina Vøllestad Institutt for helse og samfunn Det finnes i dag lite informasjon om pasientforløp i primærhelsetjenesten, selv om denne sektoren står for langt de fleste pasientkonsultasjoner. Prosjektet har til hensikt å skape kunnskap om hva som karakteriserer pasientene som går til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter, hvilken behandling de får og hvordan det går med dem. Data vil bli innhentet ved oppstart av ny behandlingsperiode, underveis i behandlingsperioden, ved avslutning og deretter 3 og 12 måneder etter behandlingens avslutning. Datainnsamlingen vil gjøres med standardiserte spørreskjemaer og kliniske undersøkelser som registreres elektronisk. Det tas sikte på å rekruttere pasienter fortløpende i fem år slik at en database med tilstrekkelig antall til å analysere ulike pasientgrupper separat for å studere prognostiske faktorer og sammenligne endringene som oppnås med ulike behandlinger. Pasientene og endringene kan sammenlignes med det som finnes i nasjonale registre for spesialisthelsetjenesten. Komiteens vurdering Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Det opplyses i søknaden om man ønsker å beholde databasen etter prosjektslutt for fremtidig forskning og dermed utvidet bruk av de innsamlede opplysningene. Dette vil søkes datatilsynet om konsesjon for dette.

3 Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ / /7 telefonsupport etter hjertekirurgi Prosjektsøknad Prosjektleder: Irene Lie Oslo Universitetssykehus HF Hensikten med prosjektet er å teste mulig positiv effekt av en innovativ, lavkostnad pasientsentrert intervensjon som gir pasienten mulighet for 24/7 (døgnåpen) tverrfaglig oppfølging første måned etter hjertekirurgi. Målet er at pasientene skal føle seg tryggere i perioden etter operasjonen. Bakgrunnen for prosjektet er at etter utført aortaklaff operasjoner utskrives pasientene fra sykehuset innen en uke. Dårlig kvalitet på oppfølging etter utskrivelse fra sykehus har vært fremmet som en årsak til den økte forekomsten av reinnleggelser til sykehus. Spesielt første måned etter hjerteoperasjon rapporterer fortsatt pasienter symptomer på angst, depresjon og smerter. Manglende kontakt med sykehus i denne perioden oppleves vanskelig for pasienter og pårørende. 286 deltakere skal rekrutteres blant pasienter som har fått utført aortaklaffkirurgi ved Oslo universitetssykehus. Deltakerne fordeles tilfeldig til enten en intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Kontrollgruppen får normal oppfølging, mens intervensjonsgruppen får mulighet for 24/7 telefonsupportoppfølging; deltakerne i intervensjonsgruppen vil også bli ringt opp etter 7 og 14 dager for å sikre at pasienten har det bra og svare på eventuelle spørsmål. Alle deltagere skal fylle ut spørreskjemaer for å kartlegge symptomer på angst, depresjon og livskvalitet til sammen fem ganger: ved studiestart og 1,3,6 og 12 måneder etter operasjon. I tillegg vil data om reinnleggelser og fastlegekonsultasjoner innhentes og sykdomsinformasjon vil innhentes fra pasientens journal på sykehuset. Komiteens vurdering Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at studien gjennomføres. Komiteen har imidlertid en kommentar vedrørende spørreskjemaene som brukes for å kartlegge symptomer på angst og depresjon (HADS). Det er mulig at svarene deltakerne gir på disse skjemaene vil avdekke at noen av deltagerne har alvorlige vansker som krever oppfølging. Komiteen mener at det bør være på plass en beredskap slik at man kan tilby deltakerne hjelp hvis spørreskjemasvarene tilsier at det er behov for oppfølging. Utfra dette setter komiteen følgende vilkår for godkjenning: - Det må være på plass en beredskap for oppfølging av deltakerne hvis spørreskjemaresultatene tilsier at slik oppfølging er nødvendig. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 under forutsetning av at

4 ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til ovennevnte vilkår, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /2032 Mesalazin til behandling av Irritabel tarm-syndrom (IBS) Prosjektsøknad Prosjektleder: Lars Aabakken Oslo Universitetssykehus, Sahlgrenska Universitetssjukehus, Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, Sykehuset Asker og Bærum HF - Bærum sykehus, Forskningsklinikken Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Hans Thørnblom Biobank Irritabel tarm-syndrom (IBS) kjennetegnes av magesmerter/ubehag knyttet til et forstyrret avføringsmønster. Man forstår ikke fullt etiologien ved IBS, men det er holdepunkter for at noen med IBS har en lavgradig inflammasjon i tykktarm. I denne dobbeltblinde placebo kontrollerte studien vil man behandle pasienter med IBS med mesalazin/placebo tabletter i 8 uker. Mesalazin er et betennelsesdempende legemiddel til bruk for behandling ved betennelser i tarm (f.eks ulcerøs kolitt). Før behandlingsstart er det en screeningperiode. Effekten av behandlingen måles ved hjelp symptomendringer på spørreskjemaer, inflammatoriske mediatorer som måles ved mucosal patch teknologi (MPT) og resultat fra tarmbiopsier. Pasientene undersøkes ved hjelp av MPT (en ny undersøkelsesmetode) og sigmoidoskopi to ganger. MPT innebærer at et lite kateter føres inn i endetarmen og på kateteret er det festet et høyt absorberbart stoff (patch) og materialet som fester seg til dette stoffet vil bli undersøkt. Dette er en multisenter undersøkelse som ledes fra Sverige. I Norge ønsker man å innlemme 200 pasienter. Komiteens vurdering Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Komiteen mener det skisserte prosjektopplegget er forsvarlig. Medikamentet er godkjent for andre indikasjoner innen mage tarm sykdommer. Siden medikamentet og dosene som her testes ut er benyttes for andre mage tarm lidelser er man kjent med at medikamentet ikke har store bivirkninger. Deltagelse i prosjektet medfører en forholdsvis stor påkjenning for pasientene. Komiteen mener det er redegjort på en god måte for dette i informasjonsskrivet. Komiteen mottok en endringsmelding for prosjektet. I endringsmeldingen skriver prosjektleder at det er gjort endringer i inklusjons- og eksklusjonskriterier etter pålegg fra Statens legemiddelverk. Komiteen

5 har ingen innvendinger til dette. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Komiteen godkjenner overføring av humant biologisk materiale til og fra utlandet for denne studien, jf. helseforskningsloven 29. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/2033 Immunresponser mot influensa infeksjon og vaksinasjon: T celleresponser som korrelater til beskyttelse Dokumentnummer: 2013/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Siri Mjaaland Nasjonalt folkehelseinstitutt Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Forskningsbiobank Infeksjonssykdommer OUS Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Siri Mjaaland Influensa Bakgrunnen for prosjektet er at influensavaksinene som brukes i Norge, består hovedsakelig av virusets ytre deler som er i stadig endring. Slike vaksiner gir antistoffer som beskytter mot infeksjon forårsaket av de aktuelle virusstammene, men i liten grad mot andre influensavirusstammer. Det har vist seg at personer som har hatt influensa, også kan ha immunitet mot andre stammer influensavirus enn viruset de ble syke av. De siste årene er det påvist at slik immunitet i hovedsak skyldes T-celler som kjenner igjen virusets indre, konserverte deler. Tidligere gjennomgått influensa kan derfor mildne forløpet og eventuelt dødeligheten ved ny infeksjon. Det er imidlertid fortsatt ikke klart i hvilken grad en slik cellulær immunitet kan beskytte mot sykdom. Denne studien vil studere forskjellige aspekter av cellulær immunitet hos forsøkspersoner etter gjennomgått influensa eller regelmessig vaksinasjon. Funnene kan gi grunnlag for utvikling av universelle influensavaksiner. 290 deltagere skal rekrutteres til tre ulike delprosjekter. Man skal innhente og analysere biologisk materiale fra deltagerne, samt innhente helseopplysninger fra pasientjournal og ulike helseregistre. Komiteens vurdering

6 Komiteen trenger utfyllende opplysninger før den kan ta stilling til søknaden, da søknaden fremstår som uoversiktlig og mangelfull. Komiteen har følgende kommentarer til søknaden: - Av søknadsskjemaet fremkommer det at det er tre ulike delprosjekter: 1) delprosjekt influensasyke, 2) delprosjekt vaksinasjon/ikke-vaksinasjon, 3) delprosjekt metodeutvikling. Det er ulike utvalg for hvert delprosjekt, ulik datainnsamling, og et eget samtykkeskriv for hvert delprosjekt. Samtidig er ikke de ulike delprosjektene beskrevet i den vedlagte forskningsprotokollen. Komiteen ber om at protokollen inneholder en enhetlig oversikt over hvert delprosjekt, der det kommer frem for hvert prosjekt hvor deltagerne skal rekrutteres fra, hvilke prøver som skal tas og analyser som skal gjøres, hvilke helseopplysninger som skal innhentes og hvordan de skal brukes, hvor biologisk materiale skal lagres, med mer. - Beskrivelsen av prosjektet i protokollen består primært av en beskrivelse av laboratorieanalysene som skal gjøres. Protokollen fremstår dermed ikke som en fullstendig forskningsprotokoll. Komiteen ber om at det utarbeides en ny og fullstendig forskningsprotokoll, som tilfredsstiller kravene til en forskningsprotokoll som er gitt i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 8 og utdypet i dokumentet Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. - Pasientene til ett av delprosjektene skal rekrutteres fra Oslo universitetssykehus, men det er ikke beskrevet hvordan samarbeidet med Oslo universitetssykehus er organisert. - For to av delprosjektene skal det biologiske materialet lagres i en ny spesifikk forskningsbiobank ved Folkehelseinstituttet, mens for ett av delprosjektene skal materialet lagres i den generelle forskningsbiobank Infeksjonssykdommer ved OUS og deltagerne skal avgi et eget samtykke for innsamling av materiale til den generelle forskningsbiobanken. Komiteen ber om en redegjørelse for ulikheten i måten materiale skal lagres på. Komiteen vil også understreke at det må være mulig å delta i det spesifikke prosjektet «Immunresponser mot influensa infeksjon og vaksinasjon: T celleresponser som korrelater til beskyttelse» uten at man gir bredt samtykke til fremtidig forskning på materialet i den generelle forskningsbiobanken. - Komiteen ber om nærmere opplysninger om hvordan og over hvilket tidsrom rekrutteringen skal foregå. Komiteen har merket seg at for to av delprosjektene, skal deltagerne rekrutteres internt på Folkehelseinstituttet og blant ansattes bekjente. På generelt grunnlag, mener komiteen at denne formen for rekruttering er uheldig, og komiteen ber om en redegjørelse for behovet for å rekruttere deltagere blant egne ansatte. - De vedlagte samtykkeskrivene bør også revideres, da de inneholder en del faguttrykk som ikke nødvendigvis er forståelige for lekpersoner og som bør forklares bedre, som for eksempel «cellulære immunresponser» og «immunologiske analyser». Det må også stå eksplisitt alle registre det er aktuelt å hente data fra, og det bør komme tydeligere frem hvilke opplysninger man skal hente fra journal. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes i påvente av prosjektleders tilbakemelding til komiteens merknader. Komiteen tar stilling til søknaden etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/2034 Erfaring med bruk av eslikarbazepin acetat hos pasienter med epilepsi:farmakokinetisk variasjon, effekt og tolerabilitet Dokumentnummer: 2013/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Cecilie Johannessen Landmark Avd for kompelsk epilepsi Hensikten med studien er å undersøke og dokumentere klinisk erfaring med eslikarbazepin acetat angående effekt og tolerabilitet, i tillegg til farmakokinetisk variasjon og betydningen av komedikasjon, alder og kjønn for serumkonsentrasjons- og doseforhold hos pasienter med epilepsi. Dokumentasjon og erfaring med bruk av legemiddelet i klinisk praksis er fortsatt mangelfull. Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) brukes som verktøy i behandlingen av pasienter med epilepsi for å individualisere behandlingen. Mange pasienter opplever utilfredsstillende anfallskontroll eller bivirkninger/toksisitet, og det er en fin balanse mellom effekt og

7 tolerabilitet. Det skal benyttes data fra pasienter med epilepsi som er registrert i lab /pasienthåndteringssystemer inkl. alder, kjønn, legemiddelbruk, dosering, serumkonsentrasjonsmålinger, diagnose, effekt og tolerabilitet for eslikarbazepin acetat vil bli brukt. Alle data anonymiseres før videre behandling. Det skal inkluderes 100 personer, og det søkes om fritak fra samtykkekravet. Komiteens vurdering Den foreliggende informasjonen er ikke tilstrekkelig til at komiteen kan fatte en avgjørelse. Det søkes om å ikke innhente samtykke fra de som inkluderes i studien. Hovedregelen i medisinsk og helsefaglig forskning er samtykke, jf. helseforskningsloven 13. Etter helseforskningsloven 35 første ledd kan REK bestemme at helseopplysninger kan eller skal gis fra helsepersonell til bruk i forskning, og at det kan skje uten hinder av taushetsplikt. Det samme gjelder opplysninger innsamlet i helsetjenesten. Det kan bare skje dersom slik forskning er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Dersom REK skal innvilge fritak fra samtykkekravet må begge disse vilkårene være oppfylt. I søknaden og protokollen er det ikke begrunnet hvorfor man her søker om fritak fra samtykkekravet. Komiteen understreker at 35 er en unntakshjemmel, og dersom det søkes om fritak fra samtykkekravet må det begrunnes hvorfor. Komiteen ber også om en tilbakemelding fra prosjektleder på hvorfor man i dette prosjektet ikke kan innhente samtykke fra deltagerne? I søknad og protokoll skriver prosjektleder at dokumentasjon og erfaring med bruk av dette legemiddelet i klinisk praksis fortsatt er mangelfull. Komiteen ber om at det gis en nærmere beskrivelse av hva som finnes av dokumentasjon. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes. Komiteen tar stilling til prosjektet ved mottatt svar. 2013/2035 Implementering av IMR, en evidensbasert behandling for alvorlige psykiske lidelser Dokumentnummer: 2013/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Kristin Sverdvik Heiervang Akershus universitetssykehus Forskningsprosjektet studerer implementering og nytte av behandlingsopplegget Illness Management and Recovery (IMR) for personer med alvorlig psykisk sykdom. IMR er en kunnskapsbasert opplæring i å forbedre egen mestring av sin sykdom og livssituasjon, og i å sette seg personlige mål og arbeide for å nå dem. 40 behandlere i syv kommuner på Romerike og noen behandlingsteam ved Psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus (Ahus) vil gi dette behandlingstilbudet til 100 personer i 9-12 måneder. Deltakerne går gjennom ti ulike moduler av IMR. Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad tilbudet implementeres i samsvar med IMR-modellen og hvilket utbytte pasientene har av tilbudet. Grad av implementering undersøkes ved å måle troskap til modellen og pasientenes opplevelse og nytte av tilbudet måles ved spørreskjema som dekker symptomer, fungering, kunnskap, tilfredshet, håp og livskvalitet. Det skal rekrutteres til sammen 100 pasienter med alvorlig psykiatrisk sykdom (shizofrenilidelser, bipolar lidelse eller alvorlig depresjon), som er knyttet til de 40 behandlerne som deltar i opplegget. Disse skal informeres og forespørres av sine behandlere. Inkluderte pasienter skal på flere tidspunkt (ved inklusjon, samt etter 3, 9 og 15 måneder) fylle ut spørreskjema som omhandler type og alvorlighetsgrad av psykiske problemer, praktisk og sosial fungering, opplevd håp og livskvalitet, tilfredshet med tjenestene og relasjon til terapeut. Både pasienter og behandlere skal hver 3. måned besvare The illness Management and Recovery Scale, noe som inngår i det standardiserte behandlingsopplegget. Skalaen måler pasientens symptomer og fungering, kunnskap om egen lidelse og tilfriskning/recovery samt framgang i å nå personlige mål. Terapeutenes og enhetenes troskap mot modellen blir vurdert ved 3, 9 og 15 måned. Komiteens vurdering

8 Komiteen trenger ytterligere opplysninger før den kan ta endelig stilling til søknaden. Komiteen har følgende merknader til prosjektet: For det første skal ikke bare pasienter, men også terapeuter inkluderes som forskningsdeltagere, på tre ulike måter: 1) 200 ansatte i de relevante tjenestene skal fylle ut spørreskjema om sine holdninger til kunnskapsbaserte behandlingsmetoder; 2) de 40 terapeutene som skal gi behandlingen skal regelmessig fylle ut spørreskjemaer; 3) et utvalg terapeuter skal rekrutteres til fokusgruppeintervjuer. Komiteen mener at også terapeutene derfor bør få et informasjonsskriv om prosjektet og at det kreves samtykke også av terapeutene som skal inkluderes. Komiteen ber om at det utarbeides informasjonsskriv for terapeutene som skal inkluderes i prosjektet, og at disse sendes til komiteen. For det andre, anser komiteen det som en mulighet at enkelte potensielle deltakerne ikke er samtykkekompetente. Komiteen ber prosjektleder drøfte hvordan man skal gå frem for å vurdere potensielle deltakeres samtykkekompetanse. Informasjonsskriv og samtykkeskjema Komiteen har også noen kommentarer til det vedlagte informasjonsskrivet: - Det står ikke i informasjonsskrivet at en av grunnene til at man rekrutteres er at man får behandling for alvorlig psykiatrisk sykdom. Det bør komme tydeligere frem, relativt tidlig i informasjonsskrivet, hvorfor man er inkludert i studien. - Det bør beskrives tydeligere hva de pårørende skal spørres om. - I samtykkeskjemaet må man krysse av hvis man ikke ønsker at det blir tatt kontakt med nærmeste pårørende. Komiteen mener at det bør være motsatt, altså at deltakerne aktivt må krysse av for at de tillater at det blir tatt kontakt med nærmeste pårørende. - Setningen Det er imidlertid viktig for undersøkelsen at flest mulig deltar kan oppfattes som ledende og bør fjernes. Komiteen ber om at informasjonsskrivet revideres i tråd med ovenstående kommentarer og sendes til komiteen. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes i påvente av prosjektleders tilbakemelding til komiteens merknader. Komiteen tar stilling til søknaden etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /2036 Metabolsk syndrom og inntak av fisk Prosjektsøknad Prosjektleder: Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Metabolsk syndrom er en samling av symptomer knyttet til fedme, fettstoffer i blodet, forhøyet blodsukker og blodtrykk. Inntak av fisk kan ha en positiv effekt på utviklingen av metabolsk syndrom, og man ønsker derfor å undersøke: 1) inntak av fisk, og eventuelle sammenhenger mellom inntak av fisk og forekomst av metabolsk syndrom 2) om det er noen forskjeller ved inntak av fet og mager fisk, og om kjønn, alder, og antall barn og ammelengde hos kvinner påvirker resultatet, 3) endringer over tid når det gjelder inntak av fisk og forekomst av metabolsk syndrom. Komiteens vurdering Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres.

9 Studien bygger på data fra Tromsøundersøkelsen, Tromsø 4 og Tromsø 6. Komiteen anser at samtykke som ble gitt i disse studiene er dekkende for denne studien. Komiteen mottok en e-post fra Christine Tørris der det informeres om at prosjektlederansvarert for studien overføres fra endret fra PhD-student Christine Tørris, til hovedveileder Milada Cvancarova Småstuen. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /2037 Obstipasjonsproblemer hos sykehjemspasienter Prosjektsøknad Prosjektleder: Jonn Terje Geitung Haraldsplass Diakonale Sykehus Bakgrunnen for prosjektet er at det er kjent at "obstipasjonsproblemer" er vanlige på sykehjem. Det finnes kliniske definisjoner av obstipasjon, men det er vanskelig å objektivisere dette. Man vet ikke nøyaktig hvor stort problemet er, det er dette forskerne håper å få en indikasjon på med denne første pilotstudien. Formålet med studien er å undersøke eldre med obstipasjonsproblemer og få en oversikt over størrelsen på problemet, og forsøke å få et inntrykk av graden av problemer hos dem som henvises. Dette er ment som en forstudie for å få en prevalens og et inntrykk av problemet. Metode vil være å få sykehjemsleger til å henvise til en velkjent radiologisk metode (bruk av mobilt røntgen for undersøkelse av transittid) for obstipasjonsvurdering. Så teller man opp antall med problemer. Man tar sikte på å inkludere 100 pasienter i løpet av ett år. Det søkes om godkjenning til ikke å innhente samtykke. Komiteens vurdering Komiteen trenger utfyllende opplysninger før den kan ta stilling til saken. Søknaden og protokollen er korte og inneholder tilsynelatende motstridende opplysninger. Komiteen ber om at det utarbeides en fullstendig forskningsprotokoll, som tilfredsstiller kravene til en forskningsprotokoll som er gitt i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 8 og utdypet i dokumentet Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. For komiteen er det uklart om prosjektet er å regne som kvalitetssikring av gitt behandling eller om det er et medisinsk forskningsprosjekt som krever godkjenning i henhold til helseforskningsloven. Komiteen ber derfor om en grundigere redegjørelse for formålet med prosjektet. Videre kommer det ikke tydelig frem om man kun skal registrere data fra undersøkelser som hadde blitt gjort uavhengig av dette prosjektet, eller om dette prosjektet innebærer at pasienter der man ellers ikke ville ha undersøkt transittid nå gjennomgår en slik undersøkelse. På den ene siden skriver prosjektleder, som

10 begrunnelse for at man ikke vil innhente samtykke, at det dreier seg om en retrospektiv registrering av pasienter som blir henvist til klinisk undersøkelse. Dette gir inntrykk av at undersøkelse av transittid uansett ville ha blitt gjort. På den annen side skriver prosjektleder at metoden består i å få sykehjemsleger til å å få sykehjemsleger til å henvise til en velkjent radiologisk metode for obstipasjonsvurdering. Prosjektleder skriver videre under punktet Ulemper at prosjektdeltagerne må gjennomgå en undersøkelse som de i dag ikke gjennomgår. Dette gir inntrykk av at prosjektet innebærer at deltakerne får en tilleggsundersøkelse i forhold til hva som hadde vært tilfelle hvis de ikke ble inkludert i prosjektet. Komiteen gjør oppmerksom på at det bare kan gis dispensasjon fra samtykkekravet for bruk av opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten. Det er ikke hjemmel for å gi dispensasjon fra samtykkekravet hvis forskningsprosjektet innebærer at man gjør en undersøkelse av pasienten som man normalt ikke ville ha gjort i helsetjenesten. Komiteen ber også prosjektleder redegjøre nærmere for inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Ekslusjonskriteriet er definert i protokollen som De pasientene som ikke har tegn på forsinket transittid. Hvis prosjektet innebærer en undersøkelse av transittid som man ellers ikke ville ha gjort, er det vanskelig å forstå hvordan dette kan være et eksklusjonskriterium, ettersom man først vet om pasientene har tegn på forsinket transittid etter at undersøkelsen er gjort. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes i påvente av prosjektleders tilbakemelding til komiteens merknader. Komiteen tar stilling til søknaden etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/2038 Rotavirusinfeksjon i Norge og effekt av vaksinasjon mot rotavirus Dokumentnummer: 2013/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Elmira Flem Nasjonalt folkehelseinstitutt Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Hanne Nøkleby Rotavirusbiobank Rotavirus er den vanligste årsak til gastroenteritt blant småbarn og bidrar til en betydelig sykdoms- og samfunnsøkonomisk byrde. I statsbudsjettet 2014 foreslås at rotavirusvaksine innføres i det norske barnevaksinasjonsprogrammet fra sommeren Det er viktig å kartlegge sykdomsbyrden av rotavirus i Norge før vaksinen innføres samt å studere vaksinens effekt på sykdomsforekomst i befolkningen og mulige risikofaktorer for vaksinesvikt. Prosjektet vil bruke data fra nasjonale helseregistre om sykehusinnleggelser og konsultasjoner i allmennpraksis forårsaket av gastroenteritt for å kartlegge sykdomsbyrden. Prosjektet vil også gjennomføre aktiv overvåking av rotavirusinnleggelser ved barneavdelinger før og etter vaksineinnføring, og gjennom en kasuskontrollstudie studere "vaccine effectiveness". Prosjektet er viktig for vurdering av nytten av innføring av vaksinen barnevaksinasjonsprogrammet i Norge og vil også gi kunnskap til land som vurderer å innføre slik vaksinering. Studien består av 3 delstudier: Delstudie 1 er en retrospektiv registerstudie som skal kartlegge forekomst og trender av akutt gastroenteritt inkludert gastroenteritt forårsaket av rotavirusinfeksjon før innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ved hjelp av Norsk pasientregister (NPR) og Norsk helseøkonomiforvaltning (HELFO)/KUHR-databasen Delstudie 2 skal samle data prospektivt gjennom aktiv samtykkebasert overvåking av akutt gastroenteritt hos barn over 5 år på utvalgte barneavdelinger i løpet av en rotavirussesong før vaksineinnføring og i minst tre år etter vaksinen er tatt i bruk. Delstudie 3 er en kasuskontrollstudie med oppstart etter innføring av rotavirusvaksinen der kasus er rotaviruspositive pasienter (rekruttert i delstudie 2) og kontroller er barn fra 2 grupper: 1) rotavirusnegative pasienter (også rekruttert i delstudie 2) og 2) barn som er registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Forskningsbiobank

11 Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank Rotavirusbiobank som vil bestå av avføringsprøver. Ansvarshavende er Hanne Nøkleby. Materialet vil bli behandlet avidentifisert. Deltakerne gir samtykke til innhenting, oppbevaring og bruk av de biologiske materialet og utlevering til utlandet. Komiteens vurdering Komiteen har ingen innvendinger til studien som sådan, men har en merknad til hvordan samtykke dokumenteres i delstudie 2 & 3. Det legges her opp til å dokumentere samtykke i legejournalen. Dette innebærer at foresatte får et informasjonsskriv, men at de ikke undertegner samtykkeskjema, samtykke skal kun dokumenteres i journal. Komiteen mener dette er en uheldig fremgangsmåte, og at samtykke må dokumenteres ved signering av samtykkeerklæring. For delstudie 1 søkes det om dispensasjon fra taushetsplikten. Delstudie1 baserer seg på registerdata: data om personer som var innlagt med akutt gastroenteritt på norske sykehus (NPR) eller pesoner som ble behandlet med akutt gastroenteritt i primærhelsetjenesten (KUHR) i Norge i perioden Hovedregelen i medisinsk og helsefaglig forskning er samtykke, jf. helseforskningsloven 13. Etter helseforskningsloven 35 første ledd kan REK bestemme at helseopplysninger kan eller skal gis fra helsepersonell til bruk i forskning, og at det kan skje uten hinder av taushetsplikt. Det samme gjelder opplysninger innsamlet i helsetjenesten. Det kan bare skje dersom slik forskning er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Komiteen har lagt vekt på at det skal ikke innhentes nye opplysninger om den enkelte, kun allerede innsamlet data. Prosjektet medfører således ingen direkte ulemper for den enkelte. Komiteen finner derfor å kunne innvilge dispensasjon fra taushetsplikten. Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet: 1) Det må innhentes skriftlig samtykke fra foresatte. Det må derfor utarbeides samtykkeerklæring til informasjonsskrivet. Informasjonsskriv med samtykkeerklæring sendes komiteen til orientering. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til ovennevnte vilkår, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Komiteen gir tillatelse til at opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan gis fra helsepersonell til bruk i forskning uten hinder av taushetsplikt, og til at disse opplysningene brukes i forskning uten pasientens samtykke, jf helseforskningsloven 35. Komiteen godkjenner også oppførelsen av en spesifikk forskningsbiobank som beskrevet i søknaden.

12 Biobankregisteret blir underrettet ved kopi av dette brev. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/2039 Helseundersøkelse blant norske fredsbevarende styrker i Afghanistan; en repondernonresponderanalyse Dokumentnummer: 2013/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Einar K Borud Forsvarets Sanitet Dette er en registerstudie som fokuserer på veteraner fra fredsbevarende styrker i Afghanistan. Formålet med studien er å undersøke om resultater fra en gjennomført studie (Afghanistanundersøkelsen) er representative. Afghanistanundersøkelsen er en spørreundersøkelse om helserelaterte forhold vedrørende deltakere i de norske fredsbevarende styrkene i Afghanistan som ble gjennomført i Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle som hadde deltatt i de fredsbevarende styrkene i Afghanistan i perioden , i alt 7262 personer. Formålet med studien denne søknaden gjelder er å undersøke om de som besvarte undersøkelsen kan sies å være representative for hele gruppen. Dette ønskes gjennomført ved å koble hele gruppen mot data fra NAV og Reseptregisteret for å vurdere om det er signifikante forskjeller mellom gruppene. Resultatene vil bli fortolket med tanke på forskjeller i sykelighet, bruk av psykofarmaka og analgetika samt forløpt tid siden siste deployering. Det søkes om dispensasjon fra samtykkekravet for innhenting av opplysningene. Komiteen trenger utfyllende opplysninger før den kan ta stilling til saken. Den vedlagte protokollen er svært kort og komiteen ber om at det utarbeides en fullstendig forskningsprotokoll, som tilfredsstiller kravene til en forskningsprotokoll som er gitt i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 8 og utdypet i dokumentet Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. Det er et stort omfang av sensitive opplysninger som skal innhentes, langt mer enn det som er vanlig ved frafallsanalyser, der det stort sett er noen få lite sensitive variabler, som alder og kjønn, som innhentes. Det kan virke som om dette prosjektet i praksis innebærer at de over 40 % av utvalget som valgte å ikke svare på Afghanistan-undersøkelsen nå likevel skal inkluderes ved at en del av de opplysningene som kunne ha blitt innhentet via undersøkelsen nå innhentes fra ulike registre. En slik fremgangsmåte kan være forskningsetisk problematisk, da den kan innebære at man ikke respekterer at enkelte har valgt å ikke gi sitt samtykke. Komiteen gjør oppmerksom på at for at komiteen skal kunne gi tillatelse til at helseopplysninger gis til forskning uten at det innhentes samtykke og uten hinder av taushetsplikt, må forskningen være av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og integritet må være ivaretatt, jf. helseforskningsloven 35. Når det gjelder hensynet til deltakernes velferd og integritet, gjør komiteen oppmerksom på at i forarbeidene til helseforskningsloven, står det: «Dersom man har konkrete holdepunkter for å tro at forskningsdeltakeren ville ha stilt seg negativt til den nye eller endrede bruken av materialet eller

13 opplysningene, vil dette være et moment som taler for at ulempene for deltakeren ved at forskningen utføres, vil være store. Dette kan for eksempel være der deltakeren har blitt spurt om å avgi et bredt samtykke som ville omfattet den nye eller endrede bruken det søkes om, og der deltakeren har avslått å gi slikt samtykke.» (Ot.prp. nr , s. 169, merknader til 35). Når det gjelder hvorvidt forskningen er av vesentlig interesse for samfunnet, har komiteen notert seg at i den publiserte rapporten Afghanistan-undersøkelsen 2012, fremkommer det at det, ved hjelp av NAV-data, er gjort en frafallsanalyse allerede, og at resultatet av den analysen er at gruppen som besvarte spørreskjemaet i hovedsak er representativ for hele gruppen Afghanistan-veteraner. I lys av at det allerede er gjort en frafallsanalyse, ber komiteen om prosjektleders vurdering av hvilken ny kunnskap det nye prosjektet har som formål å frembringe. I lys av de ovenstående punktene, ville en naturlig fremgangsmåte være å skrive til de som ikke har svart på undersøkelsen og innhente samtykke til registerkoblingene. Komiteen ber om en tilbakemelding på om prosjektleder har vurdert en slik løsning. For at komiteen skal få vite hvilken informasjon de som ble spurt fikk om eventuelle analyser som vil bli gjort også av non-respondere, ber komiteen om å få tilsendt kopi av informasjonsskrivet som ble sendt ut sammen med Aghanistan-undersøkelsen, hvis det ble sendt ut et slikt skriv. Siden det skal gjennomføres koblinger og uttrekk av mange variabler fra ulike kilder, kan det ikke utelukkes en risiko for at enkeltindivider kan gjenkjennes ved systematisk sammenstilling av forskningsfilenes variabler (såkalt bakveisidentifikasjon). Det er uklart hvor detaljerte data fra NAV og reseptregisteret vil være, og hvilke tiltak som iverksettes for å unngå bakveisidentifikasjon. Komiteen ber prosjektleder utdype i hvilken grad bakveisidentifikasjon vil være mulig. Prosjektleder bes også om å utdype hvordan koblingen skal skje og hvordan datafiler krypteres ved overføring og kobling. Vedtak i saken utsettes i påvente av prosjektleders tilbakemelding til komiteens merknader. Komiteen tar stilling til søknaden etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /2040 Luftforurensing etter lungetransplantasjon Prosjektsøknad Prosjektleder: Are Holm Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Lungetransplantasjon er av og til eneste behandlingsmulighet ved langtkommen kronisk lungesykdom. Det har vært gjort i Norge siden 1990, og det gjøres for tiden ca. 30 lungetransplantasjoner årlig i Norge. Femårsoverlevelsen etter lungetransplantasjon er mellom 60 og 70%, og den viktigste dødsårsaken er kronisk avstøtning, kalt chronic lung allograft dysfunction (CLAD). Årsaken til CLAD er ikke kjent, og man antar at mellom 30 og 60% av alle lungetransplanterte utvikler tilstanden. Initiert av forskere ved Universitetet i Leuwen, Belgia gjøres en registering av forekomsten av CLAD hos lungetransplanterte relatert til registrerte nivåer av luftforurensning og trafikktetthet i området der den enkelte transplanterte bor, basert på allerede registrerte data. Studien vil kunne knytte europeiske forskningsmiljøer nærmere hverandre, og kanskje initiere fremtidig internasjonalt samarbeid.

14 Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Dispensasjon fra taushetsplikten Hovedregelen i medisinsk og helsefaglig forskning er samtykke, jf. helseforskningsloven 13. Etter helseforskningsloven 35 første ledd kan REK bestemme at helseopplysninger kan eller skal gis fra helsepersonell til bruk i forskning, og at det kan skje uten hinder av taushetsplikt. Det samme gjelder opplysninger innsamlet i helsetjenesten. Det kan bare skje dersom slik forskning er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Komiteen har lagt vekt på at det skal ikke innhentes nye opplysninger om den enkelte, kun allerede innsamlet data. Prosjektet medfører således ingen direkte ulemper for den enkelte. I tillegg mener komiteen det er viktig for sammenligningen som skal gjøres studien at data omfatter alle som er transplantert. Komiteen finner derfor å kunne innvilge dispensasjon fra taushetsplikten i prosjektet. I søknaden er satt som sluttdato for prosjektet. Komiteen antar at dette er en feil og har satt sluttdato for prosjektet til Vedtak Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Komiteen gir tillatelse til at opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan gis fra helsepersonell til bruk i forskning uten hinder av taushetsplikt, og til at disse opplysningene brukes i forskning uten pasientens samtykke, jf. helesforskningsloven 35. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /2044 Effektevaluering av NAV-tiltaket Raskere tilbake Prosjektsøknad Prosjektleder: Jenny Åberg

15 Unicare Bakgrunnen for studien er at milde former for psykiske lidelser i økende grad blir anført som årsak til sykemelding og uføretrygd. Det er allerede gjort forskning som viser at terapi, i hovedsak kognitiv adferdsterapi, har effekt på psykiske lidelser som angst og depresjon, men man vet mindre om effekten av terapi på arbeidsdeltagelse. Unicare psykolog leverer tjenester i samarbeid med NAV til ordningen Raskere tilbake, der sykemeldte med lettere psykiske lidelser kan henvises for utredning og behandling. Målet er at arbeidstakerne skal fullt tilbake i arbeid i eksisterende stilling. Formålet med studien er å evaluere effekten av tiltaket Raskere tilbake på arbeidsdeltakelse. Dette vil gjøres gjennom å se på arbeidsdeltagelse før og etter endt behandling. Man vil også se på arbeidsdeltakelse i forhold til ulike diagnoser. 550 pasienter hos Unicare psykolog skal inkluderes i studien. Søknaden er ufullstendig, da det ikke er lagt ved noen forskningsprotokoll. Det følger av helseforskningsloven 10 og forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 8 at med søknaden om forhåndsgodkjenning må det sendes en forskningsprotokoll. Komiteen kan derfor ikke behandle søknaden i sin nåværende form, og ber prosjektleder sende en forskningsprotokoll. For kravene til en slik protokoll viser komiteen til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 8 og til dokumentet Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes i påvente av at prosjektleder sender inn en forskningsprotokoll. Komiteen tar stilling til søknaden etter mottatt svar. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2013/2046 Overgangen fra sykehus til hjem: eldre pasienters erfaringer Dokumentnummer: 2013/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Sigrun Hvalvik Høgskolen i Telemark Antall eldre som skrives ut fra sykehus til hjem, og som fortsatt har behov for hjemmetjenester, øker. Den eldre pasienten har ofte sammensatte sykdommer og medisinregimer, og risikoen for reinnleggelse er høy. Denne type overgang innebærer endringer og utfordringer både for pasient og eventuelle pårørende, og for helsepersonell som skal følge opp pasienten videre i hjemmet. Sykepleie skal hjelpe pasienten til å møte og mestre disse endringene på måter som gjør det videre livet best mulig for den enkelte pasienten. Den enkelte pasientens opplevelser står derfor i fokus i denne studien. Formålet med studien er å undersøke og identifisere hva som karakteriserer eldre hjemmeboende pasienters opplevelser i overgangen fra sykehus til hjem. Målet er også å undersøke hva slags behov de har, og hvor involverte de har vært i å planlegge overgangen fra sykehus til hjem. Overordnet mål er å bidra med kunnskap som kan fremme helse og velvære, og til forbedret praksis. Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33

16 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2013/ /2050 Kvinners erfaringer med vulvasmerter Prosjektsøknad Prosjektleder: Karen Synne Groven Høgskolen i Oslo og Akerhus Denne kvalitative studien dreier seg om å utvikle kunnskap om hvordan det erfares å leve som kvinne i dagens samfunn og samtidig plages med kroniske smerter i underlivet. Det finnes lite kunnskap om hvordan livssituasjonen til disse kvinnene er samt hvilke erfaringer de har med helsevesenet, inkludert fysioterapibehandling. Studien er kvalitativ, og det skal gjøres intervju med 20 kvinner. Deltakere rekrutteres gjennom to ulike institusjoner. Den ene er et privat fysikalsk institutt, mens det andre er en studentpoliklinikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Komiteen har ingen innvendinger til studien som sådan, men har noen merknader til informasjonsskriv og intervjuguide. Informasjonsskriv I informasjonsskrivet står det Så langt det er mulig tilstrebes det å publisere resultatene av studien slik at din identitet ikke kommer frem. Det vil eksempelvis brukes fiktive navn. Komiteen ber om at dette omformuleres, slik at informantene forstår at resultatene skal publiseres anonymt. Intervjuguide Det første spørsmålet i intervjuguiden er: Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn så jeg får et inntrykk av hvem du er som person? Komiteen mener dette spørsmålet framstår både som lite relevant og noe invaderende ovenfor deltagerne. Komiteen ber derfor om at spørsmålet enten modereres eller fjernes fra intervjuguiden.

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Ola Skjeldal Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK midt 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 11. juni 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 11. juni 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 11. juni 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 12. april 2012 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith Ulseth Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse. Navn Stilling Medlem/Vara. Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse. Navn Stilling Medlem/Vara. Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. oktober 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. oktober 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 25. oktober 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 06. mai 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 06. mai 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 06. mai 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem Erik

Detaljer